Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentatie Archief RK Friesland

1.298 Aufrufe

Veröffentlicht am

Een powerpointpresentatie in Woord en Beeld van zo'n 55 dia's over het Archief- en Documentatiecentrum voor RK Friesland, Grote Dijlakker 12 te Bolsward (www.archiefrkfriesland.nl)

Veröffentlicht in: Sport
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentatie Archief RK Friesland

 1. 1. Het Archief- enHet Archief- en Documentatiecentrum voorDocumentatiecentrum voor R.K. FrieslandR.K. Friesland te Bolsward
 2. 2. 2 Alles onder één dakAlles onder één dak  kantoorkantoor  bezoekersruimtebezoekersruimte  archiefkastenarchiefkasten  vitrinesvitrines  bibliotheekbibliotheek  depot op zolderdepot op zolder
 3. 3. 3 H. Eucharistieviering in de St. Franciscuskerk, met o.a. bisschop Gerard de Korte, b.g.v. de opening van het nieuwe pand Grote Dijlakker 12 te Bolsward (20 juni 2009)
 4. 4. 4 Twee kleinkinderen van het hoofd van de verbouwing, Sible Huitema, bezorgen de sleutel bij Grote Dijlakker 12 te Bolsward (20 juni 2009)
 5. 5. 5 Mede-oprichter pastoor Henk Nota geeft aan de gasten uitleg over de inrichting van het nieuwe pand, met o.a. links pastoor Jan van der Wal
 6. 6. 6 HET KANTOOR
 7. 7. 7  In deze ladenkastenIn deze ladenkasten ruim 35.000ruim 35.000 BIDPRENTJES vanBIDPRENTJES van overleden Friese rk-overleden Friese rk- personen, waarvanpersonen, waarvan een 2e exemplaareen 2e exemplaar in de bibliotheekin de bibliotheek wordt bewaardwordt bewaard
 8. 8. 8  50 mappen met50 mappen met in elk zo’n 110in elk zo’n 110 PersoonsbladePersoonsblade n vann van ReligieuzenReligieuzen
 9. 9. 9 ENKELE VAN DE BRANDWERENDE ARCHIEFKASTEN
 10. 10. 10 VOORBEELD INHOUD ARCHIEFKAST
 11. 11. 11 EEN VAN DE BEZOEKERSRUIMTES
 12. 12. 12 EEN DEEL VAN DE ETALAGE
 13. 13. 13 EEN BLIK OP ENKELE VITRINES
 14. 14. 14 KINDER-ALTAAR MET TOEBEHOREN
 15. 15. 15 DE KLEDING IS GESCHONKEN DOOR DE ZUSTERS FRANCISCANESSEN VAN BENNEBROEK
 16. 16. 16 EEN SET FRAAIE CANONBORDEN
 17. 17. 17
 18. 18. 18 EN SELECTIE VAN VOORWERPEN UIT HET DEPOT
 19. 19. 19 MET O.A. DE KLEDING VAN TWEE ZOUAVEN
 20. 20. 20 VELE SOORTEN WIJWATERVAATJES
 21. 21. 21 PATER ANDELA WAS LANGE TIJD ONZE BIBLIOTHECARIS
 22. 22. 22 DE BIBLIOTHEEKBOEKEN IN ROLKASTEN: RUIMTE GENOEG!
 23. 23. 23
 24. 24. 24 DE ZOLDER WERD VERBOUWD TOT DEPOT
 25. 25. 25 INMIDDELS IS HET DEPOT KLAAR: HET MATERIAAL IS GENUMMERD, BESCHREVEN, GEFOTOGRAFEERD
 26. 26. 26 …..EN WAT NIET IN DOZEN PAST WORDT FRAAI UITGESTALD
 27. 27. 27VOOR IEDER DEEL VAN HET KERKELIJK JAAR EEN ANDERE KLEUR KAZUIFEL
 28. 28. 28 OprichtingOprichting  in mei 1984in mei 1984  te Wijtgaardte Wijtgaard  door Joop Roorda, Piet Schaafsma endoor Joop Roorda, Piet Schaafsma en Henk NotaHenk Nota (nu pastoor te St. Nicolaasga)(nu pastoor te St. Nicolaasga)  begonnen met historie van R.K. Wijtgaardbegonnen met historie van R.K. Wijtgaard  later uitbreiding met historie R.K. Frieslandlater uitbreiding met historie R.K. Friesland
 29. 29. 29 Doel van het ADRKFDoel van het ADRKF  verzamelen, inventariseren, catalogiserenverzamelen, inventariseren, catalogiseren en toegankelijk maken van voorwerpen enen toegankelijk maken van voorwerpen en documentatie over R.K. Frieslanddocumentatie over R.K. Friesland
 30. 30. 30 Bestuur+MedewerkersBestuur+Medewerkers  BestuursledenBestuursleden Corry van Eyden, Hoornsterzwaag; SibleCorry van Eyden, Hoornsterzwaag; Sible Hettinga, Harlingen; Henk Nota, St. Nicolaasga;Hettinga, Harlingen; Henk Nota, St. Nicolaasga; Piet Postma, Franeker; Nico v.d. Werf, Rauwerd;Piet Postma, Franeker; Nico v.d. Werf, Rauwerd; Rein de Wolff, IrnsumRein de Wolff, Irnsum  MedewerkersMedewerkers Thea Elsinga, Hans v.d. Meulen, PeterThea Elsinga, Hans v.d. Meulen, Peter Siemensma, Wietze Teernstra, Ago & Minke v.d.Siemensma, Wietze Teernstra, Ago & Minke v.d. Werf, Wietze Ypma en de bestuursleden Hettinga,Werf, Wietze Ypma en de bestuursleden Hettinga, Nota en PostmaNota en Postma
 31. 31. 31 WOENSDAGOCHTEND 10 UUR: GEZAMENLIJK KOFFIEDRINKEN
 32. 32. 32 Wat verzamelen wij zoal?Wat verzamelen wij zoal?  boeken e.d. over r.k. Frieslandboeken e.d. over r.k. Friesland  foto’s van kerken en kloostersfoto’s van kerken en kloosters  foto’s, voorwerpen en documenten van r.k.foto’s, voorwerpen en documenten van r.k. verenigingen, scholen, r.k. groeperingenverenigingen, scholen, r.k. groeperingen  bidprentjesbidprentjes  rouwbrieven en rouwadvertentiesrouwbrieven en rouwadvertenties  gegevens, artikelen, foto’s en prentjes van r.k.gegevens, artikelen, foto’s en prentjes van r.k. religieuzen Frieslandreligieuzen Friesland  devotionaliadevotionalia (wijwaterbakjes, kruisbeelden,(wijwaterbakjes, kruisbeelden, schilderijen, rozenkransen, medailles, enz.)schilderijen, rozenkransen, medailles, enz.)  archieven en documentatie van r.k. instellingenarchieven en documentatie van r.k. instellingen
 33. 33. 33 Voorbeeld boek over r.k. FrieslandVoorbeeld boek over r.k. Friesland
 34. 34. 34 Foto’s van kerken en kloostersFoto’s van kerken en kloosters  Bijv. H. Martinuskerk te DokkumBijv. H. Martinuskerk te Dokkum
 35. 35. 35 Documenten van r.k.Documenten van r.k. verenigingenverenigingen  Kath. Jonge VrouwenverenigingKath. Jonge Vrouwenvereniging BlauwhuisBlauwhuis (met midden voor: kapelaan Joh. Scheerder)(met midden voor: kapelaan Joh. Scheerder)
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 38 Voorbeeld van een bidprentjeVoorbeeld van een bidprentje
 39. 39. 39 Voorbeeld foto van een religieusVoorbeeld foto van een religieus  Zr. EuphemiaZr. Euphemia (Anna van Opzeeland)(Anna van Opzeeland)
 40. 40. 40 Rouwbrieven…..Rouwbrieven…..
 41. 41. 41 ……..en Rouwadvertenties..en Rouwadvertenties
 42. 42. 42 Voorbeeld foto FotoarchiefVoorbeeld foto Fotoarchief  Zaligverklaring pater Titus Brandsma (1985)Zaligverklaring pater Titus Brandsma (1985)
 43. 43. 43 Voorbeeld van devotionaliaVoorbeeld van devotionalia  Een monstransEen monstrans
 44. 44. 44 (Verklaring van overdracht bij schenkingen)
 45. 45. 45 Hulp bij ordenen archief of uitgave boekHulp bij ordenen archief of uitgave boek Aanbieding 1e exemplaar boek pater Jacob Postma,Aanbieding 1e exemplaar boek pater Jacob Postma, o.s.a.o.s.a.
 46. 46. 46 Inventarissen maken archievenInventarissen maken archieven
 47. 47. 47 Verkoop eigen uitgavenVerkoop eigen uitgaven
 48. 48. 48 Wat hebben wij al?Wat hebben wij al?  gegevens van ca. 40.000 overleden RK-personen uitgegevens van ca. 40.000 overleden RK-personen uit FrieslandFriesland (aanwezig op bidprentjes, rouwbrieven en(aanwezig op bidprentjes, rouwbrieven en rouwadvertenties èn op de computer)rouwadvertenties èn op de computer)  een religieuzenarchief van ruim 5500 personeneen religieuzenarchief van ruim 5500 personen  een bibliotheek met zo’n 6500 boekeneen bibliotheek met zo’n 6500 boeken  26 kasten met archieven, o.a. van Titus Brandsma en26 kasten met archieven, o.a. van Titus Brandsma en Kardinaal de Jong, alle parochies en diverse FrieseKardinaal de Jong, alle parochies en diverse Friese instellingeninstellingen (ABTB, Huize Theresia-Franeker, KVP, enz.)(ABTB, Huize Theresia-Franeker, KVP, enz.)  15 vitrines met kerkelijke voorwerpen15 vitrines met kerkelijke voorwerpen  uitgebreid Fotoarchiefuitgebreid Fotoarchief (duizenden foto’s)(duizenden foto’s)  groot depot met o.a. beelden, kazuifels, devotionaliagroot depot met o.a. beelden, kazuifels, devotionalia
 49. 49. 49 Waar zijn wij (altijd) naar op zoek?Waar zijn wij (altijd) naar op zoek?  uitbreiding van onze verzamelingen,uitbreiding van onze verzamelingen, met name van de bidprentjesmet name van de bidprentjes  schenkingen van andere materialen die bijschenkingen van andere materialen die bij onze doelstelling passenonze doelstelling passen  donateurs: voor min. € 15,- per jaardonateurs: voor min. € 15,- per jaar (waarvoor men dan o.a. het jaarlijkse(waarvoor men dan o.a. het jaarlijkse Informatiebulletin ontvangt)Informatiebulletin ontvangt)
 50. 50. 50 BezoektijdenBezoektijden  elke woensdag van 9.00 - 16.00 uurelke woensdag van 9.00 - 16.00 uur  op internet: 24 uur per dag!op internet: 24 uur per dag! www.archiefrkfriesland.nlwww.archiefrkfriesland.nl, met o.a.:, met o.a.:  gegevens bidprentjesgegevens bidprentjes  gegevens bibliotheekboekengegevens bibliotheekboeken  gegevens religieuzengegevens religieuzen  fotoarchief R.K. Frieslandfotoarchief R.K. Friesland  enkele complete teksten van onzeenkele complete teksten van onze archiefinventarissenarchiefinventarissen  veel link’s naar andere (Friese) r.k. websitesveel link’s naar andere (Friese) r.k. websites
 51. 51. 51
 52. 52. 52
 53. 53. 53
 54. 54. 54 ToekomstwensenToekomstwensen  Opzetten fotoarchief rk-personenOpzetten fotoarchief rk-personen  Meer presentaties aan groepenMeer presentaties aan groepen  Uitbreiding donateursbestandUitbreiding donateursbestand Wanneer alles gaat lukken, zal ons mottoWanneer alles gaat lukken, zal ons motto ““WAARD OM BEWAARD TEWAARD OM BEWAARD TE BLIJVEN”BLIJVEN” voor vele historische kostbaarhedenvoor vele historische kostbaarheden voor lange tijd gewaarborgd zijnvoor lange tijd gewaarborgd zijn
 55. 55. 55 Hartelijk dank voorHartelijk dank voor uw belangstelling !uw belangstelling !

×