روش های تشخیص رنگ خودرو.
روش های تشخیص رنگ خودرو.
روش های تشخیص رنگ خودرو.
روش های تشخیص رنگ خودرو.
Nächste SlideShare
صفرشویی خودرو چیست.pdfصفرشویی خودرو چیست.pdf
Wird geladen in ... 3
1 von 4

Más contenido relacionado

روش های تشخیص رنگ خودرو.

  1. ‫خودرو‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫بررسی‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬ ‫که‬ ‫باورند‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫روبرو‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫همیشه‬ ،‫دوم‬ ‫دست‬ ‫خودروی‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ .‫دریابیم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫شدت‬ ‫و‬ ‫تصادفات‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ،‫بدنه‬ ‫در‬ ‫رنگ‬ .‫است‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ،‫ها‬ ‫اتومبیل‬ ‫این‬ ‫خرید‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫سقف‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫مثال‬ ‫از‬ ‫خبر‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫سقف‬ ‫شدگی‬ ‫رنگ‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫نه‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫رنگ‬ ‫شین‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫روش‬ ‫چند‬ ‫خودرو‬ ‫شدگی‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫سنگین‬ ‫تصادفی‬ : ۱ . ‫چشم‬ ‫با‬ ‫خودرو‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫نحوه‬ ‫باید‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫چشمی‬ ‫روش‬ ،‫خودرو‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫ابتدایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫اعتماد‬ ‫چشمتان‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫ماهر‬ ‫نقاش‬ ‫و‬ ‫صافکار‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫مخصوصا‬ ،‫است‬ ‫دشوار‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫باشید‬ ‫خودرو‬ ‫شدن‬ ‫رنگ‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫شوید‬ ‫ماشین‬ ‫شدگی‬ ‫رنگ‬ ‫متوجه‬ ‫دقت‬ ‫کمی‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫احتمال‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫باشند‬ ‫کرده‬ :  ‫رنگ‬ ‫تفاوت‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫عقب‬ ‫صندوق‬ ،‫سپرها‬ ،‫درها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫هستند‬ ‫دیدگی‬ ‫آسیب‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫مخصوصا‬ ‫خودرو‬ ‫به‬ ‫دقت‬ ‫ا‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫کارخانه‬ ‫ارجینال‬ ‫رنگ‬ ‫بینید؟‬ ‫می‬ ‫خودرو‬ ‫شدن‬ ‫رنگ‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نشانه‬ ‫آیا‬ .‫کنید‬ ‫نگاه‬ ،‫گلگیرها‬ ‫رنگ‬ ‫همان‬ ‫کردن‬ ‫درست‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫دشوار‬ ‫هم‬ ‫تعمیرکارها‬ ‫ترین‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫برای‬ ‫کدها‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬ ‫داد‬ ‫تشخیص‬ ‫کارخانه‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫رنگ‬ ‫تفاوت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دقت‬ ‫کمی‬ ‫با‬ . ‫بخواهید‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬ ‫بنابراین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫دشوار‬ ‫را‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫کار‬ ‫آنجا‬ ‫درخشان‬ ‫نورهای‬ ،‫خرید‬ ‫می‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خودرو‬ ‫اگر‬ ‫ن‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودرو‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫شما‬ ‫به‬ )‫شدید‬ ‫آفتاب‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫(و‬ ‫روز‬ ‫طبیعی‬ ‫ور‬ .
  2.  ‫گرفتن‬ ‫عکس‬ .‫باشند‬ ‫کرده‬ ‫رنگ‬ ‫را‬ ‫سپر‬ ‫یا‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫کل‬ ‫مثال‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫کل‬ ‫اگر‬ ‫مخصوصا‬ ،‫شد‬ ‫رنگ‬ ‫تفاوت‬ ‫متوجه‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫گاهی‬ ‫اما‬ ،‫سپر‬ ‫رنگ‬ ‫آیا‬ .‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫فاصله‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫چند‬ .‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫ماشین‬ ‫روی‬ ‫دورتری‬ ‫فاصله‬ ‫از‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫تر‬ ‫تیره‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫قطعات‬ ‫یا‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫خودرو‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫باکیفیت‬ ‫دوربین‬ ‫با‬ ‫رسد؟‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫اطرافش‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫روشن‬ ‫متری‬ ‫سه‬ ‫دو‬ ‫همان‬ .‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫رنگ‬ ‫تفاوت‬ ‫زیرا‬ ‫باشید‬ ‫نزدیک‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫زیاد‬ ‫گرفتن‬ ‫عکس‬ ‫برای‬ ‫نباید‬ ‫البته‬ .‫بگیرید‬ ‫رنگ‬ ‫ناهماهنگی‬ ،‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫عکس‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫است‬ ‫خوب‬ ‫بایستید‬ ‫ماشین‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫بدنه‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫قسمت‬ ‫یک‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ .  ‫باشد‬ ‫نباید‬ ‫که‬ ‫جاهایی‬ ‫در‬ ‫رنگ‬ ‫پاشیدگی‬ ‫لبه‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫خودرو‬ ‫های‬ ‫در‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫عقب‬ ‫صندوق‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بزنید‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫کاپوت‬ ‫کارخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫بدون‬ ‫(البته‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫یکپارچه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودرو‬ ‫اتاق‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫درزگیر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لبه‬ ‫روی‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫رنگ‬ )‫داخلی‬ ‫اجزای‬ ‫جود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫درزگیر‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لبه‬ ‫روی‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دشوار‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫ماشین‬ ‫کردن‬ ‫رنگ‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫رنگی‬ ‫نباید‬ ‫خودرو‬ ‫نوا‬ ‫برداشتن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫فومی‬ ‫های‬ ‫نوار‬ ‫از‬ ‫نقاش‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ .‫پاشد‬ ‫باقی‬ ‫خودرو‬ ‫روی‬ ‫آن‬ ‫رد‬ ،‫ر‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫رنگ‬ ‫را‬ ‫خودرو‬ ‫بدانید‬ ،‫دیدید‬ ‫را‬ ‫عادی‬ ‫غیر‬ ‫جاهای‬ ‫در‬ ‫پاشیدگی‬ ‫رنگ‬ ‫یا‬ ‫فومی‬ ‫نوار‬ ‫رد‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ .‫ماند‬ ‫می‬ .  ‫پرتقالی‬ ‫پوست‬ ‫اصطالح‬ ‫باشن‬ ‫چسبیده‬ ‫بدنه‬ ‫به‬ ‫ریز‬ ‫اشیای‬ ‫یا‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫و‬ ‫بزند‬ ‫رنگ‬ ‫را‬ ‫خودرو‬ ‫کافی‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫بدون‬ ‫نقاش‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫گاهی‬ ‫ش‬ .‫د‬ ‫اید‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫نقطه‬ ‫نقطه‬ ‫رنگ‬ ‫ظاهر‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫بچسبند‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫چیزهایی‬ ‫رنگ‬ ‫شدن‬ ‫خشک‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫هم‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫رنگ‬ ‫خودرو‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫نشانه‬ ‫هم‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پرتقالی‬ ‫پوست‬ . ‫خوانید‬ ‫می‬ ‫صنعت‬ ‫پیا‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ : ‫ها‬ ‫خودرو‬ ‫ایمنی‬ ‫تست‬ ‫خودرو‬ ‫دزدی‬ ‫برق‬  ‫رنگ‬ ‫شدن‬ ‫پوسته‬ ‫یا‬ ‫پریدگی‬ ‫نمی‬ ‫پیدا‬ ‫پریدگی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پوسته‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫کارخانه‬ ‫رنگ‬ ‫تکه‬ ‫جاهایی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ .‫کند‬ ‫رنگ‬ ‫آن‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫کنده‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نیست‬ ‫کارخانه‬ ‫فابریک‬ .  ‫تصاویر‬ ‫انعکاس‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫موج‬ ‫تصویر‬ ‫ها‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫آیا‬ .‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫خودرو‬ ‫بدنه‬ ‫در‬ ‫تصاویر‬ ‫انعکاس‬ ‫به‬ ،‫مایل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫زاویه‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫رنگ‬ ‫خودرو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫این‬ ،‫بله‬ ‫اگر‬ ‫است؟‬ ‫شفاف‬ ‫است‬ .  ‫سنباده‬ ‫اثر‬
  3. ‫مانند‬ ‫هاشور‬ ‫خطوط‬ ‫این‬ .‫بگردید‬ ‫گلگیرها‬ ‫لبه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫لبه‬ ‫در‬ ‫مخصوصا‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫سنباده‬ ‫یا‬ ‫صافکاری‬ ‫رد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫رنگ‬ ‫خودرو‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫هستند‬ . ‫خودرو‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ۲ . ‫بدنه‬ ‫روی‬ ‫کشیدن‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫خودرو‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫نحوه‬ ‫ه‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫عمل‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫کنید‬ ‫امتحان‬ ‫خودتان‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫خبره‬ ‫کارشناس‬ ‫به‬ ‫چشمی‬ ‫روش‬ ‫مانند‬ ‫م‬ ‫کنید‬ : ‫کنید‬ ‫می‬ ‫حس‬ ‫آیا‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫احساس‬ ‫ناهمواری‬ ‫یا‬ ‫برآمدگی‬ ‫آیا‬ .‫کنید‬ ‫لمس‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫انگشتان‬ ‫نوک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بکشید‬ ‫دست‬ ‫خودرو‬ ‫بدنه‬ ‫روی‬ ‫زبرت‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫کمتری‬ ‫صافی‬ ‫جاها‬ ‫بعضی‬ ‫حس‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫کاری‬ ‫سنباده‬ ‫صافکار‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫رنگ‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫است؟‬ ‫ر‬ ‫یکنواخت‬ ‫و‬ ‫نرم‬ ،‫صاف‬ ‫کامال‬ ‫آن‬ ‫بافت‬ ،‫باشد‬ ‫کارخانه‬ ‫ارجینال‬ ‫خودرو‬ ‫رنگ‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫شما‬ ‫انگشتان‬ ‫به‬ ‫بافت‬ ‫زبری‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ . ‫در‬ .‫دهید‬ ‫تشخیص‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫پرتقالی‬ ‫پوست‬ ‫حالت‬ ‫پوست‬ ‫مانند‬ ‫درست‬ ‫دستتان‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫حس‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫لمس‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫متخلخل‬ ‫و‬ ‫ناصاف‬ ‫سطحی‬ ،‫پرتقال‬ . ۳ . ‫آهنربا‬ ‫با‬ ‫خودرو‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫نحوه‬
  4. ،‫آن‬ ‫سطح‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫روی‬ ‫آهنربا‬ ‫قراردادن‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫فوالد‬ ‫و‬ ‫آهن‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫خودروی‬ ‫بدنه‬ ‫اگر‬ .‫بردارید‬ ‫ضعیف‬ ‫آهنربای‬ ‫یک‬ ‫جاهایی‬ .‫شوید‬ ‫رنگ‬ ‫ضخامت‬ ‫متوجه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫جذب‬ ‫قدرت‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫آهنربا‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫رنگ‬ ‫ضخامت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫رنگ‬ ‫خودرو‬ ‫است‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫کمتر‬ ‫دارد‬ ‫فابریک‬ ‫رنگ‬ ‫که‬ ‫نقاطی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ . ۴ . ‫کارشناسی‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ماشین‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫بدون‬ ‫خودرو‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫شاید‬ ‫اما‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫نباشد‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫خبره‬ ‫کارشناس‬ ‫رنگ‬ ‫ضخامت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫اتاق‬ ‫یا‬ ‫دیجیتال‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫پیشرفته‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دلیل‬ ‫الیه‬ ‫روی‬ ‫رنگ‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬ .‫نه‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫رنگ‬ ‫خودرو‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫قطعیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ،‫خودرو‬ ‫اضافه‬ ‫اصلی‬ ‫رنگ‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نقاط‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫رنگ‬ ‫ضخامت‬ ‫تفاوت‬ ‫بنابراین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫رنگ‬ ‫ضخامت‬ ‫نقطه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مسلما‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫حدود‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫رنگ‬ ‫الیه‬ ‫ضخامت‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫رنگ‬ ‫مجددا‬ ‫خودرو‬ ‫کل‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫رنگ‬ ‫خودرو‬ ۷.۴ ‫نشان‬ ،‫برود‬ ‫باالتر‬ ‫الیه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهنده‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫خودرو‬ ‫فابریک‬ ‫رنگ‬ ‫روی‬ ‫دیگری‬ ‫رنگ‬ . ‫سیستم‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫اگزوز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ،‫خودرو‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫موارد‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫خودرو‬ ‫موتور‬ ‫سالمت‬ ‫کننده‬ ‫تضمین‬ ‫میتواند‬ ‫مناسب‬ ‫اگزوز‬ . ۵ . ‫تینر‬ ‫با‬ ‫خودرو‬ ‫رنگ‬ ‫تشخیص‬ ‫نحوه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫ضلعی‬ ‫شش‬ ‫بافت‬ ‫دارای‬ ‫ماشین‬ ‫فابریک‬ ‫رنگ‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مولکولی‬ ‫اشکال‬ ‫در‬ ‫بیرون‬ ‫با‬ ‫کارخانه‬ ‫رنگ‬ ‫تفاوت‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫روشن‬ ‫نقاط‬ ‫دارند؛‬ ‫تیره‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫نقاط‬ ‫با‬ ‫شطرنجی‬ ‫بافت‬ ،‫ها‬ ‫نقاش‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مواد‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫دست‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حاللی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تیره‬ ‫بخار‬ ‫شدن‬ ‫خشک‬ ‫حین‬ ‫مواد‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫حالل‬ ‫و‬ ‫تینر‬ ،‫تینر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫گرفته‬ ‫است‬ ‫تشخیص‬ ‫قابل‬ ‫نور‬ ‫انعکاس‬ ‫با‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫ماتی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سطوح‬ ‫شدن‬ ‫مات‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫و‬ ‫شده‬ .