Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

5. he thong cau hoi chinh sach thue tndn

98 Aufrufe

Veröffentlicht am

nam 2012

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

5. he thong cau hoi chinh sach thue tndn

 1. 1. 1 THU TNDN: B CÂU H I 1 I. Ph n lý thuy t Thu Thu nh p doanh nghi p Câu 1. Ngư i n p thu TNDN bao g m: a. T ch c ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v có thu nh p ch u thu . b. H gia ình, cá nhân ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v có thu nh p ch u thu . c. C 2 i tư ng nêu trên. Câu 2. Trư ng h p doanh nghi p ã n p thu TNDN ho c lo i thu tương t thu TNDN ngoài Vi t Nam thì khi tính thu TNDN ph i n p t i Vi t Nam, doanh nghi p ư c tính tr : a. S thu TNDN ã n p t i nư c ngoài. b. S thu TNDN ã n p t i nư c ngoài nhưng t i a không quá s thu TNDN ph i n p theo quy nh c a Lu t thu TNDN t i Vi t Nam. c. Không có trư ng h p nào nêu trên. Câu 3. Kho n chi nào áp ng các i u ki n ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu ? a. Kho n chi th c t phát sinh liên quan n ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p; b. Kho n chi có hoá ơn, ch ng t h p pháp theo quy nh c a pháp lu t và không vư t m c kh ng ch theo quy nh. c. Kho n chi áp ng c 2 i u ki n nêu trên. Câu 4. Kho n chi nào dư i ây không ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu ? a. Kho n chi không có hoá ơn, ch ng t h p pháp theo quy nh c a pháp lu t. b. Kho n chi không có hoá ơn nhưng có b ng kê và b ng kê này th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t. c. Kho n chi thư ng sáng ki n, c i ti n có quy ch quy nh c th v vi c chi thư ng sáng ki n, c i ti n, có h i ng nghi m thu sáng ki n, c i ti n. Câu 5. Doanh nghi p ư c hư ng ưu ãi thu TNDN i v i kho n thu nh p: a. Thu nh p t ho t ng khai thác khoáng s n c a các doanh nghi p ư c thành l p và c p gi y phép u tư v ho t ng khai thác khoáng s n t ngày 01/01/2009. b. Thu nh p t bán ph li u, ph ph m ư c t o ra trong quá trình s n xu t c a các s n ph m ang ư c hư ng ưu ãi thu TNDN.
 2. 2. 2 c. Thu nh p v ti n ph t, ti n b i thư ng do bên i tác vi ph m h p ng phát sinh (không thu c các kho n ti n ph t v vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính). Câu 6. Doanh nghi p không ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu i v i kho n chi tr cho ngư i lao ng nào dư i ây: a. Ti n lương, ti n công tr cho ngư i lao ng có ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. b. Ti n thư ng cho ngư i lao ng không ư c ghi c th i u ki n ư c hư ng và m c ư c hư ng t i m t trong các h sơ sau: H p ng lao ng; Tho ư c lao ng t p th ; Quy ch tài chính c a Công ty, T ng công ty, T p oàn; Quy ch thư ng do Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c quy nh theo quy ch tài chính c a Công ty, T ng công ty. c. C 2 kho n chi nêu trên. Câu 7. Doanh nghi p không ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu i v i kho n chi nào dư i ây: a. Kho n trích n p qu b o hi m xã h i, b o hi m y t theo m c quy nh. b. Kho n chi tài tr cho giáo d c theo úng quy nh. c. Các kho n chi v u tư xây d ng cơ b n trong giai o n u tư hình thành tài s n c nh; d. Không có kho n chi nào nêu trên. Câu 8. Doanh nghi p thành l p m i trong 3 năm u ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu i v i ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng môi gi i; chi ti p tân, khánh ti t, h i ngh không vư t quá bao nhiêu % t ng s chi ư c tr : a. 15% b. 20% c. 25% Câu 9. Kho n chi nào sau ây không ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu : a. Ti n lương, ti n công c a ch doanh nghi p tư nhân; Ti n lương, ti n công c a ch công ty trách nhi m h u h n 1 thành viên (do m t cá nhân làm ch ). b. Ti n lương tr cho các thành viên c a h i ng qu n tr tr c ti p tham gia i u hành s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v . c. C hai kho n chi (a) và (b) nêu trên. Câu 10. Doanh nghi p ư c tính vào chi phí kho n chi nào dư i ây khi có y hoá ơn ch ng t . a. Ph n tr lãi ti n vay v n s n xu t kinh doanh c a i tư ng không ph i là t ch c tín d ng ho c t ch c kinh t vư t quá 150% m c lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m vay.
 3. 3. 3 b. Chi tr lãi ti n vay góp v n i u l ho c chi tr lãi ti n vay tương ng v i ph n v n i u l ã ăng ký còn thi u. c. Chi tr lãi ti n vay v n s n xu t kinh doanh c a t ch c tín d ng khi ã góp v n i u l . d. Không có kho n chi nào c . Câu 11. Doanh nghi p ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu i v i kho n chi nào dư i ây: a. Thu GTGT u vào ã ư c kh u tr ho c hoàn. b. Thu thu nh p doanh nghi p. c. Không có kho n chi nào nêu trên. Câu 12. Doanh nghi p không ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu i v i kho n chi nào dư i ây: a. Thu tiêu th c bi t. b. Thu xu t nh p kh u. c. Thu thu nh p doanh nghi p. Câu 13. Doanh nghi p ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu i v i kho n chi nào dư i ây: a. Chi tài tr cho giáo d c, y t , kh c ph c h u qu thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho ngư i nghèo theo úng quy nh. b. Chi ng h a phương; chi ng h các oàn th , t ch c xã h i ngoài doanh nghi p. c. Chi phí mua th h i viên sân golf, chi phí chơi golf. d. Không có kho n chi nào nêu trên. Câu 14. Doanh nghi p ư c thành l p, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ư c trích t i a bao nhiêu ph n trăm (%) thu nh p tính thu hàng năm trư c khi tính thu thu nh p doanh nghi p l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p? a. 10% b. 15%. c. 20%. Câu 15. Trong th i h n 5 năm, k t khi trích l p, n u Qu phát tri n khoa h c và công ngh không ư c s d ng h t bao nhiêu % thì doanh nghi p ph i n p ngân sách nhà nư c ph n thu TNDN tính trên kho n thu nh p ã trích l p qu mà không s d ng h t và ph n lãi phát sinh t s thu TNDN ó? a. 50%. b. 60% c. 70% Câu 16. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p dùng tính s thu thu h i i v i ph n Qu phát tri n khoa h c công ngh không ư c s d ng.
 4. 4. 4 a. Thu su t 20% b. Thu su t 25%. c. Thu su t áp d ng cho doanh nghi p trong th i gian trích l p qu . Câu 17. Lãi su t tính lãi i v i s thu thu h i tính trên ph n Qu phát tri n khoa h c công ngh không s d ng h t là: a. Lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th i i m thu h i. b. Lãi su t tính theo t l ph t ch m n p theo quy nh c a Lu t qu n lý thu . Câu 18. Lãi su t tính lãi i v i s thu thu h i tính trên ph n Qu phát tri n khoa h c công ngh s d ng sai m c ích là: a. Lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th i i m thu h i. b. Lãi su t tính theo t l ph t ch m n p theo quy nh c a Lu t qu n lý thu . Câu 19. Doanh nghi p sau khi quy t toán thu mà b l thì ư c chuy n l : a. Trong th i h n 5 năm, k t năm ti p sau năm phát sinh l . b. Trong th i h n 6 năm, k t năm ti p sau năm phát sinh l . c. Không gi i h n th i gian chuy n l . Câu 20. Quá th i h n 5 năm k t năm ti p sau năm phát sinh l n u s l phát sinh chưa bù tr h t thì: a. Doanh nghi p s ư c gi m tr ti p vào thu nh p ch u thu TNDN c a các năm ti p sau. b. Doanh nghi p s không ư c gi m tr ti p vào thu nh p ch u thu TNDN c a các năm ti p sau. c. Không có trư ng h p nào nêu trên. Câu 21. Doanh thu tính thu TNDN i v i DN n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr thu là: a. Chưa bao g m thu giá tr gia tăng. b. Bao g m c thu giá tr gia tăng. Câu 22. Doanh thu tính thu TNDN i v i DN n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p trên giá tr gia tăng là: a. Chưa bao g m thu giá tr gia tăng. b. Bao g m c thu giá tr gia tăng. Câu 23. Thu su t thu TNDN i v i ho t ng tìm ki m, thăm dò, khai thác d u khí và tài nguyên quý hi m khác t i VN là: a. Thu su t 20%
 5. 5. 5 b. Thu su t 25%. c. Thu su t t 32% n 50%. Câu 24. Thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán bao g m: a. Ch có thu nh p t chuy n như ng c phi u. b. Ch có thu nh p t chuy n như ng trái phi u, ch ng ch qu . c. Bao g m thu nh p t chuy n như ng c phi u, trái phi u, ch ng ch qu và các lo i ch ng khoán khác theo quy nh. Câu 25. Doanh nghi p ang ho t ng s n xu t kinh doanh, có phát sinh thu nh p t chuy n như ng b t ng s n thì ph i làm gì? a. Tách riêng kê khai n p thu TNDN t ho t ng chuy n như ng b t ng s n. b. ư c c ng chung vào t ng thu nh p ch u thu t ho t ng s n xu t kinh doanh chính c a doanh nghi p tính thu TNDN. Câu 26. Trư ng h p DN ang trong th i gian hư ng ưu ãi thu TNDN có phát sinh thu nh p chuy n như ng b t ng s n thì kho n thu nh p này doanh nghi p th c hi n như th nào? a. C ng chung vào thu nh p ch u thu c a ho t ng s n xu t kinh doanh hàng hoá c a doanh nghi p và hư ng ưu ãi v thu TNDN i v i toàn b thu nh p. b. Tách riêng kê khai n p thu TNDN i v i thu nh p t chuy n như ng b t ng s n và không hư ng ưu ãi v thu TNDN i v i kho n thu nh p t chuy n như ng b t ng s n. Câu 27. Doanh nghi p ư c áp d ng ưu ãi thu TNDN khi: a. Không th c hi n ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh. b. Th c hi n n p thu TNDN theo phương pháp n nh. c. Th c hi n ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh và ăng ký n p thu thu nh p doanh nghi p theo kê khai. Câu 28. Trong cùng m t kỳ tính thu n u có m t kho n thu nh p áp ng các i u ki n ư c hư ng ưu ãi thu TNDN theo nhi u trư ng h p khác nhau thì kho n thu nh p ó ư c áp d ng ưu ãi như th nào? a. ư c t ng h p t t c các trư ng h p ưu ãi. b. L a ch n m t trong nh ng trư ng h p ưu ãi có l i nh t. Câu 29. Th t c ư c hư ng ưu ãi thu TNDN như th nào? a. Doanh nghi p ph i ăng ký v i cơ quan thu ư c hư ng ưu ãi thu TNDN. b. Doanh nghi p t xác nh các i u ki n ưu ãi, m c ưu ãi và t kê khai, quy t toán thu .
 6. 6. 6 Câu 30. Theo lu t thu TNDN thì căn c tính thu Thu nh p doanh nghi p là: a. L i nhu n trư c thu c a doanh nghi p và thu su t b. Thu nh p tính thu và thu su t c. Doanh thu trong kỳ tính thu c a doanh nghi p và thu su t d. Thu nh p ròng c a doanh nghi p và thu su t Câu 31. Thu nh p tính thu TNDN trong kỳ tính thu ư c xác nh b ng: a. Thu nh p ch u thu tr (-) các kho n l ư c k t chuy n t các năm trư c. b. Thu nh p ch u thu tr (-) thu nh p ư c mi n thu tr (-) các kho n l ư c k t chuy n theo quy nh. c. Doanh thu tr (-) chi phí ư c tr c ng (+) các kho n thu nh p khác. d. Doanh thu tr (-) chi phí ư c tr . Câu 32. Kho n thu nh p nào thu c thu nh p ư c mi n thu TNDN: a. Thu nh p t ho t ng chuy n như ng, cho thuê, thanh lý tài s n. b. Thu nh p t tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n c a t ch c ư c thành l p theo Lu t H p tác xã. c. Thu nh p t lãi ti n g i. Câu 33. Kho n chi nào dư i ây không ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu TNDN : a. Chi mua b o hi m y t , b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t cho ngư i lao ng. b. Ph n chi phí qu n lý kinh doanh do doanh nghi p nư c ngoài phân b cho cơ s thư ng trú t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. c. Chi lãi ti n vay v n tương ng v i v n i u l còn thi u. d. Chi tài tr cho giáo d c, y t , kh c ph c h u qu thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho ngư i nghèo theo quy nh c a pháp lu t. Câu 34. T năm 2011, Doanh nghi p ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu i v i kho n chi nào dư i ây: a. Ph n chi trang ph c b ng hi n v t cho ngư i lao ng có hoá ơn, ch ng t và vư t quá 05 (năm) tri u ng/ngư i/năm. b. Ph n chi ph c p cho ngư i lao ng i công tác nư c ngoài vư t quá 2 l n m c quy nh i v i cán b công ch c, viên ch c Nhà nư c. c. Chi phí i l i và ti n thuê ch cho ngư i lao ng i công tác có y hóa ơn ch ng t h p pháp theo quy nh.
 7. 7. 7 Câu 35. Công ty TNHH chuy n i lo i hình doanh nghi p sang c ph n, phát sinh chênh l ch do ánh giá l i tài s n c nh h u hình thì kho n chênh l ch này có ph i tính thu nh p ch u thu TNDN không? a. Không ph i tính thu nh p ch u thu b. Không tính thu nh p ch u thu mà tăng nguyên giá TSC . c. Ph i tăng thu nh p ch u thu (thu nh p khác) và tính thu TNDN theo quy nh. Ph n II. Bài t p Thu Thu nh p doanh nghi p Câu 1. M t doanh nghi p A thành l p năm 2001. Trong năm 2009 DN có kê khai: - Doanh thu bán hàng: 6.000 tri u ng - T ng các kho n chi ư c tr khi tính thu TNDN (không bao g m chi qu ng cáo, ti p th ...) là 3.500 tri u ng. - Ph n chi qu ng cáo, ti p th ... liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t, kinh doanh có y hóa ơn, ch ng t h p pháp : 430 tri u ng Thu nh p ch u thu TNDN c a doanh nghi p trong kỳ tính thu là: a. 2.070 tri u ng b. 2.150 tri u ng c. 2.500 tri u ng d. S khác Câu 2. M t doanh nghi p trong năm tính thu có tài li u như sau: - Doanh thu tiêu th s n ph m: 4.000 tri u ng - T ng h p chi phí phát sinh trong kỳ: 3.000 tri u ng, trong ó: + Chi phí x lý nư c th i: 300 tri u ng + Chi ti n lương tr cho ngư i lao ng nhưng th c t không chi tr : 200 tri u ng. + Các chi phí còn l i là h p lý. - Thu su t thu TNDN là 25%, Thu TNDN mà doanh nghi p ph i n p trong năm: a. 250 tri u ng b. 300 tri u ng c. 375 tri u ng d. S khác Câu 3. Doanh nghi p X trong năm tính thu có tài li u sau: - Doanh thu tiêu th s n ph m: 8.000 tri u ng - T ng h p chi phí phát sinh trong kỳ: 6.000 tri u ng, trong ó: + Chi tr lãi ti n vay v n tương ng v i ph n v n i u l còn thi u: 300 tri u ng + Chi ào t o tay ngh cho công nhân: 200 tri u ng + Các chi phí còn l i ư c coi là h p lý.
 8. 8. 8 - Thu su t thu TNDN là 25%, Thu TNDN doanh nghi p A ph i n p trong năm: a. 500 tri u ng b. 625 tri u ng c. 575 tri u ng d. S khác Câu 4. Doanh nghi p B trong năm có s li u sau: - Doanh thu tiêu th s n ph m: 7.000 tri u ng - Chi phí doanh nghi p kê khai: 5.000 tri u ng, trong ó: + Ti n lương công nhân viên có ch ng t h p pháp: 500 tri u ng + Ti n trích trư c vào chi phí không úng quy nh c a pháp lu t: 200 tri u ng + Các chi phí còn l i ư c coi là chi phí h p lý - Thu nh p trong năm u t vi c th c hi n h p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ang trong th i kỳ s n xu t th nghi m (có ch ng nh n ăng ký và ư c cơ quan qu n lý có th m quy n xác nh n): 200 tri u ng Thu nh p ch u thu TNDN c a doanh nghi p là: a. 2.000 tri u ng b. 2.200 tri u ng c. 2.700 tri u ng d. 2.900 tri u ng Câu 5. M t doanh nghi p trong năm tính thu có s li u : - Doanh thu bán hàng : 5.000 tri u ng - DN kê khai : T ng các kho n chi ư c tr vào chi phí là 4.000 tri u ng. - Thu t ti n ph t vi ph m h p ng kinh t : 200 tri u ng Thu nh p ch u thu TNDN c a doanh nghi p trong kỳ tính thu : a. 600 tri u ng b. 800 tri u ng c. 1.000 tri u ng d. 1.200 tri u ng Câu 6. M t doanh nghi p trong năm tính thu có s li u như sau: - Doanh thu tiêu th s n ph m: 3.500 tri u ng - Chi phí phân b cho s s n ph m tiêu th : 2.500 tri u ng, trong ó: + Chi ti n lương tr cho ngư i lao ng nhưng th c t không chi tr : 100 tri u ng - Thu su t thu TNDN là 25%.Các chi phí ư c coi là h p lý. Thu TNDN doanh nghi p ph i n p trong năm: a. 250 tri u ng b. 275 tri u ng c. 300 tri u ng
 9. 9. 9 d. 325 tri u ng Câu 7. M t công ty c ph n trong năm tính thu có s li u như sau: - Doanh thu tiêu th s n ph m: 10.000 tri u ng - Chi phí doanh nghi p kê khai: 8.500 tri u ng, trong ó: + Ti n lương c a các sáng l p viên doanh nghi p nhưng không tham gia i u hành doanh nghi p có ch ng t h p pháp: 500 tri u ng Thu su t thu TNDN là 25%. Thu TNDN ph i n p trong năm tính thu : a. 250 tri u ng b. 375 tri u ng c. 500 tri u ng d. 520 tri u ng Câu 8. Doanh nghi p A trong kỳ tính thu có s li u sau : Doanh thu trong kỳ là : 10.000 tri u ng Chi phí doanh nghi p kê khai : 8.100 tri u ng, trong ó : - Chi n p ti n ph t do vi ph m hành chính là 100 tri u ng - Chi tài tr cho cơ s y t theo úng quy nh c a pháp lu t là : 100 tri u ng Thu nh p ch u thu : a. 1.900 tri u ng b. 2.000 tri u ng c. 2.100 tri u ng d. 2.200 tri u ng Câu 9. Doanh nghi p Y thành l p t năm 2000. - Trong năm 2009, DN kê khai chi phí là (chưa bao g m chi phí qu ng cáo, ti p th ) : 25.000 tri u ng, trong ó : + Chi mua b o hi m nhân th cho ngư i lao ng : 500 tri u ng + Chi tr lãi vay v n i u l còn thi u : 200 tri u ng + Chi tr lãi vay v n Ngân hàng dùng cho s n xu t, kinh doanh : 300 tri u ng - Chi phí qu ng cáo, ti p th có hoá ơn ch ng t : 2.500 tri u Xác nh chi phí qu ng cáo, ti p th ư c tính vào chi phí h p lý c a DN trong năm 2009: a. 2.400 tri u ng b. 2.430 tri u ng c. 2.450 tri u ng d. 2.480 tri u ng Câu 10. Doanh nghi p s n xu t A thành l p năm 2002, báo cáo quy t toán thu TNDN năm 2009 có s li u v chi phí ư c ghi nh n như sau :
 10. 10. 10 - Ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng môi gi i; chi ti p tân, khánh ti t liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t, kinh doanh có y hóa ơn, ch ng t h p pháp: 600 tri u ng - T ng các kho n chi phí ư c tr (không bao g m: ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng môi gi i; chi ti p tân, khánh ti t liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t, kinh doanh): 5 t ng. V y t ng chi phí ư c tr bao g m c chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i hoa h ng môi gi i; chi ti p tân, khánh ti t khi xác nh thu nh p ch u thu trong năm 2009 là bao nhiêu? a. 5,4 t ng. b. 5,5 t ng. c. 5,6 t ng. Câu 11. Doanh nghi p Vi t Nam C có m t kho n thu nh p 850 tri u ng t d án u tư t i nư c ngoài. Kho n thu nh p này là thu nh p sau khi ã n p thu thu nh p theo Lu t c a nư c ngoài. S thu thu nh p ph i n p tính theo quy nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a nư c ngoài là 250 tri u ng. Trư ng h p này doanh nghi p VN C s ph i n p thêm thu TNDN t i Vi t Nam là bao nhiêu? a. Không ph i n p thêm thu TNDN b. 20 tri u ng c. 25 tri u ng Câu 12. Năm 2009, doanh nghi p A có s li u như sau: - Thu nh p t ho t ng s n xu t ph n m m là 200 tri u ng - Thu nh p t ho t ng cho thuê văn phòng là 120 tri u ng - Thu nh p t ho t ng u tư ch ng khoán là 300 tri u ng. Trư ng h p này DN A trong năm 2009 s ph i n p thu TNDN là bao nhiêu bi t r ng thu nh p c a ho t ng s n xu t ph n m m c a doanh nghi p A ang ư c mi n thu TNDN. a. 125 tri u ng. b. 155 tri u ng. c. 105 tri u ng. d. Không ph i n p thu . Câu 13. Năm 2009, doanh nghi p B có s li u như sau: - Thu nh p t ho t ng s n xu t chơi cho tr em: 200 tri u ng. - Thu nh p t lãi ti n g i ngân hàng: 50 tri u ng. - Thu nh p t ho t ng cho thuê máy móc, thi t b : 90 tri u ng. Trư ng h p này DN B trong năm 2009 s ph i n p thu TNDN là bao nhiêu bi t r ng ho t ng s n xu t chơi tr em c a doanh nghi p B ư c hư ng ưu ãi thu TNDN (thu su t 15% và DN B năm 2009 ang ư c gi m 50% thu TNDN i v i ho t ng s n xu t chơi tr em). a. 85 tri u ng
 11. 11. 11 b. 50 tri u ng c. 65 tri u ng. Câu 14. Doanh nghi p A thuê tài s n c nh c a Doanh nghi p B trong 4 năm v i s ti n thuê là 800 tri u ng, Doanh nghi p A ã thanh toán m t l n cho Doanh nghi p B 800 tri u ng. Trư ng h p này Doanh nghi p A ư c tính vào chi phí ư c tr ti n thuê tài s n c nh hàng năm là bao nhiêu? a. 200 tri u ng. b. 800 tri u ng. c. Tuỳ doanh nghi p ư c phép l a ch n Câu 15. Qu ti n lương năm 2010 c a Doanh nghi p A (DNA) ph i tr cho ngư i lao ng ã ư c duy t là 8 t ng. Tính n cu i ngày 31/3/2011 DNA ã chi tr ti n lương, ti n công trong năm 2010 và chi b sung trong 3 tháng u năm 2011 t ng s là 7,3 t ng. DNA trích l p qu d phòng ti n lương m c t i a là: 7,3 t ng x 17% = 1,241 t ng. V y t ng s ti n lương DN A ư c tính vào chi phí khi xác nh thu nh p ch u thu TNDN c a năm 2010 là bao nhiêu? a. 7,3 t ng. b. 8 t ng. c. 8,541 t ng. //================================================// ********************************************************* THU TNDN: B CÂU H I 2 1/ Câu tr c nghi m lý thuy t: (34 câu) Câu 1. Ngư i n p thu Thu nh p doanh nghi p là: a. T ch c ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v có thu nh p ch u thu . b. H gia ình, cá nhân ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v có thu nh p ch u thu . c. T ch c, h gia ình, cá nhân có ho t ng s n xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v có thu nh p ch u thu . Câu 2. Doanh nghi p Vi t Nam có thu nh p t nư c ngoài, ã n p thu Thu nh p doanh nghi p ho c lo i thu tương t thu Thu nh p doanh nghi p nư c ngoài thì khi tính thu TNDN ph i n p t i Vi t Nam, doanh nghi p: a. ư c tr toàn b s thu TNDN ã n p nư c ngoài.
 12. 12. 12 b. ư c tr s thu TNDN ã n p t i nư c ngoài nhưng t i a không quá s thu TNDN ph i n p theo quy nh c a Lu t thu TNDN t i Vi t Nam. c. Không ư c tr s thu TNDN ã n p nư c ngoài. Câu 3: Quy nh nào v kỳ tính thu TNDN dư i ây là úng: a. Kỳ tính thu năm u tiên, kỳ tính thu năm cu i cùng, kỳ tính thu năm chuy n i không ư c vư t quá 15 tháng. b. Kỳ tính thu năm u tiên, kỳ tính thu năm cu i cùng, kỳ tính thu năm chuy n i không ư c vư t quá 12 tháng. c. Kỳ tính thu năm u tiên, kỳ tính thu năm cu i cùng không ư c vư t quá 15 tháng; kỳ tính thu năm chuy n i không ư c vư t quá 12 tháng. d. Kỳ tính thu năm u tiên, kỳ tính thu năm cu i cùng không ư c vư t quá 12 tháng; kỳ tính thu năm chuy n i không ư c vư t quá 15 tháng. Câu 4. Th i i m xác nh doanh thu tính thu nh p ch u thu i v i ho t ng cung ng d ch v là: a. Th i i m hoàn thành vi c cung ng d ch v cho ngư i mua. b. Th i i m l p hoá ơn cung ng d ch v . c. Th i i m hoàn thành vi c cung ng d ch v cho ngư i mua ho c th i i m l p hoá ơn cung ng d ch v . N u th i i m l p hoá ơn x y ra trư c th i i m d ch v hoàn thành thì th i i m xác nh doanh thu tính theo th i i m l p hoá ơn. d. Th i i m hoàn thành vi c cung ng d ch v cho ngư i mua ho c th i i m l p hoá ơn cung ng d ch v . N u th i i m l p hoá ơn x y ra trư c th i i m d ch v hoàn thành thì th i i m xác nh doanh thu tính theo th i i m d ch v hoàn thành. Câu 5. Trong ho t ng cung ng d ch v , n u th i i m l p hoá ơn x y ra trư c th i i m d ch v hoàn thành thì th i i m xác nh doanh thu tính thu nh p ch u thu TNDN là: a.Th i i m l p hoá ơn cung ng d ch v b.Th i i m hoàn thành vi c cung ng d ch v cho ngư i mua. c. Th i i m hoàn thành vi c cung ng d ch v cho ngư i mua ho c th i i m l p hoá ơn cung ng d ch v . Câu 6: Doanh thu tính thu nh p ch u thu TNDN i v i hàng hoá, d ch v dùng trao i; bi u, t ng, cho; tiêu dùng n i b ư c xác nh:
 13. 13. 13 a.Theo giá bán c a s n ph m, hàng hoá, d ch v cùng lo i tương ương trên th trư ng t i th i i m trao i; bi u, t ng, cho; tiêu dùng n i b . b. Theo chi phí s n xu t t o ra s n ph m, hàng hóa, d ch v ó. c. Theo giá bán c a s n ph m, hàng hoá, d ch v cùng lo i tương ương trên th trư ng t i th i i m trao i; bi u, t ng, cho i v i hàng hoá, d ch v dùng trao i; bi u, t ng, cho. Theo chi phí s n xu t t o ra s n ph m, hàng hóa, d ch v i v i s n ph m hàng hoá tiêu dùng n i b . Câu 7. Doanh thu tính thu nh p ch u thu TNDN i v i hàng hoá, d ch v bán theo phương th c tr góp, tr ch m là: a. Ti n bán hàng hoá, d ch v tr ti n m t l n, không bao g m ti n lãi tr góp, tr ch m. b. T ng s ti n khách hàng ph i tr , bao g m c ti n lãi tr góp, tr ch m. c. T ng s ti n ph i thu tính theo phương th c tr ch m, tr góp (bao g m c ti n lãi tr ch m, tr góp). Câu 8. Kho n chi nào dư i ây không ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu TNDN: a. Kho n chi kh u hao i v i TSC là nhà ngh gi a ca, nhà ăn gi a ca do doanh nghi p u tư xây d ng ph c v cho ngư i lao ng làm vi c t i doanh nghi p. b. Kho n chi kh u hao trong th i gian TSC t m th i d ng tham gia s n xu t kinh doanh t 9 tháng tr lên i v i trư ng h p do s n xu t theo mùa v . c. Ph n trích kh u hao tương ng v i ph n nguyên giá vư t trên 1,6 t ng /xe i v i ô tô chuyên kinh doanh v n t i hành khách ch ngư i t 9 ch ng i tr xu ng m i ăng ký s d ng và h ch toán trích kh u hao TSC t ngày 1/1/2009. Câu 9. Ph n trích kh u hao TSC nào dư i ây không ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu TNDN: a. Kh u hao i v i TSC ã kh u hao h t giá tr nhưng v n ang ư c s d ng. b. Kh u hao i v i TSC có gi y t ch ng minh ư c thu c quy n s h u c a doanh nghi p (tr TSC thuê mua tài chính). c. Kh u hao i v i TSC ư c qu n lý, theo dõi, h ch toán trong s sách k toán c a doanh nghi p theo ch qu n lý TSC và h ch toán k toán hi n hành.
 14. 14. 14 Câu 10. Doanh nghi p ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu TNDN i v i kho n chi tr cho ngư i lao ng nào dư i ây: a. Ti n lương, ti n công c a ch doanh nghi p tư nhân. b. Ti n thư ng cho ngư i lao ng không ghi c th i u ki n ư c hư ng trong h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th ho c Quy ch tài chính, Quy ch thư ng. c. Ti n lương tr cho các thành viên c a h i ng qu n tr tr c ti p tham gia i u hành s n xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v . d. Không kho n chi nào nêu trên. Câu 11. Th i i m xác nh doanh thu tính thu TNDN t ho t ng chuy n như ng b t ng s n là th i i m: a. Bên bán bàn giao b t ng s n cho bên mua. b. Bên mua ã ăng ký quy n s h u tài s n, quy n s d ng t, xác l p quy n s d ng t t i cơ quan nhà nư c có th m quy n. c. Th i i m thu ti n ng trư c c a khách hàng. Câu 12. ơn v s nghi p có phát sinh ho t ng kinh doanh hàng hoá thu c i tư ng ch u thu thu nh p doanh nghi p mà các ơn v này h ch toán ư c doanh thu nhưng không h ch toán và xác nh ư c chi phí, thu nh p c a ho t ng kinh doanh hàng hoá thì kê khai n p thu thu nh p doanh nghi p tính theo t l % trên doanh thu bán hàng hoá là: a. 1% b. 2% c. 5% Câu 13 Theo quy nh hi n hành, doanh nghi p ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu TNDN i v i: a. Ph n chi trang ph c b ng hi n v t và b ng ti n có hoá ơn, ch ng t theo m c chi cho trang ph c t i a không vư t quá 5.000.000 ng/ngư i/ năm. b. Ph n chi trang ph c b ng hi n v t và b ng ti n có hoá ơn, ch ng t theo m c chi trang ph c b ng hi n v t không vư t quá 5.000.000 ng/ngư i/ năm và chi b ng ti n không vư t quá 5.000.000 ng/ngư i/ năm. c. Ph n chi trang ph c b ng hi n v t và b ng ti n không có hoá ơn, ch ng t theo m c chi trang ph c b ng hi n v t 5.000.000 ng/ngư i/ năm và chi b ng ti n 5.000.000 ng/ngư i/ năm.
 15. 15. 15 Câu 14. Theo quy nh hi n hành, ph n chi trang ph c b ng hi n v t và b ng ti n cho ngư i lao ng c a doanh nghi p ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu TNDN: a. Không vư t quá 1.000.000 ng/ngư i/ năm b. Không vư t quá 1.500.000 ng/ngư i/ năm c. Không vư t quá 5.000.000 ng/ngư i/ năm Câu 15. Doanh nghi p không ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu Thu nh p doanh nghi p i v i kho n chi nào dư i ây: a. Kho n trích n p qu b o hi m xã h i, b o hi m y t theo m c quy nh. b. Kho n chi tài tr cho giáo d c theo quy nh. c. Các kho n chi v u tư xây d ng cơ b n trong giai o n u tư hình thành tài s n c nh. d. Không có kho n chi nào nêu trên. Câu 16. Doanh nghi p ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu Thu nh p doanh nghi p i v i kho n chi phí nào dư i ây: a. L chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i các kho n n ph i thu có g c ngo i t cu i năm tài chính. b. L chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i các kho n n ph i tr có g c ngo i t cu i năm tài chính. c. L chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i các kho n ti n m t, ti n g i, ti n ang chuy n có g c ngo i t cu i năm tài chính. d. Không có kho n chi phí nào nêu trên. Câu 17. Doanh nghi p ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu Thu nh p doanh nghi p i v i kho n chi nào dư i ây: a.Các kho n ã ư c chi t qu phát tri n khoa h c và công ngh c a donh nghi p. b. Các kho n chi không tương ng v i doanh thu tính thu . c. Các kho n ti n ph t v vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. d. Kho n thu Thu nh p cá nhân c a ngư i lao ng doanh nghi p n p thay trong trư ng h p doanh nghi p ký h p ng lao ng quy nh ti n lương, ti n công tr cho ngư i lao ng không bao g m thu TNCN. Câu 18. Doanh nghi p ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu Thu nh p doanh nghi p i v i kho n chi nào dư i ây:
 16. 16. 16 a. S thu Giá tr gia tăng u vào ã ư c kh u tr ho c hoàn. b. S ti n thu Thu Thu nh p cá nhân do doanh nghi p kh u tr trên thu nh p c a ngư i n p thu n p vào Ngân sách nhà nư c. c. Thu TNDN n p thay nhà th u nư c ngoài trong trư ng h p tho thu n t i h p ng nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài, doanh thu nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài nh n ư c không bao g m thu TNDN d. Không kho n chi nào nêu trên. Câu 19. Doanh nghi p sau khi quy t toán thu Thu nh p doanh nghi p mà b l thì ư c chuy n l theo quy nh sau: a. Chuy n toàn b và liên t c s l vào thu nh p ch u thu c a nh ng năm ti p sau; th i gian chuy n l không quá 5 năm, k t năm ti p sau năm phát sinh l . b. Doanh nghi p t quy t nh vi c chuy n l vào các năm ti p sau; th i gian chuy n l không quá 5 năm, k t năm ti p sau năm phát sinh l . c. Doanh nghi p t quy t nh vi c chuy n l vào các năm ti p sau; không gi i h n th i gian chuy n l . Câu 20. M c trích l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p: a. T i a không quá 5% thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu . b. T i a không quá 5% thu nh p tính thu trong kỳ tính thu . c. T i a không quá 10% thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu . d. T i a không quá 10% thu nh p tính thu trong kỳ tính thu . Câu 21. Theo pháp lu t thu TNDN hi n hành, lãi su t tính lãi và th i gian tính lãi i v i s thu thu h i tính trên ph n Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p s d ng không h t 70% trong th i h n 5 năm k t năm k ti p năm trích l p qu là: a. Lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th i i m thu h i và th i gian tính lãi là m t năm. b. Lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th i i m thu h i và th i gian tính lãi là hai năm. c. M c lãi tính theo t l ph t ch m n p theo quy nh c a Lu t qu n lý thu và th i gian tính lãi là kho ng th i gian k t khi trích l p Qu n khi thu h i.
 17. 17. 17 Câu 22. Theo quy nh hi n hành, lãi su t tính lãi và th i gian tính lãi i v i s thu thu h i tính trên ph n Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p s d ng sai m c ích là: a. Lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th i i m thu h i và th i gian tính lãi là m t năm. b. Lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th i i m thu h i và th i gian tính lãi là hai năm. c. M c lãi tính theo t l ph t ch m n p theo quy nh c a Lu t qu n lý thu và th i gian tính lãi là kho ng th i gian k t khi trích l p Qu n khi thu h i. Câu 23. Thu su t thu TNDN ph thông theo quy nh hi n hành là: a. 20% b. 25%. c. 28 % d. T 32% n 50%. Câu 24. Theo quy nh hi n hành, thu su t thu TNDN i v i ho t ng tìm ki m, thăm dò, khai thác d u khí t i Vi t Nam là: a. 20% b. 25%. c. 28 %. d. T 32% n 50%. Câu 25. Lo i thu nh p nào sau ây không thu c di n ch u thu TNDN: a.Thu nh p t chuy n như ng m t ph n v n c a doanh nghi p ã u tư cho t ch c, cá nhân khác. b. Thu nh p t chuy n như ng c phi u, trái phi u, ch ng ch qu và các lo i ch ng khoán khác theo quy nh. c. Kho n th ng dư v n c ph n c a công ty c ph n có ư c khi công ty c ph n th c hi n phát hành thêm c phi u huy ng v n và có chênh l ch l n hơn gi a giá phát hành và m nh giá. Câu 26. Thu su t thu TNDN áp d ng i v i thu nh p t chuy n như ng v n: a. 20%.
 18. 18. 18 b. 25%. c. 28% d. T 32% n 50%. Câu 27. Thu su t thu TNDN áp d ng i v i thu nh p t chuy n như ng b t ng s n: a. 20%. b. 25%. c. 28% d. T 32% n 50%. Câu 28. Theo pháp lu t thu TNDN hi n hành, vi c h ch toán các kho n thu, chi v ti n ph t, ti n b i thư ng vi ph m h p ng kinh t (các kho n ph t không thu c các kho n ti n ph t vi ph m hành chính theo quy nh) ư c th c hi n theo phương án nào dư i ây: a. ư c bù tr các kho n thu do bên i tác vi ph m h p ng v i các kho n chi do vi ph m h p ng, n u thu l n hơn chi thì ph n chênh l ch ư c tính vào thu nh p khác, n u chi l n hơn thu thì ph n chênh l ch ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu . b. ư c bù tr các kho n thu do bên i tác vi ph m h p ng v i các kho n chi do vi ph m h p ng, n u thu l n hơn chi thì ph n chênh l ch ư c tính vào thu nh p khác, n u chi l n hơn thu thì ph n chênh l ch ư c tính gi m tr vào thu nh p khác ho c gi m tr thu nh p ho t ng s n xu t kinh doanh n u trong kỳ không phát sinh thu nh p khác. c. Các kho n thu do bên i tác vi ph m h p ng tính vào thu nh p khác; Các kho n chi do vi ph m h p ng không ư c ph n ánh khi xác nh thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu . Câu 29. Theo pháp lu t thu TNDN, vi c h ch toán các kho n thu t lãi ti n g i, lãi cho vay v n và các kho n chi tr lãi ti n vay theo quy nh ư c th c hi n theo phương án nào dư i ây: a. ư c bù tr các kho n thu t lãi ti n g i, lãi cho vay v n v i các kho n chi tr lãi ti n vay, n u thu l n hơn chi thì ph n chênh l ch ư c tính vào thu nh p khác, n u chi l n hơn thu thì ph n chênh l ch ư c tính vào chi ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu . b. ư c bù tr các kho n thu t lãi ti n g i, lãi cho vay v n v i các kho n chi tr lãi ti n vay, n u thu l n hơn chi thì ph n chênh l ch ư c tính vào thu nh p khác, n u chi l n hơn thu thì ph n chênh l ch tính gi m tr vào thu nh p khác.
 19. 19. 19 c. Kho n thu t lãi ti n g i, lãi cho vay v n h ch toán vào doanh thu ho t ng s n xu t kinh doanh trong kỳ tính thu ; Kho n chi tr lãi ti n vay h ch toán vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu . Câu 30. Kho n thu nh p nào dư i ây ư c mi n thu TNDN: a. Thu nh p t tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n c a t ch c ư c thành l p theo Lu t H p tác xã. b.Thu nh p t d ch v tư i, tiêu nư c ph c v tr c ti p cho nông nghi p. c. Thu nh p ư c chia t ho t ng góp v n, liên doanh liên k t v i doanh nghi p trong nư c sau khi bên nh n góp v n, liên doanh, liên k t ã n p thu TNDN theo quy nh. d. C 3 lo i thu nh p nêu trên. Câu 31. Trong các kho n thu nh p c a doanh nghi p dư i ây, kho n thu nh p nào không ư c mi n thu TNDN: a. Thu nh p t ho t ng nuôi tr ng, ch bi n th y h i s n c a doanh nghi p. b. Thu nh p t ho t ng d y ngh cho các i tư ng t n n xã h i. c. Thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v c a doanh nghi p có t 55% s lao ng bình quân trong năm tr lên là ngư i khuy t t t, ngư i sau cai nghi n, ngư i nhi m HIV/AIDS. Câu 32. Doanh nghi p ư c tính vào chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu Thu nh p doanh nghi p i v i kho n chi nào dư i ây: a. Các kho n chi v u tư xây d ng cơ b n trong giai o n u tư hình thành tài s n c nh. b. Kho n chi mua b o hi m nhân th cho ngư i lao ng quy nh trong h p ng lao ng. c. Kho n trích l p qu d phòng tr c p m t vi c làm c a doanh nghi p thu c di n b t bu c tham gia b o hi m th t nghi p theo quy nh c a pháp lu t. d. Không có kho n chi nào nêu trên. Câu 33. Theo pháp lu t thu TNDN hi n hành, trong các kho n chi báo bi u, báo t ng c a cơ quan báo chí liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t kinh doanh dư i ây, kho n chi nào thu c di n không b kh ng ch không vư t quá 10% t ng chi phí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu TNDN: a. Báo bi u, báo t ng cho cán b , chi n s h i o.
 20. 20. 20 b. Báo bi u, báo t ng các cơ quan qu n lý nhà nư c. c. Báo bi u, báo t ng các t ch c oàn th a phương. d. Không kho n chi nào nêu trên. Câu 34. Theo pháp lu t thu TNDN hi n hành, kho n chi nào dư i ây thu c di n b kh ng ch không vư t quá 10% t ng chi phí ư c tr (ho c không vư t quá 15% trong ba năm u i doanh nghi p m i thành l p t ngày 01/01/2009) khi xác nh thu nh p ch u thu TNDN: a. Kho n chi báo bi u, báo t ng c a cơ quan báo chí cho ngư i có công v i cách m ng. b. Kho n chi hoa h ng tr cho nhà phân ph i c a các công ty bán hàng a c p. c. Kho n chi ti p tân, khánh ti t, h i ngh c a doanh nghi p. d. C ba kho n chi nêu trên.
 21. 21. 21 2/ Câu tr c nghi m bài t p: (10 câu) Câu 1. Gi s trong kỳ tính thu năm 2012, Doanh nghi p A có s li u sau: - T ng doanh thu t ho t ng s n xu t kinh doanh chính c a doanh nghi p là 15 t ng; T ng chi phí tương ng ư c tr c a doanh nghi p là 16 t ng. - Ngoài ra, doanh nghi p còn phát sinh các kho n thu nh p sau: + Thu nh p t lãi ti n g i ngân hàng là 350 tri u ng. + Thu nh p t tiêu th ph li u, ph ph m là 150 tri u ng. + Thu nh p t ho t ng chuy n như ng b t ng s n là 600 tri u ng. - Doanh nghi p A không ư c hư ng ưu ãi thu TNDN. S thu TNDN doanh nghi p A ph i n p trong năm 2012 là: a. 0 ng (Không ph i n p thu TNDN). b. 25 tri u ng. c. 150 tri u ng. d. S khác. Câu 2. Doanh nghi p s n xu t A là doanh nghi p m i thành l p và ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh t 01/01/2009. Báo cáo quy t toán thu Thu nh p doanh nghi p năm 2011 c a doanh nghi p A có s li u v chi phí ư c ghi nh n như sau: - Ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng môi gi i; chi ti p tân, khánh ti t liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t, kinh doanh có y hóa ơn, ch ng t h p pháp: 1,6 t ng. - T ng các kho n chi phí ư c tr không bao g m ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng môi gi i; chi ti p tân, khánh ti t liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t, kinh doanh: 10 t ng. T ng chi phí ư c tr bao g m c chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i hoa h ng môi gi i; chi ti p tân, khánh ti t khi xác nh thu nh p ch u thu Thu nh p doanh nghi p c a doanh nghi p A trong năm 2011 là: a. 11 t ng. b. 11,16 t ng. c. 11,5 t ng. d. 11,6 t ng. Câu 3. Gi s trong năm 2012, doanh nghi p Vi t Nam X có m t kho n thu nh p 600 tri u ng t d án u tư t i nư c ngoài. Kho n thu nh p này là
 22. 22. 22 thu nh p sau khi ã n p thu thu nh p theo Lu t c a nư c ngoài. S thu Thu nh p ph i n p tính theo quy nh c a Lu t thu Thu nh p doanh nghi p c a nư c ngoài là 120 tri u ng. S thu TNDN doanh nghi p X còn ph i n p d i v i thu nh p t d án u tư t i nư c ngoài là: a. 0 ng (Không ph i n p thêm) b. 60 tri u ng c. 150 tri u ng d. 180 tri u ng Câu 4. Gi s trong năm 2012, doanh nghi p Vi t Nam B (không ư c hư ng ưu ãi thu TNDN) có s li u k t qu kinh doanh nhưsau: - Thu nh p ch u thu t ho t ng s n xu t sinh doanh trong nư c: 800 tri u ng. - Thu nh p t d án u tư t i nư c ngoài là 650 tri u ng. Kho n thu nh p này là kho n thu nh p sau khi ã n p thu TNDN nư c ngoài 350 tri u ng. S thu TNDN doanh nghi p B ph i n p năm 2012 là: a. 0 ng (Không ph i n p thu ) b. 12,5 tri u ng. c. 100 tri u ng. d. 200 tri u ng Câu 5. Gi s trong năm 2012, doanh nghi p A có s li u v k t qu kinh doanh như sau: - Thu nh p t ho t ng s n xu t ph n m m là 150 tri u ng. - Thu nh p t ho t ng cho thuê văn phòng là 200 tri u ng - Thu nh p t ho t ng u tư ch ng khoán là 100 tri u ng. (Doanh nghi p A ang ư c mi n thu Thu nh p doanh nghi p i v i Thu nh p t ho t ng s n xu t ph n m m ). S thu TNDN doanh nghi p A ph i n p năm 2012 là: a. 0 ng (Không ph i n p thu TNDN). b. 75 tri u ng. c. 84 tri u ng d. 112,5 tri u ng.
 23. 23. 23 Câu 6. Gi s trong năm 2012, doanh nghi p A có s li u k t qu kinh doanh như sau: - L t ho t ng s n xu t ph n m m là 150 tri u ng. - Thu nh p t ho t ng kinh doanh máy tính không ư c hư ng ưu ãi là 200 tri u ng - Thu nh p t ho t ng u tư ch ng khoán là 100 tri u ng. (Doanh nghi p A ang ư c hư ng ưu ãi mi n thu Thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p t ho t ng s n xu t ph n m m). S thu TNDN doanh nghi p A ph i n p năm 2012 là: a. 0 ng (Không ph i n p thu TNDN). b. 37,5 tri u ng. c. 75 tri u ng. d. 84 tri u ng Câu 7. Gi s trong năm 2012, doanh nghi p B có s li u v k t qu kinh doanh như sau: - Thu nh p t ho t ng s n xu t kinh doanh chính: 700 tri u ng. - Thu nh p t lãi ti n g i: 100 tri u ng - Thu nh p t kinh doanh ngo i t : 40 tri u ng. (Doanh nghi p B ang ư c hư ng ưu ãi thu su t 10% i v i thu nh p t ho t ng s n xu t kinh doanh chính). S thu TNDN doanh nghi p B ph i n p trong năm 2012 là: a. 84 tri u ng. b. 105 tri u ng. c. 210 tri u ng. d. S khác. Câu 8. Gi s trong năm 2012, Doanh nghi p s n xu t Y có s li u v tình hình s n xu t kinh doanh như sau: -T ng doanh thu bán s n ph m (chưa bao g m thu GTGT): 15 t ng. Trong ó: + Doanh thu bán s n ph m A: 5 t ng. + Doanh thu bán s n ph m B: 10 t ng. -T ng chi phí ư c tr trong kỳ tính thu : 12 t ng.
 24. 24. 24 - Doanh nghi p Y ang trong th i kỳ ư c hư ng ưu ãi gi m 50% s thu TNDN ph i n p i v i ho t ng s n xu t kinh doanh s n ph m A. S thu TNDN doanh nghi p Y ph i n p trong năm 2012 là: a. 375 tri u ng. b. 625 tri u ng. c. 750 tri u ng. d. S khác. Câu 9. Gi s trong năm 2012, doanh nghi p s n xu t XZ có s li u v tình hình s n xu t kinh doanh như sau: - Thu nh p t ho t ng SXKD s n ph m A: 200 tri u ng. - Thu nh p t ho t ng SXKD s n ph m B: 100 tri u ng. - Thu nh p t bán ph li u, ph ph m: 30 tri u ng. Trong ó: + Thu nh p t bán ph li u ph ph m t o ra trong quá trình s n xu t s n ph m A: 20 tri u ng. + Thu nh p t bán ph li u ph ph m t o ra trong quá trình s n xu t s n ph m B: 10 tri u ng. - Doanh nghi p XZ ang trong th i kỳ ư c hư ng ưu ãi gi m 50% s thu TNDN ph i n p i v i ho t ng s n xu t kinh doanh s n ph m B. S thu TNDN doanh nghi p Y ph i n p trong năm 2012 là: a. 41,25 tri u ng. b. 68,75 tri u ng. c. 70 tri u ng. d. S khác. Câu 10. Gi s trong năm 2012, doanh nghi p Y có s li u v k t qu kinh doanh như sau: - T ng doanh thu bán s n ph m, hàng hoá (chưa bao g m thu GTGT): 1,25 t ng. - T ng chi phí liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh: 900 tri u ng. Trong ó: + Kho n thu GTGT u vào ã ư c kh u tr là 30 tri u ng. + Chi trang ph c b ng hi n v t có y hoá ơn, ch ng t cho ngư i lao ng: 100 tri u ng. Chi trang ph c b ng ti n cho ngư i lao ng có phi u chi và ch ng t thanh toán y : 20 tri u ng. T ng s ngư i lao ng ư c chi: 20 ngư i.
 25. 25. 25 + Các chi phí còn l i y hoá ơn ch ng t và tho mãn i u ki n ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu . Doanh nghi p không ư c hư ng ưu ãi thu TNDN. S thu TNDN doanh nghi p Y ph i n p trong năm 2012 là: a. 87,5 tri u ng. b. 100 tri u ng. c. 125 tri u ng. d. S khác.

×