Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
CHÍNH SÁCH THU TNCN
B CÂU H I 1
I/ Câu h i tr c nghi m (40 câu)
Câu 1: Cá nhân nào dư i ây ư c coi là cá nhân cư trú theo ...
Câu 5: Nh ng kho n thu nh p sau ây, kho n nào thu c thu nh p t ti n
lương, ti n công?
a) Ti n nh n ư c t tham gia hi p h i...
Câu 9: M c gi m tr gia c nh cho b n thân i tư ng n p thu là cá nhân cư trú
bình quân 1 tháng ?
a) 4 tri u ng /tháng;
b) 5 ...
Câu 13: Nh ng kho n thu nh p ch u thu nào ư c tr 10 tri u ng trư c khi
tính thu ?
a) Thu nh p ch u thu t trúng thư ng;
b) ...
d) 30%
Câu 17: Thu su t i v i thu nh p t ho t ng kinh doanh hàng hoá c a
cá nhân không cư trú ?
a) 0,5%
b) 1%
c) 2%
d) 3%
...
Câu 21: Các kho n chi sau kho n nào ư c coi là chi phí h p lý liên qua n vi c
t o ra thu nh p ch u thu t kinh doanh c a cá...
b) L i t c c ph n;
c) Thu nh p t u tư v n dư i các hình th c khá, tr thu nh p t trái phi u
chính ph ;
d) T t c các kho n t...
Câu 28: Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n trong trư ng h p chuy n
như ng nào thì ư c mi n thu ?
a) Thu nh p t chuy n như...
II/ Ph n bài t p (10 câu)
Câu h i 1: Anh A là cá nhân cư trú ph i nuôi b m già ngoài tu i lao
ng, không có thu nh p và tr ...
Câu h i 4: Cá nhân C là i tư ng cư trú ng s h u 2 căn h . Tháng
8/2009 anh C quy t nh bán c 2 căn h v i giá 800 tr và 750 ...
d. 2.200.000 ng
Câu h i 8: Ch C ư c ông B t ng m t chi c xe máy tr giá 25 tri u ng.
s thu TNCN ch C ph i n p là bao nhiêu?...
a. Có m t t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên tính trong m t năm dương l ch
ho c tính theo 12 tháng liên t c k t ngày u tiên có...
a. Là toàn b ph n thu nh p nh n ư c khi chuy n giao, chuy n quy n s
d ng các i tư ng c a quy n s h u trí tu , chuy n giao ...
Câu 9. Kho n thu nh p nào c a cá nhân nêu dư i ây là thu nh p ư c mi n
thu TNCN:
a. Thu nh p t u tư v n.
b. Thu nh p t lãi...
Câu 13. Kỳ tính thu TNCN i v i cá nhân cư trú có thu nh p t kinh
doanh, thu nh p t ti n lương, ti n công ư c quy nh:
a. Th...
Câu 17. Thu nh p tính thu TNCN t kinh doanh c a cá nhân cư trú ư c
xác nh như sau :
a. Thu nh p ch u thu tr (-) Các kho n ...
b. Con trên 18 tu i nhưng b tàn t t, không có kh năng lao ng.
c. Con ang theo h c t i các trư ng i h c, cao ng, trung h c ...
b. 5%
c. 20%
d. 25%
Câu 26. Thu TNCN i v i thu nh p t kinh doanh c a cá nhân không cư
trú ư c xác nh b ng:
a. Doanh thu nh...
Câu 30. Trư ng h p cá nhân không cư trú có doanh thu t nhi u lĩnh v c,
ngành ngh , s n xu t, kinh doanh khác nhau nhưng kh...
2/ Câu tr c nghi m bài t p: (10 câu)
Câu 1. Ông X là cá nhân không cư trú theo Lu t thu TNCN, trong tháng
3/2012 ông có th...
Xác nh s thu TNCN ông A ph i n p trong năm 2012:
a. 1.680.000 ng
b. 4.200.000 ng
c. 5.160.000 ng
d. 9.000.000 ng
Câu 5. Ôn...
c. 8,6 tri u ng.
d. S khác.
Câu 8. Ông X là cá nhân không cư trú theo Lu t thu TNCN, trong tháng 2
năm 2012 ông có thu nh ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

1.he thong cau hoi chinh sach thue tncn

98 Aufrufe

Veröffentlicht am

1.he thong cau hoi chinh sach thue tncn

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

1.he thong cau hoi chinh sach thue tncn

 1. 1. CHÍNH SÁCH THU TNCN B CÂU H I 1 I/ Câu h i tr c nghi m (40 câu) Câu 1: Cá nhân nào dư i ây ư c coi là cá nhân cư trú theo quy nh c a Lu t thu TNCN a. Cá nhân t i Vi t Nam liên t c trong th i gian t 01/01/2009 n h t 30/7/2009. b. Cá nhân t i Vi t Nam liên t c trong th i gian t 01/10/2009 n h t 30/4/2010. c. Cá nhân l n u tiên n Vi t nam và t i Vi t Nam 183 ngày nhưng không liên t c trong kho ng th i gian b t u t 15/8/2009 n h t 15/8/2010. d. T t c các trư ng h p nêu trên Câu 2: Các kho n thu nh p sau ây, kho n nào thu c thu nh p ch u thu c a cá nhân cư trú ? a) Thu nh p t kinh doanh; b) Thu nh p t trúng thư ng x s ; c)Thu nh p t quà t ng là b t ng s n; d)T t c các kho n thu nh p trên. Câu 3: Thu nh p ch u thu TNCN t u tư v n không bao g m: a. L i t c c ph n b. Lãi ti n cho vay c. Thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán Câu 4: Nh ng kho n thu nh p sau ây, kho n nào thu c thu nh p t chuy n như ng b t ng s n? a) Thu nh p t chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t; b) Thu nh p t chuy n như ng quy n s h u ho c s d ng nhà ; c) Thu nh p t chuy n như ng quy n thuê t, thuê m t nư c; d) Các kho n thu nh p khác nh n ư c t chuy n như ng b t ng s n;
 2. 2. Câu 5: Nh ng kho n thu nh p sau ây, kho n nào thu c thu nh p t ti n lương, ti n công? a) Ti n nh n ư c t tham gia hi p h i kinh doanh, h i ng qu n tr , ban ki m soát, h i ng qu n lý và các t ch c; b) Các kho n l i ích khác mà i tư ng n p thu nh n ư c b ng ti n ho c không b ng ti n; c) Ti n thư ng, tr các kho n ti n thư ng kèm theo các danh hi u ư c Nhà nư c phong t ng, ti n thư ng kèm theo gi i thư ng qu c gia, gi i thư ng qu c t , ti n thư ng v c i ti n k thu t, sáng ch , phát minh ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n công nh n, ti n thư ng v vi c phát hi n, khai báo hành vi vi ph m pháp lu t v i cơ quan nhà nư c có th m quy n; d) T t c các kho n thu nh p trên; Câu 6: Kỳ tính thu i v i cá nhân cư trú có thu nh p t kinh doanh, thu nh p t ti n lương, ti n công ư c quy nh th nào? a) Theo năm; b) Theo quý; c) Theo tháng; d) Theo t ng l n phát sinh thu nh p; Câu 7: Kỳ tính thu áp d ng i v i thu nh p t u tư v n; thu nh p t chuy n như ng v n (tr thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán); thu nh p t chuy n như ng b t ng s n; thu nh p t trúng thư ng; thu nh p t b n quy n; thu nh p t như ng quy n thương m i; thu nh p t th a k ; thu nh p t quà t ng ư c quy nh th nào? a) Theo t ng l n phát sinh thu nh p; b) Theo năm; c) Theo quý; d) Theo tháng; Câu 8: Kỳ tính thu i v i cá nhân không cư trú? a) T ng l n phát sinh thu nh p áp d ng i v i t t c thu nh p ch u thu b) Theo năm; c) Theo quý; d) Theo tháng;
 3. 3. Câu 9: M c gi m tr gia c nh cho b n thân i tư ng n p thu là cá nhân cư trú bình quân 1 tháng ? a) 4 tri u ng /tháng; b) 5 tri u ng/tháng; c) 5,5 tri u ng /tháng; d) 6 tri u ng /tháng; Câu 10: Quy nh v gi m tr gia c nh ư c th c hi n : a. V i ngư i n p thu là 4 tri u ng/tháng, 48 tri u ng/năm. b. V i ngư i ph thu c là 19,2 tri u ng /năm. c. M i ngư i ph thu c ch ư c tính gi m tr 1 l n vào m t ngư i n p thu . d. Câu a và b e. Câu a và c . Câu 11: Cá nhân ư c gi m tr nh ng kho n nào sau ây khi xác nh thu nh p tính thu ? a) Các kho n gi m tr gia c nh; b) Các kho n óng góp b o hi m b t bu c; c) Các kho n óng góp vào qu t thi n, qu nhân o, qu khuy n h c; d) T t c các kho n trên. Câu 12: Bi u thu lu ti n t ng ph n theo Lu t thu TNCN có bao nhiêu b c ? a) 4 b c; b) 5 b c; c) 6 b c; d) 7 b c;
 4. 4. Câu 13: Nh ng kho n thu nh p ch u thu nào ư c tr 10 tri u ng trư c khi tính thu ? a) Thu nh p ch u thu t trúng thư ng; b) Thu nh p ch u thu t b n quy n; c) Thu nh p ch u thu t như ng quy n thương m i; d) Thu nh p ch u thu t th a k , quà t ng; e) T t c các kho n thu nh p trên; Câu 14: Kho n óng góp vào qu t thi n, nhân o, qu khuy n h c: a. ư c tr vào t t c các lo i thu nh p c a cá nhân cư trú trư c khi tính thu b. ư c tr vào thu nh p t ti n lương, ti n công, t kinh doanh c a cá nhân cư trú trư c khi tính thu c. Ch ư c tr vào thu nh p t ti n lương, ti n công c a cá nhân không cư trú trư c khi tính thu . d. Câu a và c e. Câu b và c Câu 15: Ngư i n p thu TNCN g p thiên tai, ho ho n, tai n n, b nh hi m nghèo thì theo quy nh: a. ư c mi n thu TNCN ph i n p tương ng v i m c thi t h i. b. ư c xét gi m thu TNCN tương ng v i m c thi t h i, s thu ư c gi m không vư t quá s thu ph i n p c. Không câu tr l i nào trên là úng. Câu 16: Thu su t i v i thu nh p t ti n lương, ti n công i v i cá nhân không cư trú? a) 10% b) 15% c) 20%
 5. 5. d) 30% Câu 17: Thu su t i v i thu nh p t ho t ng kinh doanh hàng hoá c a cá nhân không cư trú ? a) 0,5% b) 1% c) 2% d) 3% Câu 18: Thu su t i v i thu nh p t ho t ng kinh doanh d ch v c a cá nhân không cư trú ? a) 1% b) 2% c) 3% d) 5% Câu 19: Nh ng trư ng h p nào thì con c a i tư ng n p thu ư c xác nh là ngư i ph thu c ư c tính gi m tr gia c nh ? a) Con dư i 18 tu i; b) Con trên 18 tu i nhưng b tàn t t, không có kh năng lao ng; c) Con ang theo h c t i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , không có thu nh p ho c có thu nh p nhưng không vư t quá m c quy nh (m c thu nh p bình quân tháng trong năm t t t c các ngu n thu nh p không vư t quá 500.000 ng). d) T t c các trư ng h p trên; Câu 20: Các kho n thu sau kho n nào ư c xác nh là doanh thu kinh doanh tính thu nh p ch u thu c a cá nhân cư trú? a) Ti n bán hàng; b) Ti n gia công; c) Ti n cung ng hàng hoá, d ch v phát sinh trong kỳ tính thu ; d) T t c các kho n thu trên.
 6. 6. Câu 21: Các kho n chi sau kho n nào ư c coi là chi phí h p lý liên qua n vi c t o ra thu nh p ch u thu t kinh doanh c a cá nhân cư trú? a) Ti n lương, ti n công, các kho n thù lao và các chi phí khác tr cho ngư i lao ng; b) Chi phí nguyên li u, nhiên li u, v t li u, năng lư ng, hàng hoá s d ng vào s n xu t, kinh doanh, chi phí d ch v mua ngoài; c) Chi phí kh u hao, duy tu, b o dư ng tài s n c nh s d ng vào s n xu t, kinh doanh; d) T t c các kho n chi phí trên. Câu 22: Các kho n chi sau kho n nào ư c coi là chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p ch u thu t kinh doanh c a cá nhân cư trú? a) Chi tr lãi ti n vay; b) Chi phí qu n lý; c) Các kho n thu , phí và l phí ph i n p theo quy nh c a pháp lu t ư c tính vào chi phí; d) Các kho n chi phí khác liên quan n vi c t o ra thu nh p; e) T t c các kho n chi phí trên. Câu 23: Trư ng h p, nhi u ngư i cùng tham gia kinh doanh trong m t ăng ký kinh doanh thì thu nh p ch u thu c a m i ngư i ư c xác nh theo nguyên t c nào sau ây? a) Tính theo t l v n góp c a t ng cá nhân ghi trong ăng ký kinh doanh; b) Tính theo tho thu n gi a các cá nhân ghi trong ăng ký kinh doanh; c) Tính b ng s bình quân thu nh p u ngư i trong trư ng h p ăng ký kinh doanh không xác nh t l v n góp ho c không có tho thu n v phân chia thu nh p gi a các cá nhân; d) M t trong các nguyên t c trên. Câu 24: Các kho n thu nh p sau ây kho n thu nh p nào thu c thu nh p t u tư v n? a) Ti n lãi cho vay;
 7. 7. b) L i t c c ph n; c) Thu nh p t u tư v n dư i các hình th c khá, tr thu nh p t trái phi u chính ph ; d) T t c các kho n thu nh p trên; Câu 25: Các kho n thu nh p sau ây kho n thu nh p nào thu c thu nh p t chuy n như ng v n? a) Thu nh p t chuy n như ng ph n v n trong các t ch c kinh t ; b) Thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán; c) Thu nh p t chuy n như ng v n dư i các hình th c khác; d) T t c các kho n thu nh p trên; Câu 26. Thu TNCN i v i thu nh p t kinh doanh c a cá nhân không cư trú ư c xác nh b ng: a. Doanh thu nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh theo quy nh. b. [Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý] nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh . c. [Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý tr (-) Các kho n gi m tr gia c nh] nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh . d. Không câu tr l i nào trên là úng Câu 27: Các kho n thu nh p sau ây kho n thu nh p nào ư c mi n n p thu TNCN? a) Thu nh p t u tư v n; b) Thu nh p t lãi ti n g i t i t ch c tín d ng, lãi t h p ng b o hi m nhân th ; c) Thu nh p t trúng thư ng; d) Thu nh p t b n quy n;
 8. 8. Câu 28: Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n trong trư ng h p chuy n như ng nào thì ư c mi n thu ? a) Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n gi a v v i ch ng. b) Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n gi a cha , m v i con ; cha nuôi, m nuôi v i con nuôi; cha ch ng, m ch ng v i con dâu; cha v , m v v i con r . c) Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n gi a ông n i, bà n i v i cháu n i; ông ngo i, bà ngo i v i cháu ngo i; anh, ch , em ru t v i nhau. d) T t c các kho n thu nh p trên; Câu 29: Áp d ng m c kh u tr theo t l 10% trên thu nh p tr cho các cá nhân có mã s thu và 20% i v i các cá nhân không có mã s thu trong trư ng h p các t ch c, cá nhân chi tr ti n hoa h ng i lý bán hàng hoá; ti n lương, ti n công, ti n d ch v khác, ti n chi khác cho cá nhân th c hi n các d ch v : a) Có t ng m c chi tr thu nh p t 500.000 ng/l n tr lên b) Có t ng m c chi tr thu nh p t 1.000.000 ng/l n tr lên c) Có t ng m c chi tr thu nh p t 1.200.000 ng/l n tr lên d) Có t ng m c chi tr thu nh p t 1.500.000 ng/l n tr lên Câu 30: Cá nhân ư c hoàn thu trong trư ng h p nào? a) S ti n thu ã n p l n hơn s thu ph i n p; b) Cá nhân ã n p thu nhưng có thu nh p tính thu chưa n m c ph i n p thu ; c) Các trư ng h p khác theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; d) T t c các trư ng h p trên;
 9. 9. II/ Ph n bài t p (10 câu) Câu h i 1: Anh A là cá nhân cư trú ph i nuôi b m già ngoài tu i lao ng, không có thu nh p và tr c ti p nuôi dư ng 1 cháu tàn t t không có kh năng lao ng, không nơi nương t a, không có thu nh p. Thu nh p t ti n lương c a anh là 14,5 tri u ng/tháng sau khi ã tr i các kho n BHXH và BHYT. Thu nh p tính thu hàng tháng c a anh là bao nhiêu? a. 3.500.000 ng b. 4.500.000 ng c. 5.200.000 ng d. 5.700.000 ng Câu h i 2: M t gia ình có 2 con nh và m t m già ngoài tu i lao ng không có thu nh p. Thu nh p c a ngư i ch ng là 17tri u ng/tháng. Thu nh p c a ngư i v b tàn t t không có kh năng lao ng là 450.000 ng/tháng. Thu nh p tính thu bình quân m t tháng là bao nhiêu? a. 5.500.000 ng b. 6.200.000 ng c. 6.500.000 ng d. 6.600.000 ng Câu h i 3: Cá nhân C là i tư ng cư trú ng s h u 2 căn h . Tháng 8/2009 anh C quy t nh bán 1 căn h v i giá 800 tri u ng. Giá mua căn h này là 500tr (có hoá ơn ch ng t h p lý) chi phí cho vi c chuy n như ng có ch ng t h p pháp là 30tr . Thu thu nh p cá nhân do bán căn h này là bao nhiêu? a. 52.000.000 ng b. 67.500.000 ng c. 72.300.000 ng d. 75.000.000 ng
 10. 10. Câu h i 4: Cá nhân C là i tư ng cư trú ng s h u 2 căn h . Tháng 8/2009 anh C quy t nh bán c 2 căn h v i giá 800 tr và 750 tr m i căn. Anh C không còn gi y t mua 2 căn h nên không xác nh ư c giá v n c a 2 căn h này. Thu thu nh p cá nhân do bán 2 căn h này ư c xác nh như th nào? a. 23.000.000 ng b. 27.500.000 ng c. 31.000.000 ng d. 30.000.000 ng Câu h i 5: Cá nhân C trúng thư ng 01 vé x s v i giá tr là 25 tri u ng, thu TNCN ph i n p là bao nhiêu? a. 500.000 ng b. 750.000 ng c. 1.500.000 ng d. 2.200.000 ng Câu h i 6: Ông B có vi t 1 tác ph m văn h c và ông quy t nh như ng b n quy n tác gi cho ông C v i tr giá 75 tri u ng. S thu TNCN ông B ph i n p là bao nhiêu? a. 1.200.000 ng b. 2.300.000 ng c. 3.150.000 ng d. 3.250.000 ng Câu h i 7: Năm 2010, Ông B bán 500 c phi u c a Công ty i chúng A v i giá bán là 25.000 ng/c phi u, giá mua 8.500 ng/c phi u, chi phí liên quan cho vi c bán 500 c phi u này là 750.000 ng (các ch ng t mua, bán và chi phí h p lý). Thu TNCN ông B còn ph i n p là bao nhiêu bi t r ng ông B ăng ký n p thu chuy n như ng ch ng khoán theo bi u thu su t toàn ph n v i m c thu là 20% (Gi s trong năm ông B ch phát sinh m t giao d ch t chuy n như ng ch ng khoán và ã t m n p thu TNCN theo thu su t 0,1% trên giá bán). a. 1.487.500 ng b. 1.500.000 ng c. 1.950.000 ng
 11. 11. d. 2.200.000 ng Câu h i 8: Ch C ư c ông B t ng m t chi c xe máy tr giá 25 tri u ng. s thu TNCN ch C ph i n p là bao nhiêu? a. 1.200.000 ng b. 1.500.000 ng c. 1.750.000 ng d. 2.100.000 ng Câu h i 9: Bà Jolie sang Vi t Nam gi ng d y t tháng 3/2009 n tháng 6/2009. Tháng 3/2009 Bà nh n ư c kho n lương là 2,500USD thì thu TNCN c a Bà ph i n p là bao nhiêu v i t giá 1USD = 17.000 VN ng? (gi thi t Bà Jolie không ph i óng góp các kho n BHXH, BHYT b t bu c và không có kho n óng góp t thi n nhân o nào) a. 7.500.000 ng b. 8.200.000 ng c. 8.500.000 ng d. 8.000.000 ng Câu h i 10: ông Henmus trong 2 tu n du l ch t i Vi t Nam ã trúng thư ng 01 vé x s 300 tr ng. Thu TNCN ông Henmus ph i n p là bao nhiêu? a. 29.000.000 ng b. 30.000.000 ng c. 31.000.000 ng d. 32.000.000 ng //=========================********========================// B CÂU H I 2: 1/ Câu tr c nghi m lý thuy t: (30 câu) Câu 1. Trư ng h p nào dư i ây áp ng i u ki n là cá nhân cư trú theo pháp lu t thu TNCN:
 12. 12. a. Có m t t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên tính trong m t năm dương l ch ho c tính theo 12 tháng liên t c k t ngày u tiên có m t t i Vi t Nam, trong ó ngày n và ngày i ư c tính là 01 ngày. b. Có nơi ăng ký thư ng trú theo quy nh c a pháp lu t v cư trú. c. Có nhà thuê t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t v nhà , v i th i h n c a h p ng thuê t 90 ngày tr lên trong năm tính thu . d. T t c các trư ng h p trên. Câu 2. Theo quy nh c a pháp lu t thu TNCN, kho n thu nh p nào dư i ây là thu nh p ch u thu t kinh doanh: a. Thu nh p t ho t ng hành ngh c l p c a cá nhân trong các lĩnh v c, ngành ngh ư c c p gi y phép ho c ch ng ch hành ngh theo quy nh. b. Thu nh p nh n ư c t các kho n lãi trái phi u, tín phi u, các gi y t có giá. c. Thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán. d. Thu nh p t chuy n giao công ngh . Câu 3. Trong các kho n thu nh p c a cá nhân nêu dư i ây, kho n thu nh p nào ch u thu TNCN: a. Ti n thù lao nh n ư c do tham gia vào h i ng qu n tr doanh nghi p. b. Ti n thư ng kèm theo các gi i thư ng qu c gia ư c Nhà nư c Vi t Nam th a nh n. c. Thu nh p t lãi ti n g i t i ngân hàng, t ch c tín d ng. d. Thu nh p t b i thư ng h p ng b o hi m nhân th , phi nhân th . Câu 4. Kho n thu nh p nào c a cá nhân dư i ây có thu nh p ch u thu TNCN là ph n vư t trên 10 tri u ng/ l n phát sinh thu nh p: a. Thu nh p t vi c nh n c t c. b. Thu nh p t nh n th a k là b t ng s n. c. Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n. d. Thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán. Câu 5. Thu nh p ch u thu TNCN t b n quy n i v i cá nhân cư trú là:
 13. 13. a. Là toàn b ph n thu nh p nh n ư c khi chuy n giao, chuy n quy n s d ng các i tư ng c a quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh theo t ng h p ng. b. Là thu nh p nh n ư c khi chuy n giao, chuy n quy n s d ng các i tư ng c a quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh có giá tr dư i 10 tri u ng theo t ng h p ng. c. Là thu nh p nh n ư c khi chuy n giao, chuy n quy n s d ng các i tư ng c a quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh có giá tr t 10 tri u ng tr lên theo t ng h p ng. d. Là ph n thu nh p vư t trên 10 tri u ng nh n ư c khi chuy n giao, chuy n quy n s d ng các i tư ng c a quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh theo t ng h p ng. Câu 6. Trư ng h p nào dư i ây ư c xác nh là ngư i ph thu c theo pháp lu t thu TNCN: a. Con 20 tu i ang h c i h c, có thu nh p t ho t ng gia sư 400.000 ng/ tháng. b. M v 70 tu i, có lương hưu. c. V 40 tu i, không có thu nh p nhà làm n i tr . d. Không có trư ng h p nào nêu trên. Câu 7. Trong các kho n thu nh p c a cá nhân nêu dư i ây, kho n thu nh p nào là thu nh p ch u thu TNCN: a. Thu nh p t ti n lương hưu. b. Thu nh p t ti n lương tăng thêm do tăng năng su t c. Thu nh p t ti n tr c p m t l n sinh con. d. Thu nh p t ph n ti n lương làm vi c ban êm ư c tr cao hơn so v i ti n lương làm vi c ban ngày theo quy nh c a B Lu t lao ng. Câu 8. Kho n thu nh p nào c a cá nhân nêu dư i ây là thu nh p ư c mi n thu TNCN: a. Thu nh p t ti n lương, ti n công. b. Ti n lương hưu do B o hi m xã h i chi tr . c. Thu nh p t như ng quy n thương m i. d. Thu nh p t nh n quà t ng là ch ng khoán, ph n v n trong các t ch c kinh t , cơ s kinh doanh, b t ng s n và tài s n khác ph i ăng ký s h u ho c ăng ký s d ng.
 14. 14. Câu 9. Kho n thu nh p nào c a cá nhân nêu dư i ây là thu nh p ư c mi n thu TNCN: a. Thu nh p t u tư v n. b. Thu nh p t lãi ti n g i t i t ch c tín d ng, lãi t h p ng b o hi m nhân th . c. Thu nh p t trúng thư ng. d. Thu nh p t b n quy n. Câu 10. Trong các kho n thu nh p c a cá nhân nêu dư i ây, kho n thu nh p nào thu c thu nh p ư c mi n thu TNCN: a. Thu nh p t b i thư ng h p ng b o hi m nhân th , phi nhân th , ti n b i thư ng tai n n lao ng, kho n b i thư ng nhà nư c và các kho n b i thư ng khác theo quy nh c a pháp lu t. b. Thu nh p nh n ư c t qu t thi n ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép thành l p ho c công nh n, ho t ng vì m c ích t thi n, nhân o, không nh m m c ích l i nhu n. c. Thu nh p nh n ư c t ngu n vi n tr nư c ngoài vì m c ích t thi n, nhân o dư i hình th c chính ph và phi chính ph ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. d. T t c các kho n thu nh p trên. Câu 11. Ngư i n p thu TNCN g p thiên tai, ho ho n, tai n n, b nh hi m nghèo thì theo quy nh: a. ư c mi n thu TNCN ph i n p tương ng v i m c thi t h i. b. ư c xét gi m thu TNCN tương ng v i m c thi t h i c. ư c xét gi m thu TNCN tương ng v i m c thi t h i, s thu ư c gi m không vư t quá s thu ph i n p d. ư c xét gi m thu TNCN, s thu ư c gi m không vư t quá s thu ph i n p Câu 12. Trư ng h p Ngư i n p thu TNCN g p thiên tai, ho ho n, tai n n, b nh hi m nghèo nh hư ng n kh năng n p thu , có s thu TNCN ph i n p trong năm tính thu l n hơn m c thi t h i thì s thu ư c xét gi m xác nh: a. B ng s thu ph i n p b. B ng m c thi t h i c. L n hơn m c thi t h i d. Nh hơn m c thi t h i
 15. 15. Câu 13. Kỳ tính thu TNCN i v i cá nhân cư trú có thu nh p t kinh doanh, thu nh p t ti n lương, ti n công ư c quy nh: a. Theo t ng l n phát sinh thu nh p b. Theo năm c. Theo quý d. Theo tháng Câu 14. Không áp d ng kỳ tính thu TNCN theo t ng l n phát sinh thu nh p i v i kho n thu nh p nào c a cá nhân dư i ây: a. Thu nh p t u tư v n. b. Thu nh p t ti n lương c a cá nhân không cư trú. c.Thu nh p t ti n lương c a cá nhân cư trú. d. Thu nh p t trúng thư ng. Câu 15. Cá nhân ư c hoàn thu TNCN trong trư ng h p: a. S ti n thu TNCN ã n p l n hơn s thu TNCN ph i n p. b. Cá nhân ã n p thu TNCN nhưng có thu nh p tính thu chưa n m c ph i n p thu TNCN. c. Các trư ng h p khác theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. d. T t c các trư ng h p trên. Câu 16. Theo quy nh c a Lu t thu TNCN, i v i cá nhân cư trú kinh doanh th c hi n y ch k toán hoá ơn ch ng t thì thu nh p ch u thu TNCN t kinh doanh ư c xác nh: a. Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu b. Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu tr (-) Các kho n gi m tr gia c nh. c. Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu c ng (+) Thu nh p ch u thu khác trong kỳ tính thu d. Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu c ng (+) Thu nh p ch u thu khác trong kỳ tính thu tr (-) Các kho n gi m tr gia c nh.
 16. 16. Câu 17. Thu nh p tính thu TNCN t kinh doanh c a cá nhân cư trú ư c xác nh như sau : a. Thu nh p ch u thu tr (-) Các kho n ư c gi m tr b. Doanh thu tính thu nh p ch u thu tr (-) Chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p trong kỳ tính thu c. Doanh thu tính thu nh p ch u thu tr (-) Chi phí h p lý liên quan n vi c t o ra thu nh p trong kỳ tính thu c ng (+) Thu nh p ch u thu khác trong kỳ tính thu Câu 18. M c h tr khám ch a b nh hi m nghèo cho ngư i lao ng và thân nhân ngư i lao ng t ngu n thu nh p sau thu TNDN c a doanh nghi p không tính vào thu nh p ch u thu TNCN t ti n lương, ti n công c a ngư i lao ng ư c xác nh như sau: a. M t ph n ho c toàn b s ti n khám ch a b nh nhưng t i a không vư t quá s ti n tr vi n phí b. M t ph n s ti n khám ch a b nh nhưng t i a không vư t quá s ti n tr vi n phí sau khi ã tr s ti n chi tr c a cơ quan b o hi m y t . c. Toàn b s ti n khám ch a b nh nhưng t i a không vư t quá s ti n tr vi n phí sau khi ã tr s ti n chi tr c a cơ quan b o hi m y t . d. M t ph n ho c toàn b s ti n khám ch a b nh nhưng t i a không vư t quá s ti n tr vi n phí sau khi ã tr s ti n chi tr c a cơ quan b o hi m y t . Câu 19. Cá nhân cư trú ư c gi m tr kho n nào sau ây khi xác nh thu nh p tính thu TNCN t kinh doanh và t ti n lương, ti n công: a. Các kho n gi m tr gia c nh b. Các kho n óng góp b o hi m b t bu c c. Các kho n óng góp vào qu t thi n, qu nhân o, qu khuy n h c theo quy nh. d. T t c các kho n trên. Câu 20. M c gi m tr gia c nh bình quân/tháng i v i b n thân i tư ng n p thu là cá nhân cư trú: a. 0,5 tri u ng/tháng b. 1,6 tri u ng/tháng c. 4 tri u ng/tháng d. 5 tri u ng/tháng Câu 21. Nh ng trư ng h p nào thì con c a i tư ng n p thu ư c xác nh là ngư i ph thu c ư c tính gi m tr gia c nh ? a. Con dư i 18 tu i ( ư c tính theo tháng).
 17. 17. b. Con trên 18 tu i nhưng b tàn t t, không có kh năng lao ng. c. Con ang theo h c t i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , không có thu nh p ho c có thu nh p nhưng không vư t quá m c quy nh (m c thu nh p bình quân tháng trong năm t t t c các ngu n thu nh p không vư t quá 500.000 ng). d. T t c các trư ng h p trên. Câu 22. i v i cá nhân cư trú v a có thu nh p t kinh doanh, v a có thu nh p t ti n lương, ti n công thì s tính gi m tr gia c nh như th nào? a. Tính gi m tr m t l n vào t ng thu nh p t kinh doanh và t ti n lương, ti n công. b. Tính gi m tr vào thu nh p t kinh doanh c. Tính gi m tr vào thu nh p t ti n lương, ti n công. d. V a ư c tính gi m tr vào thu nh p t kinh doanh, v a ư c tính gi m tr vào thu nh p t ti n lương, ti n công. Câu 23. M c thu nh p làm căn c xác nh ngư i ph thu c ư c áp d ng gi m tr là m c thu nh p bình quân tháng trong năm t t t c các ngu n thu nh p không vư t quá: a. 500.000 /tháng b. 550.000 /tháng c. 630.000 /tháng d. 730.000 /tháng Câu 24. Ch ph c p ư c hư ng c a cá nhân nào dư i ây ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu TNCN: a. Ph c p ch c v theo quy nh c a pháp lu t. b. Ph c p tham gia công tác oàn th . c. Ph c p qu n lý trong doanh nghi p. d. Ph c p khu v c theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i làm vi c t i vùng xa xôi h o lánh và khí h u x u. Câu 25. Thu su t thu TNCN i v i thu nh p t b n quy n c a cá nhân cư trú là bao nhiêu? a. 2%
 18. 18. b. 5% c. 20% d. 25% Câu 26. Thu TNCN i v i thu nh p t kinh doanh c a cá nhân không cư trú ư c xác nh b ng: a. Doanh thu nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh theo quy nh. b. [Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý] nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh . c. [Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý tr (-) Các kho n gi m tr gia c nh] nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh . d. [Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý c ng (+) Thu nh p ch u thu khác tr (-) Các kho n gi m tr gia c nh] nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh . Câu 27. Thu TNCN i v i thu nh p t ti n lương, ti n công c a cá nhân không cư trú ư c xác nh : a. Thu nh p ch u thu nhân (x) thu su t theo bi u thu lu ti n t ng ph n b. Thu nh p ch u thu nhân (x) thu su t 20% c. [Thu nh p ch u thu tr (-) Gi m tr gia c nh] nhân (x) thu su t 20% d. [Thu nh p ch u thu tr (-) Gi m tr gia c nh tr (-) Các kho n óng góp t thi n, nhân o] nhân (x) thu su t 20%. Câu 28. Thu su t thu TNCN i v i thu nh p t ti n lương, ti n công c a cá nhân không cư trú: e) 10% f) 15% g) 20% h) 25% Câu 29. Thu su t thu TNCN i v i thu nh p t ho t ng kinh doanh hàng hóa c a cá nhân không cư trú là: a. 1% b. 2% c. 5% d. Theo bi u thu lu ti n t ng ph n
 19. 19. Câu 30. Trư ng h p cá nhân không cư trú có doanh thu t nhi u lĩnh v c, ngành ngh , s n xu t, kinh doanh khác nhau nhưng không tách riêng ư c doanh thu c a t ng lĩnh v c thì vi c áp d ng thu su t thu TNCN th c hi n theo quy nh nào dư i ây: a. Áp d ng thu su t trung bình c a các lĩnh v c, ngành ngh th c t ho t ng trên toàn b doanh thu. b. Áp d ng thu su t cao nh t i v i lĩnh v c, ngành ngh th c t ho t ng trên toàn b doanh thu. c. Áp d ng thu su t th p nh t i v i lĩnh v c, ngành ngh th c t ho t ng trên toàn b doanh thu. d. ư c l a ch n b t kỳ thu su t c a m t lĩnh v c, ngành ngh th c t ho t ng áp d ng trên toàn b doanh thu.
 20. 20. 2/ Câu tr c nghi m bài t p: (10 câu) Câu 1. Ông X là cá nhân không cư trú theo Lu t thu TNCN, trong tháng 3/2012 ông có thu nh p t kinh doanh d ch v t i Vi t Nam là 100 tri u ng. Ông X ph i nuôi 1 con nh và không có kho n óng góp t thi n nào. S thu TNCN ông X ph i n p trong tháng 3/2012 là bao nhiêu? a. 1.000.000 ng b. 2.000.000 ng c. 5.000.000 ng d. S khác Câu 2. Ông C là cá nhân không cư trú theo Lu t thu TNCN, trong tháng 4/2012 ông C ti n hành ho t ng kinh doanh hàng hoá và ho t ng v n t i, t ng doanh thu c a c hai ho t ng là 500 tri u ng (không tách riêng ư c doanh thu c a t ng ho t ng). Ông C có óng góp 10 tri u ng cho qu t thi n thành ph Hà N i. V y s thu TNCN ông C ph i n p trong tháng 4/2012 là bao nhiêu? a. 5.000.000 ng b. 10.000.000 ng c. 25.000.000 ng d. S khác Câu 3. Bà M là i tư ng cư trú theo pháp lu t thu TNCN. Gi s trong năm 2012, bà M có thu nh p t ti n lương hàng tháng là 10 tri u ng và không có kho n thu nh p nào khác trong năm. Bà ph i nuôi 01 con nh dư i 10 tu i và không có kho n óng góp t thi n, nhân o nào trong năm. S thu TNCN bà M ph i n p trong năm 2012 là: a. 2,64 tri u ng b. 4,2 tri u ng c. 9 tri u ng d. S khác Câu 4. Ông A là cá nhân cư trú, có tham gia nhóm kinh doanh v i m t s cá nhân. - Gi s Thu nh p ch u thu TNCN c a nhóm năm 2012 là 400 tri u ng. - Trong ăng ký kinh doanh có ghi rõ t l góp v n c a ông A: 30%. - Ông A có 2 con nh . - Trong năm ông A không phát sinh các kho n óng góp t thi n, nhân o nào.
 21. 21. Xác nh s thu TNCN ông A ph i n p trong năm 2012: a. 1.680.000 ng b. 4.200.000 ng c. 5.160.000 ng d. 9.000.000 ng Câu 5. Ông Z là cá nhân cư trú t i Vi t Nam, trong tháng 3/2012 ông có trúng thư ng x s , giá tr gi i thư ng 110 tri u ng. Thu TNCN ông Z ph i n p là bao nhiêu? a. 10 tri u ng b. 11 tri u ng c. S khác Câu 6. Gi s trong năm 2012, Anh H có thu nh p t ti n lương là 4,5 tri u ng/tháng (sau khi tr BHXH, BHYT) và t ng ti n thư ng nhân ngày 30/4, 1/5, 2/9 trong năm là 5 tri u ng. Anh H không có ngư i ph thu c và không có kho n óng góp t thi n, nhân o nào trong năm, thu TNCN anh H ph i n p là : a. Không ph i n p thu b. 295.000 ng c. 550.000 ng d. S khác Câu 7. Trong năm 2010, Ông A phát sinh thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán như sau: - Bán 2.000 c phi u VCB v i giá bán là 50.000 ng/c phi u.Giá mua c phi u VCB là 35.000 ng/ c phi u. - Bán 3.000 c phi u ACB v i giá 45.000 ng/c phi u. Giá mua c phi u ACB là 40.000 ng/ c phi u. - Chi phí liên quan n vi c chuy n như ng c phi u nói trên là 2.000.000 ng. Bi t ông A ăng ký n p TNCN i v i ho t ng chuy n như ng ch ng khoán theo bi u thu toàn ph n v i thu su t 20%. S thu TNCN năm 2010 ông A ph i n p i v i ho t ng chuy n như ng ch ng khoán là: a. 235.000 ng. b. 860.000 ng.
 22. 22. c. 8,6 tri u ng. d. S khác. Câu 8. Ông X là cá nhân không cư trú theo Lu t thu TNCN, trong tháng 2 năm 2012 ông có thu nh p t ti n công do doanh nghi p t i Vi t Nam chi tr là 10 tri u ng. Ông X ph i nuôi 2 con nh và không có kho n óng góp t thi n nhân o nào. S thu TNCN trong tháng 2 năm 2012 ông X ph i n p là: a. 140.000 ng b. 350.000 ng c. 750.000 ng d. 2.000.000 ng Câu 9. Ông A có thu nh p t b n quy n tác gi do nhà xu t b n tr m t l n là 120 tri u ng. Ông A trích 10 tri u ng ng h qu n n nhân ch t c da cam dioxin. Thu TNCN ông A ph i n p v i thu nh p t b n quy n là : a. 5 tri u ng b. 5,5 tri u ng c. 6 tri u ng d. S khác Câu 10. Ch C là cá nhân cư trú ư c t ng m t chi c xe máy tr giá 40 tri u ng. S thu TNCN ch C ph i n p là bao nhiêu? a. Không ph i n p thu b. 3 tri u ng c. 4 tri u ng d. S khác

×