Stress Management.pdf

Provincial Health Training Center , North Central Province
Provincial Health Training Center , North Central Province Training um Provincial Health Training Center , North Central Province
සතුට පිරුණු ජිවිතයකට උපෙද්ශනය
Gsmini S Rathnauyake
0770108377
Stress Management.pdf
Stress Management.pdf
Stress Management.pdf
Stress Management.pdf
Stress Management.pdf
Stress Management.pdf
( Stress Management)

 ( Any event or situation that cause
distress or discomfort.)
Do it Don’t it
Id Ego S-Ego




( Positive Stress / Useful Stress)

Negaitive Stress)









( Personal Stress)

( Situational Stress)

( Traumatic Stress)










(PTSD)

 ( Threats)
 ( Change)
 ( Extreme Demands)
 ( Relationship)
( Threats)

( Change)






Conscious Unconscious
 Analying
 Will power
 Temporary memory
 Rational
 Feelings
 Habits
 Permanent memory
 Protective part
 Lazy
Imaginations
Mental Imagery
Feelings
( Extreme
Demands)


( Relationship)


චිත්තපේග
චිත්තපේග ගැටළු සහිත
දරුවන්පේ බාහිර ලක්ෂණ
 තමාටම රිදවාගැනිම,
 බලාගත් අපත් බලා සිටීම,
 චණ්ඩවිම,
 මුරණ්ු විම,
 භාණ්ඩ විසිකිරිම
 ඇඩිම,
 රණ්ු දබර විම,
 මල් පකාල වැනි අලන්කාර
පද් පොඩිකිරිම,
 සතුන්ට හින්සා කිරිම.
 පොලපේ ගැසිම
චිත්තපේග ගැටළු සහිත
දරුවන්පේ අභයණ්තර ලක්ෂණ
 ලැජ්ජා ශීලීවිම,
 ඉදිරිෙත් පනාවිම,
 කාන්සාව,
 බියවිම,
 තැතිගැනිම,
 ඇහුන්කන් පනාදිම,
 භාෂා හැකියාව ප්‍රමාදි,
 නිර්මාණාත්මක බව
පමාටවීම
 අනුන්ව සැකකිරිම,
 අසුබවාදිව සිතිම,
 අනුන්ව පහලාදැකිම
 ෙහත් කිරිම.









Psychological)







(Behavioral)






( Coping with
Stress)
 ( Physical )
 ( Psychological )
 ( Behavioral )
 ( Cognitive )
( Physical)
 (Exercise)
 ( Sports & Play)
 ( Rest)
 ( Diet)
 ( Massaging)
 (sex)
ලිංගිකත්වය පිහිටා ඇත්පත්
පකාහිඳ
 හිපොතැලමසය
 චිත්තපේග, හදවත ගැපහන පවගය හා
රුධිර පිඩනය ොලනය කරි
 පටස්පටාස්පටපරාන් පහාපමානය
කාන්තාවකට පමන් පිරිමියකුට 10-20
ගුනයක් පමම පහාපමාන පිහිටි
පිරිමි මිපරාපේේ උදුන්ය.
ගැහැණු විදුල උදුන් පමනි.
ගැහැනියකට ලිංගික එක්විමකට
මපනෝ විදයාත්මක සාධක උවමනාය.
 විශ්වාසය
 සමීෙ භාවය
 සම්පුර්ණය යන සාධක
ගැහැණියකපේ ලිංගික ආපේග අවම
විමට
 රස්සාව එොවිම
 ඇයට වගකිවයුතු අන්දපම්ප වයාෙෘතියක වැඩ
කිරිමට සිදුවිම.
 උකස් ණය වාරික පගාඩගැසිම.
 ළමි අසනිෙව ඇත්නම්ප
 අසනිෙව ඇති විට
ලිංගිකාස්වාදපයන් ඔපේ පසෞඛ්‍ය තත්වය
සම්පුර්ණ වන සැටි
 සතියකට 3න් වරක් එක්විපම්පදි කිපලෝ ජුල්
35000ක් ශක්තිය දවි. එය දිklg 500m දිවිමට
සමානය.
 ලිංගික සිංසර්ගපයන් ඔපේ අස්ි හා මාිංශපේශී
ශක්තිමත් කරි.
ලිංගිකාස්වාදපයන් ඔපේ පසෞඛ්‍ය
තත්වය සම්පුර්ණ වන සැටි
ආචාර්ය පබවර්ල විෙල් ෙවසනුපේ
 එන්ඩ්‍රෝපින්ඩ් ශරිර‍ේ ස්වභාවික ‍ේදනා නාශකයයි
(හිසරදය/ අතරයිටිස්)
 DHEA (Dehydroepiandrosterone)
‍ ා‍මානය මගින්ඩ් ‍ේරුම් ගැනිම, ා ධාරණය
දියුණු කරයි.
 ප්‍රතිශක්තතිකරණ පද්ධතිය ‍ගාඩනගයි
 ටියුමර් නම් අසාමානය සසල වර්ධනය වළකයි.
 අස්ි වර්ධනය කරයි
( Psychological)
 ( Relaxation
Theraphy)
 ( Meditation)
 ( Leisure
Activities)

( Sharing)
( Behavioral)
 ( Reading)
 ( Singing)
 ( Dancing)
 ( Listing to Music)
 (Watching
Movies)

( Engage with Day today Activities)
 ( Sleep)
තේෙරයට
චක්ර පහවත්
හර්්ස්
තරිංග ස්වභාවපේ සිංපක්ත
නාමය
අදාල මානසික තත්වය
14 ට වැඩි බීටා ප්‍රකෘති සිහිපයන් / අවධිපයන් සිටින විට
14 - 07 ඇල්ෆා අඩ නින්ද / ශාස්ිය සිංගීතය ශ්‍රවනය
කරන විට / භාවනා කරන විට /
පමාහනය කරන විට
07 - 04 තීටා ගැඹුරු භාවනාව / ගැඹුරු නින්ද
(නිර්විකල්ෙ සමාධිය පහවත් හුස්ම
පනාවැපටන තත්වය)
04 ට අු පඩල්ටා
සිංගීතය චිත්තපේග ොලනයට
Music for Stress Management
( Cognitive)
 ( task Management)

 (Delegation)
 (Proritizing)
Urgent Not Urgent
Important
Not
Important
( Cognitive)



( Cognitive)




( Cognitive)





Stress Management.pdf
ඒ.ඩි.ඒ.කුමාරසිරි
උෙපද්ශන නිලධාරි
ප්‍රාපද්ශීය පල්කම්ප කාර්යාලය
නාච්චාදුව
0719739337
1 von 49

Más contenido relacionado

Más de Provincial Health Training Center , North Central Province (16)

Stress Management.pdf