Anzeige

Yahoo! 거기 걸스를 위한 사진 이야기

Corporate Culture , Creativity um Visual Thinking Specialist
25. Nov 2008
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Jinho Jung(20)

Anzeige

Yahoo! 거기 걸스를 위한 사진 이야기

 1. Yahoo! GUGI Girls 를 위한 행복한 사진 이야기 2008.11.23 Yahoo! Korea !"# flickr.com/photos/stuckincustoms/2675676767/
 2. =+ >? - !"# • Yahoo! Korea Technical Evangel • 1986$ %&' X700 () • *%: +", ,-, ./0, LEGO • 12 : DSLR 34 5678(91, :;<) • BLOG : lovesera.com • Flickr : flickr.com/photos/phploveme/
 3. DSLR 과 똑딱이
 4. DSLR` ab6 • @A – 5cd efg0 hE – ifDjk 1lgE – mnE/ PogE – p4iq rsGE • UA – d ISO B6C tE – HC5 uvE – AF5 wxE • @A – B6C5 DE – EFG HCI – JK LMN – OPQR2 ST: • UA – VE/WXE/YZE – ([E (]^_)
 5. ž!G +"6 ; •Ÿ• 6 • y6 z{g|}! • ,~•€ •‚6 ƒ|d s„ …†E • DSLR‡ ˆ‰! Š‹! Œ•Ž• •‘ • f’ “u” • •–—? 0˜ ™!š6 • ›œ• vs. B6C •‘
 6. ±¬²³¨´´ª²«µ¶ ˆ‰!!·¸ DSLR– ab6€ 0˜ ™! ¹²«º¬µ´º»fY¼ ½¾µ¬¿«¨´´»•À”¼ ¹²¶²¬!½µºÁ¬µºª²«»ÂÔ¼ ¹²¶²¬!IJ«¨»Âiż §¨©ª««¨¬ -®R!¯+° =¡ =¡ ¢_ =£ ¤¡ ¤¡ ¥_ ¦:
 7. CCD : Charge Coupled Device • CCD •... – yq ÆrÇ È#k ÉÊ• @Ë – ÆÌ€ •‘ 0Í? ! Î> vs CCD V0 – CCD5 )‡ 6 ? ! YZ|} • CCD 5 VÏ? – yq t6 Ðq ‹ ÑE – Òi”5 ¢ƒ"E ! fÓ ÔÎ5Õ – B6C5 DE ! dÖ” D‡ B6C !!"#$% &' ()
 8. CCD V0 • Œ•Ž ÆÌ: 1/3.2ÔË ~ 2/3ÔË • ‰×Ó DSLR : 1.5X , 1.6X • ØÙ5× DSLR : 1.3X , 1:1(FF)
 9. 촬영의 2가지 핵심 1. 빛을 찾아라 2. 더 가까이, 더 크게
 10. ab6” Ú ‹ ÑE Panasonic FX07
 11. FX07
 12. 빛을 찾아라!
 13. y Û0 : Ü5
 14. y ÝÞ0 : ߎkà
 15. 주제별 촬영기법
 16. á” • ‹â/‹ã‡ 0˜ä|E • 5k Gå, æk Gå • ¦çq èu• 1/3 rAR éæ— • êëì zí(îæ— • ïfG 5}6 5æ— • `Öð Crop gæ—
 17. Ôñ • ·òq Uógô gæ— – Š—gÏ Ìõö ÷Ëì ¤ø 6p • 5}6 5æ— – ùx œurÏ úúG +"6 û— • Ü5ì üogæ— – uéý ·ò‡ Ôñ6 þƒ— • uÿ6 +" – 5ÕgÏ ·ò` ØÈq ¡! "jæ— – (• #$R %& '‡ (æ!
 18. Ôñ
 19. _, • )0 ØR “jæ— • ·òq Uógô Ý7æ— • *+ +7ì 6ogæ— • PÀ6 ¦—Ò— Ü5!
 20. _,
 21. 1ò • -í / .s • 5k / æk • y€ ÷Ëì /Ogæ— • Px?ì P6æ— • ‹âq %0æ— • í ÷Ë€ 1òq %x iiÒ ‰æ—
 22. 감사합니다! BLOG: lovesera.com creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/ flickr.com/photos/cybreton/2293997751/
Anzeige