Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

책한권 써보기

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 57 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie 책한권 써보기 (20)

Weitere von Jinho Jung (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

책한권 써보기

 1. 1. !"#$%&'()'*+, !"#$ %&' !"#$%!"#$!! !"##$%$!&
 2. 2. &' !"#$%&'#()#*+ ,"#-./0#12#34#56#7& 8"#9:;& 1. 2. 3.
 3. 3. !"#$%&'('
 4. 4. QRQ,STUVWU,QXYZX[]^Z,_`]aT • ()))*+,-., • /01,23,(45 • 6!,78,9:; • <=>,?@,A)),B. • /C,+)D,EF,GH,IJ@,+)K • LBMN,OP8; %&!'(!)*+,
 5. 5. QXYbTcc]Y^[d,QRQA, • !""!#$"%& • $'$()&*+,- • ./01&(2%'&34 • 567&8&9:;<= -./0!12*+3
 6. 6. Wefg,hi,jkl,m • )>&?@&AB • CD&$E • FG&HI&JK< 45/!67!89:+
 7. 7. no,pqNr,stuvkw,=) • $#1&LM • AB&N&OP&Q0 • RST&UV4 • NW&XUY ;<=>!?#!@!AB
 8. 8. H,xy,z,M{*** • >Z – • [ – – • ]^ – – • _` – –
 9. 9. !"#$%&'%()%* +,*%-.%/0%-123%%45$%678%9:;<*%%-.%678%=%45$%$> ?%=%-.%#@%AB%@CDE%45$%+,%-123%6?FG%$>?*%HI%AB%J K%@CDE%+,*%678%LMN%OPQ%AB%#RS%-.%#@%AB?%JK%@C DE%=TUV%678%678%WX%YZ[%*%JK*%AB*%N]8%^_%6 78%678%#@%`a-?%bcd%e.NS% JK%fghg%fgfgT%JK%678% ]i*%jS%5F-k%AB?%+,*%JK%678%JK%lmn%$>?%AB*%o)p 4%q+r?%st%JK%uv%wx%AB%*%]iy%z{UJK%|}~%ÄÅ%EÇ<%ÉÑ% WÖÜ%á%àâ[%$>?n%AB*%ä|'%ãåç%+,*%/0%z{U%JK%éèê%J K*%AB%JK%JK%JK%+,*%ëí%AB%^_JK%{#T%678%-.%JK%]i y%/0%JK%ìy%îï%ñ,*%óò$*%st%e.JK%AB*%678%%#ô;ó%+, *%6?FG%-?%óò$%AB?%68ö%õú%Mh<%*%AB%[,$ù2%ûd%WX% ü†%°¢%678%ìy%678%AB?%678%i£%#@%HI%%AB%/$§%HI%AB?% 678%JK%•¶y%JK*%`a%+,%*%ßS%R,%®©45$%678%HI%JK%™5% HI%?Q7´%¨≠%Æ$Ø%ã∞%AB|?%±eM,%+,*%45$%AB%45$%≤Æ%≥ ;%AB]iy%≥;%JK%ìy%≤Æ-?%=¥%µ∂∑Å%]<%ÉÑ%∏πJK%%
 10. 10. |q}k,~,ÄÅ,H,,ÇYÉ,+), 30 24 22 20 20 13 10 7 5 3 3 3 3 0 abc de fg @hi jDk lm no 4XA pqrs tA
 11. 11. ,Ñ,~,ÄÖÜ • CD!EFG!HIJ!KL& – – – • &MN!O&B!P*+ – • QR!STU*+ –
 12. 12. ÇÉÑÖÜK&&<=>?@AB>CD> • &iu07&C1v&wxky • &zu0&{|}&iu0&~&AZ • &Äk&{|}&i&~&Åw Graphomania (from Greek γραφειν — writing,[1] and μανία — insanity), also known as scribomania, refers to anobsessive impulse to write.[2] [3]. When used in a specifically psychiatric context, it labels a morbid mental condition which results in writing rambling and confused statements, often degenerating in a meaningless succession words or even nonsense and called then graphorrhea[4]. The term 'graphomania' has been used in early 19th century byEsquirol and later by Eugen Bleuler, becoming more or less usual [5] Graphomania is near condition to typomania - obsessiveness with seeing one's name in publication or with writing for being published, excessive symbolism or typology
 13. 13. âäã,åçéjÜ ab!!cZ!d!e] è@êë áà "V!WX ]^!WX YZ[ _`!WX
 14. 14. íjÖ,ì,V,-î3@,ïñ@,óñ UV4â0äaã áaà/a åa
 15. 15. ~,ÄÅ,H,òc*,ô,ÄÅ,H )* +* WX!&f]g
 16. 16. :ö,õúù,ûüÜ • !"#$%&'$( – • )&'$(*+,$-.$(/$ – – • "0$12&3 – –
 17. 17. õú,†,°¢ • • • • kii!j hii!j !"
 18. 18. -î,sù£r,§•¶ß UV 0ä éè OPY Åçb UV4 7]l[] êr Uí AB U1Y ëA Åw
 19. 19. mno6, +*,G®,-î
 20. 20. -îÅ,+©+,•¶ • • – – – – • ìa
 21. 21. ™´¨,+≠,pÆã,Øñç∞Ü
 22. 22. !∑∏,πpç! • H~!±,≤≥,¥,µ∂ –, – – – – – piqr st+
 23. 23. -î3,∫ª • $456'$789:$;<=> • – –
 24. 24. ïñº,ΩøNL, ≤≥,-î3é,ïñº,ΩéL,æxL
 25. 25. •¶ • 3? – – – • @ABCD0 – – –
 26. 26. (*,¿¡∏,-.
 27. 27. ¿¡¬,≠x,√8 !"##$%&'(#)*'+,-./,01 • i: – • n¢ – • -î3 –
 28. 28. ƒ≈¬,lé,õúº,Ö∆M!,«»g…/ff  •
 29. 29. ƒ≈¬,lé,õúº,Ö∆M!,©,Sg«À •
 30. 30. ¿¡∏,•¶±,(jÖ,“” Ñœ,–j (@)))y,kà ¿¡8—,çéjÜ ÕŒ,H}jÜ
 31. 31. Twitter API Up and Running Z[!mf> "#$
 32. 32. uvwxxyz!{|}!g!R>!"e! • • • •
 33. 33. uvwxxyz!{|}! • •
 34. 34. uvwxxyz!{|}!!~ • • • • •
 35. 35. ¡ñ,™‘,©,G’÷ • ‣ ‣ • !"#$%"&'() ""*"+,- ""*"./012 ""*"34"56789":;"<
 36. 36. ÄÅ!XÇ!É;!l!Z[!mf • •
 37. 37. ÑÖSÜ • • • •
 38. 38. uvwxxyz!{|}!î!Ǻ á!àâÑÖäã!CåL!^çé!èê á!ë'í!ìLëî!Sï!&ñL!{|}!Ö!ó6òB!ôö á!4õc!ú[î!àâÑÖùã!Cå!Hñ á!Cå!û!ë'íJ!üc!†°l¢£L!èê á!ë'íJ!ü(!ìâ]!§G•N!¶N!;!ôö á!ß@!®©!™´¨!≠Æm!ìâ]!ØÅî!àâÑÖäã!Cå!Hñ á!ë'í!{|}∞!ß@!°±≤î!≥¥yµ!{|}!∂â!Hñ á!~∑!∏π≤L!R≠(!∫!©c!ú[ª
 39. 39. •¶,◊ÿÜ,Ÿ±,B⁄œ Ωæ!h5ø¿!Ç¡hi5ø ¬!hii!5ø¿!√[√[,
 40. 40. :ö,€¢k,°;xjÜ • – • • – []>ƒ – –
 41. 41. … L!8À+»»» ≈e![]!∆;!«»»»
 42. 42. í*,ñp,-î
 43. 43. UYY‹*›Y*‹X
 44. 44. UYY‹*›Y*‹X
 45. 45. ƒÖfi,êÃ,V,flúi,ÃíjÕ • • • • • •
 46. 46. ‰∞}¬∏Á,ÕË; • /e‡·,‚„@,A≠,‰∞},∏Â,Ê∂≠Ÿ
 47. 47. @H!49: A*,óÈ,-î
 48. 48. óÈ-î,Í‘,ÎL youtube.com/watch?v=zEwZqNQxDzA
 49. 49. ÃÃÏ,í(,É[ZT,‡YY‹,WTc]Z^,ÌG§+)õß • &f¿!Œœ¿!Wº¿!ó–!S—!ùùÖ • ph¥¿!“¿iiiÉ!&”¿!‘iá’i!©A • ÷ü◊!"e6ÿî!Ÿé
 50. 50. ÓÔ,sÒÚ,⁄Û,Ù,+>1
 51. 51. ÓÔ,sÒÚ,⁄Û,Ù,+>1
 52. 52. ıÔˆã,78,πp˜øNL • =¯,˘˙,©,O±˚,}¸Ú,f˝,k—! – – – – • ,1C,©,´D±,H,D˛!, îabï&ñó< – – – – –
 53. 53. ˇ;¶!,-î,"# *⁄4 *⁄4 !›, €‹, EF GH -I JK IL M M ,NO PO QR ,SOOO ,SOOO 8OO -T U*V ,NO ,NO !NOW 8,W XYZ [ M [ [ ]^ !O_ =>?"@ABC# ,O_ M T` ab]Scd ab]Scd ab] efg
 54. 54. $~!,%ø • – – – • • • •
 55. 55. &'Á∏ òôv&iö&nõÉ'&úùû iu0v&ü†&°'&úùû
 56. 56. fiflLï!‡*eÆ+ ¢ £
 57. 57. (øNLœ DE"FGHI JK3LMN EFG$9FHIJHK Á∏-î,)k* ï⁄y,'B@,+,-.,/0@,IG12á,j€@,Ã"˚,kÆj€ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/kr/

×