ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 45 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr

Σα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόςμιου πολέμου
΢. Ζερβού, Απρύλιοσ 2013
Προμηνφματα του πολζμου
 1931: Η Ιαπωνία καταλαμβϊνει την κινεζικό επαρχύα τησ
Μαντζουρύασ.
 1934: Η χιτλερικό Γερμανία εγκαταλεύπει την Κοινωνύα των
Εθνών.
 1935: Η Γερμανία επαναφϋρει τη ςτρατιωτικό θητεύα
παραβιϊζοντασ τη ΢υνθόκη των Βερςαλλιών.
 1936: Η φαςιςτικό Ιταλία καταλαμβϊνει την Αιθιοπύα και
εγκαταλεύπει την Κοινωνύα των Εθνών, η οπούα αδρϊνηςε
απϋναντι ςτισ προκλόςεισ των δύο κρατών.
Προμηνφματα του πολζμου
1936: Τπογραφό
Αντιδιεθνιςτικού
Συμφώνου μεταξύ
Γερμανύασ, Ιταλύασ
και Ιαπωνύασ
ςτόχοι:
καταπολϋμηςη του
κομμουνιςμού
πλόρησ υποςτόριξη
του φαςιςμού
παγκοςμύωσ
1936: Χίτλερ –
Μουςολίνι ςυνϊπτουν
τη ςυμμαχύα Άξονα
Ρώμησ – Βερολίνου.
1936: Η Γερμανία
παραβιϊζοντασ τη
΢υνθόκη των
Βερςαλλιών
καταλαμβϊνει την
αποςτρατιωτικοποιη
μϋνη ζώνη τησ
Ρηνανύασ.
1936: Γερμανία και
Ιταλία βοηθούν τον
φαςύςτα ςτρατηγό
Υρϊνκο ςτον
εμφύλιο τησ
Ιςπανύασ (1936-1939)
να νικόςει τισ
δυνϊμεισ τησ
νόμιμησ
δημοκρατικόσ
κυβϋρνηςησ τησ
χώρασ.
Προμηνφματα του πολζμου
 1937: Η Ιαπωνία ξεκινϊ πόλεμο με την Κύνα.
 1938: Η Γερμανία καταλαμβϊνει την Αυςτρύα δύχωσ να
ςυναντόςει αντύςταςη κι αφού εύχαν προηγηθεύ πιϋςεισ των
Αυςτριακών φαςιςτών ςτην κυβϋρνηςό τουσ.
 Ο Φύτλερ απειλεύ ακόμη τη Δ. Σςεχοςλοβακύα,
εκμεταλλευόμενοσ την παρουςύα μιασ ιςχυρόσ γερμανικόσ
μειονότητασ, των ΢ουδητών.
Σουδητία
Σα εδϊφη τησ βόρειασ Βοημύασ
και τησ Μοραβύασ ςτη περιοχό
των Σουδητικών ορέων που
εκτεύνονται υπό μορφό
τερϊςτιου πετϊλου παρϊ τα
ςύνορα Σςεχοςλοβακύασ και
Πολωνύασ.
Σα εδϊφη αυτϊ αποτϋλεςαν
ιδιαύτερη περιοχό μετϊ τη λόξη
του Α΄ Παγκοςμύου Πολϋμου,
όταν δια τησ ΢υνθόκησ του
Αγύου Γερμανού, του 1919,
ενςωματώθηκαν ςτη
Σςεχοςλοβακύα, παρότι το
μεγαλύτερο μϋροσ του
γηγενούσ πληθυςμού όταν
Γερμανού.
Προμηνφματα του πολζμου
 Βρετανία και Γαλλία αποφϊςιςαν να ακολουθόςουν
«πολιτική κατευναςμού», δηλαδό να υποχωρόςουν ςτισ
γερμανικϋσ απαιτόςεισ.
΢τισ 29-30 ΢επτεμβρίου
1938 οι πρωθυπουργού
τησ Βρετανύασ
Σςϊμπερλαιν και τησ
Γαλλύασ Νταλαντιϋ
υπϋγραψαν με τουσ
Φύτλερ και Μουςολύνι τη
ςυμφωνία του
Μονάχου, με την οπούα
η Βρετανύα και η Γαλλύα
αποδϋχονταν την
προςϊρτηςη τησ Δ.
Σςεχοςλοβακύασ
(Βοημύα) ςτη Γερμανύα.
΢τη ΢ουδητία ζούςε μια
μεγάλη γερμανόφωνη
μειονότητα.
Οι «Γερμανοί τησ
΢ουδητίασ» ήταν περίπου
τρία εκατομμύρια και ςε
πολλούσ είχαν διαδοθεί οι
ναζιςτικέσ ιδέεσ.
Γερμανού τησ ΢ουδητύασ
υποδϋχονται με ενθουςιαςμό
το Φύτλερ.
Οκτώβριοσ 1938.
30 ΢επτεμβρύου
1938: Επιςτρϋφοντασ
ςτο Λονδύνο ο Νϋβιλ
Σςϊμπερλαιν
επιδεικνύει την
΢υνθόκη με τον
Φύτλερ, τησ «ϋντιμησ
ειρόνησ»
Ενθουςιαςμϋνοι
Λονδρϋζοι επευφημούν
τον Σςϊμπερλαιν μετϊ
την υπογραφό τησ
΢υμφωνύασ του
Μονϊχου. Πολλού ςτην
Αγγλύα – και όχι μόνο –
πύςτευαν ότι
θυςιϊζοντασ την
Σςεχοςλοβακύα εύχε
εξαςφαλιςτεύ η ειρόνη.
Προμηνφματα του πολζμου
 1939: Ο Χίτλερ διαλύει την Σςεχοςλοβακία. Προςαρτϊ τη
Δυτικό και η Ανατολικό (΢λοβακύα) ανακηρύςςεται ςε
ανεξϊρτητο κρϊτοσ υπό την προςταςύα τησ Γερμανύασ
(γερμανικό προτεκτορϊτο).
 1939: Η Ιταλία καταλαμβϊνει την Αλβανία.
 1939: Ο Χίτλερ απαιτεύ και την Πολωνία. Βρετανύα και
Γαλλύα του απαντούν ότι αν προχωρόςει θα τού κηρύξουν
τον πόλεμο.
Προεργαςίεσ πολζμου
Σότε, η Βρετανία και η Γαλλία τού ανακοίνωςαν ότι, αν προχωρούςε ςε επίθεςη εναντίον τησ
Πολωνίασ, θα κήρυτταν τον πόλεμο ςτη Γερμανία.
Ο Χίτλερ, αξιοποιώντασ την ύπαρξη πυκνών γερμανικών πληθυςμών ςτην περιοχή αυτή, απαίτηςε
την παραχώρηςή τησ ςτη Γερμανία.
Οι εδαφικέσ διευθετήςεισ του Α’ Παγκόςμιου πολέμου είχαν δημιουργήςει ένα διάδρομο
πολωνικών εδαφών που έτεμνε ςτα δύο τη βόρεια Γερμανία καταλήγοντασ ςτο λιμάνι του
Γκντάνςκ (Ντάντςιχ για τουσ Γερμανούσ).
Ο Χίτλερ ςτράφηκε προσ την Πολωνία.
Αγγλία, Γαλλία και ΢οβιετική Ένωςη δε ςυμφωνούν ςε κοινό τρόπο
αντιμετώπιςησ του Χίτλερ.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η
Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία
έπρεπε να δεχτούν τη ςοβιετική
πρόταςη. Με τη ςυμμαχία Μεγάλησ
Βρετανίασ, Γαλλίασ και Σοβιετικήσ
Ένωςησ, η Γερμανία θα φοβόταν και
δε θα ξεκινούςε τον πόλεμο. Εάν ο
κύριοσ Τςάμπερλεΰν [...] είχε
απαντήςει «Ναι. Ασ ςυμμαχήςουμε
εμείσ οι τρεισ για να τςακίςουμε το
λαιμό του Χίτλερ», θα είχε αλλάξει
την πορεία τησ ιςτορίασ.
Ουύνςτον Σςόρτςιλ, Απομνημονεύματα,
ϋτοσ 1948
Προεργαςίεσ
Πολζμου
Η Γερμανύα ςυνϊπτει
ςύμφωνο μη επίθεςησ
(Σύμφωνο Μολότοφ –
Ρίμπεντροπ) με τη Ρωςύα για
να εξαςφαλύςει τα νώτα τησ.
Γερμανία-Ρωςία
ςυμφωνούν και ςτο διαμελιςμό
τησ Πολωνύασ ςε περύπτωςη
πολϋμου.
Μυςτικοί όροι
1. H Πολωνύα θα χωριςτεύ μεταξύ
των δύο χωρών με ςύνορα τουσ
ποταμούσ Νϊρεφ, Βιςτούλα και
΢αν.
2. Με εξαύρεςη τη Λιθουανύα οι
βαλτικϋσ χώρεσ και η Υινλανδύα θα
ανόκουν ςτη ςοβιετικό ςφαύρα
επιρροόσ.
3. Οι γερμανικϋσ μειονότητεσ τησ
ςοβιετικόσ ςφαύρασ (υπϊρχουν ςτισ
βαλτικϋσ χώρεσ, ςτη Βεςςαραβύα
και ςτην Μπουκοβύνα) θα πρϋπει να
την εγκαταλεύψουν
www.wikipedia.org
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 45 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
Οργιςμϋνοι Σςϋχοι
παρακολουθούν
ανόμποροι την
εύςοδο των
γερμανικών
ςτρατευμϊτων ςτην
Πρϊγα ςτισ 15
Μαρτύου 1939
Αίτια
 Οι ταπεινωτικοί όροι που επιβλόθηκαν ςτα ηττημϋνα
κρϊτη του Α΄ Παγκοςμύου πολϋμου, με αποτϋλεςμα να
εξουθενωθούν οικονομικϊ και να θιγεύ το εθνικό αύςθημα
των λαών τουσ.
 Οι ςυνθόκεσ ειρόνησ ϊφηναν ανικανοπούητα πιεςτικά
αιτήματα διαφόρων χωρών και εθνοτότων όλοι αυτού
επιθυμούςαν αναθεώρηςη των ςυνθηκών.
 Οξύτατη οικονομική κρίςη μϊςτιζε την Ευρώπη και τον
κόςμο, μετϊ το 1929, δημιουργώντασ το ϋδαφοσ για τη
δρϊςη αυτόκλητων ςωτόρων, όπωσ οι Μουςολύνι και
Φύτλερ, που επϋβαλαν ολοκληρωτικϊ και επιθετικϊ
καθεςτώτα.
Αίτια
 Φόβοσ των Δυτικών Δυνϊμεων απϋναντι ςτη ΢οβιετική
Ένωςη, που τισ ϋκανε να αντιμετωπύζουν για πολύ καιρό με
αδρϊνεια, αν όχι με ικανοπούηςη, την επιθετικότητα τησ
ναζιςτικόσ Γερμανύασ, ελπύζοντασ ότι θα μπορούςαν να τη
χρηςιμοποιόςουν ωσ ανϊχωμα που θα εμπόδιζε την
εξϊπλωςη τησ ςοβιετικόσ επιρροόσ ςτην Ευρώπη.
 Αδυναμύα τησ Κοινωνίασ των Εθνών να λϊβει οποιοδόποτε
αποτελεςματικό μϋτρο για την ανατροπό του επερχόμενου
πολϋμου.
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 45 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
1 von 23

Recomendados

ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου von
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμουΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 45. Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόσμιου πολέμουKvarnalis75
22.3K views28 Folien
O B’ παγκόσμιος πόλεμος von
O B’ παγκόσμιος πόλεμοςO B’ παγκόσμιος πόλεμος
O B’ παγκόσμιος πόλεμοςirinikel
1.6K views19 Folien
46. ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος von
46. ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος46. ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος
46. ο β΄ παγκόσμιος πόλεμοςprasino
3.6K views21 Folien
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ von
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΒ΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΕύα Ζαρκογιάννη
2.8K views27 Folien
Β Παγκόσμιος Πόλεμος von
Β Παγκόσμιος ΠόλεμοςΒ Παγκόσμιος Πόλεμος
Β Παγκόσμιος Πόλεμος4lykeiotrip
5.5K views67 Folien
Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος von
Β’ Παγκόσμιος ΠόλεμοςΒ’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Β’ Παγκόσμιος ΠόλεμοςThanos Fafoutis
4.6K views25 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1 von
Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1
Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1Despina Tosounidou
2.2K views14 Folien
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ von
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΒ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑmarialenaki
3.7K views21 Folien
η επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη και von
η επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη καιη επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη και
η επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη καιTania Apostolopoulou
1.1K views10 Folien
Β ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ von
Β ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΒ ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΧρύσα Παπακωνσταντίνου
6.7K views51 Folien
Τα προμηνύματα και τα αίτια του β‘ Παγκόσμιου πολέμου von
Τα προμηνύματα και τα αίτια του β‘ Παγκόσμιου πολέμουΤα προμηνύματα και τα αίτια του β‘ Παγκόσμιου πολέμου
Τα προμηνύματα και τα αίτια του β‘ Παγκόσμιου πολέμουirinikel
4K views9 Folien
κεφαλαιο E' - Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος von
κεφαλαιο E' - Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμοςκεφαλαιο E' - Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
κεφαλαιο E' - Ο Β' Παγκόσμιος ΠόλεμοςMaria Marselou
6.1K views18 Folien

Was ist angesagt?(20)

Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1 von Despina Tosounidou
Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1
Γ΄ Λυκείου, Κεφάλαιο ε΄, Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1
Despina Tosounidou2.2K views
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ von marialenaki
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΒ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
marialenaki3.7K views
η επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη και von Tania Apostolopoulou
η επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη καιη επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη και
η επικρατηση τησ γερμανιασ στην ηπειρωτικη ευρωπη και
Τα προμηνύματα και τα αίτια του β‘ Παγκόσμιου πολέμου von irinikel
Τα προμηνύματα και τα αίτια του β‘ Παγκόσμιου πολέμουΤα προμηνύματα και τα αίτια του β‘ Παγκόσμιου πολέμου
Τα προμηνύματα και τα αίτια του β‘ Παγκόσμιου πολέμου
irinikel4K views
κεφαλαιο E' - Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος von Maria Marselou
κεφαλαιο E' - Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμοςκεφαλαιο E' - Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
κεφαλαιο E' - Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
Maria Marselou6.1K views
Ενότητα 45: Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β' Παγκόσμιου πολέμου von mavraroda
Ενότητα 45: Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β' Παγκόσμιου πολέμουΕνότητα 45: Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β' Παγκόσμιου πολέμου
Ενότητα 45: Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β' Παγκόσμιου πολέμου
mavraroda2.1K views
οι συνθήκες ειρήνης των παρισίων και η ενσωμάτωση της δωδεκανήσου von fan Mel
οι συνθήκες ειρήνης των παρισίων και η ενσωμάτωση της δωδεκανήσουοι συνθήκες ειρήνης των παρισίων και η ενσωμάτωση της δωδεκανήσου
οι συνθήκες ειρήνης των παρισίων και η ενσωμάτωση της δωδεκανήσου
fan Mel2.3K views
ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος von somakris
ο β΄ παγκόσμιος πόλεμοςο β΄ παγκόσμιος πόλεμος
ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος
somakris713 views
Β παγκόσμιος πόλεμος (1939-1945) von dromeas
Β παγκόσμιος πόλεμος (1939-1945)Β παγκόσμιος πόλεμος (1939-1945)
Β παγκόσμιος πόλεμος (1939-1945)
dromeas462 views
Προς μια ένοπλη αναμέτρηση- Β' Παγκόσμιος Πόλεμος von Mary Plessa
Προς μια ένοπλη αναμέτρηση- Β' Παγκόσμιος ΠόλεμοςΠρος μια ένοπλη αναμέτρηση- Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
Προς μια ένοπλη αναμέτρηση- Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
Mary Plessa865 views
η διεξαγωγη και η εκβαση του πολεμου von eleni rizopoulou
η διεξαγωγη και η εκβαση του πολεμουη διεξαγωγη και η εκβαση του πολεμου
η διεξαγωγη και η εκβαση του πολεμου
eleni rizopoulou2K views
η περίοδος του μεσοπολέμου διερεύνηση von Ellh
η περίοδος του μεσοπολέμου διερεύνησηη περίοδος του μεσοπολέμου διερεύνηση
η περίοδος του μεσοπολέμου διερεύνηση
Ellh485 views

Destacado

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 41 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 41 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 41 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 41 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grphilologikogr
370 views39 Folien
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 36 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 36 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 36 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 36 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grphilologikogr
724 views19 Folien
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 32 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 32 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 32 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 32 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grphilologikogr
1.9K views29 Folien
Placement consultants von
Placement consultantsPlacement consultants
Placement consultantsRitu24788
694 views17 Folien
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grphilologikogr
371 views25 Folien
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 44 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 44 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 44 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 44 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grphilologikogr
405 views18 Folien

Destacado(18)

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 41 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von philologikogr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 41 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 41 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 41 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
philologikogr370 views
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 36 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von philologikogr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 36 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 36 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 36 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
philologikogr724 views
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 32 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von philologikogr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 32 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 32 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 32 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
philologikogr1.9K views
Placement consultants von Ritu24788
Placement consultantsPlacement consultants
Placement consultants
Ritu24788694 views
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von philologikogr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
philologikogr371 views
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 44 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von philologikogr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 44 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 44 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 44 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
philologikogr405 views
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 40 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von philologikogr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 40 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 40 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 40 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
philologikogr527 views
Ebong march-2013[www.avoker.com] von avoker
Ebong march-2013[www.avoker.com]Ebong march-2013[www.avoker.com]
Ebong march-2013[www.avoker.com]
avoker159 views
Buddhism and indianism von shoeb156
Buddhism and indianismBuddhism and indianism
Buddhism and indianism
shoeb156900 views
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 39 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von philologikogr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 39 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 39 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 39 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
philologikogr987 views
Lambdas in java 8 von chashnikov
Lambdas in java 8Lambdas in java 8
Lambdas in java 8
chashnikov153 views
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 38 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von philologikogr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 38 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 38 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 38 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
philologikogr1.8K views
Steam turbine ntpc seepat bilaspur chhattisgarh von pratikguptateddy
Steam turbine ntpc seepat bilaspur chhattisgarhSteam turbine ntpc seepat bilaspur chhattisgarh
Steam turbine ntpc seepat bilaspur chhattisgarh
pratikguptateddy7.3K views
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr von philologikogr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
philologikogr9.3K views

Similar a ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 45 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr

45. τα προμηνύματα του β΄παγκοσμίου πολέμου von
45. τα προμηνύματα του β΄παγκοσμίου πολέμου45. τα προμηνύματα του β΄παγκοσμίου πολέμου
45. τα προμηνύματα του β΄παγκοσμίου πολέμουprasino
6.3K views15 Folien
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 36 ΤΑ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ von
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 36 ΤΑ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 36 ΤΑ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 36 ΤΑ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥManolis Savorianakis
478 views13 Folien
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗΣ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ von
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗΣ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗΣ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗΣ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΕλενη Λιουσα
812 views11 Folien
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗΣ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ von
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗΣ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗΣ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗΣ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΕλενη Λιουσα
4K views12 Folien
31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου von
31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου
31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμουprasino
6.7K views30 Folien
ε7. το αλβανικό έπος von
ε7. το αλβανικό έποςε7. το αλβανικό έπος
ε7. το αλβανικό έποςNansy Tzg
19.9K views2 Folien

Similar a ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 45 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr(20)

45. τα προμηνύματα του β΄παγκοσμίου πολέμου von prasino
45. τα προμηνύματα του β΄παγκοσμίου πολέμου45. τα προμηνύματα του β΄παγκοσμίου πολέμου
45. τα προμηνύματα του β΄παγκοσμίου πολέμου
prasino6.3K views
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 36 ΤΑ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ von Manolis Savorianakis
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 36 ΤΑ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 36 ΤΑ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 36 ΤΑ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗΣ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ von Ελενη Λιουσα
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗΣ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗΣ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗΣ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου von prasino
31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου
31. τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του α΄ παγκόσμιου πολέμου
prasino6.7K views
ε7. το αλβανικό έπος von Nansy Tzg
ε7. το αλβανικό έποςε7. το αλβανικό έπος
ε7. το αλβανικό έπος
Nansy Tzg19.9K views
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος von Peter Tzagarakis
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος ΠόλεμοςΟ Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος
Peter Tzagarakis4K views
Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ISTORIA G L. genikis paideias_3.1, 3.2, 3.3, 3.4 perili... von Lamprini Magaliou
Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ISTORIA G L. genikis paideias_3.1, 3.2, 3.3, 3.4 perili...Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ISTORIA G L. genikis paideias_3.1, 3.2, 3.3, 3.4 perili...
Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ISTORIA G L. genikis paideias_3.1, 3.2, 3.3, 3.4 perili...
Lamprini Magaliou160 views
Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.ppt von Roupsi
Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.pptΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.ppt
Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.ppt
Roupsi7 views
31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος von Dionysia Nima
31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος
31. α΄ παγκόσμιος πόλεμος
Dionysia Nima7.2K views
Η αμερικανική και η γαλλική επανάσταση von Nansy Tzg
Η αμερικανική και η γαλλική επανάστασηΗ αμερικανική και η γαλλική επανάσταση
Η αμερικανική και η γαλλική επανάσταση
Nansy Tzg2K views
Η διεξαγωγή και η έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου von Iliana Kouvatsou
Η διεξαγωγή και η έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου ΠολέμουΗ διεξαγωγή και η έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Η διεξαγωγή και η έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Iliana Kouvatsou274 views
ΕΝΟΤΗΤΑ 34 Η λήξη του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 34 Η λήξη του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσειςΕΝΟΤΗΤΑ 34 Η λήξη του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 34 Η λήξη του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις
Kvarnalis7534.2K views
Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ von antoniszervas
Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΒ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
antoniszervas355 views
Σημαντικοι πολεμοι στην ιστορια της ανθρωποτητας von filippos_chatziandreas
Σημαντικοι πολεμοι στην ιστορια της ανθρωποτηταςΣημαντικοι πολεμοι στην ιστορια της ανθρωποτητας
Σημαντικοι πολεμοι στην ιστορια της ανθρωποτητας

Último

Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες von
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςDimitra Mylonaki
20 views22 Folien
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
26 views18 Folien
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
13 views14 Folien
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
14 views27 Folien
Politexneio_2023.pptx von
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
18 views6 Folien
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf von
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
45 views5 Folien

Último(20)

Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες von Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki20 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b13 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki14 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist18 views
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist39 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou23 views
ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd106 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο von Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki16 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
Η δική μου Παναγιά von hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 39 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist44 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf von Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas8 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou10 views

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 45 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr

 • 1. Σα προμηνύματα και τα αίτια του Β‘ Παγκόςμιου πολέμου ΢. Ζερβού, Απρύλιοσ 2013
 • 2. Προμηνφματα του πολζμου  1931: Η Ιαπωνία καταλαμβϊνει την κινεζικό επαρχύα τησ Μαντζουρύασ.  1934: Η χιτλερικό Γερμανία εγκαταλεύπει την Κοινωνύα των Εθνών.  1935: Η Γερμανία επαναφϋρει τη ςτρατιωτικό θητεύα παραβιϊζοντασ τη ΢υνθόκη των Βερςαλλιών.  1936: Η φαςιςτικό Ιταλία καταλαμβϊνει την Αιθιοπύα και εγκαταλεύπει την Κοινωνύα των Εθνών, η οπούα αδρϊνηςε απϋναντι ςτισ προκλόςεισ των δύο κρατών.
 • 3. Προμηνφματα του πολζμου 1936: Τπογραφό Αντιδιεθνιςτικού Συμφώνου μεταξύ Γερμανύασ, Ιταλύασ και Ιαπωνύασ ςτόχοι: καταπολϋμηςη του κομμουνιςμού πλόρησ υποςτόριξη του φαςιςμού παγκοςμύωσ
 • 4. 1936: Χίτλερ – Μουςολίνι ςυνϊπτουν τη ςυμμαχύα Άξονα Ρώμησ – Βερολίνου.
 • 5. 1936: Η Γερμανία παραβιϊζοντασ τη ΢υνθόκη των Βερςαλλιών καταλαμβϊνει την αποςτρατιωτικοποιη μϋνη ζώνη τησ Ρηνανύασ.
 • 6. 1936: Γερμανία και Ιταλία βοηθούν τον φαςύςτα ςτρατηγό Υρϊνκο ςτον εμφύλιο τησ Ιςπανύασ (1936-1939) να νικόςει τισ δυνϊμεισ τησ νόμιμησ δημοκρατικόσ κυβϋρνηςησ τησ χώρασ.
 • 7. Προμηνφματα του πολζμου  1937: Η Ιαπωνία ξεκινϊ πόλεμο με την Κύνα.  1938: Η Γερμανία καταλαμβϊνει την Αυςτρύα δύχωσ να ςυναντόςει αντύςταςη κι αφού εύχαν προηγηθεύ πιϋςεισ των Αυςτριακών φαςιςτών ςτην κυβϋρνηςό τουσ.  Ο Φύτλερ απειλεύ ακόμη τη Δ. Σςεχοςλοβακύα, εκμεταλλευόμενοσ την παρουςύα μιασ ιςχυρόσ γερμανικόσ μειονότητασ, των ΢ουδητών.
 • 8. Σουδητία Σα εδϊφη τησ βόρειασ Βοημύασ και τησ Μοραβύασ ςτη περιοχό των Σουδητικών ορέων που εκτεύνονται υπό μορφό τερϊςτιου πετϊλου παρϊ τα ςύνορα Σςεχοςλοβακύασ και Πολωνύασ. Σα εδϊφη αυτϊ αποτϋλεςαν ιδιαύτερη περιοχό μετϊ τη λόξη του Α΄ Παγκοςμύου Πολϋμου, όταν δια τησ ΢υνθόκησ του Αγύου Γερμανού, του 1919, ενςωματώθηκαν ςτη Σςεχοςλοβακύα, παρότι το μεγαλύτερο μϋροσ του γηγενούσ πληθυςμού όταν Γερμανού.
 • 9. Προμηνφματα του πολζμου  Βρετανία και Γαλλία αποφϊςιςαν να ακολουθόςουν «πολιτική κατευναςμού», δηλαδό να υποχωρόςουν ςτισ γερμανικϋσ απαιτόςεισ.
 • 10. ΢τισ 29-30 ΢επτεμβρίου 1938 οι πρωθυπουργού τησ Βρετανύασ Σςϊμπερλαιν και τησ Γαλλύασ Νταλαντιϋ υπϋγραψαν με τουσ Φύτλερ και Μουςολύνι τη ςυμφωνία του Μονάχου, με την οπούα η Βρετανύα και η Γαλλύα αποδϋχονταν την προςϊρτηςη τησ Δ. Σςεχοςλοβακύασ (Βοημύα) ςτη Γερμανύα.
 • 11. ΢τη ΢ουδητία ζούςε μια μεγάλη γερμανόφωνη μειονότητα. Οι «Γερμανοί τησ ΢ουδητίασ» ήταν περίπου τρία εκατομμύρια και ςε πολλούσ είχαν διαδοθεί οι ναζιςτικέσ ιδέεσ. Γερμανού τησ ΢ουδητύασ υποδϋχονται με ενθουςιαςμό το Φύτλερ. Οκτώβριοσ 1938.
 • 12. 30 ΢επτεμβρύου 1938: Επιςτρϋφοντασ ςτο Λονδύνο ο Νϋβιλ Σςϊμπερλαιν επιδεικνύει την ΢υνθόκη με τον Φύτλερ, τησ «ϋντιμησ ειρόνησ»
 • 13. Ενθουςιαςμϋνοι Λονδρϋζοι επευφημούν τον Σςϊμπερλαιν μετϊ την υπογραφό τησ ΢υμφωνύασ του Μονϊχου. Πολλού ςτην Αγγλύα – και όχι μόνο – πύςτευαν ότι θυςιϊζοντασ την Σςεχοςλοβακύα εύχε εξαςφαλιςτεύ η ειρόνη.
 • 14. Προμηνφματα του πολζμου  1939: Ο Χίτλερ διαλύει την Σςεχοςλοβακία. Προςαρτϊ τη Δυτικό και η Ανατολικό (΢λοβακύα) ανακηρύςςεται ςε ανεξϊρτητο κρϊτοσ υπό την προςταςύα τησ Γερμανύασ (γερμανικό προτεκτορϊτο).  1939: Η Ιταλία καταλαμβϊνει την Αλβανία.  1939: Ο Χίτλερ απαιτεύ και την Πολωνία. Βρετανύα και Γαλλύα του απαντούν ότι αν προχωρόςει θα τού κηρύξουν τον πόλεμο.
 • 15. Προεργαςίεσ πολζμου Σότε, η Βρετανία και η Γαλλία τού ανακοίνωςαν ότι, αν προχωρούςε ςε επίθεςη εναντίον τησ Πολωνίασ, θα κήρυτταν τον πόλεμο ςτη Γερμανία. Ο Χίτλερ, αξιοποιώντασ την ύπαρξη πυκνών γερμανικών πληθυςμών ςτην περιοχή αυτή, απαίτηςε την παραχώρηςή τησ ςτη Γερμανία. Οι εδαφικέσ διευθετήςεισ του Α’ Παγκόςμιου πολέμου είχαν δημιουργήςει ένα διάδρομο πολωνικών εδαφών που έτεμνε ςτα δύο τη βόρεια Γερμανία καταλήγοντασ ςτο λιμάνι του Γκντάνςκ (Ντάντςιχ για τουσ Γερμανούσ). Ο Χίτλερ ςτράφηκε προσ την Πολωνία.
 • 16. Αγγλία, Γαλλία και ΢οβιετική Ένωςη δε ςυμφωνούν ςε κοινό τρόπο αντιμετώπιςησ του Χίτλερ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία έπρεπε να δεχτούν τη ςοβιετική πρόταςη. Με τη ςυμμαχία Μεγάλησ Βρετανίασ, Γαλλίασ και Σοβιετικήσ Ένωςησ, η Γερμανία θα φοβόταν και δε θα ξεκινούςε τον πόλεμο. Εάν ο κύριοσ Τςάμπερλεΰν [...] είχε απαντήςει «Ναι. Ασ ςυμμαχήςουμε εμείσ οι τρεισ για να τςακίςουμε το λαιμό του Χίτλερ», θα είχε αλλάξει την πορεία τησ ιςτορίασ. Ουύνςτον Σςόρτςιλ, Απομνημονεύματα, ϋτοσ 1948
 • 17. Προεργαςίεσ Πολζμου Η Γερμανύα ςυνϊπτει ςύμφωνο μη επίθεςησ (Σύμφωνο Μολότοφ – Ρίμπεντροπ) με τη Ρωςύα για να εξαςφαλύςει τα νώτα τησ. Γερμανία-Ρωςία ςυμφωνούν και ςτο διαμελιςμό τησ Πολωνύασ ςε περύπτωςη πολϋμου.
 • 18. Μυςτικοί όροι 1. H Πολωνύα θα χωριςτεύ μεταξύ των δύο χωρών με ςύνορα τουσ ποταμούσ Νϊρεφ, Βιςτούλα και ΢αν. 2. Με εξαύρεςη τη Λιθουανύα οι βαλτικϋσ χώρεσ και η Υινλανδύα θα ανόκουν ςτη ςοβιετικό ςφαύρα επιρροόσ. 3. Οι γερμανικϋσ μειονότητεσ τησ ςοβιετικόσ ςφαύρασ (υπϊρχουν ςτισ βαλτικϋσ χώρεσ, ςτη Βεςςαραβύα και ςτην Μπουκοβύνα) θα πρϋπει να την εγκαταλεύψουν www.wikipedia.org
 • 20. Οργιςμϋνοι Σςϋχοι παρακολουθούν ανόμποροι την εύςοδο των γερμανικών ςτρατευμϊτων ςτην Πρϊγα ςτισ 15 Μαρτύου 1939
 • 21. Αίτια  Οι ταπεινωτικοί όροι που επιβλόθηκαν ςτα ηττημϋνα κρϊτη του Α΄ Παγκοςμύου πολϋμου, με αποτϋλεςμα να εξουθενωθούν οικονομικϊ και να θιγεύ το εθνικό αύςθημα των λαών τουσ.  Οι ςυνθόκεσ ειρόνησ ϊφηναν ανικανοπούητα πιεςτικά αιτήματα διαφόρων χωρών και εθνοτότων όλοι αυτού επιθυμούςαν αναθεώρηςη των ςυνθηκών.  Οξύτατη οικονομική κρίςη μϊςτιζε την Ευρώπη και τον κόςμο, μετϊ το 1929, δημιουργώντασ το ϋδαφοσ για τη δρϊςη αυτόκλητων ςωτόρων, όπωσ οι Μουςολύνι και Φύτλερ, που επϋβαλαν ολοκληρωτικϊ και επιθετικϊ καθεςτώτα.
 • 22. Αίτια  Φόβοσ των Δυτικών Δυνϊμεων απϋναντι ςτη ΢οβιετική Ένωςη, που τισ ϋκανε να αντιμετωπύζουν για πολύ καιρό με αδρϊνεια, αν όχι με ικανοπούηςη, την επιθετικότητα τησ ναζιςτικόσ Γερμανύασ, ελπύζοντασ ότι θα μπορούςαν να τη χρηςιμοποιόςουν ωσ ανϊχωμα που θα εμπόδιζε την εξϊπλωςη τησ ςοβιετικόσ επιρροόσ ςτην Ευρώπη.  Αδυναμύα τησ Κοινωνίασ των Εθνών να λϊβει οποιοδόποτε αποτελεςματικό μϋτρο για την ανατροπό του επερχόμενου πολϋμου.