Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
INFLUIR SSOOBBRREE UUNNAA PPEERRSSOONNAA ÉÉSS 
TTRRAANNSSMMEETTRREE--LLII LLAA NNOOSSTTRRAA PPRRÒÒPPIIAA ÀÀNNIIMMAA 
Oscar...
" UUnn pprriinncciippii ddee ll''aarrtt 
ddee ll''eedduuccaacciióó,, eenn eell 
qquuee hhaauurriieenn ddee ffiixxaarr-- 
s...
““LLAA CCLLAAUU EESSTTÀÀ EENN CCOONNFFIIAARR EENN EELLLLSS”” 
Esther Vilalta
SESSIÓ 1 
6-10-2014 
- 
VISIÓ PERSONAL DE L’ACTUAL SISTEMA EDUCATIU 
VISIÓ DE CENTRE 
PLA D’AUTONOMIA DE CENTRE 
-DINAMITZ...
OBJECTIUS 
Reflexionar sobre la necessitat d’investigar i innovar a la recerca de 
l’excel·lència educativa. 
Reflexionar ...
@phigalg2 
http://blocs.xtec.cat/esport http://www.scoop.it/t/llanca-t-a-fer-esport
QUIN ÉS EL MEU OBJECTIU? 
FORMACIÓ DE PERSONES FÍSICAMENT ACTIVES, 
SALUDABLES I PARTICIPATIVES 
A TRAVÉS DE?
SI TOTS SOM 
DIFERENTS...
Innovar en Educació Física implica planificar i 
sistematitzar determinades actuacions orientades a la 
millora dels proce...
SEGONS LA FORMA DE PORTAR-LA A TERME 
Tejada (1998) 
Innovació per addició: s’agrega un nou component sense que 
s’alteri ...
Innovació per reforç: consolidació d’un component concret que ja 
existeix, amb la intenció de millorar-lo o impregnar-lo ...
Innovació per substitució: es substitueix un element del procés 
d’ensenyament aprenentatge per un altre. Ex: el programa ...
SEGONS LA INTENSITAT DEL CANVI 
Innovació marginal: no modifiquen el rol del professor i no 
signifiquen una alteració ess...
Innovació fonamental: condueixen a una transformació del rol i del 
pensament dels agents implicats en la innovació. Compo...
Qualsevol projecte d’innovació educativa en Educació Física 
ha de tenir el compte els següents paràmetres: 
1- Participac...
La necessitat de generar canvis a la recerca de la millora ve 
condicionada per la detecció d’un determinat problema, o bé...
LA MEVA HUMIL VISIÓ 
L’escola no és capaç d’adaptar-se a la vertiginosa evolució 
tecnològica de la nostra societat. El si...
FRANCESCO TONUCCI (FRATO)
Primer párrafo de la LOMCE (2012) (Ley Wert 
): 
“La educación es el motor que promueve 
la competitividad de la economía ...
Crítiques al currículum ppeerr ddiisscciipplliinneess TTOORRRREESS JJ.. ((11999944,,111122))
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Investigació i innovació 1
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Investigació i innovació 1

460 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Investigació i innovació 1

 1. 1. INFLUIR SSOOBBRREE UUNNAA PPEERRSSOONNAA ÉÉSS TTRRAANNSSMMEETTRREE--LLII LLAA NNOOSSTTRRAA PPRRÒÒPPIIAA ÀÀNNIIMMAA Oscar Wilde
 2. 2. " UUnn pprriinncciippii ddee ll''aarrtt ddee ll''eedduuccaacciióó,, eenn eell qquuee hhaauurriieenn ddee ffiixxaarr-- ssee eellss eennccaarrrreeggaattss ddee ddiirriiggiirr--llaa,, ééss eell qquuee nnoo ss''hhaa dd''eedduuccaarr aallss nneennss ccoonnffoorrmmee eell pprreesseenntt,, ssiinnóó ccoonnffoorrmmee aa uunn eessttaatt ssuuppeerriioorr,, mmééss ppeerrffeeccttee,, ppoossssiibbllee eenn eell pprroovveenniirr ddee ll''eessppèècciiee hhuummaannaa"".. Kant
 3. 3. ““LLAA CCLLAAUU EESSTTÀÀ EENN CCOONNFFIIAARR EENN EELLLLSS”” Esther Vilalta
 4. 4. SESSIÓ 1 6-10-2014 - VISIÓ PERSONAL DE L’ACTUAL SISTEMA EDUCATIU VISIÓ DE CENTRE PLA D’AUTONOMIA DE CENTRE -DINAMITZACIÓ DE L’AEE: EL CROS SESSIÓ 2 13-10-2014 VISIÓ INTERDISCIPLINAR EL NARINAN EL MAREMAR -Principals problemes que poden sorgir en l’aplicació de projectes innovadors. -Els ensenyaments de règim especial d’esports SESSIÓ 3 20-10-2014 VISIÓ D’ÀREA - TOCA’T EL NAS - L’ART DE JUGAR -APRENENTATGE SERVEI: PROJECTE ARRUGUES -LA VIDA SOBRE RODES SESSIÓ 4 27-10-2014 Genialitats d’altres i actuació a petita escala (Innovació marginal) * Gamificació i Educació Física * Flipped Classroom - El lladre d’idees. Brainstorming sobre actuacions destinades a la innovació metodològica
 5. 5. OBJECTIUS Reflexionar sobre la necessitat d’investigar i innovar a la recerca de l’excel·lència educativa. Reflexionar sobre els diferents paradigmes i creences que existeixen sobre l’educació i l’educació física en particular. Diferenciar entre recerca i innovació educativa Entendre cada una de les etapes que formen el procés d’investigació. Conèixer el procés d’elaboració i concreció d’un projecte educatiu interdisciplinar. Despertar la imaginació cara a la creació de recursos metodològics innovadors. Desenvolupar un esperit crític constructiu de l’actual tasca docent.
 6. 6. @phigalg2 http://blocs.xtec.cat/esport http://www.scoop.it/t/llanca-t-a-fer-esport
 7. 7. QUIN ÉS EL MEU OBJECTIU? FORMACIÓ DE PERSONES FÍSICAMENT ACTIVES, SALUDABLES I PARTICIPATIVES A TRAVÉS DE?
 8. 8. SI TOTS SOM DIFERENTS...
 9. 9. Innovar en Educació Física implica planificar i sistematitzar determinades actuacions orientades a la millora dels processos d’ensenyament aprenentatge (Buscà, F.) La innovació vindrà condicionada per la constatació (investigació) d’un problema que dificulta l’assoliment del nostre objectiu final com a docents: afavorir el creixement i desenvolupament com a persones
 10. 10. SEGONS LA FORMA DE PORTAR-LA A TERME Tejada (1998) Innovació per addició: s’agrega un nou component sense que s’alteri l’estructura i la organització de la comunitat educativa. Per exemple, afegim un nou contingut en el projecte curricular (ex: vela)
 11. 11. Innovació per reforç: consolidació d’un component concret que ja existeix, amb la intenció de millorar-lo o impregnar-lo en la comunitat educativa. Per exemple: increment de les hores de lectura de l’alumne amb la implicació de totes les àrees del currículum... O per exemple l’aplicació de la tutoria compartida. Innovació per eliminació: quan s’eliminen certs comportaments, models de conducta, o antics hàbits. Ex: suprimir l’aprenentatge memorístic significatiu, suprimir la competició, suprimir la prohibició de no utilitzar la pista poliesportiva fora de l’horari lectiu...
 12. 12. Innovació per substitució: es substitueix un element del procés d’ensenyament aprenentatge per un altre. Ex: el programa 1x1 (un alumne, un ordinador...) Innovació per reestructuració: reorganitzacions que afecten a l’estructura del sistema. Comporten modificacions en els rols i les relacions interpersonals, i, per tant, suposen una complexitat més gran, vinculada a la visió i valors del centre. Ex: projectes interdisciplinars, noves formes d’agrupació (aula oberta)...
 13. 13. SEGONS LA INTENSITAT DEL CANVI Innovació marginal: no modifiquen el rol del professor i no signifiquen una alteració essencial en el seu comportament docent de base. Ex: modificació la tipologia d’examen (resposta múltiple)...no suposa una modificació d’avaluació contínua. Són les més habituals i es solen relacionar amb aspectes metodològics de la matèria. També és cert que la quantia del canvi és dèbil...Compte! No menysprear! Innovació addicional: sense transformar el rol bàsic del docent modifiquen els seus processaments. Ex: modificació en el mètode d’ensenyament... Auxiliar conversa llengua anglesa.
 14. 14. Innovació fonamental: condueixen a una transformació del rol i del pensament dels agents implicats en la innovació. Comporta transformacions significatives dels processos educatius i estructures escolars (objectius, continguts, metodologies, relacions interpersonals...). Ex: Comunitat d’aprenentatge "PER EDUCAR UN INFANT FA FALTA TOTA LA TRIBU!" Pensament africà
 15. 15. Qualsevol projecte d’innovació educativa en Educació Física ha de tenir el compte els següents paràmetres: 1- Participació contínua de l’alumnat i que alhora generi satisfacció. (Mou-te) Opció A Opció B 2- Generar aprenentatges significatius 3- Propostes centrades en el procés més que en el resultat 4- Proporcionar un coneixement teòric-pràctic que afavoreixi l’autonomia de l’alumnat (participació activa dels alumnes) 5- Fomentar la consciència crítica dels alumnes (ensenyar a dubtar del què s’ensenya...no existeix la veritat absoluta) CRIDAR L’ATENCIÓ
 16. 16. La necessitat de generar canvis a la recerca de la millora ve condicionada per la detecció d’un determinat problema, o bé per nous requeriments que fins al moment no han estat atesos. Aquesta necessitat no pot estar subjecte a impressions, sensacions, judicis de valor... personals. És imprescindible, per tant, un procés d’investigació que certifiqui la necessitat de passar a l’acció.
 17. 17. LA MEVA HUMIL VISIÓ L’escola no és capaç d’adaptar-se a la vertiginosa evolució tecnològica de la nostra societat. El sistema educatiu és anacrònic Ken Robinson La manca de motivació s’estableix com una causes principals del fracàs escolar. Potser no s’ajusta als requeriments dels alumnes (significativitat)
 18. 18. FRANCESCO TONUCCI (FRATO)
 19. 19. Primer párrafo de la LOMCE (2012) (Ley Wert ): “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global.”
 20. 20. Crítiques al currículum ppeerr ddiisscciipplliinneess TTOORRRREESS JJ.. ((11999944,,111122))

×