Internal supervision

peter dontoom
peter dontoomค้าขายส่วนตัว

Internal supervision

บทนำ
ความเป็นมาและความจาเป็น
ภารกิจหลักที่จาเป็นของสถานศึกษาคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียน
ทุกด้านให้เป็นไปตามวัยและศักยภาพ บุคลากรที่สาคัญที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ให้บรรลุผลคือครูผู้สอน ซึ่งครูแต่
ละคนล้วนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้บริหารต้องรวมพลังครู
ให้สามารถดาเนินภารกิจให้ประสบผลสาเร็จตามความต้องการของโรงเรียน ในขณะเดียวกันจาเป็นจะต้อง
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทางานให้กับครูในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้ครู
สามารถปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ตรงกับความต้องการของนักเรียน
ด้วยเทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเป็นครูที่ได้ชื่อว่า “ครูมืออาชีพ” การนิเทศที่จัดขึ้นในโรงเรียนด้วย
ความร่วมมือของครูทุกคน จึงเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งของการบริหารโรงเรียนไปสู่ความสาเร็จและครู
จะเกิดความมั่นใจ มีกาลังใจ มีความภาคภูมิใจที่ประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติงาน ทาให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาที่ถาวร ดังคากล่าวที่ว่า “การจัดการที่ดีเป็นกุญแจสาคัญ นาไปสู่
ความสาเร็จขององค์กร และการนิเทศจะนาไปสู่การจัดการที่ดี”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพ
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
4. เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนา
1. ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จานวน 44 คน
2. ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่
ของตนเอง
3. ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นงานที่ช่วยพัฒนาครูในด้านต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร
บุคคลภายในโรงเรียน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาการทางานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียนที่
2
สามารถนิเทศได้นอกจากผู้บริหารแล้วยังมีครูที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญ ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย
จานวนผู้รับการนิเทศ เวลา และทรัพยากรอื่นๆ
กระบวนการนิเทศภายใน
กระบวนการนิเทศมีความเชื่อมโยงและเป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันกับกระบวนการนิเทศการศึกษา
ซึ่งการดาเนินการในการนิเทศให้ได้รับความสาเร็จ สิ่งสาคัญในการจัดการนิเทศการศึกษาก็คือจะดาเนินการ
อย่างไรจึงจะทาให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดขั้นตอน
การนิเทศ ดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็นขั้นที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศจะทาการ
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจาเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย
ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะทา (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ดาเนินงานว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการดาเนินการอย่างไรและจะทา
อย่างไรจึงจะทาให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing -D) ประกอบด้วยงานใน 3 ลักษณะ คือ การปฏิบัติงานของผู้รับนิเทศ
การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ และการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ
ขั้นที่ 4 การสร้างขวัญและกาลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมกาลังใจของผู้บริหาร
เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของการดาเนินงาน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศทาการประเมินผลการ
ดาเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ
การดาเนินการนิเทศตามวัฏจักรนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งจนกว่าจะบรรลุผลตามจุดมุ่ง
หมายที่วางไว้ หรือพัฒนาผู้รับการนิเทศให้เป็นไปตามต้องการ หากบรรลุสาเร็จตามจุดมุ่งหมายแล้ว ต้องการ
จะหยุดกระบวนการทางานก็ถือว่าการนิเทศได้สิ้นสุดลง หากต้องการเริ่มนิเทศในสิ่งใหม่หรือตั้งเป้าหมายใหม่
ก็จะต้องดาเนินการตั้งแต่เริ่มแรกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กิจกรรมการนิเทศ
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ได้จัดให้มีกิจกรรมนิเทศที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
(การปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนทนา) โดยกาหนดการนิเทศการศึกษาดังนี้
3
1. การประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน
2. การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน
3. การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
4. การให้คาปรึกษาแนะนา
5. การศึกษาเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ
ผู้นิเทศ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
4. การนิเทศโดยเพื่อนครู
5. การประเมินตนเองของครู
ปฏิทินการนิเทศภายใน
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมโดยการนิเทศภายในเกิดประสิทธิผล
จึงกาหนดการนิเทศภายในโดยจาแนกเป็น 5 ส่วน คือ การประเมินตนเอง การนิเทศโดยเพื่อนครู การนิเทศ
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการนิเทศโดยฝ่ายบริหารโรงเรียน โดยกาหนด
ตารางการดาเนินการนิเทศภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี้
วัน/เดือน/ปี กิจกรรมการนิเทศ ผู้นิเทศ
1 – 7 ธ.ค. 63 ประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน ครูผู้สอน (ตนเอง)
8 – 10 ธ.ค. 63 การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน เพื่อนครู ครั้งที่ 1
20 – 28 ธ.ค. 63 การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครั้งที่ 1
5 – 15 ม.ค. 64 การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน ผู้บริหาร ครั้งที่ 1
19 – 21 ม.ค. 64 การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน เพื่อนครู ครั้งที่ 2
24 – 27 ม.ค. 64 การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครั้งที่ 2
4
คณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
1. นาย พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียน ประธาน
2. นาง สมคิด จ้อยสาเภา รักษาการณ์รองผู้อานวยการโรงเรียน กรรมการ
3. นางสาว สิรินทร์ โพธิโสโนทัย รักษาการณ์รองผู้อานวยการโรงเรียน กรรมการ
4. นางสาว ฐิตินันท์ อาจหาญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
5. นาย สมเจตร์ สวัสดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
6. นาง นริสา ประจวบวัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
7. นาย มณฑล เล็กเปีย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ
8. นาย สถาพร นิลสานักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ
9. นาย ภิญโญ ปานง่อม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
10. นาง ยินดี วิสารทะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
11. นายอารมย์ อินทรประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ
12. นาง สมคิด จ้อยสาเภา หัวหน้างานนิเทศการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
คาชี้แจงการใช้แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้
1. การนิเทศโดยการประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน ให้คุณครูผู้รับการนิเทศประเมินตนเองตามช่วง
เวลาที่กาหนดและส่งผลการประเมินให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. การนิเทศโดยการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน ให้คุณครูผู้รับการนิเทศประสานงานกับเพื่อนครูและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อกาหนดวันเวลาและสถานที่ในการรับการนิเทศตามช่วงเวลาที่กาหนด
3. การนิเทศโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้คุณครูบันทึกผลการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ตามที่
โรงเรียนจัดหรือสนับสนุนหรือโดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของคุณครู
4. การนิเทศโดยการให้คาปรึกษาแนะนา ให้คุณครูบันทึกข้อมูลที่ได้รับคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานของตนเอง
5. การศึกษาเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ ให้คุณครูสรุปเรื่องที่ศึกษาและแนวทางการนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานจากการที่ได้จากการศึกษาทางเอกสารหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ผ่านการแนะนาของผู้บริหาร
หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
5
การประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน/การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน
คะแนนรวม ระดับคุณภาพ
90 - 100 ดีเยี่ยม
75 - 89 ดีมาก
60 - 74 ดี
50 - 59 พอใช้
0 - 49 ปรับปรุง
แบบประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน
ชื่อครูผู้สอน นาย อารมย์ อินทรประเริฐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการปฏิบัติตามรายการประเมินในแต่ละด้าน
ระดับการปฏิบัติ 5 = มีการปฏิบัติดีเยี่ยม 4 = มีการปฏิบัติดีมาก 3 = มีการปฏิบัติดี
2 = มีการปฏิบัติพอใช้ 1 = ควรมีการปรับปรุง
ที่ รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
ด้านเตรียมการสอน
1 จัดหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร
2 เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนเข้าสอน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3 มีกิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดยใช้เวลาเหมาะสม
4 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดขั้นสูงแก่ผู้เรียน
6
6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความสุจริต
7 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
8 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยการบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
9 มีการใช้คาพูดเชิงบวก เสริมแรง สร้างความภาคภูมิใจและความมั่นใจแก่ผู้เรียน
10 มีการใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกิจกรรมและศักยภาพของผู้เรียน
11 เอาใจใส่และช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม
12 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
13 สร้างวินัยในชั้นเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
14 มีการทบทวนและสรุปเรื่องที่สอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้มากขึ้น
ด้านการวัดและประเมินผล
15 ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล
16 มีการประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย เหมาะสม และครบทั้ง 3 ด้าน (K.P.A.)
ด้านบุคลิกภาพของครูผู้สอน
17 เสียงดังชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง
18 การวางตนเหมาะสมกับความเป็นครู
19 การควบคุมอารมณ์
20 การแต่งกายสุภาพ
คะแนน
คะแนนรวม 90
ระดับคุณภาพ มีการปฏิบัติดีเยี่ยม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนรู้ของตน
1. จุดเด่นของการสอน......................................................ดี................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. สิ่งที่ควรปรับปรุง/ พัฒนาต่อยอด
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
7
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ครูผู้สอน
(นาย อารมย์ อินทรประเสริฐ)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผู้นิเทศ
(นายอารมย์ อินทรประเสริฐ)
ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แบบบันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน (โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ)
ชื่อผู้รับการนิเทศ นายวินิจ อินทร์พรม
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ครั้งที่ 2 วันที่ ………-…… เดือน ………..............-.……….. พ.ศ. .................-...........................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติตามรายการประเมินแต่ละด้าน
8
ระดับการปฏิบัติ 5 = มีการปฏิบัติดีเยี่ยม 4 = มีการปฏิบัติดีมาก 3 = มีการปฏิบัติดี
2 = มีการปฏิบัติพอใช้ 1 = ควรมีการปรับปรุง
ที่ รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ขั้นเตรียมการ
1 จัดหน่วยการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
2 เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม กิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ขั้นจัดการเรียนรู้
3 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่กระตุ้นสมองโดย
ใช้เวลาที่เหมาะสมและน่าสนใจ
4 มีการใช้คาถามหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดระดับสูงแก่ผู้เรียน
5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
6 มีการใช้คาพูดเชิงบวกเสริมแรงสร้างความ
ภาคภูมิใจและความมั่นใจแก่ผู้เรียน
7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
เสริมสร้างทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
8 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน
9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความพอเพียง ความสุจริต
10 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
11 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมและศักยภาพของผู้เรียน
12 สร้างวินัยในชั้นเรียนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม
13 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
ขั้นสรุปการเรียนรู้
14 มีการทบทวนและสรุปความรู้หรือทักษะเพื่อให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจที่คงทน
9
ที่ รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
15 มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
16 มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน
ด้านบุคลิกภาพ
17 การใช้ภาษาถูกต้อง น้าเสียงน่าฟัง วาจาสุภาพ
18 การวางตนเหมาะสมกับความเป็นครู
19 การควบคุมอารมณ์
20 การแต่งกาย
คะแนน
คะแนนรวม 90
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุปผลการนิเทศ
ข้อควรยกย่อง/ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1
..............................................................................................
...................................ดีมาก...........................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ...........................................................ผู้นิเทศ
(นายอารมย์ อินทรประเสริฐ)
ข้อควรยกย่อง/ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้นิเทศ
(.............................................................)
รับทราบและดาเนินการตามคาแนะนา ครั้งที่ 1
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
รับทราบและดาเนินการตามคาแนะนา ครั้งที่ 2
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
10
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับการนิเทศ
(.................................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้รับการนิเทศ
(...............................................................)
แบบบันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน (โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
ชื่อผู้รับการนิเทศ นางสาววีรยา เดชอัมพร
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564.
ครั้งที่ 2 วันที่ ……….-… เดือน ………-................. พ.ศ. ....-...............................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติตามรายการประเมินแต่ละด้าน
ระดับการปฏิบัติ 5 = มีการปฏิบัติดีเยี่ยม 4 = มีการปฏิบัติดีมาก 3 = มีการปฏิบัติดี
2 = มีการปฏิบัติพอใช้ 1 = ควรมีการปรับปรุง
ที่ รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ขั้นเตรียมการ
1 จัดหน่วยการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
2 เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม กิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ขั้นจัดการเรียนรู้
3 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่กระตุ้นสมองโดย
ใช้เวลาที่เหมาะสมและน่าสนใจ
4 มีการใช้คาถามหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดระดับสูงแก่ผู้เรียน
5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
6 มีการใช้คาพูดเชิงบวกเสริมแรงสร้างความ
ภาคภูมิใจและความมั่นใจแก่ผู้เรียน
7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
เสริมสร้างทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
8 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน
9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม
11
ที่ รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
จริยธรรม ความพอเพียง ความสุจริต
10 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
11 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมและศักยภาพของผู้เรียน
12 สร้างวินัยในชั้นเรียนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม
13 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
ขั้นสรุปการเรียนรู้
14 มีการทบทวนและสรุปความรู้หรือทักษะเพื่อให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจที่คงทน
15 มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
16 มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน
ด้านบุคลิกภาพ
17 การใช้ภาษาถูกต้อง น้าเสียงน่าฟัง วาจาสุภาพ
18 การวางตนเหมาะสมกับความเป็นครู
19 การควบคุมอารมณ์
20 การแต่งกาย
คะแนน
คะแนนรวม 90
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุปผลการนิเทศ
ข้อควรยกย่อง/ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1
..............................................................................................
................ดีมาก
..............................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ...........................................................ผู้นิเทศ
ข้อควรยกย่อง/ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
12
(นายอารมย์ อินทรประเสริฐ)
ลงชื่อ..........................................................ผู้นิเทศ
(.............................................................)
รับทราบและดาเนินการตามคาแนะนา ครั้งที่ 1
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับการนิเทศ
(.................................................................)
รับทราบและดาเนินการตามคาแนะนา ครั้งที่ 2
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ........................................................ผู้รับการนิเทศ
(...............................................................)
แบบบันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน (โดยผู้บริหาร)
ชื่อผู้รับการนิเทศ นายอารมย์ อินทรประเสริฐ
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือนมีนาคม. พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2 วันที่ ……-….…… เดือน ………................-............….. พ.ศ. .................-.............................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติตามรายการประเมินแต่ละด้าน
ระดับการปฏิบัติ 5 = มีการปฏิบัติดีเยี่ยม 4 = มีการปฏิบัติดีมาก 3 = มีการปฏิบัติดี
2 = มีการปฏิบัติพอใช้ 1 = ควรมีการปรับปรุง
ที่ รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ขั้นเตรียมการ
1 จัดหน่วยการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
2 เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม กิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ขั้นจัดการเรียนรู้
3 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่กระตุ้นสมองโดย
ใช้เวลาที่เหมาะสมและน่าสนใจ
13
ที่ รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
4 มีการใช้คาถามหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดระดับสูงแก่ผู้เรียน
5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
6 มีการใช้คาพูดเชิงบวกเสริมแรงสร้างความ
ภาคภูมิใจและความมั่นใจแก่ผู้เรียน
7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
เสริมสร้างทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
8 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน
9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความพอเพียง ความสุจริต
10 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
11 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมและศักยภาพของผู้เรียน
12 สร้างวินัยในชั้นเรียนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม
13 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
ขั้นสรุปการเรียนรู้
14 มีการทบทวนและสรุปความรู้หรือทักษะเพื่อให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจที่คงทน
15 มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
16 มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน
ด้านบุคลิกภาพ
17 การใช้ภาษาถูกต้อง น้าเสียงน่าฟัง วาจาสุภาพ
18 การวางตนเหมาะสมกับความเป็นครู
19 การควบคุมอารมณ์
20 การแต่งกาย
คะแนน
14
ที่ รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
คะแนนรวม 90
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุปผลการนิเทศ
ข้อควรยกย่อง/ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1
..............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ...........................................................ผู้นิเทศ
(นางสมคิด จ้อยสาเภา)
ข้อควรยกย่อง/ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้นิเทศ
(.............................................................)
รับทราบและดาเนินการตามคาแนะนา ครั้งที่ 1
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับการนิเทศ
(นายอารมย์ อินทรประเสริฐ)
รับทราบและดาเนินการตามคาแนะนา ครั้งที่ 2
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ........................................................ผู้รับการนิเทศ
(...............................................................)
แบบบันทึกนิเทศโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ชื่อผู้รับการนิเทศ …………………….........................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...........................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี รายการอบรม สิ่งที่สามารถ
15
สัมมนา ศึกษาดูงาน นาไปประยุกต์ใช้
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับการนิเทศ
(...........................................................)
ตาแหน่ง………………………………………………………………
แบบบันทึกนิเทศโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
16
ชื่อผู้รับการนิเทศ …………………….........................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...........................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี
รายการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
สิ่งที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับการนิเทศ
17
(...........................................................)
ตาแหน่ง………………………………………………………………
แบบบันทึกนิเทศโดยการให้คาปรึกษาแนะนา
ชื่อผู้รับการนิเทศ ……………………........................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...........................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี
รายการให้คาปรึกษาแนะนา
ผู้ให้คาปรึกษาแนะนา
สิ่งที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
18
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับการนิเทศ
(...........................................................)
ตาแหน่ง………………………………………………………………
แบบบันทึกนิเทศโดยการให้คาปรึกษาแนะนา
ชื่อผู้รับการนิเทศ ……………………........................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...........................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี
รายการให้คาปรึกษาแนะนา
ผู้ให้คาปรึกษาแนะนา
สิ่งที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
19
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับการนิเทศ
(...........................................................)
ตาแหน่ง………………………………………………………………
แบบบันทึกนิเทศโดยการศึกษาเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ
ชื่อผู้รับการนิเทศ ……………………........................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...........................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี
รายการเอกสารหรือข้อมูล
แหล่งข้อมูล
สิ่งที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
20
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับการนิเทศ
(...........................................................)
ตาแหน่ง………………………………………………………………
แบบบันทึกนิเทศโดยการศึกษาเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ
ชื่อผู้รับการนิเทศ นายอารมย์ อินทรประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
วัน/เดือน/ปี
รายการเอกสารหรือข้อมูล
แหล่งข้อมูล
สิ่งที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
10 มี.ค.64
21
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับการนิเทศ
(...........................................................)
ตาแหน่ง………………………………………………………………
22
บันทึกนิเทศการจัดการเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2563
ชื่อ นายอารมย์ อินทรประเสริฐ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานนิเทศการศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (รบ.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23
คานา
บันทึกนิเทศการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการดาเนินการนิเทศ
ภายใน โดยดาเนินการตามกระบวนการนิเทศและจัดกิจกรรมการนิเทศภายในประกอบด้วย กิจกรรมการ
ประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน กิจกรรมนิเทศโดยการอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรมการให้คาปรึกษาแนะนา และกิจกรรมการให้ศึกษาเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ
ทั้งนี้โรงเรียนได้เห็นความสาคัญของการนิเทศภายในเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ
สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นอย่างดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณครูและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจะได้นาบันทึกนิเทศการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาเพื่อนร่วมงานและ
เกิดการพัฒนาไปสู่นักเรียน ส่งผลสาเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
( นาย พรรษกฤช เกตุรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
24
สารบัญ
หน้า
บทนา 1
กระบวนการนิเทศภายใน 2
ปฏิทินการนิเทศภายใน 3
คณะกรรมการนิเทศภายใน 3
คาชี้แจงการใช้แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 4
แบบการประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน 5
แบบบันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอน (โดยเพื่อนครู) 7
แบบบันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอน (โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 9
แบบบันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอน (โดยผู้บริหาร) 11
แบบบันทึกนิเทศการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 13
แบบบันทึกนิเทศการให้คาปรึกษาแนะนา 15
แบบบันทึกนิเทศการศึกษาเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ 17
25

Recomendados

Learning supervision 64.1 von
Learning supervision 64.1Learning supervision 64.1
Learning supervision 64.1peter dontoom
177 views25 Folien
ธัญชนก von
ธัญชนกธัญชนก
ธัญชนกWandee Thanandonwilai
1.2K views10 Folien
เอกสารประกอบการพิจารณา von
เอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณาPinmanas Kotcha
14.5K views53 Folien
เทคโนโลยีชีวภาพ von
เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพpeter dontoom
9K views88 Folien
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557 von
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557
สารสนเทศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2557oraneehussem
3.4K views85 Folien
บทที่ 3.ใหม่ von
บทที่ 3.ใหม่บทที่ 3.ใหม่
บทที่ 3.ใหม่Srireun Yimsricharoenkit
2.1K views47 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

8 แผนปฏิบัติการ 2557-ปกหลัง von
8 แผนปฏิบัติการ 2557-ปกหลัง8 แผนปฏิบัติการ 2557-ปกหลัง
8 แผนปฏิบัติการ 2557-ปกหลังsomdetpittayakom school
1.4K views2 Folien
Warasanonline255 von
Warasanonline255Warasanonline255
Warasanonline255Suwannee Pun
1.3K views23 Folien
หลักสูตรเพื่อการเรียนรวม von
หลักสูตรเพื่อการเรียนรวมหลักสูตรเพื่อการเรียนรวม
หลักสูตรเพื่อการเรียนรวมwanwisa491
12.3K views26 Folien
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB von
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยBการพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยBSOOREETA
862 views40 Folien
ประวัติมนตรี von
ประวัติมนตรีประวัติมนตรี
ประวัติมนตรีMontree Jareeyanuwat
6.1K views32 Folien
รวมวารสาร 256 von
รวมวารสาร 256รวมวารสาร 256
รวมวารสาร 256Suwannee Pun
1.7K views48 Folien

Was ist angesagt?(18)

8 แผนปฏิบัติการ 2557-ปกหลัง von somdetpittayakom school
8 แผนปฏิบัติการ 2557-ปกหลัง8 แผนปฏิบัติการ 2557-ปกหลัง
8 แผนปฏิบัติการ 2557-ปกหลัง
หลักสูตรเพื่อการเรียนรวม von wanwisa491
หลักสูตรเพื่อการเรียนรวมหลักสูตรเพื่อการเรียนรวม
หลักสูตรเพื่อการเรียนรวม
wanwisa49112.3K views
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB von SOOREETA
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยBการพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB
SOOREETA862 views
รวมวารสาร 256 von Suwannee Pun
รวมวารสาร 256รวมวารสาร 256
รวมวารสาร 256
Suwannee Pun1.7K views
สารสนเทศ 2556 von oraneehussem
สารสนเทศ 2556สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556
oraneehussem1.9K views
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB von SOOREETA
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยBการพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB
SOOREETA279 views
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB von SOOREETA
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยBการพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB
การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB
SOOREETA728 views
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556 von somdetpittayakom school
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556 รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2556
มหกรรมวิชาการ von Narapong Asarin
มหกรรมวิชาการมหกรรมวิชาการ
มหกรรมวิชาการ
Narapong Asarin513 views
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ von Kobwit Piriyawat
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat110.6K views
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม von Suppalak Lim
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงครามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนวิชิตสงคราม
Suppalak Lim26.5K views
การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ld von Pa'rig Prig
การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ldการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ld
การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ld
Pa'rig Prig14.5K views

Similar a Internal supervision

นิเทศการเรียนรู้ 64เทอม2.pdf von
นิเทศการเรียนรู้ 64เทอม2.pdfนิเทศการเรียนรู้ 64เทอม2.pdf
นิเทศการเรียนรู้ 64เทอม2.pdfpeter dontoom
102 views24 Folien
คู่มือครูและบุคลากร von
คู่มือครูและบุคลากรคู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากรMontree Jareeyanuwat
198 views19 Folien
คู่มือครูและบุคลากร von
คู่มือครูและบุคลากรคู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากรMontree Jareeyanuwat
269 views19 Folien
คู่มือครูและบุคลากร von
คู่มือครูและบุคลากรคู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากรMontree Jareeyanuwat
1.1K views19 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยSana T
250 views25 Folien
Focus 5-55 von
Focus 5-55Focus 5-55
Focus 5-55kruchaily
371 views12 Folien

Similar a Internal supervision(20)

นิเทศการเรียนรู้ 64เทอม2.pdf von peter dontoom
นิเทศการเรียนรู้ 64เทอม2.pdfนิเทศการเรียนรู้ 64เทอม2.pdf
นิเทศการเรียนรู้ 64เทอม2.pdf
peter dontoom102 views
คู่มือครูและบุคลากร von Montree Jareeyanuwat
คู่มือครูและบุคลากรคู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากร von Montree Jareeyanuwat
คู่มือครูและบุคลากรคู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากร von Montree Jareeyanuwat
คู่มือครูและบุคลากรคู่มือครูและบุคลากร
คู่มือครูและบุคลากร
ครูผู้ช่วย von Sana T
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Sana T250 views
Focus 5-55 von kruchaily
Focus 5-55Focus 5-55
Focus 5-55
kruchaily371 views
นางสาวรุ่งนภา ปัญญาดี von Payped คิคิ
นางสาวรุ่งนภา ปัญญาดีนางสาวรุ่งนภา ปัญญาดี
นางสาวรุ่งนภา ปัญญาดี
นำเสนอ23สิงหาคม von Atima Teraksee
นำเสนอ23สิงหาคมนำเสนอ23สิงหาคม
นำเสนอ23สิงหาคม
Atima Teraksee453 views
นางสาวรุ่งนภา ปัญญาดี von Payped คิคิ
นางสาวรุ่งนภา ปัญญาดีนางสาวรุ่งนภา ปัญญาดี
นางสาวรุ่งนภา ปัญญาดี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโ... von Kroo Keng
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโ...การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโ...
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโ...
Kroo Keng652 views
ใบงานท 2-8 von noeiinoii
ใบงานท  2-8ใบงานท  2-8
ใบงานท 2-8
noeiinoii309 views
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von Kunwater Tianmongkon
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
R บทที่ 1 von khuwawa
R บทที่ 1R บทที่ 1
R บทที่ 1
khuwawa1.6K views
คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ von pimkhwan
คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์
คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์
pimkhwan13.1K views
Best practices von thkitiya
Best practicesBest practices
Best practices
thkitiya10.2K views
ปกเล่มที่ 1 เซต von teachersaman
ปกเล่มที่ 1 เซตปกเล่มที่ 1 เซต
ปกเล่มที่ 1 เซต
teachersaman271 views
รายงานประกอบสื่อGmc2014 von Wichai Likitponrak
รายงานประกอบสื่อGmc2014รายงานประกอบสื่อGmc2014
รายงานประกอบสื่อGmc2014
Wichai Likitponrak626 views

Más de peter dontoom

research 653.pdf von
research 653.pdfresearch 653.pdf
research 653.pdfpeter dontoom
41 views19 Folien
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdf von
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdfปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdfpeter dontoom
78 views2 Folien
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdf von
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdfpeter dontoom
125 views1 Folie
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdf von
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdfปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdfpeter dontoom
66 views2 Folien
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdf von
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdfปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdfpeter dontoom
67 views2 Folien
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdf von
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdfpeter dontoom
64 views2 Folien

Más de peter dontoom(20)

ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdf von peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdfปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdf
peter dontoom78 views
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdf von peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdf
peter dontoom125 views
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdf von peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdfปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdf
peter dontoom66 views
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdf von peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdfปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdf
peter dontoom67 views
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdf von peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdf
peter dontoom64 views
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.1.pdf von peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.1.pdfปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.1.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.1.pdf
peter dontoom68 views
ปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.2.pdf von peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.2.pdf
peter dontoom68 views
ปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.1.pdf von peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.1.pdfปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.1.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.1.pdf
peter dontoom64 views
ปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.2.pdf von peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.2.pdf
peter dontoom66 views
ปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.1.pdf von peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.1.pdfปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.1.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.1.pdf
peter dontoom66 views
ปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.2.pdf von peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.2.pdf
peter dontoom68 views
ปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.1.pdf von peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.1.pdfปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.1.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.1.pdf
peter dontoom65 views

Internal supervision

 • 1. บทนำ ความเป็นมาและความจาเป็น ภารกิจหลักที่จาเป็นของสถานศึกษาคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียน ทุกด้านให้เป็นไปตามวัยและศักยภาพ บุคลากรที่สาคัญที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ให้บรรลุผลคือครูผู้สอน ซึ่งครูแต่ ละคนล้วนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้บริหารต้องรวมพลังครู ให้สามารถดาเนินภารกิจให้ประสบผลสาเร็จตามความต้องการของโรงเรียน ในขณะเดียวกันจาเป็นจะต้อง เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทางานให้กับครูในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้ครู สามารถปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ตรงกับความต้องการของนักเรียน ด้วยเทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเป็นครูที่ได้ชื่อว่า “ครูมืออาชีพ” การนิเทศที่จัดขึ้นในโรงเรียนด้วย ความร่วมมือของครูทุกคน จึงเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งของการบริหารโรงเรียนไปสู่ความสาเร็จและครู จะเกิดความมั่นใจ มีกาลังใจ มีความภาคภูมิใจที่ประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติงาน ทาให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาที่ถาวร ดังคากล่าวที่ว่า “การจัดการที่ดีเป็นกุญแจสาคัญ นาไปสู่ ความสาเร็จขององค์กร และการนิเทศจะนาไปสู่การจัดการที่ดี” วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพ 3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 4. เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนา 1. ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จานวน 44 คน 2. ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ ของตนเอง 3. ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นงานที่ช่วยพัฒนาครูในด้านต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร บุคคลภายในโรงเรียน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาการทางานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียนที่
 • 2. 2 สามารถนิเทศได้นอกจากผู้บริหารแล้วยังมีครูที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญ ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย จานวนผู้รับการนิเทศ เวลา และทรัพยากรอื่นๆ กระบวนการนิเทศภายใน กระบวนการนิเทศมีความเชื่อมโยงและเป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันกับกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งการดาเนินการในการนิเทศให้ได้รับความสาเร็จ สิ่งสาคัญในการจัดการนิเทศการศึกษาก็คือจะดาเนินการ อย่างไรจึงจะทาให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดขั้นตอน การนิเทศ ดังนี้ ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็นขั้นที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศจะทาการ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจาเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะทา (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ ดาเนินงานว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการดาเนินการอย่างไรและจะทา อย่างไรจึงจะทาให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing -D) ประกอบด้วยงานใน 3 ลักษณะ คือ การปฏิบัติงานของผู้รับนิเทศ การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ และการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ขั้นที่ 4 การสร้างขวัญและกาลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมกาลังใจของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของการดาเนินงาน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศทาการประเมินผลการ ดาเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ การดาเนินการนิเทศตามวัฏจักรนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งจนกว่าจะบรรลุผลตามจุดมุ่ง หมายที่วางไว้ หรือพัฒนาผู้รับการนิเทศให้เป็นไปตามต้องการ หากบรรลุสาเร็จตามจุดมุ่งหมายแล้ว ต้องการ จะหยุดกระบวนการทางานก็ถือว่าการนิเทศได้สิ้นสุดลง หากต้องการเริ่มนิเทศในสิ่งใหม่หรือตั้งเป้าหมายใหม่ ก็จะต้องดาเนินการตั้งแต่เริ่มแรกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กิจกรรมการนิเทศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ได้จัดให้มีกิจกรรมนิเทศที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (การปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนทนา) โดยกาหนดการนิเทศการศึกษาดังนี้
 • 3. 3 1. การประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน 2. การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน 3. การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 4. การให้คาปรึกษาแนะนา 5. การศึกษาเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ ผู้นิเทศ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. การนิเทศโดยเพื่อนครู 5. การประเมินตนเองของครู ปฏิทินการนิเทศภายใน เพื่อให้การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมโดยการนิเทศภายในเกิดประสิทธิผล จึงกาหนดการนิเทศภายในโดยจาแนกเป็น 5 ส่วน คือ การประเมินตนเอง การนิเทศโดยเพื่อนครู การนิเทศ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการนิเทศโดยฝ่ายบริหารโรงเรียน โดยกาหนด ตารางการดาเนินการนิเทศภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี้ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมการนิเทศ ผู้นิเทศ 1 – 7 ธ.ค. 63 ประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน ครูผู้สอน (ตนเอง) 8 – 10 ธ.ค. 63 การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน เพื่อนครู ครั้งที่ 1 20 – 28 ธ.ค. 63 การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครั้งที่ 1 5 – 15 ม.ค. 64 การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน ผู้บริหาร ครั้งที่ 1 19 – 21 ม.ค. 64 การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน เพื่อนครู ครั้งที่ 2 24 – 27 ม.ค. 64 การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครั้งที่ 2
 • 4. 4 คณะกรรมการนิเทศภายใน โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1. นาย พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียน ประธาน 2. นาง สมคิด จ้อยสาเภา รักษาการณ์รองผู้อานวยการโรงเรียน กรรมการ 3. นางสาว สิรินทร์ โพธิโสโนทัย รักษาการณ์รองผู้อานวยการโรงเรียน กรรมการ 4. นางสาว ฐิตินันท์ อาจหาญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 5. นาย สมเจตร์ สวัสดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 6. นาง นริสา ประจวบวัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 7. นาย มณฑล เล็กเปีย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 8. นาย สถาพร นิลสานักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 9. นาย ภิญโญ ปานง่อม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 10. นาง ยินดี วิสารทะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 11. นายอารมย์ อินทรประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 12. นาง สมคิด จ้อยสาเภา หัวหน้างานนิเทศการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ คาชี้แจงการใช้แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 1. การนิเทศโดยการประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน ให้คุณครูผู้รับการนิเทศประเมินตนเองตามช่วง เวลาที่กาหนดและส่งผลการประเมินให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2. การนิเทศโดยการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน ให้คุณครูผู้รับการนิเทศประสานงานกับเพื่อนครูและ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อกาหนดวันเวลาและสถานที่ในการรับการนิเทศตามช่วงเวลาที่กาหนด 3. การนิเทศโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้คุณครูบันทึกผลการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ตามที่ โรงเรียนจัดหรือสนับสนุนหรือโดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของคุณครู 4. การนิเทศโดยการให้คาปรึกษาแนะนา ให้คุณครูบันทึกข้อมูลที่ได้รับคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานของตนเอง 5. การศึกษาเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ ให้คุณครูสรุปเรื่องที่ศึกษาและแนวทางการนามาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานจากการที่ได้จากการศึกษาทางเอกสารหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ผ่านการแนะนาของผู้บริหาร หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้เกี่ยวข้อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
 • 5. 5 การประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน/การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน คะแนนรวม ระดับคุณภาพ 90 - 100 ดีเยี่ยม 75 - 89 ดีมาก 60 - 74 ดี 50 - 59 พอใช้ 0 - 49 ปรับปรุง แบบประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน ชื่อครูผู้สอน นาย อารมย์ อินทรประเริฐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการปฏิบัติตามรายการประเมินในแต่ละด้าน ระดับการปฏิบัติ 5 = มีการปฏิบัติดีเยี่ยม 4 = มีการปฏิบัติดีมาก 3 = มีการปฏิบัติดี 2 = มีการปฏิบัติพอใช้ 1 = ควรมีการปรับปรุง ที่ รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติ 5 4 3 2 1 ด้านเตรียมการสอน 1 จัดหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร 2 เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนเข้าสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 มีกิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจโดยใช้เวลาเหมาะสม 4 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดขั้นสูงแก่ผู้เรียน
 • 6. 6 6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความสุจริต 7 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยการบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 มีการใช้คาพูดเชิงบวก เสริมแรง สร้างความภาคภูมิใจและความมั่นใจแก่ผู้เรียน 10 มีการใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกิจกรรมและศักยภาพของผู้เรียน 11 เอาใจใส่และช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม 12 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ 13 สร้างวินัยในชั้นเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 14 มีการทบทวนและสรุปเรื่องที่สอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้มากขึ้น ด้านการวัดและประเมินผล 15 ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล 16 มีการประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย เหมาะสม และครบทั้ง 3 ด้าน (K.P.A.) ด้านบุคลิกภาพของครูผู้สอน 17 เสียงดังชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง 18 การวางตนเหมาะสมกับความเป็นครู 19 การควบคุมอารมณ์ 20 การแต่งกายสุภาพ คะแนน คะแนนรวม 90 ระดับคุณภาพ มีการปฏิบัติดีเยี่ยม ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนรู้ของตน 1. จุดเด่นของการสอน......................................................ดี................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................... 2. สิ่งที่ควรปรับปรุง/ พัฒนาต่อยอด ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................
 • 7. 7 ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ลงชื่อ..................................................................ครูผู้สอน (นาย อารมย์ อินทรประเสริฐ) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ลงชื่อ..................................................................ผู้นิเทศ (นายอารมย์ อินทรประเสริฐ) ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แบบบันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน (โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ) ชื่อผู้รับการนิเทศ นายวินิจ อินทร์พรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ ………-…… เดือน ………..............-.……….. พ.ศ. .................-........................... คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติตามรายการประเมินแต่ละด้าน
 • 8. 8 ระดับการปฏิบัติ 5 = มีการปฏิบัติดีเยี่ยม 4 = มีการปฏิบัติดีมาก 3 = มีการปฏิบัติดี 2 = มีการปฏิบัติพอใช้ 1 = ควรมีการปรับปรุง ที่ รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ขั้นเตรียมการ 1 จัดหน่วยการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร 2 เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม กิจกรรม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นจัดการเรียนรู้ 3 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่กระตุ้นสมองโดย ใช้เวลาที่เหมาะสมและน่าสนใจ 4 มีการใช้คาถามหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม กระบวนการคิดระดับสูงแก่ผู้เรียน 5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ เรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 6 มีการใช้คาพูดเชิงบวกเสริมแรงสร้างความ ภาคภูมิใจและความมั่นใจแก่ผู้เรียน 7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เสริมสร้างทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน 8 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการกับภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน 9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความสุจริต 10 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 11 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ กิจกรรมและศักยภาพของผู้เรียน 12 สร้างวินัยในชั้นเรียนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม 13 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ ขั้นสรุปการเรียนรู้ 14 มีการทบทวนและสรุปความรู้หรือทักษะเพื่อให้ ผู้เรียนมีความเข้าใจที่คงทน
 • 9. 9 ที่ รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 15 มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง หลากหลายและเหมาะสม 16 มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมตามศักยภาพ ของผู้เรียน ด้านบุคลิกภาพ 17 การใช้ภาษาถูกต้อง น้าเสียงน่าฟัง วาจาสุภาพ 18 การวางตนเหมาะสมกับความเป็นครู 19 การควบคุมอารมณ์ 20 การแต่งกาย คะแนน คะแนนรวม 90 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม สรุปผลการนิเทศ ข้อควรยกย่อง/ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 .............................................................................................. ...................................ดีมาก........................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ลงชื่อ...........................................................ผู้นิเทศ (นายอารมย์ อินทรประเสริฐ) ข้อควรยกย่อง/ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ลงชื่อ..........................................................ผู้นิเทศ (.............................................................) รับทราบและดาเนินการตามคาแนะนา ครั้งที่ 1 ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... รับทราบและดาเนินการตามคาแนะนา ครั้งที่ 2 ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
 • 10. 10 ลงชื่อ.........................................................ผู้รับการนิเทศ (.................................................................) ลงชื่อ........................................................ผู้รับการนิเทศ (...............................................................) แบบบันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน (โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้) ชื่อผู้รับการนิเทศ นางสาววีรยา เดชอัมพร ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564. ครั้งที่ 2 วันที่ ……….-… เดือน ………-................. พ.ศ. ....-............................... คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติตามรายการประเมินแต่ละด้าน ระดับการปฏิบัติ 5 = มีการปฏิบัติดีเยี่ยม 4 = มีการปฏิบัติดีมาก 3 = มีการปฏิบัติดี 2 = มีการปฏิบัติพอใช้ 1 = ควรมีการปรับปรุง ที่ รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ขั้นเตรียมการ 1 จัดหน่วยการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร 2 เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม กิจกรรม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นจัดการเรียนรู้ 3 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่กระตุ้นสมองโดย ใช้เวลาที่เหมาะสมและน่าสนใจ 4 มีการใช้คาถามหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม กระบวนการคิดระดับสูงแก่ผู้เรียน 5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ เรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 6 มีการใช้คาพูดเชิงบวกเสริมแรงสร้างความ ภาคภูมิใจและความมั่นใจแก่ผู้เรียน 7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เสริมสร้างทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน 8 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการกับภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน 9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม
 • 11. 11 ที่ รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 จริยธรรม ความพอเพียง ความสุจริต 10 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 11 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ กิจกรรมและศักยภาพของผู้เรียน 12 สร้างวินัยในชั้นเรียนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม 13 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ ขั้นสรุปการเรียนรู้ 14 มีการทบทวนและสรุปความรู้หรือทักษะเพื่อให้ ผู้เรียนมีความเข้าใจที่คงทน 15 มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง หลากหลายและเหมาะสม 16 มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมตามศักยภาพ ของผู้เรียน ด้านบุคลิกภาพ 17 การใช้ภาษาถูกต้อง น้าเสียงน่าฟัง วาจาสุภาพ 18 การวางตนเหมาะสมกับความเป็นครู 19 การควบคุมอารมณ์ 20 การแต่งกาย คะแนน คะแนนรวม 90 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม สรุปผลการนิเทศ ข้อควรยกย่อง/ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 .............................................................................................. ................ดีมาก .............................................................................. ............................................................................................... ............................................................................................... ลงชื่อ...........................................................ผู้นิเทศ ข้อควรยกย่อง/ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
 • 12. 12 (นายอารมย์ อินทรประเสริฐ) ลงชื่อ..........................................................ผู้นิเทศ (.............................................................) รับทราบและดาเนินการตามคาแนะนา ครั้งที่ 1 ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ลงชื่อ.........................................................ผู้รับการนิเทศ (.................................................................) รับทราบและดาเนินการตามคาแนะนา ครั้งที่ 2 ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ลงชื่อ........................................................ผู้รับการนิเทศ (...............................................................) แบบบันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน (โดยผู้บริหาร) ชื่อผู้รับการนิเทศ นายอารมย์ อินทรประเสริฐ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือนมีนาคม. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ ……-….…… เดือน ………................-............….. พ.ศ. .................-............................. คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติตามรายการประเมินแต่ละด้าน ระดับการปฏิบัติ 5 = มีการปฏิบัติดีเยี่ยม 4 = มีการปฏิบัติดีมาก 3 = มีการปฏิบัติดี 2 = มีการปฏิบัติพอใช้ 1 = ควรมีการปรับปรุง ที่ รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ขั้นเตรียมการ 1 จัดหน่วยการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร 2 เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม กิจกรรม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นจัดการเรียนรู้ 3 มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่กระตุ้นสมองโดย ใช้เวลาที่เหมาะสมและน่าสนใจ
 • 13. 13 ที่ รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 มีการใช้คาถามหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม กระบวนการคิดระดับสูงแก่ผู้เรียน 5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ เรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 6 มีการใช้คาพูดเชิงบวกเสริมแรงสร้างความ ภาคภูมิใจและความมั่นใจแก่ผู้เรียน 7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เสริมสร้างทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน 8 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการกับภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน 9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความสุจริต 10 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 11 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ กิจกรรมและศักยภาพของผู้เรียน 12 สร้างวินัยในชั้นเรียนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม 13 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ ขั้นสรุปการเรียนรู้ 14 มีการทบทวนและสรุปความรู้หรือทักษะเพื่อให้ ผู้เรียนมีความเข้าใจที่คงทน 15 มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง หลากหลายและเหมาะสม 16 มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมตามศักยภาพ ของผู้เรียน ด้านบุคลิกภาพ 17 การใช้ภาษาถูกต้อง น้าเสียงน่าฟัง วาจาสุภาพ 18 การวางตนเหมาะสมกับความเป็นครู 19 การควบคุมอารมณ์ 20 การแต่งกาย คะแนน
 • 14. 14 ที่ รายการประเมิน ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 1 ระดับการปฏิบัติครั้งที่ 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 คะแนนรวม 90 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม สรุปผลการนิเทศ ข้อควรยกย่อง/ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 .............................................................................................. ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ลงชื่อ...........................................................ผู้นิเทศ (นางสมคิด จ้อยสาเภา) ข้อควรยกย่อง/ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ลงชื่อ..........................................................ผู้นิเทศ (.............................................................) รับทราบและดาเนินการตามคาแนะนา ครั้งที่ 1 ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ลงชื่อ.........................................................ผู้รับการนิเทศ (นายอารมย์ อินทรประเสริฐ) รับทราบและดาเนินการตามคาแนะนา ครั้งที่ 2 ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ลงชื่อ........................................................ผู้รับการนิเทศ (...............................................................) แบบบันทึกนิเทศโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ชื่อผู้รับการนิเทศ ……………………......................................................................................................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................................................................................... วัน/เดือน/ปี รายการอบรม สิ่งที่สามารถ
 • 17. 17 (...........................................................) ตาแหน่ง……………………………………………………………… แบบบันทึกนิเทศโดยการให้คาปรึกษาแนะนา ชื่อผู้รับการนิเทศ ……………………........................................................................................................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................................................................................... วัน/เดือน/ปี รายการให้คาปรึกษาแนะนา ผู้ให้คาปรึกษาแนะนา สิ่งที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
 • 18. 18 ลงชื่อ...........................................................ผู้รับการนิเทศ (...........................................................) ตาแหน่ง……………………………………………………………… แบบบันทึกนิเทศโดยการให้คาปรึกษาแนะนา ชื่อผู้รับการนิเทศ ……………………........................................................................................................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................................................................................... วัน/เดือน/ปี รายการให้คาปรึกษาแนะนา ผู้ให้คาปรึกษาแนะนา สิ่งที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
 • 19. 19 ลงชื่อ...........................................................ผู้รับการนิเทศ (...........................................................) ตาแหน่ง……………………………………………………………… แบบบันทึกนิเทศโดยการศึกษาเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ ชื่อผู้รับการนิเทศ ……………………........................................................................................................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................................................................................... วัน/เดือน/ปี รายการเอกสารหรือข้อมูล แหล่งข้อมูล สิ่งที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
 • 20. 20 ลงชื่อ...........................................................ผู้รับการนิเทศ (...........................................................) ตาแหน่ง……………………………………………………………… แบบบันทึกนิเทศโดยการศึกษาเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ ชื่อผู้รับการนิเทศ นายอารมย์ อินทรประเสริฐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วัน/เดือน/ปี รายการเอกสารหรือข้อมูล แหล่งข้อมูล สิ่งที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ 10 มี.ค.64
 • 22. 22 บันทึกนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2563 ชื่อ นายอารมย์ อินทรประเสริฐ. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานนิเทศการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (รบ.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 23. 23 คานา บันทึกนิเทศการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการดาเนินการนิเทศ ภายใน โดยดาเนินการตามกระบวนการนิเทศและจัดกิจกรรมการนิเทศภายในประกอบด้วย กิจกรรมการ ประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน กิจกรรมนิเทศโดยการอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรมการให้คาปรึกษาแนะนา และกิจกรรมการให้ศึกษาเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ ทั้งนี้โรงเรียนได้เห็นความสาคัญของการนิเทศภายในเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณครูและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจะได้นาบันทึกนิเทศการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาเพื่อนร่วมงานและ เกิดการพัฒนาไปสู่นักเรียน ส่งผลสาเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ( นาย พรรษกฤช เกตุรัตน์) ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
 • 24. 24 สารบัญ หน้า บทนา 1 กระบวนการนิเทศภายใน 2 ปฏิทินการนิเทศภายใน 3 คณะกรรมการนิเทศภายใน 3 คาชี้แจงการใช้แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 4 แบบการประเมินตนเองเพื่อการนิเทศการสอน 5 แบบบันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอน (โดยเพื่อนครู) 7 แบบบันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอน (โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 9 แบบบันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอน (โดยผู้บริหาร) 11 แบบบันทึกนิเทศการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 13 แบบบันทึกนิเทศการให้คาปรึกษาแนะนา 15 แบบบันทึกนิเทศการศึกษาเอกสารหรือข้อมูลทางวิชาการ 17
 • 25. 25