Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de PERE MARQUES(20)

Anzeige

Competències docents a l'Era Internet

 1. Dr. Pere Marquès (2016) http://peremarques.net/ UAB – grupo DIM Competències docents a l’Era Internet (v. 17.1) Quines competències necessita avui un docent en el marc del nou paradigma formatiu? CONSIDEREM AQUÍ: - Competències didàctiques - Competències digitals
 2. Desprès dels factors familiars la capacitat del professor és el factor més influent en l’èxit dels estudiants amb independència del seu nivell socioeconòmic (Informe McKinsey, 2010) En aquest document, que s'anirà completant a partir dels suggeriments que es rebin, es destaquen les principals competències didàctiques i digitals que es necessiten avui en dia per fer front a les tasques docents pròpies del nou paradigma formatiu de l'Era Internet Pere Marquès (2014)
 3. És una feina enriquidora a nivell humà. Tractem amb persones, s'aprèn d'elles i de la vida. I el nostre coneixement creix al compartir-lo. Resulta gratificant. Ajudem al desenvolupament de les persones. És un treball variat. Cada dia serà diferent. És un treball creatiu. Hem de buscar nous mitjans per superar els problemes, per motivar més, perquè s'assoleixin els aprenentatges (Domingo Gallego, 2004) Pere Marquès (2014)
 4. Coneixements, competències i característiques docents 1 Qualitats del mestre: gran cultura, virtut, entusiasme, amor a l'alumne, conèixer mètodes,
 5. CONEIXEMENTS, COMPÈTENCIES I CARACTERÍSTIQUES DOCENTS 1.- Bon coneixement de la matèria que imparteix (i de les dificultats que van trobar els alumnes), incloent l'ús específic de les TIC en el seu camp de coneixement, i un sòlid coneixement de la cultura actual. 2.- Competències didàctiques i organitzatives: - Planificar el currículum, organitzar bones activitats (recursos, interaccions, llocs, distribució del temps i l’espai) - Gestionar contextos d’aprenentatge de confiança i ordre, motivar, orientar aprenentatges profunds (exposicions/preguntes clares, assessorar, dinamitzar grups, resoldre conflictes, tratar la diversitat multicultural i EE) i avaluar progressos. - Tutoria, conèixer bé els alumnes, escoltar i exigir, donar afecte i confiança per a que mobilitzin les seves aptituds i cadascú doni el millor. Contacte/implicar famílies - Reflexionar la pràctica, investigar, formació contínua, i col.laborar amb col.legues 3.- Competència digital i mediàtica: ús personal de les TIC i en algunes tasques docents, coneixement dels llenguatges audiovisual i hipertextual... 4.- Característiques personals: No totes les persones serveixen per a ser docents (cada dia és diferent, ple d’imprevistos, contínuament cal abordar problemes, estar pendent cada segon) - Autoestima, maduresa i seguritat, flexibilitat i adaptació, autocontrol i equilibri emocional, empatia, imaginació... - Entusiasme, creure en el què fa, viure-ho, transmetre passió/curiositat per aprendre - Compromís i optimisme pedagògic (creure en que els alumnes poden aprendre) - Lideratge (reconegut per la seva actuació i dedicació, tracte personalitzat i amb respecte, pel seu exemple i valors...). PereMarquès(2014)
 6. El nou paradigma formatiu de l'Era Internet orienta la realització de determinades activitats per part dels docents 2
 7. 16 BASES DEL PARADIGMA FORMATIU de l’Era Internet CURRÍCULUM PLURILÍNGÜE +INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES objectius actualitzats enfocament competencial interdisciplinar estructuració: c.comú +c.opcional assignatures+projectes<>c.per projectes c. i avaluació bimodal competències (amb apunts) +glossari bàsic ALUMNAT IMPLICAT CENTRE DE LA ACCIÓ FORMATIVA aprenentatge servei a l‘aula tutors, secretaris, col.laborar en les normes avaluació formativa compartida continua, aprendre de l’error autonomia responsable i autoaprenentatge lifelong learning FAMÍLIA I COMUNITAT COMUNITATS D’APRENENTATGE espais i agents educatius col.laboren, donen exemple… ACTIVITATS INDIVIDUALE I COOPERATIVES moltes, significatives, lúdiques exposicions, exercicis i projectes cada dia: instrumentals LEGIR, documentar-se, escriure/exposar, crear organitzar i usar 2 memories interna i externa + PLE INSTRUMENTS + INFRAESTRUCTURES múltiples entorns i recursos aprenentatge ubic,connecta informal/formal grups, horaris, espais flexibles ús intensiu de TIC PROFESSORS=EQUIP COMPETENTE INVESTIGADOR, COMPROMÉS tutoria compartida + pla d’orientació personal detectar dificultats, autoconfiança, projecte vital mediador/assessor: planifica, PERSONALITZA,avalúa tractament de la diversitat, INCLUSIVITAT crea bon clima, orienta i motiva S’aprèn fent i reflexionant amb curiositat i constància Imprescindible: una direcció compromesa que lideri la millora permanen del centre A partir del document: PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA PereMarquès(2017)
 8. Les tasques docents a realitzar exigiran al formador les corresponents competències didàctiques 3 També exigiran competències digitals ja que moltes es faran millor amb suports tecnològics i en alguns casos serà imprescindible usar les TIC Pere Marquès (2014)
 9. PREPARATÒRIES (a partir del coneixement de l’alumnat: avaluació inicial) • Fixar objectius, planificant uns continguts comuns i uns projectes optatius • Organitzar un currículum bimodal que diferenciï el que cal memoritzar i el que cal saber fer (competències). • Seleccionar / crear activitats i recursos (llibres i llibretes; recursos digitals, entorn físic, mass media i ciberespai) considerant agrupaments i temps flexibles. • Personalitzar l'aprenentatge segons l'alumnat (sabers, ritmes, interessos, NEE) i considerant les intel·ligències múltiples. L'alumne: centre de l'acció formativa. • Atenció a l'aprenentatge autònom i ubicu dels alumnes, considerant l'ús de guies, tècniques d'estudi, materials autocorrectius, dispositius digitals ... • Atenció a l'ús intensiu de la tecnologia (pissarra digital, pastilles / netbooks, plataforma educativa de centre ...) quan aporti valor afegit.. ASSEGURAR UN BON CONTEXT I MOTIVACIÓ (condició “sine qua non”) • Acconseguir un clima de confiança i ordre en els contextos d’aprenentatge (individual, grupal), amb relacions personals basades en l’afecte i respecte mutu • Motivar, despertar curiositat, generar desig d’aprendre, implicar, incentivar (premia, reconeix l’esforç) TASQUES DOCENTS SEGONS EL NOU PARADIGMA FORMATIU 1/3 Pere Marquès (2014)
 10. REALITZAR MOLTES “ACTIVITATS SIGNIFICATIVES” (individuals I cooperatives, útile, de la vida real). Exercicis i projectes interdisciplinars que exigeixen observar, fer-se preguntes, investigar, buscar i aplicar coneixements, conceptualizar, raonament crític, crear. S’aprèn fent. • Introduir els temes (exposicions magistrals o d'alumnes), informar dels objectius, proporcionar recursos ... • Realització de les activitats d'aprenentatge i assessorament (amb la col·laboració d'alumnes-tutors: aprenentatge servei a l'aula) • Orientar la construcció de la memòria externa (apunts) dels alumnes (forma part del seu coneixement, que guarden en el seu cervell i en la seva memòria externa) • Atenció al bàsic: que cada dia dediquin un temps a llegir, expressar-se, crear, buscar / seleccionar informació. AVALUACIÓ CONTÍNUA COMPARTIDA AMB ELS ALUMNES PER A APRENDRE • Correcció i valoració de treballs compartida amb els alumnes (autoavaluació, co- avaluació, presentació a tota la classe ...). • Aprendre de l'error. Després de la correcció, donar opció als estudiants a refer els treballs o fer tasques similars. • Controls periòdics del professor i seguiment de l'aprenentatge de cada estudiant. TASQUES DOCENTS SEGONS EL NOU PARADIGMA FORMATIU 2/3 Pere Marquès (2014)
 11. TUTORIA • Conèixer bé a cada alumne: sabers (avaluació inicial), estil d'aprendre, talents (tots som bons en alguna cosa), interessos i dificultats d'aprenentatge .. • Tractament precoç de les dificultats detectades (mitjançant amb reforços, suport psicopedagògic) • Estimular el seu autoconeixement (estratègies metacognitives), autoestima i confiança (treballar amb perseverança, autoregulació i buscant ajuda) • Orientació personal (salut, benestar emocional, conducta i valors) i acadèmica. • Col·laboració amb la família (que ajuda, suggereix, participa). • Assemblees de classe on també es comenten / pacten les normes COORDINACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESIONAL DOCENT • Coordinació i col·laboració amb el seu equip docent en el projecte curricular de centre • Realització dels tràmits administratius (assistència, avaluacions ...) • Investigar, reflexionar sobre la pràctica docent, innovar per millorar aprenentatges (activitats, recursos, metodologia) • Formar-se contínuament (cursos, xarxa social de professors, aprendre de -i amb- els alumnes i col·legues: autoformació al centre, tutoria entre professors, observar a altres col·legues ...) TASQUES DOCENTS SEGONS EL NOU PARADIGMA FORMATIU 3/3 Pere Marquès (2014)
 12. Competència digital docent = Competència digital general (de tot ciutadà) + Competència digital específica dels formadors Per això presentem primer les 4 dimensions amb els 11 blocs de competències digitals que es proposen pels estudiants d’ESO a Catalunya, i es complementen amb 2 dimensions més específiques de la funció docent, considerant també la proposta per a la compètencia digital docent del INTEF. 4 Pere Marquès (2014
 13. INSTRUMENTOS Y APLICACIONES GENERALES (i la seva selecció segons necessitats) 1.1.- Gestió d'ordinadors i tauletes: configuració, escriptori i aplicacions estàndard (escriure, reproductor multimèdia, càmera / gravadora, mapes, QR ...), arxius i carpetes, emmagatzematge (local, virtual, extraïble), manteniment (antivirus, còpies, instal·lacions ...) utilitzant els ajuts disponibles (manuals ...). 1.2.- Gestió de perifèrics: canó, impressora (local, intranet), OCR, connexions ... 1.3.- Gestió en el núvol: aplicacions on-line, emmagatzemar, recursos compartits ... 2.1.- Ús de l'editor de textos: negreta i colors, lletra i mides, tallar i enganxar, guardar i recuperar, imprimir, correctors, imatge ... 2.2.- Elaborar presentacions multimèdia que combinin àudio i vídeo. 2.3.- Tractament de dades numèriques: full de càlcul, gràfics estadístics. 3.- Aplicacions de so, imatge fixa i en moviment: creació, captura (càmera, escàner), tractament ..., amb coneixement del llenguatge audiovisual. BUSCAR/TRATAR INFORMACIÓN Y ORGANIZAR ENTORNOS DE TRABAJO Y APRENDIZAJE 4.1.- Navegadors i les seves funcions: copiar, descarregar i imprimir materials. 4.2.- Cercar, contrastar i seleccionar informació de diverses fonts fiables conegudes, considerant finalitat i rellevància (per aplicar, resoldre problemes) 5.- Construir nou coneixement / crear amb el suport d'aplicacions digitals: taules, organigrames, mapes conceptuals, línies de temps ... 6.- Organitzar i fer servir un entorn digital personal de treball i aprenentatge (EPA) incloent: eines TIC, agenda / contactes, la memòria personal extern (apunts i fonts d'informació; es pot concretar en un correu portafoli) COMPETENCIA DIGITAL DOCENT 1/3 Pere Marquès (2014)
 14. COMUNICACIÓ INTERPERSONAL i COL.LABORACIÓ 7.1.- Entorns de comunicació interpersonal: missatgeria (SMS, WhatsApp), correu electrònic (enviar i rebre amb adjunts, contactes ...), videoconferència ... 7.2.- Publicació virtual per compartir informació: blog (o web) personal, altres espais per compartir i cercar recursos (YouTube, SlideShare, Flickr ...). 7.3.- Xarxes socials / fòrums: configurar perfil, llegir, compartir, interaccionar 8.- Eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu: wikis, documents compartits en el núvol, EVA (campus, entorns virtuals d'aprenentatge) ... HÀBITS, CIVISME SEGURITAT I IDENTITAT DIGITAL (amb netiqueta, actitud oberta, crítica i prudent; predisposició al aprenentatge actualització permanent) 9.- Realitzar accions de ciutadania i desenvolupament personal utilitzant els recursos digitals. Realitzar telegestions. 10.- Fomentar hàbits d'ús saludable de les TIC (ergonomia, higiene, ambient ...) i per prevenir riscos (addiccions, assetjament ..) 11.- Actuar de forma crítica i responsable en usar TIC, conformar la identitat digital personal i considerar aspectes ètics, legals (drets d'autor, normes i protocols del centre ...), de seguretat (privacitat, contrasenyes), de sostenibilitat.. INSTRUMENTS I APLICACIONS ESPECÍFIQUES PER A L’EDUCACIÓ 12.- Gestió de perifèrics: càmera de documents, pissarra interactiva ... 13.- Gestió de plataforma educativa del centre: repositori de materials, fòrums, aula virtual, tutoria (assistències, seguiment, notes ...), comunicació amb famílies COMPETENCIA DIGITAL DOCENT 2/3 Pere Marquès (2014)
 15. ÚS DIDÀCTIC DE LA TECNOLOGIA I PEL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 14.- Conèixer repositoris de recursos sobre l'assignatura impartida (informació, exercicis autocorrectius, simuladors, webquest, altres apps i recursos web 2.0 com YouTube ...), valorar- los i seleccionar-los. 15.- Elaborar el bloc docent: recursos (propis i enllaços), orientacions ... que sigui un repositori recursos didàctics on-line per a l'assignatura. Constituirà el nucli de la identitat digital docent. 16.- Conèixer i aplicar a l'aula bons models didàctics d'ús de les TIC: pissarra digital, pastilles / netbooks, aules 2.0, llibre digital ..., i escollir en cada moment les eines TIC més adequades (segons matèria, objectius ...) 17.- Ús habitual de les TIC en diverses tasques docents: buscar informació, preparar materials didàctics (amb atenció a la diversitat i l'autoaprenentatge), activitats amb alumnes, avaluar, gestió de tutoria / famílies, tasques de gestió de centre ... 18.- Creació de recursos interactius senzills (llenguatges d'autor ...) 19.- Participar en xarxes socials i espais col·laboratius amb docents d'altres centres: autoformació, compartir programes, recursos, metodologia; investigar problemes educatius crear continguts; actualització professional (cursos ...) 20.- Organitzar activitats amb TIC amb altres centres, que aportin valor afegit ALTRES D’INTERÈS Ús d'un gestor de bases de dades (creació, actualitzar, consultes, informes ...); programar apps; robòtica, RA; generar entorns Moodle de suport a la docència COMPETENCIA DIGITAL DOCENT 3/3 Pere Marquès (2014)
 16. USAR INSTRUMENTS I APLICACIONS BUSCAR I TRACTAR LA INFORMACIÓ ORGANITZAR EPA COMUNICAR COMPARTIR COL.LABORAR IDENTITAT I CIUTADANIA DIGITAL G E N E R A L + Ordinadors, tauletes, perifèrics, núvol Conèixer fonts, buscar/seleccionar informació Comunicació interpersonal (amb netiqueta) Identidad digital uso saludable y seguro de lasTIC Ofimàtica, multimèdia, só, imatge Organitzar un EPA (entorn personal de treball) Publicar, compartir i interactuar en xarxes socials, blog, web 2.0 Ciutadanía dig. i desenvolupament personal Seleccionar/usar recursos segons les necessitats Organitzar la inform. i construir coneixement, crear Treballar en EVA i altres entorns col.laboratius Ús crític, ètic i legal (+normes centre) de les TIC Es pe cí fi ca D O C E N T Pissarra digital, camera de documents… Conèixer, buscar i avaluar continguts educatiuos Aplicar TIC mb bons models didàctics (per a aprenentatge i avaluar) Desenvolupar una Identitat digital docent Plataforma educativa i de gestió de centre Elaborar un blog docent o repositori de recursos Activitats de tutoría i contacte amb famílies amb TIC Investigar i autoformar-se en xarxes docents Materiales educ: llibres/continguts digitals, robòtica Elaborar i/o adaptar materials educatius Activitats on-line intercentres SÍNTESI DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT bàsica (v.7-3) Pere Marquès (2016)
 17. La competència digital docent es imprescindible… però no és suficient 5 Si no saps tocar el piano, no pots ensenyar a tocar el piano. Però si saps tocar el piano i no tens piano, o està desafinat ... tampoc PereMarquès(2014)
 18. . COORDINACIÓ i MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES FORMACIÓ tècnica -didàctica professors i centre PLA/COMPROMÍS de direcció i la comunitat Pere Marquès (2010) CLAUS DE L’ÈXIT PER A INTEGRAR LES TIC amb valor afegit MATERIALS DIDÀCTICS fàcil útil i eficient ACTITUD del PROFESSORAT competencias productivitat innovació currículum bimodal
 19. - L'ús de les TIC és fàcil, poden aprendre a usar-les sense problema en poc temps. - L'ús de les TIC és còmode, no donarà problemes ni estrés; els models didàctics son bons, flexibles, controlables. - L'ús de les TIC és útil, eficaç, aporta valor afegit per a realitzar activitats de major potencial didàctic i aconseguir més motivació i participació de l’alumnat. - L'ús de les TIC és eficient, ajuden realment a la seva docència, sense exigir dedicar més temps ni més esforç. PD Pere Marquès (2008) LA CLAU DE L’ÈXIT: QUE ELS PROFESSORS VEGIN QUE...
 20. FONTS D’INFORMACIÓ • BENEJAM, Pilar (2014) Quina educació volem? Barcelona: Rosa sensat •COMISIÓN EUROPEA (2004) Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Un marco de referencia europeo •CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2014). Conclusiones sobre formación docente eficaz •DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. GENERALITAT DE CATALUNYA (2013) Competències bàsiques de l’àmbit digital. Identificació i desplegament a l’educació primària •DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. GENERALITAT DE CATALUNYA (2013) Competències bàsiques de l’àmbit digital. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria •GALLEGO, Domingo (2004)."La formación del profesorado desde la perspectiva de las organizaciones que aprenden“. Comunicación y Pedagogía, nº195 •INTEF (2014). Borrador del Marco Común de la Competencia Digital Docente • MARQUÈS, Pere (2010). Aproximación a las competencias básicas • MARQUÈS, Pere (2013) Aproximación a las Competencias básicas del ámbito digital en Primaria • MARQUÈS, Pere (2013) Aproximación a las Competencias básicas del ámbito digital en la ESO • MARQUES, Pere (2014) Bases para el nuevo paradigma formativo en la Era Internet •MARQUES, Pere (2014). Técnicas didácticas con TIC • MCKINSEY&Co (2010) Informe McKinsey •SARRAMONA, Jaume (2004).Las competencias básicas en la educación obligatoria. Barcelona: CEAC •VIDORRETA, Concha (2009). Competencias básicas Pere Marquès (2014)
 21. ALTRES ESQUEMAS RELACIONATS AMB EL TEMA Veure TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC http://peremarques.net/didacticacontic.htm Pere Marquès (2014)
 22. Pere Marquès (2015) Bimodalitat metodològica i en l’avaluació CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats ACTIVITATS PRÀCTIQUES COMPETENCIALS SABER FER consultant apunts, llibres, Internet (ús de memòries externes) Cada alumne elabora els seus APUNTS-GUIA VOCABULARI BÀSIC conceptes, persones, fets, dades MEMORITZAR Cada alumne elabora: GLOSSARI amb esquemes + RESUM de les lliçons comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) exercicis de memòria, relacionar, llegir, expressar-se.. buscar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens pràctics: poden usar apunts Exàmens teòrics: 70% de les preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals: presentació pública càlcul dictats conversar … s’assoleix EXPERIÈNCIA + TUTORÍA: detecta dificultats i orienta intel.múltiples,desenvolupament,sociabilitat autoestima, emocions, motivació, família APRENENTATGE SERVEI A L’AULA + fer moltes activitats amb auto/co AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens Ús TIC
 23. Una avaluació inadequada falsejarà el rendiment acadèmic Avaluem bé? Apliques el currículum bimodal? Els recursos didàctics són útils... però no garanteixen els aprenentatges L’aprenentatge depèn de l’activitat mental que realitza cada alumne metodologia, activitats, acció docent Pere Marquès (2013) avaluació: què, com… El rendiment acadèmic depèn del què se sap i de l’avaluació Cal distingir aprenentatge i rendiment acadèmic
 24. 6 RAONS PER A USAR TIC A L’EDUCACIÓ COMPETÈNCIA DIGITAL INFORMACIONAL de l’alumnat PRODUCTIVITAT personal / grupal recurs didàctic: INNOVACIÓ METODOLÒGICA Hi ha 30% fracàs escolar COMUNICACIÓ ACTUACIÓ al ciberespai buscar informació fer coses millorar ensenyança i aprenentatge tractar la diversitat Pere Marquès (2012) la societat exigeix… usem TIC… quan aportin VALOR AFEGIT ACTUALITZACIÓ CURRICULAR TIC a les assignatures APRENENTATGE CONTINU ús intel·ligent amb criteri multipresencialitat memòria auxiliar i-person
 25. INSTRUMENTS I APLICACIONS 1 . Seleccionar, configurar, programar i utilitzar dispositius digitals segons les tasques . 2 . Utilitzar aplicacions d'edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques . 3 . Utilitzar aplicacions d'edició d'imatge fixa, so i imatge en moviment . TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZAR ENTORNS DE TREBALL I APRENENTATGE 4 . Buscar, contrastar i seleccionar informació digital de diverses fonts . 5 . Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d'aplicacions digitals . 6 . Organitzar i utilitzar un entorn digital personal de treball i aprenentatge . COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL · LABORACIÓ 7 .Usar entorns de comunicació interpersonal i publicació virtual per compartir informació 8 . Fer activitats en grup usant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 9 . Realitzar accions de ciutadania i desenvolupament personal utilitzant recursos digitals 10 . Fomentar hàbits d'ús saludable de les TIC per prevenir riscos 11 . Actuar de forma crítica i responsable en l'ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d'identitat digital . Competències bàsiques de l’àmbit digital Síntesi dels documents de Primària i ESO del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya Veure desglossament diferenciat per a Primaria y ESO
 26. Aquest document realitza una proposta sobre les competències que requereix un docent n el marc del nou paradigma formatiu de l'Era Internet Se centra en les competències didàctiques i digitals Agrairé suggeriments per a millorar-ho. Què podríem afegir o treure? Gràcies http://peremarques.net - Pere Marquès <pere.marques@uab.cat> AQUESTA GUIA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM-EDU SÓN GRATUÏTES Els continguts es poden utilitzar lliurement, indicant l’autoria
Anzeige