Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
358(%$ '( '(),1,&,Ï1 '(
1,9(/(6
/(1*8$-(
&8$'(512 $872,16758&7,92 '(
35(3$5$&,Ï1
Ë1',(
 /D YDULHGDG DFDGpPLFD 
 1RUPDWLYD 
 2UDFLyQ YHUER YHUERLGH VXMHWR SUHGLFDGR FRPSOHPHQWRV GHO YHUER
3XQWXDFLyQ SXQWR VHJXLGR FRPD SXQWR FRPD GRV SXQWRV
2UWRJUDItD 
 5HGDFFLyQ 
 8VR GH UHIHUHQWHV FRQHFWRUHV 
 DUDFWHUtVWLFDV HVWUXFWXUD GH SiUUDIR 
 (VWUXFWXUD GH WH[WR 
 (VW...
DVR 0LQHUD 0DMD] 
 DVR /D SXEOLFLGDG VH[LVWD 
 ULWHULRV GH FDOLILFDFLyQ 
 %LEOLRJUDItD
8$'(512 $872,167587,92
/(1*8$-(
 /$ 9$5,('$' $$'e0,$
/DV IRUPDV GH KDEODU XQD OHQJXD YDUtDQ VHJ~Q OD HGDG HO JpQHUR HO OXJ...
8QD PDQLIHVWDFLyQ GH OD YDULHGDG DFDGpPLFD HV HO WH[WR DFDGpPLFR (QWUH ORV WH[WRV GH HVWH WLSR VH
SXHGHQ HQFRQWUDU WH[WRV ...
D
'LVIUXWDQGR GH XQD H[TXLVLWD HQVDODGD QR HV RUDFLyQ
E
'HVSHUWDU WRGDV ODV PDxDQDV FRQ RSWLPLVPR QR HV RUDFLyQ
F
(O MXJDGRU VXGDIULFDQR 7VKDEDODOD PDUFy HO SULPHU JRO GH OD RSD GHO PXQGR Vt HV RUDFLyQ
G
$WDFDQ FOtQLFD SDUD DGLFWRV Vt HV RUDFLyQ
H
5HJDORV H[FOXVLYRV SRU HO GtD GHO SDGUH QR HV RUDFLyQ
I
7UDEDMDGRUHV GH OD D]XFDUHUD TXH EORTXHDURQ OD FDUUHWHUD DHU SRU OD WDUGH QR HV RUDFLyQ
¢yPR LGHQWLILFR XQD RUDFLyQ
DUDFWHUtVWLFDV GH OD RUDFLyQ
 /D RUDFLyQ GHEH SUHVHQWDU SRU OR PHQRV XQ YHUER
(MHPSORV
• (PSUH...
DUDFWHUtVWLFDV VHPiQWLFDV
/DV FDUDFWHUtVWLFDV VHPiQWLFDV ²GH VLJQLILFDGR² GHO YHUER VRQ WDQWDV FRPR YHUERV KD SRU HOOR
SDU...
DUDFWHUtVWLFDV IRUPDOHV DFFLGHQWHV JUDPDWLFDOHV
)RUPDOPHQWH HO YHUER HVWi DIHFWDGR SULQFLSDOPHQWH SRU WUHV DFFLGHQWHV JUDP...
6LHPSUH OD PXFKDFKD GXHUPH DUUXOODGD SRU HO VLOELGR GHO YLHQWR
 /RV UHPROFDGRUHV GH GHVPRQWH FLUFXODUiQ SRU ODV YtDV DVLJQ...
(MHPSOR
 $PDGR DPDGD DPDGRV DPDGDV
 %HELGR EHELGD EHELGRV EHELGDV
 5RWR URWD URWRV URWDV
 'LFKR GLFKD GLFKRV GLFKDV
 ,PSUH...
ƒ 9HUER FRPSXHVWR
2FXUUH FXDQGR HO YHUER HVWi FRQIRUPDGR SRU GRV SDUWHV FRPR VH VHxDOD D FRQWLQXDFLyQ
(MHPSOR
+HPRV OHtGR...
8QD JDWD KD SDVDGR SRU OD YHQWDQD GH OD KDELWDFLyQ SULQFLSDO KD WHUFHUD SHUVRQD VLQJXODU
6HUHPRV UHFRQRFLGRV HQ OD UHXQLyQ GH PDxDQD VHUHPRV SULPHUD SHUVRQD SOXUDO
$OJXQDV DYHV KDQ PXHUWR WUDWDQGR GH HVFDSDU GH VXV MDXODV KDQ WHUFHUD SHUVRQD SOXUDO
E HVWDU JHUXQGLR YHUER FRPSXHVWR
(MHPSOR
 /RV LQYLWDGRV HVWXYLHURQ FDQWDQGR GXUDQWH WRGD OD QRFKH HVWXYLHURQ WHUFHUD SHU...
(VWDUp OHHQGR HO SURHFWR SDUD HQYLDUOR SURQWR HVWDUp SULPHUD SHUVRQD VLQJXODU
F VDEHU SRGHU GHEHU TXHUHU R VROHU LQILQLWLYR YHUER FRPSXHVWR
(MHPSOR
 $QD SRGtD OHHU P~VLFD PX ELHQ SRGtD WHUFHUD SHUVR...
(OORV TXLVLHURQ UHYLVDU XQ SRFR GH /LWHUDWXUD TXLVLHURQ WHUFHUD SHUVRQD SOXUDO
¢7~ VXHOHV GRUPLU DQWHV GH XQ H[DPHQ VXHOHV VHJXQGD SHUVRQD VLQJXODU
$FWLYLGDG 
RQMXJXH SHUWLQHQWHPHQWH ORV YHUERLGHV TXH VH SUHVHQWDQ HQWUH SDUpQWHVLV D FRQWLQXDFLyQ
(MHPSOR
SRGHU OHHU
$~Q D VXV VLHWH DxRV 3DXOD QR BBBSXHGH OHHUBBB FRQ IOXLGH]
 VROHU GHFLU
6LHPSUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ORV VDELRV TXH ELHQ WH TXLHUH TXLHQ WX ELHQ SHUVLJXH
 SRGHU LU
1XQFD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VRODV GH SDVHR VL HV PX WDUGH
 GHEHU HVWDU
$ORQVR W~ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GH UHJUHVR OD SUy[LPD VHPDQD VLQ IDOWD
 KDEHU HVWXGLDGR
)HOL]PHQWH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB PLV RSFLRQHV DQWHV GH MXJDUPH OD ~OWLPD ILFKD
 HVWDU EHELHQGR
0iV WDUGH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HO FRQWHQLGR GH VXV FRSDV HVRV DQFLDQRV FDEDOOHURV
 VHU SUHPLDGR
7RGDV HVDV SXEOLFDFLRQHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SRU XQ UHQRPEUDGR MXUDGR
QDFLRQDO
$FWLYLGDG 
6XEUDH ORV YHUERV WDQWR VLP...
ORJUDURQ FDSWDU FRQ OD
DXGD GH FiPDUDVWUDPSD LPiJHQHV GH XQ WDSLU GH DOWXUD HVSHFLH HQ SHOLJUR FUtWLFR GH H[WLQFLyQ 
FXR ~...
(O WDSLU GH DOWXUD WDPELpQ FRQRFLGR FRPR WDSLU DQGLQR R GDQWD GH PRQWDxD HV OD PiV SHTXHxD GH
ODV WUHV HVSHFLHV GH WDSLUHV...
+D XQD VHULH GH SDODEUDV PDUFDV R HOHPHQWRV VXERUGLQDQWHV
TXH VXERUGLQDQ D ORV YHUERV HV
GHFLU OHV UHVWDQ MHUDUTXtD IUHQWH D ORV YHUERV TXH QR SUHVHQWDQ HVWDV PDUFDV SUHYLDPHQWH YH...
(VWDV PDUFDV VXERUGLQDQ DO YHUER TXH OHV VLJXH DXQTXH QR DSDUH]FDQ LQPHGLDWDPHQWH
GHVSXpV GH HVWH 1XQFD VXERUGLQDQ D XQ YH...
$FWLYLGDG 
/HD ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV /XHJR LGHQWLILTXH ORV YHUERV SULQFLSDOHV ORV YHUERV
VXERUGLQDGRV ORV QH[RV TXH OR...
TXLHQHV
FXR RV D DV
GRQGH FRPR FXDQGR FXDQWR SRUTXH DXQTXH
PLHQWUDV DSHQDV VL SXHV
$FWLYLGDG 
/HD HO VLJXLHQWH SiUUDIR FRPSOHWH HO FXDGUR TXH DSDUHFH D FRQWLQXDFLyQ
/DV UHGHV VRFLDOHV UHSUHVHQWDQ XQ H[FHS...
4XHUHPRV XQ SRFR GH SDFLHQFLD FRQ QXHVWUR SURFHVR GH DGDSWDFLyQ
 /DV PHMRUHV EDQGDV GH URFN QDFLRQDO TXH DVLVWLHURQ DO HVW...
/D RUDFLyQ DGHPiV HVWi FRQIRUPDGD SRU XQ VXMHWR ±QR QHFHVDULDPHQWH H[SOtFLWR± XQ
SUHGLFDGR
/DV GHOLFDGDV PDQRV GH ULVWLQD...
3UHGLFDGR
/RV KLMRV GHO ERGHJXHUR UHSDUWHQ HO SDQ DO YHFLQGDULR SRU ODV PDxDQDV
6XMHWR
3UHGLFDGR
(Q OD RUDFLyQ
HO VXMHWR HV XQD SDODEUD
(Q OD RUDFLyQ
HO VXMHWR HV XQD IUDVH
(Q OD RUDFLyQ
REVHUYHPRV OD FRQFRUGDQFLD HQWUH HO VXMHWR HO YHUER
6XMHWR 9HUER
(QULTXH 6ROLFLWy
7HUFHUD SHUVRQD JUDPDWLFDO 7HUFHUD SHUV...
REVHUYHPRV OD FRQFRUGDQFLD HQWUH HO VXMHWR HO YHUER
6XMHWR 9HUER
/RV KLMRV GHO ERGHJXHUR 5HSDUWHQ
7HUFHUD SHUVRQD JUDPDWL...
(Q HVWH FDVR OD DFFLyQ GH OORYHU QR OD UHDOL]D QDGLH SRU OR WDQWR QR H[LVWH VXMHWR
+D XQD JUDQ FDQWLGDG GH SHUVRQDV HQ OD ...
(Q HVWH FDVR OD DFFLyQ GH OORYHU QR OD UHDOL]D QDGLH SRU OR WDQWR QR H[LVWH VXMHWR
5HFRQRFLPLHQWR GHO VXMHWR
3DUD UHFRQRFHU XQ VXMHWR VH GHEH VDEHU OR VLJXLHQWH
(O VXMHWR HV XQ VHU DQLPDGR R LQDQLPDGR TXH ...
(O SUHGLFDGR
(O SUHGLFDGR HV HO FRQMXQWR GH IUDVHV TXH GLFHQ DOJR GHO VXMHWR WLHQH FRPR SDODEUD SULQFLSDO R
Q~FOHR DO YHU...
/D FRQFRUGDQFLD YHUEDO
/D FRQFRUGDQFLD YHUEDO HVWi UHIHULGD D OD FRLQFLGHQFLD GH Q~PHUR SHUVRQD HQWUH HO YHUER HO
Q~FOHR...
R@ FRPSUDUp XQ UHJDOR SDUD PL DEXHOD@ SULPHUD SHUVRQD VLQJXODU
(O FRQGXFWRU HO FREUDGRU GH OD FRPEL@ WUDWDQ FRQ UHVSHWR D VXV SDVDMHURV@ WHUFHUD SHUVRQD
SOXUDO
(VWH WLSR GH FRQFRUGDQFLD SUHVHQWD YDULDV UHJODV TXH VH GHEHQ WRPDU HQ FXHQWD
 RQFRUGDQFLD FRQ VXMHWRV FROHFWLYRV
(O VXVWD...
MDXUtD µFRQMXQWR GH
SHUURV¶ VROR GH SHUURV
DUFKLSLpODJR µFRQMXQWR GH LVODV¶ VROR GH LVODV
HWF
/D JHQWH D SHVDU GH ODV DGYHUWHQFLDV UHDOL]DGDV SRU HO 0LQLVWUR GH 7UDQVSRUWHV FRQWLQ~D YLDMDQGR
HQ EXVHV LQIRUPDOHV
*...
0DRUtD GH SHUXDQRV SURSRQH
6XMHWR FXDQWLILFDGRU 9HUER
1~PHUR VLQJXODU
3HUVRQD WHUFHUD
DVR 
/D PDRUtD GH SHUXDQRV VLQ OXJDU...
FRQFXHUGD FRQ
HO VXMHWR GH OD RUDFLyQ
• (OORV KDQ DQDOL]DGR HO SUREOHPD
• (OORV KXELHURQ HVWXGLDGR HO IHQyPHQR
• (OORV KDE...
VX IXQFLyQ HV OD GH
YHUER LPSHUVRQDO (Q HVDV FLUFXQVWDQFLDV VLHPSUH GHEH WHQHU ORV VLJXLHQWHV DFFLGHQWHV
JUDPDWLFDOHV WHUF...
• +XER H[DJHUDGDV FUtWLFDV DO PHQVDMH GH DQLYHUVDULR
• 4XH KDD SURSXHVWDV UHDOL]DEOHV HV OR LGHDO
• +D KDELGR GHXGDV SRU S...
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HO JHQ GH
OD ORQJHYLGDG
 RQRFHU WXV YHUGDGHUDV LQWHQFLRQHV PH SHUPLWLU
BBBBBBBBBBBBBB DQGDU FRQ FDXWHOD
 /D FDVD TXH GHEtDQ GHPROHU SRU LQGLFDFLyQ GHO LQJHQLHUR HVWDU
BBBBBBBBBBBB SLQWDGD GH D]XO
 /D IDOWD GH GLQHUR HO SRFR WLHPSR TXH -XDQ SRVHtD SDUD GHGLFDU WLHPSR D HYHQWXDOLGDGHV
GLIL...
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VX E~VTXHGD GH XQ QXHYR KRJDU
 8Q JUDQ Q~PHUR GH HVWXGLDQWHV GH ƒ GH PHGLD QR DOFDQ]DU
BBBBBBBBBBBBB XQ QLYHO ySWLPR
HQ FRPSUHQVLyQ OHFWRUD
 7RGDV ODV RSLQLRQHV YHUWLGDV HQ DTXHO EORJ SDUHFHU
BBBBBBBBBBBBBBB EURPDV GH PDO JXVWR
/D IDOWD GH HPSOHR ORV SUREOHPDV GHO DJUR VHU
BBBBBBBBBBBBBBB WHPDV GHO GHEDWH
SUHVLGHQFLDO
 8Q EDUULO GH SHWUyOHR SURSRUFLRQDU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB XQD HQHUJtD
HTXLYDOHQWH D FLQFR DJULFXOWRUHV WUDEDMDQGR VLQ SDUDU GXUDQWH XQ DxR
 /D WHUFHUD ...
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB KLMRV FRQ OD PLVPD
DGLFFLyQ
 3HU~ RWURV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV LQLFLDU
BBBBBBBBBBBBBBBBBB XQD FDPSDxD SDUD
HUUDGLFDU HO WUDEDMR LQIDQWLO
 (O GH ORV HVWDGRXQLGHQVHV DILUPDU
BBBBBBBBBBBBBB TXH VX SDtV HV HO PHMRU GHO PXQGR
 ([LVWLU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB PiV GH WLSRV GH GRORU GH FDEH]D VHJ~Q ORV H[SHUWRV
$FWLYLGDG 
6HJ~Q ODV UHJODV GH FRQFRUGDQFLD YHUE...
BBBBBBBBBBBBBBBBBB IXHUWHV OOXYLDV HQ GLYHUVDV RSRUWXQLGDGHV VREUH WRGR HQ HO
YHUDQR GH GHELGR D OD SUHVHQFLD GH OD FRUUL...
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB PXFKDV LQXQGDFLRQHV VH GDxDURQ VHULDPHQWH ODV SLVWDV GH OD FLXGDG
LQFOXLGDV ODV GHO DHURSXHUWR
$GHPiV VH WHUPLQDURQ ORV FRPHVWLEOHV ODV DXWRULGDGHV VH
SUHRFXSDURQ SRUTXH KDEHU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB EDUFRV TXH OOHYDU
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRPLGD D OD FLXGDG ,QFOXVLYH KDEHU
BBBBBBBBBBBBBBBBBB SHUVRQDV TXH GHEtDQ HQWUDU D VXV FDVDV
QDGDQGR /DV WHUULEOHV FRQVHFXHQFLDV GH HVWRV SUREOHPDV REOLJDU
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D ORV
SREODGRUHV D WRPDU SUHFDXFLRQHV TXH OHV SHUPLWDQ HQIUHQWDU HQ HO IXWXUR VLWXDFLRQHV DGYHUVDV
F...
¢FXiQGR HQWUHJy HO GRPLQJR SDVDGR
¢XiOHV VRQ ORV SULQFLSDOHV FRPSOHPHQWRV GHO YHUER
• (O FRPSOHPHQWR GHO YHUER TXH SXHGH U...
HO SURQRPEUH GH REMHWR
GLUHFWR SDVD D VHU VH LQYDULDEOH
(O GHSRUWLVWD VH OD HQWUHJy DSUHVXUDGDPHQWH HO GRPLQJR SDVDGR
• /R...
R ¢D TXLpQ YHUER DQLPDGR
(VWRV
FRPSOHPHQWRV VH SXHGHQ UHHPSOD]DU SRU ORV SURQRPEUHV OD ODV OR ORV
• 2WUR GH ORV FRPSOHPHQWRV GHO YHUER HV HO REMHWR LQGLUHFWR /R UHFRQRFHPRV SRU ODV
SUHJXQWDV ¢D TXLpQ YHUER R ¢SDUD TXLpQ...
%
'
(
¢XiQWRV FRPSOHPHQWRV SUHVHQWD HO YHUER SULQFLSDO GH OD VLJXLHQWH RUDFLyQ
3HQVDPRV TXH ORV QLxRV VRQ LPSRUWDQWHV SDUD HO IX...
%
'
(
¢(Q FXiO GH ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV HVWi VXEUDDGR HO REMHWR GLUHFWR
$
$ WX KHUPDQR VH OH KD SHUGLGR HO OODYHUR
%
8QD FDEH]D GH WRUR DSDUHFLy HQ PL PDOHWD
/RV VRFLRV GHO HTXLSR SUHILHUHQ D XQ HQWUHQDGRU HVSDxRO
'
(O SHUUR OR REVHUYDED ILMDPHQWH
(
(O SHULyGLFR OR FRPSUy 0DUtD HVWD PDxDQD
 ¢(Q FXiO GH ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV HVWi VXEUDDGR HO REMHWR LQGLUHFWR
$
RQFHGLHURQ HO SUHPLR D /XLVD
%
$ WRGRV OHV SUHRFXSD WX IXWXUR
RPSUy XQ UDPR GH IORUHV SDUD HO FXPSOHDxRV GH WX PDGUH
'
,QVXOWDURQ D ORV JDQDGRUHV
(
'L D 6LOYLD WRGD OD YHUGDG
¢XiO GH ODV RUDFLRQHV SUHVHQWD REMHWR GLUHFWR REMHWR LQGLUHFWR
$
$HU YLPRV D WXV SDGUHV
%
9HQGLPRV HO DXWR D 0DQXHO
$EDQGRQDURQ XQ SHUUR HQ PL SXHUWD
'
1R FRPSUHQGHPRV WX GLVJXVWR HQ HVWH PRPHQWR
(
+HPRV HQFRQWUDGR GHVPHMRUDGR D 5DIDHO
 ¢(Q FXiO GH ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV VH SXHGH UHHPSOD]DU XQD SDUWH GH OD RUDFLyQ SR...
'D D WXV SDGUHV OR TXH WH VREUy GH GLQHUR
%
RQYHQFLHURQ DQWHV GHO ILQDO GHO SDUWLGR D WRGDV SDUD TXH FDQWDUDQ
$ ODV SULPHUDV GH OD FODVH ORV SURIHVRUHV SUHPLDUiQ SRU VX HVIXHU]R
'
'HMDURQ OD FDVD GHVWUXLGD GHVSXpV GH OD ILHVWD GH FXPSOHDxRV
(
/DV DODUPDV DOHUWDURQ D ORV YHFLQRV GRV PLQXWRV DQWHV GHO VLVPR
 (Q OD RUDFLyQ
3DUD OD EHOOD EDLODULQD GHO FDEDUHW KXER HQ...
XQD VRVSHFKRVD WRUWD
%
XQD VRVSHFKRVD WRUWD GH FKRFRODWH IUDPEXHVDV
OD EHOOD EDLODULQD
'
OD EHOOD EDLODULQD GHO FDEDUHW
(
DTXHOOD UHXQLyQ
 ¢4Xp SDUWH GH OD VLJXLHQWH RUDFLyQ SXHGH VHU UHHPSOD]DGD SRU OR
(XJHQLR YLVLWy HO PXVHR HO OXQHV SRU OD P...
HO OXQHV SRU OD PDxDQD
HO OXQHV
HO PXVHR
HO PXVHR HO OXQHV
(XJHQLR
6HxDOD OD RUDFLyQ TXH FRQWHQJD XQD IUDVH TXH SXHGD VHU UHHPSOD]DGD SRU OHV
$
/RV HPSUHVDULRV HQYLDURQ YDULRV GRFXPHQWRV D ORV HPEDMDGRUHV
%
'LMR TXH QR ORV YROYHUtD D YHU QXQFD PiV
7UDEDMD ORV GRPLQJRV SDUD JDQDU KRUDV H[WUDV
'
/OHYy D ORV QLxRV D EXVFDU XQRV ]DSDWRV GH I~WERO
(
RQIHVy WRGRV VXV SHFDGRV DO VDFHUGRWH
¢XiO GH ODV RSFLRQHV FXPSOH OD IXQFLyQ GH REMHWR GLUHFWR GH OD VLJXLHQWH RUDFLyQ
/D PDFHWD OD WUDMLVWH SRU OD WDUGH
$
7~
%
/D PDFHWD
3RU OD WDUGH
'
/D WDUGH
(
eO
6HxDOD ODV
RUDFLyQHV
HQ TXH DOJXQD IUDVH SXHGD UHHPSOD]DUVH SRU HO
SURQRPEUH OR
, 3DEOR 3HGUR UHFRUGDURQ VX ~OWLPR YHUDQR MXQWRV HQ 3XQWD 6DO
...
6ROR ,
%
6ROR , ,,
, ,, ,,,
'
6ROR ,,,
(
1LQJXQD
6HxDOD FXiO GH ORV VLJXLHQWHV SURQRPEUHV SXHGH UHHPSOD]DU DO REMHWR GLUHFWR HQ OD
VLJXLHQWH RUDFLyQ
7~ YHQGLVWH HO YLHMR I...
/R
%
7~
(O
'
/D
(
/RV
6HxDOD ODV
RUDFLyQHV
HQ TXH XQD IUDVH SXHGH UHHPSOD]DUVH SRU HO SURQRPEUH
OHV
, RQVWUXLPRV KHUPRVRV GHOLFDGRV FDVWLOORV GH DUHQD DO DWDUGHFHU
...
, ,, ,,
%
6ROR ,,,
6ROR ,,
'
6ROR ,, ,,,
(
6ROR ,
(Q OD RUDFLyQ
'DBBB HO FKRFRODWH SURPHWLGR D 3HGUR D 5D~O SRU VXV EXHQDV QRWDV
¢FXiO HV HO SURQRPEUH FRUUHFWR
$
/RV
%
/DV
/H
'
/HV
(
/R
RPSOHWH ORV HVSDFLRV HQ EODQFR
'HVSXpV GH FRUUHU OD JUDQ PDUDWyQ ORV FRPSHWLGRUHV IXHURQ SUHPLDGRV HQ OD JUDQ SOD]D
BBBBBB...
/DV ± ORV ± VH
%
/RV ± VH ± OR
/DV ± VH ± VH
'
/RV ± OR ± VH
(
6H ± VH ± OR
(Q OD RUDFLyQ /RV VLJQRV GH SXQWXDFLyQ KDQ VLGR RPLWLGRV
/RV OXQHV FRPH OHQWHMDV SDUD DWUDHU OD EXHQD VXHUWH
$
©OD EXHQD VXHUWHª HV HO VXMHWR GH OD RUDFLyQ
%
©/RV OXQHVª HV HO VXMHWR GH OD RUDFLyQ
©OHQWHMDVª HV HO REMHWR LQGLUHFWR GH OD RUDFLyQ
'
©SDUD DWUDHU OD EXHQD VXHUWHª HV HO REMHWR LQGLUHFWR GH OD RUDFLyQ
(
©/RV OXQHVª HV XQ FRPSOHPHQWR FLUFXQVWDQFLDO GH OD RUDFLyQ
$ SDUWLU GH OD RUDFLyQ
2GLVHR FHJy D 3ROLIHPR SDUD HVFDSDU GH OD FXHYD HQ OD TXH HO JLJDQWH WHQtD FDXWLYRV DO
KpURH D VXV...
©D 3ROLIHPRª HV HO REMHWR LQGLUHFWR GH OD RUDFLyQ
%
©HVFDSDUª HV XQ YHUER VXERUGLQDGR
©WHQtDª HV HO YHUER SULQFLSDO GH OD RUDFLyQ
'
©D 3ROLIHPRª HV HO REMHWR GLUHFWR GH OD RUDFLyQ
(
© SDUD HVFDSDU GH OD FXHYD HQ OD TXH HO JLJDQWH WHQtD FDXWLYRV DO KpURH D VXV KRPEUHVª HV HO
FRPSOHPHQWR FLUFXQVWDQFLDO G...
)
©FHJyª HV HO YHUER SULQFLSDO
(Q HO SiUUDIR
/RV ULWRV GH OD PXHUWH H[SUHVDQ HO UHYHUVR GH ORV GHO QDFLPLHQWR (Q PXFKDV RFDVLRQHV ODV
SHUVRQDV PDRUHV GHE...
$GDSWDGR GH 0LFURVRIW RUSRUDWLRQ @
$
©HO UHYHUVR GHO QDFLPLHQWRª HV XQ FRPSOHPHQWR FLUFXQVWDQFLDO GH OD SULPHUD RUDFLyQ
%
©UHOLJLRVRV R FXOWXUDOHVª HV XQ FRPSOHPHQWR FLUFXQVWDQFLDO GH OD WHUFHUD RUDFLyQ
©ODV SHUVRQDV PDRUHV GHELGR D VXV HQIHUPHGDGHV R D VX DYDQ]DGD HGDGª HV HO VXMHWR GH OD
VHJXQGD RUDFLyQ
'
©GHWHUPLQDGRV ULWXDOHV UHOLJLRVRV R FXOWXUDOHVª HV VXMHWR GH OD WHUFHUD RUDFLyQ
(
©HO UHYHUVR GHO QDFLPLHQWRª HV HO VXMHWR GH OD SULPHUD RUDFLyQ
 /D RUDFLyQ HV XQ HQXQFLDGR FRQ VHQWLGR FRPSOHWR
/HH ORV VL...
(O VHxRU GXUPLy GXUDQWH WRGR HO GtD
%
(O SHUUR QR WLHQH SUREOHPDV SDUD PDVWLFDU
(O PRQMH UHSDUWH SDUD ORV QLxRV SREUHV GH OD FXLGDG
'
/D QLxD YD D OD LJOHVLD WHPSUDQR
(
/RV ELyORJRV HVWXGLDQ OD YLGD HQ OD 7LHUUD
¢XiO GH ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV WLHQH VHQWLGR FRPSOHWR
$
/D SROLFtD QR SHUPLWLy DO DFXVDGR FXDQGR OR LQWHUURJDEDQ
%
(O JRELHUQR QR ORJUy SDUD OD PRGHUQL]DFLyQ GHO )HUURFDUULO HQWUDO
(OORV GXUPLHURQ WRGR HO GtD
'
0LJXHOLWR GRQy VX JXLWDUUD VXV ERWDV
(
$QDKt SUHSDUD FRPR VROLVWD
6ROXFLRQDULR
$FWLYLGDG 
6XEUDH ORV YHUERV SUHVHQWHV HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV
 7X SDUWLGD HQWULVWHFH D PXFKDV SHUVRQDV
 ...
PLUDQGR YHUERLGHJHUXQGLR
KDFLD DGHODQWH
 *XVWDYR SDWHy YHUER
XQD SHORWD DO RtU YHUERLGHLQILQLWLYR
HO VLOEDWR
 (O VHxRU *DUFtD OLPSLD YHUER
ODV FDVDV GH %DUUDQFR SDUD SXOLU YHUELRGHLQILQLWLYR
VX
ODVWLPDGR YHUERLGHSDUWLFLSLR
RUJXOOR
 (O OLEUR HVWi YHUER
VREUH OD PHVD SDUD DGRUQDUOD YHUERLGHLQILQLWLYR
/D OLEHUWDG HQWHQGLGD YHUERLGHSDUWLFLSLR
FRPR UHDOPHQWH HV YHUER
UHSUHVHQWD YHUER
XQ
GHUHFKR GH WRGR LQWHJUDQWH GH XQD VRFLHGDG
 /D YHQLGD GHO SUHVLGHQWH GH HVH SDtV UHVXOWy YHUER
DSODXGLGD YHUERLGHSDUWLFLSLR
SRU WRGRV
 /RV 5ROOLQJ 6WRQHV KDEODQGR YHUERLGHJHUXQGLR
FRQ OD YHUGDG VRQ YHUER
XQR GH ORV JUXSRV
GH URFN PiV UHFRQRFLGRV YHUERLGHSDUWLFLSLR
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Manual autoinstructivo-lenguaje

337 Aufrufe

Veröffentlicht am

Manual autoinstructivo-lenguaje

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Manual autoinstructivo-lenguaje

 1. 1. 358(%$ '( '(),1,&,Ï1 '( 1,9(/(6 /(1*8$-( &8$'(512 $872,16758&7,92 '( 35(3$5$&,Ï1
 2. 2. Ë1',( /D YDULHGDG DFDGpPLFD 1RUPDWLYD 2UDFLyQ YHUER YHUERLGH VXMHWR SUHGLFDGR FRPSOHPHQWRV GHO YHUER
 3. 3. 3XQWXDFLyQ SXQWR VHJXLGR FRPD SXQWR FRPD GRV SXQWRV
 4. 4. 2UWRJUDItD 5HGDFFLyQ 8VR GH UHIHUHQWHV FRQHFWRUHV DUDFWHUtVWLFDV HVWUXFWXUD GH SiUUDIR (VWUXFWXUD GH WH[WR (VWUDWHJLDV GLVFXUVLYDV (VWUDWHJLD HQXPHUDWLYD (VWUDWHJLD FRPSDUDWLYD (VWUDWHJLD FDXVDO (VWUDWHJLD GH OD GHILQLFLyQ (VWUDWHJLD GH OD HMHPSOLILFDFLyQ 0RGHORV GH DQiOLVLV HMHUFLFLRV
 5. 5. DVR 0LQHUD 0DMD] DVR /D SXEOLFLGDG VH[LVWD ULWHULRV GH FDOLILFDFLyQ %LEOLRJUDItD
 6. 6. 8$'(512 $872,167587,92 /(1*8$-( /$ 9$5,('$' $$'e0,$ /DV IRUPDV GH KDEODU XQD OHQJXD YDUtDQ VHJ~Q OD HGDG HO JpQHUR HO OXJDU JHRJUiILFR GHO TXH HO KDEODQWH SURYLHQH VX QLYHO VRFLRHFRQyPLFR OD DFWLYLGDG TXH FRPSDUWH FRQ VX LQWHUORFXWRU OD VLWXDFLyQ HQ OD TXH VH HQFXHQWUD HWF $ HVWDV YDULDQWHV ODV OODPDPRV YDULHGDGHV OLQJtVWLFDV /D XQLYHUVLGDG SUHSDUD D ORV DOXPQRV SDUD TXH SXHGDQ GHVHQYROYHUVH HQ ORV PHGLRV DFDGpPLFRV ODERUDOHV 3DUD ORJUDU HVWH REMHWLYR HV QHFHVDULR DSUHQGHU OD YDULHGDG OLQJtVWLFD DSURSLDGD SDUD HVDV VLWXDFLRQHV HV GHFLU OD YDULHGDG DFDGpPLFD DUDFWHUtVWLFDV GH OD YDULHGDG DFDGpPLFD • (V XWLOL]DGD HQ VLWXDFLRQHV IRUPDOHV • 6H VXHOH XVDU SRU HVFULWR • (V DUWLILFLDO SRU OR WDQWR GHEH VHU DSUHQGLGD • 6X REMHWLYR SULQFLSDO HV EULQGDU LQIRUPDFLyQ HVSHFtILFD VREUH DOJ~Q WHPD • 3XHGH VHU XVDGD SRU KDEODQWHV TXH SHUWHQHFHQ D GLVWLQWRV JUXSRV GH GLVWLQWDV FLXGDGHV R SDtVHV GH GLVWLQWDV HGDGHV GH GLVWLQWR JpQHUR GH GLVWLQWR QLYHO VRFLRHFRQyPLFR HWF
 7. 7. 8QD PDQLIHVWDFLyQ GH OD YDULHGDG DFDGpPLFD HV HO WH[WR DFDGpPLFR (QWUH ORV WH[WRV GH HVWH WLSR VH SXHGHQ HQFRQWUDU WH[WRV H[SOLFDWLYRV (Q HVWH PDWHULDO HVWXGLDUHPRV SRQGUHPRV HQ SUiFWLFD ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO WH[WR DFDGpPLFR H[SOLFDWLYR 1250$7,9$ /D RUDFLyQ /D RUDFLyQ HV XQ FRQMXQWR GH IUDVHV TXH VH RUJDQL]DQ DOUHGHGRU GH XQ YHUER FRQMXJDGR HQ IRUPD SHUVRQDO TXH HV HO SULQFLSDO ¢XiO GH ORV VLJXLHQWHV HQXQFLDGRV VRQ RUDFLRQHV OD SXQWXDFLyQ KD VLGR RPLWLGD
 8. 8. D
 9. 9. 'LVIUXWDQGR GH XQD H[TXLVLWD HQVDODGD QR HV RUDFLyQ
 10. 10. E
 11. 11. 'HVSHUWDU WRGDV ODV PDxDQDV FRQ RSWLPLVPR QR HV RUDFLyQ
 12. 12. F
 13. 13. (O MXJDGRU VXGDIULFDQR 7VKDEDODOD PDUFy HO SULPHU JRO GH OD RSD GHO PXQGR Vt HV RUDFLyQ
 14. 14. G
 15. 15. $WDFDQ FOtQLFD SDUD DGLFWRV Vt HV RUDFLyQ
 16. 16. H
 17. 17. 5HJDORV H[FOXVLYRV SRU HO GtD GHO SDGUH QR HV RUDFLyQ
 18. 18. I
 19. 19. 7UDEDMDGRUHV GH OD D]XFDUHUD TXH EORTXHDURQ OD FDUUHWHUD DHU SRU OD WDUGH QR HV RUDFLyQ
 20. 20. ¢yPR LGHQWLILFR XQD RUDFLyQ DUDFWHUtVWLFDV GH OD RUDFLyQ /D RUDFLyQ GHEH SUHVHQWDU SRU OR PHQRV XQ YHUER (MHPSORV • (PSUHVDV WHOHIyQLFDV OOHJDQ D DFXHUGR HQ WHPD GH SDWHQWHV • ([SRUWDFLRQHV GH WH[WLOHV PHMRUDQ FRQ OHQWLWXG • 0XFKDV SHUVRQDV SRGUtDQ DJUDYDU VX VDOXG SRU DXWRPHGLFDUVH FRQWUD OD JULSH • /RV DGROHVFHQWHV KDEUtDQ SHQVDGR YLDMDU OD FLXGDG GH $UHTXLSD ¢4Xp HV XQ YHUER 8Q YHUER HV XQD FDWHJRUtD JUDPDWLFDO TXH SUHVHQWD FDUDFWHUtVWLFDV VHPiQWLFDV JUDPDWLFDOHV GHWHUPLQDGDV
 21. 21. DUDFWHUtVWLFDV VHPiQWLFDV /DV FDUDFWHUtVWLFDV VHPiQWLFDV ²GH VLJQLILFDGR² GHO YHUER VRQ WDQWDV FRPR YHUERV KD SRU HOOR SDUD GDU XQD GHILQLFLyQ PiV DGHFXDGD GH YHUER GHEHPRV ILMDUQRV HQ VXV FDUDFWHUtVWLFDV IRUPDOHV
 22. 22. DUDFWHUtVWLFDV IRUPDOHV DFFLGHQWHV JUDPDWLFDOHV )RUPDOPHQWH HO YHUER HVWi DIHFWDGR SULQFLSDOPHQWH SRU WUHV DFFLGHQWHV JUDPDWLFDOHV TXH VLHPSUH HVWiQ SUHVHQWHV (MHPSORV /RJUDVWH SDVDGR VHJXQGD SHUVRQD VLQJXODU $VXPLUHPRV IXWXUR SULPHUD SHUVRQD SOXUDO (V SUHVHQWH WHUFHUD SHUVRQD VLQJXODU $FWLYLGDG 6XEUDH ORV YHUERV SUHVHQWHV HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV 7X SDUWLGD HQWULVWHFH D PXFKDV SHUVRQDV DGD PDxDQD GH GLFLHPEUH DEUH VXV RMRV SLHQVD HQ pO 3DUD HQWDEOLOODU XQD SLHUQD URWD HQYXHOYD OD SDUWH DIHFWDGD SUHVLRQH FRQ IXHU]D /RV DFFLGHQWHV JUDPDWLFDOHV GH PRGR DVSHFWR QR VHUiQ UHYLVDGRV HQ HVWH PDWHULDO 7LHPSR 3DVDGR 3UHVHQWH )XWXUR 3HUVRQD 3ULPHUD 6HJXQGD 7HUFHUD 1~PHUR 6LQJXODU 3OXUDO
 23. 23. 6LHPSUH OD PXFKDFKD GXHUPH DUUXOODGD SRU HO VLOELGR GHO YLHQWR /RV UHPROFDGRUHV GH GHVPRQWH FLUFXODUiQ SRU ODV YtDV DVLJQDGDV SDUD HOOR +D XQRV HVWXSHQGRV SODQHV SDUD ODV SUy[LPDV DXGLWRUtDV FRQWDEOHV $FWLYLGDG 6XEUDH ORV YHUERV SUHVHQWHV HQ HO VLJXLHQWH SiUUDIR 6L IRUPDOPHQWH HO YHUER VH FDUDFWHUL]D SRU SRVHHU DFFLGHQWHV JUDPDWLFDOHV GH SHUVRQD WLHPSR Q~PHUR ¢FXiOHV GH ODV VLJXLHQWHV SDODEUDV VRQ YHUERV XWLOL]DQGR FRQVWUXLGR KDFHU URWR QHJDQGR HOHJLU (VWDV RWUDV FDWHJRUtDV TXH SDUHFHQ YHUERV SHUR TXH QR OR VRQ VH OODPDQ YHUERLGHV 'HEHPRV UHFRUGDU TXH DO QR VHU YHUERV QR SXHGHQ IRUPDU RUDFLRQHV ¢4Xp HV XQ YHUERLGH (O YHUERLGH HV XQD IRUPD QR FRQMXJDGD GHO YHUER ¢XiOHV VRQ ORV WLSRV GH YHUERLGHV FyPR VH GLIHUHQFLDQ ([LVWHQ WUHV WLSRV GH YHUERLGHV TXH VH GLIHUHQFLDQ SRU VXV WHUPLQDFLRQHV 9HUERLGHV 7HUPLQDFLRQHV (MHPSORV ,QILQLWLYRV DU ± HU ± LU DPDU EHEHU PRULU LPSULPLU GHFLU 3DUWLFLSLRV DGR ± LGR ± FKR ± WR ± VR DPDGR EHELGR PXHUWR LPSUHVR GLFKR *HUXQGLRV DQGR ± HQGR ± LHQGR DPDQGR EHELHQGR PXULHQGR LPSULPLHQGR GLFLHQGR 1RWD /RV YHUERLGHV SDUWLFLSLRV VRQ ORV ~QLFRV TXH SXHGHQ VXIULU YDULDFLRQHV HV GHFLU SXHGHQ DSDUHFHU HQ IHPHQLQR PDVFXOLQR VLQJXODU SOXUDO /D KHPRSUHVLQD HV XQ SpSWLGR QDWXUDO TXH DFW~D VREUH ORV FHQWURV GH UHFRPSHQVD GHO FHUHEUR TXH VH DFWLYDQ FXDQGR OD SHUVRQD VH GHOHLWD SRU HMHPSOR FRPLHQGR R IXPDQGR /RV DVSHFWRV JUDWLILFDQWHV GH OD DOLPHQWDFLyQ LQIOXHQ HQ QXHVWUR FRPSRUWDPLHQWR SRU OR TXH D YHFHV FRPHPRV SRU SODFHU PiV TXH SRU KDPEUH VXEUDD *DUURQ 'RGG FLHQWtILFR GH OD 8QLYHUVLGDG GH 0DQFKHVWHU 8Q QRYHGRVR IiUPDFR TXH FRQWLHQH KHPRSUHVLQD EORTXHD ORV FLUFXLWRV GH UHFRPSHQVD UHGXFH OD VHQVDFLyQ GH SODFHU (O UHVXOWDGR FRPR PXHVWUDQ ORV H[SHULPHQWRV UHDOL]DGRV FRQ UDWRQHV HV TXH ORV URHGRUHV WUDWDGRV FRPHQ PXFKR PHQRV TXH VXV FRQJpQHUHV $GDSWDGR GH 0X LQWHUHVDQWH @
 24. 24. (MHPSOR $PDGR DPDGD DPDGRV DPDGDV %HELGR EHELGD EHELGRV EHELGDV 5RWR URWD URWRV URWDV 'LFKR GLFKD GLFKRV GLFKDV ,PSUHVR LPSUHVD LPSUHVRV LPSUHVDV $FWLYLGDG ,GHQWLILTXH ORV YHUERV ORV YHUERLGHV HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV -RVp /XLV WURWD PLUDQGR KDFLD DGHODQWH *XVWDYR SDWHy XQD SHORWD DO RtU HO VLOEDWR (O VHxRU *DUFtD OLPSLD ODV FDVDV GH %DUUDQFR SDUD SXOLU VX ODVWLPDGR RUJXOOR (O OLEUR HVWi VREUH OD PHVD SDUD DGRUQDUOD /D OLEHUWDG HQWHQGLGD FRPR UHDOPHQWH HV UHSUHVHQWD XQ GHUHFKR GH WRGR LQWHJUDQWH GH XQD VRFLHGDG /D YHQLGD GHO SUHVLGHQWH GH HVH SDtV UHVXOWy DSODXGLGD SRU WRGRV /RV 5ROOLQJ 6WRQHV KDEODQGR FRQ OD YHUGDG VRQ XQR GH ORV JUXSRV GH URFN PiV UHFRQRFLGRV HQ HO PXQGR /D ~OWLPD SHOtFXOD URGDGD HQ OD VLHUUD FDSWXUy OD DWHQFLyQ GH ORV VDWXUDGRV HVSHFWDGRUHV OLPHxRV (OOD LQVSLUiQGRVH HQ OD GHVDSDUHFLGD GLYD FRQVWUXy XQ HQWUDxDEOH SHUVRQDMH $ Pt PH HQFDQWD DTXHO WDQ SURPRFLRQDGR FXHQWR GH HVH UHQRPEUDGR DXWRU KRODQGpV 9HUERV VLPSOHV YHUERV FRPSXHVWRV 8Q YHUER SXHGH SUHVHQWDUVH GH GRV IRUPDV ƒ 9HUER VLPSOH (VWR VXFHGH FXDQGR HO YHUER HVWi FRQIRUPDGR FRPR D VH KD YLVWR SRU XQD VROD SDODEUD (MHPSOR DQWR YHQGUtDV LUHPRV HWF
 25. 25. ƒ 9HUER FRPSXHVWR 2FXUUH FXDQGR HO YHUER HVWi FRQIRUPDGR SRU GRV SDUWHV FRPR VH VHxDOD D FRQWLQXDFLyQ (MHPSOR +HPRV OHtGR 9HUER FRPSXHVWR ³$X[LOLDU´ ³9HUERLGH´ (O SULPHU HOHPHQWR HV XQ YHUER ³DX[LOLDU´ HO VHJXQGR XQ ³YHUERLGH´ (VWD FRPELQDFLyQ QR HV DUELWUDULD 6RQ VROR DOJXQRV ORV YHUERV TXH SXHGHQ DFWXDU FRPR DX[LOLDUHV HVWRV D VX YH] VROR SXHGHQ FRPELQDUVH FRQ XQ WLSR GH YHUERLGH GH ODV WUHV FODVHV H[LVWHQWHV ¢4Xp DFFLRQHV SXHGHQ VHU ³DX[LOLDUHV´ FRQ TXp YHUERLGHV VH FRPELQDQ UHVSHFWLYDPHQWH 5HFXHUGH TXH DXQTXH VH WUDWH GH YHUERV FRPSXHVWRV HVWRV GHEHQ HVWDU FRQMXJDGRV (Q HVWRV FDVRV HV HO DX[LOLDU TXLHQ VHxDOD OD SHUVRQD JUDPDWLFDO FRQ TXLHQ KD VLGR FRQMXJDGR D VHU R KDEHU SDUWLFLSLR YHUER FRPSXHVWR (MHPSOR (OODV IXHURQ YLVLWDGDV SRU VXV SULPRV GXUDQWH OD 1DYLGDG IXHURQ WHUFHUD SHUVRQD SOXUDO
 26. 26. 8QD JDWD KD SDVDGR SRU OD YHQWDQD GH OD KDELWDFLyQ SULQFLSDO KD WHUFHUD SHUVRQD VLQJXODU
 27. 27. 6HUHPRV UHFRQRFLGRV HQ OD UHXQLyQ GH PDxDQD VHUHPRV SULPHUD SHUVRQD SOXUDO
 28. 28. $OJXQDV DYHV KDQ PXHUWR WUDWDQGR GH HVFDSDU GH VXV MDXODV KDQ WHUFHUD SHUVRQD SOXUDO
 29. 29. E HVWDU JHUXQGLR YHUER FRPSXHVWR (MHPSOR /RV LQYLWDGRV HVWXYLHURQ FDQWDQGR GXUDQWH WRGD OD QRFKH HVWXYLHURQ WHUFHUD SHUVRQD SOXUDO
 30. 30. (VWDUp OHHQGR HO SURHFWR SDUD HQYLDUOR SURQWR HVWDUp SULPHUD SHUVRQD VLQJXODU
 31. 31. F VDEHU SRGHU GHEHU TXHUHU R VROHU LQILQLWLYR YHUER FRPSXHVWR (MHPSOR $QD SRGtD OHHU P~VLFD PX ELHQ SRGtD WHUFHUD SHUVRQD VLQJXODU
 32. 32. (OORV TXLVLHURQ UHYLVDU XQ SRFR GH /LWHUDWXUD TXLVLHURQ WHUFHUD SHUVRQD SOXUDO
 33. 33. ¢7~ VXHOHV GRUPLU DQWHV GH XQ H[DPHQ VXHOHV VHJXQGD SHUVRQD VLQJXODU
 34. 34. $FWLYLGDG RQMXJXH SHUWLQHQWHPHQWH ORV YHUERLGHV TXH VH SUHVHQWDQ HQWUH SDUpQWHVLV D FRQWLQXDFLyQ (MHPSOR SRGHU OHHU
 35. 35. $~Q D VXV VLHWH DxRV 3DXOD QR BBBSXHGH OHHUBBB FRQ IOXLGH] VROHU GHFLU
 36. 36. 6LHPSUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ORV VDELRV TXH ELHQ WH TXLHUH TXLHQ WX ELHQ SHUVLJXH SRGHU LU
 37. 37. 1XQFD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VRODV GH SDVHR VL HV PX WDUGH GHEHU HVWDU
 38. 38. $ORQVR W~ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GH UHJUHVR OD SUy[LPD VHPDQD VLQ IDOWD KDEHU HVWXGLDGR
 39. 39. )HOL]PHQWH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB PLV RSFLRQHV DQWHV GH MXJDUPH OD ~OWLPD ILFKD HVWDU EHELHQGR
 40. 40. 0iV WDUGH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HO FRQWHQLGR GH VXV FRSDV HVRV DQFLDQRV FDEDOOHURV VHU SUHPLDGR
 41. 41. 7RGDV HVDV SXEOLFDFLRQHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SRU XQ UHQRPEUDGR MXUDGR QDFLRQDO $FWLYLGDG 6XEUDH ORV YHUERV WDQWR VLPSOHV FRPR FRPSXHVWRV TXH HQFXHQWUH HQ HO VLJXLHQWH WH[WR *XDUGDSDUTXHV GHO 6DQWXDULR 1DFLRQDO 7DEDFRQDV 1DPEDOOH DMDPDUFD
 42. 42. ORJUDURQ FDSWDU FRQ OD DXGD GH FiPDUDVWUDPSD LPiJHQHV GH XQ WDSLU GH DOWXUD HVSHFLH HQ SHOLJUR FUtWLFR GH H[WLQFLyQ FXR ~OWLPR UHIXJLR HVWDUtD HQ HVWD ÈUHD 1DWXUDO 3URWHJLGD GRQGH KDELWDUtD HO GH HMHPSODUHV H[LVWHQWHV HQ HO 3HU~
 43. 43. (O WDSLU GH DOWXUD WDPELpQ FRQRFLGR FRPR WDSLU DQGLQR R GDQWD GH PRQWDxD HV OD PiV SHTXHxD GH ODV WUHV HVSHFLHV GH WDSLUHV 0LGH DSUR[LPDGDPHQWH P GH ORQJLWXG SXHGH OOHJDU D SHVDU KDVWD NJ WLHQH XQ SHODMH QHJUX]FR FRQ XQ YHOOyQ ODQXGR TXH OR SURWHJH GHO IUtR (VWH HVFXUULGL]R DQLPDO GHO TXH KDVWD HO PRPHQWR VROR VH KDEtDQ HQFRQWUDGR UDVWURV HVFXFKDGR UXPRUHV VXHOH GHVFDQVDU GXUDQWH HO GtD SHUGLGR HQWUH OD GHQVD YHJHWDFLyQ GH OD ]RQD VDOH D EXVFDU DOLPHQWR EiVLFDPHQWH WDOORV IUXWRV GHO ERVTXH HQDQR HQ ODV SULPHUDV KRUDV GH OD PDxDQD DO FDHU OD WDUGH $GDSWDGR GH 'LDULR (O RPHUFLR @ 3DUD IRUPDU XQD RUDFLyQ HO YHUER GHEH VHU SULQFLSDO QR VXERUGLQDGR ¢3RGHPRV FRQVLGHUDU HO VLJXLHQWH HQXQFLDGR XQD RUDFLyQ (O SUHVLGHQWH UHJLRQDO TXH SLGLy OLFHQFLD HO PHV SDVDGR ¾ 3UHVHQWD XQ YHUER SLGLy 6LQ HPEDUJR QRV SDUHFH TXH QR WLHQH VHQWLGR FRPSOHWR $KRUD OHD HO VLJXLHQWH HQXQFLDGR (O SUHVLGHQWH UHJLRQDO TXH SLGLy OLFHQFLD HO PHV SDVDGR GHVDORMy D VX UHHPSOD]DQWH ¾ 3UHVHQWD GRV YHUERV SLGLy GHVDORMD $GHPiV HVWD YH] HO HQXQFLDGR WLHQH VHQWLGR FRPSOHWR ¢4Xp KD VXFHGLGR (IHFWLYDPHQWH HO SULPHU HQXQFLDGR QR HV XQD RUDFLyQ PLHQWUDV TXH HO VHJXQGR Vt OR HV (Q HVWH PRPHQWR GHEHPRV SUHFLVDU XQD FDUDFWHUtVWLFD PiV SDUD TXH ORV HQXQFLDGRV VHDQ FRQVLGHUDGRV RUDFLRQHV GHEHQ FRQWDU FRQ SRU OR PHQRV XQ YHUER HVWH GHEH VHU SULQFLSDO )5$6( (O SUHVLGHQWH UHJLRQDO SLGLy OLFHQFLD HO PHV SDVDGR YHUER VXERUGLQDGR 25$,Ï1 (O SUHVLGHQWH UHJLRQDO SLGLy OLFHQFLD HO PHV SDVDGR GHVDORMy D VX UHHPSOD]DQWH YHUER VXERUGLQDGR YHUER SULQFLSDO ¢yPR GLIHUHQFLDPRV ORV YHUERV SULQFLSDOHV GH ORV YHUERV VXERUGLQDGRV TXH TXH
 44. 44. +D XQD VHULH GH SDODEUDV PDUFDV R HOHPHQWRV VXERUGLQDQWHV
 45. 45. TXH VXERUGLQDQ D ORV YHUERV HV GHFLU OHV UHVWDQ MHUDUTXtD IUHQWH D ORV YHUERV TXH QR SUHVHQWDQ HVWDV PDUFDV SUHYLDPHQWH YHUERV SULQFLSDOHV
 46. 46. (VWDV PDUFDV VXERUGLQDQ DO YHUER TXH OHV VLJXH DXQTXH QR DSDUH]FDQ LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GH HVWH 1XQFD VXERUGLQDQ D XQ YHUER TXH DSDUHFH DQWHV (MHPSORV (O PHQGLJR GHDPEXOD SRU HO SDUTXH SRUTXH QR HQFXHQWUD XQD EDQFD GLVSRQLEOH YHUER SULQFLSDO YHUER VXERUGLQDGR (VDV FDQFLRQHV TXH FRQ PXFKR HPSHxR FRPSXVLVWH SDUD HVH JUXSR GH MyYHQHV VRQ EHOODV YHUER VXERUGLQDGR YHUER SULQFLSDO 1RWD (Q RFDVLRQHV FXDQGR VH XWLOL]DQ FRQMXQFLRQHV FRPR ©ª X ©Rª XQ VROR HOHPHQWR VXERUGLQDQWH SXHGH VXERUGLQDU D PiV GH XQ YHUER (O DOFDOGH DQXQFLy TXH RUJDQL]DUi XQD PDUDWyQ SUHPLDUi D ORV PHMRUHV GHSRUWLVWDV GHO GLVWULWR (O HOHPHQWR VXERUGLQDQWH ©TXHª DIHFWD D ORV YHUERV ©RUJDQL]DUiª ©SUHPLDUiª
 47. 47. $FWLYLGDG /HD ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV /XHJR LGHQWLILTXH ORV YHUERV SULQFLSDOHV ORV YHUERV VXERUGLQDGRV ORV QH[RV TXH ORV VXERUGLQDQ 1XQFD FUHt TXH XQ FpOHEUH FLHQWtILFR PRGHUQR GHVERUGDQWH GH LGHDV DYDQ]DGDV YHD HQ XQ SULPDWH GHSULPLGR D XQ DQWHSDVDGR GHO KRPEUH TXH PHGLWD ILORVRID XDQGR OD SROLFtD OOHJy DO EDQFR ORV ODGURQHV D QR VH HQFRQWUDEDQ DOOt SRUTXH DOJ~Q GHVFXLGDGR HPSOHDGR EDQFDULR GHMy OD SXHUWD WUDVHUD DELHUWD 0LHQWUDV OD FRQFLHQFLD QDFLRQDO QR VH WHUPLQH GH FRQIRUPDU HV LQ~WLO SRVWXODU FRQFHSWR DOJXQR GH LGHQWLGDG FRPSDUWLGD /RV DSUHQGLFHV FXRV PDHVWURV HUDQ JHQHURVRV VH GHVDUUROODURQ QRWDEOHPHQWH HQ HO DQWLJXR RILFLR GH OD HQFXDGHUQDFLyQ 0DUFDV R HOHPHQWRV VXERUGLQDQWHV 4XH FXDOHV
 48. 48. TXLHQHV
 49. 49. FXR RV D DV
 50. 50. GRQGH FRPR FXDQGR FXDQWR SRUTXH DXQTXH PLHQWUDV DSHQDV VL SXHV
 51. 51. $FWLYLGDG /HD HO VLJXLHQWH SiUUDIR FRPSOHWH HO FXDGUR TXH DSDUHFH D FRQWLQXDFLyQ /DV UHGHV VRFLDOHV UHSUHVHQWDQ XQ H[FHSFLRQDO HVFDSDUDWH HQ HO TXH HO XVXDULR SXHGH SXEOLFDU OR TXH GHVHH PXFKRV OR XWLOL]DQ FRPR KHUUDPLHQWD SURIHVLRQDO SDUD OD HODERUDFLyQ GH VX FXUUtFXOR GLJLWDO RWURV SXEOLFDQ VLQ SXGRU ORV GHWDOOHV PiV SHUVRQDOHV GH VX YLGD SULYDGD ELHQ SRU GHVFRQRFLPLHQWR GH ORV ULHVJRV SDUD VX SULYDFLGDG H LQWLPLGDG R ELHQ SRU VLPSOH LPSUXGHQFLD (O VHFWRU PiV YXOQHUDEOH SURSHQVR D GHVQXGDU VX LQWLPLGDG HQ ODV UHGHV VRFLDOHV HV HO GH ORV PHQRUHV GH HGDG HQ OD IUDQMD GH D DxRV 1R RFXUUH SRU IDOWD GH FRQRFLPLHQWRV WpFQLFRV QL GH SUHSDUDFLyQ TXH SRU IRUPDU SDUWH GH OD JHQHUDFLyQ ³QDWLYD GLJLWDO´ D ORV SRVHHQ FDVL GH IRUPD LQQDWD VLQR SRU OD DXVHQFLD GH VHQVLELOLGDG DOJXQD SRU OD SUHVHUYDFLyQ GH XQ PtQLPR HVSDFLR tQWLPR GH MXLFLR DQWH ORV ULHVJRV GHULYDGRV GHO XVR H[FHVLYR GH HVWRV QXHYRV FDQDOHV GH FRPXQLFDFLyQ 6LQ HPEDUJR OD UD]yQ SULPRUGLDO OD HQFRQWUDPRV HQ OD FDUHQFLD GH FRQRFLPLHQWRV VXILFLHQWHV VREUH OD PDWHULD HQ SDGUHV WXWRUHV SURIHVRUHV TXH VH YHQ GHVERUGDGRV SRU ORV DYDQFHV WHFQROyJLFRV HO IHQyPHQR GH ODV UHGHV VRFLDOHV VH YHQ LQFDSDFHV GH VHUYLU FRPR JXtD QHFHVDULD DQWH OD QXHYD UHDOLGDG GLJLWDO $GDSWDGR GH )HUQiQGH] @ YHUERV SULQFLSDOHV YHUERV VXERUGLQDGRV YHUERLGHV $FWLYLGDG 6HxDOH FXiOHV GH ORV VLJXLHQWHV HQXQFLDGRV VRQ RUDFLRQHV ORV SXQWRV KDQ VLGR RPLWLGRV
 52. 52. 4XHUHPRV XQ SRFR GH SDFLHQFLD FRQ QXHVWUR SURFHVR GH DGDSWDFLyQ /DV PHMRUHV EDQGDV GH URFN QDFLRQDO TXH DVLVWLHURQ DO HVWDGLR +D PHMRUHV SURSXHVWDV GH WUDEDMR HQ DTXHOOD FLXGDG UHR TXH FRPHU GH QRFKH SXHGH VHU FRQWUDSURGXFHQWH SDUD OD VDOXG (O IXHUWH UDVJR GH LQWROHUDQFLD TXH FDUDFWHUL]DED D PLV DEXHORV PDWHUQRV 3HQVDED FRQ PXFKD FRQYLFFLyQ TXH HQ DOJ~Q PRPHQWR FDPELDUtD GH DFWLWXG 8Q FXDGHUQR PX DQWLJXR FXD EHOOD FRQWUDWDSD HVWDED ODEUDGD HQ EDMRUUHOLHYH 8Q FHELFKH PX SLFDQWH SDUD PL JXVWR /D FRQH[LyQ FODQGHVWLQD GH FDEOH TXH H[LVWH HQ OD FLXGDG OD DIHD 1LQJ~Q SUREOHPD OR GHWHQGUi
 53. 53. /D RUDFLyQ DGHPiV HVWi FRQIRUPDGD SRU XQ VXMHWR ±QR QHFHVDULDPHQWH H[SOtFLWR± XQ SUHGLFDGR /DV GHOLFDGDV PDQRV GH ULVWLQD@ DFDULFLDURQ OD VXDYH WHOD GHO YHVWLGR@ VXMHWR SUHGLFDGR (O VXMHWR HV XQD SDODEUD R XQD IUDVH TXH VH YLQFXOD GLUHFWDPHQWH FRQ HO YHUER SULQFLSDO GH OD RUDFLyQ HQ VX VLJQLILFDGR HQ VXV DFFLGHQWHV GH Q~PHUR SHUVRQD 9HDPRV ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV (QULTXH VROLFLWy HO GRFXPHQWR OHJDOL]DGR SDUD LQLFLDU ORV WUiPLWHV 6XMHWR
 54. 54. 3UHGLFDGR
 55. 55. /RV KLMRV GHO ERGHJXHUR UHSDUWHQ HO SDQ DO YHFLQGDULR SRU ODV PDxDQDV 6XMHWR
 56. 56. 3UHGLFDGR
 57. 57. (Q OD RUDFLyQ
 58. 58. HO VXMHWR HV XQD SDODEUD (Q OD RUDFLyQ
 59. 59. HO VXMHWR HV XQD IUDVH (Q OD RUDFLyQ
 60. 60. REVHUYHPRV OD FRQFRUGDQFLD HQWUH HO VXMHWR HO YHUER 6XMHWR 9HUER (QULTXH 6ROLFLWy 7HUFHUD SHUVRQD JUDPDWLFDO 7HUFHUD SHUVRQD JUDPDWLFDO 1~PHUR VLQJXODU 1~PHUR VLQJXODU (Q OD RUDFLyQ
 61. 61. REVHUYHPRV OD FRQFRUGDQFLD HQWUH HO VXMHWR HO YHUER 6XMHWR 9HUER /RV KLMRV GHO ERGHJXHUR 5HSDUWHQ 7HUFHUD SHUVRQD JUDPDWLFDO 7HUFHUD SHUVRQD JUDPDWLFDO 1~PHUR SOXUDO 1~PHUR SOXUDO ,PSRUWDQWH 6H GHEH WHQHU HQ FXHQWD TXH H[LVWHQ YHUERV TXH QR UHTXLHUHQ GH XQ VXMHWR TXH UHDOLFH R UHFLED OD DFFLyQ $ HVWRV YHUERV VH OHV FRQRFH FRPR LPSHUVRQDOHV 9HDPRV ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV (Q HO X]FR OORYLy WRGD OD QRFKH YHUER
 62. 62. (Q HVWH FDVR OD DFFLyQ GH OORYHU QR OD UHDOL]D QDGLH SRU OR WDQWR QR H[LVWH VXMHWR +D XQD JUDQ FDQWLGDG GH SHUVRQDV HQ OD SOD]D YHUER
 63. 63. (Q HVWH FDVR OD DFFLyQ GH OORYHU QR OD UHDOL]D QDGLH SRU OR WDQWR QR H[LVWH VXMHWR
 64. 64. 5HFRQRFLPLHQWR GHO VXMHWR 3DUD UHFRQRFHU XQ VXMHWR VH GHEH VDEHU OR VLJXLHQWH (O VXMHWR HV XQ VHU DQLPDGR R LQDQLPDGR TXH UHDOL]D R UHFLEH OD DFFLyQ (O VXMHWR HV XQ VHU DQLPDGR R LQDQLPDGR GHO TXH VH GLFH DOJR HQ OD RUDFLyQ TXH FRQFXHUGD HQ Q~PHUR SHUVRQD FRQ HO YHUER SULQFLSDO 9HDPRV DOJXQRV HMHPSORV GH UHFRQRFLPLHQWR GH VXMHWRV (O YLJLODQWH GH OD REUD QR QRV GHMy SDVDU 6L QRV SUHJXQWDPRV ¢GH TXLpQ R GH TXp VH GLFH DOJR HQ OD RUDFLyQ DQWHULRU QXHVWUD UHVSXHVWD VHUtD (O YLJLODQWH GH OD REUD 3RU OR WDQWR HVH VHUtD HO VXMHWR 1R WRGRV ORV LQVHFWRV WLHQHQ DODV 6HJ~Q OR DQWHULRU HO VXMHWR GH OD VHJXQGD RUDFLyQ VHUtD 1R WRGRV ORV LQVHFWRV (O JRELHUQR SHUXDQR KD VLGR LQIOH[LEOH DQWH WDO QHJOLJHQFLD PpGLFD ¢XiO VHUi HO VXMHWR /DV RFXUUHQFLDV GH -XDQ QRV KLFLHURQ UHtU D WRGRV ¢XiO VHUi HO VXMHWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $FWLYLGDG 6XEUDH HO YHUER SULQFLSDO UHFRQR]FD HO VXMHWR HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV (O HVWXGLDQWH GH 0HGLFLQD SDVHDED DOHJUHPHQWH SRU OD FDWHGUDO /D KiELO SURIHVRUD EDMy HO WRQR GH OD YR] /RV JUiFLOHV GHGRV GH 9LROHWD MXJDEDQ FRQ VX FROODU QHUYLRVDPHQWH (O FLHQWtILFR GH OD XQLYHUVLGDG SLHQVD HQ HO VLVWHPD GLJHVWLYR GHO RUQLWRUULQFR 'HODWDURQ VX DYDQ]DGD HGDG ORV OHQWHV GHO LQVSHFWRU (GXDUGR DEULy OD SXHUWD PX FRQYHQFLGR GHO HQJDxR (Q HO ~OWLPR LQVWDQWH SDVDURQ VX OXQD GH PLHO HQ DTXHOOD SDUDGLVtDFD LVOD (O FRQWHQLGR GH OD SUHJXQWD SUHVHQWD SUREOHPDV GH QDWXUDOH]D pWLFD $ -XDQ OH JXVWD OD WRUWD GH FKRFRODWH
 65. 65. (O SUHGLFDGR (O SUHGLFDGR HV HO FRQMXQWR GH IUDVHV TXH GLFHQ DOJR GHO VXMHWR WLHQH FRPR SDODEUD SULQFLSDO R Q~FOHR DO YHUER 6X HVWUXFWXUD DUJXPHQWDO H[LJH OD SUHVHQFLD GXUDQWH OD FRQVWUXFFLyQ GH RUDFLRQHV GH GHWHUPLQDGRV FRPSOHPHQWRV (VWRV FRPSOHPHQWRV VRQ ORV OODPDGRV REMHWRV GLUHFWRV REMHWRV LQGLUHFWRV SHUR HQ ODV RUDFLRQHV WDPELpQ DSDUHFHQ RWURV WLSRV GH FRPSOHPHQWRV TXH QR QHFHVDULDPHQWH VRQ H[LJLGRV SRU HO YHUER HVWRV VRQ ORV FRPSOHPHQWRV FLUFXQVWDQFLDOHV (Q UHVXPHQ HO SUHGLFDGR HVWi FRPSXHVWR SRU HO Q~FOHR SRU XQ FRQMXQWR GH IUDVHV TXH HVWDEOHFHQ GLVWLQWDV UHODFLRQHV VLQWiFWLFDV FRQ pO (O KLMR GH PL YHFLQD@ FRPSUy XQ SDU GH ]DSDWLOODV HQ 3ROYRV $]XOHV@ YHUER FRPSOHPHQWR FRPSOHPHQWR (UURUHV GH SXQWXDFLyQ /D FRPD HQWUH HO VXMHWR HO YHUER GH OD RUDFLyQ $ YHFHV TXLHQHV UHGDFWDQ FRORFDQ XQD FRPD HQWUH HO VXMHWR HO YHUER GH XQD RUDFLyQ (VWR HV XQ HUURU $O FRORFDU HVWD FRPD VH LQWHUUXPSH HO RUGHQ UHJXODU GH OD RUDFLyQ (Q RFDVLRQHV VH LQFXUUH HQ HVWH HUURU GHELGR D XQD LQFRUUHFWD LQWHUSUHWDFLyQ GHO XVR GH ORV VLJQRV GH SXQWXDFLyQ 6H DVXPH SRU HMHPSOR TXH ODV FRPDV VH FRORFDQ DOOt GRQGH VH GHVHD KDFHU XQD SDXVD TXH OH SHUPLWD ©GHVFDQVDUª DO OHFWRU (VWD LGHD HV HUUDGD D TXH ORV VLJQRV GH SXQWXDFLyQ WLHQHQ FRPR ILQ RUGHQDU OD LQIRUPDFLyQ GH XQD RUDFLyQ QR SURYHHU GH PRPHQWRV GH GHVFDQVR DO OHFWRU (MHPSORV GH PDO XVR GH OD FRPD (O SHUUR GH 3DROR 0DUtD 3LODU WLHQH UDELD VXMHWR SUHGLFDGR (O FXUD GH OD SDUURTXLD GH QXHVWUR GLVWULWR KDEOy D WRGRV ORV SUHVHQWHV VXMHWR SUHGLFDGR (O JUDQ HVFULWRU 0DULR 9DUJDV /ORVD HQFDEH]D OD OLVWD GH FDQGLGDWRV DO 3UHPLR 1yEHO VXMHWR SUHGLFDGR $FWLYLGDG RUULMD ORV HUURUHV GH FRPD LQFRUUHFWD HQWUH VXMHWR SUHGLFDGR TXH VH SUHVHQWDQ HQ HO VLJXLHQWH SiUUDIR 7DQWR ORV SUREOHPDV HQ OD HGXFDFLyQ SHUXDQD FRPR DOJXQDV SHUFHSFLRQHV VREUH ODV SURIHVLRQHV TXH HOLJHQ DOJXQRV MyYHQHV VRQ DOJXQRV GH ORV FDXVDQWHV GH ODV SRFDV SRVLELOLGDGHV SDUD HQFRQWUDU XQ HPSOHR TXH UHVSRQGD D VXV H[SHFWDWLYDV )UHQWH D HOOR HO VHFWRU HGXFDFLyQ QR GHEHUi GHVFXLGDU OD FDOLGDG GH VX IRUPDFLyQ EiVLFD TXH DVHJXUH HO PtQLPR GH GHVWUH]DV KDELOLGDGHV SDUD XQ GHVHQYROYLPLHQWR HQ HO IXWXUR PHUFDGR ODERUDO $VLPLVPR OD LGHQWLILFDFLyQ GH ORV QXHYRV QLFKRV GH HPSOHR OD SURSXHVWD GH PHGLGDV TXH GHEHQ DGRSWDUVH SDUD DSURYHFKDUORV VHUi XQD VROXFLyQ D PHGLDQR SOD]R )LQDOPHQWH ORV MyYHQHV HJUHVDGRV GHEHUiQ FRQVLGHUDU TXH SDUD VHU SURIHVLRQDOHV FRPSHWLWLYRV HV SUREDEOH TXH GHEDQ HGXFDUVH D OR ODUJR GH WRGD VX YLGD SXHV HO DSUHQGL]DMH SHUPDQHQWH WDPELpQ SXHGH JDUDQWL]DUOHV OD LQVHUFLyQ HQ HO PHUFDGR ODERUDO $GDSWDGR GH /RV5HFXUVRV+XPDQRVFRP @
 66. 66. /D FRQFRUGDQFLD YHUEDO /D FRQFRUGDQFLD YHUEDO HVWi UHIHULGD D OD FRLQFLGHQFLD GH Q~PHUR SHUVRQD HQWUH HO YHUER HO Q~FOHR GHO VXMHWR (MHPSORV (O QLxR GH SROR D]XO@ HQFRQWUy D VX PDGUH@ WHUFHUD SHUVRQD VLQJXODU
 67. 67. R@ FRPSUDUp XQ UHJDOR SDUD PL DEXHOD@ SULPHUD SHUVRQD VLQJXODU
 68. 68. (O FRQGXFWRU HO FREUDGRU GH OD FRPEL@ WUDWDQ FRQ UHVSHWR D VXV SDVDMHURV@ WHUFHUD SHUVRQD SOXUDO
 69. 69. (VWH WLSR GH FRQFRUGDQFLD SUHVHQWD YDULDV UHJODV TXH VH GHEHQ WRPDU HQ FXHQWD RQFRUGDQFLD FRQ VXMHWRV FROHFWLYRV (O VXVWDQWLYR FROHFWLYR HV DTXHO TXH HQ VLQJXODU UHILHUH XQD SOXUDOLGDG GH VHUHV GH OD PLVPD FODVH $Vt SRU HMHPSOR FRQVWHODFLyQ HV µFRQMXQWR GH HVWUHOODV¶ VROR GH HVWUHOODV
 70. 70. MDXUtD µFRQMXQWR GH SHUURV¶ VROR GH SHUURV
 71. 71. DUFKLSLpODJR µFRQMXQWR GH LVODV¶ VROR GH LVODV
 72. 72. HWF /D JHQWH D SHVDU GH ODV DGYHUWHQFLDV UHDOL]DGDV SRU HO 0LQLVWUR GH 7UDQVSRUWHV FRQWLQ~D YLDMDQGR HQ EXVHV LQIRUPDOHV *HQWH FRQWLQ~D 6XMHWR FROHFWLYR 9HUER 1~PHUR VLQJXODU 3HUVRQD WHUFHUD RQFRUGDQFLD FRQ VXMHWRV FXDQWLILFDGRUHV (O VXVWDQWLYR FXDQWLILFDGRU HV DTXHO TXH HQ VLQJXODU UHILHUH XQD SOXUDOLGDG GH VHUHV GH FXDOTXLHU FODVH 6RQ FXDQWLILFDGRUHV ORV VXVWDQWLYRV PLWDG PDRUtD PLQRUtD UHVWR SRUFHQWDMH JUXSR PRQWyQ LQILQLGDG PXOWLWXG HWF DVR /D PDRUtD VLQ OXJDU D GXGDV SURSRQH OD HOLPLQDFLyQ GH ORV DOWRV LPSXHVWRV HQ HO UXEUR GLVFRJUiILFR 0DRUtD SURSRQH 6XMHWR FXDQWLILFDGRU 9HUER 1~PHUR VLQJXODU 3HUVRQD WHUFHUD DVR /D PDRUtD GH SHUXDQRV VLQ OXJDU D GXGDV SURSRQH OD HOLPLQDFLyQ GH ORV DOWRV LPSXHVWRV HQ HO UXEUR GLVFRJUiILFR ©/RV VXVWDQWLYRV FXDQWLILFDGRUHV VRQ DTXHOORV TXH VLHQGR VLQJXODUHV GHVLJQDQ XQD SOXUDOLGDG GH VHUHV GH FXDOTXLHU FODVH OD FODVH VH HVSHFLILFD PHGLDQWH XQ FRPSOHPHQWR FRQ GH FXR Q~FOHR HV QRUPDOPHQWH XQ VXVWDQWLYR HQ SOXUDO OD PLWDG GH ORV DQLPDOHV OD PDRUtD GH ORV SURIHVRUHV XQD PLQRUtD GH ORV SUHVHQWHV HO UHVWR GH ORV OLEURV HO GLH] SRU FLHQWR GH ORV YRWDQWHV XQ JUXSR GH DOXPQRV XQ PRQWyQ GH FRVDV LQILQLGDG GH DPLJRV PXOWLWXG GH SUREOHPDV HWF /D PDRU SDUWH GH HVWRV FXDQWLILFDGRUHV DGPLWHQ OD FRQFRUGDQFLD FRQ HO YHUER WDQWR HQ VLQJXODU FRPR HQ SOXUDO «@ª 5$(
 73. 73. 0DRUtD GH SHUXDQRV SURSRQH 6XMHWR FXDQWLILFDGRU 9HUER 1~PHUR VLQJXODU 3HUVRQD WHUFHUD DVR /D PDRUtD GH SHUXDQRV VLQ OXJDU D GXGDV SURSRQHQ OD HOLPLQDFLyQ GH ORV DOWRV LPSXHVWRV HQ HO UXEUR GLVFRJUiILFR 0DRUtD GH SHUXDQRV SURSRQHQ 6XMHWR FXDQWLILFDGRU 9HUER 1~PHUR SOXUDO 3HUVRQD WHUFHUD /D IDOVD FRQFRUGDQFLD FRQ HO YHUER KDEHU LPSHUVRQDO XDQGR HO YHUER KDEHU IXQFLRQD FRPR DX[LOLDU HV GHFLU DFRPSDxD D XQ SDUWLFLSLR
 74. 74. FRQFXHUGD FRQ HO VXMHWR GH OD RUDFLyQ • (OORV KDQ DQDOL]DGR HO SUREOHPD • (OORV KXELHURQ HVWXGLDGR HO IHQyPHQR • (OORV KDEtDQ HVWDEOHFLGR WUHV PHGLGDV GH VROXFLyQ 6LQ HPEDUJR FXDQGR DSDUHFH VROR R FXDQGR DFRPSDxD D VX SURSLR SDUWLFLSLR
 75. 75. VX IXQFLyQ HV OD GH YHUER LPSHUVRQDO (Q HVDV FLUFXQVWDQFLDV VLHPSUH GHEH WHQHU ORV VLJXLHQWHV DFFLGHQWHV JUDPDWLFDOHV WHUFHUD SHUVRQD Q~PHUR VLQJXODU (VWD UHJOD VH H[WLHQGH DO XVR GH ©KDEHUª FRPR SDUWH GH XQ YHUER FRPSXHVWR SXHGH KDEHU GHEH KDEHU
 76. 76. • +XER H[DJHUDGDV FUtWLFDV DO PHQVDMH GH DQLYHUVDULR • 4XH KDD SURSXHVWDV UHDOL]DEOHV HV OR LGHDO • +D KDELGR GHXGDV SRU SDJDU HQ HO UHJLVWUR FRQWDEOH • (O JHUHQWH DILUPy ©3XHGH KDEHU JUDQGHV VRUSUHVDV GXUDQWH HVWH DxRª 7RPDGR GH $JXLUUH $FWLYLGDG 6HJ~Q ODV UHJODV GH FRQFRUGDQFLD YHUEDO FRQMXJXH ORV LQILQLWLYRV TXH HVWiQ HQWUH SDUpQWHVLV 1R ROYLGHV GH UHFRQRFHU SULPHUR HO Q~FOHR GHO VXMHWR /RV FLHQWtILFRV GH XQ FRQRFLGR LQVWLWXWR DOHPiQ LGHQWLILFDU
 77. 77. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HO JHQ GH OD ORQJHYLGDG RQRFHU WXV YHUGDGHUDV LQWHQFLRQHV PH SHUPLWLU
 78. 78. BBBBBBBBBBBBBB DQGDU FRQ FDXWHOD /D FDVD TXH GHEtDQ GHPROHU SRU LQGLFDFLyQ GHO LQJHQLHUR HVWDU
 79. 79. BBBBBBBBBBBB SLQWDGD GH D]XO /D IDOWD GH GLQHUR HO SRFR WLHPSR TXH -XDQ SRVHtD SDUD GHGLFDU WLHPSR D HYHQWXDOLGDGHV GLILFXOWDU
 80. 80. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VX E~VTXHGD GH XQ QXHYR KRJDU 8Q JUDQ Q~PHUR GH HVWXGLDQWHV GH ƒ GH PHGLD QR DOFDQ]DU
 81. 81. BBBBBBBBBBBBB XQ QLYHO ySWLPR HQ FRPSUHQVLyQ OHFWRUD 7RGDV ODV RSLQLRQHV YHUWLGDV HQ DTXHO EORJ SDUHFHU
 82. 82. BBBBBBBBBBBBBBB EURPDV GH PDO JXVWR
 83. 83. /D IDOWD GH HPSOHR ORV SUREOHPDV GHO DJUR VHU
 84. 84. BBBBBBBBBBBBBBB WHPDV GHO GHEDWH SUHVLGHQFLDO 8Q EDUULO GH SHWUyOHR SURSRUFLRQDU
 85. 85. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB XQD HQHUJtD HTXLYDOHQWH D FLQFR DJULFXOWRUHV WUDEDMDQGR VLQ SDUDU GXUDQWH XQ DxR /D WHUFHUD SDUWH GH DOFRKyOLFRV WHQHU
 86. 86. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB KLMRV FRQ OD PLVPD DGLFFLyQ 3HU~ RWURV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV LQLFLDU
 87. 87. BBBBBBBBBBBBBBBBBB XQD FDPSDxD SDUD HUUDGLFDU HO WUDEDMR LQIDQWLO (O GH ORV HVWDGRXQLGHQVHV DILUPDU
 88. 88. BBBBBBBBBBBBBB TXH VX SDtV HV HO PHMRU GHO PXQGR ([LVWLU
 89. 89. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB PiV GH WLSRV GH GRORU GH FDEH]D VHJ~Q ORV H[SHUWRV $FWLYLGDG 6HJ~Q ODV UHJODV GH FRQFRUGDQFLD YHUEDO FRQMXJXH ORV LQILQLWLYRV TXH HVWiQ HQWUH SDUpQWHVLV (Q 3LXUD KDEHU
 90. 90. BBBBBBBBBBBBBBBBBB IXHUWHV OOXYLDV HQ GLYHUVDV RSRUWXQLGDGHV VREUH WRGR HQ HO YHUDQR GH GHELGR D OD SUHVHQFLD GH OD FRUULHQWH GH (O 1LxR 3RU HVR KDEHU
 91. 91. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB PXFKDV LQXQGDFLRQHV VH GDxDURQ VHULDPHQWH ODV SLVWDV GH OD FLXGDG LQFOXLGDV ODV GHO DHURSXHUWR
 92. 92. $GHPiV VH WHUPLQDURQ ORV FRPHVWLEOHV ODV DXWRULGDGHV VH SUHRFXSDURQ SRUTXH KDEHU
 93. 93. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB EDUFRV TXH OOHYDU
 94. 94. BBBBBBBBBBBBBBBBBB FRPLGD D OD FLXGDG ,QFOXVLYH KDEHU
 95. 95. BBBBBBBBBBBBBBBBBB SHUVRQDV TXH GHEtDQ HQWUDU D VXV FDVDV QDGDQGR /DV WHUULEOHV FRQVHFXHQFLDV GH HVWRV SUREOHPDV REOLJDU
 96. 96. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D ORV SREODGRUHV D WRPDU SUHFDXFLRQHV TXH OHV SHUPLWDQ HQIUHQWDU HQ HO IXWXUR VLWXDFLRQHV DGYHUVDV FRPR HVWDV RPSOHPHQWRV GHO YHUER (O YHUER HQ HO SUHGLFDGR HVWi DFRPSDxDGR SRU XQD VHULH GH IUDVHV TXH OR FRPSOHPHQWDQ HV GHFLU TXH FRPSOHWDQ VX VLJQLILFDGR $ HVWDV IUDVHV VH OHV GHQRPLQD FRPSOHPHQWRV GHO YHUER (MHPSOR VXMHWR SUHGLFDGR (O GHSRUWLVWD@ HQWUHJy VX PHGDOOD DO FOXE DSUHVXUDGDPHQWH HO GRPLQJR SDVDGR@ YHUER ¢TXp HV OR TXH HQWUHJy VX PHGDOOD ¢D TXLpQ HQWUHJy DO FOXE ¢FyPR HQWUHJy DSUHVXUDGDPHQWH
 97. 97. ¢FXiQGR HQWUHJy HO GRPLQJR SDVDGR ¢XiOHV VRQ ORV SULQFLSDOHV FRPSOHPHQWRV GHO YHUER • (O FRPSOHPHQWR GHO YHUER TXH SXHGH UHHPSOD]DUVH SRU ORV SURQRPEUHV OD ODV OR R ORV HV HO REMHWR GLUHFWR GH OD RUDFLyQ (MHPSOR (O GHSRUWLVWD HQWUHJy VX PHGDOOD DO FOXE DSUHVXUDGDPHQWH HO GRPLQJR SDVDGR (O GHSRUWLVWD OD HQWUHJy DO FOXE DSUHVXUDGDPHQWH HO GRPLQJR SDVDGR ³VX PHGDOOD´ HV HO REMHWR GLUHFWR • (O FRPSOHPHQWR GHO YHUER TXH SXHGH UHHPSOD]DUVH SRU ORV SURQRPEUHV OH R OHV HV HO REMHWR LQGLUHFWR GH OD RUDFLyQ (MHPSOR (O GHSRUWLVWD HQWUHJy VX PHGDOOD DO FOXE DSUHVXUDGDPHQWH HO GRPLQJR SDVDGR (O GHSRUWLVWD OH HQWUHJy VX PHGDOOD DSUHVXUDGDPHQWH HO GRPLQJR SDVDGR ³DO FOXE´ HV HO REMHWR LQGLUHFWR 1RWD VL VH QHFHVLWD UHHPSOD]DU DPERV FRPSOHPHQWRV 2' 2,
 98. 98. HO SURQRPEUH GH REMHWR GLUHFWR SDVD D VHU VH LQYDULDEOH (O GHSRUWLVWD VH OD HQWUHJy DSUHVXUDGDPHQWH HO GRPLQJR SDVDGR • /RV FRPSOHPHQWRV TXH GDQ LQIRUPDFLyQ VREUH ODV FLUFXQVWDQFLDV GH WLHPSR OXJDU PRGR FDQWLGDG FDXVD HWF HQ TXH VH OOHYD D FDER OD DFFLyQ GHO YHUER VRQ ORV FRPSOHPHQWRV FLUFXQVWDQFLDOHV GH OD RUDFLyQ (MHPSOR (O GHSRUWLVWD HQWUHJy VX PHGDOOD DO FOXE DSUHVXUDGDPHQWH HO GRPLQJR SDVDGR 6tQWHVLV • (O SUHGLFDGR HVWi IRUPDGR SRU HO YHUER VXV FRPSOHPHQWRV • 8QR GH ORV FRPSOHPHQWRV FXPSOH OD IXQFLyQ GH REMHWR GLUHFWR /R UHFRQRFHPRV SRU ODV SUHJXQWDV ¢TXp HV OR TXH YHUER LQDQLPDGR
 99. 99. R ¢D TXLpQ YHUER DQLPDGR
 100. 100. (VWRV FRPSOHPHQWRV VH SXHGHQ UHHPSOD]DU SRU ORV SURQRPEUHV OD ODV OR ORV
 101. 101. • 2WUR GH ORV FRPSOHPHQWRV GHO YHUER HV HO REMHWR LQGLUHFWR /R UHFRQRFHPRV SRU ODV SUHJXQWDV ¢D TXLpQ YHUER R ¢SDUD TXLpQ YHUER (VWRV FRPSOHPHQWRV VH SXHGHQ UHHPSOD]DU SRU ORV SURQRPEUHV OH OHV • $O SURQRPLQDOL]DU HV LPSRUWDQWH WHQHU HQ FXHQWD OD FRQFRUGDQFLD HQWUH HO Q~FOHR GH OD IUDVH TXH VH TXLHUH UHHPSOD]DU HO SURQRPEUH • $O SURQRPLQDOL]DU DPERV FRPSOHPHQWRV VLPXOWiQHDPHQWH HO SURQRPEUH OH R OHV SXHGH YDULDU D VH • 1R WRGRV ORV YHUERV H[LJHQ 2' X 2, • /RV FRPSOHPHQWRV FLUFXQVWDQFLDOHV QR SXHGHQ VHU UHHPSOD]DGRV SRU QLQJ~Q SURQRPEUH $FWLYLGDG 0DUTXH OD UHVSXHVWD FRUUHFWD ¢XiQWRV FRPSOHPHQWRV SUHVHQWD HO YHUER SULQFLSDO GH OD VLJXLHQWH RUDFLyQ /D YR] GH OD PXFKDFKD SHUGLy VX WRQR GH VHULHGDG GH UHSHQWH DTXHOOD WDUGH $
 102. 102. %
 103. 103. '
 104. 104. (
 105. 105. ¢XiQWRV FRPSOHPHQWRV SUHVHQWD HO YHUER SULQFLSDO GH OD VLJXLHQWH RUDFLyQ 3HQVDPRV TXH ORV QLxRV VRQ LPSRUWDQWHV SDUD HO IXWXUR GHO SDtV $
 106. 106. %
 107. 107. '
 108. 108. (
 109. 109. ¢(Q FXiO GH ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV HVWi VXEUDDGR HO REMHWR GLUHFWR $
 110. 110. $ WX KHUPDQR VH OH KD SHUGLGR HO OODYHUR %
 111. 111. 8QD FDEH]D GH WRUR DSDUHFLy HQ PL PDOHWD
 112. 112. /RV VRFLRV GHO HTXLSR SUHILHUHQ D XQ HQWUHQDGRU HVSDxRO '
 113. 113. (O SHUUR OR REVHUYDED ILMDPHQWH (
 114. 114. (O SHULyGLFR OR FRPSUy 0DUtD HVWD PDxDQD ¢(Q FXiO GH ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV HVWi VXEUDDGR HO REMHWR LQGLUHFWR $
 115. 115. RQFHGLHURQ HO SUHPLR D /XLVD %
 116. 116. $ WRGRV OHV SUHRFXSD WX IXWXUR
 117. 117. RPSUy XQ UDPR GH IORUHV SDUD HO FXPSOHDxRV GH WX PDGUH '
 118. 118. ,QVXOWDURQ D ORV JDQDGRUHV (
 119. 119. 'L D 6LOYLD WRGD OD YHUGDG
 120. 120. ¢XiO GH ODV RUDFLRQHV SUHVHQWD REMHWR GLUHFWR REMHWR LQGLUHFWR $
 121. 121. $HU YLPRV D WXV SDGUHV %
 122. 122. 9HQGLPRV HO DXWR D 0DQXHO
 123. 123. $EDQGRQDURQ XQ SHUUR HQ PL SXHUWD '
 124. 124. 1R FRPSUHQGHPRV WX GLVJXVWR HQ HVWH PRPHQWR (
 125. 125. +HPRV HQFRQWUDGR GHVPHMRUDGR D 5DIDHO ¢(Q FXiO GH ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV VH SXHGH UHHPSOD]DU XQD SDUWH GH OD RUDFLyQ SRU HO SURQRPEUH ³ORV´ $
 126. 126. 'D D WXV SDGUHV OR TXH WH VREUy GH GLQHUR %
 127. 127. RQYHQFLHURQ DQWHV GHO ILQDO GHO SDUWLGR D WRGDV SDUD TXH FDQWDUDQ
 128. 128. $ ODV SULPHUDV GH OD FODVH ORV SURIHVRUHV SUHPLDUiQ SRU VX HVIXHU]R '
 129. 129. 'HMDURQ OD FDVD GHVWUXLGD GHVSXpV GH OD ILHVWD GH FXPSOHDxRV (
 130. 130. /DV DODUPDV DOHUWDURQ D ORV YHFLQRV GRV PLQXWRV DQWHV GHO VLVPR (Q OD RUDFLyQ 3DUD OD EHOOD EDLODULQD GHO FDEDUHW KXER HQ DTXHOOD UHXQLyQ XQD VRVSHFKRVD WRUWD GH FKRFRODWH IUDPEXHVDV HO SURQRPEUH ³OD´ SXHGH UHHPSOD]DU D OD IUDVH $
 131. 131. XQD VRVSHFKRVD WRUWD %
 132. 132. XQD VRVSHFKRVD WRUWD GH FKRFRODWH IUDPEXHVDV
 133. 133. OD EHOOD EDLODULQD '
 134. 134. OD EHOOD EDLODULQD GHO FDEDUHW (
 135. 135. DTXHOOD UHXQLyQ ¢4Xp SDUWH GH OD VLJXLHQWH RUDFLyQ SXHGH VHU UHHPSOD]DGD SRU OR (XJHQLR YLVLWy HO PXVHR HO OXQHV SRU OD PDxDQD
 136. 136. HO OXQHV SRU OD PDxDQD
 137. 137. HO OXQHV
 138. 138. HO PXVHR
 139. 139. HO PXVHR HO OXQHV
 140. 140. (XJHQLR
 141. 141. 6HxDOD OD RUDFLyQ TXH FRQWHQJD XQD IUDVH TXH SXHGD VHU UHHPSOD]DGD SRU OHV $
 142. 142. /RV HPSUHVDULRV HQYLDURQ YDULRV GRFXPHQWRV D ORV HPEDMDGRUHV %
 143. 143. 'LMR TXH QR ORV YROYHUtD D YHU QXQFD PiV
 144. 144. 7UDEDMD ORV GRPLQJRV SDUD JDQDU KRUDV H[WUDV '
 145. 145. /OHYy D ORV QLxRV D EXVFDU XQRV ]DSDWRV GH I~WERO (
 146. 146. RQIHVy WRGRV VXV SHFDGRV DO VDFHUGRWH
 147. 147. ¢XiO GH ODV RSFLRQHV FXPSOH OD IXQFLyQ GH REMHWR GLUHFWR GH OD VLJXLHQWH RUDFLyQ /D PDFHWD OD WUDMLVWH SRU OD WDUGH $
 148. 148. 7~ %
 149. 149. /D PDFHWD
 150. 150. 3RU OD WDUGH '
 151. 151. /D WDUGH (
 152. 152. eO
 153. 153. 6HxDOD ODV
 154. 154. RUDFLyQHV
 155. 155. HQ TXH DOJXQD IUDVH SXHGD UHHPSOD]DUVH SRU HO SURQRPEUH OR , 3DEOR 3HGUR UHFRUGDURQ VX ~OWLPR YHUDQR MXQWRV HQ 3XQWD 6DO ,, /D FRQVWUXFWRUD GHPROLy HO HGLILFLR TXH TXHGDED HQ DTXHO OXJDU ,,, RPSUDURQ XQD EROVD GH DUUR] HQ HO PHUFDGR $
 156. 156. 6ROR , %
 157. 157. 6ROR , ,,
 158. 158. , ,, ,,, '
 159. 159. 6ROR ,,, (
 160. 160. 1LQJXQD
 161. 161. 6HxDOD FXiO GH ORV VLJXLHQWHV SURQRPEUHV SXHGH UHHPSOD]DU DO REMHWR GLUHFWR HQ OD VLJXLHQWH RUDFLyQ 7~ YHQGLVWH HO YLHMR IXVLO GH PL WDWDUDEXHOR SRU SRFRV FHQWDYRV $
 162. 162. /R %
 163. 163. 7~
 164. 164. (O '
 165. 165. /D (
 166. 166. /RV
 167. 167. 6HxDOD ODV
 168. 168. RUDFLyQHV
 169. 169. HQ TXH XQD IUDVH SXHGH UHHPSOD]DUVH SRU HO SURQRPEUH OHV , RQVWUXLPRV KHUPRVRV GHOLFDGRV FDVWLOORV GH DUHQD DO DWDUGHFHU ,, 3DROD PLQWLy GHVFDUDGDPHQWH D WRGRV VXV IDPLOLDUHV VREUH VX ERGD ,,, /DV PRQMDV GHO FRQYHQWR UHJDODURQ SDVWHOHV JDOOHWDV GHPiV SRWDMHV DO QLxR QXHYR GHO RUIDQDWR $
 170. 170. , ,, ,, %
 171. 171. 6ROR ,,,
 172. 172. 6ROR ,, '
 173. 173. 6ROR ,, ,,, (
 174. 174. 6ROR ,
 175. 175. (Q OD RUDFLyQ 'DBBB HO FKRFRODWH SURPHWLGR D 3HGUR D 5D~O SRU VXV EXHQDV QRWDV ¢FXiO HV HO SURQRPEUH FRUUHFWR $
 176. 176. /RV %
 177. 177. /DV
 178. 178. /H '
 179. 179. /HV (
 180. 180. /R
 181. 181. RPSOHWH ORV HVSDFLRV HQ EODQFR 'HVSXpV GH FRUUHU OD JUDQ PDUDWyQ ORV FRPSHWLGRUHV IXHURQ SUHPLDGRV HQ OD JUDQ SOD]D BBBBBB UHFLELHURQ FRQ JUDQ M~ELOR D TXH BBBBB HVIRU]DURQ GHPDVLDGR SRU ORJUDU HO JUDQ SUHPLR 7RGRV BBBB PHUHFtDQ SRU VX HVIXHU]R $
 182. 182. /DV ± ORV ± VH %
 183. 183. /RV ± VH ± OR
 184. 184. /DV ± VH ± VH '
 185. 185. /RV ± OR ± VH (
 186. 186. 6H ± VH ± OR
 187. 187. (Q OD RUDFLyQ /RV VLJQRV GH SXQWXDFLyQ KDQ VLGR RPLWLGRV
 188. 188. /RV OXQHV FRPH OHQWHMDV SDUD DWUDHU OD EXHQD VXHUWH $
 189. 189. ©OD EXHQD VXHUWHª HV HO VXMHWR GH OD RUDFLyQ %
 190. 190. ©/RV OXQHVª HV HO VXMHWR GH OD RUDFLyQ
 191. 191. ©OHQWHMDVª HV HO REMHWR LQGLUHFWR GH OD RUDFLyQ '
 192. 192. ©SDUD DWUDHU OD EXHQD VXHUWHª HV HO REMHWR LQGLUHFWR GH OD RUDFLyQ (
 193. 193. ©/RV OXQHVª HV XQ FRPSOHPHQWR FLUFXQVWDQFLDO GH OD RUDFLyQ
 194. 194. $ SDUWLU GH OD RUDFLyQ 2GLVHR FHJy D 3ROLIHPR SDUD HVFDSDU GH OD FXHYD HQ OD TXH HO JLJDQWH WHQtD FDXWLYRV DO KpURH D VXV KRPEUHV FRORFD HQ ORV SDUpQWHVLV 9 VL HV YHUGDGHUD R ) VL HV IDOVD OD DILUPDFLyQ $
 195. 195. ©D 3ROLIHPRª HV HO REMHWR LQGLUHFWR GH OD RUDFLyQ
 196. 196. %
 197. 197. ©HVFDSDUª HV XQ YHUER VXERUGLQDGR
 198. 198. ©WHQtDª HV HO YHUER SULQFLSDO GH OD RUDFLyQ
 199. 199. '
 200. 200. ©D 3ROLIHPRª HV HO REMHWR GLUHFWR GH OD RUDFLyQ
 201. 201. (
 202. 202. © SDUD HVFDSDU GH OD FXHYD HQ OD TXH HO JLJDQWH WHQtD FDXWLYRV DO KpURH D VXV KRPEUHVª HV HO FRPSOHPHQWR FLUFXQVWDQFLDO GH OD RUDFLyQ
 203. 203. )
 204. 204. ©FHJyª HV HO YHUER SULQFLSDO
 205. 205. (Q HO SiUUDIR /RV ULWRV GH OD PXHUWH H[SUHVDQ HO UHYHUVR GH ORV GHO QDFLPLHQWR (Q PXFKDV RFDVLRQHV ODV SHUVRQDV PDRUHV GHELGR D VXV HQIHUPHGDGHV R D VX DYDQ]DGD HGDG VRQ VHSDUDGDV GH OD YLGD DFWLYD GHO FRQWDFWR VRFLDO QRUPDO XDQGR IDOOHFHQ GHWHUPLQDGRV ULWXDOHV UHOLJLRVRV R FXOWXUDOHV VRQ UHDOL]DGRV SDUD DXGDU D ORV IDPLOLDUHV D DFHSWDU HO QXHYR HVWDGR
 206. 206. $GDSWDGR GH 0LFURVRIW RUSRUDWLRQ @ $
 207. 207. ©HO UHYHUVR GHO QDFLPLHQWRª HV XQ FRPSOHPHQWR FLUFXQVWDQFLDO GH OD SULPHUD RUDFLyQ %
 208. 208. ©UHOLJLRVRV R FXOWXUDOHVª HV XQ FRPSOHPHQWR FLUFXQVWDQFLDO GH OD WHUFHUD RUDFLyQ
 209. 209. ©ODV SHUVRQDV PDRUHV GHELGR D VXV HQIHUPHGDGHV R D VX DYDQ]DGD HGDGª HV HO VXMHWR GH OD VHJXQGD RUDFLyQ '
 210. 210. ©GHWHUPLQDGRV ULWXDOHV UHOLJLRVRV R FXOWXUDOHVª HV VXMHWR GH OD WHUFHUD RUDFLyQ (
 211. 211. ©HO UHYHUVR GHO QDFLPLHQWRª HV HO VXMHWR GH OD SULPHUD RUDFLyQ /D RUDFLyQ HV XQ HQXQFLDGR FRQ VHQWLGR FRPSOHWR /HH ORV VLJXLHQWHV HQXQFLDGRV • 0DUtD FRORFDUi HQ HO DUPDULR • )XLPRV FRQ PXFKD DOHJUtD • (QWUHJy XQ SDTXHWH DHU ¢3XHGHQ VHU FRQVLGHUDGDV RUDFLRQHV 'HVGH HO SXQWR GH YLVWD JUDPDWLFDO Vt VRQ RUDFLRQHV SXHV SUHVHQWDQ XQ YHUER SULQFLSDO 6LQ HPEDUJR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GHO VHQWLGR HVWiQ LQFRPSOHWDV 3DUD TXH XQD RUDFLyQ WHQJD VHQWLGR FRPSOHWR SRU OR WDQWR SXHGDQ FRQIRUPDU SiUUDIRV HO YHUER SULQFLSDO GHEH HVWDU DFRPSDxDGR GH WRGRV ORV FRPSOHPHQWRV TXH QHFHVLWH • 0DUtD FRORFDUi HQ HO DUPDULR • 0DUtD FRORFDUi HO UHJDOR HQ HO DUPDULR • )XLPRV FRQ PXFKD DOHJUtD • )XLPRV D OD ILHVWD FRQ PXFKD DOHJUtD $FWLYLGDG 0DUTXH OD UHVSXHVWD FRUUHFWD ¢XiO GH ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV QR WLHQH VHQWLGR FRPSOHWR $
 212. 212. (O VHxRU GXUPLy GXUDQWH WRGR HO GtD %
 213. 213. (O SHUUR QR WLHQH SUREOHPDV SDUD PDVWLFDU
 214. 214. (O PRQMH UHSDUWH SDUD ORV QLxRV SREUHV GH OD FXLGDG '
 215. 215. /D QLxD YD D OD LJOHVLD WHPSUDQR (
 216. 216. /RV ELyORJRV HVWXGLDQ OD YLGD HQ OD 7LHUUD ¢XiO GH ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV WLHQH VHQWLGR FRPSOHWR $
 217. 217. /D SROLFtD QR SHUPLWLy DO DFXVDGR FXDQGR OR LQWHUURJDEDQ %
 218. 218. (O JRELHUQR QR ORJUy SDUD OD PRGHUQL]DFLyQ GHO )HUURFDUULO HQWUDO
 219. 219. (OORV GXUPLHURQ WRGR HO GtD '
 220. 220. 0LJXHOLWR GRQy VX JXLWDUUD VXV ERWDV (
 221. 221. $QDKt SUHSDUD FRPR VROLVWD
 222. 222. 6ROXFLRQDULR $FWLYLGDG 6XEUDH ORV YHUERV SUHVHQWHV HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV 7X SDUWLGD HQWULVWHFH D PXFKDV SHUVRQDV DGD PDxDQD GH GLFLHPEUH DEUH VXV RMRV SLHQVD HQ pO 3DUD HQWDEOLOODU XQD SLHUQD URWD HQYXHOYD OD SDUWH DIHFWDGD SUHVLRQH FRQ IXHU]D 6LHPSUH OD PXFKDFKD GXHUPH DUUXOODGD SRU HO VLOELGR GHO YLHQWR /RV UHPROFDGRUHV GH GHVPRQWH FLUFXODUiQ SRU ODV YtDV DVLJQDGDV SDUD HOOR +D XQRV HVWXSHQGRV SODQHV SDUD ODV SUy[LPDV DXGLWRUtDV FRQWDEOHV $FWLYLGDG 6XEUDH ORV YHUERV SUHVHQWHV HQ HO VLJXLHQWH SiUUDIR $FWLYLGDG ,GHQWLILTXH ORV YHUERV ORV YHUERLGHV HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV -RVp /XLV WURWD YHUER
 223. 223. PLUDQGR YHUERLGHJHUXQGLR
 224. 224. KDFLD DGHODQWH *XVWDYR SDWHy YHUER
 225. 225. XQD SHORWD DO RtU YHUERLGHLQILQLWLYR
 226. 226. HO VLOEDWR (O VHxRU *DUFtD OLPSLD YHUER
 227. 227. ODV FDVDV GH %DUUDQFR SDUD SXOLU YHUELRGHLQILQLWLYR
 228. 228. VX ODVWLPDGR YHUERLGHSDUWLFLSLR
 229. 229. RUJXOOR (O OLEUR HVWi YHUER
 230. 230. VREUH OD PHVD SDUD DGRUQDUOD YHUERLGHLQILQLWLYR
 231. 231. /D OLEHUWDG HQWHQGLGD YHUERLGHSDUWLFLSLR
 232. 232. FRPR UHDOPHQWH HV YHUER
 233. 233. UHSUHVHQWD YHUER
 234. 234. XQ GHUHFKR GH WRGR LQWHJUDQWH GH XQD VRFLHGDG /D YHQLGD GHO SUHVLGHQWH GH HVH SDtV UHVXOWy YHUER
 235. 235. DSODXGLGD YHUERLGHSDUWLFLSLR
 236. 236. SRU WRGRV /RV 5ROOLQJ 6WRQHV KDEODQGR YHUERLGHJHUXQGLR
 237. 237. FRQ OD YHUGDG VRQ YHUER
 238. 238. XQR GH ORV JUXSRV GH URFN PiV UHFRQRFLGRV YHUERLGHSDUWLFLSLR
 239. 239. HQ HO PXQGR /D ~OWLPD SHOtFXOD URGDGD YHUERLGHSDUWLFLSLR
 240. 240. HQ OD VLHUUD FDSWXUy YHUER
 241. 241. OD DWHQFLyQ GH ORV VDWXUDGRV YHUERLGHSDUWLFLSLR
 242. 242. HVSHFWDGRUHV OLPHxRV (OOD LQVSLUiQGRVH YHUERLGHJHUXQGLR
 243. 243. HQ OD GHVDSDUHFLGD YHUERLGHSDUWLFLSLR
 244. 244. GLYD FRQVWUXy YHUER
 245. 245. XQ HQWUDxDEOH SHUVRQDMH $ Pt PH HQFDQWD YHUER
 246. 246. DTXHO WDQ SURPRFLRQDGR YHUERLGHSDUWLFLSLR
 247. 247. FXHQWR GH HVH UHQRPEUDGR YHUERLGHSDUWLFLSLR
 248. 248. DXWRU KRODQGpV $FWLYLGDG RQMXJXH SHUWLQHQWHPHQWH ORV YHUERLGHV TXH VH SUHVHQWDQ HQWUH SDUpQWHVLV D FRQWLQXDFLyQ VROHU GHFLU
 249. 249. 6LHPSUH VROtDQVXHOHQ GHFLU ORV VDELRV TXH ELHQ WH TXLHUH TXLHQ WX ELHQ SHUVLJXH /D KHPRSUHVLQD HV XQ SpSWLGR QDWXUDO TXH DFW~D VREUH ORV FHQWURV GH UHFRPSHQVD GHO FHUHEUR TXH VH DFWLYDQ FXDQGR OD SHUVRQD VH GHOHLWD SRU HMHPSOR FRPLHQGR R IXPDQGR /RV DVSHFWRV JUDWLILFDQWHV GH OD DOLPHQWDFLyQ LQIOXHQ HQ QXHVWUR FRPSRUWDPLHQWR SRU OR TXH D YHFHV FRPHPRV SRU SODFHU PiV TXH SRU KDPEUH VXEUDD *DUURQ 'RGG FLHQWtILFR GH OD 8QLYHUVLGDG GH 0DQFKHVWHU 8Q QRYHGRVR IiUPDFR TXH FRQWLHQH KHPRSUHVLQD EORTXHD ORV FLUFXLWRV GH UHFRPSHQVD UHGXFH OD VHQVDFLyQ GH SODFHU (O UHVXOWDGR FRPR PXHVWUDQ ORV H[SHULPHQWRV UHDOL]DGRV FRQ UDWRQHV HV TXH ORV URHGRUHV WUDWDGRV FRPHQ PXFKR PHQRV TXH VXV FRQJpQHUHV $GDSWDGR GH 0X LQWHUHVDQWH @
 250. 250. SRGHU LU
 251. 251. 1XQFD SXHGHQSRGUiQ LU VRODV GH SDVHR VL HV PX WDUGH GHEHU HVWDU
 252. 252. $ORQVR W~ GHEHUiQ HVWDU GH UHJUHVR OD SUy[LPD VHPDQD VLQ IDOWD KDEHU HVWXGLDGR
 253. 253. )HOL]PHQWH KH HVWXGLDGR PLV RSFLRQHV DQWHV GH MXJDUPH OD ~OWLPD ILFKD HVWDU EHELHQGR
 254. 254. 0iV WDUGH HVWDUiQ EHELHQGR HO FRQWHQLGR GH VXV FRSDV HVRV DQFLDQRV FDEDOOHURV VHU SUHPLDGR
 255. 255. 7RGDV HVDV SXEOLFDFLRQHV VHUiQ SUHPLDGDV SRU XQ UHQRPEUDGR MXUDGR QDFLRQDO $FWLYLGDG 6XEUDH ORV YHUERV WDQWR VLPSOHV FRPR FRPSXHVWRV TXH HQFXHQWUH HQ HO VLJXLHQWH WH[WR *XDUGDSDUTXHV GHO 6DQWXDULR 1DFLRQDO 7DEDFRQDV 1DPEDOOH DMDPDUFD
 256. 256. ORJUDURQ FDSWDU FRQ OD DXGD GH FiPDUDVWUDPSD LPiJHQHV GH XQ WDSLU GH DOWXUD HVSHFLH HQ SHOLJUR FUtWLFR GH H[WLQFLyQ FXR ~OWLPR UHIXJLR HVWDUtD HQ HVWD ÈUHD 1DWXUDO 3URWHJLGD GRQGH KDELWDUtD HO GH HMHPSODUHV H[LVWHQWHV HQ HO 3HU~ (O WDSLU GH DOWXUD WDPELpQ FRQRFLGR FRPR WDSLU DQGLQR R GDQWD GH PRQWDxD HV OD PiV SHTXHxD GH ODV WUHV HVSHFLHV GH WDSLUHV 0LGH DSUR[LPDGDPHQWH P GH ORQJLWXG SXHGH OOHJDU D SHVDU KDVWD NJ WLHQH XQ SHODMH QHJUX]FR FRQ XQ YHOOyQ ODQXGR TXH OR SURWHJH GHO IUtR (VWH HVFXUULGL]R DQLPDO GHO TXH KDVWD HO PRPHQWR VROR VH KDEtDQ HQFRQWUDGR UDVWURV HVFXFKDGR UXPRUHV VXHOH GHVFDQVDU GXUDQWH HO GtD SHUGLGR HQWUH OD GHQVD YHJHWDFLyQ GH OD ]RQD VDOH D EXVFDU DOLPHQWR EiVLFDPHQWH WDOORV IUXWRV GHO ERVTXH HQDQR HQ ODV SULPHUDV KRUDV GH OD PDxDQD DO FDHU OD WDUGH $GDSWDGR GH 'LDULR (O RPHUFLR @ $FWLYLGDG /HD ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV /XHJR LGHQWLILTXH ORV YHUERV SULQFLSDOHV ORV YHUERV VXERUGLQDGRV ORV QH[RV TXH ORV VXERUGLQDQ 1XQFD FUHt YS
 257. 257. TXH QV
 258. 258. XQ FpOHEUH FLHQWtILFR PRGHUQR GHVERUGDQWH GH LGHDV DYDQ]DGDV YHD YV
 259. 259. HQ XQ SULPDWH GHSULPLGR D XQ DQWHSDVDGR GHO KRPEUH TXH QV
 260. 260. PHGLWD YV
 261. 261. ILORVRID YV
 262. 262. XDQGR QV
 263. 263. OD SROLFtD OOHJy YV
 264. 264. DO EDQFR ORV ODGURQHV D QR VH HQFRQWUDEDQ YS
 265. 265. DOOt SRUTXH QV
 266. 266. DOJ~Q GHVFXLGDGR HPSOHDGR EDQFDULR GHMy YV
 267. 267. OD SXHUWD WUDVHUD DELHUWD 0LHQWUDV QV
 268. 268. OD FRQFLHQFLD QDFLRQDO QR VH WHUPLQH YV
 269. 269. GH FRQIRUPDU HV YS
 270. 270. LQ~WLO SRVWXODU FRQFHSWR DOJXQR GH LGHQWLGDG FRPSDUWLGD /RV DSUHQGLFHV FXRV QV
 271. 271. PDHVWURV HUDQ YV
 272. 272. JHQHURVRV VH GHVDUUROODURQ YS
 273. 273. QRWDEOHPHQWH HQ HO DQWLJXR RILFLR GH OD HQFXDGHUQDFLyQ
 274. 274. $FWLYLGDG /HD HO VLJXLHQWH SiUUDIR FRPSOHWH HO FXDGUR TXH DSDUHFH D FRQWLQXDFLyQ /DV UHGHV VRFLDOHV UHSUHVHQWDQ XQ H[FHSFLRQDO HVFDSDUDWH HQ HO TXH HO XVXDULR SXHGH SXEOLFDU OR TXH GHVHH PXFKRV OR XWLOL]DQ FRPR KHUUDPLHQWD SURIHVLRQDO SDUD OD HODERUDFLyQ GH VX FXUUtFXOR GLJLWDO RWURV SXEOLFDQ VLQ SXGRU ORV GHWDOOHV PiV SHUVRQDOHV GH VX YLGD SULYDGD ELHQ SRU GHVFRQRFLPLHQWR GH ORV ULHVJRV SDUD VX SULYDFLGDG H LQWLPLGDG R ELHQ SRU VLPSOH LPSUXGHQFLD (O VHFWRU PiV YXOQHUDEOH SURSHQVR D GHVQXGDU VX LQWLPLGDG HQ ODV UHGHV VRFLDOHV HV HO GH ORV PHQRUHV GH HGDG HQ OD IUDQMD GH D DxRV 1R RFXUUH SRU IDOWD GH FRQRFLPLHQWRV WpFQLFRV QL GH SUHSDUDFLyQ TXH SRU IRUPDU SDUWH GH OD JHQHUDFLyQ ³QDWLYD GLJLWDO´ D ORV SRVHHQ FDVL GH IRUPD LQQDWD VLQR SRU OD DXVHQFLD GH VHQVLELOLGDG DOJXQD SRU OD SUHVHUYDFLyQ GH XQ PtQLPR HVSDFLR tQWLPR GH MXLFLR DQWH ORV ULHVJRV GHULYDGRV GHO XVR H[FHVLYR GH HVWRV QXHYRV FDQDOHV GH FRPXQLFDFLyQ 6LQ HPEDUJR OD UD]yQ SULPRUGLDO OD HQFRQWUDPRV HQ OD FDUHQFLD GH FRQRFLPLHQWRV VXILFLHQWHV VREUH OD PDWHULD HQ SDGUHV WXWRUHV SURIHVRUHV TXH VH YHQ GHVERUGDGRV SRU ORV DYDQFHV WHFQROyJLFRV HO IHQyPHQR GH ODV UHGHV VRFLDOHV VH YHQ LQFDSDFHV GH VHUYLU FRPR JXtD QHFHVDULD DQWH OD QXHYD UHDOLGDG GLJLWDO $GDSWDGR GH )HUQiQGH] @ YHUERV SULQFLSDOHV YHUERV VXERUGLQDGRV YHUERLGHV UHSUHVHQWDQ XWLOL]DQ SXEOLFDQ HV RFXUUH HQFRQWUDPRV SXHGH SXEOLFDU GHVHH SRVHHQ YHQ YHQ GHVQXGDU IRUPDU GHULYDGRV GHVERUGDGRV VHUYLU $FWLYLGDG 6HxDOH FXiOHV GH ORV VLJXLHQWHV HQXQFLDGRV VRQ RUDFLRQHV ORV SXQWRV KDQ VLGR RPLWLGRV
 275. 275. 4XHUHPRV XQ SRFR GH SDFLHQFLD FRQ QXHVWUR SURFHVR GH DGDSWDFLyQ /DV PHMRUHV EDQGDV GH URFN QDFLRQDO TXH DVLVWLHURQ DO HVWDGLR +D PHMRUHV SURSXHVWDV GH WUDEDMR HQ DTXHOOD FLXGDG UHR TXH FRPHU GH QRFKH SXHGH VHU FRQWUDSURGXFHQWH SDUD OD VDOXG (O IXHUWH UDVJR GH LQWROHUDQFLD TXH FDUDFWHUL]DED D PLV DEXHORV PDWHUQRV 3HQVDED FRQ PXFKD FRQYLFFLyQ TXH HQ DOJ~Q PRPHQWR FDPELDUtD GH DFWLWXG 8Q FXDGHUQR PX DQWLJXR FXD EHOOD FRQWUDWDSD HVWDED ODEUDGD HQ EDMRUUHOLHYH 8Q FHELFKH PX SLFDQWH SDUD PL JXVWR /D FRQH[LyQ FODQGHVWLQD GH FDEOH TXH H[LVWH HQ OD FLXGDG OD DIHD 1LQJ~Q SUREOHPD OR GHWHQGUi $FWLYLGDG 6XEUDH HO YHUER SULQFLSDO UHFRQR]FD HO VXMHWR HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV (O HVWXGLDQWH GH 0HGLFLQD@ SDVHDED DOHJUHPHQWH SRU OD FDWHGUDO /D KiELO SURIHVRUD@ EDMy HO WRQR GH OD YR] /RV JUiFLOHV GHGRV GH 9LROHWD@ MXJDEDQ FRQ VX FROODU QHUYLRVDPHQWH (O FLHQWtILFR GH OD XQLYHUVLGDG@ SLHQVD HQ HO VLVWHPD GLJHVWLYR GHO RUQLWRUULQFR 'HODWDURQ VX DYDQ]DGD HGDG ORV OHQWHV GHO LQVSHFWRU@ (GXDUGR@ DEULy OD SXHUWD PX FRQYHQFLGR GHO HQJDxR 6XMHWR WiFLWR@ (Q HO ~OWLPR LQVWDQWH SDVDURQ VX OXQD GH PLHO HQ DTXHOOD SDUDGLVtDFD LVOD (O FRQWHQLGR GH OD SUHJXQWD@ SUHVHQWD SUREOHPDV GH QDWXUDOH]D pWLFD $ -XDQ OH JXVWD OD WRUWD GH FKRFRODWH@
 276. 276. $FWLYLGDG RUULMD ORV HUURUHV GH FRPD LQFRUUHFWD HQWUH VXMHWR SUHGLFDGR TXH VH SUHVHQWDQ HQ HO VLJXLHQWH SiUUDIR 7DQWR ORV SUREOHPDV HQ OD HGXFDFLyQ SHUXDQD FRPR DOJXQDV SHUFHSFLRQHV VREUH ODV SURIHVLRQHV TXH HOLJHQ DOJXQRV MyYHQHV @ VRQ DOJXQRV GH ORV FDXVDQWHV GH ODV SRFDV SRVLELOLGDGHV SDUD HQFRQWUDU XQ HPSOHR TXH UHVSRQGD D VXV H[SHFWDWLYDV )UHQWH D HOOR HO VHFWRU HGXFDFLyQ @ QR GHEHUi GHVFXLGDU OD FDOLGDG GH VX IRUPDFLyQ EiVLFD TXH DVHJXUH HO PtQLPR GH GHVWUH]DV KDELOLGDGHV SDUD XQ GHVHQYROYLPLHQWR HQ HO IXWXUR PHUFDGR ODERUDO $VLPLVPR OD LGHQWLILFDFLyQ GH ORV QXHYRV QLFKRV GH HPSOHR OD SURSXHVWD GH PHGLGDV TXH GHEHQ DGRSWDUVH SDUD DSURYHFKDUORV @ VHUi XQD VROXFLyQ D PHGLDQR SOD]R )LQDOPHQWH ORV MyYHQHV HJUHVDGRV GHEHUiQ FRQVLGHUDU TXH SDUD VHU SURIHVLRQDOHV FRPSHWLWLYRV HV SUREDEOH TXH GHEDQ HGXFDUVH D OR ODUJR GH WRGD VX YLGD SXHV HO DSUHQGL]DMH SHUPDQHQWH WDPELpQ SXHGH JDUDQWL]DUOHV OD LQVHUFLyQ HQ HO PHUFDGR ODERUDO $GDSWDGR GH /RV5HFXUVRV+XPDQRVFRP @ $FWLYLGDG 6HJ~Q ODV UHJODV GH FRQFRUGDQFLD YHUEDO FRQMXJXH ORV LQILQLWLYRV TXH HVWiQ HQWUH SDUpQWHVLV 1R ROYLGHV GH UHFRQRFHU SULPHUR HO Q~FOHR GHO VXMHWR /RV FLHQWtILFRV GH XQ FRQRFLGR LQVWLWXWR DOHPiQ LGHQWLILFDURQ HO JHQ GH OD ORQJHYLGDG RQRFHU WXV YHUGDGHUDV LQWHQFLRQHV PH SHUPLWLUi DQGDU FRQ FDXWHOD /D FDVD TXH GHEtDQ GHPROHU SRU LQGLFDFLyQ GHO LQJHQLHUR HVWi SLQWDGD GH D]XO /D IDOWD GH GLQHUR HO SRFR WLHPSR TXH -XDQ SRVHtD SDUD GHGLFDU WLHPSR D HYHQWXDOLGDGHV GLILFXOWDURQ VX E~VTXHGD GH XQ QXHYR KRJDU 8QD JUDQ FDQWLGDG GH HVWXGLDQWHV GH ƒ GH PHGLD QR DOFDQ]yDOFDQ]DURQ XQ QLYHO ySWLPR HQ FRPSUHQVLyQ OHFWRUD 7RGDV ODV RSLQLRQHV YHUWLGDV HQ DTXHO EORJ SDUHFHQ EURPDV GH PDO JXVWR /D IDOWD GH HPSOHR ORV SUREOHPDV GHO DJUR VRQ WHPDV GHO GHEDWH SUHVLGHQFLDO 8Q EDUULO GH SHWUyOHR SURSRUFLRQD XQD HQHUJtD HTXLYDOHQWH D FLQFR DJULFXOWRUHV WUDEDMDQGR VLQ SDUDU GXUDQWH XQ DxR /D WHUFHUD SDUWH GH DOFRKyOLFRV WLHQHWLHQHQ KLMRV FRQ OD PLVPD DGLFFLyQ 3HU~ RWURV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV LQLFLDURQ XQD FDPSDxD SDUD HUUDGLFDU HO WUDEDMR LQIDQWLO (O GH ORV HVWDGRXQLGHQVHV DILUPDDILUPDQ TXH VX SDtV HV HO PHMRU GHO PXQGR ([LVWHQ PiV GH WLSRV GH GRORU GH FDEH]D VHJ~Q ORV H[SHUWRV $FWLYLGDG 6HJ~Q ODV UHJODV GH FRQFRUGDQFLD YHUEDO FRQMXJXH ORV LQILQLWLYRV TXH HVWiQ HQWUH SDUpQWHVLV (Q 3LXUD KXER IXHUWHV OOXYLDV HQ GLYHUVDV RSRUWXQLGDGHV VREUH WRGR HQ HO YHUDQR GH GHELGR D OD SUHVHQFLD GH OD FRUULHQWH GH (O 1LxR 3RU HVR KXER PXFKDV LQXQGDFLRQHV VH GDxDURQ VHULDPHQWH ODV SLVWDV GH OD FLXGDG LQFOXLGDV ODV GHO DHURSXHUWR
 277. 277. $GHPiV VH WHUPLQDURQ ORV FRPHVWLEOHV ODV DXWRULGDGHV VH SUHRFXSDURQ SRUTXH KDEtD EDUFRV TXH OOHYDEDQ FRPLGD D OD FLXGDG ,QFOXVLYH KXER SHUVRQDV TXH GHEtDQ HQWUDU D VXV FDVDV QDGDQGR /DV WHUULEOHV FRQVHFXHQFLDV GH HVWRV SUREOHPDV REOLJDURQ D ORV SREODGRUHV D WRPDU SUHFDXFLRQHV TXH OHV SHUPLWDQ HQIUHQWDU HQ HO IXWXUR VLWXDFLRQHV DGYHUVDV FRPR HVWDV
 278. 278. $FWLYLGDG 0DUTXH OD UHVSXHVWD FRUUHFWD $ ( % ( % $ % % $ ' % ( ) ) ) 9 9 9 ' $FWLYLGDG 0DUTXH OD UHVSXHVWD FRUUHFWD
 279. 279. /D SXQWXDFLyQ (O SXQWR VHJXLGR (O SXQWR VHJXLGR HV HO VLJQR GH SXQWXDFLyQ TXH GHOLPLWD FDGD XQD GH ODV RUDFLRQHV TXH FRQIRUPDQ XQ SiUUDIR (MHPSOR • /RV GHOILQHV SHUWHQHFHQ D OD FDWHJRUtD GH ORV FHWiFHRV (VWRV VXHOHQ YLYLU HQ DJXDV WHPSODGDV JHQHUDOPHQWH HQ ORV RFpDQRV 3DFtILFR $WOiQWLFR (Q HO HMHPSOR SRGHPRV QRWDU TXH H[LVWHQ GRV RUDFLRQHV TXH VH KDQ XQLGR SRU XQ SXQWR VHJXLGR /DV GRV PDQWLHQHQ XQD XQLGDG GH VHQWLGR WUDWDQ VREUH ORV GHOILQHV $GHPiV JUDPDWLFDOPHQWH DPEDV SUHVHQWDQ VXMHWRV SUHGLFDGRV (Q HO FDVR GH OD SULPHUD RUDFLyQ HO VXMHWR HV ³ORV GHOILQHV´ HO SUHGLFDGR ³SHUWHQHFHQ D OD FDWHJRUtD GH ORV FHWiFHRV´ HQ OD VHJXQGD HO VXMHWR HV ³HVWRV´ VX SUHGLFDGR ³VXHOHQ YLYLU HQ DJXDV WHPSODGDV JHQHUDOPHQWH HQ ORV RFpDQRV 3DFtILFR $WOiQWLFR´ $FWLYLGDG $QDOLFH VL ODV VLJXLHQWHV VRQ RUDFLRQHV FROyTXHOHV SXQWR D ODV TXH OR VRQ $EDQGRQy D VX PXMHU VLQ VHQWLU UHPRUGLPLHQWR HO GtD TXH VH PDUFKy OORYtD RORFDU HO SXQWR GRQGH FRUUHVSRQGD 0HOLVD 3OXWR QDGDURQ KDVWD TXHGDU H[WHQXDGRV HO VRO FDtD VLQ SLHGDG HQ VXV HVSDOGDV PRMDGDV OOHJDU D OD LVOD KDEtD VLGR VX ~QLFR REMHWLYR 1R IXPDU 'HVDUUROOHQ WRGRV ORV HMHUFLFLRV KDVWD TXH VXV PDQRV DUGDQ VX FRUD]yQ GHMH GH ODWLU /RV WUHV ~OWLPRV PHVHV GHO DxR SDVDGR IXHURQ WHUULEOHV QR SXHGR FUHHU TXH KDDPRV VDOLGR YLYRV 4XLVLHUD GHFLUOH FXiQWR OD DPR WRGDV ODV QRFKHV PH PLUR HQ HO HVSHMR SDUD YHUPH UHSLWLHQGR ODV PLVPDV SDODEUDV RORTXHQ HO SXQWR GRQGH FRUUHVSRQGD 8VWHG QR GHEHUtD GH IXPDU HQ HVWD KDELWDFLyQ 'HVSHGLGD GH VROWHUR HVWH ILQ GH VHPDQD $FWLYLGDG RORTXH HO SXQWR VHJXLGR GRQGH FUHD FRQYHQLHQWH SDUD VHSDUDU ODV RUDFLRQHV /DV EDOOHQDV HPLWHQ XQRV VRQLGRV SDUWLFXODUHV SDUD FRPXQLFDUVH HQWUH HOODV D HVWH VRQLGR SDUWLFXODU VH OH FRQRFH FRPR ³HO FDQWR GH ODV EDOOHQDV´ (O DJXD HV XQ FDQDO HIHFWLYR SDUD OD WUDQVPLVLyQ GHO VRQLGR HQ FDPELR HQ HO DLUH ODV YLEUDFLRQHV VH GLVSHUVDQ PiV UiSLGR GHELGR D VX HODVWLFLGDG DVt HO VRQLGR VH SLHUGH FRQ OD GLVWDQFLD
 280. 280. 7RGRV ORV FHWiFHRV WLHQHQ HO RtGR PX GHVDUUROODGR SXHGHQ GHWHFWDU FRQ PXFKD SUHFLVLyQ OD GLUHFFLyQ GH ORV VRQLGRV (O FDOHQWDPLHQWR JOREDO HV HO DXPHQWR JUDGXDO GH OD WHPSHUDWXUD PHGLD GH OD 7LHUUD D FDXVD GH FDPELRV RFXUULGRV HQ OD FRPSRVLFLyQ TXtPLFD GH OD DWPyVIHUD VH FUHH TXH HQ JUDQ PHGLGD OR SURGXFHQ ORV VHUHV KXPDQRV SRUTXH ORV JDVHV TXH VH KDQ LGR DFXPXODQGR KDQ DOWHUDGR OD FRPSRVLFLyQ GH OD DWPyVIHUD WHUUHVWUH VRQ JHQHUDGRV HQ JUDQGHV FDQWLGDGHV SRU ODV DFWLYLGDGHV KXPDQDV $GDSWDGR GH *LGGHQV @ $FWLYLGDG RUULMD HO XVR GHO SXQWR VHJXLGR HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV /RV ODGURQHV KXHURQ UDXGRV XDQGR ORV GRV SHUURV GHO YHFLQR HPSH]DURQ D ODGUDU /D SHOtFXOD FDUHFtD GH LQWHUpV HPRFLyQ /RV HVSHFWDGRUHV QR WXYLHURQ PiV UHPHGLR TXH UHWLUDUVH GHO FLQH 8QD FODUD PXHVWUD GH VX LQRFHQFLD HUD VX YROXQWDG SDUD DXGDU HQ ODV LQYHVWLJDFLRQHV 4XH VH LQLFLDURQ LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GHO GHVIDOFR (O GtD TXH JDQDPRV HO FRQFXUVR FHOHEUDPRV FRQ XQD ILHVWD $ OD FXDO FRQFXUULHURQ WRGRV QXHVWURV IDPLOLDUHV /DV WLMHUDV QR WHQtDQ HO ILOR DGHFXDGR /D SHOXTXHUD WXYR TXH EXVFDU XQ HVPHULO SDUD DILODUODV 1LQJ~Q FLHQWtILFR VH LQWHUHVy SRU HO DQiOLVLV XRV UHVXOWDGRV FRQ HO WLHPSR IXHURQ UHYHODGRUHV (O SXQWR DSDUWH (O SXQWR DSDUWH VH XWLOL]D SDUD GHOLPLWDU SiUUDIRV HV GHFLU FRQMXQWRV GH RUDFLRQHV TXH SRVHHQ XQLGDG WHPiWLFD DGD SiUUDIR GHEH GHVDUUROODU XQ ~QLFR DVSHFWR GHO WHPD JHQHUDO $FWLYLGDG ,QGLTXH HO OXJDU HQ HO TXH GHED FDPELDUVH HO SXQWR VHJXLGR SRU XQ SXQWR DSDUWH 7H[WR /DV ROLPSLDGDV GH %HLMLQJ VHUiQ UHFRUGDGDV SRU ORV YDULRV UpFRUGV PXQGLDOHV ROtPSLFRV TXH VH EDWLHURQ 3UREDEOHPHQWH HO FDVR PiV SXEOLFLWDGR VHD HO GH 0LFKDHO 3KHOSV TXLHQ FRQWUD WRGR SURQyVWLFR REWXYR RFKR PHGDOODV GH RUR RQ HVD SURH]D ORJUy VXSHUDU OR DOFDQ]DGR SRU VX FRPSDWULRWD 0DUN 6SLW] TXLHQ KDEtD REWHQLGR VLHWH SUHVHDV GRUDGDV HQ XQD ROLPSLDGD DQWHULRU 1RWRULD IXH WDPELpQ OD DFWXDFLyQ GHO MDPDLTXLQR 8VDLQ %ROW TXLHQ ORJUy OR TXH KDVWD KDFH XQRV PHVHV SDUHFtD LPSRVLEOH EDMDU HO WLHPSR GH ORV PHWURV SODQRV SRU GHEDMR GH ORV VHJXQGRV (O DXUD GH WULXQIR SUHPLDGR HVIXHU]R GH ORV JDQDGRUHV VRQULHQWHV HQ HO SRGLR QR ORJUDUi VLQ HPEDUJR ERUUDU GH QXHVWUD PHPRULD OD LQWHQVD DJLWDFLyQ SROtWLFD TXH SUHFHGLy DO LQLFLR GH ODV MXVWDV ROtPSLFDV RPR VH VDEH KLQD HV VHJ~Q OR KDQ UHYHODGR GLYHUVRV RUJDQLVPRV GH GHUHFKRV
 281. 281. KXPDQRV XQR GH ORV SDtVHV HQ ORV TXH VH YLRODQ ORV GHUHFKRV KXPDQRV GH PDQHUD VLVWHPiWLFD (VH GXGRVR VLWLDO LQFOXH GHVGH OXHJR OD DSOLFDFLyQ GH OD SHQD GH PXHUWH SHUR WDPELpQ ODV UHVWULFFLRQHV GH OD OLEHUWDG GH LQIRUPDFLyQ RPR VH YH QR WRGR OR TXH EULOOD UHIXOJH OODPD QXHVWUD DWHQFLyQ HV VLHPSUH RUR 7H[WR (O FLQH UXPDQR HVWi GDQGR TXH KDEODU HQ ORV OXJDUHV GRQGH VH SXHGH YHU QR VRODPHQWH SRU OD REUD GHO FOiVLFR /XFLDQ 3LQWLOLH VLQR SRU ODV SHOtFXODV UHFLHQWHV GH GLUHFWRUHV GH XQD QXHYD KRUQDGD FRPR /D PXHUWH GHO VHxRU /D]DUHVFX GH ULVWL 3XLX (VWH GH %XFDUHVW GH RUQHOLX 3RURPERLX PHVHV VHPDQDV GtDV GH KULVWLDQ 0XQJLX 8QD SUXHED LQGXELWDEOH HV OD FDQWLGDG YDORU GH ORV SUHPLRV UHFLELGRV HQ ORV IHVWLYDOHV PiV LPSRUWDQWHV GHO PXQGR FRPR HO GH DQQHV TXH HO RWRUJy OD 3DOPD GH 2UR DO ~OWLPR GH ORV ILOPHV QRPEUDGRV (Q UHODFLyQ FRQ VXV FDUDFWHUtVWLFDV IRUPDOHV HO FLQH UXPDQR GH KR OXFH FRPR HO GH XQ QHRUUHDOLVPR SXHVWR DO GtD KHFKR FRQ SRFRV PHGLRV JUDQ DXVWHULGDG GH UHFXUVRV 'HVWDFDQ WDPELpQ VXV KLVWRULDV FRWLGLDQDV TXH WRFDQ DVXQWRV HVHQFLDOHV GH OD YLGD VRFLDO FRQ XQ DFHQWR QDWXUDOLVWD LQRFXOWDEOH $GHPiV VXV DQpFGRWDV DERUGDQ HO SUHVHQWH SHUR VH UHPLWHQ HQWUH OtQHDV DO SDVDGR WUDXPiWLFR GH OD GLFWDGXUD (Q DOJXQRV FDVRV OD LURQtD HVWi SUHVHQWH LQFOXVR FXDQGR OD PLUDGD HV GHVSLDGDGD FRPR HQ /D PXHUWH GHO VHxRU /D]DUHVFX (Q RWURV FDVRV FRPR HQ PHVHV VHPDQDV GtDV HO KXPRU HVWi DXVHQWH OD PLUDGD VREUH FDGD XQR GH ORV LQFLGHQWHV GUDPiWLFRV QDUUDGRV WLHQH D OD YH] OD VHFD GLVWDQFLD GHO HQWRPyORJR OD FRPSDVLyQ GHO PRUDOLVWD (V HQ ILQ XQ FLQH IRUPDOPHQWH FRPSOHMR SRWHQWH $GDSWDGR GH %HGRD @ /D FRPD /D FRPD HV HO VLJQR GH SXQWXDFLyQ FXR XVR DGHFXDGR SURSRUFLRQD HILFDFLD FRPXQLFDWLYD D ODV RUDFLRQHV 3DUD WHQHU XQ SOHQR GRPLQLR GH VX XVR HV QHFHVDULR SRVHHU XQ PtQLPR FRQRFLPLHQWR GH OD HVWUXFWXUD JUDPDWLFDO TXH HV OR TXH D FRQWLQXDFLyQ SUHVHQWDUHPRV RPR D VH KD VHxDODGR HQ HO DSDUWDGR HO HMH SULQFLSDO GH OD RUDFLyQ HV HO YHUER $OUHGHGRU GH HVWH VH DUWLFXODQ RWUDV IUDVHV TXH FXPSOHQ IXQFLRQHV VLQWiFWLFDV VHPiQWLFDV GLVWLQWDV XQD IUDVH QRPLQDO VXMHWR XQD IUDVH QRPLQDO REMHWR GLUHFWR XQD IUDVH SUHSRVLFLRQDO REMHWR LQGLUHFWR XQD IUDVH SUHSRVLFLRQDO FLUFXQVWDQFLDO GH OXJDU HWFpWHUD (Q HO LQWHULRU GH FDGD RUDFLyQ VXV HOHPHQWRV SXHGHQ VHU UHRUGHQDGRV FRQ HO XVR GH FRPDV (VWD RUJDQL]DFLyQ LPSOLFD HQXPHUDU IUDVHV LQWURGXFLU HOHPHQWRV H[SOLFDWLYRV PRYHU FRPSOHPHQWRV FLUFXQVWDQFLDOHV RPLWLU YHUERV HQWUH RWUDV YDULDFLRQHV TXH SHUPLWLUiQ GDUOH D OD RUDFLyQ XQ VHQWLGR SOHQR TXH FRQWULEXLUi DO GHVDUUROOR VyOLGR GH ODV LGHDV /D FRPD GH PRYLPLHQWR GH FLUFXQVWDQFLDO /DV RUDFLRQHV HQ HVSDxRO SUHVHQWDQ KDELWXDOPHQWH HO VLJXLHQWH RUGHQ 68-(72! 35(',$'2! 9(5%2 2%-(72 ',5(72 2%-(72 ,1',5(72 ,58167$1,$/
 282. 282. $KRUD ELHQ HQ HO KDEOD FRWLGLDQD FXDQGR HVFULELPRV VROHPRV DOWHUDU HO RUGHQ WUDGLFLRQDO GHO HVSDxRO +DFHPRV OR VLJXLHQWH 2UGHQ WUDGLFLRQDO GH OD RUDFLyQ HQ FDVWHOODQR 0DQROR 6XMHWR UHJDOy 9HUER VX FDPLRQHWD 2' D 0LJXHO 2, DQWHV GH YLDMDU FLUFXQVWDQFLDO 0RYLPLHQWR GH FLUFXQVWDQFLDO 0DQROR 6XMHWR UHJDOy 9HUER VX FDPLRQHWD 2' D 0LJXHO 2, DQWHV GH YLDMDU FLUFXQVWDQFLDO $QWHV GH YLDMDU FLUFXQVWDQFLDO 0DQROR 6XMHWR UHJDOy 9HUER VX FDPLRQHWD 2' D 0LJXHO 2, 6LHPSUH TXH HO FRPSOHPHQWR FLUFXQVWDQFLDO VH PXHYD GH VX OXJDU KDELWXDO HV GHFLU GHO ILQDO GH OD RUDFLyQ HVWH PRYLPLHQWR GHEHUi HVWDU PDUFDGR FRQ XQD FRPD 3RU HOOR H[LVWH XQD FRPD OODPDGD FRPD GH PRYLPLHQWR GHO FLUFXQVWDQFLDO (MHPSOR • 0DQROR UHJDOy VX FDPLRQHWD D 0LJXHO DQWHV GH YLDMDU • $QWHV GH YLDMDU 0DQROR UHJDOy VX FDPLRQHWD D 0LJXHO • 0DQROR DQWHV GH YLDMDU UHJDOy VX FDPLRQHWD D 0LJXHO • 0DQROR UHJDOy DQWHV GH YLDMDU VX FDPLRQHWD D 0LJXHO 'HEHPRV WHQHU HQ FXHQWD OR VLJXLHQWH 6L HO FRPSOHPHQWR FLUFXQVWDQFLDO HVWi DO ILQDO GH OD RUDFLyQ QR GHEHPRV FRORFDU FRPD DXQTXH KDD PiV GH XQR /RV IXWEROLVWDV SURIHVLRQDOHV VXHOHQ MXJDU HQ FOXEHV GHSRUWLYRV H[WUDQMHURV GXUDQWH YDULDV WHPSRUDGDV 6L PRYHPRV GRV FLUFXQVWDQFLDOHV R PiV GHEHPRV PDUFDU FDGD PRYLPLHQWR FRQ XQD FRPD 0DQROR 6XMHWR DQWHV GH YLDMDU FLUFXQVWDQFLDO UHJDOy 9HUER VX FDPLRQHWD 2' D 0LJXHO 2,
 283. 283. 7RGRV ORV GRPLQJRV FRQ OD WtD ORWLOGH )UDQFLVTXLWR DFXGtD D PLVD $FWLYLGDG 6XEUDH ORV FRPSOHPHQWRV FLUFXQVWDQFLDOHV HQ FDGD RUDFLyQ FRORTXH ODV FRPDV TXH IDOWHQ (O FKHI SHUXDQR 0DUWtQ 9HODVFR 7URMDQ SUHSDUDUi ORV SODWRV GHO IHVWLYDO GH FRPLGD SHUXDQD HQ XQ OXMRVR KRWHO GH 0DQLOD GXUDQWH HO PHV GH IHEUHUR (Q HO GLDULR 0DQLOD %XOOHWLQ VH KD SXEOLFDGR XQ DUWtFXOR TXH DQXQFLD HO HYHQWR DQDOL]D OD FXOLQDULD SHUXDQD RQ XQ PHQ~ FRPSXHVWR SRU SXOSR DO ROLYR WLUDGLWR GH DMt DPDULOOR FDXVD GH ODQJRVWLQRV DMt GH JDOOLQD ORPR VDOWDGR HO FKHI 9HODVFR HQ HVWD RFDVLyQ SODQHD VRUSUHQGHU ORV SDODGDUHV ILOLSLQRV 8Q WHUUHPRWR GH PiV GH JUDGRV HQ OD HVFDOD GH 5LFKWHU HVWUHPHFLy +DLWt GXUDQWH VHJXQGRV OD WDUGH GHO GH HQHUR GH -RVp $QWRQLR *RQ]iOH] 6HPDQFKH JHUHQWH GH RSHUDFLRQHV HQ XQD HPSUHVD HQ 3XHUWR 3UtQFLSH H[SOLFy FRQ GHWDOOH ORV HIHFWRV GHO WHUUHPRWR HQ HO VLVWHPD GH FRPXQLFDFLRQHV GH OD FLXGDG $FWLYLGDG RUULMD OD SXQWXDFLyQ HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV XDQGR HQ PDR GH VH HPLWLy HO HSLVRGLR SLORWR GH *OHH QDGLH LPDJLQy TXH XQD VHULH GH VXV FDUDFWHUtVWLFDV UHVLVWLUtD XQD WHPSRUDGD FRPSOHWD 0HVVL SDUD ROYLGDU OD HOLPLQDFLyQ GHO 0XQGLDO VH SDVHD FRQ VX QRYLD HQ 5tR GH -DQHLUR /D WHQWDGRUD FDUWD GHO FKHI ,VUDHO /DXUD YLHQH PDWL]DGD FRQ JXLWDUUD FDMyQ WRGRV ORV YLHUQHV ViEDGRV GH HVWH IHVWLYR PHV GH MXOLR *RRJOH WUDV FRQVHJXLU UHQRYDFLyQ GH VX OLFHQFLD VHJXLUi RSHUDQGR HQ KLQD $O SULQFLSLR GH FDGD YHUDQR HQ ODV 6PRN 0RXQWDLQV GH (VWDGRV 8QLGRV ORV PDFKRV GH OD OXFLpUQDJD 3KRWLQXV FDUROLQXV RIUHFHQ D ODV KHPEUDV XQ VLQJXODU HVSHFWiFXOR GH OXFHV TXH EULOODQ DO XQtVRQR (O SHOLJURVR QDUFRWUDILFDQWH GXUDQWH OD ~OWLPD HWDSD GH VX YLGD VH GHGLFy D OD YHQJDQ]D 7RGDV ODV SHUVRQDV TXH KH FRQRFLGR HQ HVWH SDtV HQ HO PXQGR HQWHUR RSLQDQ TXH VR EXHQD SHUVRQD
 284. 284. /D FRPD GH HQXPHUDFLyQ VLPSOH RQVWUXDPRV XQD VROD RUDFLyQ D SDUWLU GH ORV VLJXLHQWHV HQXQFLDGRV -XDQ YLVLWy D VX KHUPDQD -XDQ YLVLWy D VX VXHJUD -XDQ YLVLWy D VX PDVFRWD ¾ -XDQ YLVLWy D VX KHUPDQD D VX VXHJUD D VX PDVFRWD /D FRPD VH XVD HQWUH HOHPHQWRV VLPLODUHV TXH IRUPDQ HQ OD RUDFLyQ XQD VHULH R HQXPHUDFLyQ (VWRV HOHPHQWRV SXHGHQ VHU SDODEUDV R IUDVHV (MHPSORV • (O p[LWR GH HVWD SHOLJURVD RSHUDFLyQ GHSHQGH GH WL GH Pt GH HOOD GH OD VXHUWH • (Q VX KDELWDFLyQ OD SROLFtD HQFRQWUy ELOOHWHV IDOVRV WDUMHWDV GH FUpGLWR UREDGDV XQD SLVWROD • (O DSXHVWR JDOiQ OH RIUHFLy DQJRVWDV FDOOHV GHVHVSHUDGRV FUHS~VFXORV OD OXQD GH DQGUDMRVRV VXEXUELRV XQ %0: GHO DxR 'HEHPRV WHQHU HQ FXHQWD OR VLJXLHQWH /D FRPD GHODQWH GHO FRQHFWRU ©ª VH XWLOL]D VROR FXDQGR H[LVWH OD SRVLELOLGDG GH FRQIXQGLU OD MHUDUTXtD GH OD HQXPHUDFLyQ (QULTXH PHPRUL]y ORV UtRV GH $PpULFD ORV WtWXORV GH ODV SULQFLSDOHV QRYHODV HXURSHDV GHO VLJOR ;; VXV DXWRUHV ORV QRPEUHV GH WRGRV ORV YLUUHHV GHO 3HU~ (O ~OWLPR HOHPHQWR GH OD HQXPHUDFLyQ QR VH LQWURGXFH FRQ XQD FRPD 7X KHUPDQD WXV SULPRV WXV DEXHORV WX WtR HVWiQ HVSHUDQGR HO UHVXOWDGR 9 7X KHUPDQD WXV SULPRV WXV DEXHORV WX WtR HVWiQ HVSHUDQGR HO UHVXOWDGR $FWLYLGDG RORTXH ODV FRPDV TXH IDOWDQ /D SDODEUD ³VDFURVDQWR´ WDPELpQ VH DSOLFD D OD SHUVRQD OD LGHD X HO REMHWR TXH SRU VX QDWXUDOH]D R VLWXDFLyQ UHVXOWD GLItFLO GH DWDFDU (O VDFULVWiQ OLPSLy RUGHQy DGRUQy HO WHPSOR SDUD OD FHUHPRQLD $OJXQRV GH ORV UHIOHMRV LQFRQGLFLRQDGRV VRQ HO SXSLODU HO IDUtQJHR HO VDOLYDO /DV SULPHUDV FDUUHUDV TXH VH HQVHxDEDQ HQ ODV XQLYHUVLGDGHV HUDQ HO WULYLXP JUDPiWLFD UHWyULFD GLDOpFWLFD
 285. 285. HO FXDGULYLXP DULWPpWLFD P~VLFD JHRPHWUtD DVWURQRPtD
 286. 286. OD WHRORJtD OD PHGLFLQD HO GHUHFKR
 287. 287. $ OD OOHJDGD GH ORV HVSDxROHV 8UXJXD HVWDED KDELWDGR SRU FKDQDHV JXDUDQtHV WDSHV DUDFKDQHV FKDUU~DV /D WXEHUFXORVLV VH FRQWDJLD D WUDYpV GHO DSDUDWR GLJHVWLYR FLUFXODWRULR R UHVSLUDWRULR $FWLYLGDG RUULMD OD SXQWXDFLyQ HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV 6H FRQVWUXHURQ DHURSXHUWRV KRVSLWDOHV HVFXHODV FDUUHWHUDV HQ HVH DxR (O DXWR GH DUORV ,VDEHO 3DORPD HVWi HQ HO WDOOHU RPSUDPRV MHDQV D OD FDGHUD ]DSDWRV GH WDFyQ URMRV FDUWHUDV GH FXHUR GH JDPX]D XQ KHUPRVR FROODU GH SHUODV /RV DVSHFWRV QHJDWLYRV GH ,QWHUQHW VRQ WUHV OD SHGRILOLD ODV HVWDIDV OD XVXUSDFLyQ GH LGHQWLGDG /DV SODQWDV YHQHQRVDV JR]DQ GH DPSOLD GLVWULEXFLyQ HQ ERVTXHV FDPSRV SDQWDQRV UHJLRQHV VHFDV ERUGHV GH FDPLQRV SDUTXHV FUHFHQ WDQWR VLOYHVWUHV FRPR FXOWLYDGDV (Q HO DxR VH GHVFXEULHURQ JHQHV HO JHQ GH ODV HQIHUPHGDGHV PHQWDOHV HO JHQ ³DGHOJD]DQWH´ HO JHQ GHO FiQFHU GH PDPD HO JHQ GH ORV PDORV FRQGXFWRUHV HO JHQ GHO SHOR UL]DGR /D FRPD GH HOHPHQWR H[SOLFDWLYR RQVWUXDPRV XQD VROD RUDFLyQ D SDUWLU GH ORV VLJXLHQWHV HQXQFLDGRV -RVp WUDEDMD HQ OD SDQDGHUtD GH OD HVTXLQD -RVp HV HO KHUPDQR GH 0DUtD ¾ -RVp HO KHUPDQR GH 0DUtD WUDEDMD HQ OD SDQDGHUtD GH OD HVTXLQD /D FRPD H[SOLFDWLYD VH XWLOL]D SDUD LQWURGXFLU LQIRUPDFLyQ DGLFLRQDO VREUH DOJ~Q VXVWDQWLYR GH OD RUDFLyQ $ HVWD LQIRUPDFLyQ DGLFLRQDO VH OH GHQRPLQD HOHPHQWR H[SOLFDWLYR (MHPSORV • $TXHO KRPEUH TXLHQ QR HQFRQWUDED WUDEDMR VH JDQy OD ORWHUtD • (VWDPRV HQWXVLDVPDGRV SRU YLVLWDU 3DUtV FDSLWDO PXQGLDO GH OD PRGD • /RV YLHQWRV TXH VRQ PX IXHUWHV HQ DTXHOOD ]RQD LPSHGtDQ OD QDYHJDFLyQ
 288. 288. 'HEHPRV WHQHU HQ FXHQWD OR VLJXLHQWH (O HOHPHQWR H[SOLFDWLYR HV LQIRUPDFLyQ DGLFLRQDO TXH VH DJUHJD D OD RUDFLyQ 3RU OR WDQWR VL QRVRWURV OR RPLWLPRV HVWD QR VH DOWHUD QL HQ HVWUXFWXUD QL HQ VHQWLGR 5REHUWR FXRV SDGUHV YLYHQ HQ DMDPDUFD HVWXGLD HQ /LPD GHVGH KDFH FLQFR DxRV 5REHUWR HVWXGLD HQ /LPD GHVGH KDFH FLQFR DxRV 8Q HOHPHQWR DxDGLGR D XQ VXVWDQWLYR GHQWUR GH OD RUDFLyQ SXHGH DSDUHFHU FRQ R VLQ FRPDV 6L HO HOHPHQWR VH HQFXHQWUD HQWUH FRPDV HV XQ HOHPHQWR H[SOLFDWLYR 6L HVWH QR VH HQFXHQWUD HQWUH FRPDV HV XQ HOHPHQWR HVSHFLILFDWLYR (V PX LPSRUWDQWH KDFHU HVWD GLVWLQFLyQ SXHV FRORFDU ODV FRPDV R QR KDFHUOR WUDHUi FRPR FRQVHFXHQFLD XQ FDPELR HQ HO VHQWLGR GH OR TXH TXHUHPRV HVFULELU /RV iUEROHV TXH WLHQHQ PiV GH YHLQWH DxRV GH DQWLJHGDG VHUiQ WDODGRV HOHPHQWR H[SOLFDWLYR
 289. 289. 6LJQLILFD TXH WRGRV ORV iUEROHV WLHQHQ PiV GH YHLQWH DxRV GH DQWLJHGDG SRU OR WDQWR WRGRV VHUiQ WDODGRV /RV iUEROHV TXH WLHQHQ PiV GH YHLQWH DxRV GH DQWLJHGDG VHUiQ WDODGRV HOHPHQWR HVSHFLILFDWLYR
 290. 290. 6LJQLILFD TXH VROR ORV iUEROHV TXH WLHQHQ PiV GH YHLQWH DxRV GH DQWLJHGDG VHUiQ WDODGRV $FWLYLGDG RUULMD OD SXQWXDFLyQ HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV /RV DPLQRiFLGRV XQ WLSR GH SURWHtQD VRQ HVHQFLDOHV SDUD HO FUHFLPLHQWR /D WtD GH PL YHFLQR TXLHQ HV YLFHPLQLVWUD GH (QHUJtD 0LQDV HV PX LQWHOLJHQWH VREULD /DV DFWLWXGHV LQWROHUDQWHV TXH FRQVWLWXHQ HO RULJHQ GH OD KRPRIRELD OD PLVRJLQLD HVWiQ PX HQUDL]DGDV HQ QXHVWUD VRFLHGDG /DV SHUVRQDV TXH WUDEDMDQ PiV GH RFKR KRUDV GLDULDV SXHGHQ YHU DIHFWDGD VX VDOXG /D PDVFRWD GH 7HUHVD XQ SH] TXH OH UHJDODURQ SRU VX FXPSOHDxRV SDUHFtD VDOXGDUOD GHVGH VX SHFHUD FDGD YH] TXH HOOD HQWUDED HQ OD FDVD 0DULDQD SHQVy TXH WRGDV ODV IORUHV TXH HVWDEDQ SODQWDGDV HQ VX LQPHQVR MDUGtQ EULOODEDQ GH XQ PRGR HVSHFLDO HVD PDxDQD HQ TXH QDFLy VX SULPHU KLMR /D FRPD GH RPLVLyQ GH YHUER RQVWUXDPRV XQD VROD RUDFLyQ D SDUWLU GH ORV VLJXLHQWHV HQXQFLDGRV $ 0DUtD OH JXVWD HO DUUR] FRQ OHFKH $ -XDQ OH JXVWD OD PD]DPRUUD PRUDGD ¾ $ 0DUtD OH JXVWD HO DUUR] FRQ OHFKH D -XDQ OD PD]DPRUUD PRUDGD
 291. 291. 3DUD HYLWDU XQD UHGXQGDQFLD Op[LFD HQ FDVRV PX FRQFUHWRV SXHGH HOLGLUVH HO YHUER PHGLDQWH XQD FRPD (MHPSORV • /DV GRV SULPHUDV VHPDQDV HVWXYH GLVHxDQGR HO SURHFWR ODV VLJXLHQWHV HMHFXWiQGROR • /D KHUPDQD GH 3HGUR WLHQH YHLQWLWUpV DxRV OD GH 0DULR YHLQWH • /D 6RFLRORJtD HVWXGLD OD VRFLHGDG OD /LQJtVWLFD HO OHQJXDMH (O SXQWR FRPD (O SXQWR FRPD VLUYH SDUD VHSDUDU R GHOLPLWDU WDQWR IUDVHV FRPR RUDFLRQHV 3DUD TXH HO SXQWR FRPD GHOLPLWH IUDVHV HV QHFHVDULR TXH HVWDV WHQJDQ FLHUWD FRPSOHMLGDG GH OR FRQWUDULR HVWH VLJQR HVWDUtD LQYDGLHQGR HO WHUUHQR GH OD FRPD (Q HO FDVR GH ODV RUDFLRQHV VL HVWDV FRQVWLWXHQ SDUWH GH XQD XQLGDG WHPiWLFD HV GHFLU GH XQ SiUUDIR HV SRVLEOH XWLOL]DU HO SXQWR FRPD HQ YH] GHO SXQWR VHJXLGR VL ODV RUDFLRQHV GHOLPLWDGDV HVWiQ tQWLPDPHQWH UHODFLRQDGDV SRU HO VLJQLILFDGR R SRU DOJ~Q HOHPHQWR VLQWiFWLFR FRPR SRU HMHPSOR HO VXMHWR /D HQXPHUDFLyQ FRPSOHMD /HD DWHQWDPHQWH ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV
 292. 292. 'HVSXpV GH OD FODXVXUD GHO DxR HVFRODU -RVp $QWRQLR HO SURIHVRU GH PDWHPiWLFD $QD 0DUtD OD SVLFyORJD GHO FROHJLR -XDQ HO HQWUHQDGRU GHO HTXLSR GH I~WERO OD VHxRUD TXH DWLHQGH HQ HO TXLRVFR IXHURQ D FHOHEUDU D (O %ROLYDULDQR ¢XiQWDV SHUVRQDV IXHURQ D FHOHEUDU D (O %ROLYDULDQR 6L UHFRUGDPRV XQR GH ORV XVRV GH OD FRPD OD HQXPHUDFLyQ VLPSOH SRGHPRV DVHJXUDU TXH VRQ VLHWH ODV SHUVRQDV TXH IXHURQ D FHOHEUDU HO ILQ GHO DxR HVFRODU
 293. 293. 'HVSXpV GH OD FODXVXUD GHO DxR HVFRODU -RVp $QWRQLR HO SURIHVRU GH PDWHPiWLFD $QD 0DUtD OD SVLFyORJD GHO FROHJLR -XDQ HO HQWUHQDGRU GHO HTXLSR GH I~WERO OD VHxRUD TXH DWLHQGH HQ HO TXLRVFR IXHURQ D FHOHEUDU D /D %DUUD ¢XiQWDV SHUVRQDV IXHURQ D FHOHEUDU D (O %ROLYDULDQR 6L UHFRUGDPRV RWUR XVR GH OD FRPD FXDQGR VLUYH SDUD LQWURGXFLU XQD H[SOLFDFLyQ SRGHPRV VHxDODU TXH DOJXQRV GH ORV HOHPHQWRV HQXPHUDGRV SUHVHQWDQ XQ HOHPHQWR H[SOLFDWLYR (QWRQFHV SRGHPRV DVHJXUDU TXH VRQ FXDWUR ODV SHUVRQDV TXH FHOHEUDURQ HQ (O %ROLYDULDQR (O SXQWR FRPD VH HPSOHD SDUD VHSDUDU HOHPHQWRV FRPSOHMRV TXH IRUPDQ SDUWH GH XQD VHULH R HQXPHUDFLyQ (VWRV HOHPHQWRV SXHGHQ VHU SDODEUDV R IUDVHV D ODV TXH VH OHV KD DxDGLGR LQIRUPDFLyQ D PRGR GH LQFLVR TXH SRU WDQWR D SUHVHQWDQ XQD FRPD HQ VX LQWHULRU
 294. 294. 'HEHPRV WHQHU HQ FXHQWD OR VLJXLHQWH − %DVWD TXH XQR GH ORV HOHPHQWRV GH OD HQXPHUDFLyQ FRPSOHMD SUHVHQWH XQD FRPD HQ VX LQWHULRU SDUD TXH WRGRV ORV HOHPHQWRV VHDQ VHSDUDGRV SRU SXQWR FRPD FRPR VL IXHUDQ HOHPHQWRV FRPSOHMRV $QD HVFULELy XQD QRYHOD OD FXDO IXH ELHQ UHFLELGD SRU OD FUtWLFD XQ OLEUR GH FXHQWRV XQ SRHPDULR (MHPSORV • (O FHYLFKH HO FXDO HV VHUYLGR PDRUPHQWH HQ OD FRVWD SHUXDQD HO FX IULWR RULJLQDULR GH OD VLHUUD HO MXDQH SURSLR GH OD VHOYD VRQ WUHV GH ORV SODWRV PiV FRQRFLGRV GH OD JDVWURQRPtD QDFLRQDO • DGD JUXSR LUi SRU XQ ODGR GLIHUHQWH HO SULPHUR SRU OD L]TXLHUGD HO VHJXQGR SRU OD GHUHFKD HO WHUFHUR GH IUHQWH /D VHSDUDFLyQ GH XQD LGHD FRPSOHMD RQVWUXDPRV XQD VROD RUDFLyQ D SDUWLU GH ORV VLJXLHQWHV HQXQFLDGRV 0H SUHSDUp GXUDQWH XQ PHV SDUD UHQGLU HO H[DPHQ GH DGPLVLyQ 3RGUp REWHQHU XQ EXHQ UHVXOWDGR H LQJUHVDUp D OD XQLYHUVLGDG ¾ 0H SUHSDUp GXUDQWH XQ PHV SDUD UHQGLU HO H[DPHQ GH DGPLVLyQ SRU OR WDQWR SRGUp REWHQHU XQ EXHQ UHVXOWDGR H LQJUHVDUp D OD XQLYHUVLGDG (O SXQWR FRPD VH SXHGH XVDU SDUD VHSDUDU RUDFLRQHV TXH HVWpQ HQ FXDQWR DO VLJQLILFDGR HVWUHFKDPHQWH UHODFLRQDGDV 'HEHPRV WHQHU HQ FXHQWD OR VLJXLHQWH − (V LPSRUWDQWH VHxDODU TXH HQ PXFKRV FDVRV HO SXQWR FRPD SXHGH VHU UHHPSOD]DGR SRU HO SXQWR VHJXLGR 3RU HVD UD]yQ VX XVR QR WLHQH OD IXHU]D GH QHFHVLGDG TXH Vt SRVHH HQ FDPELR OD FRPD (VD HV WDPELpQ OD UD]yQ SRU OD FXDO SRU PRWLYRV SHGDJyJLFRV VH UHFRPLHQGD XVDUOR ~QLFDPHQWH FXDQGR VH WLHQH XQ GRPLQLR FDEDO GH OD SXQWXDFLyQ (MHPSORV • (UD QHFHVDULR TXH HO KRVSLWDO SHUPDQHFLHVH DELHUWR WRGD OD QRFKH KXER TXH HVWDEOHFHU WXUQRV • D QR KD QDGD PiV TXH KDFHU SRU HOOR WRGRV SXHGHQ LU D FDVD • /DV FiPDUDV HVFRQGLGDV QRV GLHURQ OD SRVLELOLGDG GH YHU XQD UHDOLGDG HVSDQWRVD 3RU XQ ODGR GHVHQPDVFDUDURQ D SHUVRQDV TXH SXHGHQ VHU FRPSUDGDV SRU XQD GHWHUPLQDGD FDQWLGDG GH GLQHUR SRU RWUR HYLGHQFLDURQ ORV HIHFWRV TXH HVWDV FRPSUDV SXHGHQ WHQHU HQ OD YLGD GHPRFUiWLFD GHO SDtV
 295. 295. $FWLYLGDG $ SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ SURSXHVWD FRQVWUXD XQD RUDFLyQ HQ OD TXH XWLOLFH FRUUHFWDPHQWH HO SXQWR FRPD • -XDQ FRPSUy XQD FDVD HO YHUDQR SDVDGR • /D FDVD FRQWDED FRQ XQD DFRJHGRUD VDOD GH HVWXGLR • (Q OD VDOD GH HVWXGLR VH HQFRQWUDED XQ OLEUHUR GH PDGHUD WDOODGD • /D FDVD TXH FRPSUy -XDQ WHQtD XQD FRFLQD • /D FRFLQD GH OD FDVD GH -XDQ HVWDED SLQWDGD GH DPDULOOR • /D FDVD GH -XDQ WHQtD XQ DPSOLR MDUGtQ • (O MDUGtQ GH OD FDVD GH -XDQ HUD XQ OXJDU SHUIHFWR SDUD UHDOL]DU ILHVWDV $FWLYLGDG RUULMD OD SXQWXDFLyQ HQ ORV VLJXLHQWHV SiUUDIRV (O RUQLWRUULQFR ~QLFD HVSHFLH HQ VX IDPLOLD HV RULJLQDULR GH OD SDUWH RULHQWDO GH $XVWUDOLD DXQTXH WDPELpQ KDELWD HQ OD LVOD GH 7DVPDQLD (VWH DQLPDO HV GH HVWDWXUD PHGLDQD PLGH HQWUH D FP SHVD QR PiV GH NJ 'RV GH VXV SHFXOLDULGDGHV VRQ ODV VLJXLHQWHV XQ SLFR HQ IRUPD GH SDOHWD XQD SLHO GHVDUUROODGD TXH VH DVHPHMD DO WDFWR KXPDQR 3RU RWUR ODGR FRQ UHVSHFWR D VXV KiELWRV VH PDQWLHQH OD PDRU SDUWH GHO WLHPSR QDGDQGR HQ ORV UtRV ODJRV GH DJXD GXOFH 7DPELpQ HVFDUED W~QHOHV OXJDUHV GRQGH FRQVWUXH VX QLGR DTXt GHSRVLWD VXV KXHYRV $GHPiV HVWH PDPtIHUR HV PiV DFWLYR GXUDQWH OD QRFKH (Q HVWH WLHPSR VDOH D FD]DU VXV DOLPHQWRV HQ FDPELR HQ ODV KRUDV GHO GtD GHVFDQVD HQ ODV RULOODV GH ORV UtRV DUURRV GHEDMR GH ORV iUEROHV $GDSWDGR GH 5HG (VFRODU @ (Q OD UHYLVWD XUUHQW %LRORJ VH SXEOLFy XQ DUWtFXOR TXH PRVWUDED XQ JUDQ GHVFXEULPLHQWR ORV SXOSRV GH OD HVSHFLH $PSKLRFWRSXV PDUJLQDWXV UHFRJHQ FiVFDUDV GH FRFR ODQ]DGDV DO PDU SRU ORV KXPDQRV ODV WUDQVSRUWDQ FRPR VL IXHUDQ ]DQFRV ODV XWLOL]DQ SDUD FXEULUVH HVWD HVSHFLH GH SXOSR HV HO SULPHU LQYHUWHEUDGR FRQRFLGR GHO PXQGR TXH HPSOHD KHUUDPLHQWDV D TXH KDVWD HO PRPHQWR VROR VH KDEtD GRFXPHQWDGR HO XVR GH ~WLOHV HQ DOJXQRV PDPtIHURV SiMDURV $GDSWDGR GH 0X LQWHUHVDQWH @ /RV GRV SXQWRV /RV GRV SXQWRV VH XVDQ GHQWUR GH XQ HQXQFLDGR SDUD UHDOL]DU XQD HQXPHUDFLyQ UHSURGXFLU FLWDV WH[WXDOHV R SDUD LQWURGXFLU RUDFLRQHV H[SOLFDWLYDV R FDXVDWLYDV GH OD RUDFLyQ DQWHULRU
 296. 296. (QXPHUDFLyQ 6H XWLOL]DQ ORV GRV SXQWRV SDUD LQWURGXFLU XQD HQXPHUDFLyQ R SDUD LQWURGXFLU LQIRUPDFLyQ VREUH ORV HOHPHQWRV GH OD HQXPHUDFLyQ (MHPSORV • (O FOLPD OLPHxR WLHQH FDUDFWHUtVWLFDV SDUWLFXODUHV HQ LQYLHUQR OORYL]QD SHUVLVWHQWH FLHOR FXELHUWR SRU QXEHV EDMDV • (VWH DxR OOHJDUiQ DO 3HU~ WUHV LPSRUWDQWHV EDQGDV $HURVPLWK 0HJDGHWK .RUQ • +RQHVWR URPiQWLFR LQWHOLJHQWH UHVSRQVDEOH DVt HV HO KRPEUH GH PLV VXHxRV 5HSURGXFFLyQ GH FLWDV R SDODEUDV WH[WXDOHV 6H XWLOL]DQ ORV GRV SXQWRV SDUD UHSURGXFLU XQD FLWD R OR GLFKR SRU RWUD SHUVRQD 6H GHEH UHFRUGDU TXH OR FLWDGR GHEH HPSH]DU FRQ PD~VFXODV H LU HQWUH FRPLOODV (MHPSORV • 0L PDGUH VLHPSUH PH GLFH ³'HEHV VHU HO PHMRU VLQ LPSRUWDU D TXp WH GHGLTXHV´ • XDQGR 7DEiUH] RIUHFtD OD SHQ~OWLPD FRQIHUHQFLD GH SUHQVD HQ 6XGiIULFD GHILQLy D 'LHJR )RUOiQ FRQ HVH WRQR VXR GH FRQVHMHUR HVSLULWXDO ³+D PXFKRV MyYHQHV TXH GLFHQ TXH HV HO PHMRU MXJDGRU XUXJXDR TXH KDQ YLVWR «@ (VR KDEOD PX ELHQ GH 'LHJR HVR TXH QR SXGR MXJDU HQ VX SOHQLWXG FRQWUD +RODQGD´ RQH[LyQ GH RUDFLRQHV 6H XWLOL]DQ ORV GRV SXQWRV SDUD KDFHU XQD DFODUDFLyQ H[SOLFDFLyQ UHVXPHQ R FRPSUREDFLyQ GH OR GLFKR WDPELpQ FXDQGR VH HVWDEOHFH XQD UHODFLyQ GH FDXVD FRQVHFXHQFLD HQWUH GRV RUDFLRQHV (MHPSORV • RPSDUWLU OD FDVD R HO GHSDUWDPHQWR FRQ RWUD SHUVRQD WUDH FRQVLJR YHQWDMDV HFRQyPLFDV D TXH SHUPLWH UHGXFLU D OD PLWDG ORV JDVWRV GH DOTXLOHU SDJRV GH VHUYLFLRV • /D LQGLVFLSOLQD GH DOJXQRV MXJDGRUHV GH I~WERO IXH FRPSUREDGD OD )HGHUDFLyQ 3HUXDQD GH )~WERO UHVROYLy VDQFLRQDUORV • 'HVGH VH YLHQHQ FRQVWDWDQGR GHVSUHQGLPLHQWRV GH JUDQGHV LFHEHUJV HQRUPHV PDVDV GH KLHOR VH VHSDUDQ GHO FRQWLQHQWH TXHGDQ D OD GHULYD HQ HO PDU KDVWD TXH VH IUDJPHQWDQ VH GHUULWHQ 'HEHPRV UHFRUGDU OR VLJXLHQWH 1R VH XVDQ ORV GRV SXQWRV HQWUH HO YHUER OD HQXPHUDFLyQ /RV FRORUHV SULPDULRV VRQ URMR DPDULOOR D]XO HUURU
 297. 297. /RV FRORUHV SULPDULRV VRQ URMR DPDULOOR D]XO FRUUHFWR
 298. 298. /RV FRORUHV SULPDULRV VRQ ORV VLJXLHQWHV URMR DPDULOOR D]XO FRUUHFWR
 299. 299. 1R VH XVDQ ORV GRV SXQWRV FRQ ³FRPR´ QL FRQ ³SRU HMHPSOR´
 300. 300. (QFRQWUp DOJXQRV REMHWRV H[WUDxRV FRPR XQD SHOXFD XQ VRPEUHUR XQD SLSD HUURU
 301. 301. (QFRQWUp DOJXQRV REMHWRV H[WUDxRV FRPR XQD SHOXFD XQ VRPEUHUR XQD SLSD FRUUHFWR
 302. 302. 9LVLWp PXFKRV OXJDUHV 3RU HMHPSOR OD LJOHVLD HO FHPHQWHULR HO EDU HUURU
 303. 303. 9LVLWp PXFKRV OXJDUHV SRU HMHPSOR OD LJOHVLD HO FHPHQWHULR HO EDU FRUUHFWR
 304. 304. 1R VH XVDQ ORV GRV SXQWRV HQWUH XQD SUHSRVLFLyQ ORV VXVWDQWLYRV TXH HVWD LQWURGXFH (Q OD UHXQLyQ KDEtD UHSUHVHQWDQWHV GH %pOJLFD +RODQGD %UDVLO HUURU
 305. 305. (Q OD UHXQLyQ KDEtD UHSUHVHQWDQWHV GH %pOJLFD +RODQGD %UDVLO FRUUHFWR
 306. 306. $FWLYLGDG RORTXH ORV GRV SXQWRV GRQGH VHD QHFHVDULR /RV KXPDQRV PRGHUQRV GLVWDQ PXFKR GH VHU ORV FRUUHGRUHV PiV YHORFHV GHO UHLQR DQLPDO HQ GLVWDQFLDV FRUWDV ORJUDPRV VROR XQRV NPK (VWR HV SRFR PHQRV TXH DUUDVWUDU ODV SLHUQDV HQ FRPSDUDFLyQ FRQ HO FDEDOOR NPK
 307. 307. R HO JXHSDUGR NPK
 308. 308. (V DO FXEULU GLVWDQFLDV ODUJDV TXH VH YH OD UHDO FDSDFLGDG SHGHVWUH GHO VHU KXPDQR 'LYHUVDV SREODFLRQHV LQGtJHQDV XWLOL]DQ HVWD FDSDFLGDG SDUD DFRVDU D VXV SUHVDV GHVSLDGDGDPHQWH KDVWD FDSWXUDUODV ORV WDUDKXPDUDV HQ 0p[LFR ORV QJDQDVDQ HQ 6LEHULD ORV DFKpV HQ 3DUDJXD HQWUH RWURV /D FDSWXUD GH ORV DQLPDOHV QR HV SDUD QDGD DOJR VHQFLOOR XQ FRUUHGRU SXHGH HVWDU WUDV XQ UHQR SRU HMHPSOR GXUDQWH NP 6LQ HPEDUJR KD TXH WRPDU HQ FXHQWD XQ KHFKR PX VHQFLOOR VLHPSUH HV PHMRU KHULU DO DQLPDO FRQ IOHFKDV ODQ]DV SDUD GHELOLWDUOR KDFHU PiV IiFLO VX FDSWXUD $GDSWDGR GH +DUULV @ RQWUD OR TXH PXFKRV SLHQVDQ H[LVWH XQD FRQFLHQFLD FODUD VREUH ORV SUREOHPDV GHO PHGLR DPELHQWH 8QD HQFXHVWD *DOOXS GH KDFH XQD UHYHODFLyQ TXH DSRD HVWD LGHD FDVL GRV GH FDGD QRUWHDPHULFDQRV VH FRQVLGHUDQ GHIHQVRUHV GHO PHGLR DPELHQWH OH RWRUJDUtDQ SULRULGDG D OD SURWHFFLyQ GH HVWH VREUH HO GHVDUUROOR HFRQyPLFR /D PDRUtD LQFOXVR DFHSWDUtD XQ DXPHQWR HQ VXV LPSXHVWRV VL HVWXYLHVHQ GHVWLQDGRV D HVWH ILQ $XQ DVt SXHGH VXFHGHU TXH WRGR HVWR VHD LPSRVLEOH ORV LQWHUHVHV GH OD LQGXVWULD VRQ PX SRGHURVRV OD UHVLVWHQFLD GHO FRQVXPLGRU HV GpELO 2WUR IDFWRU GH FXLGDGR HV TXH HO SDVR KDFLD XQD FLYLOL]DFLyQ EDVDGD HQ FRPEXVWLEOHV QR IyVLOHV SRU HMHPSOR HO PHWDQRO ODV EDWHUtDV HOpFWULFDV HWF
 309. 309. SXHGH TXHEUDQWDU OD IUiJLO HFRQRPtD PXQGLDO OOHYDU D XQ YHUGDGHUR GHVDVWUH (VWDV UD]RQHV QRV LQGXFHQ D SHQVDU OR VLJXLHQWH ³ORV FDPELRV VREUH QXHVWURV KiELWRV GH FRQWDPLQDFLyQ GHEHUiQ FDPELDU OHQWDPHQWH´ 1R REVWDQWH FDGD YH] TXH DQDOL]DPRV ORV PDSDV GHO FDPELR FOLPiWLFR GHVFXEULPRV TXH XQD SRVWXUD FRQWHPSRUL]DGRUD HV VXLFLGD HV XQD ORFXUD DYDQ]DU KDFLD HO FDPELR FRQ WDQWD OHQWLWXG $GDSWDGR GH 6DJDQ @
 310. 310. 3XHGH VRQDU VRUSUHQGHQWH SHUR UHDOPHQWH QR HV QDGD H[WUDxR HO PDU FRQWLHQH XQD JUDQ FDQWLGDG GH RUR /D FDQWLGDG WRWDO GH HVWH PLQHUDO TXH KD HQ HO DJXD GH PDU HV VRUSUHQGHQWH RVFLOD HQWUH ORV PLOORQHV GH WRQHODGDV 6L KXELHVH GDGR HVWD FLIUD DO SULQFLSLR GHO DUWtFXOR PXFKRV KXELHVHQ DILUPDGR ©£3RU OR PHQRV PLOORQHV GH WRQHODGDV £4Xp EDUEDULGDG ª 6LQ HPEDUJR D HVWDV DOWXUDV YHUiQ TXH QR HV PXFKR 3DUD H[WUDHU XQ NLOR GH RUR KDEUtD TXH HVFXGULxDU GH D PLO PLOORQHV GH OLWURV OR TXH HV PiV FRVWRVR TXH XQ NLOR GH RUR HO RUR SXHGH TXHGDUVH PX WUDQTXLOR HQ HO RFpDQR [$GDSWDGR GH $VLPRY @ 6ROXFLRQDULR $FWLYLGDG $QDOLFH VL ODV VLJXLHQWHV VRQ RUDFLRQHV FROyTXHOHV SXQWR D ODV TXH OR VRQ $EDQGRQy D VX PXMHU VLQ VHQWLU UHPRUGLPLHQWR (O GtD TXH VH PDUFKy OORYtD RORFDU HO SXQWR GRQGH FRUUHVSRQGD 0HOLVD 3OXWR QDGDURQ KDVWD TXHGDU H[WHQXDGRV (O VRO FDtD VLQ SLHGDG HQ VXV HVSDOGDV PRMDGDV /OHJDU D OD LVOD KDEtD VLGR VX ~QLFR REMHWLYR 1R IXPDU 'HVDUUROOHQ WRGRV ORV HMHUFLFLRV KDVWD TXH VXV PDQRV DUGDQ VX FRUD]yQ GHMH GH ODWLU /RV WUHV ~OWLPRV PHVHV GHO DxR SDVDGR IXHURQ WHUULEOHV 1R SXHGR FUHHU TXH KDDPRV VDOLGR YLYRV 4XLVLHUD GHFLUOH FXiQWR OD DPR 7RGDV ODV QRFKHV PH PLUR HQ HO HVSHMR SDUD YHUPH UHSLWLHQGR ODV PLVPDV SDODEUDV RORTXHQ HO SXQWR GRQGH FRUUHVSRQGD 8VWHG QR GHEHUtD GH IXPDU HQ HVWD KDELWDFLyQ 'HVSHGLGD GH VROWHUR HVWH ILQ GH VHPDQD $FWLYLGDG RORTXH HO SXQWR VHJXLGR GRQGH FUHD FRQYHQLHQWH SDUD VHSDUDU ODV RUDFLRQHV /DV EDOOHQDV HPLWHQ XQRV VRQLGRV SDUWLFXODUHV SDUD FRPXQLFDUVH HQWUH HOODV $ HVWH VRQLGR SDUWLFXODU VH OH FRQRFH FRPR ³HO FDQWR GH ODV EDOOHQDV´ (O DJXD HV XQ FDQDO HIHFWLYR SDUD OD WUDQVPLVLyQ GHO VRQLGR (Q FDPELR HQ HO DLUH ODV YLEUDFLRQHV VH GLVSHUVDQ PiV UiSLGR GHELGR D VX HODVWLFLGDG DVt HO VRQLGR VH SLHUGH FRQ OD GLVWDQFLD 7RGRV ORV FHWiFHRV WLHQHQ HO RtGR PX GHVDUUROODGR 3XHGHQ GHWHFWDU FRQ PXFKD SUHFLVLyQ OD GLUHFFLyQ GH ORV VRQLGRV (O FDOHQWDPLHQWR JOREDO HV HO DXPHQWR JUDGXDO GH OD WHPSHUDWXUD PHGLD GH OD 7LHUUD D FDXVD GH FDPELRV RFXUULGRV HQ OD FRPSRVLFLyQ TXtPLFD GH OD DWPyVIHUD 6H FUHH TXH HQ JUDQ PHGLGD OR SURGXFHQ ORV VHUHV KXPDQRV SRUTXH ORV JDVHV TXH VH KDQ LGR DFXPXODQGR KDQ DOWHUDGR OD FRPSRVLFLyQ GH OD DWPyVIHUD WHUUHVWUH VRQ JHQHUDGRV HQ JUDQGHV FDQWLGDGHV SRU ODV DFWLYLGDGHV KXPDQDV $GDSWDGR GH *LGGHQV @
 311. 311. $FWLYLGDG RUULMD HO XVR GHO SXQWR VHJXLGR HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV /RV ODGURQHV KXHURQ UDXGRV FXDQGR ORV GRV SHUURV GHO YHFLQR HPSH]DURQ D ODGUDU /D SHOtFXOD FDUHFtD GH LQWHUpV HPRFLyQ /RV HVSHFWDGRUHV QR WXYLHURQ PiV UHPHGLR TXH UHWLUDUVH GHO FLQH 8QD FODUD PXHVWUD GH VX LQRFHQFLD HUD VX YROXQWDG SDUD DXGDU HQ ODV LQYHVWLJDFLRQHV TXH VH LQLFLDURQ LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GHO GHVIDOFR (O GtD TXH JDQDPRV HO FRQFXUVR FHOHEUDPRV FRQ XQD ILHVWD D OD FXDO FRQFXUULHURQ WRGRV QXHVWURV IDPLOLDUHV /DV WLMHUDV QR WHQtDQ HO ILOR DGHFXDGR /D SHOXTXHUD WXYR TXH EXVFDU XQ HVPHULO SDUD DILODUODV 1LQJ~Q FLHQWtILFR VH LQWHUHVy SRU HO DQiOLVLV FXRV UHVXOWDGRV FRQ HO WLHPSR IXHURQ UHYHODGRUHV $FWLYLGDG ,QGLTXH HO OXJDU HQ HO TXH GHED FDPELDUVH HO SXQWR VHJXLGR SRU XQ SXQWR DSDUWH 7H[WR /DV ROLPSLDGDV GH %HLMLQJ VHUiQ UHFRUGDGDV SRU ORV YDULRV UpFRUGV PXQGLDOHV ROtPSLFRV TXH VH EDWLHURQ 3UREDEOHPHQWH HO FDVR PiV SXEOLFLWDGR VHD HO GH 0LFKDHO 3KHOSV TXLHQ FRQWUD WRGR SURQyVWLFR REWXYR RFKR PHGDOODV GH RUR RQ HVD SURH]D ORJUy VXSHUDU OR DOFDQ]DGR SRU VX FRPSDWULRWD 0DUN 6SLW] TXLHQ KDEtD REWHQLGR VLHWH SUHVHDV GRUDGDV HQ XQD ROLPSLDGD DQWHULRU 1RWRULD IXH WDPELpQ OD DFWXDFLyQ GHO MDPDLTXLQR 8VDLQ %ROW TXLHQ ORJUy OR TXH KDVWD KDFH XQRV PHVHV SDUHFtD LPSRVLEOH EDMDU HO WLHPSR GH ORV PHWURV SODQRV SRU GHEDMR GH ORV VHJXQGRV (O DXUD GH WULXQIR SUHPLDGR HVIXHU]R GH ORV JDQDGRUHV VRQULHQWHV HQ HO SRGLR QR ORJUDUi VLQ HPEDUJR ERUUDU GH QXHVWUD PHPRULD OD LQWHQVD DJLWDFLyQ SROtWLFD TXH SUHFHGLy DO LQLFLR GH ODV MXVWDV ROtPSLFDV RPR VH VDEH KLQD HV VHJ~Q OR KDQ UHYHODGR GLYHUVRV RUJDQLVPRV GH GHUHFKRV KXPDQRV XQR GH ORV SDtVHV HQ ORV TXH VH YLRODQ ORV GHUHFKRV KXPDQRV GH PDQHUD VLVWHPiWLFD (VH GXGRVR VLWLDO LQFOXH GHVGH OXHJR OD DSOLFDFLyQ GH OD SHQD GH PXHUWH SHUR WDPELpQ ODV UHVWULFFLRQHV GH OD OLEHUWDG GH LQIRUPDFLyQ RPR VH YH QR WRGR OR TXH EULOOD UHIXOJH OODPD QXHVWUD DWHQFLyQ HV VLHPSUH RUR 7H[WR (O FLQH UXPDQR HVWi GDQGR TXH KDEODU HQ ORV OXJDUHV GRQGH VH SXHGH YHU QR VRODPHQWH SRU OD REUD GHO FOiVLFR /XFLDQ 3LQWLOLH VLQR SRU ODV SHOtFXODV UHFLHQWHV GH GLUHFWRUHV GH XQD QXHYD KRUQDGD FRPR /D PXHUWH GHO VHxRU /D]DUHVFX GH ULVWL 3XLX (VWH GH %XFDUHVW GH RUQHOLX 3RURPERLX PHVHV VHPDQDV GtDV GH KULVWLDQ 0XQJLX 8QD SUXHED LQGXELWDEOH HV OD FDQWLGDG YDORU GH ORV SUHPLRV UHFLELGRV HQ ORV IHVWLYDOHV PiV LPSRUWDQWHV GHO PXQGR FRPR HO GH DQQHV TXH HO RWRUJy OD 3DOPD GH 2UR DO ~OWLPR GH ORV ILOPHV QRPEUDGRV (Q UHODFLyQ FRQ VXV FDUDFWHUtVWLFDV IRUPDOHV HO FLQH UXPDQR GH KR OXFH FRPR HO GH XQ QHRUUHDOLVPR SXHVWR DO GtD KHFKR FRQ SRFRV PHGLRV JUDQ DXVWHULGDG GH UHFXUVRV 'HVWDFDQ WDPELpQ VXV KLVWRULDV FRWLGLDQDV TXH WRFDQ DVXQWRV HVHQFLDOHV GH OD YLGD VRFLDO FRQ XQ DFHQWR QDWXUDOLVWD LQRFXOWDEOH $GHPiV VXV DQpFGRWDV DERUGDQ HO SUHVHQWH SHUR VH UHPLWHQ HQWUH OtQHDV DO SDVDGR WUDXPiWLFR GH OD GLFWDGXUD (Q DOJXQRV FDVRV OD LURQtD HVWi SUHVHQWH LQFOXVR FXDQGR OD PLUDGD HV GHVSLDGDGD FRPR HQ /D PXHUWH GHO VHxRU /D]DUHVFX (Q RWURV FDVRV FRPR HQ PHVHV VHPDQDV GtDV HO KXPRU HVWi DXVHQWH OD PLUDGD VREUH FDGD XQR GH ORV LQFLGHQWHV GUDPiWLFRV QDUUDGRV WLHQH D OD YH] OD VHFD GLVWDQFLD GHO HQWRPyORJR OD FRPSDVLyQ GHO PRUDOLVWD (V HQ ILQ XQ FLQH IRUPDOPHQWH FRPSOHMR SRWHQWH
 312. 312. $GDSWDGR GH %HGRD @ $FWLYLGDG 6XEUDH ORV FRPSOHPHQWRV FLUFXQVWDQFLDOHV HQ FDGD RUDFLyQ FRORTXH ODV FRPDV TXH IDOWHQ (O FKHI SHUXDQR 0DUWtQ 9HODVFR 7URMDQ SUHSDUDUi ORV SODWRV GHO IHVWLYDO GH FRPLGD SHUXDQD HQ XQ OXMRVR KRWHO GH 0DQLOD GXUDQWH HO PHV GH IHEUHUR (Q HO GLDULR 0DQLOD %XOOHWLQ VH KD SXEOLFDGR XQ DUWtFXOR TXH DQXQFLD HO HYHQWR DQDOL]D OD FXOLQDULD SHUXDQD RQ XQ PHQ~ FRPSXHVWR SRU SXOSR DO ROLYR WLUDGLWR GH DMt DPDULOOR FDXVD GH ODQJRVWLQRV DMt GH JDOOLQD ORPR VDOWDGR HO FKHI 9HODVFR HQ HVWD RFDVLyQ SODQHD VRUSUHQGHU ORV SDODGDUHV ILOLSLQRV 8Q WHUUHPRWR GH PiV GH JUDGRV HQ OD HVFDOD GH 5LFKWHU HVWUHPHFLy +DLWt GXUDQWH VHJXQGRV OD WDUGH GHO GH HQHUR GH -RVp $QWRQLR *RQ]iOH] 6HPDQFKH JHUHQWH GH RSHUDFLRQHV HQ XQD HPSUHVD HQ 3XHUWR 3UtQFLSH H[SOLFy FRQ GHWDOOH ORV HIHFWRV GHO WHUUHPRWR HQ HO VLVWHPD GH FRPXQLFDFLRQHV GH OD FLXGDG $FWLYLGDG RUULMD OD SXQWXDFLyQ HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV XDQGR HQ PDR GH VH HPLWLy HO HSLVRGLR SLORWR GH *OHH QDGLH LPDJLQy TXH XQD VHULH GH VXV FDUDFWHUtVWLFDV UHVLVWLUtD XQD WHPSRUDGD FRPSOHWD 0HVVL SDUD ROYLGDU OD HOLPLQDFLyQ GHO 0XQGLDO VH SDVHD FRQ VX QRYLD SRU 5tR GH -DQHLUR /D WHQWDGRUD FDUWD GHO FKHI ,VUDHO /DXUD YLHQH PDWL]DGD FRQ JXLWDUUD FDMyQ WRGRV ORV YLHUQHV ViEDGRV GH HVWH IHVWLYR PHV GH MXOLR *RRJOH WUDV FRQVHJXLU UHQRYDFLyQ GH VX OLFHQFLD VHJXLUi RSHUDQGR HQ KLQD $O SULQFLSLR GH FDGD YHUDQR HQ ODV 6PRN 0RXQWDLQV GH (VWDGRV 8QLGRV ORV PDFKRV GH OD OXFLpUQDJD 3KRWLQXV FDUROLQXV RIUHFHQ D ODV KHPEUDV XQ VLQJXODU HVSHFWiFXOR GH OXFHV TXH EULOODQ DO XQtVRQR (O SHOLJURVR QDUFRWUDILFDQWH GXUDQWH OD ~OWLPD HWDSD GH VX YLGD VH GHGLFy D OD YHQJDQ]D 7RGDV ODV SHUVRQDV TXH KH FRQRFLGR HQ HVWH SDtV HQ HO PXQGR HQWHUR RSLQDQ TXH VR EXHQD SHUVRQD $FWLYLGDG RORTXH ODV FRPDV TXH IDOWDQ /D SDODEUD ³VDFURVDQWR´ WDPELpQ VH DSOLFD D OD SHUVRQD OD LGHD X HO REMHWR TXH SRU VX QDWXUDOH]D R VLWXDFLyQ UHVXOWD GLItFLO GH DWDFDU (O VDFULVWiQ OLPSLy RUGHQy DGRUQy HO WHPSOR SDUD OD FHUHPRQLD $OJXQRV GH ORV UHIOHMRV LQFRQGLFLRQDGRV VRQ HO SXSLODU HO IDUtQJHR HO VDOLYDO /DV SULPHUDV FDUUHUDV TXH VH HQVHxDEDQ HQ ODV XQLYHUVLGDGHV HUDQ HO WULYLXP JUDPiWLFD UHWyULFD GLDOpFWLFD
 313. 313. HO FXDGULYLXP DULWPpWLFD P~VLFD JHRPHWUtD DVWURQRPtD
 314. 314. OD WHRORJtD OD PHGLFLQD HO GHUHFKR $ OD OOHJDGD GH ORV HVSDxROHV 8UXJXD HVWDED KDELWDGR SRU FKDQDHV JXDUDQtHV WDSHV DUDFKDQHV FKDUU~DV /D WXEHUFXORVLV VH FRQWDJLD D WUDYpV GHO DSDUDWR GLJHVWLYR FLUFXODWRULR R UHVSLUDWRULR
 315. 315. $FWLYLGDG RUULMD OD SXQWXDFLyQ HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV 6H FRQVWUXHURQ DHURSXHUWRV KRVSLWDOHV HVFXHODV FDUUHWHUDV HQ HVH DxR (O DXWR GH DUORV ,VDEHO 3DORPD HVWi HQ HO WDOOHU RPSUDPRV MHDQV D OD FDGHUD ]DSDWRV GH WDFyQ URMRV FDUWHUDV GH FXHUR GH JDPX]D XQ KHUPRVR FROODU GH SHUODV /RV DVSHFWRV QHJDWLYRV GH ,QWHUQHW VRQ WUHV OD SHGRILOLD ODV HVWDIDV XVXUSDFLyQ GH LGHQWLGDG /DV SODQWDV YHQHQRVDV JR]DQ GH DPSOLD GLVWULEXFLyQ HQ ERVTXHV FDPSRV SDQWDQRV UHJLRQHV VHFDV ERUGHV GH FDPLQRV SDUTXHV FUHFHQ WDQWR VLOYHVWUHV FRPR FXOWLYDGDV (Q HO DxR VH GHVFXEULHURQ JHQHV HO JHQ GH ODV HQIHUPHGDGHV PHQWDOHV HO JHQ ³DGHOJD]DQWH´ HO JHQ GHO FiQFHU GH PDPD HO JHQ GH ORV PDORV FRQGXFWRUHV HO JHQ GHO SHOR UL]DGR $FWLYLGDG RUULMD OD SXQWXDFLyQ HQ ODV VLJXLHQWHV RUDFLRQHV /RV DPLQRiFLGRV XQ WLSR GH SURWHtQD VRQ HVHQFLDOHV SDUD HO FUHFLPLHQWR /D WtD GH PL YHFLQR TXLHQ HV YLFHPLQLVWUD GH (QHUJtD 0LQDV HV PX LQWHOLJHQWH VREULD /DV DFWLWXGHV LQWROHUDQWHV TXH FRQVWLWXHQ HO RULJHQ GH OD KRPRIRELD OD PLVRJLQLD HVWiQ PX HQUDL]DGDV HQ QXHVWUD VRFLHGDG /DV SHUVRQDV TXH WUDEDMDQ PiV GH RFKR KRUDV GLDULDV SXHGHQ YHU DIHFWDGD VX VDOXG /D PDVFRWD GH 7HUHVD XQ SH] TXH OH UHJDODURQ SRU VX FXPSOHDxRV SDUHFtD VDOXGDUOD GHVGH VX SHFHUD FDGD YH] TXH HOOD HQWUDED HQ OD FDVD 0DULDQD SHQVy TXH WRGDV ODV IORUHV TXH HVWDEDQ SODQWDGDV HQ VX LQPHQVR MDUGtQ EULOODEDQ GH XQ PRGR HVSHFLDO HVD PDxDQD HQ TXH QDFLy VX SULPHU KLMR $FWLYLGDG $ SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ SURSXHVWD FRQVWUXD XQD RUDFLyQ HQ OD TXH XWLOLFH FRUUHFWDPHQWH HO SXQWR FRPD -XDQ FRPSUy XQD FDVD HO YHUDQR SDVDGR (VWD FRQWDED FRQ XQD DFRJHGRUD VDOD GH HVWXGLR HQ OD TXH VH HQFRQWUDED XQ OLEUHUR GH PDGHUD WDOODGD XQD FRFLQD TXH HVWDED SLQWDGD GH DPDULOOR XQ DPSOLR MDUGtQ XQ OXJDU SHUIHFWR SDUD UHDOL]DU ILHVWDV $FWLYLGDG RUULMD OD SXQWXDFLyQ HQ ORV VLJXLHQWHV SiUUDIRV (O RUQLWRUULQFR ~QLFD HVSHFLH HQ VX IDPLOLD HV RULJLQDULR GH OD SDUWH RULHQWDO GH $XVWUDOLD DXQTXH WDPELpQ KDELWD HQ OD LVOD GH 7DVPDQLD (VWH DQLPDO HV GH HVWDWXUD PHGLDQD PLGH HQWUH D FP SHVD QR PiV GH NJ 'RV GH VXV SHFXOLDULGDGHV VRQ ODV VLJXLHQWHV XQ SLFR HQ IRUPD GH SDOHWD XQD SLHO GHVDUUROODGD TXH VH DVHPHMD DO WDFWR KXPDQR 3RU RWUR ODGR FRQ UHVSHFWR D VXV KiELWRV VH PDQWLHQH OD PDRU SDUWH GHO WLHPSR QDGDQGR HQ ORV UtRV ODJRV GH DJXD GXOFH 7DPELpQ HVFDUED W~QHOHV OXJDUHV GRQGH FRQVWUXH VX QLGR DTXt GHSRVLWD VXV KXHYRV $GHPiV HVWH PDPtIHUR HV PiV DFWLYR GXUDQWH OD QRFKH (Q HVWH WLHPSR VDOH D FD]DU VXV DOLPHQWRV HQ FDPELR HQ ODV KRUDV GHO GtD GHVFDQVD HQ ODV RULOODV GH ORV UtRV DUURRV GHEDMR GH ORV iUEROHV $GDSWDGR GH 5HG HVFRODU @
 316. 316. (Q OD UHYLVWD XUUHQW %LRORJ VH SXEOLFy XQ DUWtFXOR TXH PRVWUDED XQ JUDQ GHVFXEULPLHQWR ORV SXOSRV GH OD HVSHFLH $PSKLRFWRSXV PDUJLQDWXV UHFRJHQ FiVFDUDV GH FRFR ODQ]DGDV DO PDU SRU ORV KXPDQRV ODV WUDQVSRUWDQ FRPR VL IXHUDQ ]DQFRV ODV XWLOL]DQ SDUD FXEULUVH (VWD HVSHFLH GH SXOSR HV HO SULPHU LQYHUWHEUDGR FRQRFLGR GHO PXQGR TXH HPSOHD KHUUDPLHQWDV D TXH KDVWD HO PRPHQWR VROR VH KDEtD GRFXPHQWDGR HO XVR GH ~WLOHV HQ DOJXQRV PDPtIHURV SiMDURV $GDSWDGR GH 0X LQWHUHVDQWH @ $FWLYLGDG RORTXH ORV GRV SXQWRV GRQGH VHD QHFHVDULR /RV KXPDQRV PRGHUQRV GLVWDQ PXFKR GH VHU ORV FRUUHGRUHV PiV YHORFHV GHO UHLQR DQLPDO HQ GLVWDQFLDV FRUWDV ORJUDPRV VROR XQRV NPK (VWR HV SRFR PHQRV TXH DUUDVWUDU ODV SLHUQDV HQ FRPSDUDFLyQ FRQ HO FDEDOOR NPK
 317. 317. R HO JXHSDUGR NPK
 318. 318. (V DO FXEULU GLVWDQFLDV ODUJDV TXH VH YH OD UHDO FDSDFLGDG SHGHVWUH GHO VHU KXPDQR 'LYHUVDV SREODFLRQHV LQGtJHQDV XWLOL]DQ HVWD FDSDFLGDG SDUD DFRVDU D VXV SUHVDV GHVSLDGDGDPHQWH KDVWD FDSWXUDUODV ORV WDUDKXPDUDV HQ 0p[LFR ORV QJDQDVDQ HQ 6LEHULD ORV DFKpV HQ 3DUDJXD HQWUH RWURV /D FDSWXUD GH ORV DQLPDOHV QR HV SDUD QDGD DOJR VHQFLOOR XQ FRUUHGRU SXHGH HVWDU WUDV XQ UHQR SRU HMHPSOR GXUDQWH NP 6LQ HPEDUJR KD TXH WRPDU HQ FXHQWD XQ KHFKR PX VHQFLOOR VLHPSUH HV PHMRU KHULU DO DQLPDO FRQ IOHFKDV ODQ]DV SDUD GHELOLWDUOR KDFHU PiV IiFLO VX FDSWXUD $GDSWDGR GH +DUULV @ RQWUD OR TXH PXFKRV SLHQVDQ H[LVWH XQD FRQFLHQFLD FODUD VREUH ORV SUREOHPDV GHO PHGLR DPELHQWH 8QD HQFXHVWD *DOOXS GH KDFH XQD UHYHODFLyQ TXH DSRD HVWD LGHD FDVL GRV GH FDGD QRUWHDPHULFDQRV VH FRQVLGHUDQ GHIHQVRUHV GHO PHGLR DPELHQWH OH RWRUJDUtDQ SULRULGDG D OD SURWHFFLyQ GH HVWH VREUH HO GHVDUUROOR HFRQyPLFR /D PDRUtD LQFOXVR DFHSWDUtD XQ DXPHQWR HQ VXV LPSXHVWRV VL HVWXYLHVHQ GHVWLQDGRV D HVWH ILQ $XQ DVt SXHGH VXFHGHU TXH WRGR HVWR VHD LPSRVLEOH ORV LQWHUHVHV GH OD LQGXVWULD VRQ PX SRGHURVRV OD UHVLVWHQFLD GHO FRQVXPLGRU HV GpELO 2WUR IDFWRU GH FXLGDGR HV TXH HO SDVR KDFLD XQD FLYLOL]DFLyQ EDVDGD HQ FRPEXVWLEOHV QR IyVLOHV SRU HMHPSOR HO PHWDQRO ODV EDWHUtDV HOpFWULFDV HWF
 319. 319. SXHGH TXHEUDQWDU OD IUiJLO HFRQRPtD PXQGLDO OOHYDU D XQ YHUGDGHUR GHVDVWUH (VWDV UD]RQHV QRV LQGXFHQ D SHQVDU OR VLJXLHQWH ³/RV FDPELRV VREUH QXHVWURV KiELWRV GH FRQWDPLQDFLyQ GHEHUiQ FDPELDU OHQWDPHQWH´ 1R REVWDQWH FDGD YH] TXH DQDOL]DPRV ORV PDSDV GHO FDPELR FOLPiWLFR GHVFXEULPRV TXH XQD SRVWXUD FRQWHPSRUL]DGRUD HV VXLFLGD HV XQD ORFXUD DYDQ]DU KDFLD HO FDPELR FRQ WDQWD OHQWLWXG $GDSWDGR GH 6DJDQ @ 3XHGH VRQDU VRUSUHQGHQWH SHUR UHDOPHQWH QR HV QDGD H[WUDxR HO PDU FRQWLHQH XQD JUDQ FDQWLGDG GH RUR /D FDQWLGDG WRWDO GH HVWH PLQHUDO TXH KD HQ HO DJXD GH PDU HV VRUSUHQGHQWH RVFLOD HQWUH ORV PLOORQHV GH WRQHODGDV 6L KXELHVH GDGR HVWD FLIUD DO SULQFLSLR GHO DUWtFXOR PXFKRV KXELHVHQ DILUPDGR ©£3RU OR PHQRV PLOORQHV GH WRQHODGDV £4Xp EDUEDULGDG ª 6LQ HPEDUJR D HVWDV DOWXUDV YHUiQ TXH QR HV PXFKR 3DUD H[WUDHU XQ NLOR GH RUR KDEUtD TXH HVFXGULxDU GH D PLO PLOORQHV GH OLWURV OR TXH HV PiV FRVWRVR TXH XQ NLOR GH RUR HO RUR SXHGH TXHGDUVH PX WUDQTXLOR HQ HO RFpDQR $GDSWDGR GH $VLPRY @

×