Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Esteettinen lukutaito; Aesthetic literacy

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Meetup lahti 1.10.2014
Meetup lahti 1.10.2014
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Esteettinen lukutaito; Aesthetic literacy (20)

Weitere von Pekka Ihanainen (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Esteettinen lukutaito; Aesthetic literacy

  1. 1. Kaunis avaa sydämen kautta ajattelun ja kehon. Kaunis liittyy myötäelämiseen, asettumiseen itseensä ulkopuolisen läpäisemänä. Kauniin taju on taito. Beautiful opens thinking and body via heart. The beauty connects itself to empathy, it settles into oneself pervaded by external effects and affect. The sense of beauty is a skill. Esteettinen lukutaito on osaamista, jolla avoin tila valmistuu oppimistilaksi. Esteettinen lukutaito välittää formaalia ja informaalia uuden- laisena välitilana. Esteettinen lukutaidon perustan muodostavat havaitsemisen taidot (kohti, tulevaan, menneeseen ja ohi katsominen) sekä virittymisosaaminen (aavisteleva tyhjä, tunneavoimuus ja kehollinen valppaus) Käytännössä havaitseminen ja virittyminen ovat yhtä. Esteettisessä lukutaidossa kaunis dokumentoidaan mieleen ja ennen kaikkea kuviksi, ääniksi, videoiksi, kertomuksiksi. Niistä rakennetaan kollaaseja, jotka ovat avoimia oppimate- riaaleja ja aineksia keskustella ja tulla tie- toiseksi. Kollaasit jaetaan yhteiseksi ”omai- suudeksi”. ESTEETTINEN LUKUTAITO AESTHETIC LITERACY MONILUKUTAIDON PEHMEÄ YDIN the HEART OF MULTI-LITERACY Aesthetic literacy is knowledge and know-how, by which open space is transformed to learning space. Aesthetic literacy mediates formal and informal as a new interval space. Perceptual sensitivity/alignment (looking towards, onwards, backwards and by) and behavioral rhetorics/attunement (anticipatory empty, emotional openness and bodily vigilance) are the basics of aesthetic literacy. In practice aligning and attuning are simultaneously the same. Beauty is documented via aesthetic literacy into the mind and especially as images, sounds, videos and stories. These are then composed into collages, which are open educational resources and the substance for discussions on becoming aware. Collages are finally shared as a common ”property” for everyone. 1. Lähde kävelylle - Take a walk 2. Dokumentoi havaintojasi - Document your perceptions 3. Luo tarina dokumentointiesi pohjalta - Create a story based on your documentations 4. Keskustele yhdessä - Discuss together 5. Harkitse oppimisteema - Choose a learning theme 6. Löydä teema menemällä ”kentälle” - Meet the theme via field activity 7. Dokumentoi ja luo kollaasi, jaa se sovitulla verkkofoorumilla - Document and compose a collage, share it on agreed online forum 8. Sulattelu: miten avoimesta tilasta rakennetaan oppimistila - Debriefing: how open space becomes a learning space Gallagher, M., Ihanainen, P. (2014). Mobile Learning Field Activity: Pedagogy of Simultaneity to Support Learning in the Open. http://www.networkedlearningconference.org.uk/abstracts/pdf/gallagher? utm_content=buffer67f0a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer Ihanainen, P., Gallagher, M. (2015). Learning in the Open, Aesthetic Alignment, and Pedagogy of Simultaneity. In Futura (The Finnish Society for Future Studies) 2/2015 Gallagher, M., Ihanainen, P. (2015). Aesthetic Literacy: Observable Phenomena and Pedagogical Applications for Mobile Lifelong Learning (mLLL), http://www.eurodl.org/?p=current&article=667 PEKKA IHANAINEN, IhaNova Oy pekka.v.ihanainen@ihanova.fi Laitteet, softat ja appsit - Devices, software, apps
  2. 2. Lähde kävelylle - Take a walk Siis lähde ulos, havainnoi ympäristöäsi ja huomaa jotain yllättävää tai tavanomaisesta poikkeavaa. Kyllä, se on nähtävissä, kuultavissa, koskettavissa, haistettavissa, ehkä maistettavissakin. Ja liikkeissä ja asennoissa. Tai tutkaile sisätilaa, sen värejä, muotoja, akustiikkaa jne. Nekin voivat yllättää. Voit tehdä matkan myös verkossa, surfaile ennakkoluulottomasti, anna matkan viedä, ja tee löytöjä. Kaikken kaikkiaan, ole hereillä havaitsevana ja kokevana. Luota. So, go out to your environments. Perceive surroundings and discover something surprising or different from ordinary. Yes, it is visible, audible, touchable, smellable and possibly tastable. And in movements and postures. Or examine the interior, its colors, shapes, acoustics etc. They can astonish as well. You can make the tour also in web. Surf open-mindedly, let the journey run and do findings. All in all, be awake as a perceiving and experiencing person. Trust. Dokumentoi havaintojasi - Document your perceptions Kun vaeltelet, nappaa mielikuvia, ota valokuvia, äänitä, videoi, kerää ”objekteja ja tarinapaloja” jne. Osaat. When flaneuring, pick up mental images, take photos, and record audios and videos. Gather objects and ”bits of stories ” etc. You can. Luo tarina dokumentointiesi pohjalta - Create a story based on your documentations Kirjoita tai äänitä tarina, tai tee multimedia kertomus dokumentointiesi avulla. Se voi olla myös kuvaus tai selitys dokumentoiduille havainnoille. Voit myös jakaa juttusi toisille livenä tai verkossa. Yhteys. Write or tape a story, or create a multi-media narrative based on your documentations. It can also be a description or an explanation for your documented perceptions. You may share your fable to others as well, in person or online. Communion. Keskustele yhdessä - Discuss together Dokumentaatiot ja tarinat ovat kokemuksellinen ja toiminnallinen perusta käydä yhdessä läpi esteettisen lukutaidon ydinelementtejä,eli havainnollista herkkyyttä ja liittymistä havaittavaan sekä kehollista retoriikkaa ja virittymistä havaitsemiseen. Yhteinen keskustelu tehdystä ja koetusta on silta ymmärtää, mitä esteettisen lukutaidon liittyminen ja virttyminen tarkoittavat käytännössä. Siis, keskustelu on se juttu. Documentaries and stories are the experimental and functional basis to go through together key elements of aesthetic literacy. I.e. perceptual sensitivity and alignment, and behavioral rhetorics and attunement. A shared discussion about the done and experienced is the bridge to understand what aligning and attuning in aesthetic literacy mean in practice. So, discussion is the point. Harkitse oppimisteema - Choose a learning theme Kun sinulla on henkilökohtainen käsitys esteettisen lukutaidon perustaidoista, voit lähteä soveltamaan niitä tietoisesti. Voit edelleen antaa ympäristöjesi puhua sinulle, mutta tavoitteellisempi orientaatio on lähteä hakemaan aineksia johonkin oppimisaiheeseen, esimerkiksi ”digiloikkaan”. Pidät ”digiloikan” virittymishorisontissasi (siis läsnäolevana mielessäsi) ja lähdet oppimismatkallesi. Suuntautuneisuus. When you have a personal conception about basics of aesthetic literacy, you can start to apply them consciously. You still can just let your environments to speak to you, but the more intentional orientation is to go to search for substances to some learning theme, for instance to ”digital jump”. You keep ”the digitality” in your attunement horizon (i.e. present and active in your mind) and leave for your learning trip. Intentionality. Löydä teema menemällä ”kentälle” - Meet the theme via field activity Kenttätyöskentely tarkoittaa kaupungille ja julkisiin tiloihin kuten ostoskeskuksiin, toreille, liikuntahalleihin ja kulttuuritaloihin menemistä, mutta myös vaeltelua kävellen, bussilla, metrolla jne. Se voi suuntautua myös esikaupunkeihin ja kaupunginosiin sekä maaseudulle ja luontoon. Ja tietysti kenttätyökentely voi tapahtua kokonaan verkossa tai live- ja verkko-osallistumisen yhdistelmissä. Kun kenttätyöskentelyn motiivina on löytää vastauksia tai herätteitä valittuun teemaan, se ei enää ole pelkästään spontaania vaeltelua, vaan kehollisesti, emotionaalisesti ja kognitiivisesti suuntautunutta havainnointia tietyn teeman valaisemana. Tutkailu. The field activity means going to city and public spaces like shopping mall, market place, sports hall and culture center, but also wandering by foot, buss, underground etc. It can be targeted to suburbs, quarters, and to country side and nature as well. And of course the field activity can take place entirely in the internet or in combinations of live and online participation. When the motif of field activity is to find answers or triggers to a chosen theme, it no longer is just spontaneous flaneuring, but bodily, emotionally and cognitively oriented perceiving brightened by a certain topic. Exploration. Dokumentoi ja luo kollaasi, jaa se sovitulla verkkofoorumilla - Document and compose a collage, share it on agreed online forum Kenttätyöskentelyyn liittyy saumattomasti havaintojen, huomioiden ja oivallusten kirjaaminen. Sen jälkeen ja usein myös samanaikaisesti kenttätyön ohessa dokumentteja muokataan ja koostetaan yhteen. Niistä syntyy tekstin,kuvien, äänien, videoiden, animaatioiden jne. ainutkertaisia kollaaseja kuvittamaan ja selittämään haettua teemaa. Kun kollaasit jaetaan sovitulla verkkofoorumilla, kaikki mukana olevat pääsevät tulkitsemaan ja rikastamaan löydettyä. Kollaasi. Documentation of observations, remarks and realizations connects seamlessly to field activity. After and often at the same time with it documents are modified and composed into each other. They form unique collages of text, images, sounds, videos, animations etc to depict and explicate the theme, which is in process of searching. When collages are shared on an agreed online forum, all participants of the activity can interpret and enrich the found content. Collage. Sulattelu: miten avoimesta tilasta rakennetaan oppimistila - Debriefing: how open space becomes a learning space Esteettinen lukutaito elää ja kehittyy liikkeessä, matkalla. Se alkaa avoimista tiloista ja jatkuu niiden myötäelävästä havaitsemisesta merkityksinä ja lopulta kehkeytyy (uudeksi) tiedoksi ja taidoksi. Avoimesta tulee opittua. Ja koko prosessi tarvitsee luottamusta, keskustelua ja kollaasien jatkuvaa päivittämistä. Aesthetic literacy lives and develops in movement, in pursuit of aquest. It begins from open spaces and goes on via emphatic perception of those spaces as meanings, and finally emerges as (new) knowledge and skill. The open becomes learned. The whole process needs trust, discussion and continuous updating of emerging collages. luota, osaat, yhteys, keskustelu, suuntautuneisuus, tutkailu, kollaasi, päivitys; trust, you can, communion, discussion, intentionality, exploration, collage, updating

×