Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Posthumanism

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Posthumanism

  1. 1. Posthumanism - filosofi för cyborgarnas tid Andreas Önnerfors, Docent i idé- & lärdomshistoria, Göteborgs universitet andreas.onnerfors@gu.se https://gu- se.academia.edu/AndreasÖnnerfors
  2. 2. Isaac Asimov (1950 och 0. senare): 0. En robot får inte genom handling, eller underlåtelse att handla, orsaka att mänskligheten skadas. 1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada. 2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen. 3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.
  3. 3. Rädslan för den superintelligenta AI:ns autonoma beslut
  4. 4. DET MÄNSKLIGA TÄNKANDETS / KÄNNANDETS GRÄNSER • Perceptionens gränser – hur vet vi att det vi uppfattar finns? • Epistemologiska gränser – hur vet vi vad som är sant och falskt? • Etiska gränser – hur vet vi vad som är rätt och fel? • Den fria viljans problem – vad är förutbestämt och vad vi kan påverka? ARV  MILJÖ • Minne, integritet och identitet – vem är vi över tid och rum? Hur transparenta är vi med vårt innersta (”själen”, ”psyket”, ”personligheten”)? • Kommunikation – hur vet vi att vi kan kommunicera med varandra och hur gör vi det? INTELLIGENS  MEDVETENHET
  5. 5. POSTHUMANISM – EN DEFINITION (1/2) • Det mänskliga tänkandets, den mänskliga artens centralitet och autonomi (den homogena humanismen – ego, självet, det rationella jaget) ifrågasätts, ersätts eller kompletteras med ett annat, heterogent perspektiv bortom humanismen och som är kritiskt till och problematiserande för alla föreställningar och tankekategorier kring människans föreställda unika och hegemoniska särställning, t e x filosofiskt, religiöst, ekologiskt (antropocen).
  6. 6. POSTHUMANISM – EN DEFINITION (2/2)  människan är inte ensam eller i centrum / ”antropocentrism”, exceptionalism, det ”universella subjektet” överges (likhet till kritiska djurstudier) till förmån för periferin  det finns inget ”absolut andra” / det finns en ”interkonnektivitet” (allting hänger ihop)  posthumanismen föreställer sig lösningar bortom mänskligheten (fortsättning av den feministiska kritiken av den vita, västerländska, heterosexuella, friska mannen som hegemonisk norm)  dualistiska tankekategorier (kropp/materiasjäl/sinne) överges till förmån för det dynamiska, flytande, symbiotiska, hybrida och samexisterande  gränsöverskridningar, interaktion mellan natur och kultur: la mestiza, det nomadiska, cyborgen som en hybrid utan ursprung (människor och robotar är t e x gjorda av materia, materia är energi – var går gränsen dem emellan?)  Donna Haraway (1985) ”Ett manifest för cyborger”. Cyborgen sammansmälter maskin och människa och på så sått bygger den en bro mellan motsatsparen som dominerar och strukturerar det mänskliga tänkandet.  (Romantiken förebådar posthumanismen genom sitt sammansmältande av dualismer. )
  7. 7. POSTHUMANISMEN – EN FILOSOFI FÖR PERIFERIN
  8. 8. REFERENSER • Francesca Ferrando, ”Posthumanism” Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 2-2014, årg. 38, s. 168–172 • Special Issue “Posthumanism: Current State and Future Research”, Con Texte 2 (2018) ISSN 2561-4770 • LISA JEAN MOORE and KYLE MORAN, “Posthumanism” The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Edited by George Ritzer, 2016 • Nathaniel R. Rivers, “Post.human. the after humanism”. Infogram • Éthique, politique, religions, n° 6, 2015 – 1, Le Transhumanisme • Artiklar skrivna av Bruno Pinchard

×