Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

”’I den svenska och tyska litteraturens mittpunkt’: Svenska Pommerns roll som litterär omslagsplats mellan Sverige och Tyskland under 1700- 1800-talet”

”’I den svenska och tyska litteraturens mittpunkt’: Svenska Pommerns roll som litterär omslagsplats mellan Sverige och Tyskland under 1700- 1800-talet”

Herunterladen, um offline zu lesen

On Swedish-German translation culture during the eighteenth century

On Swedish-German translation culture during the eighteenth century

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

”’I den svenska och tyska litteraturens mittpunkt’: Svenska Pommerns roll som litterär omslagsplats mellan Sverige och Tyskland under 1700- 1800-talet”

 1. 1. Translation ”I den svenska och tyska litteraturens mittpunkt”: Svenska Pommerns roll som litterär omslagsplats mellan Sverige och Tyskland under 1700- 1800-talet Andreas Önnerfors, Göteborgs universitet andreas.onnerfors@gu.se Svenska Pommern: kulturmöten och identifikation 1720-1815, Lund 2003
 2. 2. Svenska Pommern: del av det svenska väldet 1648-1815
 3. 3. Svenska Pommern och Wismar 1648-1815(1903)
 4. 4. Svenska Pommern: del av det svenska väldet efter Westfaliska Freden 1648 Dubbel politisk förbindelse: det Tyska Rikets territorium och svensk provins Inträdesbiljett till kontinental maktpolitik Låst i en pågående konflikt mellan korporativ representation och territorialfurste (svenska kronan i personalunion) Ständig tolkning av statsrättslig belägenhet och den högsta domstolens situation (Tribunalen i Wismar) Staden Stralsunds vapensköld som förenar svensk och pommersk heraldik
 5. 5. Mobilitet och migration De ekonomiska och politiska förbindelserna skapade familjeband över Östersjön samt migration i alla samhällsgrupper av olika skäl: Adel (godsägande) Handelsmän, sjökaptener, skeppsklarerare (maritim handel) Officerare/soldater (säkerhet) Civilanställda (statlig byråkrati) Akademiker / studenter (högre utbildning) hantverkare (specialiserad arbetskraft) Säsongsrbetare/bönder (ospecialiserad arbetskraft)Jakob Wallenius (1761-1817)
 6. 6. Kommunikationer och resenärer Stockholm- Greifswald (Wieck): 21 dagars sjöresa Ystad-Stralsund: ≈ 24 timmar Stockholm-Ystad: 10 dagar på land
 7. 7. Rekonstruktion av den svenska postjakten ”Hjorten”
 8. 8. Regler för konvertering av lågtyska (Platt) till svenska Anders Celsius, 1732
 9. 9. Den språkliga situationen Medeltiden, tidig modern epok: Latin och lågtyska (August Strindberg: “Svenska är lågtyska i tolv dialekter”). Tyska minoriteter i Sverige (Stockholm, Malmö, Göteborg) Direkta (militära, politiska, ekonomiska) möten efter 1632/1648 1690s: den första periodiska tidskriften utkommer, en ökande trend fram till 1800-talet 1690s: Svenska lantmätare i provinsen (direkt kommunikation) Svenska som kommandospråk i Stralsunds garnison 1700 Latinsk-svensk-tysk ordbok 1703 Svensk-tysk reseguide och parlör Fler ordboks-/grammatikprojekt: 1738, 1746, 1749, 1751, 1780- 90s (flera upplagor in på 1800-talet) => Passiv och aktiv tvåspråkighet uppmuntras (underlättas språktekniskt, praktiseras på daglig bas)
 10. 10. Två typer av periodisk press: dagsaktuell nyhetsförmedling och lärd tidskrift
 11. 11. Presskultur och bokmarknad Svenska ämnen behandlas av den periodiska pressen Böcker publicerade i Pommern/Tyskland översätts till svenska och vice versa Svenska Pommern utvecklas som en aktiv nod i svensk-tyska kulturella utbyten Exempel på tvåspråkighet och kommunikation av svensk vetenskap för en tysk läspublik
 12. 12. Bokimport till Sverige och översättningar Översättare med pommerska rötter blir verksamma i Stockholm (Tyska kyrkan är central): Lütkemann, Erichson, Lüdecke, Hachenburg, Lappe och Nernst, Klein Den centrala rollen för bok- och översättningsprojekt i Stockholm spelas av Gjörwell, han är spindeln i nätet I Wismar: bröderna Gröning I Greifswald: (Nettelbladt), Dähnert, Benzelstierna, Möller, Wallenius, Rühs, Arndt, Schildener, Hagemeister, Weigel, Kölpin och Rudolphi I Stralsund: bröderna Groskurd, far och son Thomas På Rügen: Kosegarten, Gerken Uno Willers (1945) gör en koppling mellan den pommerska spannmålshandeln och bokimporten till Sverige Mellan 1798 och 1806 betingade bokimporten hela 145 700 riksdaler, den pommerska andelen därav motsvarade 1/3! Willers hävdar att romantiken nådde Sverige via Svenska Pommern Jag har i min forskning spårat två utgivningsprojekt som har kanaliserats via Svenska Pommern, i båda riktningar. Dessa går att kartlägga i detalj: Jakob Wallenius översättning av Salomos Vishet (1786) och översättningen av Carl Peter Thunbergs Resa (1788-1794). Svårt med genrebegreppet ”(världs)litteratur”, men båda projekten ger en mycket bra bild av översättnings- och utgivningsverksamheten.
 13. 13. Trans-kulturella regioners konstitutiva drag 1) Omedelbar överföring. Nyheter, recensioner, akademiska, juridiska och litterära verk överförs från den ena kulturen till den andra vilket förutsätter snabba och effektiva resurser för översättning och vilket skapar en atmosfär av interrelation. Överföringens hastighet är beroende på transportens fysiska organisation (till exempel postväsende, kommunikationer) 2) Kontrastiva resonemang. En permanent pågående kontrastering mellan de båda involverade kulturerna konstrueras. Kontrastiva resonemang återfinns i alla former av text: juridiska, geografiska, poetiska. 3) Samexistens som motiv. På grund av kulturernas nära relation I trans- kulturella regioner är organisationen av samexistensen inte endast en politisk eller ekonomisk uppgift, men framträder som ett relevant motiv I textkällor (bildliga uttryck och performance) av olika slag. 4) Författare och läspublik med ömsesidig kulturell kompetens. På grund av den trans-kulturella belägenheten, utvecklar författare och läspublik en multipel kulturell kompetens som skapade möjligheten => Dessa drag främjar, underhåller och förstärker utvecklingen av översättningskultur och kulturell överföring
 14. 14. Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar Kvartalspublikation från och med 1739 Översattes med avsevärd försening (10 år) i Leipzig/Göttingen (A.G. Kästner, F.H. Link) Recenserades in Greifswald nästan omedelbart efter publikation (J.C. Dähnert, J.G.P. Möller, F. Rühs)
 15. 15. Översättningar som verktyg i vetenskaplig kommunikation Spänning mellan “folkspråklig” (vernakulär) applikation <=> universell räckvidd Exempel: Vetenskapsakademiens Handlingar Inkluderande 1) nationell spridning 2) “folkupplysning” (kunskapsspridning, “tredje uppgiften”) Exkluderande: språkkompetens begränsar tillgång till ny kunskap ⇒ Potentiellt strukturellt probpem för svenskspråkig forskning/forskning publicerad på mindre europeiska språk ⇒ Spridningen kan endast säkerställas genom översättning Privilegierad position: språkkompetens och översättning som nödvändighet/översättare som den kulturella överföringens dörrvakter
 16. 16. Carl Peter Thunberg (1743-1828): Tyska översättningen av Resa uti Europa, Africa, Asia (1788-1794) (1) Författare i Uppsala (2) Översättare: Christian Heinrich Groskurd (1747-1806) i Stralsund (3) Tryckare/förläggare: Johann Carl Phillip Spener (1749- 1827) i Berlin Översättningen genomfördes I ett triangulärt samarbete mellan författare, översättare och förläggare Significant features:
 17. 17. Carl Peter Thunberg (1743-1828): Tyska översättningen av Resa uti Europa, Africa, Asia (1788-1794) (1) Verkningshistoria: översättningen påverkade flera generationer av forskare/resenärer (i en filtrerad och ändrad version och som översättningar i andra/tredje led) (2) Översättningar produceras inte i ett kulturellt vakuum; den specifika kulturella omgivningen främjade den svenska vetenskapens spridning (översättning/översättare och kontext) (3) Produktionen av översättningar är placerade inom ett ramverk av en kraftigt konkurrensutsatt och sofistikerad bokmarknad (översättningen som vara) Övergripande slutsats: Exemplet Svenska Pommern visar att översättningens kulturhistoria i sig spränger ramarna för ett nationellt inriktat fokus, den ”metodiska nationalismen” måste överges till förmån för den ”sammanflätade historien”.
 18. 18. Publikationer om översättningar ”Unlocking translations as tools of scientific communication: the case of Thunberg’s ’Travels’ in German” i Lychnos 2016, s. ”Un carrefour de traductions au XVIIIe siècle: la Poméranie suèdoise” [A Crossroad of Translations in the Eighteenth Century: Swedish Pomerania], i Beaurepaire, Pierre-Yves (utg.), La communication en Europe. De l’age classique au siècle des Lumières, Paris: Belin, 2014, s. 129-136 ”Translating Discourses of Enlightenment – Trans-cultural Language Skills and Cross-references between Swedish and German Educated Journals in the 18th century” i Stockhorst, Stefanie (utg.), Cultural transfer through translation: the circulation of Enlightened thought in Europe by means of translation, Amsterdam/New York: Rodopi 2010, s. 209-229 ”Die Nutzbarmachung der Natur als Thema der schwedischen aufgeklärten Presse“ [The utility of nature as a topic in Swedish Enlightenment press], i Popplow, Marcus (utg.), Landschaften agrarisch-ökonomischen Wissens. Strategien innovativer Ressourcennutzung in Zeitschriften und Sozietäten des 18. Jahrhunderts, Münster/New York: Waxmann 2010, s. 323-334 ”The Idea and the Text – a Note on transcultural Historical Text Analysis” i Ohlson/Zilmer (utg.), Perspectives on Text and Context, Nordistica Tartuensia 8, Tartu 2003, s. 145-157 Svenska Pommern: kulturmöten och identifikation 1720-1815, Lund: Ugglan, 2003
 19. 19. Tack! Germania och Svea i harmoni, titelblad för en ordbok utgiven 1750

×