یادگیری مداوم در عصر دیجیتال

PEDAGOGY.IR
PEDAGOGY.IR PEDAGOGY.IR
‫مداوم‬ ‫یادگیری‬
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬
‫فریده‬ ‫دکتر‬‫مشایخ‬
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
1
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
4/20/2019 2
‫مقدمه‬
•‫توسط‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫تجربه‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫قرن‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫حدود‬
‫پیتمن‬((Pitman‫سال‬ ‫در‬1840‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ، ‫میالدی‬
‫پست‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خورد‬ ‫باز‬ ‫ودریافت‬،‫می‬‫گذرد‬.
•‫امروز‬،‫در‬‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ، ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬،‫در‬‫در‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫مکان،فراهم‬ ‫هر‬(Open Education).‫از‬‫رو‬ ‫این‬،‫مفهوم‬‫کلیدی‬
‫پداگوژی‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫وارتباطات‬،‫با‬‫دغدغه‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬‫آموزش‬ ‫درحوزه‬،‫کارآموزی‬‫و‬
‫مداوم‬ ‫یادگیری‬،‫در‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ومطالبه‬ ‫مطرح‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬.
•‫بنابراین‬،‫در‬‫درس‬ ‫این‬،‫تاکید‬‫وکاربرد‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫براکتشاف‬
‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آن‬‫هی‬ ‫دانشگا‬ ‫ازپیش‬ ‫اعم‬ ،،
‫یا‬ ، ‫دانشگاهی‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫دغدغه‬ ‫وکار،با‬ ‫کسب‬‫است‬ ،.
3
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫درس‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬
‫از‬ ‫متشکل‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬‫مولفه‬ ‫دو‬‫است‬:
‫محیط‬‫یادگیری‬(‫ها‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫دروندادها‬)‫و‬‫عملکرد‬‫یادگیری‬(‫داد‬ ‫برون‬
‫ها‬ ‫پیامد‬ ‫و‬ ‫ها‬.)‫هر‬‫و‬ ‫شفافیت‬ ‫مستلزم‬ ‫یادگیری‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫نوع‬
‫است‬ ‫پیامدها‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬.
‫باره‬ ‫در‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫مالک‬ ‫وتعیین‬
‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫مطالبات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫پایش‬ ‫و‬‫جهانی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ،‫محلی‬ ،
‫در‬ ،‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬.
‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫مطالعات‬‫تجربه‬ ‫و‬‫کاربر‬(Usability and UX)،‫آسیب‬
‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫پیامدها‬ ‫شناسی‬‫و‬‫تمیز‬‫ضرورت‬‫بر‬ ‫یافتن‬ ‫تسلط‬‫سواد‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬(MIL)‫در‬ ، ‫را‬‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬‫امکان‬ ،‫می‬ ‫پذیر‬
‫سازد‬.
4
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫مفهوم‬‫پداگوژی‬(1)
‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫نگر‬ ‫جامع‬ ‫تفکر‬ ‫با‬‫و‬
‫سیستمیک‬‫کارایی‬ ‫به‬ ،‫اثر‬ ،‫بخشی‬‫رضایت‬ ‫و‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫مندی‬-‫یادگیری‬
‫انجامد‬ ‫می‬ ‫ویادگیرنده‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬.‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫کاربرد‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫ومالک‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬
‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫مناسب‬ ‫انتخاب‬-‫یادگیری‬‫درموقعیت‬ ،‫مسئله‬ ‫های‬،
‫کمک‬‫کند‬ ‫می‬.‫با‬ ، ‫بلکه‬‫نظری‬ ‫بنای‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫رویکردها‬‫انتخابی‬ ‫ی‬
‫و‬ ‫تدریس‬‫دانش‬ ‫محتوای‬(‫دیداکتیک‬)‫بر‬‫الزامات‬ ،‫تدریس‬ ‫طراحی‬ ‫فرایند‬
‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫سنجش‬ ‫یادگیری،وتضمین‬ ‫محیط‬ ‫تجهیز‬–‫بر‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬
‫خط‬-‫و‬‫گذار‬ ‫اثر‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫است‬.
5
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫مفهوم‬‫پداگوژی‬(2)
،‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬‫پداگوژی‬ ‫جایگاه‬ ‫درک‬‫عنوان‬ ‫به‬‫علم‬‫نظریه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ، ‫وپژوهش‬‫هنر‬‫متغیر‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫قراری‬ ‫بر‬ ‫شوق‬ ‫با‬ ،
‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ،‫ها‬«‫چگونه‬»‫به‬ ‫بلکه‬ ، ‫کردن‬ ‫تدریس‬
«‫چه‬»‫و‬«‫چرا‬»‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کردن‬ ‫تدریس‬.
،‫باالخره‬‫بهبود‬ ‫به‬ ‫پیوسته‬ ،‫وعمل‬ ‫نظریه‬ ‫میان‬ ‫پیوند‬ ‫ضرورت‬ ‫درک‬
‫دهی‬ ‫یاد‬ ‫فرایند‬-‫در‬ ‫ها‬ ‫وصالحیت‬ ‫توانایی‬ ‫بسیج‬ ‫وحتی‬ ‫یادگیری‬
‫آوری‬ ‫وتاب‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫با‬ ‫مقابله‬(resilience)‫می‬ ‫کمک‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫کند‬.
6
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(1)
•‫تدریس‬‫یادگیری‬ ‫هدف‬ ‫با‬‫حرفه‬ ،‫سازگارسازی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬
‫درس‬ ‫موضوع‬ ،‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫با‬ ،‫بسیار‬‫و‬ ،‫مخاطب‬ ‫یادگیرنده‬‫نیاز‬ ،‫دارد‬.‫با‬
‫وجود‬ ‫این‬‫می‬ ،‫توان‬‫نظریه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اصولی‬ ‫رهنمودهای‬‫پژوهش‬ ‫و‬‫ارائه‬ ،‫تا‬ ‫داد‬
‫با‬ ،‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫بومی‬ ،‫شود‬ ‫سازی‬.‫نوع‬ ‫هر‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬
‫محتوای‬ ‫نمودن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫از‬ ‫آموزش‬ ‫وروشهای‬ ‫مبانی‬ ‫درس‬
‫دور‬ ‫راه‬‫بر‬ ‫یا‬ ‫وکارآموزی،حضوری‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ،
‫خط‬،‫مستلزم‬‫پیامدهای‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬،‫یادگیری‬‫به‬‫عنوان‬
‫نیاز،است‬.‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬‫نیاز‬‫عامل‬ ،‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫درکیفیت‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬
‫مدیریت‬‫آموزشی‬ ‫نهاد‬‫است‬(‫کافمن‬‫برنامه‬ ،‫ریزی‬،‫راهبردی‬1389)‫و‬
‫به‬‫کارآیی‬‫فرایند‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬..
7
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(2)
•‫فرایند‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬‫از‬ ‫متاثر‬ ،‫خود‬‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫است‬
‫نظریه‬ ‫انتخاب‬ ‫تا‬‫یادگیری‬ ‫های‬‫برای‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬ ‫مرتبط‬‫تدریس‬ ‫طراحی‬‫و‬
‫انتخاب‬‫مناسب‬‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫رسانه‬.‫نظریه‬‫متفاوت‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬‫از‬ ،‫جمله‬:‫رفتار‬
‫گرا،شناختی‬‫پیوند‬ ‫و‬ ‫سازاگرا‬ ،‫گرا‬‫هر‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫متفاوت‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫یک‬.
‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫موضع‬ ‫با‬ ‫مدرس‬‫یا‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ، ‫،آشکار‬ ‫نظری‬ ‫و‬‫نا‬‫می‬ ،‫آگاه‬‫تواند‬
‫کند‬ ‫تدریس‬.‫اما‬‫در‬ ،‫فناوری‬ ‫عصر‬‫اعتباردانش‬ ،‫چهارم‬ ‫انقالب‬ ‫عصر‬ ،‫دیجیتال‬
‫آکادمیک‬‫از‬ ،‫دانش‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬‫بر‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تر‬.
•‫تمیز‬‫کاالی‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬‫مصرفی‬(‫خرید‬‫و‬
‫فروش‬‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫جوامع‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫دانش‬)‫ضرورت‬ ‫و‬‫بر‬ ‫دانشجویان‬ ‫تسلط‬
‫شناختی‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬‫و‬‫ای‬ ‫سوادرسانه‬،‫مفهوم‬ ‫برای‬
‫سازی‬،‫عنوان‬ ‫به‬‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫راهبرد‬‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،
‫می‬ ‫وتوصیه‬‫شود‬.
8
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
9
•‫تمیز‬‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬‫نیاز‬‫عامل‬‫کننده‬ ‫تعین‬‫کیفیت‬ ‫در‬‫اثر‬ ‫و‬
‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫بخشی‬‫آموزشی‬ ‫نهاد‬‫است‬(‫کافمن‬،‫هرمن‬ ‫و‬1389.)
•‫مدیریت‬‫الکترونیکی‬ ‫فرایندیادگیری‬ ‫در‬ ‫فناوری‬
‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫تضمینی‬.
•‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫مهندسی‬+‫مدیریت‬‫فناوری‬=
‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫تحقق‬
‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(3)
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
10
•‫به‬ ‫وفناوری‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫شناسی‬ ‫معرفت‬‫نظریه‬ ‫و‬‫یادگیری‬ ‫های‬‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫در‬
‫تدریس‬ ‫طراحی‬‫دارد‬ ‫نیاز‬ ،.‫نظریه‬‫های‬‫یادگیری‬:
•‫رفتار‬‫گرا‬،
•،‫شناختی‬
•‫و‬ ‫سازاگرا‬
•،‫گرا‬ ‫پیوند‬
‫هر‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫متفاوت‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫یک‬.‫ونظری‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫موضع‬ ‫با‬ ‫مدرس‬،
‫یا‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ،‫آشکار‬‫آگاه‬ ‫نا‬‫می‬ ،‫کند‬ ‫تدریس‬ ‫تواند‬.‫اما‬‫انقالب‬ ‫عصر‬ ،‫دیجیتال‬ ‫عصرفناوری‬ ‫در‬ ،
‫آکادمیک‬ ‫اعتباردانش‬ ،‫چهارم‬‫از‬ ،‫دانش‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬‫بر‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تر‬.
‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(3)
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫درس‬ ‫محتوای‬
•‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بودن‬ ‫فراهم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬(OER)‫با‬‫کیفیت‬‫و‬
‫به‬‫برخط‬ ‫کتاب‬ ‫،از‬ ‫روز‬Teaching in Digital Age(Bates)‫وکتاب‬‫پداگوژی‬
:‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬‫کالس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تدریس‬ ‫برای‬
‫وارونه‬(filliped class)‫تمرین‬ ،‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬
‫مرجع‬ ‫زبان‬ ‫وتقویت‬ ،‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬‫در‬ ،‫سیستمیک‬ ‫روش‬ ‫قالب‬‫کل‬ ‫و‬،‫گرا‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬.
•‫شده‬ ‫زیرتشکیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫افزا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫متمایز‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫درس‬ ‫محتوای‬
‫است‬:
‫الف‬-‫شناسی‬ ‫معرفت‬:‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫نظریه‬(‫گرایی‬ ‫رفتار‬‫شناخت‬ ،‫گرایی‬،
‫سازاگرایی‬‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ‫و‬)‫؛‬
‫ب‬–‫آموزی‬ ‫مهارت‬:‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫گذا‬ ‫برای‬‫ر‬‫با‬ ‫آموزش‬ ‫به‬
‫برخط‬ ، ‫،باز‬ ‫کیفیت‬‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬‫دیجیتال‬(SDG4)‫؛‬
‫ج‬–‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬:‫سازی‬ ‫چابک‬
‫کاربرد‬(‫فاوا‬)‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫خدمت‬ ‫در‬(SDG4)
11
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
12‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
13‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
14‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫یادگیری‬ ‫پیامد‬
1-‫تمرین‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬(‫تحلیل‬ ‫توانایی‬‫ارزیابی‬ ، ‫ترکیب‬ ،‫وساختن‬
‫شناخت‬ ‫فرا‬)
2-‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫مطالبه‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(Media Information
Literacy)
3-‫جستجوی‬‫آزاد‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫ضوابط‬(Open Educational
Resources)،
4-‫جستجوی‬‫ضوابط‬‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬‫یادگیری‬ ‫و‬‫الکترونیکی‬
5-‫پایش‬‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫شاخص‬‫درآموزش‬ ،
‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫بازویادگیری‬‫جهانی‬ ‫و‬.
15‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫اول‬ ‫هفته‬:14/7/95
•‫کلیدی‬ ‫مفاهم‬:
•‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬‫هستی‬ ‫و‬‫شناسی‬
•‫سیستمیک‬ ‫نگاه‬:‫بازنمایی‬‫آموزشی‬ ‫نظام‬
•‫راهبردی‬ ‫تفکر‬:‫پیامدهای‬‫یادگیری‬
•‫سنجی‬ ‫نیاز‬:‫با‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫میان‬ ‫فاصله‬‫مطلوب‬(‫ممکن‬)
•‫نیاز‬ ‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬
‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫راهبردی‬ ‫تفکر‬ ‫با‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬
16‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫دوم‬ ‫هفته‬:28/7/95
•‫وارونه‬ ‫کالس‬:‫جایگاه‬‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬(ICT)‫پیوند‬ ‫در‬‫با‬‫پداگوژی‬(‫علم‬
‫یاددهی‬ ‫وهنر‬-‫یادگیری‬:)‫ص‬.273-300،‫پداگوژی‬ ‫کتاب‬...
•‫جد‬ ‫تمیزپارادایم‬‫ید‬(‫دانش‬ ‫گردش‬‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫جای‬ ‫به‬)‫اصلی‬ ‫چالش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫دیجیتال‬ ‫درعصر‬
•‫تمیز‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫راستای‬ ‫در‬‫پایدار‬ ‫توسعه‬(Lifelong Learning
&Sustainable Development: )
‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬)
‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬‫دادن‬(‫تولید‬‫مصرف‬ ‫و‬‫مسئوالنه‬)
‫برای‬ ‫یادگیری‬‫بودن‬(‫فیزیکی‬ ‫سالمت‬ ‫از‬ ‫پاسداری‬‫اقتصادی‬ ،‫فرهنگی‬ ،‫اجتماعی‬ ،)
‫باهم‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬‫زیستن‬(‫پاسداری‬‫صلح‬‫همیاری‬ ‫با‬)
•‫واعتبار‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬‫آکادمیک‬ ‫دانش‬‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫جامعه‬ ‫در‬
•‫اشاعه‬ ‫ضرورت‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫فرهنگ‬‫جامعه‬ ‫در‬
•‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫را‬ ‫شهروندی‬ ‫رفتار‬ ‫ضعف‬ ‫یا‬ ‫قوت‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬‫به‬ ،‫عنوان‬«‫پ‬‫یامد‬
‫یادگیری‬»،‫در‬‫جامعه‬ ‫عمومی‬ ‫فضای‬‫یادآوری‬ ،‫نمایید‬ ‫وتحلیل‬.
17‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
5/8/95:‫سوم‬ ‫هفته‬
•‫آموزش‬ ‫علم‬ ‫تکوین‬‫یاددهی‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬-‫یادگیری‬
•‫تفکیک‬‫هنر‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫آموزش‬TECHNE/(‫عمل،فن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬:‫مصنوع‬ ‫تولید‬)
‫از‬‫مثابه‬ ‫به‬ ‫آموزش‬‫علم‬EPISTEME/(‫علمی‬ ‫پژوهش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫پذیر‬ ‫،نظریه،تعمیم‬)
•‫مدرس‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تفکیک‬–‫دانشگر‬‫هنرمند‬ ‫مدرس‬ ‫از‬–
‫در‬ ‫آن‬ ‫ترکیب‬ ‫صنعتگروضرورت‬‫پداگوژی‬ ‫روان‬(psycho-pedagogy)
•‫آموزش‬ ‫علم‬ ‫بنای‬ ‫زیر‬ ‫عمده‬ ‫اصول‬ ‫تمیز‬(‫پداگوژی‬ ‫روان‬)‫از‬ ‫متاثر‬
‫علمی‬ ‫روانشناسی‬
‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫ترکیب‬ ‫ضرورت‬ ‫چرایی‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫استدالل‬‫علم‬(‫دانش‬
‫نظری‬:‫روانشناسی‬ ‫مکاتب‬)‫وهنر‬(‫خالق‬ ‫عمل‬)‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ومطالبه‬-
‫یادگیری‬)
18‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫چهارم‬ ‫هفته‬:12/08/95
‫تکوینی‬ ‫و‬ ‫بنایی‬ ‫زیر‬ ‫مفاهیم‬‫در‬‫یاددهی‬ ‫رویکرد‬-‫رفتار‬ ‫یادگیری‬‫گرا‬(،‫واتسون‬1910)
•‫گرایی‬ ‫تجربی‬‫بنایی‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ومفروضه‬:‫الف‬-‫وحدت‬‫علم‬ ‫در‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬(‫پیروی‬
‫طبیعت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پدیده‬)‫،ب‬-‫شناسی‬ ‫روش‬(‫نیست‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫حذف‬)‫پ‬ ،-‫مردم‬
‫شناسی‬(‫است‬ ‫پذیر‬ ‫وقالب‬ ‫منفعل‬ ‫انسان‬ ‫طبیعت‬)
•‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫گرایی‬ ‫تجربی‬‫عصب‬ ‫لوژی‬ ‫فیزیو‬‫شرطی‬ ‫بازتاب‬ ،(،‫پاولوف‬1879)‫و‬
‫روانشناسی‬‫عصب‬‫و‬ ‫شرطی‬ ‫غیر‬ ‫تاب‬ ‫باز‬ ،‫ابزاری‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬(،‫تورندایک‬1874-1969)
•‫کارکردی‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬(،‫اسکینر‬1904-1990)
‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نقد‬(،‫چامسکی‬1950:)‫مناظره‬‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫ذات‬ ‫یک‬ ‫میان‬‫گرا‬(‫رابطه‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ورفتار‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫میان‬ ‫طرفه‬ ‫ویک‬ ‫ساده‬.‫پدیده‬‫از‬ ‫منتج‬ ‫رفتاری‬ ‫های‬
‫است‬ ‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬.‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬‫از‬ ‫وب‬‫است‬ ‫نمایی‬.
‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫میانجیگری‬ ‫نقش‬ ‫اهمیت‬‫بازنمایی‬‫در‬ ‫را‬‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬ ‫نقد‬‫با‬ ،‫ذکر‬
‫ملموس‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬‫در‬ ،‫نمایید‬ ‫تشریح‬ ،‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬.
19‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫پنجم‬ ‫هفته‬:19/08/95
•‫قبل‬ ‫جلسات‬ ‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬ ‫ویادآوری‬ ‫مرور‬:‫تفاوت‬‫از‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬
‫سطحی‬‫کاربرد‬ ‫وتمرین‬«‫بازنمایی‬ ‫مفهوم‬»‫فرایند‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫از‬
‫یاددهی‬-‫گیری‬ ‫یاد‬
•‫یادگیری‬ ‫وپیامد‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫رفتارگرا‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫شناختی‬ ‫رویکرد‬ ‫تفاوت‬ ‫تمیز‬
•‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫از‬ ‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬ ‫تفاوت‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬
•‫اجتمایی‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫جدول‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬-‫باز‬ ‫یادگیری‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫شناختی‬
‫اجتمایی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬(OLCSs)
•‫فعالیت‬‫یادگیری‬:‫مقاله‬ ‫خالصه‬ ‫ترجمه‬:Quality Models of Online
Learning Community Systems :Exploration , Evaluation
and Exploration.
20‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫ششم‬ ‫هفته‬:1395/8/26
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬
‫فناوری‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬:
‫چابک‬‫سازی‬‫کاربرد‬(‫فاوا‬)‫خدمت‬ ‫در‬
‫یادگیری‬‫مداوم‬(SDG4, LLL)
‫بازرگان‬ ‫کاوه‬ ‫دکتر‬
‫ایران‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫تعامل‬ ‫ویژه‬ ‫موضوعی‬ ‫کارگروه‬
http://www.sigchi.ir
21‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
‫هفتم‬ ‫هفته‬:2/9/95
•‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬‫در‬‫پیاژه‬ ‫ژان‬ ‫سازاگرایی‬ ‫رویکرد‬
•‫در‬‫پیاژه‬ ‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬(‫گرایی‬ ‫وتجربه‬ ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫یا‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫میان‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬)‫دانش‬‫از‬
‫نیست‬ ‫اشیاء‬ ‫از‬ ‫منتزع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫پیش‬،‫بلکه‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫یادگیرنده‬ ‫وسیله‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬.
•‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬‫و‬‫مفعول‬‫تا‬«‫مفعول‬ ‫سازی‬ ‫درونی‬»‫به‬‫مورد‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫وساختارهای‬ ‫ها‬ ‫طرحواره‬
‫است‬ ‫نظر‬.
•‫یعنی‬ ‫فاعل‬ ‫بر‬ ‫واقع‬ ‫عمل‬«‫تطابق‬»‫مفعول‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫واره‬ ‫طرح‬.
•‫شناخت‬ ‫ساختارهای‬‫یافته‬ ‫واتمام‬ ‫،ثابت‬،‫در‬، ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬‫ب‬‫لکه‬‫یک‬‫وتکوینی‬ ‫پویا‬ ‫فرایند‬‫مورد‬
‫است‬ ‫توجه‬.
•،‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬‫به‬‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫برون‬ ‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬.
•‫است‬ ‫پذیر‬ ‫انجام‬ ‫واجتماعی‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬.
•‫تکوین‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫میان‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬«‫هستی‬ ‫ژنتیک‬»‫و‬«‫حیات‬ ‫ژنتیک‬»‫در‬ ‫هستیم‬ ‫قائل‬ ‫تفاوت‬
‫موضوع‬ ‫با‬ ‫کنش‬ ‫اندر‬ ‫از‬ ‫تعادل،ناشی‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫وعبور‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫شناخت‬ ‫رشد‬
‫یابیم‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫وبر‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫کنش‬
•‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫تجربه‬(‫یادگیری‬)‫در‬‫را،با‬ ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫عینی‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬
‫میان‬ ‫در‬ ‫کالس‬ ‫با‬ ، ‫اید‬ ‫مددگرفته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ومفاهیمی‬ ‫نموده‬ ‫تشریح‬ ،‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬
‫بگذارید‬. .
22‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
23
‫منابع‬
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
1-‫کلرمون‬‫گوتیه‬‫و‬‫موریس‬‫تاردیف‬(1394. )‫پداگوژی‬:‫علم‬‫یاددهی‬ ‫وهنر‬-
‫یادگیری‬‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬.‫ترجمه‬:‫فریده‬ ‫دکتر‬‫مشایخ‬.‫انتشارات‬
‫سمت‬،‫چاپ‬‫دوم‬.‫تهران‬.
2-‫وزارت‬‫وفناوری‬ ‫ارتباطات‬‫اطالعات‬(1392).‫نظام‬‫های‬ ‫شاخص‬ ‫پایش‬
‫کشور‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬.‫تهران‬.
3 - A.W.(Tony) Bates,T.(2015). Teaching in Digital Age.A Creative Commons Attribution-Non
Commercial .British Colombia,Canada.
4- Harasim,L.(2012). Learning theory and Online technology,New York/London,Routledge.
5- Unesco.(2011) ICT for Teachers. Unesco, Paris.
6- Unesco.(2013). Media Information Literacy. Unesco,Paris.
7- INSEAD: The Global Information Technology Report 2016.
8- COURSERA, www.coursera.org
9- PEDAGOGY.IR, http://www.pedagogy.ir
10- SIGCHI.IR, http://www.sigchi.ir
24
‫منابع‬
‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
25‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
1 von 25

Recomendados

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
687 views53 Folien
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری von
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
219 views30 Folien
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال von
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالنقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
2K views44 Folien
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع... von
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
371 views42 Folien
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال von
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
1.9K views51 Folien
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری von
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریروانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریPEDAGOGY.IR
447 views30 Folien

Más contenido relacionado

Similar a یادگیری مداوم در عصر دیجیتال

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
12 views53 Folien
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... von
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
14 views4 Folien
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری von
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
14 views28 Folien
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... von
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
12 views43 Folien
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... von
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
12 views43 Folien
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations von
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEthics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEisa Rezaei
299 views56 Folien

Similar a یادگیری مداوم در عصر دیجیتال(20)

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... von Dr. Farideh Mashayekh
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری von Dr. Farideh Mashayekh
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... von Dr. Farideh Mashayekh
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... von Dr. Farideh Mashayekh
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations von Eisa Rezaei
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEthics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Eisa Rezaei299 views
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ... von Maryam Nazari
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی ...
Maryam Nazari1.3K views
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال von Dr. Farideh Mashayekh
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
Development and validation of moocs instructional design model based connecti... von Eisa Rezaei
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Eisa Rezaei207 views
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل von Dr. Farideh Mashayekh
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators) von Mohsen Sharifirad
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
Mohsen Sharifirad896 views
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش von Babak Sorkhpour
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
Babak Sorkhpour1.1K views
برنامه عملیاتی94 95 von danesh_fd
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
danesh_fd142 views
برنامه عملیاتی94 95 von danesh_fd
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
danesh_fd358 views
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr... von Eisa Rezaei
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Eisa Rezaei98 views
دامن کلوش von simakade
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
simakade46 views
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع von Siamak H. Mehrabani
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع

Más de PEDAGOGY.IR

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359 von
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359PEDAGOGY.IR
31 views22 Folien
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ... von
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...PEDAGOGY.IR
3 views3 Folien
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit von
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitPEDAGOGY.IR
15 views2 Folien
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village von
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillagePEDAGOGY.IR
11 views3 Folien
MIL for Teachers Module 10: Audience von
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudiencePEDAGOGY.IR
13 views6 Folien
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module von
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModulePEDAGOGY.IR
6 views2 Folien

Más de PEDAGOGY.IR (20)

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359 von PEDAGOGY.IR
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
PEDAGOGY.IR 31 views
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ... von PEDAGOGY.IR
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
PEDAGOGY.IR 3 views
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
PEDAGOGY.IR 15 views
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
PEDAGOGY.IR 11 views
MIL for Teachers Module 10: Audience von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: Audience
PEDAGOGY.IR 13 views
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
PEDAGOGY.IR 6 views
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesMIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
PEDAGOGY.IR 7 views
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaMIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
PEDAGOGY.IR 8 views
MIL for Teachers Module 05: Advertising von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingMIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: Advertising
PEDAGOGY.IR 9 views
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationMIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
PEDAGOGY.IR 11 views
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationMIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
PEDAGOGY.IR 8 views
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et... von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
PEDAGOGY.IR 6 views
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio... von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
PEDAGOGY.IR 12 views
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an... von PEDAGOGY.IR
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
PEDAGOGY.IR 7 views
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ... von PEDAGOGY.IR
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
PEDAGOGY.IR 19 views
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی von PEDAGOGY.IR
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
PEDAGOGY.IR 17 views
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ... von PEDAGOGY.IR
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
PEDAGOGY.IR 8 views
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan von PEDAGOGY.IR
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanLjubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
PEDAGOGY.IR 279 views
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ von PEDAGOGY.IR
 قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
PEDAGOGY.IR 107 views

یادگیری مداوم در عصر دیجیتال

 • 1. ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬‫مشایخ‬ f.mashayekh@pedagogy.ir ‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394 1 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 3. ‫مقدمه‬ •‫توسط‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫تجربه‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫قرن‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫حدود‬ ‫پیتمن‬((Pitman‫سال‬ ‫در‬1840‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ، ‫میالدی‬ ‫پست‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خورد‬ ‫باز‬ ‫ودریافت‬،‫می‬‫گذرد‬. •‫امروز‬،‫در‬‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ، ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬،‫در‬‫در‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مکان،فراهم‬ ‫هر‬(Open Education).‫از‬‫رو‬ ‫این‬،‫مفهوم‬‫کلیدی‬ ‫پداگوژی‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫وارتباطات‬،‫با‬‫دغدغه‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬‫آموزش‬ ‫درحوزه‬،‫کارآموزی‬‫و‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬،‫در‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ومطالبه‬ ‫مطرح‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬. •‫بنابراین‬،‫در‬‫درس‬ ‫این‬،‫تاکید‬‫وکاربرد‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫براکتشاف‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آن‬‫هی‬ ‫دانشگا‬ ‫ازپیش‬ ‫اعم‬ ،، ‫یا‬ ، ‫دانشگاهی‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫دغدغه‬ ‫وکار،با‬ ‫کسب‬‫است‬ ،. 3 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 4. ‫درس‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬‫مولفه‬ ‫دو‬‫است‬: ‫محیط‬‫یادگیری‬(‫ها‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫دروندادها‬)‫و‬‫عملکرد‬‫یادگیری‬(‫داد‬ ‫برون‬ ‫ها‬ ‫پیامد‬ ‫و‬ ‫ها‬.)‫هر‬‫و‬ ‫شفافیت‬ ‫مستلزم‬ ‫یادگیری‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫نوع‬ ‫است‬ ‫پیامدها‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬. ‫باره‬ ‫در‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫مالک‬ ‫وتعیین‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫مطالبات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫پایش‬ ‫و‬‫جهانی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ،‫محلی‬ ، ‫در‬ ،‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬. ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫مطالعات‬‫تجربه‬ ‫و‬‫کاربر‬(Usability and UX)،‫آسیب‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫پیامدها‬ ‫شناسی‬‫و‬‫تمیز‬‫ضرورت‬‫بر‬ ‫یافتن‬ ‫تسلط‬‫سواد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬(MIL)‫در‬ ، ‫را‬‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬‫امکان‬ ،‫می‬ ‫پذیر‬ ‫سازد‬. 4 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 5. ‫مفهوم‬‫پداگوژی‬(1) ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫نگر‬ ‫جامع‬ ‫تفکر‬ ‫با‬‫و‬ ‫سیستمیک‬‫کارایی‬ ‫به‬ ،‫اثر‬ ،‫بخشی‬‫رضایت‬ ‫و‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫مندی‬-‫یادگیری‬ ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫ویادگیرنده‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬.‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫کاربرد‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫ومالک‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫مناسب‬ ‫انتخاب‬-‫یادگیری‬‫درموقعیت‬ ،‫مسئله‬ ‫های‬، ‫کمک‬‫کند‬ ‫می‬.‫با‬ ، ‫بلکه‬‫نظری‬ ‫بنای‬ ‫زیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫رویکردها‬‫انتخابی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫تدریس‬‫دانش‬ ‫محتوای‬(‫دیداکتیک‬)‫بر‬‫الزامات‬ ،‫تدریس‬ ‫طراحی‬ ‫فرایند‬ ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫سنجش‬ ‫یادگیری،وتضمین‬ ‫محیط‬ ‫تجهیز‬–‫بر‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬ ‫خط‬-‫و‬‫گذار‬ ‫اثر‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫است‬. 5 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 6. ‫مفهوم‬‫پداگوژی‬(2) ،‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬‫پداگوژی‬ ‫جایگاه‬ ‫درک‬‫عنوان‬ ‫به‬‫علم‬‫نظریه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ، ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ، ‫وپژوهش‬‫هنر‬‫متغیر‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫قراری‬ ‫بر‬ ‫شوق‬ ‫با‬ ، ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ،‫ها‬«‫چگونه‬»‫به‬ ‫بلکه‬ ، ‫کردن‬ ‫تدریس‬ «‫چه‬»‫و‬«‫چرا‬»‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کردن‬ ‫تدریس‬. ،‫باالخره‬‫بهبود‬ ‫به‬ ‫پیوسته‬ ،‫وعمل‬ ‫نظریه‬ ‫میان‬ ‫پیوند‬ ‫ضرورت‬ ‫درک‬ ‫دهی‬ ‫یاد‬ ‫فرایند‬-‫در‬ ‫ها‬ ‫وصالحیت‬ ‫توانایی‬ ‫بسیج‬ ‫وحتی‬ ‫یادگیری‬ ‫آوری‬ ‫وتاب‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫با‬ ‫مقابله‬(resilience)‫می‬ ‫کمک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫کند‬. 6 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 7. ‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(1) •‫تدریس‬‫یادگیری‬ ‫هدف‬ ‫با‬‫حرفه‬ ،‫سازگارسازی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫بسیار‬ ‫درس‬ ‫موضوع‬ ،‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫با‬ ،‫بسیار‬‫و‬ ،‫مخاطب‬ ‫یادگیرنده‬‫نیاز‬ ،‫دارد‬.‫با‬ ‫وجود‬ ‫این‬‫می‬ ،‫توان‬‫نظریه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اصولی‬ ‫رهنمودهای‬‫پژوهش‬ ‫و‬‫ارائه‬ ،‫تا‬ ‫داد‬ ‫با‬ ،‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫بومی‬ ،‫شود‬ ‫سازی‬.‫نوع‬ ‫هر‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫محتوای‬ ‫نمودن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫از‬ ‫آموزش‬ ‫وروشهای‬ ‫مبانی‬ ‫درس‬ ‫دور‬ ‫راه‬‫بر‬ ‫یا‬ ‫وکارآموزی،حضوری‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ، ‫خط‬،‫مستلزم‬‫پیامدهای‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬،‫یادگیری‬‫به‬‫عنوان‬ ‫نیاز،است‬.‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬‫نیاز‬‫عامل‬ ،‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫درکیفیت‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫مدیریت‬‫آموزشی‬ ‫نهاد‬‫است‬(‫کافمن‬‫برنامه‬ ،‫ریزی‬،‫راهبردی‬1389)‫و‬ ‫به‬‫کارآیی‬‫فرایند‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬.. 7 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 8. ‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(2) •‫فرایند‬‫یاددهی‬-‫یادگیری‬‫از‬ ‫متاثر‬ ،‫خود‬‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫است‬ ‫نظریه‬ ‫انتخاب‬ ‫تا‬‫یادگیری‬ ‫های‬‫برای‬ ‫مدرس‬ ‫توسط‬ ‫مرتبط‬‫تدریس‬ ‫طراحی‬‫و‬ ‫انتخاب‬‫مناسب‬‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫رسانه‬.‫نظریه‬‫متفاوت‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬‫از‬ ،‫جمله‬:‫رفتار‬ ‫گرا،شناختی‬‫پیوند‬ ‫و‬ ‫سازاگرا‬ ،‫گرا‬‫هر‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫متفاوت‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫یک‬. ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫موضع‬ ‫با‬ ‫مدرس‬‫یا‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ، ‫،آشکار‬ ‫نظری‬ ‫و‬‫نا‬‫می‬ ،‫آگاه‬‫تواند‬ ‫کند‬ ‫تدریس‬.‫اما‬‫در‬ ،‫فناوری‬ ‫عصر‬‫اعتباردانش‬ ،‫چهارم‬ ‫انقالب‬ ‫عصر‬ ،‫دیجیتال‬ ‫آکادمیک‬‫از‬ ،‫دانش‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬‫بر‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تر‬. •‫تمیز‬‫کاالی‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬‫مصرفی‬(‫خرید‬‫و‬ ‫فروش‬‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫جوامع‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫دانش‬)‫ضرورت‬ ‫و‬‫بر‬ ‫دانشجویان‬ ‫تسلط‬ ‫شناختی‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬‫و‬‫ای‬ ‫سوادرسانه‬،‫مفهوم‬ ‫برای‬ ‫سازی‬،‫عنوان‬ ‫به‬‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫راهبرد‬‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ، ‫می‬ ‫وتوصیه‬‫شود‬. 8 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 9. 9 •‫تمیز‬‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬‫نیاز‬‫عامل‬‫کننده‬ ‫تعین‬‫کیفیت‬ ‫در‬‫اثر‬ ‫و‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫بخشی‬‫آموزشی‬ ‫نهاد‬‫است‬(‫کافمن‬،‫هرمن‬ ‫و‬1389.) •‫مدیریت‬‫الکترونیکی‬ ‫فرایندیادگیری‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫تضمینی‬. •‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫مهندسی‬+‫مدیریت‬‫فناوری‬= ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫تحقق‬ ‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(3) ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 10. 10 •‫به‬ ‫وفناوری‬ ‫پداگوژی‬ ‫میان‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬‫باره‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬‫نظریه‬ ‫و‬‫یادگیری‬ ‫های‬‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫در‬ ‫تدریس‬ ‫طراحی‬‫دارد‬ ‫نیاز‬ ،.‫نظریه‬‫های‬‫یادگیری‬: •‫رفتار‬‫گرا‬، •،‫شناختی‬ •‫و‬ ‫سازاگرا‬ •،‫گرا‬ ‫پیوند‬ ‫هر‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازتاب‬ ‫متفاوت‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫ماهیت‬ ‫یک‬.‫ونظری‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫موضع‬ ‫با‬ ‫مدرس‬، ‫یا‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ،‫آشکار‬‫آگاه‬ ‫نا‬‫می‬ ،‫کند‬ ‫تدریس‬ ‫تواند‬.‫اما‬‫انقالب‬ ‫عصر‬ ،‫دیجیتال‬ ‫عصرفناوری‬ ‫در‬ ، ‫آکادمیک‬ ‫اعتباردانش‬ ،‫چهارم‬‫از‬ ،‫دانش‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬‫بر‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تر‬. ‫درتدریس‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(3) ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 11. ‫درس‬ ‫محتوای‬ •‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بودن‬ ‫فراهم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬(OER)‫با‬‫کیفیت‬‫و‬ ‫به‬‫برخط‬ ‫کتاب‬ ‫،از‬ ‫روز‬Teaching in Digital Age(Bates)‫وکتاب‬‫پداگوژی‬ :‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬‫کالس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تدریس‬ ‫برای‬ ‫وارونه‬(filliped class)‫تمرین‬ ،‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫مرجع‬ ‫زبان‬ ‫وتقویت‬ ،‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬‫در‬ ،‫سیستمیک‬ ‫روش‬ ‫قالب‬‫کل‬ ‫و‬،‫گرا‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬. •‫شده‬ ‫زیرتشکیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫افزا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫متمایز‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫درس‬ ‫محتوای‬ ‫است‬: ‫الف‬-‫شناسی‬ ‫معرفت‬:‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫نظریه‬(‫گرایی‬ ‫رفتار‬‫شناخت‬ ،‫گرایی‬، ‫سازاگرایی‬‫گرایی‬ ‫پیوند‬ ‫و‬)‫؛‬ ‫ب‬–‫آموزی‬ ‫مهارت‬:‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬‫گذا‬ ‫برای‬‫ر‬‫با‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫برخط‬ ، ‫،باز‬ ‫کیفیت‬‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬‫دیجیتال‬(SDG4)‫؛‬ ‫ج‬–‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬:‫سازی‬ ‫چابک‬ ‫کاربرد‬(‫فاوا‬)‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫خدمت‬ ‫در‬(SDG4) 11 ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 12. 12‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 13. 13‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 14. 14‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 15. ‫یادگیری‬ ‫پیامد‬ 1-‫تمرین‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬(‫تحلیل‬ ‫توانایی‬‫ارزیابی‬ ، ‫ترکیب‬ ،‫وساختن‬ ‫شناخت‬ ‫فرا‬) 2-‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫مطالبه‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬(Media Information Literacy) 3-‫جستجوی‬‫آزاد‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫ضوابط‬(Open Educational Resources)، 4-‫جستجوی‬‫ضوابط‬‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬‫یادگیری‬ ‫و‬‫الکترونیکی‬ 5-‫پایش‬‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫شاخص‬‫درآموزش‬ ، ‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫بازویادگیری‬‫جهانی‬ ‫و‬. 15‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 16. ‫اول‬ ‫هفته‬:14/7/95 •‫کلیدی‬ ‫مفاهم‬: •‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬‫هستی‬ ‫و‬‫شناسی‬ •‫سیستمیک‬ ‫نگاه‬:‫بازنمایی‬‫آموزشی‬ ‫نظام‬ •‫راهبردی‬ ‫تفکر‬:‫پیامدهای‬‫یادگیری‬ •‫سنجی‬ ‫نیاز‬:‫با‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫میان‬ ‫فاصله‬‫مطلوب‬(‫ممکن‬) •‫نیاز‬ ‫شبه‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬ ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫راهبردی‬ ‫تفکر‬ ‫با‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ 16‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 17. ‫دوم‬ ‫هفته‬:28/7/95 •‫وارونه‬ ‫کالس‬:‫جایگاه‬‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬(ICT)‫پیوند‬ ‫در‬‫با‬‫پداگوژی‬(‫علم‬ ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬-‫یادگیری‬:)‫ص‬.273-300،‫پداگوژی‬ ‫کتاب‬... •‫جد‬ ‫تمیزپارادایم‬‫ید‬(‫دانش‬ ‫گردش‬‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫جای‬ ‫به‬)‫اصلی‬ ‫چالش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫درعصر‬ •‫تمیز‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫راستای‬ ‫در‬‫پایدار‬ ‫توسعه‬(Lifelong Learning &Sustainable Development: ) ‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬) ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬‫دادن‬(‫تولید‬‫مصرف‬ ‫و‬‫مسئوالنه‬) ‫برای‬ ‫یادگیری‬‫بودن‬(‫فیزیکی‬ ‫سالمت‬ ‫از‬ ‫پاسداری‬‫اقتصادی‬ ،‫فرهنگی‬ ،‫اجتماعی‬ ،) ‫باهم‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬‫زیستن‬(‫پاسداری‬‫صلح‬‫همیاری‬ ‫با‬) •‫واعتبار‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬‫آکادمیک‬ ‫دانش‬‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ •‫اشاعه‬ ‫ضرورت‬‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫فرهنگ‬‫جامعه‬ ‫در‬ •‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫را‬ ‫شهروندی‬ ‫رفتار‬ ‫ضعف‬ ‫یا‬ ‫قوت‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬‫به‬ ،‫عنوان‬«‫پ‬‫یامد‬ ‫یادگیری‬»،‫در‬‫جامعه‬ ‫عمومی‬ ‫فضای‬‫یادآوری‬ ،‫نمایید‬ ‫وتحلیل‬. 17‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 18. 5/8/95:‫سوم‬ ‫هفته‬ •‫آموزش‬ ‫علم‬ ‫تکوین‬‫یاددهی‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬-‫یادگیری‬ •‫تفکیک‬‫هنر‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫آموزش‬TECHNE/(‫عمل،فن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬:‫مصنوع‬ ‫تولید‬) ‫از‬‫مثابه‬ ‫به‬ ‫آموزش‬‫علم‬EPISTEME/(‫علمی‬ ‫پژوهش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫پذیر‬ ‫،نظریه،تعمیم‬) •‫مدرس‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تفکیک‬–‫دانشگر‬‫هنرمند‬ ‫مدرس‬ ‫از‬– ‫در‬ ‫آن‬ ‫ترکیب‬ ‫صنعتگروضرورت‬‫پداگوژی‬ ‫روان‬(psycho-pedagogy) •‫آموزش‬ ‫علم‬ ‫بنای‬ ‫زیر‬ ‫عمده‬ ‫اصول‬ ‫تمیز‬(‫پداگوژی‬ ‫روان‬)‫از‬ ‫متاثر‬ ‫علمی‬ ‫روانشناسی‬ ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫ترکیب‬ ‫ضرورت‬ ‫چرایی‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫استدالل‬‫علم‬(‫دانش‬ ‫نظری‬:‫روانشناسی‬ ‫مکاتب‬)‫وهنر‬(‫خالق‬ ‫عمل‬)‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ومطالبه‬- ‫یادگیری‬) 18‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 19. ‫چهارم‬ ‫هفته‬:12/08/95 ‫تکوینی‬ ‫و‬ ‫بنایی‬ ‫زیر‬ ‫مفاهیم‬‫در‬‫یاددهی‬ ‫رویکرد‬-‫رفتار‬ ‫یادگیری‬‫گرا‬(،‫واتسون‬1910) •‫گرایی‬ ‫تجربی‬‫بنایی‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ومفروضه‬:‫الف‬-‫وحدت‬‫علم‬ ‫در‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬(‫پیروی‬ ‫طبیعت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پدیده‬)‫،ب‬-‫شناسی‬ ‫روش‬(‫نیست‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫حذف‬)‫پ‬ ،-‫مردم‬ ‫شناسی‬(‫است‬ ‫پذیر‬ ‫وقالب‬ ‫منفعل‬ ‫انسان‬ ‫طبیعت‬) •‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫گرایی‬ ‫تجربی‬‫عصب‬ ‫لوژی‬ ‫فیزیو‬‫شرطی‬ ‫بازتاب‬ ،(،‫پاولوف‬1879)‫و‬ ‫روانشناسی‬‫عصب‬‫و‬ ‫شرطی‬ ‫غیر‬ ‫تاب‬ ‫باز‬ ،‫ابزاری‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬(،‫تورندایک‬1874-1969) •‫کارکردی‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬(،‫اسکینر‬1904-1990) ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نقد‬(،‫چامسکی‬1950:)‫مناظره‬‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫ذات‬ ‫یک‬ ‫میان‬‫گرا‬(‫رابطه‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ورفتار‬ ‫فیزیکی‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫میان‬ ‫طرفه‬ ‫ویک‬ ‫ساده‬.‫پدیده‬‫از‬ ‫منتج‬ ‫رفتاری‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬.‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬‫از‬ ‫وب‬‫است‬ ‫نمایی‬. ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫میانجیگری‬ ‫نقش‬ ‫اهمیت‬‫بازنمایی‬‫در‬ ‫را‬‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬ ‫نقد‬‫با‬ ،‫ذکر‬ ‫ملموس‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬‫در‬ ،‫نمایید‬ ‫تشریح‬ ،‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬. 19‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 20. ‫پنجم‬ ‫هفته‬:19/08/95 •‫قبل‬ ‫جلسات‬ ‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬ ‫ویادآوری‬ ‫مرور‬:‫تفاوت‬‫از‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫سطحی‬‫کاربرد‬ ‫وتمرین‬«‫بازنمایی‬ ‫مفهوم‬»‫فرایند‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫یاددهی‬-‫گیری‬ ‫یاد‬ •‫یادگیری‬ ‫وپیامد‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫رفتارگرا‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫شناختی‬ ‫رویکرد‬ ‫تفاوت‬ ‫تمیز‬ •‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫از‬ ‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬ ‫تفاوت‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ •‫اجتمایی‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫جدول‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬-‫باز‬ ‫یادگیری‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫شناختی‬ ‫اجتمایی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬(OLCSs) •‫فعالیت‬‫یادگیری‬:‫مقاله‬ ‫خالصه‬ ‫ترجمه‬:Quality Models of Online Learning Community Systems :Exploration , Evaluation and Exploration. 20‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 21. ‫ششم‬ ‫هفته‬:1395/8/26 ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ‫فناوری‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬: ‫چابک‬‫سازی‬‫کاربرد‬(‫فاوا‬)‫خدمت‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬‫مداوم‬(SDG4, LLL) ‫بازرگان‬ ‫کاوه‬ ‫دکتر‬ ‫ایران‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫تعامل‬ ‫ویژه‬ ‫موضوعی‬ ‫کارگروه‬ http://www.sigchi.ir 21‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 22. ‫هفتم‬ ‫هفته‬:2/9/95 •‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬‫در‬‫پیاژه‬ ‫ژان‬ ‫سازاگرایی‬ ‫رویکرد‬ •‫در‬‫پیاژه‬ ‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬(‫گرایی‬ ‫وتجربه‬ ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫یا‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫میان‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬)‫دانش‬‫از‬ ‫نیست‬ ‫اشیاء‬ ‫از‬ ‫منتزع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫پیش‬،‫بلکه‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫یادگیرنده‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬. •‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬‫و‬‫مفعول‬‫تا‬«‫مفعول‬ ‫سازی‬ ‫درونی‬»‫به‬‫مورد‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫وساختارهای‬ ‫ها‬ ‫طرحواره‬ ‫است‬ ‫نظر‬. •‫یعنی‬ ‫فاعل‬ ‫بر‬ ‫واقع‬ ‫عمل‬«‫تطابق‬»‫مفعول‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫واره‬ ‫طرح‬. •‫شناخت‬ ‫ساختارهای‬‫یافته‬ ‫واتمام‬ ‫،ثابت‬،‫در‬، ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬‫ب‬‫لکه‬‫یک‬‫وتکوینی‬ ‫پویا‬ ‫فرایند‬‫مورد‬ ‫است‬ ‫توجه‬. •،‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬‫به‬‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫برون‬ ‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬. •‫است‬ ‫پذیر‬ ‫انجام‬ ‫واجتماعی‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬. •‫تکوین‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫میان‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬«‫هستی‬ ‫ژنتیک‬»‫و‬«‫حیات‬ ‫ژنتیک‬»‫در‬ ‫هستیم‬ ‫قائل‬ ‫تفاوت‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫کنش‬ ‫اندر‬ ‫از‬ ‫تعادل،ناشی‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫وعبور‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫شناخت‬ ‫رشد‬ ‫یابیم‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫وبر‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫کنش‬ •‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬:‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫تجربه‬(‫یادگیری‬)‫در‬‫را،با‬ ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫عینی‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫کالس‬ ‫با‬ ، ‫اید‬ ‫مددگرفته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ومفاهیمی‬ ‫نموده‬ ‫تشریح‬ ،‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬ ‫بگذارید‬. . 22‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 23. 23 ‫منابع‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 24. 1-‫کلرمون‬‫گوتیه‬‫و‬‫موریس‬‫تاردیف‬(1394. )‫پداگوژی‬:‫علم‬‫یاددهی‬ ‫وهنر‬- ‫یادگیری‬‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬.‫ترجمه‬:‫فریده‬ ‫دکتر‬‫مشایخ‬.‫انتشارات‬ ‫سمت‬،‫چاپ‬‫دوم‬.‫تهران‬. 2-‫وزارت‬‫وفناوری‬ ‫ارتباطات‬‫اطالعات‬(1392).‫نظام‬‫های‬ ‫شاخص‬ ‫پایش‬ ‫کشور‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬.‫تهران‬. 3 - A.W.(Tony) Bates,T.(2015). Teaching in Digital Age.A Creative Commons Attribution-Non Commercial .British Colombia,Canada. 4- Harasim,L.(2012). Learning theory and Online technology,New York/London,Routledge. 5- Unesco.(2011) ICT for Teachers. Unesco, Paris. 6- Unesco.(2013). Media Information Literacy. Unesco,Paris. 7- INSEAD: The Global Information Technology Report 2016. 8- COURSERA, www.coursera.org 9- PEDAGOGY.IR, http://www.pedagogy.ir 10- SIGCHI.IR, http://www.sigchi.ir 24 ‫منابع‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394
 • 25. 25‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬–‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬-‫تحصیلی‬ ‫اول‬ ‫نیمسال‬1395-1394