ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی

PEDAGOGY.IR
PEDAGOGY.IR PEDAGOGY.IR
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
1
‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬
‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫در‬
‫دانشگاهی‬ ‫آموزش‬
‫سخنران‬:
‫عباس‬ ‫دکتر‬‫بازرگان‬
abazarga@ut.ac.ir
‫تربیتی‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫روانشناسی‬ ‫دانشکده‬ ‫استاد‬
‫تهران‬ ‫دانشگاه‬
2
‫لحظات‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬‫دانشجو‬ ‫در‬ ‫لذتی‬ ‫چنان‬
‫است‬ ‫ناشدنی‬ ‫فراموش‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫آوردکه‬ ‫می‬ ‫پدید‬.
‫یادگیری‬ ‫ارزشیابی‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫بخشی‬-‫که‬ ‫است‬ ‫یادگیری‬
‫گرفتن‬ ‫بکار‬ ‫با‬‫مناسب‬ ‫رویکرد‬‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫آورد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫عمقی‬.
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
3
*‫انفرادی‬ ‫فعالیتی‬ ‫تدریس‬
‫اسلوب‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫است؛‬ ‫انفرادی‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫تدریس‬
‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫تدریس‬‫درسی‬ ‫مطالب‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫داریم‬.‫نیز‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫اسلوب‬ ‫این‬
‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫دانشجویان‬.
‫دانشجو‬ ‫تدریس‬ ‫رهیافت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-،‫محور‬‫ارزشیابی‬‫و‬
‫تجربه‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مناسبی‬ ‫فرصت‬ ‫بازنگری‬
‫یادگیری‬ ‫راهبردهای‬ ‫و‬ ‫بخشید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫دانشجویان‬ ‫یادگیری‬
‫شد‬ ‫سهیم‬ ‫همکاران‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اثربخش‬.
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
4
*‫تدریس‬‫مدرس‬-‫یادگیرنده‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫محور‬-‫محور‬
‫تدریس‬‫یادگیرنده‬-‫محور‬
.1‫یادگیری‬‫دانشجو‬‫فرایند‬ ‫اصلی‬ ‫محور‬
‫تدریس‬-‫یادگیری‬
.2‫ساختن‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬
‫یادگیرنده‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫دانش‬
.3‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫گوناگونی‬ ‫مسیرهای‬
.4‫دانشجو‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫یادگیری‬
.5‫پاسخ‬ ‫یادگیرنده‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫سؤال‬ ‫مدرس‬
‫دهد‬ ‫می‬
.6‫راهنمایی‬ ‫و‬ ‫همراهی‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫مدرس‬
‫کند‬ ‫می‬
.7‫ف‬ ‫انعطا‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫امری‬ ‫تدریس‬‫پذیر‬
.8‫با‬ ‫همیاری‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫یادگیرنده‬ ‫و‬ ‫مدرس‬
‫یكدیگر‬
.9‫است‬ ‫استوار‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫طرح‬ ‫بر‬ ‫تدریس‬
.10‫بر‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬
‫فرایند‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬
‫تدریس‬-‫یادگیری‬
11.‫فرایند‬ ‫در‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آموخته‬ ‫مستمر‬ ‫ارزیابی‬
‫یادگیری‬
‫تدریس‬‫مدرس‬-‫محور‬
.1‫تدریس‬ ‫فرایند‬ ‫اصلی‬ ‫محور‬ ‫مدرس‬-‫یادگیری‬
.2‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫اصلی‬ ‫کننده‬ ‫عرضه‬ ‫مدرس‬
.3‫و‬ ‫یكسان‬ ،‫عمومی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ‫مسیر‬
‫شده‬ ‫استاندارد‬
.4‫مدرس‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫یادگیرندگان‬ ‫کنترل‬
.5‫می‬ ‫عرضه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مسئله‬ ‫درست‬ ‫پاسخ‬ ‫مدرس‬
‫کند‬
.6‫کند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫مدرس‬
.7‫ناپذیر‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫ایستا‬ ‫امری‬ ‫تدریس‬
.8‫یكدیگر‬ ‫با‬ ‫تقابل‬ ‫در‬ ‫یادگیرنده‬ ‫و‬ ‫مدرس‬
.9‫است‬ ‫متكی‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تدریس‬ ‫چارچوب‬
.10‫یادگیرنده‬‫که‬ ‫ای‬‫درس‬ ‫یك‬ ‫جلسات‬ ‫همه‬ ‫در‬
‫کند‬ ‫شرکت‬ ‫نتواند‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫مؤاخذه‬ ‫مورد‬
.11‫در‬ ‫امتحانات‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آموخته‬ ‫ارزیابی‬
‫درس‬ ‫پایان‬
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
5
‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فلسفی‬ ‫دیدگاه‬ ‫چهار‬
‫پدیده‬ ‫واقعیت‬“‫یادگیری‬”
‫داد‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫دیدگا‬ ‫از‬ ‫را‬:
.1‫تحصیلی‬ ‫اصالت‬(‫گرائی‬ ‫اثبات‬(positivisim
.2‫تفسیری‬ ‫دیدگاه‬interpretivism) (
.3‫انتقادی‬ ‫نظریه‬ ‫دیدگاه‬(critical theory )
.4‫گرائی‬ ‫ساختار‬ ‫پسا‬ ‫دیدگاه‬(post-structuralism)
*‫یادگیری‬ ‫ماهیت‬(‫آموختن‬)‫چیست؟‬(1)
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
6
1-‫تحصیلی‬ ‫اصالت‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬(‫گرائی‬ ‫اثبات‬)
‫ها‬ ‫آموخته‬=‫ای‬ ‫پدیده‬‫پذیر‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫عینی‬
2-‫تفسیری‬ ‫دردیدگاه‬:‫ای‬ ‫پدیده‬‫ذهنی‬
3-‫انتقادی‬ ‫نظریه‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬:‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هرچند‬‫ای‬ ‫پدیده‬‫مادی‬‫باشد‬
‫رسید‬ ‫آن‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫پی‬ ‫با‬ ‫اما‬.
4-‫گرائی‬ ‫ساختار‬ ‫پسا‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬‫ها‬ ‫آموخته‬‫الیه‬ ‫چند‬،‫است‬‫توان‬‫نمی‬
‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫یک‬ ‫با‬‫دانشجویان‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫آموخته‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫قاطع‬ ‫بطور‬
‫داد‬ ‫نظر‬.
*‫یادگیری‬ ‫ماهیت‬(‫آموختن‬)‫چیست؟‬(2)
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
7
*‫کنیم؟‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫دانشجو‬ ‫های‬‫آموخته‬ ‫چرا‬
1-‫و‬ ‫نادرست‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پند‬ ‫برای‬ ‫دانشجو‬ ‫به‬ ‫بازخورد‬ ‫عرضه‬
‫آنان‬ ‫یادگیری‬ ‫عملکرد‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫احتمالی‬ ‫اشتباهات‬
2-‫دانشجویان‬ ‫عملکرد‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫گواهی‬
3-‫بیشتر‬ ‫کوشش‬ ‫برای‬ ‫دانشجویان‬ ‫برانگیختن‬
4-‫انتزاعی‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫گرفتن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫دانشجو‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫یاری‬
5-‫یا‬ ‫و‬ ‫باالتر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫دانشجو‬ ‫بالقوه‬ ‫پیشرفت‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
‫دیگر‬ ‫های‬‫دوره‬
6-‫تحصیلی‬ ‫های‬‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫دانشجو‬ ‫راهنمایی‬
7-‫آنان‬ ‫اثربخشی‬ ‫بردن‬ ‫پی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مدرسان‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫یاری‬
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
8
‫ارزشیابی‬ ‫اساسی‬ ‫مفاهیم‬
*‫ارزشیابی‬=‫گیری‬ ‫اندازه‬+‫قضاوت‬
*‫ارزیابی‬
*‫سنجش‬
*‫گیری‬ ‫اندازه‬
*‫آزمون‬
*‫امتحان‬
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
9
‫آموزشی‬ ‫ارزشیابی‬ ‫تعریف‬
،‫تعیین‬ ‫فرایند‬
‫آوردن‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬‫و‬ ‫قضاوت‬ ‫برای‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫جهت‬‫ی‬ ‫بهبود‬‫های‬ ‫کوشش‬
‫یاددهی‬-‫یادگیری‬
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
10
‫یادگیری‬ ‫ارزشیابی‬ ‫رویكردهای‬
*‫ارزشیابی‬ ‫مرسوم‬ ‫رویكرد‬:
-‫هدف‬:‫چه‬ ‫یا‬ ،‫داند‬‫می‬ ‫چه‬ ‫یادگیرنده‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫ساختن‬ ‫نمایان‬
‫دهد؟‬ ‫انجام‬ ‫تواند‬‫می‬
-‫ابزار‬:‫امتحان‬(‫آزمون‬)‫تحصیلی‬ ‫سال‬ ‫آخر‬ ،‫نیمسال‬ ،‫ثلث‬ ‫وسط‬.
*‫یادگیری‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫رویكرد‬
-‫هدف‬:‫یادگیری‬ ‫هدفهای‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫یادگیرنده‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫یاری‬
-‫ابزار‬:‫که‬ ‫شواهدی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫کلیه‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫نمایان‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫لحظات‬.
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
11
*‫آموخته‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫یکرد‬ ‫رو‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
‫رویكرد‬‫ارزشیابی‬
‫یادگیری‬ ‫مستمر‬‫برای‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬:
‫در‬ ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫گردآوری‬
‫دادن‬ ‫بازخورد‬ ‫برای‬ ‫درس‬ ‫اجرای‬ ‫طول‬
‫عملكرد‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫دانشجو‬ ‫به‬
‫مطلوب‬ ‫یادگیری‬
(‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫چهارگانه‬ ‫فلسفی‬)
‫در‬ ‫مرسوم‬ ‫رویكرد‬
‫ارزشیابی‬
(‫اصالت‬ ‫دیدگاه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫تحصلی‬:)
‫های‬ ‫آزمون‬ ‫با‬ ‫کمی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫بار‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫تشریحی‬ ‫یا‬ ‫عینی‬
‫درسی‬ ‫دوره‬ ‫کل‬ ‫در‬
(‫در‬ ‫نهائی‬ ‫ارزشیابی‬
‫درس‬ ‫پایان‬)
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
12
‫ارزشیابی‬ ‫مرسوم‬ ‫رویكرد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مشكالت‬
*‫گیری‬ ‫اندازه‬‫یادگیری‬ ‫برونداد‬‫آن‬ ‫فرایند‬ ‫نه‬ ‫و‬
*‫کردن‬ ‫دلسرد‬‫آنان‬ ‫وبازماندن‬ ‫یادگیرندگان‬ ‫اغلب‬
‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫ازکوشش‬
*‫ضرورت‬ ‫به‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫توجه‬‫بودن‬ ‫عینی‬‫اندازه‬
‫ها‬ ‫گیری‬
*‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫غفلت‬ ‫مورد‬‫یادگیرنده‬ ‫قبلی‬ ‫دانش‬
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
13
*‫یادگیری‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ضرورت‬ ‫های‬‫فرض‬ ‫پیش‬
*‫تالش‬ ‫به‬ ‫پاداش‬‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬‫دانشجویان‬ ‫برانگیختن‬
*‫موفقیت‬ ‫احتمال‬ ‫افزایش‬‫دانشجویان‬
*‫از‬ ‫جلوگیری‬‫شکست‬ ‫احساس‬‫دانشجویان‬
*‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫تشخیص‬‫و‬‫گرفتن‬ ‫پند‬‫آن‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬
*‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫تمیز‬‫نامطلوب‬ ‫مسیر‬ ‫کردن‬ ‫تصحیح‬
‫دریادگیری‬.
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
14
‫یادگیری‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
*‫نگر‬ ‫کل‬(،‫دادن‬ ‫نشان‬ ،‫کشیدن‬ ‫تصویر‬ ‫دادن،به‬ ‫انجام‬ ،‫گفتن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫ساختن‬ ‫نمایان‬)...
*‫فرایند‬-‫مدار‬
*‫بهم‬-‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫با‬ ‫تنیده‬
*‫یادگیرنده‬-‫محور‬(‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫تقویت‬)
*‫اطمینان‬ ‫قابل‬
*‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫پیشرفت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
15
‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫انجام‬ ‫چگونگی‬
1-‫شنود‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ارزشیابی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫همکالسان‬ ‫مشارکت‬
2-‫بازبینی‬‫یادگیری‬ ‫پیشرفت‬‫طریق‬ ‫از‬‫ها‬ ‫داده‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫وتوجه‬ ‫یادگیری‬ ‫لحظات‬ ‫مشاهده‬
3-‫یادگیرنده‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫از‬ ‫ای‬‫رخساره‬ ‫تهیه‬
4-‫پوشه‬‫عملکرد‬(portfolio assessment)
5-‫سازی‬ ‫شبیه‬
6-‫نقش‬ ‫ایفای‬
7-‫مناظره‬
8-‫دیگر‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یاددهی‬
9-‫یادگیرنده‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ‫شفاهی‬ ‫عرضه‬
10-‫درس‬ ‫موضوع‬ ‫درباره‬ ‫بحث‬ ‫برای‬ ‫کانونی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫تشکیل‬
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
16
‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫چگونگی‬(‫ادامه‬)
11-‫بندی‬ ‫درجه‬ ‫های‬ ‫مقیاس‬
12-‫کاغذی‬ ‫و‬ ‫مداد‬ ‫های‬ ‫آزمون‬(،‫تشریحی‬ ،‫ای‬‫گزینه‬ ‫چهار‬)...
13-‫مصاحبه‬
14-‫خود‬ ‫گزارش‬ ‫برای‬ ‫یادگیرنده‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫مسئولیت‬-‫ارزیابی‬
15-‫یادگیرنده‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫از‬ ‫ای‬‫نمونه‬
16-‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫مثبت‬ ‫استفاده‬
17-‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫موثر‬ ‫استفاده‬
(‫و‬ ‫سیاستها‬ ،‫ها‬‫برنامه‬)...
18-‫دیگر‬ ‫گران‬ ‫مشاهده‬ ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(،‫آزمایشگاه‬ ،‫کارگاه‬)...
19-‫آن‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫و‬ ‫یادگیرنده‬ ‫بوسیله‬ ‫هدفگذاری‬
20-‫عملی‬ ‫کار‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
17
*‫یادگیری‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫عوامل‬
*‫خواستن‬(‫تعهد‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬)
•‫یادگیری‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫تعامل‬(‫به‬ ،‫کردن‬ ‫تمرین‬ ،‫دادن‬ ‫انجام‬
‫خطا‬ ‫و‬ ‫کوشش‬ ،‫بردن‬ ‫پی‬ ‫اشتباهات‬)
•‫سایردانشجویان‬ ‫با‬ ‫تعامل‬
•‫مدرس‬ ‫با‬ ‫تعامل‬
*‫آنها‬ ‫فایده‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫درک‬
*‫بازخورد‬ ‫دریافت‬
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
18
‫یادگیری‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫عوامل‬
‫تجربه‬(‫بازخورد‬
(‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫طریق‬ ‫از‬)
‫تامل‬(‫مطالب‬ ‫درک‬)
‫منابع‬ ‫با‬ ‫تعامل‬
(Doing)
‫خواستن‬
‫تعامل‬(‫منابع‬ ‫با‬
‫یادگیرندگان‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫،مدرس‬)
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
19
‫نتیجه‬‫گیری‬(1)
*‫آموزش‬ ‫ناپذیر‬ ‫جدایی‬ ‫عنصر‬ ‫باید‬ ‫یادگیری‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬
‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫دانشگاهی‬-‫باالترین‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬
‫یابد‬ ‫ارتقاء‬ ‫کیفیت‬.
*‫طریق‬ ‫از‬“‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬”‫وظیفه‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫امر‬ ‫،یادگیرنده‬
‫می‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫یادگیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تلقی‬ ‫خود‬
‫گیرد‬.
*“‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬”‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫یادگیرنده‬ ‫به‬
‫و‬ ‫بیازماید‬ ‫یادگیری‬ ‫هدفهای‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مستمرپیشرفت‬
‫بخشد‬ ‫تحقق‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬.
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
20
‫گیری‬ ‫نتیجه‬(2)
*‫به‬ ‫مربوط‬ ‫شواهد‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫در‬
‫یادگیری‬ ‫لحظات‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫ویادگیرنده‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نمایان‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫هدفها‬.
*‫ویژه‬ ‫ها،به‬‫داده‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫میان‬ ‫توازن‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫در‬
‫برای‬ ،‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫آزمون‬‫یادگیرنده‬ ‫برانگیختن‬‫طریق‬ ‫از‬
‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پند‬ ‫ویا‬ ‫او‬ ‫موفقیت‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫بازخورد‬‫اشتباهات‬(‫به‬
‫یادگیری‬ ‫فرصت‬ ‫عنوان‬)‫یاددهی‬ ‫درفرایند‬-‫رعایت‬ ‫یادگیری‬
‫شود‬ ‫می‬.
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
21
‫گیری‬ ‫نتیجه‬(3)
-‫شود‬ ‫داده‬ ‫فرصت‬ ‫دادن‬ ‫بازخور‬ ‫برای‬ ‫باید‬
-‫فاصله‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫بازخور‬3‫باشد‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫روز‬
-‫ای‬ ‫دقیقه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫کوئیز‬
-‫ها‬‫آموخته‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬
-‫منفی‬ ‫دیدگاههای‬ ‫ترکیب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ارزشیابی‬
‫انسانی‬ ‫درعلوم‬ ‫ای‬‫رشته‬ ‫میان‬ ‫مطالعات‬
‫سوم‬ ‫شماره‬ ‫اول‬ ‫دوره‬(‫تابستان‬1388)
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
22
‫گیری‬ ‫نتیجه‬(4)
-‫شود‬ ‫داده‬ ‫فرصت‬ ‫دادن‬ ‫بازخور‬ ‫برای‬ ‫باید‬
-‫فاصله‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫بازخور‬3‫باشد‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫روز‬
-‫ای‬ ‫دقیقه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫کوئیز‬(‫مبهم‬ ‫مفهوم‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫مفهوم‬ ‫سه‬)
-‫ها‬‫آموخته‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬
-‫فلسفی‬ ‫دیدگاههای‬ ‫ترکیب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ارزشیابی‬
-‫تدریس‬ ‫دستیار‬ ‫یا‬ ‫باالتر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫دانشجویان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫باشد‬ ‫موثری‬ ‫دهنده‬ ‫یاری‬ ‫تواند‬ ‫می‬.
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
23
‫جلسه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫تمرین‬
.1‫دانشجویان‬ ‫یادگیری‬ ‫تعریف‬ ‫تفاوت‬(‫ها‬ ‫آموخته‬)‫چهاردیدگاه‬ ‫در‬
‫کنید‬ ‫بحث‬ ‫چیست؟‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬.
.2‫ارزشیابی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دانشجویان‬ ‫یادگیری‬ ‫لحظات‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬
‫داد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تصویر‬‫؟‬
.3‫تدریس‬‫دانشجو‬-‫محور‬‫تدریس‬ ‫با‬ ‫را‬‫مدرس‬-‫محور‬‫کنید‬ ‫مقایسه‬
‫بیان‬ ‫درآن‬ ‫را‬ ‫آموخته‬ ‫ارزیابی‬ ‫ونقش‬ ‫کرده‬ ‫فهرست‬ ‫را‬ ‫اولی‬ ‫ومزایای‬
‫کنید‬.
.4‫عملکرد‬ ‫پوشه‬ ‫شیوه‬ ‫از‬ ‫منظور‬(‫کارپوشه‬portfolio)‫آموخته‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬
‫هاچیست؟‬
‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
1 von 23

Recomendados

effective evaluation ارزشیابی اثربخش von
effective evaluation ارزشیابی اثربخشeffective evaluation ارزشیابی اثربخش
effective evaluation ارزشیابی اثربخشMohsen Sharifirad
1.2K views22 Folien
روش های ارزشیابی کتاب های درسی von
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیmohammad nourian
622 views25 Folien
Assessment Design and Development workshop von
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshopEisa Rezaei
53 views89 Folien
کارگاه آزمون سازی von
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازیmjanatifar
2.3K views40 Folien
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
9 views2 Folien
ارزیابی معلمان von
ارزیابی معلمان  ارزیابی معلمان
ارزیابی معلمان Puran Maher
1K views38 Folien

Más contenido relacionado

Similar a ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی

فرم بازدید از مدارس von
فرم بازدید از مدارسفرم بازدید از مدارس
فرم بازدید از مدارسtarasad
444 views3 Folien
Student managing von
Student managingStudent managing
Student managingneginrmn
264 views4 Folien
یادگیری تیمی رقابتی von
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتیSeyed Mohammad Hassan Hosseini
7 views17 Folien
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
12 views53 Folien
فرم بازدیداز مدارس von
فرم بازدیداز مدارسفرم بازدیداز مدارس
فرم بازدیداز مدارسtarasad
315 views3 Folien
مدل های برنامه درسی و تعاریف von
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفa_za_z
5.3K views22 Folien

Similar a ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی(20)

فرم بازدید از مدارس von tarasad
فرم بازدید از مدارسفرم بازدید از مدارس
فرم بازدید از مدارس
tarasad444 views
Student managing von neginrmn
Student managingStudent managing
Student managing
neginrmn264 views
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
فرم بازدیداز مدارس von tarasad
فرم بازدیداز مدارسفرم بازدیداز مدارس
فرم بازدیداز مدارس
tarasad315 views
مدل های برنامه درسی و تعاریف von a_za_z
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریف
a_za_z5.3K views
هنرستان نرجس لردگان von tarasad
هنرستان نرجس لردگانهنرستان نرجس لردگان
هنرستان نرجس لردگان
tarasad70 views
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline von Eisa Rezaei
 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline	 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
Eisa Rezaei233 views
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع von Siamak H. Mehrabani
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
Research method (انواع روش تحقیق) von Mahnaz Taslimi
Research method (انواع روش تحقیق)Research method (انواع روش تحقیق)
Research method (انواع روش تحقیق)
Mahnaz Taslimi1.1K views
برنامه ریزی تحصیلی von fmoeini
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلی
fmoeini37 views
93 7-4- final- proposal writing von Reza Assadi
93 7-4- final- proposal writing93 7-4- final- proposal writing
93 7-4- final- proposal writing
Reza Assadi2.5K views
Simulation in education von Eisa Rezaei
Simulation in educationSimulation in education
Simulation in education
Eisa Rezaei128 views
شبیه سازی در آموزش - شبیه سازی آموزشی von Eisa Rezaei
شبیه سازی در آموزش - شبیه سازی آموزشیشبیه سازی در آموزش - شبیه سازی آموزشی
شبیه سازی در آموزش - شبیه سازی آموزشی
Eisa Rezaei717 views
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری von PEDAGOGY.IR
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
PEDAGOGY.IR 219 views
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی von somayeh mehrabi
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیپیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
somayeh mehrabi1.1K views
برنامه ریزی درسی مدرسه محور von Mohsen Sharifirad
برنامه ریزی درسی مدرسه محوربرنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
Mohsen Sharifirad1.8K views
معرفی روش تحقیق von Akmal Samsor
معرفی روش تحقیقمعرفی روش تحقیق
معرفی روش تحقیق
Akmal Samsor1.2K views

Más de PEDAGOGY.IR

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359 von
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359PEDAGOGY.IR
31 views22 Folien
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ... von
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...PEDAGOGY.IR
3 views3 Folien
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit von
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitPEDAGOGY.IR
15 views2 Folien
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village von
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillagePEDAGOGY.IR
11 views3 Folien
MIL for Teachers Module 10: Audience von
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudiencePEDAGOGY.IR
13 views6 Folien
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module von
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModulePEDAGOGY.IR
6 views2 Folien

Más de PEDAGOGY.IR (20)

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359 von PEDAGOGY.IR
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
PEDAGOGY.IR 31 views
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ... von PEDAGOGY.IR
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
PEDAGOGY.IR 3 views
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
PEDAGOGY.IR 15 views
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
PEDAGOGY.IR 11 views
MIL for Teachers Module 10: Audience von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: Audience
PEDAGOGY.IR 13 views
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
PEDAGOGY.IR 6 views
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesMIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
PEDAGOGY.IR 7 views
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaMIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
PEDAGOGY.IR 8 views
MIL for Teachers Module 05: Advertising von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingMIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: Advertising
PEDAGOGY.IR 9 views
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationMIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
PEDAGOGY.IR 11 views
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationMIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
PEDAGOGY.IR 8 views
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et... von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
PEDAGOGY.IR 6 views
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio... von PEDAGOGY.IR
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
PEDAGOGY.IR 12 views
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an... von PEDAGOGY.IR
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
PEDAGOGY.IR 7 views
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ... von PEDAGOGY.IR
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
PEDAGOGY.IR 19 views
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی von PEDAGOGY.IR
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
PEDAGOGY.IR 17 views
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ... von PEDAGOGY.IR
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
PEDAGOGY.IR 8 views
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال von PEDAGOGY.IR
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
PEDAGOGY.IR 1.9K views
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan von PEDAGOGY.IR
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanLjubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
PEDAGOGY.IR 279 views

ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی

 • 1. ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬ 1 ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫آموزش‬ ‫سخنران‬: ‫عباس‬ ‫دکتر‬‫بازرگان‬ abazarga@ut.ac.ir ‫تربیتی‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫روانشناسی‬ ‫دانشکده‬ ‫استاد‬ ‫تهران‬ ‫دانشگاه‬
 • 2. 2 ‫لحظات‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬‫دانشجو‬ ‫در‬ ‫لذتی‬ ‫چنان‬ ‫است‬ ‫ناشدنی‬ ‫فراموش‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫آوردکه‬ ‫می‬ ‫پدید‬. ‫یادگیری‬ ‫ارزشیابی‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫بخشی‬-‫که‬ ‫است‬ ‫یادگیری‬ ‫گرفتن‬ ‫بکار‬ ‫با‬‫مناسب‬ ‫رویکرد‬‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آورد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫عمقی‬. ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 3. 3 *‫انفرادی‬ ‫فعالیتی‬ ‫تدریس‬ ‫اسلوب‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫است؛‬ ‫انفرادی‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫تدریس‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫تدریس‬‫درسی‬ ‫مطالب‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫داریم‬.‫نیز‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫اسلوب‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫دانشجویان‬. ‫دانشجو‬ ‫تدریس‬ ‫رهیافت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-،‫محور‬‫ارزشیابی‬‫و‬ ‫تجربه‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مناسبی‬ ‫فرصت‬ ‫بازنگری‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبردهای‬ ‫و‬ ‫بخشید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫دانشجویان‬ ‫یادگیری‬ ‫شد‬ ‫سهیم‬ ‫همکاران‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اثربخش‬. ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 4. 4 *‫تدریس‬‫مدرس‬-‫یادگیرنده‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫محور‬-‫محور‬ ‫تدریس‬‫یادگیرنده‬-‫محور‬ .1‫یادگیری‬‫دانشجو‬‫فرایند‬ ‫اصلی‬ ‫محور‬ ‫تدریس‬-‫یادگیری‬ .2‫ساختن‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫یادگیرنده‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫دانش‬ .3‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫گوناگونی‬ ‫مسیرهای‬ .4‫دانشجو‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫یادگیری‬ .5‫پاسخ‬ ‫یادگیرنده‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫سؤال‬ ‫مدرس‬ ‫دهد‬ ‫می‬ .6‫راهنمایی‬ ‫و‬ ‫همراهی‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫مدرس‬ ‫کند‬ ‫می‬ .7‫ف‬ ‫انعطا‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫امری‬ ‫تدریس‬‫پذیر‬ .8‫با‬ ‫همیاری‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫یادگیرنده‬ ‫و‬ ‫مدرس‬ ‫یكدیگر‬ .9‫است‬ ‫استوار‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫طرح‬ ‫بر‬ ‫تدریس‬ .10‫بر‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫تدریس‬-‫یادگیری‬ 11.‫فرایند‬ ‫در‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آموخته‬ ‫مستمر‬ ‫ارزیابی‬ ‫یادگیری‬ ‫تدریس‬‫مدرس‬-‫محور‬ .1‫تدریس‬ ‫فرایند‬ ‫اصلی‬ ‫محور‬ ‫مدرس‬-‫یادگیری‬ .2‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫اصلی‬ ‫کننده‬ ‫عرضه‬ ‫مدرس‬ .3‫و‬ ‫یكسان‬ ،‫عمومی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ‫مسیر‬ ‫شده‬ ‫استاندارد‬ .4‫مدرس‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫یادگیرندگان‬ ‫کنترل‬ .5‫می‬ ‫عرضه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مسئله‬ ‫درست‬ ‫پاسخ‬ ‫مدرس‬ ‫کند‬ .6‫کند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫مدرس‬ .7‫ناپذیر‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫ایستا‬ ‫امری‬ ‫تدریس‬ .8‫یكدیگر‬ ‫با‬ ‫تقابل‬ ‫در‬ ‫یادگیرنده‬ ‫و‬ ‫مدرس‬ .9‫است‬ ‫متكی‬ ‫آزمون‬ ‫بر‬ ‫تدریس‬ ‫چارچوب‬ .10‫یادگیرنده‬‫که‬ ‫ای‬‫درس‬ ‫یك‬ ‫جلسات‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫شرکت‬ ‫نتواند‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫مؤاخذه‬ ‫مورد‬ .11‫در‬ ‫امتحانات‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آموخته‬ ‫ارزیابی‬ ‫درس‬ ‫پایان‬ ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 5. 5 ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فلسفی‬ ‫دیدگاه‬ ‫چهار‬ ‫پدیده‬ ‫واقعیت‬“‫یادگیری‬” ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ه‬ ‫دیدگا‬ ‫از‬ ‫را‬: .1‫تحصیلی‬ ‫اصالت‬(‫گرائی‬ ‫اثبات‬(positivisim .2‫تفسیری‬ ‫دیدگاه‬interpretivism) ( .3‫انتقادی‬ ‫نظریه‬ ‫دیدگاه‬(critical theory ) .4‫گرائی‬ ‫ساختار‬ ‫پسا‬ ‫دیدگاه‬(post-structuralism) *‫یادگیری‬ ‫ماهیت‬(‫آموختن‬)‫چیست؟‬(1) ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 6. 6 1-‫تحصیلی‬ ‫اصالت‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬(‫گرائی‬ ‫اثبات‬) ‫ها‬ ‫آموخته‬=‫ای‬ ‫پدیده‬‫پذیر‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫عینی‬ 2-‫تفسیری‬ ‫دردیدگاه‬:‫ای‬ ‫پدیده‬‫ذهنی‬ 3-‫انتقادی‬ ‫نظریه‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬:‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هرچند‬‫ای‬ ‫پدیده‬‫مادی‬‫باشد‬ ‫رسید‬ ‫آن‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫پی‬ ‫با‬ ‫اما‬. 4-‫گرائی‬ ‫ساختار‬ ‫پسا‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬‫ها‬ ‫آموخته‬‫الیه‬ ‫چند‬،‫است‬‫توان‬‫نمی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫یک‬ ‫با‬‫دانشجویان‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫آموخته‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫قاطع‬ ‫بطور‬ ‫داد‬ ‫نظر‬. *‫یادگیری‬ ‫ماهیت‬(‫آموختن‬)‫چیست؟‬(2) ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 7. 7 *‫کنیم؟‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫دانشجو‬ ‫های‬‫آموخته‬ ‫چرا‬ 1-‫و‬ ‫نادرست‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پند‬ ‫برای‬ ‫دانشجو‬ ‫به‬ ‫بازخورد‬ ‫عرضه‬ ‫آنان‬ ‫یادگیری‬ ‫عملکرد‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫احتمالی‬ ‫اشتباهات‬ 2-‫دانشجویان‬ ‫عملکرد‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫گواهی‬ 3-‫بیشتر‬ ‫کوشش‬ ‫برای‬ ‫دانشجویان‬ ‫برانگیختن‬ 4-‫انتزاعی‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫گرفتن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫دانشجو‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫یاری‬ 5-‫یا‬ ‫و‬ ‫باالتر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫دانشجو‬ ‫بالقوه‬ ‫پیشرفت‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫دوره‬ 6-‫تحصیلی‬ ‫های‬‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫دانشجو‬ ‫راهنمایی‬ 7-‫آنان‬ ‫اثربخشی‬ ‫بردن‬ ‫پی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مدرسان‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫یاری‬ ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 8. 8 ‫ارزشیابی‬ ‫اساسی‬ ‫مفاهیم‬ *‫ارزشیابی‬=‫گیری‬ ‫اندازه‬+‫قضاوت‬ *‫ارزیابی‬ *‫سنجش‬ *‫گیری‬ ‫اندازه‬ *‫آزمون‬ *‫امتحان‬ ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 9. 9 ‫آموزشی‬ ‫ارزشیابی‬ ‫تعریف‬ ،‫تعیین‬ ‫فرایند‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬‫و‬ ‫قضاوت‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫جهت‬‫ی‬ ‫بهبود‬‫های‬ ‫کوشش‬ ‫یاددهی‬-‫یادگیری‬ ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 10. 10 ‫یادگیری‬ ‫ارزشیابی‬ ‫رویكردهای‬ *‫ارزشیابی‬ ‫مرسوم‬ ‫رویكرد‬: -‫هدف‬:‫چه‬ ‫یا‬ ،‫داند‬‫می‬ ‫چه‬ ‫یادگیرنده‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫ساختن‬ ‫نمایان‬ ‫دهد؟‬ ‫انجام‬ ‫تواند‬‫می‬ -‫ابزار‬:‫امتحان‬(‫آزمون‬)‫تحصیلی‬ ‫سال‬ ‫آخر‬ ،‫نیمسال‬ ،‫ثلث‬ ‫وسط‬. *‫یادگیری‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫رویكرد‬ -‫هدف‬:‫یادگیری‬ ‫هدفهای‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫یادگیرنده‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫یاری‬ -‫ابزار‬:‫که‬ ‫شواهدی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫کلیه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫نمایان‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫لحظات‬. ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 11. 11 *‫آموخته‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫یکرد‬ ‫رو‬ ‫دو‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫رویكرد‬‫ارزشیابی‬ ‫یادگیری‬ ‫مستمر‬‫برای‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬: ‫در‬ ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫دادن‬ ‫بازخورد‬ ‫برای‬ ‫درس‬ ‫اجرای‬ ‫طول‬ ‫عملكرد‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫دانشجو‬ ‫به‬ ‫مطلوب‬ ‫یادگیری‬ (‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫چهارگانه‬ ‫فلسفی‬) ‫در‬ ‫مرسوم‬ ‫رویكرد‬ ‫ارزشیابی‬ (‫اصالت‬ ‫دیدگاه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تحصلی‬:) ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫با‬ ‫کمی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫تشریحی‬ ‫یا‬ ‫عینی‬ ‫درسی‬ ‫دوره‬ ‫کل‬ ‫در‬ (‫در‬ ‫نهائی‬ ‫ارزشیابی‬ ‫درس‬ ‫پایان‬) ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 12. 12 ‫ارزشیابی‬ ‫مرسوم‬ ‫رویكرد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مشكالت‬ *‫گیری‬ ‫اندازه‬‫یادگیری‬ ‫برونداد‬‫آن‬ ‫فرایند‬ ‫نه‬ ‫و‬ *‫کردن‬ ‫دلسرد‬‫آنان‬ ‫وبازماندن‬ ‫یادگیرندگان‬ ‫اغلب‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫ازکوشش‬ *‫ضرورت‬ ‫به‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫توجه‬‫بودن‬ ‫عینی‬‫اندازه‬ ‫ها‬ ‫گیری‬ *‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫غفلت‬ ‫مورد‬‫یادگیرنده‬ ‫قبلی‬ ‫دانش‬ ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 13. 13 *‫یادگیری‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ضرورت‬ ‫های‬‫فرض‬ ‫پیش‬ *‫تالش‬ ‫به‬ ‫پاداش‬‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬‫دانشجویان‬ ‫برانگیختن‬ *‫موفقیت‬ ‫احتمال‬ ‫افزایش‬‫دانشجویان‬ *‫از‬ ‫جلوگیری‬‫شکست‬ ‫احساس‬‫دانشجویان‬ *‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫تشخیص‬‫و‬‫گرفتن‬ ‫پند‬‫آن‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ *‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫تمیز‬‫نامطلوب‬ ‫مسیر‬ ‫کردن‬ ‫تصحیح‬ ‫دریادگیری‬. ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 14. 14 ‫یادگیری‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ *‫نگر‬ ‫کل‬(،‫دادن‬ ‫نشان‬ ،‫کشیدن‬ ‫تصویر‬ ‫دادن،به‬ ‫انجام‬ ،‫گفتن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫ساختن‬ ‫نمایان‬)... *‫فرایند‬-‫مدار‬ *‫بهم‬-‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫با‬ ‫تنیده‬ *‫یادگیرنده‬-‫محور‬(‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫تقویت‬) *‫اطمینان‬ ‫قابل‬ *‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫پیشرفت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 15. 15 ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫انجام‬ ‫چگونگی‬ 1-‫شنود‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ارزشیابی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫همکالسان‬ ‫مشارکت‬ 2-‫بازبینی‬‫یادگیری‬ ‫پیشرفت‬‫طریق‬ ‫از‬‫ها‬ ‫داده‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫وتوجه‬ ‫یادگیری‬ ‫لحظات‬ ‫مشاهده‬ 3-‫یادگیرنده‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫از‬ ‫ای‬‫رخساره‬ ‫تهیه‬ 4-‫پوشه‬‫عملکرد‬(portfolio assessment) 5-‫سازی‬ ‫شبیه‬ 6-‫نقش‬ ‫ایفای‬ 7-‫مناظره‬ 8-‫دیگر‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یاددهی‬ 9-‫یادگیرنده‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ‫شفاهی‬ ‫عرضه‬ 10-‫درس‬ ‫موضوع‬ ‫درباره‬ ‫بحث‬ ‫برای‬ ‫کانونی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫تشکیل‬ ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 16. 16 ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫چگونگی‬(‫ادامه‬) 11-‫بندی‬ ‫درجه‬ ‫های‬ ‫مقیاس‬ 12-‫کاغذی‬ ‫و‬ ‫مداد‬ ‫های‬ ‫آزمون‬(،‫تشریحی‬ ،‫ای‬‫گزینه‬ ‫چهار‬)... 13-‫مصاحبه‬ 14-‫خود‬ ‫گزارش‬ ‫برای‬ ‫یادگیرنده‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫مسئولیت‬-‫ارزیابی‬ 15-‫یادگیرنده‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫از‬ ‫ای‬‫نمونه‬ 16-‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫مثبت‬ ‫استفاده‬ 17-‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫موثر‬ ‫استفاده‬ (‫و‬ ‫سیاستها‬ ،‫ها‬‫برنامه‬)... 18-‫دیگر‬ ‫گران‬ ‫مشاهده‬ ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬(،‫آزمایشگاه‬ ،‫کارگاه‬)... 19-‫آن‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫و‬ ‫یادگیرنده‬ ‫بوسیله‬ ‫هدفگذاری‬ 20-‫عملی‬ ‫کار‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 17. 17 *‫یادگیری‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫عوامل‬ *‫خواستن‬(‫تعهد‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬) •‫یادگیری‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫تعامل‬(‫به‬ ،‫کردن‬ ‫تمرین‬ ،‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫خطا‬ ‫و‬ ‫کوشش‬ ،‫بردن‬ ‫پی‬ ‫اشتباهات‬) •‫سایردانشجویان‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ •‫مدرس‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ *‫آنها‬ ‫فایده‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫درک‬ *‫بازخورد‬ ‫دریافت‬ ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 18. 18 ‫یادگیری‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫عوامل‬ ‫تجربه‬(‫بازخورد‬ (‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫طریق‬ ‫از‬) ‫تامل‬(‫مطالب‬ ‫درک‬) ‫منابع‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ (Doing) ‫خواستن‬ ‫تعامل‬(‫منابع‬ ‫با‬ ‫یادگیرندگان‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫،مدرس‬) ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 19. 19 ‫نتیجه‬‫گیری‬(1) *‫آموزش‬ ‫ناپذیر‬ ‫جدایی‬ ‫عنصر‬ ‫باید‬ ‫یادگیری‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫دانشگاهی‬-‫باالترین‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫یابد‬ ‫ارتقاء‬ ‫کیفیت‬. *‫طریق‬ ‫از‬“‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬”‫وظیفه‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫امر‬ ‫،یادگیرنده‬ ‫می‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫یادگیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تلقی‬ ‫خود‬ ‫گیرد‬. *“‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬”‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫یادگیرنده‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بیازماید‬ ‫یادگیری‬ ‫هدفهای‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مستمرپیشرفت‬ ‫بخشد‬ ‫تحقق‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬. ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 20. 20 ‫گیری‬ ‫نتیجه‬(2) *‫به‬ ‫مربوط‬ ‫شواهد‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫لحظات‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫ویادگیرنده‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نمایان‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫هدفها‬. *‫ویژه‬ ‫ها،به‬‫داده‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫میان‬ ‫توازن‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ ‫در‬ ‫برای‬ ،‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫آزمون‬‫یادگیرنده‬ ‫برانگیختن‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پند‬ ‫ویا‬ ‫او‬ ‫موفقیت‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫بازخورد‬‫اشتباهات‬(‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫فرصت‬ ‫عنوان‬)‫یاددهی‬ ‫درفرایند‬-‫رعایت‬ ‫یادگیری‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 21. 21 ‫گیری‬ ‫نتیجه‬(3) -‫شود‬ ‫داده‬ ‫فرصت‬ ‫دادن‬ ‫بازخور‬ ‫برای‬ ‫باید‬ -‫فاصله‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫بازخور‬3‫باشد‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫روز‬ -‫ای‬ ‫دقیقه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫کوئیز‬ -‫ها‬‫آموخته‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ -‫منفی‬ ‫دیدگاههای‬ ‫ترکیب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ارزشیابی‬ ‫انسانی‬ ‫درعلوم‬ ‫ای‬‫رشته‬ ‫میان‬ ‫مطالعات‬ ‫سوم‬ ‫شماره‬ ‫اول‬ ‫دوره‬(‫تابستان‬1388) ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 22. 22 ‫گیری‬ ‫نتیجه‬(4) -‫شود‬ ‫داده‬ ‫فرصت‬ ‫دادن‬ ‫بازخور‬ ‫برای‬ ‫باید‬ -‫فاصله‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫بازخور‬3‫باشد‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫روز‬ -‫ای‬ ‫دقیقه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫کوئیز‬(‫مبهم‬ ‫مفهوم‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫مفهوم‬ ‫سه‬) -‫ها‬‫آموخته‬ ‫مستمر‬ ‫ارزشیابی‬ -‫فلسفی‬ ‫دیدگاههای‬ ‫ترکیب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ارزشیابی‬ -‫تدریس‬ ‫دستیار‬ ‫یا‬ ‫باالتر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫دانشجویان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫باشد‬ ‫موثری‬ ‫دهنده‬ ‫یاری‬ ‫تواند‬ ‫می‬. ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬
 • 23. 23 ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫تمرین‬ .1‫دانشجویان‬ ‫یادگیری‬ ‫تعریف‬ ‫تفاوت‬(‫ها‬ ‫آموخته‬)‫چهاردیدگاه‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫بحث‬ ‫چیست؟‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬. .2‫ارزشیابی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دانشجویان‬ ‫یادگیری‬ ‫لحظات‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تصویر‬‫؟‬ .3‫تدریس‬‫دانشجو‬-‫محور‬‫تدریس‬ ‫با‬ ‫را‬‫مدرس‬-‫محور‬‫کنید‬ ‫مقایسه‬ ‫بیان‬ ‫درآن‬ ‫را‬ ‫آموخته‬ ‫ارزیابی‬ ‫ونقش‬ ‫کرده‬ ‫فهرست‬ ‫را‬ ‫اولی‬ ‫ومزایای‬ ‫کنید‬. .4‫عملکرد‬ ‫پوشه‬ ‫شیوه‬ ‫از‬ ‫منظور‬(‫کارپوشه‬portfolio)‫آموخته‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫هاچیست؟‬ ‫دکتر‬‫عباس‬‫بازرگان‬–1389/7/19 - ‫کارگاه‬‫مها‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫تدریس‬