Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

פרופ' יאיר אורון ואחרים נגד משרד החוץ ואחרים

201 Aufrufe

Veröffentlicht am

חוק חופש המידע

Veröffentlicht in: Recht
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

פרופ' יאיר אורון ואחרים נגד משרד החוץ ואחרים

  1. 1. ‫מינהליים‬ ‫בעניינים‬ ‫לערעורים‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ 819/19 ‫עע"מ‬ ‫חיות‬ '‫א‬ ‫הנשיאה‬ ‫כבוד‬ :‫לפני‬ ‫מלצר‬ '‫ח‬ ‫לנשיאה‬ ‫המשנה‬ ‫כבוד‬ ‫שטיין‬ '‫א‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫נוספים‬ ‫מערערים‬ 29- ‫אורון‬ ‫יאיר‬ '‫פרופ‬ :‫המערערים‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫החוץ‬ ‫משרד‬ .1 :‫המשיבים‬ ‫במשרד‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫ישום‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ .2 ‫החוץ‬ ‫ירושלים‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫ערעור‬ ‫על-ידי‬ ‫שניתן‬ 18.12.2018 ‫מיום‬ 47904-07-18 ‫בעת"מ‬ ‫וינוגרד‬ '‫ר‬ ‫השופט‬ (10.02.2020) ‫התשע"ף‬ ‫בשבט‬ ‫ט"ו‬ :‫הישיבה‬ ‫תאריך‬ ‫מק‬ ‫איתי‬ ‫עו"ד‬ :‫המערער‬ ‫בשם‬ ‫איתן‬ ‫אודי‬ ‫עו"ד‬ :‫המשיבים‬ ‫בשם‬ ‫ן‬‫י‬‫ד‬-‫ק‬‫ס‬‫פ‬ :‫שטיין‬ '‫א‬ ‫השופט‬ ‫הערעור‬ (‫וינוגרד‬ '‫ר‬ ‫)השופט‬ ‫ירושלים‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫ערעור‬ ‫לפנינו‬ .1 ‫המערערים‬ ‫בקשת‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫ואשר‬ 47904-07-18 ‫עת"מ‬ ‫בגדרי‬ 18.12.2018 ‫ביום‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬ ‫חוק‬ :‫)להלן‬ 1998-‫התשנ"ח‬ ,‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫בחוק‬ ‫האמור‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ,1 ‫המשיב‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫במשרדו‬ ‫חוברו‬ ‫אשר‬ ‫מסמכים‬ ‫מארבעה‬ ‫עותקים‬ ‫לידיהם‬ ‫להעביר‬ ,(‫החוק‬ ‫או‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫בשנת‬ ‫שאירע‬ ‫הארמני‬ ‫בג'נוסייד‬ ‫"הכרה‬ ‫להביע‬ ‫ואזרבייג'ן‬ ‫טורקיה‬ ‫של‬ ‫אי-נכונותן‬ ‫ועניינם‬ ‫מחובת‬ ‫המוחרגים‬ ‫במסמכים‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫המשיבים‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫קמא‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ."1915 ‫שגילויין‬ ‫פנימיות‬ ‫תכתובות‬ ‫בהיותם‬ ,‫לחוק‬ (1)(‫ו-9)א‬ (4)(‫9)ב‬ ‫סעיפים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הגילוי‬ .‫ישראל‬ ‫של‬ ‫החוץ‬ ‫ביחסי‬ ‫לפגיעה‬ ‫חשש‬ ‫מעלה‬
  2. 2. ‫הצדדים‬ ‫טענות‬ ‫וכן‬ ‫המשיבים‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫בקבלו‬ ‫שגה‬ ‫קמא‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫המערערים‬ .2 ‫קובע‬ ‫אשר‬ ,‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לחוק‬ (‫71)ד‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫סמכותו‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫שלא‬ ‫בהחליטו‬ :‫לאמור‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫רשאי‬ ,9 ‫סעיף‬ ‫הוראות‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫אם‬ ,‫שיקבע‬ ‫ובתנאים‬ ‫חלקו‬ ‫או‬ ‫כולו‬ ,‫מבוקש‬ ‫מידע‬ ‫מתן‬ ‫על‬ ‫וגובר‬ ‫עדיף‬ ,‫המידע‬ ‫בגילוי‬ ‫הציבורי‬ ‫העניין‬ ‫לדעתו‬ ‫אסור‬ ‫אינו‬ ‫המידע‬ ‫שגילוי‬ ‫ובלבד‬ ,‫הבקשה‬ ‫לדחיית‬ ‫הטעם‬ .‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫להעדיף‬ ‫היה‬ ‫צריך‬ ‫קמא‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ,‫המערערים‬ ‫לטענת‬ ‫ההכרה‬ ‫של‬ ‫חשיבותה‬ ‫עצם‬ ‫מפאת‬ ,‫זאת‬ – ‫סודיותם‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫המבוקשים‬ ‫המסמכים‬ ‫שבגילוי‬ ‫להכרה‬ ‫מתנגד‬ 1 ‫שהמשיב‬ ‫סוד‬ ‫זה‬ ‫"אין‬ ‫שלדבריהם‬ ‫משום‬ ‫וכן‬ ‫הארמני‬ ‫העם‬ ‫ברצח‬ ‫והדיפלומטיים‬ ‫הביטחוניים‬ ‫ביחסים‬ ‫יפגע‬ ‫הדבר‬ ‫כי‬ ‫בטענה‬ ‫הארמני‬ ‫בג'נוסייד‬ ‫ישראלית‬ .‫פתוח‬ ‫ציבורי‬ ‫דיון‬ ‫לקיים‬ ,‫לדבריהם‬ ,‫ראוי‬ ‫זו‬ ‫שבהתנגדות‬ ‫ומשום‬ "‫וטורקיה‬ ‫אזרבייג'ן‬ ‫עם‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫שכן‬ ,‫כדבעי‬ ‫מנומק‬ ‫אינו‬ ‫קמא‬ ‫הדין‬ ‫שפסק‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ומלינים‬ ‫מוסיפים‬ ‫המערערים‬ .‫המשיבים‬ ‫בעמדת‬ ‫מצדדת‬ ‫אשר‬ ‫לקונית‬ ‫בקביעה‬ ,‫לטענתם‬ ,‫הסתפק‬ ‫קמא‬ ‫ומבקשים‬ ‫איתנים‬ ‫יסודות‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫קמא‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫כי‬ ‫המשיבים‬ ‫טוענים‬ ,‫מנגד‬ .3 .‫בהוצאות‬ ‫המערערים‬ ‫חיוב‬ ‫תוך‬ ‫הערעור‬ ‫את‬ ‫נדחה‬ ‫כי‬ ‫מאתנו‬ ‫והכרעה‬ ‫דיון‬ ‫במסמכים‬ ,‫המערערים‬ ‫בהסכמת‬ ,‫אחד‬ ‫צד‬ ‫במעמד‬ ‫עיינו‬ ,‫בעל-פה‬ ‫הדיון‬ ‫במסגרת‬ .4 ‫מארבעה‬ ‫עלה‬ ‫הללו‬ ‫המסמכים‬ ‫מספר‬ .‫קמא‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫שעשה‬ ‫כפי‬ ,‫המחלוקת‬ ‫מושא‬ ‫אנחנו‬ ‫גם‬ ,‫ולפיכך‬ ;‫קמא‬ ‫משפט‬ ‫לבית‬ ‫המשיבים‬ ‫שהגישו‬ ‫התשובה‬ ‫בעקבות‬ ,‫לחמישה‬ ‫בחשיפתם‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫הללו‬ ‫למסמכים‬ ‫ביחס‬ ‫קבע‬ ‫קמא‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ .‫מסמכים‬ ‫בחמישה‬ ‫עיינו‬ ‫של‬ ‫החוץ‬ ‫ביחסי‬ ‫לפגיעה‬ ‫החשש‬ ‫בשל‬ [...] "‫החשש‬ ‫"מבחן‬ ‫יסודות‬ ‫את‬ ‫להקים‬ ‫"כדי‬ ‫קביעה‬ ‫שבבסיס‬ ‫המדוייקים‬ ‫השיקולים‬ ‫את‬ ‫לפרט‬ ‫קושי‬ ‫קיים‬ ‫דנא‬ ‫"במקרה‬ ‫וכי‬ "‫המדינה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כתב‬ ,‫אלו‬ ‫מסיבות‬ ".‫בו‬ ‫והאמור‬ ‫המידע‬ ‫טיב‬ ‫את‬ ‫לחשוף‬ ‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫יהא‬ ‫שכן‬ ,‫זו‬ ‫שלא‬ ‫ההחלטה‬ ‫לפיה‬ ‫למסקנה‬ ‫הגעתי‬ ‫שפורטו‬ ‫שבנסיבות‬ ‫אומר‬ ‫אם‬ ‫"די‬ ‫כי‬ ,‫דינו‬ ‫בפסק‬ ‫הנוגעים‬ ‫בטעמים‬ ‫שעיקרם‬ ,‫ענייניים‬ ‫שיקולים‬ ‫על‬ ‫התבססה‬ ‫המסמכים‬ ‫את‬ ‫לעותרים‬ ‫למסור‬ ".‫בה‬ ‫להתערב‬ ‫ואין‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫החוץ‬ ‫ליחסי‬ 2
  3. 3. ‫קמא‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫למסקנה‬ ‫הגענו‬ ,‫המחלוקת‬ ‫מושא‬ ‫במסמכים‬ ‫שעיינו‬ ‫לאחר‬ .5 ,‫שקיפות‬ ,‫דמוקרטיה‬ – ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫של‬ ‫טעמיו‬ ,‫דינו‬ ‫בפסק‬ ‫שצוין‬ ‫כפי‬ .‫בהחלטתו‬ ‫צדק‬ ‫לממשלה‬ ‫לאפשר‬ ‫הצורך‬ ‫מפני‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫נסוגים‬ – ‫הרשויות‬ ‫במסמכי‬ ‫הציבורית‬ ‫והבעלות‬ ‫ללא‬ ,‫שקבעה‬ ‫והאסטרטגיה‬ ‫המדיניות‬ ‫לקווי‬ ‫בהתאם‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫החוץ‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ .‫אחרות‬ ‫מדינות‬ ‫עם‬ ‫ביחסיה‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫מעמדה‬ ‫את‬ ‫לסכן‬ ‫ומבלי‬ ‫תקלות‬ ‫להסב‬ ‫עלולה‬ ‫פנימיות‬ ‫והתכתבויות‬ ‫תרשומות‬ ‫של‬ ‫חשיפתן‬ ‫כי‬ ,‫נוסיף‬ ‫לזאת‬ .6 ‫עלול‬ ‫ברבים‬ ‫ויפורסמו‬ ‫יגולו‬ ‫רישומיהם‬ ‫כי‬ ‫הציבור‬ ‫משרתי‬ ‫של‬ ‫חששם‬ :‫רוחבי‬ ‫נזק‬ ‫למדינה‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫לא‬ ,‫פנימית‬ ‫והתכתבות‬ ‫תרשומת‬ ‫בכל‬ ‫צעדיהם‬ ‫את‬ ‫לכלכל‬ ‫להם‬ ‫לגרום‬ ‫בא‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לחוק‬ (4)(‫9)ב‬ ‫סעיף‬ .‫פנימיים‬ ‫בדיונים‬ ‫פיהם‬ ‫את‬ ‫לנצור‬ ‫ואף‬ ,‫בחופשיות‬ ‫עליהם‬ ‫אשר‬ ‫את‬ ‫ולתעד‬ ‫להתבטא‬ ‫להם‬ ‫ולאפשר‬ ‫הציבור‬ ‫משרתי‬ ‫של‬ ‫מלבם‬ ‫זה‬ ‫חשש‬ ‫להסיר‬ ‫לנקוט‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫את‬ ‫מחייבת‬ ‫זו‬ ‫חשובה‬ ‫תכלית‬ .‫מורא‬ ‫וללא‬ ‫ושרק‬ ‫כחל‬ ‫ללא‬ ‫לתעד‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ .‫לחוק‬ (‫71)ד‬ ‫סעיף‬ ‫של‬ ‫בגדרו‬ ‫תועלת‬ ‫מול‬ ‫עלות‬ ‫לאזן‬ ‫בבואם‬ ‫זהירות‬ ‫משנה‬ ‫אמותיו‬ ‫בדל"ת‬ ‫שהחליט‬ ‫כפי‬ ‫והחליט‬ ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫ממנו‬ ‫שנדרשה‬ ‫בזהירות‬ ‫נקט‬ ‫קמא‬ ‫מבוררת‬ ‫עילה‬ ‫שום‬ ‫מוצאים‬ ‫איננו‬ .‫לחוק‬ (‫71)ד‬ ‫בסעיף‬ ‫לו‬ ‫שניתן‬ ‫הדעת‬ ‫שיקול‬ ‫של‬ .‫דעתו‬ ‫בשיקול‬ ‫להתערב‬ ‫אשר‬ ‫הממצאים‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫אלא‬ ‫לנו‬ ‫נותר‬ ‫לא‬ ,‫אלה‬ ‫בנסיבות‬ .7 ‫המשפטיות‬ ‫במסקנותיו‬ ‫תומכים‬ ‫אלה‬ ‫ממצאים‬ ‫כי‬ ;‫לקבלם‬ ‫יש‬ ‫וכי‬ ‫קמא‬ ‫הדין‬ ‫בפסק‬ ‫נקבעו‬ ‫הערעור‬ ‫דין‬ ,‫אלו‬ ‫מטעמים‬ .‫שבחוק‬ ‫טעות‬ ‫שום‬ ‫זה‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫לגלות‬ ‫אין‬ ‫וכי‬ ;‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫של‬ 34 ‫ותקנה‬ ,1984-‫התשמ"ד‬ ,‫האזרחי‬ ‫הדין‬ ‫סדר‬ ‫לתקנות‬ (‫064)ב‬ ‫תקנה‬ ‫לפי‬ ‫להידחות‬ .2000-‫התשס"א‬ ,(‫דין‬ ‫)סדרי‬ ‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫משפט‬ ‫בתי‬ ‫לתקנות‬ ‫למשיבים‬ ‫לשלם‬ ‫המערערים‬ ‫את‬ ‫ומחייבים‬ ‫הערעור‬ ‫את‬ ‫דוחים‬ ‫אנו‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬ .8 .₪ 7,500 ‫של‬ ‫כולל‬ ‫בסך‬ ‫הוצאות‬ .(16.2.2020) ‫התש"ף‬ ‫בשבט‬ ‫כ"א‬ ,‫היום‬ ‫ניתן‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫לנשיאה‬ ‫המשנה‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה‬ _________________________ ‫עב‬ 19008190_F10.docx http://supreme.court.gov.il ,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ; *3852 ,077-2703333 '‫טל‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬ 3

×