Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Example Cash flow Template Full V3.1

template การวางแผนการเงิน และการตลาด รวมถึงสามารถ track ได้ว่าแผนการทำงานเราเป็นยังไงบ้าง เมื่อดูจากไฟล์นี้

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Example Cash flow Template Full V3.1

 1. 1. อ่ า นตรงนี ้ ก ่ อ นครั บ .! เริ ่ ม ต้ น การใช้ ง านไฟล์ น ี ้ 1 2 3
 2. 2. อ่ า นตรงนี ้ ก ่ อ นครั บ .! สวัสดีครับ หากคุณได้เปิดไฟล์นี้ออกมาดูตอนนี้ ผมเชื่อว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีธุรกิจอยู่แล้ว หรือ อาจจะกำาลังอยากเริ่มต้นทำาธุรกิจ quot;เกือ ไว้เลยquot; บางคนบอกว่ามี แต่พอคุยกันจริงๆ ก็พบว่า มีแค่แผนอยู่ในหัว ไม่ได้ถูกนำาออกมาวางเป็นแผนงานอย่างชัดเจน ไม่ได้กำาหนดเป้าหมา ปัญหาการวางแผนงานที่ชัดเจน ซึ่งหากวางแผนงานไม่ชัดเจน ที่จะตามมา คือ ทำางานไปไม่มีเป้าหมาย ไม่รู้ว่าจะต้องทำาอะไรต่อไป ทำางาน หลังจากได้คุยกับผู้ประกอบการหลายๆ เจ้า ผมก็เลยทำา เทมเพลต แผนการเงิ น + แผนการตลาดง่ า ยๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถนำา ได้แผนธุรกิจขนาดย่อมๆ ออกมาได้แล้ว ข้ อ ดี ข องไฟล์ เ ทมเพลทนี ้ - การวางแผนการเงิน รายได้ ต้นทุน รายจ่าย เงินเดือน ทั้งหมดทีธุรกิจต้องมี และยังสามารถ track ข้อมูลในแต่ละเดือนได้ว่า เราทำาได้เท่า - มีแผนการตลาด รวมอยู่ใน แผนการเงินเลย ดังนั้น มันจะ track การทำางานของแผนการตลาดที่วางเอาไว้ได้ ว่าเดือนนั้นเราได้แผนที่จะต้อ ไม่ ิ ได้ทำำ หรือทำำ มันก็จะสะท้อนออกมำ ในแผนกำรเิิงินเดือนๆ นั้นเช่นกัน - มีข้อมูลทำาเป็น graph ไว้ให้ดู จะได้เห็นว่าแนวโน้มรายได้เป็นยังไงบ้าง ระหว่างรายได้กับรายจ่าย เริ ่ ม ต้ น การใช้ ง านไฟล์ น ี ้ Tab 1. พนักงาน = คุณต้องกรอกข้อมูล Tab 1. พนักงาน เป็น tab ที่ให้คุณกรอกข้อมูลของพนักงาน ที่คุณมีในองค์กรของคุณ รวมถึงเงินเด Tab 2. Marketing = การเพิ่มยอดขายโดยการทำาการตลาด quot;การรู้จักกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าของคุณquot; เป็นสิ่งที่สำาคัญ ลองระบุข้อมูลลงไป Tab 3. กำาไร-ขาดทุน = ข้อมูลการเงินทั้งหมด ทั้งรายรับ-รายจ่าย จะอยู่ในนี้ทั้งหมด ให้เข้าไปกรอกข้อมูลในนี้ quot;ช่องสีเหลือquot; คือช่องที่คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลได้ ส่วนช่องอื่นๆ ไม่ควรเปลี่ยนเพราะสูตรทุกอย่างได้ถูกกำาหนดไว้แล้ว ** แต่หากข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ตรงกับรูปแบบของธุรกิจของคุณ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมครับ
 3. 3. ทุน อัตโนมัต) ิ
 4. 4. จำ า นวนพนั ก งาน : บริ ษ ั ท AAAA จำ า กั ด ตำ า แหน่ ง เงิ น เดื อ น มกราคม กุ ม ภาพั น ธ์ มี น าคม ฝ่ า ยบริ ห าร (Management) กรรมการผู้จดัการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 กรรมการ จำานวนคน 1 1 1 10,000.00 10,000 10,000 10,000 ฝ่ า ยบั ญ ชี -บุ ค คล-Admin เจ้าหน้าที่บัญชี จำานวนคน 1 1 1 8,000.00 8,000 8,000 8,000 เจ้าหน้าที่บุคคล จำานวนคน 1 1 1 9,000.00 9,000 9,000 9,000 ฝ่ า ยการตลาด-ขาย เจ้าหน้าที่การตลาด จำานวนคน 1 1 1 12,000.00 12,000 12,000 12,000 เจ้าหน้าที่ขาย จำานวนคน 2 2 2 9,000.00 18,000 18,000 18,000 รวมค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นพนั ก งาน 57,000 57,000 57,000 คำ า แนะนำ า การกรอกข้ อ มู ล ข้อมูลในช่องสีเหลือ คือข้อมุลที่คุณ สามารถ กรอกลงไปได้ ได้แก่ quot;เงินเดือนquot; คือ จำานวนเงินเดือนที่คุณให้แต่ละตำาแหน่ง ในช่อง quot;จำานวนคนquot; เป็นจำานวนคนที่มีอยู่ในแต่ละตำาแหน่ง กรุณาระบุ ** อ่านคำาแนะนำาในช่องที่มี comment (สีแดง) อยู่ตรงมุมช่อง เพื่ออ่านคำาอธิบายเพิ่มเติม
 5. 5. เมษายน พฤษภาคม มิ ถ ุ น ายน กรกฎาคม สิ ง หาคม กั น ยายน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 1 1 1 1 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 1 1 1 1 1 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1 1 1 1 1 1 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 1 1 1 1 1 1 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 2 2 2 2 2 2 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 ให้แต่ละตำาแหน่ง quot;ระบุตำำแหน่งงำน-จำำนวนคนในธุรกิจคุณ เพื่อห เดือนในแต่ละเดือนquot;
 6. 6. ตุ ล าคม พฤศจิ ก ายน ธั น วาคม รวมค่ า ใข้ จ ่ า ย 20,000.00 20,000.00 20,000.00 240,000.00 35% 1 1 1 10,000 10,000 10,000 120,000.00 18% 1 1 1 8,000 8,000 8,000 96,000.00 14% 1 1 1 9,000 9,000 9,000 108,000.00 16% 1 1 1 12,000 12,000 12,000 144,000.00 21% 2 2 2 18,000 18,000 18,000 216,000.00 32% 57,000 57,000 57,000 684,000 นในธุรกิจคุณ เพื่อหำรำยจ่ำย ค่ำเงิน ในแต่ละเดือนquot;
 7. 7. การตลาด การตลาด คือแผนการที่คุณจะต้อง รู้และวิเคราะห์ออกมาว่า quot;ใครกัน(วะ) ที่เป็นลูกค้าของเราจริงๆ กันแน่?quot; ผมมีสูตรง่ายๆ ในการวิเคราะห์ หั ว ข้ อ 4Ps (รู ้ จ ั ก สิ น ค้ า บริ ก ารคุ ณ ให้ ด ี เ สี ย ก่ อ น) สินค้า-บริการ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำาหน่าย (Place) โฆษณา-โปรโมชั่น (Promotion) การวิ เ คราะห์ ล ู ก ค้ า ของคุ ณ Who - ลูกค้าคือใคร? Where - ลูกค้าอยู่ที่ไหน? What - ลูกค้าต้องการอะไร? When - เมื่อไรที่ลูกค้าต้องการเรา Why - ทำาไมลูกค้าต้องเลือกเรา? How - เราจะทำายังไง? * สำาหรับท่านที่สนใจจะวางแผนการตลาดออนไลน์ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
 8. 8. ะวิเคราะห์ออกมาว่า quot;ใครกัน(วะ) ที่เป็นลูกค้าของเราจริงๆ กันแน่?quot; ผมมีสูตรง่ายๆ ในการวิเคราะห์ กล่มเป้าหมายของคุณด้วย 5W1H ลองทำาตามด้านล่างคร คำ า อธิ บ าย ี เ สี ย ก่ อ น) สินค้าและบริการของคุณที่มีอะไรบ้าง ราคาของสินค้า (กำาหนดว่าจะอยู่ตลาดไหน ถูก-แพง) คุณจะขายสินค้าไปยังช่องทางไหน จะทำาให้คนรู้จักสินค้า-บริการของคุณในสื่อ-ช่องทางไหน? อายุ เพศ เงินเดือน พฤติกรรม อาชีพ จังหวัด หรือพื้นที่ สินค้าหรือบริการ หรือความสะอาด เดือนหรือวัน ฤดู ที่ลูกค้าต้องการเรา เพราะของเราถูกกว่า ดีกว่า บริการครบถ้วน แผนการตลาดเพื่อที่จะเข้าถึงเป้าหมายทั้งหมดที่วิเคราะห์ไว้ าดออนไลน์ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.pawoot.com นะครับ quot;กำรตลำด เป็นสิ่งที่สำำคัญมำก สำำหรับ วิเครำะห์และวำงแผนผิด เท่ำกับทำำ
 9. 9. คราะห์ กล่มเป้าหมายของคุณด้วย 5W1H ลองทำาตามด้านล่างครับ รายละเอี ย ด ตั ว อย่ า ง.. นาฬิกาแฟชั่น สมัยใหม่ 850 - 2500 บ. ราคาไม่แพงมากจนเกินไป ขายผ่านเว็บไซต์ และ ผ่านตัวแทนขายตามร้านค้าต่างๆ ลงโฆษณาในเว็บไซต์ quot;กลุ่มเป้าหมายquot; อยู, ลงโฆษณาในแม็กกาซีน ่ เด็กผู้หญิง, อายุ 15-25 ปี, รายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บ., นักเรียนตามโรงเรียน และมหาวิทยาลัย เน้นตามกรงเทพและหัวเมืองใหญ่, เว็บไซต์วัยรุ่น เด็กๆ ทีนิยมเข้าไปกัน เช่น TARAD.com section สินค้าแฟชั่น สินค้าที่มีรูปแบบสวย ตามแฟชั่น เป็นที่นิยม ออกแบบได้เอง มีความเป็นตัวของตัวเองในสินค้า ช่วงเทศกาล ปีใหม่ วาเลนไทน์ เข้ามหาลัย เป็นช่วงที่คนนิยมซื้อให้เป็นของขวัญ ราคาถูกกว่าตามท้องตลาด, บริการออกแบบหน้านาฬิกาได้เอง ใส่ภาพ + ชื่อลงไปในนาฬิกาได้ ลงโปรโมทตามเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมาอยู, email marketing, Search Engine Marketng, ใช้สื่อ Magazine ช่วย ่ ำรตลำด เป็นสิ่งที่สำำคัญมำก สำำหรับกำรทำำธุรกิจครับ หำก วิเครำะห์และวำงแผนผิด เท่ำกับทำำธุรกิจผิดเลยนะครับquot;
 10. 10. ประมาณการรายรั บ -รายจ่ า ย มกราคม เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง สีเหลือตัวตัวที่เปลี่ยนข้อมูลได้ รายรั บ (Revenue) สินค้า 1 50,000 48,000 สินค้า 2 150,000 100,000 สินค้า 3 80,500 100,000 รวมรายรั บ 280,500 248,000 ต้ น ทุ น สิ น ค้ า (Cost of Goods Sold) ต้นทุนสินค้า 1 20% 10,000 9,500 ต้นทุนสินค้า 2 30% 45,000 50,000 ต้นทุนสินค้า 3 25% 20,125 20,000 รวมต้ น ทุ น 75,125 79,500 กำ า ไรขั ้ น ต้ น (Gross Profit) 205,375 168,500 ต้ น ทุ น บริ ห าร-จั ด การ (SG&A) เงินเดือนพนักงาน (ดู Tab พนักงาน) 57,000 57,000 ค่าประกันสังคม 5% 2,850 6,000 ค่าคอมมิชชั่น 5% 14,025 12,000 ค่าการตลาด-ประชาสัมพันธ์ 10% 28,050 20,000 ค่าเช่าออฟฟิส 20,000 20,000 20,000 ค่าเดินทาง-เอนเตอร์เทน 2,000 2,000 2000 อบรม-การศึกษา 2,000 2,000 2000 ค่านำ้า 500 500 1,000 ค่าไฟ 5,000 5,000 2000 ค่าโทรศัพท์ 2000 2,000 2000 ค่าบริการต่างๆ 1000 1,000 2000 อื่นๆ 3000 3,000 2000 อุปกรณ์ต่างๆ 1000 1,000 2000 รวมต้ น ทุ น บริ ห าร-จั ด การ 138,425 130,000 รวมต้ น ุ ท น+ค่ า บริ ห าร-จั ด การ 213,550 209,500 กำ า ไร-ขาดทุ น (ก่ อ นภาษี ) EBIT 66,950 38,500 24% คำ า แนะนำ า การใช้ ง าน quot;รายรับquot; รายรับ-รายได้ของธุรกิจของคุณ ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน quot;ต้นทุนสินค้าquot; ต้นทุนสินค้าของคุณ เช่น สินค้าที่ 1 มีต้นทุนสินค้า 20% ของราคาขาย ก็ระบุ 20% ลงไป quot;ต้นทุนบริหาร-จัดการquot; ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น เงินเดือน ค่าใช้จ่ายๆ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน quot;รวมต้นุทน+ค่าบริหาร-จัดการquot; ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำาธุรกิจของคุณ quot;กำาไร-ขาดทุน (ก่อนภาษี)quot; กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของคุณ คำ า แนะนำ า การใช้ ง าน quot;เป้าหมายquot; เป้าหมายของรายได้ และรายจ่ายที่คุณวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าในแต่ละเดือน quot;ทำาได้จริงquot; รายได้-รายจ่าย ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน (ตอนนี้ผมใส่ข้อมูลลงไปให้ดูเป็นตัวอย่าง) quot;ขาด-เกินquot; รายได้-รายจ่าย ที่ขาดหรือเกิน จากเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ (เป้าหมาย-ทำาได้จริง) จำานวนที่เปลี่ยนไปเป็น % quot;%quot; แผนการขาย เป้ า หมายการติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า ใหม่ รายละเอียด คนรับผิดชอบ เป้าหมาย ทำาได้จริง จำานวนการโทรหาลูกค้าใหม่ นายเอ กำาหนดเป้าหมายที่จะโทรหาลูกค้าใหม่ในเดือนนั้น 10 7 นายบี การไป Present ลูกค้าใหม่ โอกาศเข้าไปนำาเสนอสินค้าให้ลูกค้าใหม่ 2 1 คำ า แนะนำ า การใช้ ง าน quot;แผนการขายquot; เป็นการวางแผนการขาย สินค้าของคุณล่วงหน้าว่าคุณจะขายอย่างไร เช่น กำาหนด quot;จำานวนการโทรออกหาลูกค้าใหม่ให้กบ Salequot; ในแต่ละเดือน ว่า ั การไป Present ลูกค้าใหม่ เป็นการวางแผน กำาหนดไว้ ที่จะออกไป พบและนำาเสนองานของเราให้กับลูกค้าใหม่ในแต่ละเดือน แผนการตลาด
 11. 11. ช่วงเวลากิจกรรม ช่วงเวลาที่จะทำาแคมเปญ ปีใหม่ การใช้ ส ื ่ อ ออฟไลน์ (Offline Marketing) ค่าใช้จ่าย คนรับผิดชอบ เป้าหมาย ทำาได้จริง ลงโฆษณาในแม็กกาซีน หนังสือตั้งตัว การออกบูท งาน event ทำาและแจกโบรชัว การใช้ ส ื ่ อ ออนไลน์ (Online Marketing) ค่าใช้จ่าย คนรับผิดชอบ เป้าหมาย ทำาได้จริง Banner Advertising 1 E-Mail Marketing 200 VDO Marketing 2 Search Engine Marketing Pay Per Click Marketing 200 SMS Marketing 200 คำ า แนะนำ า การใช้ ง าน quot;แผนการตลาดquot; การวางแผนการตลาด ของธุรกิจของคุณ ว่าคุณจะทำาอะไรบ้าง โดยแผนที่จะวาง ควรคำานึงถึง กลุ่มเป้าหมายของคุณ ว่าเค้าเป็นใคร อยู่ไหน quot;ช่วงเวลากิจกรรมquot; การวางแผนกิจกรรมของธุรกิจของคุณไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีกว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น กิจกรรมตาม quot;การใช้สอ ออฟไลน์quot; ื่ การวางแผนการตลาดในสื่อออฟไลน์ เช่น วางแผนการลงโฆษณาในหนังสือ การออกบูท การทำาโบรชัว quot;การใช้สอ ออนไลน์quot; ื่ การวางแผนการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น การลงโฆษณาและการใช้สื่อออนไลน์ ในการทำาให้คนรู้จักธุร 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - มกรำคม กุมภำพันธ์ เปรีย 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 280,50 50,000 280,500 - 280,500 280,500 คม ม าค รา 280,500 มีน มก 280,500 พ
 12. 12. มกราคม กุ ม ภาพั น ธ์ มี น าคม ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย % % (2,000) 50,000 60,000 10,000 50,000 -4% 20% (50,000) 150,000 80,000 (70,000) 150,000 -33% -47% 19,500 80,500 75,000 (5,500) 80,500 24% -7% (32,500) 280,500 215,000 (65,500) 280,500 -12% -23% 500 10,000 9,500 500 10,000 5% 5% (5,000) 45,000 50,000 (5,000) 45,000 -11% -11% 125 20,125 20,000 125 20,125 1% 1% (4,375) 75,125 79,500 (4,375) 75,125 -6% -6% 36,875 205,375 135,500 69,875 205,375 18% 34% - 57,000 57,000 - 57,000 0% 0% 3,150 2,850 6,000 3,150 2,850 111% 111% (2,025) 14,025 12,000 (2,025) 14,025 -14% -14% (8,050) 28,050 20,000 (8,050) 28,050 -29% -29% - 20,000 20,000 - 20,000 0% 0% - 2,000 2000 - 2,000 0% 0% - 2,000 2000 - 2,000 0% 0% 500 500 1,000 500 500 100% 100% (3,000) 5,000 2000 (3,000) 5,000 -60% -60% - 2,000 2000 - 2,000 0% 0% 1,000 1,000 2000 1,000 1,000 100% 100% (1,000) 3,000 2000 (1,000) 3,000 -33% -33% 1,000 1,000 2000 1,000 1,000 100% 100% 8,425 138,425 130,000 8,425 138,425 6% 6% 4,050 213,550 209,500 4,050 213,550 2% 2% 28,450 66,950 5,500 61,450 66,950 24% 24% ะบุ 20% ลงไป quot;อย่ำงเพิ่งตกใจกับตัวเลขมำกมำยนะครับ ค่อ ิดขึ้นในแต่ละวัน ครับ ไม่ยำกเลยครับquot; เป้าหมาย ทำาได้จริง เป้าหมาย ขาด-เกิน ขาด-เกิน (3) 10 7 (3) 10 (1) 2 1 (1) 2 ห้กับ Salequot; ในแต่ละเดือน ว่าจะต้องโทรออกไปหาลุกค้าใหม่เท่าไร
 13. 13. วาเลนไทน์ ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ่าเค้าเป็นใคร อยู่ไหน รมอะไรบ้าง เช่น กิจกรรมตามงานวันสำาคัญต่าง ๆ เช่น ส่วนลดรับปีใหม่ หรือ แคมเปญซื้อ หนึ่งแถม หนึ่งในช่วงเวเลนไลน์ ือ การออกบูท การทำาโบรชัวแจก โดยกำาหนดไว้ล่วงหน้าว่า จะทำาเมื่อไร นไลน์ ในการทำาให้คนรู้จักธุรกิจคุณเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย รายได้-รายจ่าย-กำาไร กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงห เปรียบเทียบเป้า quot;รายได้quot; 230,000 220,000 210,000 200,000 280,500 280,500 248,000 215,000 190,000 213,55 280,500 280,500 248,000 248,000 213,550 180,000 280,500 280,500 218,325 215,000 213,550 280,500 280,500 170,000 228,000 213,550 ยน น คม ม ม ม คม าค าค าย าค ภา ยา 280,500 280,500 215,000 218,325 รา 213,550 กฎ มีน ก มีน ิ ศจ กั น ษ มก กร พฤ 280,500 280,500 248,000 218,325 213,550 พฤ
 14. 14. มี น าคม เมษายน ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น % % 48,000 (2,000) 50,000 48,000 (2,000) -4% -4% 100,000 (50,000) 150,000 100,000 (50,000) -33% -33% 100,000 19,500 80,500 100,000 19,500 24% 24% 248,000 (32,500) 280,500 248,000 (32,500) -12% -12% 9,500 500 10,000 9,500 500 5% 5% 43,000 2,000 45,000 48,000 (3,000) 4% -7% 20,000 125 20,125 20,000 125 1% 1% 72,500 2,625 75,125 77,500 (2,375) 3% -3% 175,500 29,875 205,375 170,500 34,875 15% 17% 57,000 - 57,000 57,000 - 0% 0% 6,000 3,150 2,850 6,000 3,150 111% 111% 12,000 (2,025) 14,025 12,000 (2,025) -14% -14% 20,000 (8,050) 28,050 20,000 (8,050) -29% -29% 20,000 - 20,000 20,000 - 0% 0% 2000 - 2,000 2000 - 0% 0% 2000 - 2,000 2000 - 0% 0% 1,000 500 500 1,000 500 100% 100% 2000 (3,000) 5,000 2000 (3,000) -60% -60% 2000 - 2,000 2000 - 0% 0% 2000 1,000 1,000 2000 1,000 100% 100% 2000 (1,000) 3,000 2000 (1,000) -33% -33% 2000 1,000 1,000 2000 1,000 100% 100% 130,000 8,425 138,425 130,000 8,425 6% 6% 202,500 11,050 213,550 207,500 6,050 5% 3% 45,500 21,450 66,950 40,500 26,450 24% ำกมำยนะครับ ค่อยๆ ทำำควำมเข้ำใจนะ ไม่ยำกเลยครับquot; ทำาได้จริง เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน ขาด-เกิน 7 (3) 10 7 (3) 1 (1) 2 1 (1)
 15. 15. สงกานต์ ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน ์หนังสือแห่งชาติ ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน ายจ่าย-กำาไร กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม เปรียเทียบเป้า quot;รายจ่ายquot; 230,000 220,000 210,000 200,000 190,000 213,550 213,550 209,500 209,500 213,550 213,550 202,500 207,500 180,000 213,550 213,550 209,500 209,620 213,550 213,550 209,500 209,500 ยน ม คม คม น ม าค าค าย รา ภา ยา 213,550 213,550 194,500 201,500 มีน กฎ ก มก ิ ศจ กัน ษ กร พฤ 213,550 213,550 209,500 219,500 พฤ
 16. 16. พฤษภาคม มิ ถ ุ น ายน เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง % 50,000 62,300 12,300 50,000 60,000 25% 150,000 147,000 (3,000) 150,000 80,000 -2% 80,500 9,025 (71,475) 80,500 75,000 -89% 280,500 218,325 (62,175) 280,500 215,000 -22% 10,000 9,500 500 10,000 9,500 5% 45,000 50,000 (5,000) 45,000 50,120 -11% 20,125 20,000 125 20,125 20,000 1% 75,125 79,500 (4,375) 75,125 79,620 -6% 205,375 138,825 66,550 205,375 135,380 32% 57,000 57,000 - 57,000 57,000 0% 2,850 6,000 3,150 2,850 6,000 111% 14,025 12,000 (2,025) 14,025 12,000 -14% 28,050 20,000 (8,050) 28,050 20,000 -29% 20,000 20,000 - 20,000 20,000 0% 2,000 2000 - 2,000 2000 0% 2,000 2000 - 2,000 2000 0% 500 1,000 500 500 1,000 100% 5,000 2000 (3,000) 5,000 2000 -60% 2,000 2000 - 2,000 2000 0% 1,000 2000 1,000 1,000 2000 100% 3,000 2000 (1,000) 3,000 2000 -33% 1,000 2000 1,000 1,000 2000 100% 138,425 130,000 8,425 138,425 130,000 6% 213,550 209,500 4,050 213,550 209,620 2% 66,950 8,825 58,125 66,950 5,380 24% 24% เป้าหมาย ทำาได้จริง เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน 10 7 (3) 10 7 2 1 (1) 2 1
 17. 17. เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง งาน commart เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ธันวำคม น
 18. 18. มิ ถ ุ น ายน กรกฎาคม สิ ง หาคม ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย % % 10,000 50,000 35,000 (15,000) 50,000 20% -30% (70,000) 150,000 85,000 (65,000) 150,000 -47% -43% (5,500) 80,500 50,000 (30,500) 80,500 -7% -38% (65,500) 280,500 170,000 (110,500) 280,500 -23% -39% 500 10,000 9,500 500 10,000 5% 5% (5,120) 45,000 50,000 (5,000) 45,000 -11% -11% 125 20,125 20,000 125 20,125 1% 1% (4,495) 75,125 79,500 (4,375) 75,125 -6% -6% 69,995 205,375 90,500 114,875 205,375 34% 56% - 57,000 57,000 - 57,000 0% 0% 3,150 2,850 6,000 3,150 2,850 111% 111% (2,025) 14,025 12,000 (2,025) 14,025 -14% -14% (8,050) 28,050 20,000 (8,050) 28,050 -29% -29% - 20,000 20,000 - 20,000 0% 0% - 2,000 2000 - 2,000 0% 0% - 2,000 2000 - 2,000 0% 0% 500 500 1,000 500 500 100% 100% (3,000) 5,000 2000 (3,000) 5,000 -60% -60% - 2,000 2000 - 2,000 0% 0% 1,000 1,000 2000 1,000 1,000 100% 100% (1,000) 3,000 2000 (1,000) 3,000 -33% -33% 1,000 1,000 2000 1,000 1,000 100% 100% 8,425 138,425 130,000 8,425 138,425 6% 6% 3,930 213,550 209,500 4,050 213,550 2% 2% 61,570 66,950 (39,500) 106,450 66,950 24% 24% เป้าหมาย ทำาได้จริง เป้าหมาย ขาด-เกิน ขาด-เกิน (3) 10 7 (3) 10 (1) 2 1 (1) 2
 19. 19. วันแม่ ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย งาน commart ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย
 20. 20. สิ ง หาคม กั น ยายน ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น % % 48,000 (2,000) 50,000 60,000 10,000 -4% 20% 100,000 (50,000) 150,000 80,000 (70,000) -33% -47% 80,000 (500) 80,500 75,000 (5,500) -1% -7% 228,000 (52,500) 280,500 215,000 (65,500) -19% -23% 9,500 500 10,000 9,500 500 5% 5% 50,000 (5,000) 45,000 35,000 10,000 -11% 22% 20,000 125 20,125 20,000 125 1% 1% 79,500 (4,375) 75,125 64,500 10,625 -6% 14% 148,500 56,875 205,375 150,500 54,875 28% 27% 57,000 - 57,000 57,000 - 0% 0% 6,000 3,150 2,850 6,000 3,150 111% 111% 12,000 (2,025) 14,025 12,000 (2,025) -14% -14% 20,000 (8,050) 28,050 20,000 (8,050) -29% -29% 20,000 - 20,000 20,000 - 0% 0% 2000 - 2,000 2000 - 0% 0% 2000 - 2,000 2000 - 0% 0% 1,000 500 500 1,000 500 100% 100% 2000 (3,000) 5,000 2000 (3,000) -60% -60% 2000 - 2,000 2000 - 0% 0% 2000 1,000 1,000 2000 1,000 100% 100% 2000 (1,000) 3,000 2000 (1,000) -33% -33% 2000 1,000 1,000 2000 1,000 100% 100% 130,000 8,425 138,425 130,000 8,425 6% 6% 209,500 4,050 213,550 194,500 19,050 2% 9% 18,500 48,450 66,950 20,500 46,450 24% ทำาได้จริง เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน ขาด-เกิน 7 (3) 10 7 (3) 1 (1) 2 1 (1)
 21. 21. ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน
 22. 22. ตุ ล าคม พฤศจิ ก ายน เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง % 50,000 62,300 12,300 50,000 48,000 25% 150,000 147,000 (3,000) 150,000 100,000 -2% 80,500 9,025 (71,475) 80,500 100,000 -89% 280,500 218,325 (62,175) 280,500 248,000 -22% 10,000 9,500 500 10,000 9,500 5% 45,000 42,000 3,000 45,000 50,000 7% 20,125 20,000 125 20,125 20,000 1% 75,125 71,500 3,625 75,125 79,500 5% 205,375 146,825 58,550 205,375 168,500 29% 57,000 57,000 - 57,000 57,000 0% 2,850 6,000 3,150 2,850 6,000 111% 14,025 12,000 (2,025) 14,025 12,000 -14% 28,050 20,000 (8,050) 28,050 20,000 -29% 20,000 20,000 - 20,000 20,000 0% 2,000 2000 - 2,000 2000 0% 2,000 2000 - 2,000 2000 0% 500 1,000 500 500 1,000 100% 5,000 2000 (3,000) 5,000 2000 -60% 2,000 2000 - 2,000 2000 0% 1,000 2000 1,000 1,000 2000 100% 3,000 2000 (1,000) 3,000 2000 -33% 1,000 2000 1,000 1,000 2000 100% 138,425 130,000 8,425 138,425 130,000 6% 213,550 201,500 12,050 213,550 209,500 6% 66,950 16,825 50,125 66,950 38,500 24% 24% เป้าหมาย ทำาได้จริง เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน 10 7 (3) 10 7 2 1 (1) 2 1
 23. 23. ฮัลโลวีน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง งาน BIG เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง
 24. 24. พฤศจิ ก ายน ธั น วาคม สรุ ป ทั ้ ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย % % (2,000) 50,000 62,300 12,300 600,000 -4% 25% (50,000) 150,000 147,000 (3,000) 1,800,000 -33% -2% 19,500 80,500 9,025 (71,475) 966,000 24% -89% (32,500) 280,500 218,325 (62,175) 3,366,000 -12% -22% 500 10,000 9,500 500 120,000 5% 5% (5,000) 45,000 60,000 (15,000) 540,000 -11% -33% 125 20,125 20,000 125 241,500 1% 1% (4,375) 75,125 89,500 (14,375) 901,500 -6% -19% 36,875 205,375 128,825 76,550 2,464,500 18% 37% - 57,000 57,000 - 684,000 0% 0% 3,150 2,850 6,000 3,150 34,200 111% 111% (2,025) 14,025 12,000 (2,025) 168,300 -14% -14% (8,050) 28,050 20,000 (8,050) 336,600 -29% -29% - 20,000 20,000 - 240,000 0% 0% - 2,000 2000 - 24,000 0% 0% - 2,000 2000 - 24,000 0% 0% 500 500 1,000 500 6,000 100% 100% (3,000) 5,000 2000 (3,000) 60,000 -60% -60% - 2,000 2000 - 24,000 0% 0% 1,000 1,000 2000 1,000 12,000 100% 100% (1,000) 3,000 2000 (1,000) 36,000 -33% -33% 1,000 1,000 2000 1,000 12,000 100% 100% 8,425 138,425 130,000 8,425 1,661,100 6% 6% 4,050 213,550 219,500 (5,950) 2,562,600 2% -3% 28,450 66,950 (1,175) 68,125 803,400 24% 24% เป้าหมาย ทำาได้จริง เป้าหมาย ขาด-เกิน ขาด-เกิน (3) 10 7 (3) 120 (1) 2 1 (1) 24
 25. 25. New Year ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย
 26. 26. สรุ ป ทั ้ ง หมด Best Case Moderate Case ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น 125% 100% % 579,600 (20,400) -3% 750,000 600,000 1,119,000 (681,000) -38% 2,250,000 1,800,000 773,050 (192,950) -20% 1,207,500 966,000 2,471,650 (894,350) 73 4,207,500 3,366,000 104,500 (15,500) -13% 150,000 120,000 536,120 (3,880) -1% 675,000 540,000 220,000 (21,500) -9% 301,875 241,500 860,620 (40,880) 9547% 1,126,875 901,500 1,611,030 (935,230) -38% 3,080,625 2,464,500 627,000 (57,000) -8% 684,000 684,000 66,000 31,800 93% 34,200 34,200 132,000 (36,300) -22% 210,375 168,300 220,000 (116,600) -35% 420,750 336,600 220,000 (20,000) -8% 240,000 240,000 22,000 (2,000) -8% 30,000 24,000 22,000 (2,000) -8% 30,000 24,000 11,000 5,000 83% 6,000 6,000 22,000 (38,000) -63% 60,000 60,000 22,000 (2,000) -8% 24,000 24,000 22,000 10,000 83% 12,000 12,000 22,000 (14,000) -39% 36,000 36,000 22,000 10,000 83% 12,000 12,000 1,430,000 (231,100) -14% 1,799,325 1,661,100 2,290,620 (271,980) -11% 2,926,200 2,562,600 181,030 (622,370) -77% 1,281,300 803,400 30% 24% ทำาได้จริง ขาด-เกิน 84 (36) 12 (12)
 27. 27. ทำาได้จริง ขาด-เกิน ทำาได้จริง ขาด-เกิน
 28. 28. Worst Case 75% 450,000 1,350,000 724,500 2,524,500 90,000 405,000 181,125 676,125 1,848,375 684,000 34,200 126,225 252,450 240,000 18,000 18,000 6,000 60,000 24,000 12,000 36,000 12,000 1,522,875 2,199,000 325,500 13%

×