Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Národní architektura ČR - Czech National Architecture

 1. NÁRODNÍ ARCHITEKTURA ČR CESTA KE STABILITĚ A EFEKTIVNOSTI VÝVOJE Pavel Hrabě - Enterprise Architect, SAP ČR listopad 2013 VS A JEJÍCH IS Public
 2. Obsah prezentace Architektura jako společný jazyk transformace veřejné správy a její podpory informačními technologiemi Architektura jako reprezentace závazných standardů budování eGovernmentu Architektura jako podpora vzniku funkční legislativy a změn veřejné správy Architektura jako podpora návrhu, výběrových řízení, budování a dlouhodobého rozvoje IS veřejné správy Koncepce zavedení Národní architektury ČR © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 2
 3. Architektura jako jazyk Architektura jako společný jazyk transformace veřejné správy a její podpory informačními technologiemi
 4. Potřeba porozumění napříč veřejnou správou Úřednické esperanto (skoro jako Newspeak, G.Orwell, 1984), navíc co resort, to jiné nářečí Je potřeba nazývat věci pravými jmény, slova mají vyjadřovat realitu, ne ji skrývat Co není věrně, trefně a jednotně pojmenováno, vlastně neexistuje (a naopak) Kdo dnes může říci, že plně rozumí tomu: • Kdo jsou subjekty státu a jaké jsou jejich potřeby vůči státu • Jakými službami jsou potřeby naplňovány • Jakými procesy jsou dodávány služby • Jaké agendy upravují procesy a služby podle potřeb klientů • Jaké dovednosti a zdroje jsou použity pro dodávku služeb • Jakou hodnotu přinášejí služby klientům státu • Jak změřit a řídit výkonnost poskytování služeb klientům státu • Jakými opatřeními zvýšit výkonnost poskytování služeb státu • Jak změnit IT řešení OVM pro toto konkrétní zvýšení výkonnosti služeb Průzkum: ve VS ČR je potřeba i zájem o společné porozumění, zejména ze zdola © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 4
 5. Architektonické cvičení Vezměme si příklad služeb: • Všichni o nich hovoří, ale jenom málo úředníků je doopravdy zažilo Definice služby • Služba je nehmotná aktivita (funkce) přinášející přidanou hodnotu, vykonaná poskytovatelem pro příjemce na základě jeho požadavku a v souladu se vzájemnou dohodou (smlouvou) o parametrech služby. Umíme všichni stejně popsat, jakou hodnotu a pro jaké všechny příjemce (klienty) přináší • Služba udělení zbrojního či řidičského oprávnění a průkazu • Služba výpočtu a výplaty platu zaměstnanci VS Domácí úkol pro Vás • Které služby a komu vlastně právě teď poskytuji? • Které služby a od koho umím požádat a přijímat, abych mohl dělat svoji práci? Wikipedie služeb • Editovatelná kopie katalogu externích i interních služeb veřejné správy © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 5
 6. Co je to architektura organizace Celková architektura organizace je: • Popis obsahu, struktury a tvaru organizace ve všech složkách, které ji tvoří, jako například motivace, výkonnost, procesy, organizace, zdroje, lidé, znalosti, kultura, bezpečnost a IT (aplikace, data a infrastruktura). • Popis a proces popisu toho, jak všechny součásti organizace přispějí ke splnění jejích strategických cílů (politik). • Prostředek pokorného a celkového porozumění organizaci ve všech souvislostech Architektura se vyjadřuje • Vhodně volenými slovy podle sdílených slovníků • Snadno srozumitelnými obrázky podle sdílených vzorů Architektura by měla být • Ve svém popisu věrná • Ve svém obsahu správná © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 6
 7. Struktura architektur veřejné správy Architektonická vize Celostní pohled na veřejnou správu Model objektů a vztahů ve veřejné správě (ontologie) Jednotný slovník pojmů (Thesaurus) Detailní segmentové architektury Business architektura Výkonnostní architektura (Agendy, procesy a služby VS, ..) (KPI, benchmarking) Architektura IS (Datová & aplikační, eSlužby) Architektura technologické infrastruktury Bezpečnostní architektura (platformové služby) Architektury řešení pro strategické iniciativy a projekty © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 7
 8. Obsah Národní architektury ČR Referenční modely vyjadřují zobecnění nejlepších praxí aplikovaných na realitu české VS Společné (sdílené) modely zahrnují ty součásti architektonických modelů, které organizace na různých úrovních veřejné správy musí nebo mohou sdílet Individuální modely vyjadřují koncepce rozvoje organizací VS, vytvořené s metodickou podporou Národního architektonického rámce (NAR) a v souladu Národním architektonickým plánem (NAP) © 2013 SAP AG. All rights reserved. Správa znalostí, vzdělávání a komunikace o NA Legislativa NA a pravidla používání NA Obsah Národní architektury Referenční obsah NA Společný (sdílený) obsah NA Individuální obsah NA NAR – Národní architektonický rámec Sada nástrojů pro NA Pravidla a instituce řízení NA Public 8
 9. Architektura eGovernmentu Architektura jako reprezentace závazných standardů budování eGovernmentu
 10. Strategie eGON 2007-2013 Základní registry a identifikace Univerzální kontaktní místo Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem a úřadem Vlastní služby pro informační společnost • • • Zdravotnictví, důchodová péče, školství, zejména v oblasti elektronické karty uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů. Veřejná správa v užším slova smyslu, zejména soudní, správní a daňové řízení, vedení elektronických spisů umožňujících jednoduché předávání agendy mezi jednotlivými orgány VS. Správa majetkových hodnot státu a samospráv, zejména evidence majetku, rozpočtování, státní pokladna, nakládání s majetkem a penězi, veřejné zakázky, dotace Digitalizace datových fondů a jejich archivace © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 10
 11. První úkol pro Národní architekturu ČR Dosavadní výsledky eGovernmentu nejsou součástí veřejné správy ČR takovou měrou, jakou by být mohly a měly. Je třeba tomu pomoci: Aktualizovat architekturu eGovernmentu a představit jeho pilíře ve všech souvislostech • Použití služeb základních registrů v procesech a službách úřadů • Standardy a povinnost využití všech komunikačních kanálů VS • Standardy jednotlivých i hromadných toků informací mezi OVM • Standardy datové a aplikační architektury vyplývající z existence ZR a jejich povinné uplatnění v datové a aplikační architektuře úřadů Řídit IT architekturu VS ČR pomocí kontroly kompatibility IT architektur úřadů vůči vyhlášeným standardům • Poskytnutí vzorů pro zachycení datových, aplikačních a technologických architektur úřadů a jejich dílčích IT projektů • Kontrola a schvalování IT investic s pomocí kontroly architektury projektů © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 11
 12. Architektura služeb VS Architektura jako podpora vzniku funkční legislativy a změn veřejné správy
 13. Nejprve příklad z praxe Tvorba nového zákona • Už měsíce se diskutuje paragrafové znění • Nikdo si neumí představit celek a jiným vysvětlit, o čem to vlastně je. • Neexistuje žádný obrázek, o procesním modelu nemluvě • Měly by se vyměňovat informace, neexistuje ani konceptuální datový model • Výměna dat přes ISZR – nikomu nepřipadla v úvahu Bude nezbytné složité a inovativní IT řešení – neexistuje ani rámcová aplikační architektura. • • Pro výběr IT řešení bude zase pozdě. Celý proces tvorby zákona je složitý – neexistuje projektové řízení týmů a sdílení informací • Zákon přinese výrazné změny – potřeboval by výraznou komunikaci, řízení očekávání a procesních i organizačních změn • …tomu všemu chybí (kromě jiného) architektura a architekt © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 13
 14. Architektura předchází legislativu (a ne naopak) Vládní programové prohlášení a teze věcného záměru zákona jako Strategie a strategická iniciativa – zadání změny Následuje architektura a návrhy variant řešení • Návrhy změn služeb a procesů, užívání služby, metriky změn • Návrhy změn organizace, rolí a zodpovědností, zabezpečení zdroji • Návrhy variant IT podpory, s přihlédnutím k povinným součástem NA ČR • Návrh textu zákona se společnými (nespornými) a variantními částmi Pokračují varianty plánu proveditelného zavedení změny • Termíny účinnosti a podmínky, za kterých mohou nastat • Fázový náběh změn Vláda rozhoduje o variantách, nad schématy a harmonogramy Vznikne architektura řešení a plán pro vítěznou variantu, na úrovni „business“ i IT • Existuje srozumitelné zadání, včetně historie neplatných variant Je možno řídit projekt, dodržet architekturu, dosáhnout změny a změřit výsledky © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 14
 15. Architektura IS VS Architektura jako podpora návrhu, výběrových řízení, budování a dlouhodobého rozvoje IS veřejné správy
 16. Aktuální problémy výběru, dodávky a rozvoje IS VS Mnohé organizace VS nemají (a v podstatě ani nemohou mít) IT strategii a cílovou IT architekturu • Není možné rozvíjet (nakupovat) IT řešení v souladu s dlouhodobou koncepcí Výběrová řízení na IT podporu změny služeb VS se konají pozdě nebo před dokončením legislativy • Zadavatel pořádně neví, co chce nebo to ví pozdě. Obsáhlejší soutěžní dokumentace se často topí v technickém detailu, ale chybí zasazení řešení do kontextu: • Skutečných business potřeb organizace (obsah, důvod a měřítka změny) • Celkové IT architektury organizace a plánu jejího rozvoje • Celkové architektury VS a jejích standardů a sdílených služeb Architektury řešení vznikají dodavatelsky, Ex-post jako dokumentace dodaného řešení, každá je jiná a není je komu předat. Nejpřesnějším katalogem součástí IT architektury (aplikací či technologií) je evidence majetku © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 16
 17. Vliv architektury na informatiku ve VS Zavedení architektury je základním prostředkem posílení vlastních dovedností útvarů informatiky v úřadech • Na místo nebo vedle rozmělnění síly dodavatele (jeden z českých konceptů) je potřeba zvýšit sílu a schopnost odběratele • Viz příklad tzv. Clintonovy IT reformy (Clinger-Cohen Act, 1996) – podle schopnosti prakticky využívat architekturu při rozvoji IT technologií je organizacím umožněn nebo omezen přístup k rozpočtovým prostředkům Za předpokladu, pokud to změny soutěžního práva umožní a ředitelé organizací VS to od svých IT ředitelů budou žádat, pak • Je potřebné řídit rozvoj IT řešení OVM dlouhodobě a koncepčně • Enterprise IT Architecture (jako složka NA ČR) tomu významně napomůže Národní architektura ČR pro IT útvary úřadů VS postupně přinese zejména: • Jednotnou metodiku tvorby a správy IT architektury, vzory a příklady, nástroje • Jasně a srozumitelně vyjádřené povinné standardy eGovernmentu a nabídku volitelných prvků ke sdílení (IT služeb, služeb VS) pro použití v architektuře úřadu • Jasnou specifikaci „business“ požadavků na IT ve VS a prostředek vzájemné komunikace • Platformu pro výměnu zkušeností a sdílení informací (mezi architekty, útvary IT, úrovněmi VS,..) • Prostředí pro výchovu, vzdělávání a certifikaci architektů © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 17
 18. Koncepce Národní architektury ČR Návrh Koncepce Národní architektury ČR jako vysvětlení struktury, institucí, pravidel a obsahu Národní architektury a plánu cesty k jejímu postupnému zavedení
 19. Koncepce Národní architektury ČR Koncepce Národní architektury ČR Koncepce institucí a pravidel NA Vize Plán postupu zavedení NA Celostní přehledy Detailní segmentové architektury Návrhy řešení pro iniciativy a projekty Procesy a pomůcky pro vývoj a údržbu NA Koncepce rámce NA © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 19
 20. Principy zavedení Národní architektury ČR Správa a sdílení znalostí, vzdělávání a komunikace o NA Pravidla pro využívání NA Legislativa NA Koncepce Národní architektury VS ČR Koncepce rámce NA (NAR) Plán postupu zavedení NA Koncepce řízení a kontroly NA Rámec Národní architektury Obsah Národní architektury Metamodel Architektura stávajícího stavu As-Is Taxonomie Struktura Architektura cílového stavu To-Be Rozdíl ∆ Principy • • • • • • • Metoda Akcelerátory Architektura Sdílení Služba Governance Zákazník Efektivita Hodnota …. Referenční NA Společná (sdílená) NA VS ČR Národní architektonický plán (NAP) tj. plán projektů na cestě k cílové architektuře (Roadmap) Individuální architektura Sada nástrojů pro NA Řízení (management) NA Kontrola (Governance) NA Instituce a zdroje řízení, správy a rozvoje NA © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 20
 21. Shrnutí a závěr
 22. Shrnutí a závěr Národní architektura ČR může být chybějícím společným jazykem transformace veřejné správy a její podpory informačními technologiemi Národní architektura ČR může být reprezentací dosažených výsledků a závazných standardů budování eGovernmentu Národní architektura ČR může být podporou procesu vzniku funkční legislativy a změn veřejné správy Národní architektura ČR může být jedním z prostředků a součástí návrhů IS VS, výběrových řízení, budování a dlouhodobého rozvoje IS veřejné správy Cesta k zavedení Národní architektury ČR se může opřít • O vznikající Koncepci NA ČR, zahraniční zkušenosti, instituce státu, odborné znalosti a zájem vysokých škol, dodavatelů IT a služeb, zájmových organizací • O zájem manažerů a odborníků v organizacích veřejné správy Národní architektura ČR by měla začít v malém a ihned, jako podpora práce se závaznými standardy eGovernmentu © 2013 SAP AG. All rights reserved. Public 22
 23. Děkuji za pozornost Pavel Hrabě SAP ČR, spol. s r.o. Budova BBC Beta Vyskočilova 1481 / 4 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika T +420/257114111. F +420/257114110 pavel.hrabe@sap.com www.sap.com Koncepce Národní architektury ČR Koncepce institucí a pravidel NA Vize Celostní přehledy Plán postupu zavedení NA Detailní segmentové architektury Návrhy řešení pro iniciativy a projekty Procesy a pomůcky pro vývoj a údržbu NA Koncepce rámce NA
Anzeige