4Cs van Ondernemerschap

onderzoek / tijdschrift voor marketing / april / 2
De vier C’s van
ondernemerschap

Marketeers moeten meer ondernemerschap to-       marketeers die echt het veld ingaan, of in de or-   tekst elsbeth eilander

nen. Perfect aanvoelen wat de klant wil, ge-      ganisatie kijken hoe het nu eigenlijk zit. Vaak ook
noeg creativiteit in huis hebben, kosten en baten    zijn doelstellingen te laag, te weinig ambitieus.’
kunnen uitrekenen én kunnen overtuigen. in de                                 Dutch Magic
meeste gevallen blijkt één marketeer echter niet    Business-to-business                  Patrick Ruijs is partner van VODW Mar-
                                                        keting. Samen met Maton Sonnemans
over al dit soort talenten te beschikken. Patrick    ‘Kijk naar dienstverleners als KPN en ING. Dat
                                                        en Marieke Jansz schreef hij het boek
Ruijs van VODW Marketing: ‘het is een taak voor     zijn inmiddels sterk marktgedreven organisaties.    ‘Dutch Magic, hoe Nederlandse Onder-
de top om binnen de organisatie in deze compe-     Daar zie je marketeers terug in de hogere regio-    nemers Markten Veroveren’, Sonsbeek
tenties te investeren’.                 nen en ze hebben een businessverantwoordelijk-     Publishers, iSBN-13: 9789078217091.
                            heid. Dit betekent dat ze leidend zijn als het gaat
Er is in dit tijdschrift al veel over geschreven: de  om sturing van alle elementen van de marketing-
verminderde invloed en de versnippering van       mix. Dat is heel anders dan wanneer marketing
marketing binnen de organisatie. Professoren Pe-    een staffunctie is. Dit soort marketingafdelin-
ter Leeflang en Peter Verhoef van de Rijksuniver-    gen zijn dan ook vaak niet de juiste tussenstations
siteit Groningen besteedden er – anderhalf jaar     richting een positie in de top.’
geleden alweer – een onderzoek aan (‘Marketing     Ruijs nodigde Leeflang en Verhoef uit om hier-
heeft twee P’s verloren’, Tijdschrift voor Marke-    over te discussiëren. Hoewel discussie... ‘We wa-
ting nr. 10, 2007). Vervolgens gaven veel mar-     ren het eigenlijk wel snel met elkaar eens. Zij heb-
keteers en wetenschappers hun visie op het pro-     ben naast hun werk aan de universiteit allebei een
bleem. Inmiddels druppelen de oplossingen        been in de praktijk. Zijn dus ook geïnteresseerd
langzaam binnen. Leeflang zelf kwam vorig jaar     in andere doelen; hoe kunnen we kennis en ex-
samen met collega Ruud Frambach met het boek      pertise laten samenkomen. Wij kunnen als advi-
‘Marketing Aan de Top’, waarin ze tien aanbeve-     seurs modellen aanreiken, maar je moet er vervol-
lingen geven. Marketing moet meer naar de top,     gens wel in de praktijk mee aan de slag kunnen.’
is hun conclusie. De vraag is, hoe?
Patrick Ruijs, partner bij marketingadviesbureau    Wat te doen?
VODW Marketing, over de situatie in de prak-      ‘We waren gefascineerd door de paradox dat on-
tijk. ‘Onze opdrachtgevers zijn lang niet allemaal   dernemerschap organisaties groot maakt, maar gro-
meer marketeers. Kun je dan stellen dat marke-     te organisaties vaak het ondernemerschap juist weer
ting aan invloed verliest, of dat het ten onder gaat  doodslaan. Het opnieuw stimuleren van onder-
aan het eigen succes? En hoe erg is dat dan eigen-   nemerschap leek ons een van de antwoorden. Ze-
lijk? Het is pas erg als een organisatie niet klant-  ker in deze economisch zware tijden heeft marke-
gericht is. In de praktijk zijn klanten binnen be-   ting behoefte aan een meer ondernemende attitude.
drijven niet minder belangrijk geworden, we zien    Daarom gingen we als bureau op zoek naar noodza-
echter juist dat marketeers vaak een grotere af-    kelijke competenties voor het creëren van meer on-
stand hebben naar klanten.’               dernemerschap in marketing. Hiervoor spraken we
In het artikel over de cfo’s (‘Marketing groots la-   met 25 ondernemers en topmarketeers van Neder-
ten blinken is jarenzeventig-denken’, Tijdschrift    landse bedrijven die ook internationaal zeer succes-
voor Marketing nr. 9, 2008) staat volgens Ruijs     vol zijn. We vroegen hen wat ze persoonlijk drijft
het antwoord: iedereen binnen de organisatie      en wat de achtergrond van hun succes is. Van daar-
werkt tegenwoordig in het belang van de klant.     uit kwamen we op een set van vier cruciale compe-
De marketeers zelf hebben echter steeds min-      tenties; we noemen ze de 4 C’s: Connect, Create,
der de klant in het vizier. Ruijs: ‘Er zijn te weinig  Calculate en Convince’ (zie kader ‘De vier C’s’). >
3 / april / tijdschrift voor marketing / onderzoek
                      ‘ik maak me niet zoveel zorgen over de 4 p’s.
                      er is voldoende kennis en expertise.’

                      VODW Marketing zette ook een onderzoek uit       dient. ‘Liggen de beste kansen bij nieuwe klan-
                      om bij marketeers te peilen hoe er gescoord wordt    ten of bestaande? Met welke klanten moeten we
                      op deze competenties. Als het gaat om Connect      veel en met welke minder contact hebben? Maar
                      zegt ruim 75 procent van alle marketeers dat ze     ook doorgronden wat nu echt toegevoegde waar-
                      veel onderzoek doen en regelmatig bij de consu-     de vertegenwoordigt, is een belangrijke vraag.
                      ment aanschuiven. Maar tegelijkertijd geeft ook     Een goed voorbeeld is Schiphol Groep. Gerlach
                      driekwart van alle marketeers aan niet te weten     Cerfontaine en zijn team hebben goed begrepen
                      wat klanten nu echt drijft.               dat er meer te verdienen is door een andere ma-
                      Ruijs: ‘Blijkbaar wordt er zoveel onderzoek ge-     nier van exploiteren van luchthavens.’
De VieR c’S                daan dat marketeers door de bomen het bos niet     Als laatste, Convince. Ruijs: ‘Net als iedere on-
Volgens Ruijs moet het in marketing    zien. We moeten dus op andere manieren inzicht     dernemer doet, zou je jezelf moeten afvragen:
voortaan gaan om de vier c’s; vier com-  in klantgedrag krijgen, want de antwoorden die     “Wil ik er mijn eigen geld in stoppen?’’ In het on-
petenties voor ondernemende marke-
ting. Op een rij:
                      klanten geven, zijn vaak sociaal wenselijk. Ik denk   derzoek zegt 81 procent hierop ja maar ik merk
- To Connect: in contact staan met de   ook dat marketeers te snel tevreden zijn. Marke-    in de praktijk dat marketeers hier een stuk zui-
 buitenwereld, signalen oppikken en    teers moeten uit hun stoel komen, zoals Geert van    niger mee zijn en dat is natuurlijk doodzonde.
 gaten in de markt zien (voordat ande-  Kuyck, cmo van Philips ons vertelde. Hij vindt     Ook het overtuigen van belangrijke stakeholders
 ren ze zien).              dat marketeers hun traditionele manier overboord    als directie, finance en sales blijft een uitdaging.
- To Create: nieuwe ideeën omzetten
 in realiteit, conventies doorbreken en
                      moeten gooien, om in plaats daarvan de wereld in    En dus bloeden veel goede initiatieven dood om-
 nieuwe toegevoegde waarde voor con-   te trekken. Kom dus achter je spreadsheet vandaan    dat uiteindelijk de laatste stap niet wordt gezet.
 sumenten realiseren.           en zorg dat je bij de mensen thuiskomt. Daar wor-    Op dit vlak kunnen marketeers veel leren van on-
- To Calculate: risico’s goed inschat-   den de producten van Philips gebruikt.'         dernemers als Max Barenburg die jarenlang met
 ten en goed weten waar je je geld aan                              het concept van de Bugaboo leurde, op een hout-
 kunt verdienen.
- To Convince: interne stakeholders én
                      Rituals                         je moest bijten en uiteindelijk besloot om het dan
 klanten overtuigen van je ideeën, je   Op het vlak van Create komt uit de antwoorden      maar helemaal zelf te gaan doen.’
 plannen en je product.          van marketeers een aardige paradox. Marketeers
                      geven aan dat het zelden zo is dat klanten het pro-   4 P’s of 4 c’s
                      duct pas zien bij de introductie. Maar ondanks dat   Ruijs: ‘Ik maak me niet zoveel zorgen over de 4 P’s.
                      gaat er in bijna 80 procent van de gevallen iets mis  Er is voldoende kennis en expertise. Belangrijker is
                      bij de introductie van een nieuw concept.        of je de juiste competenties hebt in je marketingor-
                      Ruijs: ‘Een concept echt goed introduceren blijkt    ganisatie om die kennis en expertise te gebruiken.
                      in de praktijk lastig. Een mooi voorbeeld hoe het    Dat is het echte managementvraagstuk. Daarom
                      ook kan geeft Raymond Cloosterman, de man        denken we dat het belangrijker is om nu invulling
                      achter het succes van Rituals. Er was eerst het ver-  te geven aan deze competenties, dan aan kennis en
                      haal achter Rituals, van dagelijkse routinemati-    expertise. Competenties die relevant zijn voor een
                      ge momenten geluksmomenten maken. Pas daar-       individu, voor teams en voor de totale organisa-
                      na kwamen de producten. Een mooi concept maar      tie. Het is een illusie dat iemand sterk is op al deze
                      Cloosterman besefte als geen ander dat dat verhaal   vier competenties. Topmanagement moet daarom
                      pas echt een succes wordt als het hele plaatje klopt.  teams samenstellen waarin deze competenties sa-
                      Daarom is er na een aantal jaren zeer bewust geko-   menkomen. Ondernemerschap kun je dus organi-
                      zen voor eigen winkels en verkooppunten. Succes     seren. Dat is de crux. Het is geen kwestie van toe-
                      vergt meer dan een goed idee. De kracht om het     val dat de ene organisatie meer ondernemend en
                      om te zetten in realiteit, dat is pas knap.’      succesvoller is dan de andere. Het is de kunst van
                      Uit antwoorden op de vragen rondom Calcula-       samenbrengen. Bij de meeste (marketing)organisa-
                      te blijkt nogmaals de bekende noodzaak voor ac-     ties zijn deze competenties wel in huis. Misschien
                      countability. ‘Marketeers hebben hier traditioneel   nog niet altijd op de juiste plekken en misschien is
                      moeite mee, maar er is een lichte kentering aan het   op bepaalde gebieden een extra investering nodig.
                      ontstaan. Interessant is dat 90 procent van de mar-   Maar het helpt echt als je op deze manier naar een
                      keteers in het onderzoek aangeeft dat het voor hen   organisatie kijkt om beweging te krijgen; het on-
                      onvoldoende duidelijk is waar marketing op wordt    dernemerschap terug te brengen.’
                      afgerekend. Uiteraard ligt hier een verantwoorde-
                      lijkheid voor de marketeer zelf, maar ook topma-
                      nagement moet hier meer leiderschap tonen.’
                      Marketeers vinden het volgens Ruijs lastig om
                      goed te snappen hoe je nu eigenlijk geld ver-
1 von 2

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(19)

Starten in de modeStarten in de mode
Starten in de mode
FlandersDC533 views
Growportfolio LrGrowportfolio Lr
Growportfolio Lr
Ton de Vries232 views
Upsell brochurebusinesspartnerUpsell brochurebusinesspartner
Upsell brochurebusinesspartner
Annemarie Roozeboom392 views
Whitepaper BeursdeelnameWhitepaper Beursdeelname
Whitepaper Beursdeelname
ggslide55808 views
Serie-ondernemerschap in NederlandSerie-ondernemerschap in Nederland
Serie-ondernemerschap in Nederland
Jan-Hein Boll883 views
Marketing 3.0 positioneren nieuwe stijlMarketing 3.0 positioneren nieuwe stijl
Marketing 3.0 positioneren nieuwe stijl
Inside Out Branding2.3K views
Sfofr module 3 online  nlSfofr module 3 online  nl
Sfofr module 3 online nl
streetfood120 views
p 32-39 Dwarse denkersl MC 4 2014 LRp 32-39 Dwarse denkersl MC 4 2014 LR
p 32-39 Dwarse denkersl MC 4 2014 LR
Filip van den Bergh265 views
Brainport Smart Magazine Mei 2012Brainport Smart Magazine Mei 2012
Brainport Smart Magazine Mei 2012
Berg en Partners B.V.140 views
Ontdek de essentie van uw merk.Ontdek de essentie van uw merk.
Ontdek de essentie van uw merk.
Ron van der Velden2.7K views
Capital Magazine #2: Buy & BuildCapital Magazine #2: Buy & Build
Capital Magazine #2: Buy & Build
Creativevenue2.4K views
Prospectory Brochure 2011Prospectory Brochure 2011
Prospectory Brochure 2011
Prospectory326 views
RLVNT_Effie_caseRLVNT_Effie_case
RLVNT_Effie_case
Rodger Werkhoven:63 views

Similar a 4Cs van Ondernemerschap(20)

Elk B2B bedrijf verdient goede marketing Elk B2B bedrijf verdient goede marketing
Elk B2B bedrijf verdient goede marketing
Manolo de la Fuente358 views
Hoe werkt een klantgestuurd businessmodel?Hoe werkt een klantgestuurd businessmodel?
Hoe werkt een klantgestuurd businessmodel?
Marleen Bekkers1.8K views
Marcom MagazineMarcom Magazine
Marcom Magazine
dannyvansteijn758 views
MarComMagazine september 2011MarComMagazine september 2011
MarComMagazine september 2011
irmavandermade2.1K views
MARCOMmagazineMARCOMmagazine
MARCOMmagazine
Abulthuis1.7K views
MarketingAnalyse MTMarketingAnalyse MT
MarketingAnalyse MT
Suzanne de Bakker256 views
Marketing Inspiration MeetingsMarketing Inspiration Meetings
Marketing Inspiration Meetings
Marjolein Visser214 views
Art08verkopenArt08verkopen
Art08verkopen
Phobos & Actor Marketing & Design212 views
EEN NIEUWE KIJK OP B2B LEADGENERATIEEEN NIEUWE KIJK OP B2B LEADGENERATIE
EEN NIEUWE KIJK OP B2B LEADGENERATIE
Frank Hartog937 views
Marcommagazine Dec 2010Marcommagazine Dec 2010
Marcommagazine Dec 2010
irmavandermade941 views
MarketingRendementJan2011RM0001MarketingRendementJan2011RM0001
MarketingRendementJan2011RM0001
René Musch183 views
Marketing Inspiration MeetingsMarketing Inspiration Meetings
Marketing Inspiration Meetings
guest6e9855255 views
Handleiding OndernemingsplanHandleiding Ondernemingsplan
Handleiding Ondernemingsplan
JEGG-DJR Academy10.5K views
Customer marketing methodeCustomer marketing methode
Customer marketing methode
SalesSalsa4.1K views

4Cs van Ondernemerschap

 • 1. onderzoek / tijdschrift voor marketing / april / 2 De vier C’s van ondernemerschap Marketeers moeten meer ondernemerschap to- marketeers die echt het veld ingaan, of in de or- tekst elsbeth eilander nen. Perfect aanvoelen wat de klant wil, ge- ganisatie kijken hoe het nu eigenlijk zit. Vaak ook noeg creativiteit in huis hebben, kosten en baten zijn doelstellingen te laag, te weinig ambitieus.’ kunnen uitrekenen én kunnen overtuigen. in de Dutch Magic meeste gevallen blijkt één marketeer echter niet Business-to-business Patrick Ruijs is partner van VODW Mar- keting. Samen met Maton Sonnemans over al dit soort talenten te beschikken. Patrick ‘Kijk naar dienstverleners als KPN en ING. Dat en Marieke Jansz schreef hij het boek Ruijs van VODW Marketing: ‘het is een taak voor zijn inmiddels sterk marktgedreven organisaties. ‘Dutch Magic, hoe Nederlandse Onder- de top om binnen de organisatie in deze compe- Daar zie je marketeers terug in de hogere regio- nemers Markten Veroveren’, Sonsbeek tenties te investeren’. nen en ze hebben een businessverantwoordelijk- Publishers, iSBN-13: 9789078217091. heid. Dit betekent dat ze leidend zijn als het gaat Er is in dit tijdschrift al veel over geschreven: de om sturing van alle elementen van de marketing- verminderde invloed en de versnippering van mix. Dat is heel anders dan wanneer marketing marketing binnen de organisatie. Professoren Pe- een staffunctie is. Dit soort marketingafdelin- ter Leeflang en Peter Verhoef van de Rijksuniver- gen zijn dan ook vaak niet de juiste tussenstations siteit Groningen besteedden er – anderhalf jaar richting een positie in de top.’ geleden alweer – een onderzoek aan (‘Marketing Ruijs nodigde Leeflang en Verhoef uit om hier- heeft twee P’s verloren’, Tijdschrift voor Marke- over te discussiëren. Hoewel discussie... ‘We wa- ting nr. 10, 2007). Vervolgens gaven veel mar- ren het eigenlijk wel snel met elkaar eens. Zij heb- keteers en wetenschappers hun visie op het pro- ben naast hun werk aan de universiteit allebei een bleem. Inmiddels druppelen de oplossingen been in de praktijk. Zijn dus ook geïnteresseerd langzaam binnen. Leeflang zelf kwam vorig jaar in andere doelen; hoe kunnen we kennis en ex- samen met collega Ruud Frambach met het boek pertise laten samenkomen. Wij kunnen als advi- ‘Marketing Aan de Top’, waarin ze tien aanbeve- seurs modellen aanreiken, maar je moet er vervol- lingen geven. Marketing moet meer naar de top, gens wel in de praktijk mee aan de slag kunnen.’ is hun conclusie. De vraag is, hoe? Patrick Ruijs, partner bij marketingadviesbureau Wat te doen? VODW Marketing, over de situatie in de prak- ‘We waren gefascineerd door de paradox dat on- tijk. ‘Onze opdrachtgevers zijn lang niet allemaal dernemerschap organisaties groot maakt, maar gro- meer marketeers. Kun je dan stellen dat marke- te organisaties vaak het ondernemerschap juist weer ting aan invloed verliest, of dat het ten onder gaat doodslaan. Het opnieuw stimuleren van onder- aan het eigen succes? En hoe erg is dat dan eigen- nemerschap leek ons een van de antwoorden. Ze- lijk? Het is pas erg als een organisatie niet klant- ker in deze economisch zware tijden heeft marke- gericht is. In de praktijk zijn klanten binnen be- ting behoefte aan een meer ondernemende attitude. drijven niet minder belangrijk geworden, we zien Daarom gingen we als bureau op zoek naar noodza- echter juist dat marketeers vaak een grotere af- kelijke competenties voor het creëren van meer on- stand hebben naar klanten.’ dernemerschap in marketing. Hiervoor spraken we In het artikel over de cfo’s (‘Marketing groots la- met 25 ondernemers en topmarketeers van Neder- ten blinken is jarenzeventig-denken’, Tijdschrift landse bedrijven die ook internationaal zeer succes- voor Marketing nr. 9, 2008) staat volgens Ruijs vol zijn. We vroegen hen wat ze persoonlijk drijft het antwoord: iedereen binnen de organisatie en wat de achtergrond van hun succes is. Van daar- werkt tegenwoordig in het belang van de klant. uit kwamen we op een set van vier cruciale compe- De marketeers zelf hebben echter steeds min- tenties; we noemen ze de 4 C’s: Connect, Create, der de klant in het vizier. Ruijs: ‘Er zijn te weinig Calculate en Convince’ (zie kader ‘De vier C’s’). >
 • 2. 3 / april / tijdschrift voor marketing / onderzoek ‘ik maak me niet zoveel zorgen over de 4 p’s. er is voldoende kennis en expertise.’ VODW Marketing zette ook een onderzoek uit dient. ‘Liggen de beste kansen bij nieuwe klan- om bij marketeers te peilen hoe er gescoord wordt ten of bestaande? Met welke klanten moeten we op deze competenties. Als het gaat om Connect veel en met welke minder contact hebben? Maar zegt ruim 75 procent van alle marketeers dat ze ook doorgronden wat nu echt toegevoegde waar- veel onderzoek doen en regelmatig bij de consu- de vertegenwoordigt, is een belangrijke vraag. ment aanschuiven. Maar tegelijkertijd geeft ook Een goed voorbeeld is Schiphol Groep. Gerlach driekwart van alle marketeers aan niet te weten Cerfontaine en zijn team hebben goed begrepen wat klanten nu echt drijft. dat er meer te verdienen is door een andere ma- Ruijs: ‘Blijkbaar wordt er zoveel onderzoek ge- nier van exploiteren van luchthavens.’ De VieR c’S daan dat marketeers door de bomen het bos niet Als laatste, Convince. Ruijs: ‘Net als iedere on- Volgens Ruijs moet het in marketing zien. We moeten dus op andere manieren inzicht dernemer doet, zou je jezelf moeten afvragen: voortaan gaan om de vier c’s; vier com- in klantgedrag krijgen, want de antwoorden die “Wil ik er mijn eigen geld in stoppen?’’ In het on- petenties voor ondernemende marke- ting. Op een rij: klanten geven, zijn vaak sociaal wenselijk. Ik denk derzoek zegt 81 procent hierop ja maar ik merk - To Connect: in contact staan met de ook dat marketeers te snel tevreden zijn. Marke- in de praktijk dat marketeers hier een stuk zui- buitenwereld, signalen oppikken en teers moeten uit hun stoel komen, zoals Geert van niger mee zijn en dat is natuurlijk doodzonde. gaten in de markt zien (voordat ande- Kuyck, cmo van Philips ons vertelde. Hij vindt Ook het overtuigen van belangrijke stakeholders ren ze zien). dat marketeers hun traditionele manier overboord als directie, finance en sales blijft een uitdaging. - To Create: nieuwe ideeën omzetten in realiteit, conventies doorbreken en moeten gooien, om in plaats daarvan de wereld in En dus bloeden veel goede initiatieven dood om- nieuwe toegevoegde waarde voor con- te trekken. Kom dus achter je spreadsheet vandaan dat uiteindelijk de laatste stap niet wordt gezet. sumenten realiseren. en zorg dat je bij de mensen thuiskomt. Daar wor- Op dit vlak kunnen marketeers veel leren van on- - To Calculate: risico’s goed inschat- den de producten van Philips gebruikt.' dernemers als Max Barenburg die jarenlang met ten en goed weten waar je je geld aan het concept van de Bugaboo leurde, op een hout- kunt verdienen. - To Convince: interne stakeholders én Rituals je moest bijten en uiteindelijk besloot om het dan klanten overtuigen van je ideeën, je Op het vlak van Create komt uit de antwoorden maar helemaal zelf te gaan doen.’ plannen en je product. van marketeers een aardige paradox. Marketeers geven aan dat het zelden zo is dat klanten het pro- 4 P’s of 4 c’s duct pas zien bij de introductie. Maar ondanks dat Ruijs: ‘Ik maak me niet zoveel zorgen over de 4 P’s. gaat er in bijna 80 procent van de gevallen iets mis Er is voldoende kennis en expertise. Belangrijker is bij de introductie van een nieuw concept. of je de juiste competenties hebt in je marketingor- Ruijs: ‘Een concept echt goed introduceren blijkt ganisatie om die kennis en expertise te gebruiken. in de praktijk lastig. Een mooi voorbeeld hoe het Dat is het echte managementvraagstuk. Daarom ook kan geeft Raymond Cloosterman, de man denken we dat het belangrijker is om nu invulling achter het succes van Rituals. Er was eerst het ver- te geven aan deze competenties, dan aan kennis en haal achter Rituals, van dagelijkse routinemati- expertise. Competenties die relevant zijn voor een ge momenten geluksmomenten maken. Pas daar- individu, voor teams en voor de totale organisa- na kwamen de producten. Een mooi concept maar tie. Het is een illusie dat iemand sterk is op al deze Cloosterman besefte als geen ander dat dat verhaal vier competenties. Topmanagement moet daarom pas echt een succes wordt als het hele plaatje klopt. teams samenstellen waarin deze competenties sa- Daarom is er na een aantal jaren zeer bewust geko- menkomen. Ondernemerschap kun je dus organi- zen voor eigen winkels en verkooppunten. Succes seren. Dat is de crux. Het is geen kwestie van toe- vergt meer dan een goed idee. De kracht om het val dat de ene organisatie meer ondernemend en om te zetten in realiteit, dat is pas knap.’ succesvoller is dan de andere. Het is de kunst van Uit antwoorden op de vragen rondom Calcula- samenbrengen. Bij de meeste (marketing)organisa- te blijkt nogmaals de bekende noodzaak voor ac- ties zijn deze competenties wel in huis. Misschien countability. ‘Marketeers hebben hier traditioneel nog niet altijd op de juiste plekken en misschien is moeite mee, maar er is een lichte kentering aan het op bepaalde gebieden een extra investering nodig. ontstaan. Interessant is dat 90 procent van de mar- Maar het helpt echt als je op deze manier naar een keteers in het onderzoek aangeeft dat het voor hen organisatie kijkt om beweging te krijgen; het on- onvoldoende duidelijk is waar marketing op wordt dernemerschap terug te brengen.’ afgerekend. Uiteraard ligt hier een verantwoorde- lijkheid voor de marketeer zelf, maar ook topma- nagement moet hier meer leiderschap tonen.’ Marketeers vinden het volgens Ruijs lastig om goed te snappen hoe je nu eigenlijk geld ver-