چکيده همايش سنندج

‫طراحی‬‫و‬‫بررسي‬‫ارتقای‬‫فرهنگ‬‫مطالعه‬
‫در‬‫کتابخانه‬‫مرکزی‬‫آستان‬‫قدس‬‫با‬‫تاکید‬‫بر‬‫اولویت‬‫دینی‬
‫دکتر‬‫محمود‬‫ساالري‬1
‫ثامنه‬‫توکلی‬2
‫پريسا‬‫خاتميان‬‫فر‬3
‫چکيده‬:
‫هدف‬‫از‬‫اين‬‫پژوهش‬‫شناسايی‬‫سازوکار‬‫ارتقای‬‫فرهنگ‬‫مطالعه‬
‫با‬‫رويکرد‬‫دينی‬‫در‬‫کتابخانه‬‫مرکزی‬‫آستان‬‫قدس‬‫رضوی‬‫است‬.
‫لذا‬‫اين‬‫پژوهش‬‫بر‬‫آن‬‫است‬‫تا‬‫با‬‫بررسی‬‫وضعيت‬‫موجود‬
‫مطالعه‬‫کتب‬‫دينی‬‫در‬‫کتابخانه‬‫مرکزی‬‫آستان‬‫قدس‬‫رضوی‬‫و‬
‫شناسايی‬‫عوامل‬‫موثر‬‫بر‬‫ارتقاء‬‫فرهنگ‬‫مطالعه‬‫در‬‫حوزه‬
‫کتابخانه‬‫ها‬‫به‬‫اين‬‫هدف‬‫نائل‬‫آيد‬.‫لذا‬‫پژوهش‬‫حاضر‬‫از‬
‫نوع‬‫كاربردي‬‫است‬‫و‬‫در‬‫اجراي‬‫آن‬‫از‬‫روش‬"‫تحقيق‬‫موردي‬"
‫استفاده‬‫شد‬ ‫خواهد‬.‫با‬‫توجه‬‫به‬‫اهداف‬‫تحقيق‬‫و‬‫پاسخگويی‬
‫به‬‫پرسشهای‬،‫پژوهش‬‫دو‬‫نوع‬‫جامعه‬‫آماری‬‫مورد‬‫توجه‬‫است‬.
‫از‬‫اينرو‬‫برای‬‫پاسخگويی‬‫به‬‫پرسش‬‫وضعيت‬‫مطالعه‬‫کتب‬‫دينی‬
‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫روش‬‫مشاهده‬،‫غيرواکنشی‬‫جامعه‬‫تحقيق‬‫شامل‬
‫کليه‬‫کتابها‬‫در‬‫رده‬200(‫دين‬‫و‬‫مذهب‬)‫که‬‫در‬‫فاصله‬‫سالهای‬
1393–1387‫توسط‬‫اعضا‬‫به‬‫امانت‬‫گرفته‬‫شده‬،‫اند‬‫مورد‬
‫بررسی‬‫قرار‬‫گرفت‬ ‫خواهند‬‫و‬‫راستای‬‫شناسايی‬‫و‬‫ايجاد‬
‫سازوکار‬‫اجرايی‬‫برنامه‬‫های‬‫ترويج‬‫فرهنگ‬‫مطالعه‬‫با‬
‫استفاده‬‫از‬‫دو‬‫پرسشنامه‬‫از‬‫نظرات‬‫خبرگان‬‫استفاده‬‫خواهد‬
‫شد‬.‫يافته‬‫های‬‫اين‬‫پژوهش‬‫وضعيت‬‫مطالعه‬‫کتب‬‫دينی‬‫را‬
‫نيز‬ ‫پايان‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫منعکس‬‫الگوی‬‫پيشنهادی‬‫سازوکار‬
‫ترويج‬‫فرهنگ‬‫مطالعه‬‫در‬‫سازمان‬‫کتابخانه‬،‫ها‬‫موزه‬‫ها‬‫و‬
‫مرکز‬‫اسناد‬‫آستان‬‫قدس‬‫رضوی‬‫ارائه‬‫گرديد‬ ‫خواهد‬.
‫كليد‬‫واژه‬‫ها‬:‫فرهنگ‬،‫مطالعه‬‫کتب‬،‫دينی‬‫مطالعه‬،‫دينی‬
‫کتابخانه‬،‫ها‬‫کتابخانه‬‫مرکزی‬‫آستان‬‫قدس‬‫رضوی‬
‫مسئله‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫مقدمه‬
‫و‬ ‫دانش‬ ،‫فرهنگ‬ ‫کسب‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫خواندن‬
‫است‬ ‫اطالعات‬‫(گالشوف‬4،1993‫فرصتها‬ ،‫مهارت‬ ‫اين‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬ .)
.‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫شغلی‬ ‫و‬ ‫تحصيلی‬ ،‫فردی‬ ‫های‬ ‫موفقيت‬ ‫برای‬
‫خواهد‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫مطالعه‬
‫شهرون‬ ‫آن‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شد‬‫می‬ ‫کشور‬ ‫يک‬ ‫آگاه‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫دان‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ملی‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫نقش‬ ‫توانند‬
1)‫(ع‬ ‫رضا‬ ‫امام‬ ‫المللی‬ ‫بين‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫هيات‬ ‫عضو‬
2‫کتابدار‬ ‫و‬ ‫مشهد‬ ‫نور‬ ‫پيام‬ ‫دانشگاه‬ ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬
‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬
3‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫کتابدار‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫دانش‬
‫رضوی‬
4Glashoff
‫می‬ ‫نگاه‬ ‫ای‬ ‫وسيله‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫زمانی‬
‫قرار‬ ‫خواننده‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پيام‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کردند‬
‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫مطالعه‬ ‫حوزه‬ ‫تحقيقات‬ ‫امروزه‬ ‫اما‬ ،‫دهد‬
‫فعال‬ ‫نوع‬ ‫يک‬ ‫مطالعه‬ ‫عمل‬ ‫خود‬‫است‬ ‫ذهنی‬ ‫فرايند‬ ‫چندبعدی‬ ‫يت‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شخص‬ ‫ذهنی‬ ‫هوش‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫زياد‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫که‬
،‫(امانی‬1376.)‫فرهنگ‬ ‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫عادت‬ ،‫اما‬
‫و‬ ‫سواد‬ ‫سطح‬ ‫چون‬ ‫مختلفی‬ ‫عوامل‬ ‫تاثير‬ ‫تحت‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬
‫و‬ ‫خانوادگی‬ ‫سنن‬ ‫و‬ ‫آداب‬ ،‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫وضعيت‬ ،‫آموزش‬
‫ديد‬ ‫و‬ ‫ادراک‬ ،‫فرهنگی‬‫کتابخانه‬ ‫نظام‬ ،‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ،‫سياسی‬
‫در‬ ‫همواره‬ ‫اما‬ .‫است‬ ... ‫و‬ ‫انتشارات‬ ‫الگوی‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ،‫ها‬
‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫نقش‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫تاثيرگذار‬ ‫عوامل‬ ‫اين‬ ‫کنار‬
‫اجتماعی‬ ‫تحوالت‬ ‫در‬ ‫ديرباز‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫ای‬
‫کتابخانه‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ايفا‬ ‫را‬ ‫بارزی‬ ‫نقش‬ ‫سياسی‬ ‫و‬
‫مثابه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫برای‬ ‫را‬ ‫بديلی‬ ‫بی‬ ‫فرصتهای‬ ،‫بشر‬ ‫کتبی‬ ‫حافظه‬
‫پيشينه‬ .‫اند‬ ‫آورده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫توسعه‬
‫تحوالت‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫رشد‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫نيز‬ ‫تاريخی‬
‫نمونه‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫همزمان‬ ‫جوامع‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬
‫ساالری‬ ‫تحقيق‬ ‫در‬(1391‫در‬ ‫صاحبنظرن‬ ‫زعم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ )
‫ه‬ ‫ميان‬‫نظام‬ ‫يعنی‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عمده‬ ‫عامل‬ ‫فت‬
‫و‬ ‫چاپ‬ ‫حوزه‬ ،‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ،‫جامعه‬ ،‫دولت‬ ،‫خانواده‬ ،‫آموزشی‬
‫در‬ ‫کتابخانه‬ ‫گروهی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫نشر‬
‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ‫کتابخانه‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫چهارم‬ ‫اولويت‬
‫دارا‬ ‫با‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫سريع‬ ،‫رايگان‬ ‫دسترسی‬
‫ب‬،‫تخصصی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ،‫مجرب‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫متخصصان‬ ‫ودن‬
‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ديجيتالی‬ ‫و‬ ‫الکترونيکی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ايجاد‬
‫نقد‬ ‫جلسات‬ ،‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫برگزاری‬ ‫نظير‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬
‫مهمی‬ ‫جايگاهی‬ ‫همگانی‬ ‫همايشهای‬ ‫و‬ ‫مشاعره‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫بررسی‬ ‫و‬
‫جامع‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سياسی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫ارتقای‬ ‫در‬‫ه‬
‫اما‬ .‫اند‬ ‫داشته‬‫مراكز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫كاركردهاي‬ ‫از‬ ‫يكي‬
‫مسئوليتهاي‬ ‫ميان‬ ‫از‬ .‫آنهاست‬ ‫اجتماعي‬ ‫كاركرد‬ ‫رساني‬ ‫اطالع‬
‫ای‬ ‫ويژه‬ ‫جايگاه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫ارتقاي‬ ،‫آنها‬ ‫اجتماعی‬
‫جامعه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫توسعه‬ ‫نيز‬ ‫مبنا‬ ‫همين‬ ‫بر‬ .‫دارد‬
‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫برخوردار‬ ‫بسزايی‬ ‫ازاهميت‬‫اغلب‬
‫دغدغه‬ ‫توسعه‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫يافته‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫جهان‬ ‫کشورهای‬
‫با‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ .‫دارند‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫توسعه‬
‫توسعه‬ ‫باعث‬ ‫جامعه‬ ‫يك‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقاي‬ ‫كه‬ ‫فرض‬ ‫اين‬
‫موجبات‬ ‫اند‬ ‫كوشيده‬ ‫همواره‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫افراد‬ ‫اجتماعي‬ ‫و‬ ‫فردي‬
‫ا‬ .‫كنند‬ ‫فراهم‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬‫شواهد‬ ‫ما‬
‫نگاه‬ ‫يك‬ ،‫مسئوليت‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫نشان‬
‫داشته‬ ‫حداكثري‬ ‫و‬ ‫حداقلي‬‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫اغلب‬ ‫متاسفانه‬ .‫اند‬
‫داشته‬ ‫حداقلي‬ ‫نگاه‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫ايران‬ ‫در‬
‫در‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫كرده‬ ‫بسنده‬ ‫منابع‬ ‫امانت‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ‫يعني‬ ‫اند‬
‫فر‬ ‫نگاهي‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫از‬ ‫محدودي‬ ‫تعداد‬ ‫مقابل‬‫عالوه‬ ‫اتر‬
‫و‬ ‫نمايشگاه‬ ‫تشكيل‬ ،‫منابع‬ ‫معرفي‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫امانت‬ ‫بر‬
.‫اند‬ ‫پرداخته‬ ...‫و‬ ‫كتابخواني‬ ‫مسابقات‬ ‫برگزاري‬
‫كهن‬ ‫سابقه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫رضوي‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مركزي‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬
‫امانت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫تاكنون‬ ،‫آن‬
،‫بزرگساالن‬ ‫تا‬ ‫نوجوانان‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫اقشار‬ ‫براي‬ ‫منابع‬
‫ف‬،‫منابع‬ ‫معرفي‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫متعددي‬ ‫عاليتهاي‬
‫مناسبتهاي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫موضوعها‬ ‫در‬ ‫كتاب‬ ‫نمايشگاههاي‬ ‫تشكيل‬
‫كتابخوانان‬ ‫از‬ ‫تقدير‬ ،‫كتابخواني‬ ‫مسابقات‬ ‫برگزاري‬ ،‫مختلف‬
‫بررسي‬ ‫تاكنون‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫نشان‬ ‫كتابخانه‬ ‫سابقه‬ ‫اما‬ . ... ‫و‬
‫خ‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫انجام‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫علمي‬‫اص‬
‫اجتماعي‬ ‫مسئوليت‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫سازوكارهاي‬ ‫تعيين‬ ‫براي‬
‫اي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫چنين‬ ‫نبود‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫تدوين‬ ‫جامعي‬ ‫طرح‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫موجب‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬
‫برآورده‬ ‫هنوز‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫مسئوالن‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫انتظار‬
‫فعالي‬ ‫يكسري‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬ ‫البته‬ .‫نشود‬‫راستا‬ ‫در‬ ‫ت‬
‫ولي‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقاي‬
‫مختلف‬ ‫بخشهاي‬ ‫و‬ ‫كتابداران‬ ‫عالقه‬ ‫حسب‬ ‫فعاليتها‬ ‫اين‬ ‫غالبا‬
‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫منسجم‬ ‫اي‬ ‫برنامه‬ ‫بدون‬ ‫موردي‬ ‫و‬ ‫مقطعي‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫مقوله‬ ‫به‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫عملكرد‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬
‫فره‬ ‫ارتقاي‬ ‫در‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬‫مراجعان‬ ‫مطالعه‬ ‫نگ‬
.‫است‬ ‫داشته‬ ‫رنگي‬ ‫كم‬ ‫نقش‬ ‫مركزي‬ ‫كتابخانه‬
‫نشر‬ ‫كه‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫رسالت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ديگر‬ ‫سوي‬ ‫از‬
‫و‬ ‫دار‬ ‫جهت‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫كمتر‬ ،‫است‬ ‫اسالمي‬ ‫و‬ ‫شيعي‬ ‫فرهنگ‬
‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫ديني‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫منسجم‬
‫كتابخا‬ ‫اين‬ ‫خطير‬ ‫رسالت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اين‬ ‫بنابر‬ .‫است‬‫جا‬ ‫نه‬
‫براي‬ ‫الزم‬ ‫سازوكاري‬ ‫تعيين‬ ‫براي‬ ‫جامع‬ ‫اي‬ ‫مطالعه‬ ‫دارد‬
‫و‬ ‫مراجعان‬ ‫ديني‬ ‫مطالعات‬ ‫ويژه‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬
.‫شود‬ ‫انجام‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫مخاطبان‬
‫ترويج‬ ‫راهگشاي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫مطالعه‬ ‫ارتقاي‬ ‫سازوكارهاي‬ ‫شناخت‬
.‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫پايدار‬ ،‫هدفمند‬ ‫كتابخواني‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬
‫ب‬ ‫است‬ ‫اميد‬‫سازنده‬ ‫سازوكارهاي‬ ،‫علمي‬ ‫تحقيق‬ ‫اين‬ ‫انجام‬ ‫ا‬
‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫ويژه‬ ‫به‬ ‫مناسبي‬ ‫بستر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫پيشنهاد‬ ‫اي‬
.‫شود‬ ‫ريزي‬ ‫پايه‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬
‫پژوهش‬ ‫اهداف‬
1.‫رويکرد‬ ‫با‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقای‬ ‫سازوکار‬ ‫شناسايی‬
.‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫دينی‬
2.‫در‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫موجود‬ ‫وضعيت‬ ‫بررسی‬‫کتابخانه‬
.‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مرکزی‬
3.‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقاء‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫شناسايی‬
.‫ها‬ ‫کتابخانه‬
‫پژوهش‬ ‫های‬ ‫پرسش‬
1.‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫موجود‬ ‫وضعيت‬
‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬
2.‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقای‬ ‫سازوکار‬
‫است‬ ‫شکل‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬‫؟‬
‫پژوهش‬ ‫پیشینه‬
‫مشخخص‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫پژوهشهای‬ ‫و‬ ‫متون‬ ‫بررسی‬ ‫با‬
‫مخدارس‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ،‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ،‫محققان‬ ‫که‬ ‫شد‬
‫هخای‬ ‫شيوه‬ ‫بکارگيری‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬
‫مختلخف‬ ‫کشخورهای‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫مختلف‬
.‫اند‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬
‫خ‬‫فيليخ‬ ‫خی‬‫کلخ‬ ‫خور‬‫طخ‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬1(1991‫و‬ )‫خدينگ‬‫گولخ‬2(2002)‫خه‬‫بخ‬ ‫خه‬‫توجخ‬
‫نيستند‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫مخاطبانی‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫نيازسنجی‬
‫اند‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬‫؛‬‫تد‬ ‫و‬ ‫برد‬3(2004)‫شخيوه‬ ‫بررسخی‬ ‫به‬
‫در‬ ‫نخوين‬ ‫خاوری‬‫خ‬‫فن‬ ‫بخر‬ ‫خی‬‫خ‬‫مبتن‬ ‫مطالعخه‬ ‫خگ‬‫خ‬‫فرهن‬ ‫تخرويج‬ ‫های‬
‫اسخت؛‬ ‫پرداختخه‬ ‫عمخومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬‫گيخل‬4(2006‫بخر‬ ‫توجخه‬ )
‫فرهنخگ‬ ‫تخرويج‬ ‫خخدمات‬ ‫ارتقخاء‬ ‫بخر‬ ‫ملخی‬ ‫اسختراتژی‬ ‫تاثير‬
‫مطالعه‬‫؛‬‫مرلووگا‬5(2006‫و‬ )‫بخراون‬6(2008‫بخر‬ )‫نقخش‬ ‫بخه‬ ‫توجخه‬
.‫خد‬‫خ‬‫دارن‬ ‫تاکيد‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مدارس‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬
‫اين‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫مرلووگا‬‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫نهادهای‬ ‫همگانی‬ ‫بسج‬
‫ار‬ ‫مهم‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬ ‫ترويج‬‫کنخد؛‬ ‫می‬ ‫زيابی‬‫ژی‬ ‫پخی‬7(2007‫ايخن‬ ‫بخر‬ )
‫اصل‬‫بخه‬ ‫جديخدی‬ ‫خای‬‫خ‬‫ه‬ ‫شيوه‬ ‫از‬ ‫بايد‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫که‬
‫نهادها‬ ‫ساير‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بگيرند‬ ‫بهره‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫گسترش‬ ‫منظور‬
‫خدمات‬ ‫بهترين‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بيشتری‬ ‫همکاری‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬
‫دارد؛‬ ‫تاکيد‬ ،‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬‫شخومن‬8(2007،)
‫لکسمی‬9(2007‫شوها‬ ‫و‬ )10(2008)‫کتابخانخه‬ ‫ايجخاد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بر‬
‫قشخر‬ ‫ايخن‬ ‫بخرای‬ ‫خدنی‬‫خ‬‫خوان‬ ‫مواد‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫های‬
‫اليوت‬ ‫دارند؛‬ ‫تاکيد‬11(2007،)‫پخرينس‬ ‫و‬ ‫گخالور‬ ،‫بوسمن‬12(2008،)
‫مخی‬13(2011‫و‬ )‫گولخدينگ‬ ‫و‬ ‫گالدويخن‬14(2012)‫خئوالنه‬‫خ‬‫مس‬ ‫نقخش‬ ‫بخه‬
،‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫در‬ ‫کتابداران‬
‫خال‬‫خ‬‫وب‬ ‫در‬ ‫کتخاب‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ،‫مطالعه‬ ‫ترويج‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫با‬
1Philip
2Goulding
3Bird & Tedd
4Gill
5Merlo Vega
6Brown
7Zhi-Pei
man-Shu8
9Laksmi
10Shuhua
11Elliot
12Bosman, Glover & Prince
13Mei
14Gladwin & Goulding
‫شخرکت‬ ‫و‬ ‫راسختا‬ ‫ايخن‬ ‫در‬ ‫نوين‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫بکارگيری‬ ،‫کتابخانه‬
‫ملخی‬ ‫خطح‬‫خ‬‫س‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫فعاالنه‬
.‫پرداختند‬‫چيز‬‫وينا‬1(2011‫ايخن‬ ‫در‬ ‫ملخی‬ ‫هخای‬ ‫زيرسخاخت‬ ‫نقخش‬ ‫بر‬ )
.‫خت‬‫اسخ‬ ‫خرده‬‫کخ‬ ‫خد‬‫خ‬‫تاکي‬ ‫راه‬‫خدا‬‫نابويانخ‬2(2011‫و‬ ‫خا‬‫چيمخ‬ ،‫خويس‬‫لگخ‬ ‫و‬ )
‫خوو‬‫نواچخ‬32012‫خاد‬‫ايجخ‬ ‫و‬ ‫خدارس‬‫مخ‬ ‫خای‬‫هخ‬ ‫خه‬‫کتابخانخ‬ ‫خش‬‫نقخ‬ ‫خر‬‫بخ‬ ‫خز‬‫نبخ‬ )
‫خه‬‫خ‬‫تجرب‬ ‫با‬ ‫کتابداران‬ ‫از‬ ‫واستفاده‬ ‫مناسب‬ ‫فضای‬ ،‫امکانات‬‫در‬ ‫را‬
‫ا‬ ‫دانسته‬ ‫موثر‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫موفقيت‬.‫ند‬
‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ايران‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫بررسی‬ ‫اينرو‬ ‫از‬
‫پخيش‬ ‫سخالهای‬ ‫از‬ ‫خه‬‫خ‬‫يافت‬ ‫توسخعه‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬
‫کتابخانه‬ ‫در‬ ،‫آن‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫پايه‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬
‫دولت‬ ‫مسئوالن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫شکل‬ ‫مدارس‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫آنچ‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫ای‬ ‫ويژه‬ ‫توجه‬ ‫امر‬ ‫اين‬ ‫به‬‫حاضخر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ه‬
‫بکخارگيری‬ ،‫هخا‬ ‫برنامخه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ،‫هستند‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬
‫و‬ ‫خذب‬‫خ‬‫ج‬ ‫ختای‬‫خ‬‫راس‬ ‫در‬ ‫خوين‬‫خ‬‫ن‬ ‫های‬ ‫شيوه‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫بيشتر‬ ‫خالقيت‬
‫خواع‬‫خ‬‫ان‬ ‫از‬ ‫اسختفاده‬ ‫خصخوص‬ ‫بخه‬ ،‫مطالعخه‬ ‫بخه‬ ‫افراد‬ ‫ترغيب‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫رابطه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫نوين‬ ‫های‬ ‫فناوری‬
‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫پژوهشها‬ ‫و‬ ‫متون‬ ‫بر‬ ‫مروري‬ ‫اما‬
‫در‬ ‫خود‬ ‫نظری‬ ‫های‬ ‫ديدگاه‬ ‫بيان‬ ‫به‬ ‫انديشمندان‬ ‫بيشتر‬ ‫که‬
‫موانع‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ترويج‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ،‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫رابطه‬
.‫اند‬ ‫پرداخته‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫پيش‬
‫محققان‬‫زيادی‬‫ايجاد‬‫و‬‫توسعه‬‫کتابخانه‬‫ها‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬
‫عامل‬‫مهم‬‫تسهيل‬‫مطالعه‬ ‫کنده‬‫كرده‬ ‫تلقي‬.‫اند‬‫برا‬‫ی‬،‫نمونه‬
‫زم‬ ‫در‬‫ي‬‫نه‬‫ايجاد‬‫کتابخانه‬‫هاي‬،‫خاص‬‫صافي‬(1379‫است‬ ‫معتقد‬ )‫که‬
‫ضروری‬‫با‬ ‫است‬‫هماهنگي‬‫کليه‬‫وزارتخانه‬‫ها‬‫و‬،‫سازمانها‬‫ايجاد‬
‫کتابخانه‬‫ها‬‫گرفته‬ ‫جدي‬‫شود‬( ‫ميررحيمي‬ ‫حاجي‬ .1378)‫افزايش‬
‫كتابخانه‬‫هاي‬‫عمومي‬‫در‬‫سراسر‬‫كشور‬‫باالخص‬‫در‬‫روستاها‬‫و‬‫شهرهاي‬
‫كوچك‬‫؛‬‫کياني‬،‫خوزستاني‬‫شريف‬ ‫رضايی‬‫آبادي‬( ‫سام‬ ‫و‬1389‫به‬ )
‫ضرورت‬‫برنامه‬ ‫وجود‬‫ها‬‫يی‬‫برا‬‫ی‬‫ايجاد‬‫کتابخانه‬‫مهدهاي‬ ‫در‬
‫کودک‬‫کتابخانه‬ ‫افزايش‬ ‫بر‬ ‫نيز‬ ‫و‬‫ارتقاي‬ ‫براي‬ ،‫محلي‬ ‫هاي‬
‫مفيد‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬‫تاکيد‬‫داشته‬‫فرهنگ‬ ‫توسعه‬ ‫برخی‬ .‫اند‬
‫دانسته‬ ‫مرتبط‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬
،‫(رحماني‬ ‫نظير‬ ‫اند‬1384‫؛‬‫نيكنام‬‫دانايي‬ ‫رئيس‬ ‫و‬،1378‫؛‬
،‫مجابي‬ ‫منتصب‬1373،‫مدني‬ ‫؛‬1375‫؛‬‫عظيمي‬،1381)‫همين‬ ‫در‬ .
‫بکارگيری‬ ،‫مناسب‬ ‫مجموعه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫محققان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫راستا‬
‫فرهنگ‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫ترويج‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫متخصص‬ ‫کتابدارانی‬
‫بسياری‬ ‫اهميت‬ ‫از‬ ‫کتابخانه‬ ‫مخاطبان‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬
،‫(نخودچي‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬1374‫سا‬ ‫؛‬،‫مانيان‬1376‫؛‬‫و‬ ‫نيكنام‬
‫دانايي‬ ‫رئيس‬،1378،‫جوکار‬ ‫؛‬1380،‫رحماني‬ ‫؛‬1384‫و‬ ‫حكيمي‬ ‫و‬
،‫طبسي‬1389( ‫نخودچي‬ ‫رابطه‬ ‫همين‬ ‫در‬ .)1374‫وجود‬ ‫نيز‬ )
1Chizwina
2Nabuyanda
3Igwesi,Chimah&Nwachukwu
‫امر‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫ترغيب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫کتابداران‬
( ‫سامانيان‬ .‫داند‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫مطالعه‬1376،‫يوسفي‬ ‫؛‬1380‫؛‬‫عظيمي‬
1381‫دوست‬ ‫رحيمي‬ ‫و‬ ‫رضوی‬ ‫؛‬‫؛‬1386‫مسابقات‬ ‫انواع‬ ‫برگزاري‬ )
‫كتاب‬‫دانش‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫بخشيدن‬ ‫رونق‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خواني‬،‫آموزان‬
‫كرده‬ ‫پيشنهاد‬‫دانش‬ ‫آشنايي‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫همچنين‬ .‫اند‬‫با‬ ‫آموزان‬
‫در‬ ‫پژوهشگران‬ ‫را‬ ‫مختلفي‬ ‫پيشنهادهاي‬ ،‫درسي‬ ‫غير‬ ‫منابع‬
‫كرده‬ ‫مطرح‬ ‫مطالعاتشان‬‫كتاب‬ ‫معرفي‬ :‫ازجمله‬ .‫اند‬
،‫(داورپناه‬1375‫ساما‬ ‫؛‬،‫نيان‬1376،‫آبادي‬ ‫شاه‬ ‫زارع‬ ‫و‬
1378‫روزنامه‬ ‫تهيه‬ ‫)؛‬،‫(داورپناه‬ ‫ديواري‬ ‫هاي‬1375‫و‬‫نيكنام‬
‫دانايي‬ ‫رئيس‬ ‫و‬،1378)‫كتاب‬ ‫درباره‬ ‫گفتگو‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫؛‬
،‫(سامانيان‬1376‫سرود‬ ‫)؛‬‫جلسات‬ ‫و‬ ‫مشاعره‬ ،‫شعرخواني‬ ،‫خواني‬
‫قصه‬،‫(داورپناه‬ ‫گويي‬1375‫گردش‬ ‫برگزاركردن‬ ‫)؛‬‫و‬ ‫علمي‬ ‫هاي‬
‫كتابخا‬ ‫از‬ ‫بازديد‬‫نه‬‫به‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬،‫تابستان‬ ‫ايام‬ ‫در‬ ‫ويژه‬
( ‫کتاب‬ ‫بررسي‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫جلسات‬ ‫تشکيل‬‫دانايي‬ ‫رئيس‬ ‫و‬ ‫نيكنام‬،
1378)‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫فيلم‬ ‫نمايش‬ ‫و‬،‫(سامانيان‬ ‫ها‬1376.)
‫عده‬‫اي‬‫ديگر‬‫آموزش‬‫مهارت‬‫هاي‬‫استفاده‬‫از‬،‫كتابخانه‬‫روش‬
‫مطالعه‬‫و‬،‫تندخواني‬‫روش‬‫تحقيق‬‫به‬‫دانش‬‫آموزان‬‫در‬ ‫را‬
‫ارتقاي‬‫فرهنگ‬‫مطالعه‬‫آنها‬‫تأثيرگذار‬‫فرض‬‫كرده‬‫اند‬.‫لذا‬
‫در‬ ‫اينکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫پژوهش‬ ‫پيشينه‬ ‫بررسی‬
‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬ ‫تاکنون‬ )‫(دينی‬ ‫اعتقادی‬ ‫حوزه‬
‫هدف‬ ‫با‬ ‫نيز‬ ‫پژوهشی‬ ‫است؛‬ ‫نشده‬ ‫انجام‬‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫شناسايی‬
‫الزامات‬ ‫تعيين‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقاء‬ ‫بر‬
‫برنامه‬‫ارزيابي‬ ‫اجرايي‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬
.‫است‬ ‫نشده‬ ‫انجام‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬
‫اطالعات‬ ‫گردآوری‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫روش‬
‫اسخت‬ ‫كخاربردي‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫حاضر‬ ‫پژوهش‬‫روش‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫اجخراي‬ ‫در‬ ‫و‬
.‫اسخت‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ "‫موردي‬ ‫"تحقيق‬‫و‬ ‫شناسخايی‬ ‫راسختای‬ ‫در‬
‫کتابخانخه‬ ‫در‬ ‫نيخز‬ ‫مطالعخه‬ ‫فرهنخگ‬ ‫تخرويج‬ ‫سازوکار‬ ‫تدوين‬
‫خزان‬‫خ‬‫مي‬ ‫اول‬ ‫پرسشخنامه‬ ‫در‬ .‫شخد‬ ‫طراحخی‬ ‫پرسشنامه‬ ‫دو‬ ‫مرکزی‬
‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫راهبردهای‬ ‫الزام‬
‫مقياس‬ ‫در‬1‫تا‬10‫راهبردهای‬ ‫اين‬ .‫گيرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬
‫شخدند؛‬ ‫خاب‬‫خ‬‫انتخ‬ ‫زير‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫پژوهش‬ ‫نظری‬ ‫مبانی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫داشخختن؛‬ ‫اسخختمرار‬ ‫بخخودن؛‬ ‫متنخخوع‬ ‫نگخخری؛‬ ‫جانبخخه‬ ‫همخخه‬
‫سا‬‫سخازمان‬ ‫ساير‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫ختارمندبودن؛‬
‫اجرايخی‬ ‫متغيرهخای‬ ‫بخه‬ ‫نيخز‬ ‫دوم‬ ‫پرسشخنامه‬ ‫در‬ .‫همسو‬ ‫های‬
‫و‬ ‫خلی‬‫خ‬‫اص‬ ‫هخای‬ ‫مولفه‬ ‫شامل‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
‫کخه‬ ‫شخود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫امتياز‬ ‫خبرگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫تيم‬ ‫توسط‬ ‫فرعی‬
‫ختای‬‫خ‬‫راس‬ ‫در‬ ‫متغيرهخا‬ ‫ايخن‬ ‫اولويت‬ ‫حاصله‬ ‫ميانگين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫ا‬‫مولفخه‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مشخص‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫رزيابی‬
.‫شد‬ ‫شناسايی‬ ‫مشابه‬ ‫پژوهشهای‬ ‫و‬ ‫متون‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اجرايی‬ ‫های‬
‫شکل‬ ‫در‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬1‫مخی‬ ‫داده‬ ‫نمايش‬
:‫شود‬
‫شکل‬1‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرايی‬ ‫ارزيابی‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ .
‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬
‫پژوهش‬ ‫آماري‬ ‫جامعه‬
‫دو‬ ،‫خژوهش‬‫خ‬‫پ‬ ‫خهای‬‫خ‬‫پرسش‬ ‫بخه‬ ‫پاسخگويی‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نظر‬
‫های‬ ‫يافته‬ ‫به‬ ‫نظر‬ .‫است‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫تحقيق‬ ‫آماری‬ ‫جامعه‬ ‫نوع‬
‫اينکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫محققان‬‫خزان‬‫خ‬‫مي‬ ‫کننده‬ ‫تبيين‬ ‫امانت‬ ‫شاخص‬
‫با‬ ‫خوبی‬ ‫اطمينان‬ ‫ضريب‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬
‫مطا‬ ‫سرانه‬ ،‫امانت‬ ‫شاخص‬ ‫پايش‬‫پخيش‬ ‫را‬ ‫خه‬‫خ‬‫جامع‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫لعخه‬
،‫(محبوب‬ ‫کرد‬ ‫بينی‬1391)‫وضخعيت‬ ‫پرسخش‬ ‫بخه‬ ‫پاسخخگويی‬ ‫بخرای‬
‫رده‬ ‫در‬ ‫کتابهخا‬ ‫کليه‬ ‫شامل‬ ‫تحقيق‬ ‫جامعه‬ ،‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬
200‫و‬ ‫کتخاب‬ ‫گخردش‬ ‫بخشخهای‬ ‫در‬ ‫کخه‬ ‫باشخد‬ ‫می‬ )‫مذهب‬ ‫و‬ ‫(دين‬
‫خالهای‬‫خ‬‫س‬ ‫خله‬‫خ‬‫فاص‬ ‫در‬ ‫خان‬‫خ‬‫جوان‬ ‫و‬ ‫خان‬‫خ‬‫نوجوان‬1393–1387‫خط‬‫توسخ‬
‫ان‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫امانت‬ ‫به‬ ‫اعضا‬.‫د‬
،‫ديگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫اجرايی‬ ‫سازوکار‬ ‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫شناسايی‬ ‫راستای‬ ‫در‬
‫خادي‬‫خ‬‫زي‬ ‫خد‬‫خ‬‫ح‬ ‫تا‬ ‫كه‬ ‫افرادی‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
‫هخم‬ ‫و‬ ‫تجربخي‬ ‫خر‬‫خ‬‫نظ‬ ‫از‬ ‫آشخنايي(هم‬ ‫مطالعخه‬ ‫فرهنگ‬ ‫حوزه‬ ‫با‬
‫خومي‬‫خ‬‫ب‬ ‫شخرايط‬ ‫از‬ ‫كاملي‬ ‫شناخت‬ ‫ديگر‬ ‫سوي‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ )‫نظري‬
‫خبرگا‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫كتابخانه‬‫انتخاب‬ ‫ن‬
‫هدفمند‬ ‫گيری‬ ‫نمونه‬ ‫روش‬ ‫از‬ ،‫تحقيق‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫شدند‬1
‫تعخداد‬ ،‫بنخابراين‬ .‫شد‬ ‫استفاده‬10‫تحقيخق‬ ‫جامعخه‬ ‫از‬ ‫نفخر‬
‫راهبردهخای‬ ‫الخزام‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫خبت‬‫خ‬‫نس‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫تا‬ ‫شدند‬ ‫انتخاب‬
‫اجرايخی‬ ‫متغيرهخای‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫موثر‬
.‫نمايند‬ ‫ارائه‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
1‫د‬،‫هدفمند‬ ‫گيری‬ ‫نمونه‬ ‫ر‬،‫هدف‬‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫جامعه‬ ‫معرف‬ ‫دقيقا‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫انتخاب‬
‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قصدآن‬ ‫بلکه‬ .‫نيست‬ ‫باشد‬‫افراد‬ ‫طريق‬‫موضوع‬ ‫از‬ ‫عميقی‬ ‫درک‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬
‫گردد‬ ‫حاصل‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬.
‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫گردآوری‬ ‫ابزار‬
‫ابزارهخای‬ ‫از‬ ‫پخژوهش‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫بررسی‬ ‫اين‬ ‫در‬
‫در‬ .‫اسخت‬ ‫شخده‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعات‬ ‫گردآوری‬ ‫برای‬ ‫نيز‬ ‫متفاوتی‬
‫مشخاهده‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫دينخی‬ ‫خب‬‫خ‬‫کت‬ ‫خه‬‫خ‬‫مطالع‬ ‫خعيت‬‫خ‬‫وض‬ ‫بررسی‬ ‫راستای‬
‫خاهده‬‫خ‬‫مش‬ ‫خای‬‫خ‬‫ج‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫روش‬ ‫خن‬‫خ‬‫اي‬ ‫در‬ .‫خد‬‫خ‬‫ش‬ ‫ختفاده‬‫خ‬‫اس‬ ‫خی‬‫خ‬‫غيرواکنش‬
‫کت‬ ‫به‬ ‫مراجعان‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫سابقه‬ ،‫ابخانه‬
‫کتخاب‬ ‫چه‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫تا‬ ‫گيرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫کتابخانه‬
،‫(ديخانی‬ ‫اسخت‬ ‫رفتخه‬ ‫امانخت‬ ‫به‬ ‫کتابها‬ ‫ساير‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫هايی‬
1384‫در‬ ‫کتابهخا‬ ‫تمديخد‬ ‫و‬ ‫امانخت‬ ‫گخزارش‬ ،‫راستا‬ ‫همين‬ ‫در‬ .)
‫رده‬ ‫در‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫گردش‬ ‫بخشهای‬200‫و‬ ‫(دين‬
)‫مذهب‬‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫در‬1393-1387‫اخخذ‬ ‫سيمرغ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬
‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫سازمان‬ ‫آماری‬ ‫سالنامه‬ ،‫ديگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫گرديد‬
‫کتابهخای‬ ‫کخل‬ ‫تعداد‬ ‫بررسی‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬
‫خرار‬‫خ‬‫ق‬ ‫بررسخی‬ ‫مورد‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫امانت‬
‫نسبتی‬ ‫چه‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫ميزان‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫تا‬ ‫گرفت‬‫کل‬ ‫از‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫کتابخانه‬ ‫اعضای‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬
‫تخرويج‬ ‫سازوکار‬ ‫تدوين‬ ‫و‬ ‫شناسايی‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ،‫ديگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬
.‫شخد‬ ‫طراحی‬ ‫پرسشنامه‬ ‫دو‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬
‫برنامخه‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫راهبردهای‬ ‫الزام‬ ‫ميزان‬ ‫اول‬ ‫پرسشنامه‬ ‫در‬
‫مقياس‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬1‫تا‬10‫مورد‬‫قرار‬ ‫سنجش‬
‫به‬ ‫پژوهش‬ ‫نظری‬ ‫مبانی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫راهبردهای‬ ‫اين‬ .‫گيرد‬ ‫می‬
:‫شدند‬ ‫انتخاب‬ ‫زير‬ ‫شرح‬
1)،‫نگری‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬2،‫بودن‬ ‫متنوع‬ )3،‫داشختن‬ ‫اسختمرار‬ )
4،‫ساختارمندبودن‬ )5‫و‬ ‫بودن‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ )6‫بخا‬ ‫مشارکت‬ )
.‫همسو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫ساير‬
‫هخا‬ ‫برنامخه‬ ‫اجرايخی‬ ‫متغيرهای‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫دوم‬ ‫پرسشنامه‬ ‫در‬‫ی‬
‫توسخط‬ ‫فرعخی‬ ‫و‬ ‫اصخلی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫شامل‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬
‫اسخاس‬ ‫بخر‬ ‫کخه‬ ‫خود‬‫خ‬‫ش‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫امتياز‬ ‫خبرگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫تيم‬
‫خابی‬‫خ‬‫ارزي‬ ‫ختای‬‫خ‬‫راس‬ ‫در‬ ‫متغيرهخا‬ ‫اين‬ ‫اولويت‬ ‫حاصله‬ ‫ميانگين‬
‫هخای‬ ‫مولفخه‬ .‫شخد‬ ‫خواهخد‬ ‫مشخخص‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
.‫شد‬ ‫شناسايی‬ ‫مشابه‬ ‫پژوهشهای‬ ‫و‬ ‫متون‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اجرايی‬
‫داد‬‫آمار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پژوهش‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گردآوري‬ ‫هاي‬ ‫ه‬
‫انحراف‬ ‫و‬ ‫ميانگين‬ ،‫نسبی‬ ‫فراوانی‬ ،‫(فراوانی‬ ‫توصيفی‬
.‫شدند‬ ‫تحليل‬ )‫معيار‬
‫پژوهش‬ ‫پرسشهای‬ ‫تحلیل‬
‫راستا‬ ‫در‬‫ی‬‫اصل‬ ‫هدف‬‫ی‬‫شناسا‬ ‫که‬ ‫پژوهش؛‬‫يی‬‫ارتقا‬ ‫سازوکار‬‫ی‬
‫اولو‬ ‫با‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬‫ي‬‫ت‬‫د‬ ‫منابع‬‫ي‬‫ن‬‫ی‬‫مرکز‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬‫ی‬
‫رضو‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬‫ی‬‫بررس‬ ‫به‬ ،‫است‬‫ی‬‫وضع‬‫ي‬‫ت‬‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫موجود‬
‫د‬‫ي‬‫ن‬‫ی‬‫م‬ ‫پرداخته‬ ‫پژوهش‬ ‫جامعه‬ ‫در‬‫ی‬‫ا‬ ‫از‬ .‫شود‬‫ي‬‫نرو‬‫ادامه‬ ‫در‬
‫پاسخگو‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫يی‬‫ا‬ ‫به‬‫ي‬‫ن‬‫تاال‬ ‫ابتدا‬ ،‫پژوهش‬ ‫سوال‬‫ر‬‫ها‬‫ی‬
‫ن‬ ‫و‬ ‫دختر‬ ‫و‬ ‫پسر‬ ‫جوانان‬ ‫و‬ ‫نوجوان‬‫ي‬‫ز‬‫ها‬ ‫بخش‬‫ی‬‫کتاب‬ ‫گردش‬
‫آقا‬ ‫و‬ ‫بانوان‬‫ي‬‫ان‬‫معرف‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬‫ي‬‫زان‬‫عضوگ‬ ‫و‬ ‫امانت‬‫ي‬‫ر‬‫ی‬‫آنها‬
‫داد‬ ‫نشان‬‫م‬ ‫ه‬‫ی‬‫د‬ ‫مطالعه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫ي‬‫ن‬‫ی‬‫بخش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تاالر‬
‫ها‬‫ی‬‫ها‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ،‫مذکور‬‫ی‬‫سن‬‫ی‬‫تفص‬ ‫به‬ ‫مختلف‬‫ي‬‫ل‬‫بررس‬ ‫مورد‬‫ی‬
‫م‬ ‫قرار‬‫ی‬‫گ‬‫ي‬‫رند‬.
1.‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫دینی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬
‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬
‫جدول‬1‫پژوهش‬ ‫آماری‬ ‫جامعه‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫نسبی‬ ‫فراوانی‬ .
‫کتب‬ ‫مطالعه‬‫دینی‬1387138813891390139113921393
‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫جوانان‬
‫پسر‬14%6%10%11%12%9%
‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫جوانان‬
‫دختر‬
10%11%11%13%9%8%
‫امانت‬ ‫و‬ ‫گردش‬
‫آقايان‬
9%10%9%9%8%10%
‫امانت‬ ‫و‬ ‫گردش‬
‫بانوان‬13%10%11%10%7%11%
‫ديويی‬ ‫بندی‬ ‫رده‬ ‫در‬‫موضوع‬ ‫يا‬ ‫رده‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫بشری‬ ‫دانشهای‬ ‫همه‬
‫می‬ ‫تقسيم‬ ‫کلی‬‫شو‬‫ن‬‫د‬.‫تعلق‬ ‫دين‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫ها‬ ‫رده‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫يکی‬
‫نسبی‬ ‫فراوانی‬ ‫با‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫بنابراين‬ .‫دارد‬10%
.‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫منطقی‬
2.‫آستان‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقای‬ ‫سازوکار‬
‫است؟‬ ‫شکل‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬
‫ب‬ ‫پاسخگويي‬ ‫براي‬‫نياز‬ ‫دوگام‬ ‫يا‬ ‫نياز‬ ‫پيش‬ ‫دو‬ ‫پرسش‬ ‫اين‬ ‫ه‬
‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫برنامه‬ ‫الزامات‬ ‫شناسايي‬ ‫اول‬ ‫گام‬ .‫بود‬
‫شناسايي‬ ‫دوم‬ ‫گام‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خبرگان‬ ‫اجماع‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬
‫سه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫موثر‬ ‫برنامه‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬
‫حوزه‬1‫انساني‬ ‫نيروي‬ )،)‫مخاطبان‬ ‫و‬ ‫(مجريان‬2‫و‬ ‫فرايندي‬ )
3‫و‬ ‫ساختار‬ ).‫بود‬ ‫آنها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫اتقاق‬ ‫نيز‬
‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترویج‬ ‫برنامه‬ ‫یك‬ ‫الزامات‬ ‫تعیین‬ ‫اول؛‬ ‫گام‬
‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫شدن‬ ‫اجرايی‬ ‫راستای‬ ‫در‬
‫سازمانی‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ،‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬
‫تا‬ ‫شد‬ ‫کسب‬ ‫راهبرد‬ ‫هر‬ ‫الزام‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ميزان‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬
‫ميانگ‬ ‫بر‬ ‫بنا‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫اولويت‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫ايشان‬ ‫نظرات‬ ‫ين‬
‫برنامه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫سازی‬ ‫نهادينه‬ ‫راهبردهای‬
.‫باشد‬ ‫بايد‬ ‫ترتيبی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫پيشنهادی‬
‫نمودار‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬1‫داده‬ ‫نمايش‬
:‫شود‬ ‫می‬
‫باالترين‬ ‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫خبرگان‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫توجه‬ ‫بايد‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫پيشنهادی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫الزام‬
( ‫است‬ ‫آن‬ ‫نگری‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫راهبرد‬ ‫به‬83/9‫تمامی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ .)
‫و‬ ‫هنجارها‬ ‫و‬ ‫قواعد‬ ‫اليه‬ ،‫باورها‬ ‫و‬ ‫ارزشها‬ ‫اليه‬ ‫يعنی‬ ،‫سطوح‬
( ‫ساالری‬ ‫پژوهش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫جلوه‬ ‫اليه‬1391)‫ارزشی‬ ‫های‬ ‫اليه‬ ‫از‬
‫در‬ ‫بسياری‬ ‫اهميت‬ ‫از‬ ‫باشند؛‬ ‫می‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬
‫استمرار‬ ‫راهبرد‬ ‫الزام‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫شده‬ ‫تدوين‬ ‫برنامه‬
‫امتياز‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫داشتن‬66/9‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫راهبرد‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫در‬ ‫بايستی‬ ‫نگری‬
‫ن‬ ‫راهبرد‬ .‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫مند‬ ‫ظام‬
‫امتياز‬ ‫با‬ ‫همسو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫ساير‬ ‫با‬5/9‫سوم‬ ‫رتبه‬ ‫در‬
‫و‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫در‬ ‫اهميت‬
‫راهبرد‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫مند‬ ‫ساختار‬ ‫راهبرد‬ ‫ترتيب‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫امتيازهای‬ ‫با‬ ‫بودن‬ ‫متنوع‬33/9‫و‬66/8‫بعدی‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬
‫قرار‬ ‫الزام‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫اهميت‬.‫دارند‬
‫ارزيابی‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫خبرگان‬ ‫نظر‬ ‫بنابر‬ ،‫ترتيب‬ ‫بدين‬
‫توجه‬ ‫بايد‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫پيشنهادی‬ ‫برنامه‬
‫مورد‬ ‫مطالعه‬ ‫پديده‬ ‫های‬ ‫اليه‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫جوانب‬ ‫تمامی‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫آن‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫استمرار‬ ‫سپس‬ .‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫ارزيابی‬
‫هدفمند‬ ‫های‬ ‫همکاری‬ ‫ميزان‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫برنامه‬ ‫اين‬ ‫اجرای‬ ‫که‬
‫س‬‫به‬ ‫آيا‬ ‫اينکه‬ ‫و‬ ‫طلبد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫نهادها‬ ‫اير‬
‫وجود‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫ميان‬ ‫های‬ ‫رابطه‬ ‫و‬ ‫کالن‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫عوامل‬ ‫تمامی‬
‫توجه‬ ‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫مشخص‬ ‫متولی‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫تشکيالت‬ ،‫ساختار‬
‫تا‬ ‫اينکه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫تنوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ،‫نيز‬ ‫انتها‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬
‫ر‬ ‫مختلف‬ ‫ساليق‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫قابليت‬ ‫ميزان‬ ‫چه‬‫به‬ ‫ا‬
.‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫ارزيابی‬ ‫مورد‬ ‫بايستی‬ ‫دارد‬ ‫همراه‬
‫فرهنگ‬ ‫ترویج‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫ارزیابي‬ ‫اجرایي‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫دوم؛‬ ‫گام‬
‫مطالعه‬
‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫پيشنهادی‬ ‫الگوی‬ ،‫گام‬ ‫اين‬ ‫در‬
‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫اجرايی‬ ‫موثر‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ،‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬
۹.۵۰ ۹.۵۰ ۹.۳۳ ۹.۶۶
۸.۶۶
۹.۸۳
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
‫سای‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬ ‫اهبرد‬‫ر‬‫ر‬
‫همسو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬
‫بودن‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫اهبرد‬‫ر‬ ‫بود‬ ‫ساختارمند‬ ‫اهبرد‬‫ر‬‫ن‬ ‫داشتن‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫اهبرد‬‫ر‬ ‫بودن‬ ‫متنوع‬ ‫اهبرد‬‫ر‬ ‫نگر‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫اهبرد‬‫ر‬‫ی‬
‫نمودار‬1.‫الزام‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ميزان‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬
‫راهبردها‬‫پيشنهادی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫سازی‬ ‫نهادينه‬ ‫ی‬
‫ها‬ ‫پژوهش‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬‫نظری‬ ‫متون‬ ‫و‬
‫ويژگی‬ ،‫انسانی‬ ‫نيروی‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شناسايی‬
‫اين‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫بندی‬ ‫تقسيم‬ ‫ساختاری‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫و‬ ‫فرايندی‬ ‫های‬
‫با‬ ‫برابر‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫برنامه‬ ‫يك‬ ‫امتيازات‬ ‫مجموع‬ ‫الگو‬
100‫مجموع‬ ‫از‬ ‫خبرگان‬ .‫است‬100‫سه‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫ابتدا‬ ،‫امتياز‬
‫كردند‬ ‫منظور‬ ‫را‬ ‫امتيازي‬ ‫كلي‬ ‫حوزه‬‫را‬ ‫حوزه‬ ‫هر‬ ‫امتياز‬ ‫و‬
،‫بود‬ ‫حوزه‬ ‫آن‬ ‫مجموعه‬ ‫زير‬ ‫كه‬ ‫عاملي‬ ‫هر‬ ‫اهميت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫رابطه‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫اساس‬ ‫اين‬ ‫بر‬ .‫كردند‬ ‫تقسيم‬
‫ارزيابی‬ ‫در‬ ‫متغيرها‬ ‫از‬ ‫يک‬ ‫هر‬ ‫اهميت‬ ‫و‬ ‫اولويت‬ ‫ميزان‬ ‫با‬
‫قالب‬ ‫در‬ ‫ايشان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ‫و‬ ‫گرديد‬ ‫اخذ‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
‫می‬ ‫داده‬ ‫نمايش‬ ‫ذيل‬ ‫نمودارهای‬.‫شود‬
‫و‬ ‫مجريان‬ ‫قشر‬ ‫دو‬ ،‫انسانی‬ ‫نيروی‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫گروه‬ ‫در‬
‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫مجريان‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مخاطبان‬
،‫انگيزه‬ ‫ميزان‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کليدی‬ ‫نقش‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬
‫ويژگی‬ ‫سه‬ ،‫برنامه‬ ‫از‬ ‫ايشان‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مهارت‬
.‫دارند‬ ‫راستا‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫بسزايی‬ ‫تاثير‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اساسی‬‫در‬
‫و‬ ‫اولويت‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ،‫ادامه‬
‫شماره‬ ‫نمودار‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫متغير‬ ‫سه‬ ‫اين‬ ‫اهميت‬5-5‫داده‬ ‫نمايش‬
:‫شود‬ ‫می‬
،‫انگيزه‬ ‫ميزان‬ ‫ويژگی‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫خبرگان‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مهارت‬
‫با‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫اما‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫راستا‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫تقريبا‬
60/8‫برخوردار‬ ‫ديگر‬ ‫ويژگی‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باالتری‬ ‫اولويت‬ ‫از‬
‫ت‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫فردی‬ ‫چنانچه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫امر‬ ‫اين‬ .‫است‬‫جريه‬
‫يقينا‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫کافی‬
‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫انگيزه‬
‫را‬‫اين‬ ‫در‬ ‫مهارتش‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫نيز‬
‫بررسی‬ ‫گوناگون‬ ‫زوايای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫سعی‬ ‫حوزه‬
‫برنامه‬ ‫بتواند‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫حاصل‬ ‫درستی‬ ‫درک‬ ‫تا‬ ‫کرده‬‫به‬ ‫را‬
.‫نمايد‬ ‫اجرا‬ ‫تاثيرگذار‬ ‫ای‬ ‫گونه‬
‫هستند‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫انسانی‬ ‫نيروی‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ديگری‬ ‫قشر‬
‫توجه‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫مخاطبان‬
‫مناسب‬ ‫ميزان‬ ،‫ايشان‬ ‫پذيرش‬ ‫ميزان‬ ‫چون‬ ‫هايی‬ ‫ويژگی‬ ‫به‬
‫ميزان‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫کتابخانه‬ ‫عضو‬ ،‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ،‫بودن‬
۸ ۸.۶۰ ۸.۱۶
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
‫برنامه‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫انگیزه‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬
‫نمودار‬2‫نيروی‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ .
)‫(مجريان‬ ‫انسانی‬
‫از‬ ‫ايشان‬ ‫تاثيرپذيری‬‫که‬ ‫است‬ ‫متغيرهايی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫برنامه‬
‫تا‬ ‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫بايد‬
‫نظرات‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫سنجيده‬ ‫برنامه‬ ‫موفقيت‬ ‫ميزان‬
‫متغيرهای‬ ‫اولويت‬ ‫و‬ ‫اهميت‬ ‫ميزان‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬
‫می‬ ‫داده‬ ‫نمايش‬ ‫مخاطبان‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬:‫شود‬
‫ميزان‬ ‫خبرگان‬ ‫ديدگاه‬ ‫از‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
( ‫بودن‬ ‫مناسب‬60/3( ‫مخاطبان‬ ‫پذيرش‬ ‫ميزان‬ ،)30/3‫در‬ ‫و‬ )
( ‫ايشان‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬10/3‫عضو‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بيشتری‬ ‫اهميت‬ ‫از‬ )
( ‫بودن‬80/2( ‫تاثيرپذيری‬ ‫و‬ )10/2‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫ايشان‬ )
‫ترويج‬‫چنانچه‬ ،‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬
‫از‬ ‫ايشان‬ ‫پذيرش‬ ‫ميزان‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫مخاطبان‬
‫مدنظر‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫برنامه‬
‫عضو‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫نيز‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫مثبتی‬ ‫تاثير‬ ،‫بگيرد‬ ‫قرار‬
‫قرار‬ ‫چهارم‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫اهميت‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫ميان‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫بودن‬
‫گرفت‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫مخاطب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫بودن‬ ‫عضو‬ ‫هرچند‬ .‫است‬ ‫ه‬
‫تری‬ ‫پايين‬ ‫رده‬ ‫در‬ ‫مطمئنا‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫در‬
‫افرادی‬ ،‫بسا‬ ‫چه‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫به‬ ‫سال‬ ‫ساليان‬ ‫اما‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫کتابخانه‬ ‫عضو‬ ‫که‬ ‫بسياری‬
‫نس‬ ‫متغير‬ ‫اين‬ ،‫بنابراين‬ .‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫مراجعه‬ ‫کتابخانه‬‫به‬ ‫بت‬
.‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫کمتری‬ ‫اهميت‬ ‫از‬ ‫متغيرها‬ ‫ساير‬
‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ديگری‬ ‫مولفه‬
‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫فرايند‬ ‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بايد‬ ‫مطالعه‬
‫نقش‬ ‫برنامه‬ ‫يک‬ ‫موفقيت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫موفقيت‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫فرايند‬ .‫است‬
‫ا‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫فرايند‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ .‫دارد‬ ‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬‫ی‬
‫نيز‬ ‫سريع‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ،‫کند‬ ‫پيروی‬ ‫خاص‬ ‫الگوی‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد‬
‫ادامه‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫بيشتری‬ ‫تاثيرپذيری‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬
‫مولفه‬ ‫اين‬ ‫متغيرهای‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمايش‬
۲.۸۰
۲.۱۰
۳.۱۰
۳.۶۰
۳.۳۰
۰.۰۰
۰.۵۰
۱.۰۰
۱.۵۰
۲.۰۰
۲.۵۰
۳.۰۰
۳.۵۰
۴.۰۰
‫بودن‬ ‫عضو‬ ‫نتیجه‬ ‫از‬ ‫ی‬‫تاثیرپذیر‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫پذیرش‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬
‫نمودار‬3.‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬‫نيروی‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬
)‫(مخاطبان‬ ‫انسانی‬
‫اجرا‬ ‫سادگی‬ ‫معتقدند‬ ‫خبرگان‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
(60/5‫سازمانی‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫فرايند‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ )
(30/5‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫موفقيت‬ ‫در‬ ‫بيشتری‬ ‫نقش‬ )
( ‫عملی‬ ‫الگوی‬ ‫وجود‬ .‫دارند‬ ‫مطالعه‬50/4‫اجرا‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ )
(50/4‫بودن‬ ‫ساده‬ ‫البته‬ .‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫بعدی‬ ‫اولويت‬ ‫در‬ ‫نيز‬ )
(60/5( ‫سازمانی‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫فرايند‬ ‫وجود‬ ‫و‬ )30/5‫يقينا‬ )
.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫تسريع‬ ‫به‬ ‫منجر‬
‫در‬ ‫نيز‬ ‫ساختاری‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ،‫فرايندی‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫بر‬ ‫افزون‬
‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اثربخش‬ ‫و‬ ‫آميز‬ ‫موفقيت‬ ‫اجرای‬
‫ماموريتهای‬ ‫با‬ ‫همسويی‬ .‫دارند‬ ‫بسزايی‬ ‫تاثير‬ ‫مطالعه‬
‫ج‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬‫آن‬ ‫به‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متغيرهايی‬ ‫مله‬
‫و‬ ‫اهداف‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫چنانچه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫توجه‬
‫اجرای‬ ‫فرايند‬ ‫يقينا‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫سازمان‬ ‫ماموريتهای‬
‫تر‬ ‫ساده‬ ‫سازمان‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫پذيرش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫نيز‬ ‫آن‬
‫از‬ ‫نيز‬ ‫سازمانی‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫اولويت‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬
‫ه‬ ‫هايی‬ ‫ويژگی‬ ‫جمله‬‫تاثيرگذار‬ ‫بسيار‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ستند‬
‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫اولويت‬ ‫جزء‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫چنانچه‬ .‫باشند‬ ‫می‬
‫به‬ ‫اينکه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫اجرايی‬ ‫زيرساختهای‬
‫گيری‬ ‫بهره‬ ‫ميزان‬ ،‫اين‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫فراهم‬ ‫سادگی‬
‫اين‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متغيرهايی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬
‫توج‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫رابطه‬‫ويژگی‬ ‫مهمترين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ه‬
‫اين‬ ‫به‬ ‫بسياری‬ ‫پژوهشگران‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫ساختاری‬
‫در‬ ‫فناوری‬ ‫زيرساخت‬ ‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫اشاره‬ ‫مورد‬
‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫آميز‬ ‫موفقيت‬ ‫و‬ ‫اثربخش‬ ‫اجرای‬
‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫کليدی‬ ‫نقش‬ ‫مطالعه‬
‫داشته‬ ‫ای‬ ‫ويژه‬‫است‬ ‫ديگری‬ ‫متغير‬ ‫نيز‬ ‫کافی‬ ‫بودجه‬ .‫باشند‬
‫چناتچه‬ ‫مطمئنا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫سريع‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫که‬
‫اولويت‬ ‫جزء‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫سازمان‬ ‫ماموريتهای‬ ‫با‬ ‫همسو‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬
‫گرفته‬ ‫درنظر‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫نيز‬ ‫کافی‬ ‫بودجه‬ ‫باشد‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬
‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬
‫و‬ ‫اهميت‬‫داده‬ ‫نمايش‬ ‫مولفه‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫متغيرهای‬ ‫اولويت‬
:‫شود‬ ‫می‬
۴.۵۰
۵.۳۰
۴.۵۰
۵.۶۰
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
‫عملی‬ ‫ی‬‫الگو‬ ‫وجود‬ ‫سازم‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫ایند‬‫ر‬‫ف‬ ‫وجود‬‫انی‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫سرعت‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫سادگی‬
‫نمودار‬4.‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬
‫فرايندی‬
‫ميزان‬ ‫نيز‬ ‫خبرگان‬ ‫ديدگاه‬ ‫از‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
( ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گيری‬ ‫بهره‬9‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫در‬ )
‫ف‬ ‫ترويج‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫پيشنهادی‬‫باالترين‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫رهنگ‬
‫ماموريتهای‬ ‫با‬ ‫همسويی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫اولويت‬
( ‫سازمانی‬80/8‫متغير‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫بعدی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ )
( ‫سازمانی‬ ‫اولويت‬60/7( ‫کافی‬ ‫بودجه‬ ،)50/7‫آمادگی‬ ‫و‬ )
(‫سازمانی‬7‫قرار‬ ‫اهميت‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫ترتيب‬ ‫به‬ ‫نيز‬ )
‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ،‫ترتيب‬ ‫بدين‬ .‫دارند‬‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬
‫ترويج‬ ‫پيشنهادی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫اجرايی‬ ‫متغيرهای‬
‫اين‬ ‫به‬ ‫الزام‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫ميزان‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬
‫اما‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫بااليی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫مولفه‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫متغيرها‬
‫و‬ ‫مهارت‬ .‫دارند‬ ‫بيشتری‬ ‫اهميت‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫متغيرها‬ ‫بعضی‬
‫ويژگی‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫مجريان‬ ‫تجربه‬‫مهارت‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫باشد‬ ‫می‬
‫نيز‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬ ‫ايجاد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تجربه‬ ‫و‬
‫از‬ ‫نيز‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مخاطبان‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬
‫باشد‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بيشتر‬ ‫بايد‬ ‫ايشان‬ ‫تاثيرپذيری‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫عضو‬
‫درنظر‬ ‫برنامه‬ ‫يک‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫مخاطبان‬ ‫چنانچه‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫پذي‬ ‫ميزان‬ ‫مطمئنا‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫بيشتری‬ ‫رش‬
‫يک‬ ‫اجرای‬ ‫سادگی‬ ،‫اين‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫اثربخش‬
‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫برای‬ ‫اهميت‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫برنامه‬
‫فرايند‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫مولفه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫پيشنهادی‬
‫فرايند‬ ‫چنانچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫امر‬ ‫اين‬ .‫شد‬ ‫شناخته‬
،‫باشد‬ ‫ساده‬ ‫برنامه‬ ‫يک‬ ‫اجرای‬‫بيشتری‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫آن‬
‫سازمانی‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫فرايندهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اجرا‬ ‫نيز‬
‫می‬ ‫تضمين‬ ‫آن‬ ‫موفقيت‬ ‫و‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گنجانده‬ ‫نيز‬
‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ‫نتايج‬ ‫نيز‬ ‫ساختاری‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ .‫شود‬
‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫ساير‬ ‫راستای‬ ‫در‬
‫د‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زيرساخت‬‫برنامه‬ ‫پيشبرد‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫ر‬
.‫است‬ ‫اهميت‬ ‫ميزان‬ ‫باالترين‬ ‫حائز‬ ‫پيشنهادی‬
‫جدول‬ ‫خبرگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشي‬ ‫تيم‬ ‫ارزيابي‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫ارزيابي‬ ‫نهايي‬
‫ارزيابان‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫سريع‬ ‫محاسبه‬ ‫براي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫پيشنهاد‬
۷.۵۰ ۷.۰۰
۷.۶۰
۹.۰۰ ۸.۸۰
۰
۲
۴
۶
۸
۱۰
‫کافی‬‫بودجه‬ ‫وجود‬ ‫سازمانی‬ ‫آمادگی‬ ‫سازمانی‬ ‫اولویت‬ ‫از‬ ‫ی‬‫گیر‬ ‫بهره‬‫ان‬‫ز‬‫می‬
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫ماموریتها‬ ‫با‬ ‫همسویی‬‫ی‬
‫سازمانی‬
‫نمودار‬5.‫ساختاری‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬
‫هاي‬ ‫ميانگين‬ ،‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬‫آمده‬ ‫بدست‬
‫امتياز‬ ‫و‬ ‫پژوهشي‬ ‫تيم‬ ‫و‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫جدول‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گرد‬ ‫آنها‬ ‫باالسري‬1‫را‬ ‫نهايی‬ ‫امتياز‬ ‫و‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬
‫جدول‬2‫از‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫ارزيابي‬ .
‫خبرگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگران‬ ‫ديدگاه‬
‫های‬‫مولفه‬
‫اصلی‬
‫امتیاز‬ ‫میانگن‬
‫فرعی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬
‫امتیاز‬
‫تیم‬
‫پژوه‬
‫شی‬
)‫(ت‬
‫خبرگ‬
‫ان‬
)‫(خ‬
‫نها‬
‫یي‬
)‫(ن‬
‫تیم‬
‫پژوه‬
‫شی‬
‫خبرگ‬
‫ان‬
‫نها‬
‫یي‬
1‫انسانی‬‫نیروی‬‫های‬‫.ویژگی‬
4066/39401-1‫.مجریان‬
‫امتیاز‬
1-1-1‫انگیزه‬ ‫.میزان‬
888
‫ت‬‫خ‬‫ن‬
25
76/
24
25
1-1-2‫و‬ ‫.مهارت‬
‫تجربه‬
960/89
1-1-3‫از‬ ‫درست‬ ‫.درک‬
‫برنامه‬
816/88
1-2‫مخاطبان‬.
‫امتیاز‬1-2-1‫مناسب‬ ‫.میزان‬
‫بودن‬
330/33
‫ت‬‫خ‬‫ن‬
1-2-2‫پذیرش‬ ‫.میزان‬
360/35/3
1
5
90/1415
1-2-3‫دسترس‬ ‫.در‬
‫بودن‬
310/33
1-2-4‫بودن‬ ‫.عضو‬310/25/2
1-2-5‫.میزان‬
‫از‬ ‫تاثیرپذیری‬
‫نتیجه‬
380/23
2‫ویژگی‬.
‫های‬
‫فرایندی‬2090/1920
2-1‫اجرا‬ ‫.سادگی‬560/55/5
2-2‫اجرا‬ ‫.سرعت‬550/45/4
2-3‫سازمانی‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫فرایند‬ ‫.وجود‬530/55
2-4‫عملی‬ ‫الگوی‬ ‫.وجود‬550/45
3‫های‬‫ویژگی‬.
‫ساختاری‬
4090/3940
3-1‫سازمان‬ ‫ماموریتهای‬ ‫با‬ ‫.همسویی‬880/85/8
3-2‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫.میزان‬1095/9
3-3‫سازمانی‬ ‫.اولویت‬860/78
3-4‫سازمانی‬ ‫.آمادگی‬777
3-5‫بودجه‬ ‫وجود‬ .‫کافی‬750/77
‫جدول‬ ‫اساس‬ ‫بر‬2‫ترويج‬ ‫پيشنهادي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫توان‬ ‫مي‬
‫مورد‬ ‫راهبري‬ ‫الزامات‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬
‫حداكثري‬ ‫امتياز‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫مالك‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬100.‫است‬
:‫شود‬ ‫عمل‬ ‫بايد‬ ‫زير‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫پيشنهادي‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫سنجش‬ ‫براي‬
.‫شود‬ ‫مي‬ ‫سنجيده‬ ‫فرعي‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫ابتدا‬
‫برنامه‬ ‫فرعي‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫مجموع‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫كسب‬ ‫امتياز‬ ‫چنانچه‬
‫پيشنهادي؛‬
‫بين‬80‫تا‬100‫جزو‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫عالي‬ ‫برنامه‬ ‫باشد‬
‫هاي‬ ‫اولويت‬1.‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬
‫بين‬60‫تا‬79‫شود‬ ‫مي‬ ‫شناخته‬ ‫خوب‬ ‫برنامه‬ ،‫باشد‬ ‫امتياز‬
‫اولوي‬ ‫جزو‬ ‫و‬‫هاي‬ ‫ت‬2.‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬
‫بين‬40‫تا‬59‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫متوسط‬ ‫برنامه‬ ‫اين‬ ،‫باشد‬
‫اولويتهاي‬ ‫جزو‬3.‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬
‫از‬ ‫كمتر‬ ‫امتياز‬ ‫پيشنهادي‬ ‫برنامه‬ ‫چنانچه‬40‫كسب‬ ‫را‬
‫نمي‬ ‫قرار‬ ‫اولويت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تلقي‬ ‫ضعيف‬ ‫برنامه‬ ‫اين‬ ‫كند‬
.‫گيرد‬
‫اولويت‬ ‫امتياز‬ ‫اي‬ ‫برنامه‬ ‫كه‬ ‫صورتي‬ ‫در‬1‫كسب‬ ‫را‬
‫در‬ ‫شده‬ ‫معرفي‬ ‫پيشنهادي‬ ‫الگويي‬ ‫حسب‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ،‫نكند‬
.‫كرد‬ ‫عمل‬ ‫برنامه‬ ‫معايب‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫تقويت‬ ‫براي‬ ‫ششم‬ ‫فصل‬
‫پژوهش‬ ‫نتایج‬
‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫رضوي‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مركزي‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬
‫براي‬ ‫تاكنون‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫متعددي‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫مطالعه‬
‫اج‬ ‫مسئوليت‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫سازوكارهاي‬ ‫تعيين‬‫طرح‬ ‫تماعي‬
‫و‬ ‫جامعه‬ ‫انتظار‬ ‫راستا‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫لذا‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫تدوين‬ ‫جامعي‬
‫اشاره‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫برآورده‬ ‫هنوز‬ ‫مسئوالن‬
‫اين‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقاي‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫فعاليت‬ ‫يكسري‬ ‫شد‬
‫عالقه‬ ‫حسب‬ ‫فعاليتها‬ ‫اين‬ ‫غالبا‬ ‫ولي‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫كتابخانه‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫بخشهاي‬ ‫و‬ ‫كتابداران‬‫بدون‬ ‫موردي‬ ‫و‬ ‫مقطعي‬
‫و‬ ‫عملكرد‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫منسجم‬ ‫اي‬ ‫برنامه‬
‫در‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫مقوله‬ ‫به‬ ‫نگرش‬
‫كم‬ ‫نقش‬ ‫مركزي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مراجعان‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقاي‬
‫اين‬ ‫خطير‬ ‫رسالت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بنابراين‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫رنگي‬
‫جامع‬ ‫اي‬ ‫مطالعه‬ ‫دارد‬ ‫جا‬ ‫كتابخانه‬‫سازوكاري‬ ‫تعيين‬ ‫براي‬
.‫شود‬ ‫انجام‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫الزم‬
‫نوجوانخان‬ ‫و‬ ‫خان‬‫خ‬‫جوان‬ ‫سخنی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫عضويت‬ ‫آمار‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬
‫دختر‬ ‫و‬ ‫پسر‬‫عضخويت‬ ‫گخاهی‬ ‫کخه‬ ‫دهخد‬ ‫مخی‬ ‫نشخان‬ ‫سالها‬ ‫اين‬ ‫در‬
‫خاره‬‫خ‬‫يکب‬ ‫به‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫منطقی‬ ‫نظم‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫ساالنه‬
‫سخ‬ ‫(در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫منفی‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫سقوط‬ ‫يک‬ ‫با‬‫ال‬1390‫گخروه‬ ،
‫خويت‬‫خ‬‫عض‬ ‫آمخار‬ ‫نتيجخه‬ ‫در‬ ،)‫دختخر‬ ‫نوجوانخان‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫سنی‬
‫از‬ .‫کنخد‬ ‫نمی‬ ‫توجيه‬ ‫را‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫رشد‬ ‫وضعيت‬ ‫ساالنه‬
،‫(آبروشخن‬ ‫هخای‬ ‫پژوهش‬ ‫نتايج‬ ‫طرفی‬1375،‫(طالبخان‬ ‫)؛‬1379‫)؛‬
،‫عمومی‬ ‫افکار‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫ملی‬ ‫(مرکز‬1379‫و‬ ‫(کخاممی‬ ‫و‬ )
،‫فرجی‬1381‫توجه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ )‫گخروه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫دينداری‬ ‫به‬
‫گفخت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫مطلوبی‬ ‫وضعيت‬ ‫در‬ ‫سنی‬
‫وب‬ ،)‫خاعی‬‫خ‬‫اجتم‬ ‫هخای‬ ‫شبکه‬ ‫(همچون‬ ‫ديگر‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫شايد‬ ‫که‬
‫و‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫آگاهی‬ ‫سطح‬ ‫باالبردن‬ ‫...در‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سايت‬
.‫انخد‬ ‫داشخته‬ ‫نقخش‬ ‫آنها‬ ‫نيازهای‬ ‫رفع‬ ‫نيز‬‫ايخن‬ ‫بخر‬ ‫عخالوه‬
‫مزيد‬ ‫نيز‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫وبا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫علت‬ ‫بر‬‫عرصخه‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫انسان‬ ‫زندگی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬،‫مطالعخه‬ ‫هخای‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫تغييخر‬ ‫بخه‬
‫بخا‬ ‫همگام‬ ‫بايستی‬ ‫کتابداران‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫گرديده‬ ‫منجر‬
‫نائخل‬ ‫نوآوريهخايی‬ ‫بخه‬ ،‫فناوری‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ،‫ذائقه‬ ‫تغيير‬ ‫اين‬
.‫شوند‬
‫حاکی‬ ‫نيز‬ ‫جوانان‬ ‫و‬ ‫نوجوانان‬ ‫دينی‬ ‫مطالعه‬ ‫سطح‬ ‫بودن‬ ‫پايين‬
‫کار‬ ‫کم‬ ‫از‬‫مخی‬ ‫نشخان‬ ‫را‬ ‫کتابخانخه‬ ‫در‬ ‫خر‬‫خ‬‫ام‬ ‫اين‬ ‫متوليان‬ ‫ی‬
،‫مناسخب‬ ‫هخای‬ ‫خاب‬‫خ‬‫کت‬ ‫معرفی‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫امر‬ ‫اين‬ .‫دهد‬
‫و‬ ‫خد‬‫خ‬‫نق‬ ‫جلسخات‬ ‫برگخزاری‬ ‫عدم‬ ،‫ماهر‬ ‫کتابشناسان‬ ‫آموزش‬ ‫عدم‬
‫مسائلی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫و‬ ‫مدون‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫نداشتن‬ ،‫کتاب‬ ‫بررسی‬
.‫باشد‬ ‫مربوط‬ ‫دست‬ ‫اين‬ ‫از‬
‫از‬ ‫نيز‬ ‫بانوان‬ ‫و‬ ‫آقايان‬ ‫کتاب‬ ‫گردش‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫آمار‬
‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫اين‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫برخوردار‬ ‫مطلوبی‬ ‫وضعيت‬
‫اين‬ ‫در‬ )‫نام‬ ‫(ثبت‬ ‫عضوگيری‬ ‫نسبی‬ ‫کاهش‬ ‫شاهد‬ ‫اخير‬ ‫سال‬ ‫چند‬
‫نتايج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫اين‬ .‫هستيم‬ ‫نيز‬ ‫اعضاء‬ ‫از‬ ‫گروه‬
‫پژوهش‬(‫عمومی‬ ‫افکار‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫مرکز‬1381‫نيز‬ )‫حاکی‬
.‫دارد‬ ‫دينی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫وضعيت‬ ‫بودن‬ ‫پايين‬ ‫از‬
‫خايی‬‫خ‬‫ه‬ ‫کتابخانخه‬ ‫فقخدان‬ ،‫خانه‬ ‫در‬ ‫هدايتگر‬ ‫محيط‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫ناديخده‬ ‫نيخز‬ ‫و‬ ‫خدارس‬‫خ‬‫م‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫کتابهای‬ ‫بالطبع‬ ‫و‬ ‫مناسب‬
‫خومی‬‫خ‬‫عم‬ ‫هخای‬ ‫کتابخانخه‬ ‫در‬ ‫جامعخه‬ ‫از‬ ‫قشر‬ ‫اين‬ ‫نياز‬ ‫گرفتن‬
‫ترغ‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫آنها‬ ‫اطالعاتی‬ ‫نياز‬ ‫به‬ ‫پاسخگويی‬ ‫برای‬‫يخب‬
‫از‬ ‫خد‬‫خ‬‫توان‬ ‫مخی‬ ،‫خی‬‫خ‬‫دين‬ ‫کتابهای‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫قشر‬ ‫اين‬
.‫باشخد‬ ‫خژوهش‬‫خ‬‫پ‬ ‫جامعخه‬ ‫در‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫موانع‬ ‫جمله‬‫از‬
،‫قبخولی‬ ‫نمخره‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اکثر‬ ‫ديگر‬ ‫طرف‬
‫خخود‬ ‫جخزوات‬ ‫و‬ ‫کتابهخا‬ ‫مطالعخه‬ ‫بخرای‬ ‫کتابخانه‬ ‫محيط‬ ‫از‬
‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫قصد‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫آنها‬ ‫مطالعه‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫است‬
‫پژوهشگران‬ ‫از‬ ‫بسياری‬ ‫تحقيقات‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫اين‬ .‫لذت‬ ‫کسب‬ ‫نه‬ ‫و‬
‫آديخو؛‬ ‫و‬ ‫(اگانرومبی‬ ‫چون‬2005‫هخاو؛‬ ،2007‫حسخن؛‬ ‫و‬ ‫كخريم‬ ،
1995‫در‬ ‫کخه‬ ‫اسخت‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تاييد‬ ‫مورد‬ ‫نيز‬ )
‫کارهخای‬ ‫جخزء‬ ‫مطالعخه‬ ‫کخه‬ ‫خوانندگانی‬ ‫تعداد‬ ‫کشورها‬ ‫اکثر‬
‫به‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫کم‬ ‫است‬ ‫ايشان‬ ‫روزمره‬ ‫و‬ ‫عادی‬‫حخال‬ ‫در‬ ‫روز‬
.‫هستند‬ ‫کاهش‬
‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫اولويت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫آمار‬
‫منابع‬ ‫خريداری‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫به‬ ،‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫کتابخانه‬
‫(پيوست‬ ‫اسالمی‬1‫است‬ ‫انتظار‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ )‫سازمان‬ ‫اساسنامه‬ :
‫برخوردار‬ ‫نيز‬ ‫نشيب‬ ‫و‬ ‫فراز‬ ‫از‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫و‬
‫مح‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫بوده‬‫اين‬ ‫بر‬ ‫نيز‬ ‫پژوهش‬ ‫اين‬ ‫ققان‬
‫مذهبی؛‬ ‫مراسم‬ ‫(مثل‬ ‫مذهبی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫جريانات‬ ‫که‬ ‫باورند‬
‫به‬ ‫ترغيب‬ ‫در‬ ‫گروهی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫نيز‬ ‫و‬ )‫سوگواريها‬ ‫و‬ ‫اعياد‬
‫بخش‬ ‫مطلب‬ ‫اين‬ ‫گواه‬ .‫دارند‬ ‫بسزايی‬ ‫سهم‬ ‫مذهبی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬
‫که‬ ‫است‬ ‫هايی‬ ‫مناسبت‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫مذهبی‬ ‫های‬ ‫سريال‬ ‫همزمان‬
‫مر‬ ‫ناخواسته‬ ‫و‬ ‫خواسته‬‫می‬ ‫تشويق‬ ‫و‬ ‫ترغيب‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دم‬
‫برنامه‬ ‫عدم‬ ،‫مطالعه‬ ‫وضعيت‬ ‫بودن‬ ‫نامطلوب‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫کنند‬
‫و‬ ‫مديران‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مفيد‬ ‫مطالعه‬ ‫ريزی‬
.‫سازد‬ ‫می‬ ‫روشن‬ ‫کتابداران‬
‫منتشر‬ ‫آمار‬ ‫شد؛‬ ‫اشاره‬ ‫بدان‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬
‫وزار‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫حکايت‬ ‫ايران‬ ‫کتاب‬ ‫خانه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬‫ارشاد‬ ‫ت‬
‫نقش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫انتشار‬ ‫به‬ ،‫مربوط‬ ‫مسئوالن‬ ‫و‬
.‫دارد‬ ‫مردم‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫در‬ ‫دينی‬ ‫های‬ ‫آموزه‬
‫منابع‬ ‫خريد‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫به‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫کتابخانه‬ ‫توجه‬
‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫انتشار‬ ‫توليد‬ ‫در‬ ‫مسئوالن‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫سو‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫دينی‬
‫م‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫افزايش‬ ‫به‬ ،‫ديگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫و‬ ‫نگرديده‬ ‫نجر‬
‫راکد‬ ‫رشدی‬ ‫از‬ ‫بعضا‬ ‫متاسفانه‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫مالحظه‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫و‬ ‫زيربنايی‬ ‫داليل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫امر‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫منفی‬ ‫و‬
‫اين‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بسياری‬ ‫فرهنگی‬
.‫طلبد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫زمينه‬
‫و‬ ‫خه‬‫مطالعخ‬ ‫خا‬‫خ‬‫ب‬ ‫خه‬‫خ‬‫رابط‬ ‫در‬ ‫خر‬‫خ‬‫ديگ‬ ‫خت‬‫خ‬‫اهمي‬ ‫خائز‬‫خ‬‫ح‬ ‫خه‬‫خ‬‫نکت‬ ‫خا‬‫خ‬‫ام‬
‫ها‬ ‫سياست‬ ،‫کتابخوانی‬‫از‬ ‫جامعخه‬ ‫مطالبخات‬ ‫و‬ ‫عخالی‬ ‫آموزش‬ ‫ی‬
‫سخال‬ ‫های‬ ‫فصل‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫معموال‬ .‫است‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬
‫خام‬‫خ‬‫تم‬ ‫در‬ ‫خه‬‫خ‬‫روي‬ ‫خن‬‫خ‬‫اي‬ ‫و‬ ‫خم‬‫خ‬‫داري‬ ‫خوری‬‫کشخ‬ ‫خامع‬‫خ‬‫ج‬ ‫خای‬‫خ‬‫ه‬ ‫خون‬‫خ‬‫آزم‬
‫و‬ ‫خه‬‫خ‬‫کتابخان‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫کننده‬ ‫مراجعه‬ ‫فشارهای‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬
‫کتابخانه‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫خانه‬ ‫قرائت‬ ‫به‬ ‫کتابخانه‬ ‫تبديل‬
‫نيازها‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ها‬‫در‬ ‫امخا‬ ‫مراجعاننخد؛‬ ‫متنوع‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ی‬
‫نيخاز‬ ‫اعظخم‬ ‫قسخمت‬ ‫کخه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫سياست‬ ‫اين‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬
‫ناچخار‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫و‬ ‫باشخد‬ ‫مطالعخه‬ ‫فضخای‬ ‫تخصخيص‬ ،‫کننده‬ ‫مراجعه‬
‫در‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫همسو‬ ‫کننده‬ ‫مراجعه‬ ‫نياز‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬
‫دنبخال‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫مراجعان‬ ‫فراوان‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫نتيجه‬
‫خو‬ ‫اطالعاتی‬ ‫نياز‬.‫هستند‬ ‫مطالعه‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫د‬
‫رضخوی‬ ‫خدس‬‫خ‬‫ق‬ ‫آستان‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ،‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬
‫غنخی‬ ‫خابع‬‫خ‬‫من‬ ‫از‬ ‫همگخی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫اسالمی‬ ‫مراکز‬
‫بخه‬ ‫مراکخز‬ ‫ايخن‬ ‫مراجعخان‬ ‫نخدرت‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫و‬ ‫برخوردارند‬ ‫اسالمی‬
‫بخين‬ ‫پژوهشخی‬ ‫اينکه‬ ‫مگر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬
‫داشت‬ ‫ای‬ ‫رشته‬‫خدمات‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫يا‬ ‫باشند‬ ‫ه‬
.‫باشد‬ ‫آنها‬ ‫استفاده‬ ‫اولويت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫جانبی‬
‫اجرای‬ ‫مرحله‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقای‬ ‫سازوکار‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬
‫تدوين‬ ‫از‬ ‫دشوارتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫سازی‬ ‫پياده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
‫به‬ ‫شود‬ ‫توجه‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ،‫امروزه‬ .‫است‬ ‫برنامه‬
‫توج‬ ‫برنامه‬ ‫تدوين‬‫از‬ ‫بسياری‬ ‫ترتيب‬ ‫بدين‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ه‬
‫بر‬ .‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫کاغذ‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
‫يکی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫متعدد‬ ‫مطالعات‬ ‫اساس‬
‫جامع‬ ‫ديد‬ ‫نداشتن‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫فقدان‬ ‫موفقيت‬ ‫عدم‬ ‫اين‬ ‫داليل‬ ‫از‬
.‫است‬ ‫بوده‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫شدن‬ ‫اجرايی‬ ‫به‬
‫پيشنها‬ ‫الگوی‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫سازوکار‬ ‫دی‬
‫سازمان‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫پژوهش‬ ‫نتايج‬ ‫حاصل‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬
‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫اسناد‬ ‫مرکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫موزه‬ ،‫ها‬ ‫کتابخانه‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمايش‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نظری‬ ‫مطالعات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫الگوی‬ ‫گيری‬ ‫شکل‬ ‫در‬
‫نظريات‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫همواره‬ ‫علمی‬ ‫پشتوانه‬
‫و‬ ‫خبرگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫تيم‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مطالعه‬ ‫راهبردهای‬ ‫و‬
‫استفاده‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ماهيت‬ ‫همچنين‬
‫اس‬ ‫اين‬ ‫آن‬ ‫بارز‬ ‫ويژگی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬‫پيشنهادی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫ت‬
.‫گيرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫ارزيابی‬ ‫مورد‬ ‫بارها‬
‫پيشنهادی‬ ‫الگوی‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
،‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫سازوکار‬
‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫اسناد‬ ‫مرکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫موزه‬
‫پيشنهادی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫ای‬ ‫گونه‬‫تا‬ ‫شوند‬ ‫ارزيابی‬
‫و‬ ‫بررسی‬ ‫دقيق‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫بودن‬ ‫اجرايی‬ ‫قابليت‬
‫شکل‬‫شماره‬2.‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫پيشنهادی‬ ‫الگوی‬
‫مرکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫موزه‬ ،‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫سازمان‬‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫اسناد‬
چکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندج

Recomendados

معضل فرهنگی کمبود مطالعه von
معضل فرهنگی کمبود مطالعهمعضل فرهنگی کمبود مطالعه
معضل فرهنگی کمبود مطالعهRafiuddin Najam
683 views73 Folien
Segmented professions von
Segmented professionsSegmented professions
Segmented professionszahra_mhdn
54 views20 Folien
Open access journals workshop in IRANDOC von
Open access journals workshop in IRANDOCOpen access journals workshop in IRANDOC
Open access journals workshop in IRANDOCShahid Beheshti University
821 views95 Folien
نیاز اطلاعاتی von
نیاز اطلاعاتینیاز اطلاعاتی
نیاز اطلاعاتیShahid Beheshti University
25 views80 Folien
بررسي روشهاي جذب كودكان در كتابخانه عمومي66 von
 بررسي روشهاي جذب كودكان در كتابخانه عمومي66 بررسي روشهاي جذب كودكان در كتابخانه عمومي66
بررسي روشهاي جذب كودكان در كتابخانه عمومي66fatemeh zatajam
184 views14 Folien
آشنایی با کتابخانه و کتابداری von
آشنایی با کتابخانه و کتابداریآشنایی با کتابخانه و کتابداری
آشنایی با کتابخانه و کتابداریShahid Beheshti University
5.6K views122 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

2015 HOME FLYER von
2015 HOME FLYER2015 HOME FLYER
2015 HOME FLYERHoward & Lauri Kerzner
27 views1 Folie
Ayudas Gabinete de Iniciativa Joven Extremadura von
Ayudas Gabinete de Iniciativa Joven ExtremaduraAyudas Gabinete de Iniciativa Joven Extremadura
Ayudas Gabinete de Iniciativa Joven ExtremaduraFelipe Sánchez
728 views29 Folien
magazin_na+í_kolega von
magazin_na+í_kolegamagazin_na+í_kolega
magazin_na+í_kolegaVladimir ?itlu?anin
103 views2 Folien
Gary Lim DBS Real Estate - Testimonial von
Gary Lim DBS Real Estate - TestimonialGary Lim DBS Real Estate - Testimonial
Gary Lim DBS Real Estate - TestimonialMarvin Tan
125 views1 Folie
Releituras miró 3º e von
Releituras miró 3º eReleituras miró 3º e
Releituras miró 3º eLicurgo Oliveira
215 views4 Folien
Frontline managent certIV certificate von
Frontline managent certIV certificateFrontline managent certIV certificate
Frontline managent certIV certificateBryan Buckley
95 views1 Folie

Destacado(20)

Ayudas Gabinete de Iniciativa Joven Extremadura von Felipe Sánchez
Ayudas Gabinete de Iniciativa Joven ExtremaduraAyudas Gabinete de Iniciativa Joven Extremadura
Ayudas Gabinete de Iniciativa Joven Extremadura
Felipe Sánchez728 views
Gary Lim DBS Real Estate - Testimonial von Marvin Tan
Gary Lim DBS Real Estate - TestimonialGary Lim DBS Real Estate - Testimonial
Gary Lim DBS Real Estate - Testimonial
Marvin Tan125 views
Frontline managent certIV certificate von Bryan Buckley
Frontline managent certIV certificateFrontline managent certIV certificate
Frontline managent certIV certificate
Bryan Buckley95 views
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT.PDF von solimane
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT.PDFCERTIFICATE OF ACHIEVEMENT.PDF
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT.PDF
solimane174 views
Cockpit Connecté Air & Cosmos 8 mai 2015 von Olivier J
Cockpit Connecté Air & Cosmos 8 mai 2015Cockpit Connecté Air & Cosmos 8 mai 2015
Cockpit Connecté Air & Cosmos 8 mai 2015
Olivier J171 views
Avs cutter von Mark Kane
Avs cutterAvs cutter
Avs cutter
Mark Kane270 views
Estrategias von Luz Rada
Estrategias Estrategias
Estrategias
Luz Rada2.2K views
Terminos referencia Encargado de Comunicación von Alexander Perdomo
Terminos referencia Encargado de ComunicaciónTerminos referencia Encargado de Comunicación
Terminos referencia Encargado de Comunicación
Alexander Perdomo153 views
Apresentação movimento solidário - TICCP von Marta Redondo
Apresentação movimento solidário - TICCPApresentação movimento solidário - TICCP
Apresentação movimento solidário - TICCP
Marta Redondo203 views
Pp gráficos marta redondo von Marta Redondo
Pp gráficos marta redondoPp gráficos marta redondo
Pp gráficos marta redondo
Marta Redondo271 views

Similar a چکيده همايش سنندج

green information literacy in academic libraries von
green information literacy in academic librariesgreen information literacy in academic libraries
green information literacy in academic librariesIman Narimani
45 views17 Folien
خدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapy von
خدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapyخدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapy
خدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapyRahaShokri
37 views18 Folien
Free ppt22-ghalamo (2) von
Free ppt22-ghalamo (2)Free ppt22-ghalamo (2)
Free ppt22-ghalamo (2)marzinouri
57 views20 Folien
Hgh von
HghHgh
Hghfatemenami1
39 views13 Folien
4 5834834387262244201 von
4 58348343872622442014 5834834387262244201
4 5834834387262244201Shaghayeghabdollahzadeh
46 views21 Folien
کلیات عناوین و سئوالات پژوهشی 95 von
کلیات عناوین و سئوالات پژوهشی 95کلیات عناوین و سئوالات پژوهشی 95
کلیات عناوین و سئوالات پژوهشی 95Ali Dalili
161 views4 Folien

Similar a چکيده همايش سنندج(20)

green information literacy in academic libraries von Iman Narimani
green information literacy in academic librariesgreen information literacy in academic libraries
green information literacy in academic libraries
Iman Narimani45 views
خدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapy von RahaShokri
خدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapyخدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapy
خدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapy
RahaShokri37 views
Free ppt22-ghalamo (2) von marzinouri
Free ppt22-ghalamo (2)Free ppt22-ghalamo (2)
Free ppt22-ghalamo (2)
marzinouri57 views
کلیات عناوین و سئوالات پژوهشی 95 von Ali Dalili
کلیات عناوین و سئوالات پژوهشی 95کلیات عناوین و سئوالات پژوهشی 95
کلیات عناوین و سئوالات پژوهشی 95
Ali Dalili161 views
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت von Maryam Moghadami
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناختمدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
Maryam Moghadami101 views
Introduction to sociology in persain von YosofNawabi
Introduction to sociology in persainIntroduction to sociology in persain
Introduction to sociology in persain
YosofNawabi12 views
Quran Islam Facts Search Data Mining - کلیات عناوین و سئوالات پژوهشی 95 von Ali Dalili
Quran Islam Facts Search Data Mining - کلیات عناوین و سئوالات پژوهشی 95Quran Islam Facts Search Data Mining - کلیات عناوین و سئوالات پژوهشی 95
Quran Islam Facts Search Data Mining - کلیات عناوین و سئوالات پژوهشی 95
Ali Dalili87 views
بیان مسئله در نوشتن پروپوزال von AryaazInstitute
بیان مسئله در نوشتن پروپوزالبیان مسئله در نوشتن پروپوزال
بیان مسئله در نوشتن پروپوزال
AryaazInstitute34 views
ژورنال کلاب نظریه چن و هرنون von ramezanpourali
ژورنال کلاب نظریه چن و هرنونژورنال کلاب نظریه چن و هرنون
ژورنال کلاب نظریه چن و هرنون
ramezanpourali94 views
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی von YaBeSH KelassUp
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمیScientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
YaBeSH KelassUp550 views
Farhangestane honar von Mehrnaz_re
Farhangestane honarFarhangestane honar
Farhangestane honar
Mehrnaz_re31 views
خلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکل von hassanbawi
خلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکلخلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکل
خلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکل
hassanbawi2.7K views

چکيده همايش سنندج

 • 1. ‫طراحی‬‫و‬‫بررسي‬‫ارتقای‬‫فرهنگ‬‫مطالعه‬ ‫در‬‫کتابخانه‬‫مرکزی‬‫آستان‬‫قدس‬‫با‬‫تاکید‬‫بر‬‫اولویت‬‫دینی‬ ‫دکتر‬‫محمود‬‫ساالري‬1 ‫ثامنه‬‫توکلی‬2 ‫پريسا‬‫خاتميان‬‫فر‬3 ‫چکيده‬: ‫هدف‬‫از‬‫اين‬‫پژوهش‬‫شناسايی‬‫سازوکار‬‫ارتقای‬‫فرهنگ‬‫مطالعه‬ ‫با‬‫رويکرد‬‫دينی‬‫در‬‫کتابخانه‬‫مرکزی‬‫آستان‬‫قدس‬‫رضوی‬‫است‬. ‫لذا‬‫اين‬‫پژوهش‬‫بر‬‫آن‬‫است‬‫تا‬‫با‬‫بررسی‬‫وضعيت‬‫موجود‬ ‫مطالعه‬‫کتب‬‫دينی‬‫در‬‫کتابخانه‬‫مرکزی‬‫آستان‬‫قدس‬‫رضوی‬‫و‬ ‫شناسايی‬‫عوامل‬‫موثر‬‫بر‬‫ارتقاء‬‫فرهنگ‬‫مطالعه‬‫در‬‫حوزه‬ ‫کتابخانه‬‫ها‬‫به‬‫اين‬‫هدف‬‫نائل‬‫آيد‬.‫لذا‬‫پژوهش‬‫حاضر‬‫از‬ ‫نوع‬‫كاربردي‬‫است‬‫و‬‫در‬‫اجراي‬‫آن‬‫از‬‫روش‬"‫تحقيق‬‫موردي‬" ‫استفاده‬‫شد‬ ‫خواهد‬.‫با‬‫توجه‬‫به‬‫اهداف‬‫تحقيق‬‫و‬‫پاسخگويی‬ ‫به‬‫پرسشهای‬،‫پژوهش‬‫دو‬‫نوع‬‫جامعه‬‫آماری‬‫مورد‬‫توجه‬‫است‬. ‫از‬‫اينرو‬‫برای‬‫پاسخگويی‬‫به‬‫پرسش‬‫وضعيت‬‫مطالعه‬‫کتب‬‫دينی‬ ‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫روش‬‫مشاهده‬،‫غيرواکنشی‬‫جامعه‬‫تحقيق‬‫شامل‬ ‫کليه‬‫کتابها‬‫در‬‫رده‬200(‫دين‬‫و‬‫مذهب‬)‫که‬‫در‬‫فاصله‬‫سالهای‬ 1393–1387‫توسط‬‫اعضا‬‫به‬‫امانت‬‫گرفته‬‫شده‬،‫اند‬‫مورد‬ ‫بررسی‬‫قرار‬‫گرفت‬ ‫خواهند‬‫و‬‫راستای‬‫شناسايی‬‫و‬‫ايجاد‬ ‫سازوکار‬‫اجرايی‬‫برنامه‬‫های‬‫ترويج‬‫فرهنگ‬‫مطالعه‬‫با‬ ‫استفاده‬‫از‬‫دو‬‫پرسشنامه‬‫از‬‫نظرات‬‫خبرگان‬‫استفاده‬‫خواهد‬ ‫شد‬.‫يافته‬‫های‬‫اين‬‫پژوهش‬‫وضعيت‬‫مطالعه‬‫کتب‬‫دينی‬‫را‬ ‫نيز‬ ‫پايان‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫منعکس‬‫الگوی‬‫پيشنهادی‬‫سازوکار‬ ‫ترويج‬‫فرهنگ‬‫مطالعه‬‫در‬‫سازمان‬‫کتابخانه‬،‫ها‬‫موزه‬‫ها‬‫و‬ ‫مرکز‬‫اسناد‬‫آستان‬‫قدس‬‫رضوی‬‫ارائه‬‫گرديد‬ ‫خواهد‬. ‫كليد‬‫واژه‬‫ها‬:‫فرهنگ‬،‫مطالعه‬‫کتب‬،‫دينی‬‫مطالعه‬،‫دينی‬ ‫کتابخانه‬،‫ها‬‫کتابخانه‬‫مرکزی‬‫آستان‬‫قدس‬‫رضوی‬ ‫مسئله‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫مقدمه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ،‫فرهنگ‬ ‫کسب‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬‫(گالشوف‬4،1993‫فرصتها‬ ،‫مهارت‬ ‫اين‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬ .) .‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫شغلی‬ ‫و‬ ‫تحصيلی‬ ،‫فردی‬ ‫های‬ ‫موفقيت‬ ‫برای‬ ‫خواهد‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫مطالعه‬ ‫شهرون‬ ‫آن‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شد‬‫می‬ ‫کشور‬ ‫يک‬ ‫آگاه‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫دان‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ملی‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫نقش‬ ‫توانند‬ 1)‫(ع‬ ‫رضا‬ ‫امام‬ ‫المللی‬ ‫بين‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫هيات‬ ‫عضو‬ 2‫کتابدار‬ ‫و‬ ‫مشهد‬ ‫نور‬ ‫پيام‬ ‫دانشگاه‬ ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ 3‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫کتابدار‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫رضوی‬ 4Glashoff
 • 2. ‫می‬ ‫نگاه‬ ‫ای‬ ‫وسيله‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫قرار‬ ‫خواننده‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پيام‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫مطالعه‬ ‫حوزه‬ ‫تحقيقات‬ ‫امروزه‬ ‫اما‬ ،‫دهد‬ ‫فعال‬ ‫نوع‬ ‫يک‬ ‫مطالعه‬ ‫عمل‬ ‫خود‬‫است‬ ‫ذهنی‬ ‫فرايند‬ ‫چندبعدی‬ ‫يت‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شخص‬ ‫ذهنی‬ ‫هوش‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫زياد‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫(امانی‬1376.)‫فرهنگ‬ ‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫عادت‬ ،‫اما‬ ‫و‬ ‫سواد‬ ‫سطح‬ ‫چون‬ ‫مختلفی‬ ‫عوامل‬ ‫تاثير‬ ‫تحت‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫خانوادگی‬ ‫سنن‬ ‫و‬ ‫آداب‬ ،‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫وضعيت‬ ،‫آموزش‬ ‫ديد‬ ‫و‬ ‫ادراک‬ ،‫فرهنگی‬‫کتابخانه‬ ‫نظام‬ ،‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ،‫سياسی‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫اما‬ .‫است‬ ... ‫و‬ ‫انتشارات‬ ‫الگوی‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ،‫ها‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫نقش‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫تاثيرگذار‬ ‫عوامل‬ ‫اين‬ ‫کنار‬ ‫اجتماعی‬ ‫تحوالت‬ ‫در‬ ‫ديرباز‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ايفا‬ ‫را‬ ‫بارزی‬ ‫نقش‬ ‫سياسی‬ ‫و‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫برای‬ ‫را‬ ‫بديلی‬ ‫بی‬ ‫فرصتهای‬ ،‫بشر‬ ‫کتبی‬ ‫حافظه‬ ‫پيشينه‬ .‫اند‬ ‫آورده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫توسعه‬ ‫تحوالت‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫رشد‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫نيز‬ ‫تاريخی‬ ‫نمونه‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫همزمان‬ ‫جوامع‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫ساالری‬ ‫تحقيق‬ ‫در‬(1391‫در‬ ‫صاحبنظرن‬ ‫زعم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ) ‫ه‬ ‫ميان‬‫نظام‬ ‫يعنی‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عمده‬ ‫عامل‬ ‫فت‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫حوزه‬ ،‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ،‫جامعه‬ ،‫دولت‬ ،‫خانواده‬ ،‫آموزشی‬ ‫در‬ ‫کتابخانه‬ ‫گروهی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫نشر‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ‫کتابخانه‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫چهارم‬ ‫اولويت‬ ‫دارا‬ ‫با‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫سريع‬ ،‫رايگان‬ ‫دسترسی‬ ‫ب‬،‫تخصصی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ،‫مجرب‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫متخصصان‬ ‫ودن‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫ديجيتالی‬ ‫و‬ ‫الکترونيکی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ايجاد‬ ‫نقد‬ ‫جلسات‬ ،‫کتابخوانی‬ ‫مسابقات‬ ‫برگزاری‬ ‫نظير‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫مهمی‬ ‫جايگاهی‬ ‫همگانی‬ ‫همايشهای‬ ‫و‬ ‫مشاعره‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سياسی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫ارتقای‬ ‫در‬‫ه‬ ‫اما‬ .‫اند‬ ‫داشته‬‫مراكز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫كاركردهاي‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫مسئوليتهاي‬ ‫ميان‬ ‫از‬ .‫آنهاست‬ ‫اجتماعي‬ ‫كاركرد‬ ‫رساني‬ ‫اطالع‬ ‫ای‬ ‫ويژه‬ ‫جايگاه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫ارتقاي‬ ،‫آنها‬ ‫اجتماعی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫توسعه‬ ‫نيز‬ ‫مبنا‬ ‫همين‬ ‫بر‬ .‫دارد‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫برخوردار‬ ‫بسزايی‬ ‫ازاهميت‬‫اغلب‬ ‫دغدغه‬ ‫توسعه‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫يافته‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫جهان‬ ‫کشورهای‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ .‫دارند‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫توسعه‬ ‫توسعه‬ ‫باعث‬ ‫جامعه‬ ‫يك‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقاي‬ ‫كه‬ ‫فرض‬ ‫اين‬ ‫موجبات‬ ‫اند‬ ‫كوشيده‬ ‫همواره‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫افراد‬ ‫اجتماعي‬ ‫و‬ ‫فردي‬ ‫ا‬ .‫كنند‬ ‫فراهم‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬‫شواهد‬ ‫ما‬ ‫نگاه‬ ‫يك‬ ،‫مسئوليت‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫نشان‬ ‫داشته‬ ‫حداكثري‬ ‫و‬ ‫حداقلي‬‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫اغلب‬ ‫متاسفانه‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫حداقلي‬ ‫نگاه‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫كرده‬ ‫بسنده‬ ‫منابع‬ ‫امانت‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ‫يعني‬ ‫اند‬ ‫فر‬ ‫نگاهي‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫از‬ ‫محدودي‬ ‫تعداد‬ ‫مقابل‬‫عالوه‬ ‫اتر‬
 • 3. ‫و‬ ‫نمايشگاه‬ ‫تشكيل‬ ،‫منابع‬ ‫معرفي‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫امانت‬ ‫بر‬ .‫اند‬ ‫پرداخته‬ ...‫و‬ ‫كتابخواني‬ ‫مسابقات‬ ‫برگزاري‬ ‫كهن‬ ‫سابقه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫رضوي‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مركزي‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫امانت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫تاكنون‬ ،‫آن‬ ،‫بزرگساالن‬ ‫تا‬ ‫نوجوانان‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫اقشار‬ ‫براي‬ ‫منابع‬ ‫ف‬،‫منابع‬ ‫معرفي‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫متعددي‬ ‫عاليتهاي‬ ‫مناسبتهاي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫موضوعها‬ ‫در‬ ‫كتاب‬ ‫نمايشگاههاي‬ ‫تشكيل‬ ‫كتابخوانان‬ ‫از‬ ‫تقدير‬ ،‫كتابخواني‬ ‫مسابقات‬ ‫برگزاري‬ ،‫مختلف‬ ‫بررسي‬ ‫تاكنون‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫نشان‬ ‫كتابخانه‬ ‫سابقه‬ ‫اما‬ . ... ‫و‬ ‫خ‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫انجام‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫علمي‬‫اص‬ ‫اجتماعي‬ ‫مسئوليت‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫سازوكارهاي‬ ‫تعيين‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫چنين‬ ‫نبود‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫تدوين‬ ‫جامعي‬ ‫طرح‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫موجب‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫برآورده‬ ‫هنوز‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫مسئوالن‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫انتظار‬ ‫فعالي‬ ‫يكسري‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬ ‫البته‬ .‫نشود‬‫راستا‬ ‫در‬ ‫ت‬ ‫ولي‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقاي‬ ‫مختلف‬ ‫بخشهاي‬ ‫و‬ ‫كتابداران‬ ‫عالقه‬ ‫حسب‬ ‫فعاليتها‬ ‫اين‬ ‫غالبا‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫منسجم‬ ‫اي‬ ‫برنامه‬ ‫بدون‬ ‫موردي‬ ‫و‬ ‫مقطعي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫مقوله‬ ‫به‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫عملكرد‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫فره‬ ‫ارتقاي‬ ‫در‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬‫مراجعان‬ ‫مطالعه‬ ‫نگ‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫رنگي‬ ‫كم‬ ‫نقش‬ ‫مركزي‬ ‫كتابخانه‬ ‫نشر‬ ‫كه‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫رسالت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ديگر‬ ‫سوي‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫جهت‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫كمتر‬ ،‫است‬ ‫اسالمي‬ ‫و‬ ‫شيعي‬ ‫فرهنگ‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫ديني‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫منسجم‬ ‫كتابخا‬ ‫اين‬ ‫خطير‬ ‫رسالت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اين‬ ‫بنابر‬ .‫است‬‫جا‬ ‫نه‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫سازوكاري‬ ‫تعيين‬ ‫براي‬ ‫جامع‬ ‫اي‬ ‫مطالعه‬ ‫دارد‬ ‫و‬ ‫مراجعان‬ ‫ديني‬ ‫مطالعات‬ ‫ويژه‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫كتابخانه‬ ‫اين‬ ‫مخاطبان‬ ‫ترويج‬ ‫راهگشاي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫مطالعه‬ ‫ارتقاي‬ ‫سازوكارهاي‬ ‫شناخت‬ .‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫پايدار‬ ،‫هدفمند‬ ‫كتابخواني‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ب‬ ‫است‬ ‫اميد‬‫سازنده‬ ‫سازوكارهاي‬ ،‫علمي‬ ‫تحقيق‬ ‫اين‬ ‫انجام‬ ‫ا‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫ويژه‬ ‫به‬ ‫مناسبي‬ ‫بستر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫پيشنهاد‬ ‫اي‬ .‫شود‬ ‫ريزي‬ ‫پايه‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫پژوهش‬ ‫اهداف‬ 1.‫رويکرد‬ ‫با‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقای‬ ‫سازوکار‬ ‫شناسايی‬ .‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫دينی‬ 2.‫در‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫موجود‬ ‫وضعيت‬ ‫بررسی‬‫کتابخانه‬ .‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مرکزی‬ 3.‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقاء‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫شناسايی‬ .‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫پژوهش‬ ‫های‬ ‫پرسش‬
 • 4. 1.‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫موجود‬ ‫وضعيت‬ ‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ 2.‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقای‬ ‫سازوکار‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬‫؟‬ ‫پژوهش‬ ‫پیشینه‬ ‫مشخخص‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫پژوهشهای‬ ‫و‬ ‫متون‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫مخدارس‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ،‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ،‫محققان‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫هخای‬ ‫شيوه‬ ‫بکارگيری‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫مختلخف‬ ‫کشخورهای‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ .‫اند‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫خ‬‫فيليخ‬ ‫خی‬‫کلخ‬ ‫خور‬‫طخ‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬1(1991‫و‬ )‫خدينگ‬‫گولخ‬2(2002)‫خه‬‫بخ‬ ‫خه‬‫توجخ‬ ‫نيستند‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫مخاطبانی‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫نيازسنجی‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫را‬‫؛‬‫تد‬ ‫و‬ ‫برد‬3(2004)‫شخيوه‬ ‫بررسخی‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫نخوين‬ ‫خاوری‬‫خ‬‫فن‬ ‫بخر‬ ‫خی‬‫خ‬‫مبتن‬ ‫مطالعخه‬ ‫خگ‬‫خ‬‫فرهن‬ ‫تخرويج‬ ‫های‬ ‫اسخت؛‬ ‫پرداختخه‬ ‫عمخومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬‫گيخل‬4(2006‫بخر‬ ‫توجخه‬ ) ‫فرهنخگ‬ ‫تخرويج‬ ‫خخدمات‬ ‫ارتقخاء‬ ‫بخر‬ ‫ملخی‬ ‫اسختراتژی‬ ‫تاثير‬ ‫مطالعه‬‫؛‬‫مرلووگا‬5(2006‫و‬ )‫بخراون‬6(2008‫بخر‬ )‫نقخش‬ ‫بخه‬ ‫توجخه‬ .‫خد‬‫خ‬‫دارن‬ ‫تاکيد‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مدارس‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫مرلووگا‬‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫نهادهای‬ ‫همگانی‬ ‫بسج‬ ‫ار‬ ‫مهم‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬ ‫ترويج‬‫کنخد؛‬ ‫می‬ ‫زيابی‬‫ژی‬ ‫پخی‬7(2007‫ايخن‬ ‫بخر‬ ) ‫اصل‬‫بخه‬ ‫جديخدی‬ ‫خای‬‫خ‬‫ه‬ ‫شيوه‬ ‫از‬ ‫بايد‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫که‬ ‫نهادها‬ ‫ساير‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بگيرند‬ ‫بهره‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫گسترش‬ ‫منظور‬ ‫خدمات‬ ‫بهترين‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بيشتری‬ ‫همکاری‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫دارد؛‬ ‫تاکيد‬ ،‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬‫شخومن‬8(2007،) ‫لکسمی‬9(2007‫شوها‬ ‫و‬ )10(2008)‫کتابخانخه‬ ‫ايجخاد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بر‬ ‫قشخر‬ ‫ايخن‬ ‫بخرای‬ ‫خدنی‬‫خ‬‫خوان‬ ‫مواد‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫های‬ ‫اليوت‬ ‫دارند؛‬ ‫تاکيد‬11(2007،)‫پخرينس‬ ‫و‬ ‫گخالور‬ ،‫بوسمن‬12(2008،) ‫مخی‬13(2011‫و‬ )‫گولخدينگ‬ ‫و‬ ‫گالدويخن‬14(2012)‫خئوالنه‬‫خ‬‫مس‬ ‫نقخش‬ ‫بخه‬ ،‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫در‬ ‫کتابداران‬ ‫خال‬‫خ‬‫وب‬ ‫در‬ ‫کتخاب‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ،‫مطالعه‬ ‫ترويج‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫با‬ 1Philip 2Goulding 3Bird & Tedd 4Gill 5Merlo Vega 6Brown 7Zhi-Pei man-Shu8 9Laksmi 10Shuhua 11Elliot 12Bosman, Glover & Prince 13Mei 14Gladwin & Goulding
 • 5. ‫شخرکت‬ ‫و‬ ‫راسختا‬ ‫ايخن‬ ‫در‬ ‫نوين‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫بکارگيری‬ ،‫کتابخانه‬ ‫ملخی‬ ‫خطح‬‫خ‬‫س‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫فعاالنه‬ .‫پرداختند‬‫چيز‬‫وينا‬1(2011‫ايخن‬ ‫در‬ ‫ملخی‬ ‫هخای‬ ‫زيرسخاخت‬ ‫نقخش‬ ‫بر‬ ) .‫خت‬‫اسخ‬ ‫خرده‬‫کخ‬ ‫خد‬‫خ‬‫تاکي‬ ‫راه‬‫خدا‬‫نابويانخ‬2(2011‫و‬ ‫خا‬‫چيمخ‬ ،‫خويس‬‫لگخ‬ ‫و‬ ) ‫خوو‬‫نواچخ‬32012‫خاد‬‫ايجخ‬ ‫و‬ ‫خدارس‬‫مخ‬ ‫خای‬‫هخ‬ ‫خه‬‫کتابخانخ‬ ‫خش‬‫نقخ‬ ‫خر‬‫بخ‬ ‫خز‬‫نبخ‬ ) ‫خه‬‫خ‬‫تجرب‬ ‫با‬ ‫کتابداران‬ ‫از‬ ‫واستفاده‬ ‫مناسب‬ ‫فضای‬ ،‫امکانات‬‫در‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫دانسته‬ ‫موثر‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫موفقيت‬.‫ند‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ايران‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫بررسی‬ ‫اينرو‬ ‫از‬ ‫پخيش‬ ‫سخالهای‬ ‫از‬ ‫خه‬‫خ‬‫يافت‬ ‫توسخعه‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ،‫آن‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫پايه‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫دولت‬ ‫مسئوالن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫شکل‬ ‫مدارس‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آنچ‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫ای‬ ‫ويژه‬ ‫توجه‬ ‫امر‬ ‫اين‬ ‫به‬‫حاضخر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫بکخارگيری‬ ،‫هخا‬ ‫برنامخه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ،‫هستند‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خذب‬‫خ‬‫ج‬ ‫ختای‬‫خ‬‫راس‬ ‫در‬ ‫خوين‬‫خ‬‫ن‬ ‫های‬ ‫شيوه‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫بيشتر‬ ‫خالقيت‬ ‫خواع‬‫خ‬‫ان‬ ‫از‬ ‫اسختفاده‬ ‫خصخوص‬ ‫بخه‬ ،‫مطالعخه‬ ‫بخه‬ ‫افراد‬ ‫ترغيب‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫رابطه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫نوين‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫پژوهشها‬ ‫و‬ ‫متون‬ ‫بر‬ ‫مروري‬ ‫اما‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫نظری‬ ‫های‬ ‫ديدگاه‬ ‫بيان‬ ‫به‬ ‫انديشمندان‬ ‫بيشتر‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ترويج‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ،‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ .‫اند‬ ‫پرداخته‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫پيش‬ ‫محققان‬‫زيادی‬‫ايجاد‬‫و‬‫توسعه‬‫کتابخانه‬‫ها‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬ ‫عامل‬‫مهم‬‫تسهيل‬‫مطالعه‬ ‫کنده‬‫كرده‬ ‫تلقي‬.‫اند‬‫برا‬‫ی‬،‫نمونه‬ ‫زم‬ ‫در‬‫ي‬‫نه‬‫ايجاد‬‫کتابخانه‬‫هاي‬،‫خاص‬‫صافي‬(1379‫است‬ ‫معتقد‬ )‫که‬ ‫ضروری‬‫با‬ ‫است‬‫هماهنگي‬‫کليه‬‫وزارتخانه‬‫ها‬‫و‬،‫سازمانها‬‫ايجاد‬ ‫کتابخانه‬‫ها‬‫گرفته‬ ‫جدي‬‫شود‬( ‫ميررحيمي‬ ‫حاجي‬ .1378)‫افزايش‬ ‫كتابخانه‬‫هاي‬‫عمومي‬‫در‬‫سراسر‬‫كشور‬‫باالخص‬‫در‬‫روستاها‬‫و‬‫شهرهاي‬ ‫كوچك‬‫؛‬‫کياني‬،‫خوزستاني‬‫شريف‬ ‫رضايی‬‫آبادي‬( ‫سام‬ ‫و‬1389‫به‬ ) ‫ضرورت‬‫برنامه‬ ‫وجود‬‫ها‬‫يی‬‫برا‬‫ی‬‫ايجاد‬‫کتابخانه‬‫مهدهاي‬ ‫در‬ ‫کودک‬‫کتابخانه‬ ‫افزايش‬ ‫بر‬ ‫نيز‬ ‫و‬‫ارتقاي‬ ‫براي‬ ،‫محلي‬ ‫هاي‬ ‫مفيد‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬‫تاکيد‬‫داشته‬‫فرهنگ‬ ‫توسعه‬ ‫برخی‬ .‫اند‬ ‫دانسته‬ ‫مرتبط‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬ ،‫(رحماني‬ ‫نظير‬ ‫اند‬1384‫؛‬‫نيكنام‬‫دانايي‬ ‫رئيس‬ ‫و‬،1378‫؛‬ ،‫مجابي‬ ‫منتصب‬1373،‫مدني‬ ‫؛‬1375‫؛‬‫عظيمي‬،1381)‫همين‬ ‫در‬ . ‫بکارگيری‬ ،‫مناسب‬ ‫مجموعه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫محققان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫راستا‬ ‫فرهنگ‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫ترويج‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫متخصص‬ ‫کتابدارانی‬ ‫بسياری‬ ‫اهميت‬ ‫از‬ ‫کتابخانه‬ ‫مخاطبان‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ،‫(نخودچي‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬1374‫سا‬ ‫؛‬،‫مانيان‬1376‫؛‬‫و‬ ‫نيكنام‬ ‫دانايي‬ ‫رئيس‬،1378،‫جوکار‬ ‫؛‬1380،‫رحماني‬ ‫؛‬1384‫و‬ ‫حكيمي‬ ‫و‬ ،‫طبسي‬1389( ‫نخودچي‬ ‫رابطه‬ ‫همين‬ ‫در‬ .)1374‫وجود‬ ‫نيز‬ ) 1Chizwina 2Nabuyanda 3Igwesi,Chimah&Nwachukwu
 • 6. ‫امر‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫ترغيب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫کتابداران‬ ( ‫سامانيان‬ .‫داند‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫مطالعه‬1376،‫يوسفي‬ ‫؛‬1380‫؛‬‫عظيمي‬ 1381‫دوست‬ ‫رحيمي‬ ‫و‬ ‫رضوی‬ ‫؛‬‫؛‬1386‫مسابقات‬ ‫انواع‬ ‫برگزاري‬ ) ‫كتاب‬‫دانش‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫بخشيدن‬ ‫رونق‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خواني‬،‫آموزان‬ ‫كرده‬ ‫پيشنهاد‬‫دانش‬ ‫آشنايي‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫همچنين‬ .‫اند‬‫با‬ ‫آموزان‬ ‫در‬ ‫پژوهشگران‬ ‫را‬ ‫مختلفي‬ ‫پيشنهادهاي‬ ،‫درسي‬ ‫غير‬ ‫منابع‬ ‫كرده‬ ‫مطرح‬ ‫مطالعاتشان‬‫كتاب‬ ‫معرفي‬ :‫ازجمله‬ .‫اند‬ ،‫(داورپناه‬1375‫ساما‬ ‫؛‬،‫نيان‬1376،‫آبادي‬ ‫شاه‬ ‫زارع‬ ‫و‬ 1378‫روزنامه‬ ‫تهيه‬ ‫)؛‬،‫(داورپناه‬ ‫ديواري‬ ‫هاي‬1375‫و‬‫نيكنام‬ ‫دانايي‬ ‫رئيس‬ ‫و‬،1378)‫كتاب‬ ‫درباره‬ ‫گفتگو‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫؛‬ ،‫(سامانيان‬1376‫سرود‬ ‫)؛‬‫جلسات‬ ‫و‬ ‫مشاعره‬ ،‫شعرخواني‬ ،‫خواني‬ ‫قصه‬،‫(داورپناه‬ ‫گويي‬1375‫گردش‬ ‫برگزاركردن‬ ‫)؛‬‫و‬ ‫علمي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخا‬ ‫از‬ ‫بازديد‬‫نه‬‫به‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬،‫تابستان‬ ‫ايام‬ ‫در‬ ‫ويژه‬ ( ‫کتاب‬ ‫بررسي‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫جلسات‬ ‫تشکيل‬‫دانايي‬ ‫رئيس‬ ‫و‬ ‫نيكنام‬، 1378)‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫فيلم‬ ‫نمايش‬ ‫و‬،‫(سامانيان‬ ‫ها‬1376.) ‫عده‬‫اي‬‫ديگر‬‫آموزش‬‫مهارت‬‫هاي‬‫استفاده‬‫از‬،‫كتابخانه‬‫روش‬ ‫مطالعه‬‫و‬،‫تندخواني‬‫روش‬‫تحقيق‬‫به‬‫دانش‬‫آموزان‬‫در‬ ‫را‬ ‫ارتقاي‬‫فرهنگ‬‫مطالعه‬‫آنها‬‫تأثيرگذار‬‫فرض‬‫كرده‬‫اند‬.‫لذا‬ ‫در‬ ‫اينکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫پژوهش‬ ‫پيشينه‬ ‫بررسی‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬ ‫تاکنون‬ )‫(دينی‬ ‫اعتقادی‬ ‫حوزه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫نيز‬ ‫پژوهشی‬ ‫است؛‬ ‫نشده‬ ‫انجام‬‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫شناسايی‬ ‫الزامات‬ ‫تعيين‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقاء‬ ‫بر‬ ‫برنامه‬‫ارزيابي‬ ‫اجرايي‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫انجام‬ ،‫باشد‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬ ‫گردآوری‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫روش‬ ‫اسخت‬ ‫كخاربردي‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫حاضر‬ ‫پژوهش‬‫روش‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫اجخراي‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫اسخت‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ "‫موردي‬ ‫"تحقيق‬‫و‬ ‫شناسخايی‬ ‫راسختای‬ ‫در‬ ‫کتابخانخه‬ ‫در‬ ‫نيخز‬ ‫مطالعخه‬ ‫فرهنخگ‬ ‫تخرويج‬ ‫سازوکار‬ ‫تدوين‬ ‫خزان‬‫خ‬‫مي‬ ‫اول‬ ‫پرسشخنامه‬ ‫در‬ .‫شخد‬ ‫طراحخی‬ ‫پرسشنامه‬ ‫دو‬ ‫مرکزی‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫راهبردهای‬ ‫الزام‬ ‫مقياس‬ ‫در‬1‫تا‬10‫راهبردهای‬ ‫اين‬ .‫گيرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫شخدند؛‬ ‫خاب‬‫خ‬‫انتخ‬ ‫زير‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫پژوهش‬ ‫نظری‬ ‫مبانی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫داشخختن؛‬ ‫اسخختمرار‬ ‫بخخودن؛‬ ‫متنخخوع‬ ‫نگخخری؛‬ ‫جانبخخه‬ ‫همخخه‬ ‫سا‬‫سخازمان‬ ‫ساير‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫ختارمندبودن؛‬ ‫اجرايخی‬ ‫متغيرهخای‬ ‫بخه‬ ‫نيخز‬ ‫دوم‬ ‫پرسشخنامه‬ ‫در‬ .‫همسو‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫خلی‬‫خ‬‫اص‬ ‫هخای‬ ‫مولفه‬ ‫شامل‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫کخه‬ ‫شخود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫امتياز‬ ‫خبرگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫تيم‬ ‫توسط‬ ‫فرعی‬ ‫ختای‬‫خ‬‫راس‬ ‫در‬ ‫متغيرهخا‬ ‫ايخن‬ ‫اولويت‬ ‫حاصله‬ ‫ميانگين‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ا‬‫مولفخه‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مشخص‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫رزيابی‬ .‫شد‬ ‫شناسايی‬ ‫مشابه‬ ‫پژوهشهای‬ ‫و‬ ‫متون‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اجرايی‬ ‫های‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬1‫مخی‬ ‫داده‬ ‫نمايش‬ :‫شود‬
 • 7. ‫شکل‬1‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرايی‬ ‫ارزيابی‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ . ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫پژوهش‬ ‫آماري‬ ‫جامعه‬ ‫دو‬ ،‫خژوهش‬‫خ‬‫پ‬ ‫خهای‬‫خ‬‫پرسش‬ ‫بخه‬ ‫پاسخگويی‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫های‬ ‫يافته‬ ‫به‬ ‫نظر‬ .‫است‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫تحقيق‬ ‫آماری‬ ‫جامعه‬ ‫نوع‬ ‫اينکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫محققان‬‫خزان‬‫خ‬‫مي‬ ‫کننده‬ ‫تبيين‬ ‫امانت‬ ‫شاخص‬ ‫با‬ ‫خوبی‬ ‫اطمينان‬ ‫ضريب‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫مطا‬ ‫سرانه‬ ،‫امانت‬ ‫شاخص‬ ‫پايش‬‫پخيش‬ ‫را‬ ‫خه‬‫خ‬‫جامع‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫لعخه‬ ،‫(محبوب‬ ‫کرد‬ ‫بينی‬1391)‫وضخعيت‬ ‫پرسخش‬ ‫بخه‬ ‫پاسخخگويی‬ ‫بخرای‬ ‫رده‬ ‫در‬ ‫کتابهخا‬ ‫کليه‬ ‫شامل‬ ‫تحقيق‬ ‫جامعه‬ ،‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ 200‫و‬ ‫کتخاب‬ ‫گخردش‬ ‫بخشخهای‬ ‫در‬ ‫کخه‬ ‫باشخد‬ ‫می‬ )‫مذهب‬ ‫و‬ ‫(دين‬ ‫خالهای‬‫خ‬‫س‬ ‫خله‬‫خ‬‫فاص‬ ‫در‬ ‫خان‬‫خ‬‫جوان‬ ‫و‬ ‫خان‬‫خ‬‫نوجوان‬1393–1387‫خط‬‫توسخ‬ ‫ان‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫امانت‬ ‫به‬ ‫اعضا‬.‫د‬ ،‫ديگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫اجرايی‬ ‫سازوکار‬ ‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫شناسايی‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫خادي‬‫خ‬‫زي‬ ‫خد‬‫خ‬‫ح‬ ‫تا‬ ‫كه‬ ‫افرادی‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫هخم‬ ‫و‬ ‫تجربخي‬ ‫خر‬‫خ‬‫نظ‬ ‫از‬ ‫آشخنايي(هم‬ ‫مطالعخه‬ ‫فرهنگ‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫خومي‬‫خ‬‫ب‬ ‫شخرايط‬ ‫از‬ ‫كاملي‬ ‫شناخت‬ ‫ديگر‬ ‫سوي‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ )‫نظري‬ ‫خبرگا‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫كتابخانه‬‫انتخاب‬ ‫ن‬ ‫هدفمند‬ ‫گيری‬ ‫نمونه‬ ‫روش‬ ‫از‬ ،‫تحقيق‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫شدند‬1 ‫تعخداد‬ ،‫بنخابراين‬ .‫شد‬ ‫استفاده‬10‫تحقيخق‬ ‫جامعخه‬ ‫از‬ ‫نفخر‬ ‫راهبردهخای‬ ‫الخزام‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫خبت‬‫خ‬‫نس‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫تا‬ ‫شدند‬ ‫انتخاب‬ ‫اجرايخی‬ ‫متغيرهخای‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫برنامه‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ .‫نمايند‬ ‫ارائه‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ 1‫د‬،‫هدفمند‬ ‫گيری‬ ‫نمونه‬ ‫ر‬،‫هدف‬‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫جامعه‬ ‫معرف‬ ‫دقيقا‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قصدآن‬ ‫بلکه‬ .‫نيست‬ ‫باشد‬‫افراد‬ ‫طريق‬‫موضوع‬ ‫از‬ ‫عميقی‬ ‫درک‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫گردد‬ ‫حاصل‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬.
 • 8. ‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫گردآوری‬ ‫ابزار‬ ‫ابزارهخای‬ ‫از‬ ‫پخژوهش‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫بررسی‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫در‬ .‫اسخت‬ ‫شخده‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعات‬ ‫گردآوری‬ ‫برای‬ ‫نيز‬ ‫متفاوتی‬ ‫مشخاهده‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫دينخی‬ ‫خب‬‫خ‬‫کت‬ ‫خه‬‫خ‬‫مطالع‬ ‫خعيت‬‫خ‬‫وض‬ ‫بررسی‬ ‫راستای‬ ‫خاهده‬‫خ‬‫مش‬ ‫خای‬‫خ‬‫ج‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫روش‬ ‫خن‬‫خ‬‫اي‬ ‫در‬ .‫خد‬‫خ‬‫ش‬ ‫ختفاده‬‫خ‬‫اس‬ ‫خی‬‫خ‬‫غيرواکنش‬ ‫کت‬ ‫به‬ ‫مراجعان‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫سابقه‬ ،‫ابخانه‬ ‫کتخاب‬ ‫چه‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫تا‬ ‫گيرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫کتابخانه‬ ،‫(ديخانی‬ ‫اسخت‬ ‫رفتخه‬ ‫امانخت‬ ‫به‬ ‫کتابها‬ ‫ساير‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫هايی‬ 1384‫در‬ ‫کتابهخا‬ ‫تمديخد‬ ‫و‬ ‫امانخت‬ ‫گخزارش‬ ،‫راستا‬ ‫همين‬ ‫در‬ .) ‫رده‬ ‫در‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫گردش‬ ‫بخشهای‬200‫و‬ ‫(دين‬ )‫مذهب‬‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫در‬1393-1387‫اخخذ‬ ‫سيمرغ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫سازمان‬ ‫آماری‬ ‫سالنامه‬ ،‫ديگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫گرديد‬ ‫کتابهخای‬ ‫کخل‬ ‫تعداد‬ ‫بررسی‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫خرار‬‫خ‬‫ق‬ ‫بررسخی‬ ‫مورد‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫امانت‬ ‫نسبتی‬ ‫چه‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫ميزان‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫تا‬ ‫گرفت‬‫کل‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کتابخانه‬ ‫اعضای‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫تخرويج‬ ‫سازوکار‬ ‫تدوين‬ ‫و‬ ‫شناسايی‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ،‫ديگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫شخد‬ ‫طراحی‬ ‫پرسشنامه‬ ‫دو‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫برنامخه‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫راهبردهای‬ ‫الزام‬ ‫ميزان‬ ‫اول‬ ‫پرسشنامه‬ ‫در‬ ‫مقياس‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬1‫تا‬10‫مورد‬‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫به‬ ‫پژوهش‬ ‫نظری‬ ‫مبانی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫راهبردهای‬ ‫اين‬ .‫گيرد‬ ‫می‬ :‫شدند‬ ‫انتخاب‬ ‫زير‬ ‫شرح‬ 1)،‫نگری‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬2،‫بودن‬ ‫متنوع‬ )3،‫داشختن‬ ‫اسختمرار‬ ) 4،‫ساختارمندبودن‬ )5‫و‬ ‫بودن‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ )6‫بخا‬ ‫مشارکت‬ ) .‫همسو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫ساير‬ ‫هخا‬ ‫برنامخه‬ ‫اجرايخی‬ ‫متغيرهای‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫دوم‬ ‫پرسشنامه‬ ‫در‬‫ی‬ ‫توسخط‬ ‫فرعخی‬ ‫و‬ ‫اصخلی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫شامل‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫اسخاس‬ ‫بخر‬ ‫کخه‬ ‫خود‬‫خ‬‫ش‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫امتياز‬ ‫خبرگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫تيم‬ ‫خابی‬‫خ‬‫ارزي‬ ‫ختای‬‫خ‬‫راس‬ ‫در‬ ‫متغيرهخا‬ ‫اين‬ ‫اولويت‬ ‫حاصله‬ ‫ميانگين‬ ‫هخای‬ ‫مولفخه‬ .‫شخد‬ ‫خواهخد‬ ‫مشخخص‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ .‫شد‬ ‫شناسايی‬ ‫مشابه‬ ‫پژوهشهای‬ ‫و‬ ‫متون‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اجرايی‬ ‫داد‬‫آمار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پژوهش‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گردآوري‬ ‫هاي‬ ‫ه‬ ‫انحراف‬ ‫و‬ ‫ميانگين‬ ،‫نسبی‬ ‫فراوانی‬ ،‫(فراوانی‬ ‫توصيفی‬ .‫شدند‬ ‫تحليل‬ )‫معيار‬ ‫پژوهش‬ ‫پرسشهای‬ ‫تحلیل‬ ‫راستا‬ ‫در‬‫ی‬‫اصل‬ ‫هدف‬‫ی‬‫شناسا‬ ‫که‬ ‫پژوهش؛‬‫يی‬‫ارتقا‬ ‫سازوکار‬‫ی‬ ‫اولو‬ ‫با‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬‫ي‬‫ت‬‫د‬ ‫منابع‬‫ي‬‫ن‬‫ی‬‫مرکز‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬‫ی‬ ‫رضو‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬‫ی‬‫بررس‬ ‫به‬ ،‫است‬‫ی‬‫وضع‬‫ي‬‫ت‬‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫موجود‬ ‫د‬‫ي‬‫ن‬‫ی‬‫م‬ ‫پرداخته‬ ‫پژوهش‬ ‫جامعه‬ ‫در‬‫ی‬‫ا‬ ‫از‬ .‫شود‬‫ي‬‫نرو‬‫ادامه‬ ‫در‬ ‫پاسخگو‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫يی‬‫ا‬ ‫به‬‫ي‬‫ن‬‫تاال‬ ‫ابتدا‬ ،‫پژوهش‬ ‫سوال‬‫ر‬‫ها‬‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫دختر‬ ‫و‬ ‫پسر‬ ‫جوانان‬ ‫و‬ ‫نوجوان‬‫ي‬‫ز‬‫ها‬ ‫بخش‬‫ی‬‫کتاب‬ ‫گردش‬
 • 9. ‫آقا‬ ‫و‬ ‫بانوان‬‫ي‬‫ان‬‫معرف‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬‫ي‬‫زان‬‫عضوگ‬ ‫و‬ ‫امانت‬‫ي‬‫ر‬‫ی‬‫آنها‬ ‫داد‬ ‫نشان‬‫م‬ ‫ه‬‫ی‬‫د‬ ‫مطالعه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫ي‬‫ن‬‫ی‬‫بخش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تاالر‬ ‫ها‬‫ی‬‫ها‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ،‫مذکور‬‫ی‬‫سن‬‫ی‬‫تفص‬ ‫به‬ ‫مختلف‬‫ي‬‫ل‬‫بررس‬ ‫مورد‬‫ی‬ ‫م‬ ‫قرار‬‫ی‬‫گ‬‫ي‬‫رند‬. 1.‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫دینی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫جدول‬1‫پژوهش‬ ‫آماری‬ ‫جامعه‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫نسبی‬ ‫فراوانی‬ . ‫کتب‬ ‫مطالعه‬‫دینی‬1387138813891390139113921393 ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫پسر‬14%6%10%11%12%9% ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫دختر‬ 10%11%11%13%9%8% ‫امانت‬ ‫و‬ ‫گردش‬ ‫آقايان‬ 9%10%9%9%8%10% ‫امانت‬ ‫و‬ ‫گردش‬ ‫بانوان‬13%10%11%10%7%11% ‫ديويی‬ ‫بندی‬ ‫رده‬ ‫در‬‫موضوع‬ ‫يا‬ ‫رده‬ ‫ده‬ ‫به‬ ‫بشری‬ ‫دانشهای‬ ‫همه‬ ‫می‬ ‫تقسيم‬ ‫کلی‬‫شو‬‫ن‬‫د‬.‫تعلق‬ ‫دين‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫ها‬ ‫رده‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫نسبی‬ ‫فراوانی‬ ‫با‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫بنابراين‬ .‫دارد‬10% .‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫منطقی‬ 2.‫آستان‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقای‬ ‫سازوکار‬ ‫است؟‬ ‫شکل‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫ب‬ ‫پاسخگويي‬ ‫براي‬‫نياز‬ ‫دوگام‬ ‫يا‬ ‫نياز‬ ‫پيش‬ ‫دو‬ ‫پرسش‬ ‫اين‬ ‫ه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫برنامه‬ ‫الزامات‬ ‫شناسايي‬ ‫اول‬ ‫گام‬ .‫بود‬ ‫شناسايي‬ ‫دوم‬ ‫گام‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خبرگان‬ ‫اجماع‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫موثر‬ ‫برنامه‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫حوزه‬1‫انساني‬ ‫نيروي‬ )،)‫مخاطبان‬ ‫و‬ ‫(مجريان‬2‫و‬ ‫فرايندي‬ ) 3‫و‬ ‫ساختار‬ ).‫بود‬ ‫آنها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫اتقاق‬ ‫نيز‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترویج‬ ‫برنامه‬ ‫یك‬ ‫الزامات‬ ‫تعیین‬ ‫اول؛‬ ‫گام‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫شدن‬ ‫اجرايی‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ،‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫کسب‬ ‫راهبرد‬ ‫هر‬ ‫الزام‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ميزان‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫ميانگ‬ ‫بر‬ ‫بنا‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫اولويت‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫ايشان‬ ‫نظرات‬ ‫ين‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫سازی‬ ‫نهادينه‬ ‫راهبردهای‬ .‫باشد‬ ‫بايد‬ ‫ترتيبی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫پيشنهادی‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬1‫داده‬ ‫نمايش‬ :‫شود‬ ‫می‬
 • 10. ‫باالترين‬ ‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫خبرگان‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫توجه‬ ‫بايد‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫پيشنهادی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫الزام‬ ( ‫است‬ ‫آن‬ ‫نگری‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫راهبرد‬ ‫به‬83/9‫تمامی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ .) ‫و‬ ‫هنجارها‬ ‫و‬ ‫قواعد‬ ‫اليه‬ ،‫باورها‬ ‫و‬ ‫ارزشها‬ ‫اليه‬ ‫يعنی‬ ،‫سطوح‬ ( ‫ساالری‬ ‫پژوهش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫جلوه‬ ‫اليه‬1391)‫ارزشی‬ ‫های‬ ‫اليه‬ ‫از‬ ‫در‬ ‫بسياری‬ ‫اهميت‬ ‫از‬ ‫باشند؛‬ ‫می‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫استمرار‬ ‫راهبرد‬ ‫الزام‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫شده‬ ‫تدوين‬ ‫برنامه‬ ‫امتياز‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫داشتن‬66/9‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫راهبرد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫در‬ ‫بايستی‬ ‫نگری‬ ‫ن‬ ‫راهبرد‬ .‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫مند‬ ‫ظام‬ ‫امتياز‬ ‫با‬ ‫همسو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫ساير‬ ‫با‬5/9‫سوم‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫در‬ ‫اهميت‬ ‫راهبرد‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫مند‬ ‫ساختار‬ ‫راهبرد‬ ‫ترتيب‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫امتيازهای‬ ‫با‬ ‫بودن‬ ‫متنوع‬33/9‫و‬66/8‫بعدی‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫قرار‬ ‫الزام‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫اهميت‬.‫دارند‬ ‫ارزيابی‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫خبرگان‬ ‫نظر‬ ‫بنابر‬ ،‫ترتيب‬ ‫بدين‬ ‫توجه‬ ‫بايد‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫پيشنهادی‬ ‫برنامه‬ ‫مورد‬ ‫مطالعه‬ ‫پديده‬ ‫های‬ ‫اليه‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫جوانب‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫آن‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫استمرار‬ ‫سپس‬ .‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫ارزيابی‬ ‫هدفمند‬ ‫های‬ ‫همکاری‬ ‫ميزان‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫برنامه‬ ‫اين‬ ‫اجرای‬ ‫که‬ ‫س‬‫به‬ ‫آيا‬ ‫اينکه‬ ‫و‬ ‫طلبد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫نهادها‬ ‫اير‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫ميان‬ ‫های‬ ‫رابطه‬ ‫و‬ ‫کالن‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫عوامل‬ ‫تمامی‬ ‫توجه‬ ‫طرح‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫مشخص‬ ‫متولی‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫تشکيالت‬ ،‫ساختار‬ ‫تا‬ ‫اينکه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫تنوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ،‫نيز‬ ‫انتها‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ر‬ ‫مختلف‬ ‫ساليق‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫قابليت‬ ‫ميزان‬ ‫چه‬‫به‬ ‫ا‬ .‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫ارزيابی‬ ‫مورد‬ ‫بايستی‬ ‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترویج‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫ارزیابي‬ ‫اجرایي‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫دوم؛‬ ‫گام‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫پيشنهادی‬ ‫الگوی‬ ،‫گام‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫اجرايی‬ ‫موثر‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ،‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ۹.۵۰ ۹.۵۰ ۹.۳۳ ۹.۶۶ ۸.۶۶ ۹.۸۳ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ‫سای‬ ‫با‬ ‫مشارکت‬ ‫اهبرد‬‫ر‬‫ر‬ ‫همسو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫بودن‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫اهبرد‬‫ر‬ ‫بود‬ ‫ساختارمند‬ ‫اهبرد‬‫ر‬‫ن‬ ‫داشتن‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫اهبرد‬‫ر‬ ‫بودن‬ ‫متنوع‬ ‫اهبرد‬‫ر‬ ‫نگر‬ ‫جانبه‬ ‫همه‬ ‫اهبرد‬‫ر‬‫ی‬ ‫نمودار‬1.‫الزام‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ميزان‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ‫راهبردها‬‫پيشنهادی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫سازی‬ ‫نهادينه‬ ‫ی‬
 • 11. ‫ها‬ ‫پژوهش‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬‫نظری‬ ‫متون‬ ‫و‬ ‫ويژگی‬ ،‫انسانی‬ ‫نيروی‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شناسايی‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫بندی‬ ‫تقسيم‬ ‫ساختاری‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫و‬ ‫فرايندی‬ ‫های‬ ‫با‬ ‫برابر‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫برنامه‬ ‫يك‬ ‫امتيازات‬ ‫مجموع‬ ‫الگو‬ 100‫مجموع‬ ‫از‬ ‫خبرگان‬ .‫است‬100‫سه‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫ابتدا‬ ،‫امتياز‬ ‫كردند‬ ‫منظور‬ ‫را‬ ‫امتيازي‬ ‫كلي‬ ‫حوزه‬‫را‬ ‫حوزه‬ ‫هر‬ ‫امتياز‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫حوزه‬ ‫آن‬ ‫مجموعه‬ ‫زير‬ ‫كه‬ ‫عاملي‬ ‫هر‬ ‫اهميت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫اساس‬ ‫اين‬ ‫بر‬ .‫كردند‬ ‫تقسيم‬ ‫ارزيابی‬ ‫در‬ ‫متغيرها‬ ‫از‬ ‫يک‬ ‫هر‬ ‫اهميت‬ ‫و‬ ‫اولويت‬ ‫ميزان‬ ‫با‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ايشان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ‫و‬ ‫گرديد‬ ‫اخذ‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمايش‬ ‫ذيل‬ ‫نمودارهای‬.‫شود‬ ‫و‬ ‫مجريان‬ ‫قشر‬ ‫دو‬ ،‫انسانی‬ ‫نيروی‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫مجريان‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مخاطبان‬ ،‫انگيزه‬ ‫ميزان‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کليدی‬ ‫نقش‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫ويژگی‬ ‫سه‬ ،‫برنامه‬ ‫از‬ ‫ايشان‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ .‫دارند‬ ‫راستا‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫بسزايی‬ ‫تاثير‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اساسی‬‫در‬ ‫و‬ ‫اولويت‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ،‫ادامه‬ ‫شماره‬ ‫نمودار‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫متغير‬ ‫سه‬ ‫اين‬ ‫اهميت‬5-5‫داده‬ ‫نمايش‬ :‫شود‬ ‫می‬ ،‫انگيزه‬ ‫ميزان‬ ‫ويژگی‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫خبرگان‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫با‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫اما‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫راستا‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫تقريبا‬ 60/8‫برخوردار‬ ‫ديگر‬ ‫ويژگی‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باالتری‬ ‫اولويت‬ ‫از‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫فردی‬ ‫چنانچه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫امر‬ ‫اين‬ .‫است‬‫جريه‬ ‫يقينا‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫انگيزه‬ ‫را‬‫اين‬ ‫در‬ ‫مهارتش‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫نيز‬ ‫بررسی‬ ‫گوناگون‬ ‫زوايای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫سعی‬ ‫حوزه‬ ‫برنامه‬ ‫بتواند‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫حاصل‬ ‫درستی‬ ‫درک‬ ‫تا‬ ‫کرده‬‫به‬ ‫را‬ .‫نمايد‬ ‫اجرا‬ ‫تاثيرگذار‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫هستند‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫انسانی‬ ‫نيروی‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ديگری‬ ‫قشر‬ ‫توجه‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫مخاطبان‬ ‫مناسب‬ ‫ميزان‬ ،‫ايشان‬ ‫پذيرش‬ ‫ميزان‬ ‫چون‬ ‫هايی‬ ‫ويژگی‬ ‫به‬ ‫ميزان‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫کتابخانه‬ ‫عضو‬ ،‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ،‫بودن‬ ۸ ۸.۶۰ ۸.۱۶ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫انگیزه‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫نمودار‬2‫نيروی‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ . )‫(مجريان‬ ‫انسانی‬
 • 12. ‫از‬ ‫ايشان‬ ‫تاثيرپذيری‬‫که‬ ‫است‬ ‫متغيرهايی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫تا‬ ‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫بايد‬ ‫نظرات‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫سنجيده‬ ‫برنامه‬ ‫موفقيت‬ ‫ميزان‬ ‫متغيرهای‬ ‫اولويت‬ ‫و‬ ‫اهميت‬ ‫ميزان‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمايش‬ ‫مخاطبان‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬:‫شود‬ ‫ميزان‬ ‫خبرگان‬ ‫ديدگاه‬ ‫از‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ( ‫بودن‬ ‫مناسب‬60/3( ‫مخاطبان‬ ‫پذيرش‬ ‫ميزان‬ ،)30/3‫در‬ ‫و‬ ) ( ‫ايشان‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬10/3‫عضو‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بيشتری‬ ‫اهميت‬ ‫از‬ ) ( ‫بودن‬80/2( ‫تاثيرپذيری‬ ‫و‬ )10/2‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫ايشان‬ ) ‫ترويج‬‫چنانچه‬ ،‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫ايشان‬ ‫پذيرش‬ ‫ميزان‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫مخاطبان‬ ‫مدنظر‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫عضو‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫نيز‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫مثبتی‬ ‫تاثير‬ ،‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫قرار‬ ‫چهارم‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫اهميت‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫ميان‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫بودن‬ ‫گرفت‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫مخاطب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫بودن‬ ‫عضو‬ ‫هرچند‬ .‫است‬ ‫ه‬ ‫تری‬ ‫پايين‬ ‫رده‬ ‫در‬ ‫مطمئنا‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫افرادی‬ ،‫بسا‬ ‫چه‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫ساليان‬ ‫اما‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫کتابخانه‬ ‫عضو‬ ‫که‬ ‫بسياری‬ ‫نس‬ ‫متغير‬ ‫اين‬ ،‫بنابراين‬ .‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫مراجعه‬ ‫کتابخانه‬‫به‬ ‫بت‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫کمتری‬ ‫اهميت‬ ‫از‬ ‫متغيرها‬ ‫ساير‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ديگری‬ ‫مولفه‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫فرايند‬ ‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بايد‬ ‫مطالعه‬ ‫نقش‬ ‫برنامه‬ ‫يک‬ ‫موفقيت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫موفقيت‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫فرايند‬ .‫است‬ ‫ا‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫فرايند‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ .‫دارد‬ ‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬‫ی‬ ‫نيز‬ ‫سريع‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ،‫کند‬ ‫پيروی‬ ‫خاص‬ ‫الگوی‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫بيشتری‬ ‫تاثيرپذيری‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫مولفه‬ ‫اين‬ ‫متغيرهای‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمايش‬ ۲.۸۰ ۲.۱۰ ۳.۱۰ ۳.۶۰ ۳.۳۰ ۰.۰۰ ۰.۵۰ ۱.۰۰ ۱.۵۰ ۲.۰۰ ۲.۵۰ ۳.۰۰ ۳.۵۰ ۴.۰۰ ‫بودن‬ ‫عضو‬ ‫نتیجه‬ ‫از‬ ‫ی‬‫تاثیرپذیر‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫پذیرش‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫نمودار‬3.‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬‫نيروی‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ )‫(مخاطبان‬ ‫انسانی‬
 • 13. ‫اجرا‬ ‫سادگی‬ ‫معتقدند‬ ‫خبرگان‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ (60/5‫سازمانی‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫فرايند‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ) (30/5‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫موفقيت‬ ‫در‬ ‫بيشتری‬ ‫نقش‬ ) ( ‫عملی‬ ‫الگوی‬ ‫وجود‬ .‫دارند‬ ‫مطالعه‬50/4‫اجرا‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ) (50/4‫بودن‬ ‫ساده‬ ‫البته‬ .‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫بعدی‬ ‫اولويت‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ) (60/5( ‫سازمانی‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫فرايند‬ ‫وجود‬ ‫و‬ )30/5‫يقينا‬ ) .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫تسريع‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫ساختاری‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ،‫فرايندی‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اثربخش‬ ‫و‬ ‫آميز‬ ‫موفقيت‬ ‫اجرای‬ ‫ماموريتهای‬ ‫با‬ ‫همسويی‬ .‫دارند‬ ‫بسزايی‬ ‫تاثير‬ ‫مطالعه‬ ‫ج‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬‫آن‬ ‫به‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متغيرهايی‬ ‫مله‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫چنانچه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫توجه‬ ‫اجرای‬ ‫فرايند‬ ‫يقينا‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫سازمان‬ ‫ماموريتهای‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫سازمان‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫پذيرش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫نيز‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نيز‬ ‫سازمانی‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫اولويت‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ه‬ ‫هايی‬ ‫ويژگی‬ ‫جمله‬‫تاثيرگذار‬ ‫بسيار‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ستند‬ ‫باشد‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫اولويت‬ ‫جزء‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫چنانچه‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫به‬ ‫اينکه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫اجرايی‬ ‫زيرساختهای‬ ‫گيری‬ ‫بهره‬ ‫ميزان‬ ،‫اين‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫فراهم‬ ‫سادگی‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متغيرهايی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫توج‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫رابطه‬‫ويژگی‬ ‫مهمترين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫بسياری‬ ‫پژوهشگران‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫ساختاری‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫زيرساخت‬ ‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫اشاره‬ ‫مورد‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫آميز‬ ‫موفقيت‬ ‫و‬ ‫اثربخش‬ ‫اجرای‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫کليدی‬ ‫نقش‬ ‫مطالعه‬ ‫داشته‬ ‫ای‬ ‫ويژه‬‫است‬ ‫ديگری‬ ‫متغير‬ ‫نيز‬ ‫کافی‬ ‫بودجه‬ .‫باشند‬ ‫چناتچه‬ ‫مطمئنا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫سريع‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اولويت‬ ‫جزء‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫سازمان‬ ‫ماموريتهای‬ ‫با‬ ‫همسو‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫گرفته‬ ‫درنظر‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫نيز‬ ‫کافی‬ ‫بودجه‬ ‫باشد‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫اهميت‬‫داده‬ ‫نمايش‬ ‫مولفه‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫متغيرهای‬ ‫اولويت‬ :‫شود‬ ‫می‬ ۴.۵۰ ۵.۳۰ ۴.۵۰ ۵.۶۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ‫عملی‬ ‫ی‬‫الگو‬ ‫وجود‬ ‫سازم‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫ایند‬‫ر‬‫ف‬ ‫وجود‬‫انی‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫سرعت‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫سادگی‬ ‫نمودار‬4.‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ‫فرايندی‬
 • 14. ‫ميزان‬ ‫نيز‬ ‫خبرگان‬ ‫ديدگاه‬ ‫از‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ( ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گيری‬ ‫بهره‬9‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫در‬ ) ‫ف‬ ‫ترويج‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫پيشنهادی‬‫باالترين‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫رهنگ‬ ‫ماموريتهای‬ ‫با‬ ‫همسويی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫اولويت‬ ( ‫سازمانی‬80/8‫متغير‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫بعدی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ) ( ‫سازمانی‬ ‫اولويت‬60/7( ‫کافی‬ ‫بودجه‬ ،)50/7‫آمادگی‬ ‫و‬ ) (‫سازمانی‬7‫قرار‬ ‫اهميت‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫ترتيب‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ) ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ،‫ترتيب‬ ‫بدين‬ .‫دارند‬‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫ترويج‬ ‫پيشنهادی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫اجرايی‬ ‫متغيرهای‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫الزام‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫ميزان‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫بااليی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫مولفه‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫متغيرها‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ .‫دارند‬ ‫بيشتری‬ ‫اهميت‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫متغيرها‬ ‫بعضی‬ ‫ويژگی‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫مجريان‬ ‫تجربه‬‫مهارت‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نيز‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫انگيزه‬ ‫ايجاد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫نيز‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مخاطبان‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫باشد‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بيشتر‬ ‫بايد‬ ‫ايشان‬ ‫تاثيرپذيری‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫عضو‬ ‫درنظر‬ ‫برنامه‬ ‫يک‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫مخاطبان‬ ‫چنانچه‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پذي‬ ‫ميزان‬ ‫مطمئنا‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫بيشتری‬ ‫رش‬ ‫يک‬ ‫اجرای‬ ‫سادگی‬ ،‫اين‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫اثربخش‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارزيابی‬ ‫برای‬ ‫اهميت‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫فرايند‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫مولفه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫پيشنهادی‬ ‫فرايند‬ ‫چنانچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫امر‬ ‫اين‬ .‫شد‬ ‫شناخته‬ ،‫باشد‬ ‫ساده‬ ‫برنامه‬ ‫يک‬ ‫اجرای‬‫بيشتری‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫آن‬ ‫سازمانی‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫فرايندهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اجرا‬ ‫نيز‬ ‫می‬ ‫تضمين‬ ‫آن‬ ‫موفقيت‬ ‫و‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گنجانده‬ ‫نيز‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ‫نتايج‬ ‫نيز‬ ‫ساختاری‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫ساير‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫د‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زيرساخت‬‫برنامه‬ ‫پيشبرد‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫ر‬ .‫است‬ ‫اهميت‬ ‫ميزان‬ ‫باالترين‬ ‫حائز‬ ‫پيشنهادی‬ ‫جدول‬ ‫خبرگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشي‬ ‫تيم‬ ‫ارزيابي‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫ارزيابي‬ ‫نهايي‬ ‫ارزيابان‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫سريع‬ ‫محاسبه‬ ‫براي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫پيشنهاد‬ ۷.۵۰ ۷.۰۰ ۷.۶۰ ۹.۰۰ ۸.۸۰ ۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ‫کافی‬‫بودجه‬ ‫وجود‬ ‫سازمانی‬ ‫آمادگی‬ ‫سازمانی‬ ‫اولویت‬ ‫از‬ ‫ی‬‫گیر‬ ‫بهره‬‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ماموریتها‬ ‫با‬ ‫همسویی‬‫ی‬ ‫سازمانی‬ ‫نمودار‬5.‫ساختاری‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬
 • 15. ‫هاي‬ ‫ميانگين‬ ،‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫امتياز‬ ‫و‬ ‫پژوهشي‬ ‫تيم‬ ‫و‬ ‫خبرگان‬ ‫نظرات‬ ‫ميانگين‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫جدول‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گرد‬ ‫آنها‬ ‫باالسري‬1‫را‬ ‫نهايی‬ ‫امتياز‬ ‫و‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫جدول‬2‫از‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫ارزيابي‬ . ‫خبرگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگران‬ ‫ديدگاه‬ ‫های‬‫مولفه‬ ‫اصلی‬ ‫امتیاز‬ ‫میانگن‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫امتیاز‬ ‫تیم‬ ‫پژوه‬ ‫شی‬ )‫(ت‬ ‫خبرگ‬ ‫ان‬ )‫(خ‬ ‫نها‬ ‫یي‬ )‫(ن‬ ‫تیم‬ ‫پژوه‬ ‫شی‬ ‫خبرگ‬ ‫ان‬ ‫نها‬ ‫یي‬ 1‫انسانی‬‫نیروی‬‫های‬‫.ویژگی‬ 4066/39401-1‫.مجریان‬ ‫امتیاز‬ 1-1-1‫انگیزه‬ ‫.میزان‬ 888 ‫ت‬‫خ‬‫ن‬ 25 76/ 24 25 1-1-2‫و‬ ‫.مهارت‬ ‫تجربه‬ 960/89 1-1-3‫از‬ ‫درست‬ ‫.درک‬ ‫برنامه‬ 816/88 1-2‫مخاطبان‬. ‫امتیاز‬1-2-1‫مناسب‬ ‫.میزان‬ ‫بودن‬ 330/33 ‫ت‬‫خ‬‫ن‬ 1-2-2‫پذیرش‬ ‫.میزان‬ 360/35/3 1 5 90/1415 1-2-3‫دسترس‬ ‫.در‬ ‫بودن‬ 310/33 1-2-4‫بودن‬ ‫.عضو‬310/25/2 1-2-5‫.میزان‬ ‫از‬ ‫تاثیرپذیری‬ ‫نتیجه‬ 380/23 2‫ویژگی‬. ‫های‬ ‫فرایندی‬2090/1920 2-1‫اجرا‬ ‫.سادگی‬560/55/5 2-2‫اجرا‬ ‫.سرعت‬550/45/4 2-3‫سازمانی‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫فرایند‬ ‫.وجود‬530/55 2-4‫عملی‬ ‫الگوی‬ ‫.وجود‬550/45 3‫های‬‫ویژگی‬. ‫ساختاری‬ 4090/3940 3-1‫سازمان‬ ‫ماموریتهای‬ ‫با‬ ‫.همسویی‬880/85/8 3-2‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫.میزان‬1095/9 3-3‫سازمانی‬ ‫.اولویت‬860/78 3-4‫سازمانی‬ ‫.آمادگی‬777 3-5‫بودجه‬ ‫وجود‬ .‫کافی‬750/77
 • 16. ‫جدول‬ ‫اساس‬ ‫بر‬2‫ترويج‬ ‫پيشنهادي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫مورد‬ ‫راهبري‬ ‫الزامات‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫حداكثري‬ ‫امتياز‬ ‫از‬ ‫سنجش‬ ‫مالك‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬100.‫است‬ :‫شود‬ ‫عمل‬ ‫بايد‬ ‫زير‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫پيشنهادي‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫سنجش‬ ‫براي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫سنجيده‬ ‫فرعي‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫ابتدا‬ ‫برنامه‬ ‫فرعي‬ ‫هاي‬ ‫مولفه‬ ‫مجموع‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫كسب‬ ‫امتياز‬ ‫چنانچه‬ ‫پيشنهادي؛‬ ‫بين‬80‫تا‬100‫جزو‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫عالي‬ ‫برنامه‬ ‫باشد‬ ‫هاي‬ ‫اولويت‬1.‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫بين‬60‫تا‬79‫شود‬ ‫مي‬ ‫شناخته‬ ‫خوب‬ ‫برنامه‬ ،‫باشد‬ ‫امتياز‬ ‫اولوي‬ ‫جزو‬ ‫و‬‫هاي‬ ‫ت‬2.‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫بين‬40‫تا‬59‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫متوسط‬ ‫برنامه‬ ‫اين‬ ،‫باشد‬ ‫اولويتهاي‬ ‫جزو‬3.‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫امتياز‬ ‫پيشنهادي‬ ‫برنامه‬ ‫چنانچه‬40‫كسب‬ ‫را‬ ‫نمي‬ ‫قرار‬ ‫اولويت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تلقي‬ ‫ضعيف‬ ‫برنامه‬ ‫اين‬ ‫كند‬ .‫گيرد‬ ‫اولويت‬ ‫امتياز‬ ‫اي‬ ‫برنامه‬ ‫كه‬ ‫صورتي‬ ‫در‬1‫كسب‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫معرفي‬ ‫پيشنهادي‬ ‫الگويي‬ ‫حسب‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ،‫نكند‬ .‫كرد‬ ‫عمل‬ ‫برنامه‬ ‫معايب‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫تقويت‬ ‫براي‬ ‫ششم‬ ‫فصل‬ ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫رضوي‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مركزي‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫براي‬ ‫تاكنون‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫متعددي‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫مطالعه‬ ‫اج‬ ‫مسئوليت‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫سازوكارهاي‬ ‫تعيين‬‫طرح‬ ‫تماعي‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫انتظار‬ ‫راستا‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫لذا‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫تدوين‬ ‫جامعي‬ ‫اشاره‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫برآورده‬ ‫هنوز‬ ‫مسئوالن‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقاي‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫فعاليت‬ ‫يكسري‬ ‫شد‬ ‫عالقه‬ ‫حسب‬ ‫فعاليتها‬ ‫اين‬ ‫غالبا‬ ‫ولي‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫كتابخانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫بخشهاي‬ ‫و‬ ‫كتابداران‬‫بدون‬ ‫موردي‬ ‫و‬ ‫مقطعي‬ ‫و‬ ‫عملكرد‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫منسجم‬ ‫اي‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫مقوله‬ ‫به‬ ‫نگرش‬ ‫كم‬ ‫نقش‬ ‫مركزي‬ ‫كتابخانه‬ ‫مراجعان‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقاي‬ ‫اين‬ ‫خطير‬ ‫رسالت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بنابراين‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫رنگي‬ ‫جامع‬ ‫اي‬ ‫مطالعه‬ ‫دارد‬ ‫جا‬ ‫كتابخانه‬‫سازوكاري‬ ‫تعيين‬ ‫براي‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫نوجوانخان‬ ‫و‬ ‫خان‬‫خ‬‫جوان‬ ‫سخنی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫عضويت‬ ‫آمار‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫دختر‬ ‫و‬ ‫پسر‬‫عضخويت‬ ‫گخاهی‬ ‫کخه‬ ‫دهخد‬ ‫مخی‬ ‫نشخان‬ ‫سالها‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫خاره‬‫خ‬‫يکب‬ ‫به‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫منطقی‬ ‫نظم‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫ساالنه‬ ‫سخ‬ ‫(در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫منفی‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫سقوط‬ ‫يک‬ ‫با‬‫ال‬1390‫گخروه‬ ، ‫خويت‬‫خ‬‫عض‬ ‫آمخار‬ ‫نتيجخه‬ ‫در‬ ،)‫دختخر‬ ‫نوجوانخان‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫سنی‬ ‫از‬ .‫کنخد‬ ‫نمی‬ ‫توجيه‬ ‫را‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫رشد‬ ‫وضعيت‬ ‫ساالنه‬ ،‫(آبروشخن‬ ‫هخای‬ ‫پژوهش‬ ‫نتايج‬ ‫طرفی‬1375،‫(طالبخان‬ ‫)؛‬1379‫)؛‬
 • 17. ،‫عمومی‬ ‫افکار‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫ملی‬ ‫(مرکز‬1379‫و‬ ‫(کخاممی‬ ‫و‬ ) ،‫فرجی‬1381‫توجه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ )‫گخروه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫دينداری‬ ‫به‬ ‫گفخت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫مطلوبی‬ ‫وضعيت‬ ‫در‬ ‫سنی‬ ‫وب‬ ،)‫خاعی‬‫خ‬‫اجتم‬ ‫هخای‬ ‫شبکه‬ ‫(همچون‬ ‫ديگر‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫شايد‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫آگاهی‬ ‫سطح‬ ‫باالبردن‬ ‫...در‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سايت‬ .‫انخد‬ ‫داشخته‬ ‫نقخش‬ ‫آنها‬ ‫نيازهای‬ ‫رفع‬ ‫نيز‬‫ايخن‬ ‫بخر‬ ‫عخالوه‬ ‫مزيد‬ ‫نيز‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬‫وبا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫علت‬ ‫بر‬‫عرصخه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫انسان‬ ‫زندگی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬،‫مطالعخه‬ ‫هخای‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫تغييخر‬ ‫بخه‬ ‫بخا‬ ‫همگام‬ ‫بايستی‬ ‫کتابداران‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫گرديده‬ ‫منجر‬ ‫نائخل‬ ‫نوآوريهخايی‬ ‫بخه‬ ،‫فناوری‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ،‫ذائقه‬ ‫تغيير‬ ‫اين‬ .‫شوند‬ ‫حاکی‬ ‫نيز‬ ‫جوانان‬ ‫و‬ ‫نوجوانان‬ ‫دينی‬ ‫مطالعه‬ ‫سطح‬ ‫بودن‬ ‫پايين‬ ‫کار‬ ‫کم‬ ‫از‬‫مخی‬ ‫نشخان‬ ‫را‬ ‫کتابخانخه‬ ‫در‬ ‫خر‬‫خ‬‫ام‬ ‫اين‬ ‫متوليان‬ ‫ی‬ ،‫مناسخب‬ ‫هخای‬ ‫خاب‬‫خ‬‫کت‬ ‫معرفی‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫امر‬ ‫اين‬ .‫دهد‬ ‫و‬ ‫خد‬‫خ‬‫نق‬ ‫جلسخات‬ ‫برگخزاری‬ ‫عدم‬ ،‫ماهر‬ ‫کتابشناسان‬ ‫آموزش‬ ‫عدم‬ ‫مسائلی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫و‬ ‫مدون‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫نداشتن‬ ،‫کتاب‬ ‫بررسی‬ .‫باشد‬ ‫مربوط‬ ‫دست‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫نيز‬ ‫بانوان‬ ‫و‬ ‫آقايان‬ ‫کتاب‬ ‫گردش‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫آمار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫اين‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫برخوردار‬ ‫مطلوبی‬ ‫وضعيت‬ ‫اين‬ ‫در‬ )‫نام‬ ‫(ثبت‬ ‫عضوگيری‬ ‫نسبی‬ ‫کاهش‬ ‫شاهد‬ ‫اخير‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫نتايج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫اين‬ .‫هستيم‬ ‫نيز‬ ‫اعضاء‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫پژوهش‬(‫عمومی‬ ‫افکار‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫مرکز‬1381‫نيز‬ )‫حاکی‬ .‫دارد‬ ‫دينی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫وضعيت‬ ‫بودن‬ ‫پايين‬ ‫از‬ ‫خايی‬‫خ‬‫ه‬ ‫کتابخانخه‬ ‫فقخدان‬ ،‫خانه‬ ‫در‬ ‫هدايتگر‬ ‫محيط‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫ناديخده‬ ‫نيخز‬ ‫و‬ ‫خدارس‬‫خ‬‫م‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫کتابهای‬ ‫بالطبع‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫خومی‬‫خ‬‫عم‬ ‫هخای‬ ‫کتابخانخه‬ ‫در‬ ‫جامعخه‬ ‫از‬ ‫قشر‬ ‫اين‬ ‫نياز‬ ‫گرفتن‬ ‫ترغ‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫آنها‬ ‫اطالعاتی‬ ‫نياز‬ ‫به‬ ‫پاسخگويی‬ ‫برای‬‫يخب‬ ‫از‬ ‫خد‬‫خ‬‫توان‬ ‫مخی‬ ،‫خی‬‫خ‬‫دين‬ ‫کتابهای‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫قشر‬ ‫اين‬ .‫باشخد‬ ‫خژوهش‬‫خ‬‫پ‬ ‫جامعخه‬ ‫در‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫موانع‬ ‫جمله‬‫از‬ ،‫قبخولی‬ ‫نمخره‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اکثر‬ ‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫خخود‬ ‫جخزوات‬ ‫و‬ ‫کتابهخا‬ ‫مطالعخه‬ ‫بخرای‬ ‫کتابخانه‬ ‫محيط‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫قصد‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫آنها‬ ‫مطالعه‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫است‬ ‫پژوهشگران‬ ‫از‬ ‫بسياری‬ ‫تحقيقات‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫اين‬ .‫لذت‬ ‫کسب‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫آديخو؛‬ ‫و‬ ‫(اگانرومبی‬ ‫چون‬2005‫هخاو؛‬ ،2007‫حسخن؛‬ ‫و‬ ‫كخريم‬ ، 1995‫در‬ ‫کخه‬ ‫اسخت‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تاييد‬ ‫مورد‬ ‫نيز‬ ) ‫کارهخای‬ ‫جخزء‬ ‫مطالعخه‬ ‫کخه‬ ‫خوانندگانی‬ ‫تعداد‬ ‫کشورها‬ ‫اکثر‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫کم‬ ‫است‬ ‫ايشان‬ ‫روزمره‬ ‫و‬ ‫عادی‬‫حخال‬ ‫در‬ ‫روز‬ .‫هستند‬ ‫کاهش‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫اولويت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫آمار‬ ‫منابع‬ ‫خريداری‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫به‬ ،‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫کتابخانه‬ ‫(پيوست‬ ‫اسالمی‬1‫است‬ ‫انتظار‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ )‫سازمان‬ ‫اساسنامه‬ : ‫برخوردار‬ ‫نيز‬ ‫نشيب‬ ‫و‬ ‫فراز‬ ‫از‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مح‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫بوده‬‫اين‬ ‫بر‬ ‫نيز‬ ‫پژوهش‬ ‫اين‬ ‫ققان‬
 • 18. ‫مذهبی؛‬ ‫مراسم‬ ‫(مثل‬ ‫مذهبی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫جريانات‬ ‫که‬ ‫باورند‬ ‫به‬ ‫ترغيب‬ ‫در‬ ‫گروهی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫نيز‬ ‫و‬ )‫سوگواريها‬ ‫و‬ ‫اعياد‬ ‫بخش‬ ‫مطلب‬ ‫اين‬ ‫گواه‬ .‫دارند‬ ‫بسزايی‬ ‫سهم‬ ‫مذهبی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هايی‬ ‫مناسبت‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫مذهبی‬ ‫های‬ ‫سريال‬ ‫همزمان‬ ‫مر‬ ‫ناخواسته‬ ‫و‬ ‫خواسته‬‫می‬ ‫تشويق‬ ‫و‬ ‫ترغيب‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دم‬ ‫برنامه‬ ‫عدم‬ ،‫مطالعه‬ ‫وضعيت‬ ‫بودن‬ ‫نامطلوب‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫کنند‬ ‫و‬ ‫مديران‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مفيد‬ ‫مطالعه‬ ‫ريزی‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫روشن‬ ‫کتابداران‬ ‫منتشر‬ ‫آمار‬ ‫شد؛‬ ‫اشاره‬ ‫بدان‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫رو‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫وزار‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫حکايت‬ ‫ايران‬ ‫کتاب‬ ‫خانه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬‫ارشاد‬ ‫ت‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫انتشار‬ ‫به‬ ،‫مربوط‬ ‫مسئوالن‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫مردم‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫در‬ ‫دينی‬ ‫های‬ ‫آموزه‬ ‫منابع‬ ‫خريد‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ ‫به‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫کتابخانه‬ ‫توجه‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫انتشار‬ ‫توليد‬ ‫در‬ ‫مسئوالن‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫سو‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫دينی‬ ‫م‬ ‫دينی‬ ‫کتب‬ ‫مطالعه‬ ‫افزايش‬ ‫به‬ ،‫ديگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫و‬ ‫نگرديده‬ ‫نجر‬ ‫راکد‬ ‫رشدی‬ ‫از‬ ‫بعضا‬ ‫متاسفانه‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫مالحظه‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫و‬ ‫زيربنايی‬ ‫داليل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫امر‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫منفی‬ ‫و‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بسياری‬ ‫فرهنگی‬ .‫طلبد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫زمينه‬ ‫و‬ ‫خه‬‫مطالعخ‬ ‫خا‬‫خ‬‫ب‬ ‫خه‬‫خ‬‫رابط‬ ‫در‬ ‫خر‬‫خ‬‫ديگ‬ ‫خت‬‫خ‬‫اهمي‬ ‫خائز‬‫خ‬‫ح‬ ‫خه‬‫خ‬‫نکت‬ ‫خا‬‫خ‬‫ام‬ ‫ها‬ ‫سياست‬ ،‫کتابخوانی‬‫از‬ ‫جامعخه‬ ‫مطالبخات‬ ‫و‬ ‫عخالی‬ ‫آموزش‬ ‫ی‬ ‫سخال‬ ‫های‬ ‫فصل‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫معموال‬ .‫است‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫خام‬‫خ‬‫تم‬ ‫در‬ ‫خه‬‫خ‬‫روي‬ ‫خن‬‫خ‬‫اي‬ ‫و‬ ‫خم‬‫خ‬‫داري‬ ‫خوری‬‫کشخ‬ ‫خامع‬‫خ‬‫ج‬ ‫خای‬‫خ‬‫ه‬ ‫خون‬‫خ‬‫آزم‬ ‫و‬ ‫خه‬‫خ‬‫کتابخان‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫کننده‬ ‫مراجعه‬ ‫فشارهای‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫کتابخانه‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫خانه‬ ‫قرائت‬ ‫به‬ ‫کتابخانه‬ ‫تبديل‬ ‫نيازها‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ها‬‫در‬ ‫امخا‬ ‫مراجعاننخد؛‬ ‫متنوع‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ی‬ ‫نيخاز‬ ‫اعظخم‬ ‫قسخمت‬ ‫کخه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫سياست‬ ‫اين‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫ناچخار‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫و‬ ‫باشخد‬ ‫مطالعخه‬ ‫فضخای‬ ‫تخصخيص‬ ،‫کننده‬ ‫مراجعه‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫همسو‬ ‫کننده‬ ‫مراجعه‬ ‫نياز‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫دنبخال‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫مراجعان‬ ‫فراوان‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫نتيجه‬ ‫خو‬ ‫اطالعاتی‬ ‫نياز‬.‫هستند‬ ‫مطالعه‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫رضخوی‬ ‫خدس‬‫خ‬‫ق‬ ‫آستان‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ،‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫غنخی‬ ‫خابع‬‫خ‬‫من‬ ‫از‬ ‫همگخی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫اسالمی‬ ‫مراکز‬ ‫بخه‬ ‫مراکخز‬ ‫ايخن‬ ‫مراجعخان‬ ‫نخدرت‬ ‫خه‬‫خ‬‫ب‬ ‫و‬ ‫برخوردارند‬ ‫اسالمی‬ ‫بخين‬ ‫پژوهشخی‬ ‫اينکه‬ ‫مگر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫مرکزی‬ ‫کتابخانه‬ ‫داشت‬ ‫ای‬ ‫رشته‬‫خدمات‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫يا‬ ‫باشند‬ ‫ه‬ .‫باشد‬ ‫آنها‬ ‫استفاده‬ ‫اولويت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫جانبی‬ ‫اجرای‬ ‫مرحله‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقای‬ ‫سازوکار‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫تدوين‬ ‫از‬ ‫دشوارتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫سازی‬ ‫پياده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫توجه‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ،‫امروزه‬ .‫است‬ ‫برنامه‬ ‫توج‬ ‫برنامه‬ ‫تدوين‬‫از‬ ‫بسياری‬ ‫ترتيب‬ ‫بدين‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ه‬ ‫بر‬ .‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫کاغذ‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫يکی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫متعدد‬ ‫مطالعات‬ ‫اساس‬
 • 19. ‫جامع‬ ‫ديد‬ ‫نداشتن‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫فقدان‬ ‫موفقيت‬ ‫عدم‬ ‫اين‬ ‫داليل‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫شدن‬ ‫اجرايی‬ ‫به‬ ‫پيشنها‬ ‫الگوی‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫سازوکار‬ ‫دی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫پژوهش‬ ‫نتايج‬ ‫حاصل‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫اسناد‬ ‫مرکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫موزه‬ ،‫ها‬ ‫کتابخانه‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمايش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نظری‬ ‫مطالعات‬ ‫پيشنهادی‬ ‫الگوی‬ ‫گيری‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫نظريات‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫مدنظر‬ ‫همواره‬ ‫علمی‬ ‫پشتوانه‬ ‫و‬ ‫خبرگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫تيم‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مطالعه‬ ‫راهبردهای‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ماهيت‬ ‫همچنين‬ ‫اس‬ ‫اين‬ ‫آن‬ ‫بارز‬ ‫ويژگی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬‫پيشنهادی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫ت‬ .‫گيرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫ارزيابی‬ ‫مورد‬ ‫بارها‬ ‫پيشنهادی‬ ‫الگوی‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫سازوکار‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تالش‬ ‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫اسناد‬ ‫مرکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫موزه‬ ‫پيشنهادی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫ای‬ ‫گونه‬‫تا‬ ‫شوند‬ ‫ارزيابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫دقيق‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫بودن‬ ‫اجرايی‬ ‫قابليت‬ ‫شکل‬‫شماره‬2.‫در‬ ‫مطالعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترويج‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫پيشنهادی‬ ‫الگوی‬ ‫مرکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫موزه‬ ،‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫سازمان‬‫رضوی‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫اسناد‬