18 yüzyılda avrupa da müziğe ve müzisyenlere bakış

P
18.YÜZYILDA AVRUPA‟DA MÜZĠĞE
ve MÜZĠSYENLERE BAKIġ
18 YÜZYILDA AVRUPA‟DA HAKĠM OLAN

MÜZĠK AKIMLARI
 BAROK MÜZĠK
 ROKOKO MÜZĠK

 KLASĠK MÜZĠK
18.YÜZYIL AVRUPA‟SININ MÜZĠSYENLERE
BAKIġI
BAROK MÜZİK AKIMI
1600-1750
 Klasik Batı Müziği tarihinde, ilk opera denemesi olan
dafne operası ile baĢlayıp, ünlü besteci J. Sebastian
Bach‟ ın ölümü olan 1750 yılına kadar geçen yaklaĢık
150 yıllık sürece Barok Dönem adı verilmektedir.
 Dönemin baĢlangıç bestecisi olarak
Monteverdi, kapanıĢ bestecisi olarakta Bach
gösterilmektedir.
 Barok kelimesi dönemi aĢağılamak için Klasik
Dönemde verilmiĢ bir isimdir. Portekizce iĢlenmemiĢ
çarpık inci anlamına gelen barok kelimesi aslında bir
denizcilik terimidir.
Barok Dönemi genel anlamı ile üç baĢlık
altında değerlendirilmektedir;
Erken Barok: 1600-1650
Önemli Bestecileri: Monteverdi, Gesualdo
Gelişme (Yayılma, Orta)Dönemi: 1650-1700
Önemli Bestecileri: A. Scarlatti, Corelli, H. Purcell
Olgun (Doruk) Barok: 1700-1750
Önemli Bestecileri: Vivaldi, Telemann, Handel, J. S.
Bach
 „‟Kontrast‟‟: Aynı tınılardaki çalgılar birbirleriyle
savaĢırcasına, birbirleri ile karĢıtlık oluĢtururlar.konçertolar devri

 Müziksel ifadeyi güçlendirmek için kullanılan ses düzeyinin
alçalıp yükselmesi
 Çalgı müziği büyük ilerleme-- çalgılar için bestelenen
yapıtlar çoğalır. Ses müziği ve çalgı müziğinin
birleĢtirilmesi filizlenir.
 Kontrast oluĢturmak amacıyla eĢlik çalgıları tekdüze
hareket ederken, vokal hareketli ve süslü davranır.
 Konçerto, süit, senfonin atası olan sinfonia gibi çalgısal
türlerin yanı sıra oratoryo, kantat, opera gibi diğer türlerde
ortaya çıkmıĢtır.
 Sanatsal değeri olan operalar
 Müzik,evrensel dil
 Eserin baĢka bir bölüme geçeceğini veya bittiğini
belirten bir olgunun kullanılması
 Tempo değiĢimini belirten bitiĢ bölümleri
 Eserlerde kapanıĢlar ve geçiĢler daha güçlü
 Öncelikle Tanrı‟yı ve dini yüceltmek amaçlı, Kilise
dıĢındaki soylu kesimden soylu insanların kulak
zevki için de bestelenmekteydi.
 Ton değiĢimi=modülasyon teknikleri

 Majör ve minör kalıplar sistematik
ROKOKO MÜZİK AKIMI
1725-1775
Rönesans‟tan beri inĢa edilen su çeĢmelerinin
süslemelerinden esinlenilmiĢtir “rokay”;Ġtalya‟da
revaçta olan, bahçeler ile çizimler içeren kuytuları
(grotto) kaya ve deniz kabuklarıyla süsleme sanatı,
Fransa‟da resim ve mimari gibi görsel sanatlarda
ifadesi çoğalıp, gravür sanatı üzerinden bütün
Avrupa‟ya yayılan Rokoko‟yu böylece doğurmuĢtur.
 Barok geleneğinin bakıĢımsız mücevher gibi
iĢlenmiĢ armoni ve ağır kontrapuan yapılarına
baĢkaldırıp, sonradan Klasik müziğin örnek alacağı
sadelik ile yeniliği getirmiĢ
 Rönesans Akımının devamı olarak da
düĢünülebilecek olan Rokoko, Barok‟un uhrevi
görkemini geride bırakarak, onun yerine
aydınlanmacılığı, insancıllığı ve duygusallık ile
mantığın bütünleĢtiği kıvrak ölçülülüğü getirmiĢtir.
 *Kontpuan:Birbirlerine armonik açıdan bağlı, ancak ritim
ve gelişimi (kontur) bağımsız olan seslerin ilişkisine
verilen ad.
 Fransa‟da Jean-Baptiste Lully, Ġngiltere‟de Henry
Purcell, Almanya‟da Dietrich Buxtehude,Ġtalya‟da Archangelo
Corelli ve Alessandro Scarlatti, Rokoko‟nun öncülü baĢlıca
Barok bestecileri
 François Couperin (1668-1733) , pek arı-duru güzellikteki
Klavsen eserleriyle, Fransız Barok-Rokoko geçiĢini harikulade
anlatabilen besteci
 ÇağdaĢ armoni tekniğinin mihenk taĢlarından ünlü Fransız
müzisyen Jean-Philippe Rameau (1683-1764),müzikte abartılı
dramatizasyonu kaldırmayı önermiĢ ve müzikte kendini
Rokoko ölçülülüğü ile sınırlandırmaya çabalamıĢtır.
 Ġtalya‟da erken Rokoko esinleri Antonio Vivaldi(16751741), Venedik kıvamında, yumuĢak ve dokunaklı, neĢe ile
hüznün sarmaĢtığı, duygulu ve insancıl yönleriyle gönül
okĢayan Ģaheser müzikler
KLASİK MÜZİK AKIMI
1750-1791(!)
 Avrupa bir bakıma Klasik Yunan ve Roma
çağlarındaki, kesintili de olsa yaygın olan barıĢı ve
uygarlığı özlemlemiĢ, o döneme özgü “doğa aĢkı” ve
“hümanizm” üzerinden yüceltilen Antik
erdemler, yeniden yaĢatılmak istenmiĢ böylelikle Klasik
müziği doğurmuĢtur.

 Klasik müzik, 18. yüzyıldan baĢlayarak, Avusturya
Ġmparatorluğu‟nun baĢkenti Viyana ile özdeĢleĢmiĢtir.
 Batı müziğinde J. S. Bach‟ ın ölümü olan 1750 yılında
baĢlayıp, 1800‟ lü yıllarda sona eren müzik akımına
Klasik Dönem adı verilmektedir. Kimi müzikologlara
göre dönemin sona ermesi 1789 Fransız Ġhtilali
iken, bazı müzikologlara göre de, Mozart‟ ın ölümü olan
1791 yılıdır.
 Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Stamitz, Gluck, Kla
sik Dönemin önemli bestecilerindendir.
 Barok Dönemde kullanılan sürekli bas yerini
homofoniye(tek seslilik), çembalo ise yerini piyanoya
bırakmıĢtır.
 Senfoniler
 Müzik tarihinde Viyana Klasikleri olarak bilinen;
Haydn, Mozart ve Beethoven, dönemin en önemli
bestecileridir. Bu üç besteci piyano
sonatları, konçertolar, senfonik eserler ile kendilerinden
sonraki dönemlere ıĢık tutmuĢlardır. Klasik Dönem
müziğinde melodi ve armoni öne çıkartılarak sade bir
biçimde uygulanmıĢ, müziğin sadece soyluların değil
tüm halkın kültürel yapısına hitap etmesi gerekliliği
savunulmuĢtur.
 Klasik Dönemin ilk evresi olarak, C. P. Emmanuel
Bach ve Johann Stamitz önderliğinde kurulan
Mannheim okulu önderliğinde, Erken Klasik
Dönem--Christoph Willibald (von) Gluck’ un
opera sanatına yeni bir boyut kattığı dönem
 Yüksek Klasikler --ikinci evre-- Klasik Dönemin
doruğu--Haydn ve Mozart(626 eser)
 Geç Klasikler olarak bilinen son evrede Beethoven
ve Schubert müzikte ön planda--romantik dönemin
kapılarını aralamışlar
MÜZİSYENLERE BAKIŞ
 Barok müzik, feodal aristokrasinin özel alanına ait bir etkinlik
olarak kalır bu yüzyıl boyunca
 Barok müzik, J.S.Bach dönemindeki besteciler
kiliselerde, belediye ve saraylarda veye bir operada
görevliydiler.
 Werner Stark’ın, The Sociology of Knowledge’da belirttiği
gibi, Haydn, Kont Esterhazy için müzik bestelemekte, bu
müzik, Esterhazy Şatosu’nda, ona ait olan özel alanda icra
edilmektedir. (Haydn, bu şatoda, yemeklerini Esterhazy
Kontu’nun uşaklarıyla birlikte yemektedir!)
 Kilise ve saray etkisinde olan Barok müziğinin aksine Klasik
müzik yavaş yavaş halka inmeye başlamış, saraylardaki
konser salonları yerini, halkında müziğe ulaşabilmesini
sağlayan büyük konser salonlarına bırakmıştır.
KAYNAKLAR
 http://www.bilgiustam.com/muzikte-klasik-donem/

 http://www.medeasanat.com/makale/klasik-muziktarihcesi.html
 http://www.ozanyarman.com/files/Barok-Rokoko.pdf
 http://www.bilgiustam.com/muzikte-barok-donem/

 http://tr.wikipedia.org/wiki/Klasik_m%C3%BCzik
 http://tr.wikipedia.org/wiki/Barok_m%C3%BCzik
1 von 16

Recomendados

UBUCIKO BOMLOMO von
UBUCIKO BOMLOMOUBUCIKO BOMLOMO
UBUCIKO BOMLOMOCebolenkosi Sibusiso Shabalala
2.5K views20 Folien
Izindlela zesenzo von
Izindlela zesenzoIzindlela zesenzo
Izindlela zesenzouniversity of johannesburg
630 views19 Folien
Recommender Engines von
Recommender EnginesRecommender Engines
Recommender EnginesThomas Hess
3.2K views41 Folien
Macumba von
MacumbaMacumba
MacumbaRicardo Drapeau
6.3K views51 Folien
Ubuciko bomlomo slides von
Ubuciko bomlomo slidesUbuciko bomlomo slides
Ubuciko bomlomo slidessbusiso khumalo
24K views15 Folien
2 home wiring von
2 home wiring2 home wiring
2 home wiringpsarur
98 views50 Folien

Más contenido relacionado

Similar a 18 yüzyılda avrupa da müziğe ve müzisyenlere bakış

Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari) von
Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari)Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari)
Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari)TungaKaanKocaba
2.1K views50 Folien
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt von
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).pptmaniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).pptDuYm14
71 views23 Folien
Pierre de la rue von
Pierre de la ruePierre de la rue
Pierre de la rueSevda Yıldız
507 views12 Folien
Pitoresk istanbul von
Pitoresk istanbul Pitoresk istanbul
Pitoresk istanbul Vural Yigit
441 views30 Folien
Muzikli Tiyatrolar von
Muzikli TiyatrolarMuzikli Tiyatrolar
Muzikli Tiyatrolarderslopedi
884 views27 Folien
sanat akımları von
sanat akımlarısanat akımları
sanat akımlarıhafize
12.3K views19 Folien

Similar a 18 yüzyılda avrupa da müziğe ve müzisyenlere bakış(20)

Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari) von TungaKaanKocaba
Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari)Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari)
Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari)
TungaKaanKocaba2.1K views
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt von DuYm14
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).pptmaniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt
DuYm1471 views
Pitoresk istanbul von Vural Yigit
Pitoresk istanbul Pitoresk istanbul
Pitoresk istanbul
Vural Yigit441 views
Muzikli Tiyatrolar von derslopedi
Muzikli TiyatrolarMuzikli Tiyatrolar
Muzikli Tiyatrolar
derslopedi884 views
sanat akımları von hafize
sanat akımlarısanat akımları
sanat akımları
hafize12.3K views
Mozartın çağdaşı müzi̇syenler von parantez
Mozartın çağdaşı müzi̇syenlerMozartın çağdaşı müzi̇syenler
Mozartın çağdaşı müzi̇syenler
parantez1.5K views
Picasso II von ***
Picasso IIPicasso II
Picasso II
***725 views
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect... von Nesrin
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
Nesrin 2 views
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect... von ***
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, Sakıp Sabancı Museum Painting Collect...
***305 views
Picasso I von ***
Picasso IPicasso I
Picasso I
***661 views
Bir Rönesans ressamı: Rafael von Oguz Bülbül
Bir Rönesans ressamı: RafaelBir Rönesans ressamı: Rafael
Bir Rönesans ressamı: Rafael
Oguz Bülbül4.4K views
Sanat Tari̇hi̇ - Barok Dönemi Mimarisi von Semih Barış
Sanat Tari̇hi̇ - Barok Dönemi MimarisiSanat Tari̇hi̇ - Barok Dönemi Mimarisi
Sanat Tari̇hi̇ - Barok Dönemi Mimarisi
Semih Barış4.6K views
6 Etkiledik Etkilendik Ama Nasi La LiçAkmak(2) von derslopedi
6 Etkiledik Etkilendik Ama Nasi La LiçAkmak(2)6 Etkiledik Etkilendik Ama Nasi La LiçAkmak(2)
6 Etkiledik Etkilendik Ama Nasi La LiçAkmak(2)
derslopedi1.6K views
DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI von guestb17e5e
DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARIDÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI
DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI
guestb17e5e45.2K views
Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlari von hafize
Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlariDünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlari
Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlari
hafize5.2K views
20.yüzyıl sanat akımı von hafize
20.yüzyıl sanat akımı20.yüzyıl sanat akımı
20.yüzyıl sanat akımı
hafize6.2K views
Kesişen Dünyalar,Intersecting Worlds.ppsx von Nesrin
Kesişen Dünyalar,Intersecting Worlds.ppsxKesişen Dünyalar,Intersecting Worlds.ppsx
Kesişen Dünyalar,Intersecting Worlds.ppsx
Nesrin 3 views

18 yüzyılda avrupa da müziğe ve müzisyenlere bakış

 • 1. 18.YÜZYILDA AVRUPA‟DA MÜZĠĞE ve MÜZĠSYENLERE BAKIġ 18 YÜZYILDA AVRUPA‟DA HAKĠM OLAN MÜZĠK AKIMLARI  BAROK MÜZĠK  ROKOKO MÜZĠK  KLASĠK MÜZĠK 18.YÜZYIL AVRUPA‟SININ MÜZĠSYENLERE BAKIġI
 • 3. 1600-1750  Klasik Batı Müziği tarihinde, ilk opera denemesi olan dafne operası ile baĢlayıp, ünlü besteci J. Sebastian Bach‟ ın ölümü olan 1750 yılına kadar geçen yaklaĢık 150 yıllık sürece Barok Dönem adı verilmektedir.  Dönemin baĢlangıç bestecisi olarak Monteverdi, kapanıĢ bestecisi olarakta Bach gösterilmektedir.  Barok kelimesi dönemi aĢağılamak için Klasik Dönemde verilmiĢ bir isimdir. Portekizce iĢlenmemiĢ çarpık inci anlamına gelen barok kelimesi aslında bir denizcilik terimidir.
 • 4. Barok Dönemi genel anlamı ile üç baĢlık altında değerlendirilmektedir; Erken Barok: 1600-1650 Önemli Bestecileri: Monteverdi, Gesualdo Gelişme (Yayılma, Orta)Dönemi: 1650-1700 Önemli Bestecileri: A. Scarlatti, Corelli, H. Purcell Olgun (Doruk) Barok: 1700-1750 Önemli Bestecileri: Vivaldi, Telemann, Handel, J. S. Bach
 • 5.  „‟Kontrast‟‟: Aynı tınılardaki çalgılar birbirleriyle savaĢırcasına, birbirleri ile karĢıtlık oluĢtururlar.konçertolar devri  Müziksel ifadeyi güçlendirmek için kullanılan ses düzeyinin alçalıp yükselmesi  Çalgı müziği büyük ilerleme-- çalgılar için bestelenen yapıtlar çoğalır. Ses müziği ve çalgı müziğinin birleĢtirilmesi filizlenir.  Kontrast oluĢturmak amacıyla eĢlik çalgıları tekdüze hareket ederken, vokal hareketli ve süslü davranır.  Konçerto, süit, senfonin atası olan sinfonia gibi çalgısal türlerin yanı sıra oratoryo, kantat, opera gibi diğer türlerde ortaya çıkmıĢtır.  Sanatsal değeri olan operalar
 • 6.  Müzik,evrensel dil  Eserin baĢka bir bölüme geçeceğini veya bittiğini belirten bir olgunun kullanılması  Tempo değiĢimini belirten bitiĢ bölümleri  Eserlerde kapanıĢlar ve geçiĢler daha güçlü  Öncelikle Tanrı‟yı ve dini yüceltmek amaçlı, Kilise dıĢındaki soylu kesimden soylu insanların kulak zevki için de bestelenmekteydi.  Ton değiĢimi=modülasyon teknikleri  Majör ve minör kalıplar sistematik
 • 8. 1725-1775 Rönesans‟tan beri inĢa edilen su çeĢmelerinin süslemelerinden esinlenilmiĢtir “rokay”;Ġtalya‟da revaçta olan, bahçeler ile çizimler içeren kuytuları (grotto) kaya ve deniz kabuklarıyla süsleme sanatı, Fransa‟da resim ve mimari gibi görsel sanatlarda ifadesi çoğalıp, gravür sanatı üzerinden bütün Avrupa‟ya yayılan Rokoko‟yu böylece doğurmuĢtur.
 • 9.  Barok geleneğinin bakıĢımsız mücevher gibi iĢlenmiĢ armoni ve ağır kontrapuan yapılarına baĢkaldırıp, sonradan Klasik müziğin örnek alacağı sadelik ile yeniliği getirmiĢ  Rönesans Akımının devamı olarak da düĢünülebilecek olan Rokoko, Barok‟un uhrevi görkemini geride bırakarak, onun yerine aydınlanmacılığı, insancıllığı ve duygusallık ile mantığın bütünleĢtiği kıvrak ölçülülüğü getirmiĢtir.  *Kontpuan:Birbirlerine armonik açıdan bağlı, ancak ritim ve gelişimi (kontur) bağımsız olan seslerin ilişkisine verilen ad.
 • 10.  Fransa‟da Jean-Baptiste Lully, Ġngiltere‟de Henry Purcell, Almanya‟da Dietrich Buxtehude,Ġtalya‟da Archangelo Corelli ve Alessandro Scarlatti, Rokoko‟nun öncülü baĢlıca Barok bestecileri  François Couperin (1668-1733) , pek arı-duru güzellikteki Klavsen eserleriyle, Fransız Barok-Rokoko geçiĢini harikulade anlatabilen besteci  ÇağdaĢ armoni tekniğinin mihenk taĢlarından ünlü Fransız müzisyen Jean-Philippe Rameau (1683-1764),müzikte abartılı dramatizasyonu kaldırmayı önermiĢ ve müzikte kendini Rokoko ölçülülüğü ile sınırlandırmaya çabalamıĢtır.  Ġtalya‟da erken Rokoko esinleri Antonio Vivaldi(16751741), Venedik kıvamında, yumuĢak ve dokunaklı, neĢe ile hüznün sarmaĢtığı, duygulu ve insancıl yönleriyle gönül okĢayan Ģaheser müzikler
 • 12. 1750-1791(!)  Avrupa bir bakıma Klasik Yunan ve Roma çağlarındaki, kesintili de olsa yaygın olan barıĢı ve uygarlığı özlemlemiĢ, o döneme özgü “doğa aĢkı” ve “hümanizm” üzerinden yüceltilen Antik erdemler, yeniden yaĢatılmak istenmiĢ böylelikle Klasik müziği doğurmuĢtur.  Klasik müzik, 18. yüzyıldan baĢlayarak, Avusturya Ġmparatorluğu‟nun baĢkenti Viyana ile özdeĢleĢmiĢtir.  Batı müziğinde J. S. Bach‟ ın ölümü olan 1750 yılında baĢlayıp, 1800‟ lü yıllarda sona eren müzik akımına Klasik Dönem adı verilmektedir. Kimi müzikologlara göre dönemin sona ermesi 1789 Fransız Ġhtilali iken, bazı müzikologlara göre de, Mozart‟ ın ölümü olan 1791 yılıdır.
 • 13.  Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Stamitz, Gluck, Kla sik Dönemin önemli bestecilerindendir.  Barok Dönemde kullanılan sürekli bas yerini homofoniye(tek seslilik), çembalo ise yerini piyanoya bırakmıĢtır.  Senfoniler  Müzik tarihinde Viyana Klasikleri olarak bilinen; Haydn, Mozart ve Beethoven, dönemin en önemli bestecileridir. Bu üç besteci piyano sonatları, konçertolar, senfonik eserler ile kendilerinden sonraki dönemlere ıĢık tutmuĢlardır. Klasik Dönem müziğinde melodi ve armoni öne çıkartılarak sade bir biçimde uygulanmıĢ, müziğin sadece soyluların değil tüm halkın kültürel yapısına hitap etmesi gerekliliği savunulmuĢtur.
 • 14.  Klasik Dönemin ilk evresi olarak, C. P. Emmanuel Bach ve Johann Stamitz önderliğinde kurulan Mannheim okulu önderliğinde, Erken Klasik Dönem--Christoph Willibald (von) Gluck’ un opera sanatına yeni bir boyut kattığı dönem  Yüksek Klasikler --ikinci evre-- Klasik Dönemin doruğu--Haydn ve Mozart(626 eser)  Geç Klasikler olarak bilinen son evrede Beethoven ve Schubert müzikte ön planda--romantik dönemin kapılarını aralamışlar
 • 15. MÜZİSYENLERE BAKIŞ  Barok müzik, feodal aristokrasinin özel alanına ait bir etkinlik olarak kalır bu yüzyıl boyunca  Barok müzik, J.S.Bach dönemindeki besteciler kiliselerde, belediye ve saraylarda veye bir operada görevliydiler.  Werner Stark’ın, The Sociology of Knowledge’da belirttiği gibi, Haydn, Kont Esterhazy için müzik bestelemekte, bu müzik, Esterhazy Şatosu’nda, ona ait olan özel alanda icra edilmektedir. (Haydn, bu şatoda, yemeklerini Esterhazy Kontu’nun uşaklarıyla birlikte yemektedir!)  Kilise ve saray etkisinde olan Barok müziğinin aksine Klasik müzik yavaş yavaş halka inmeye başlamış, saraylardaki konser salonları yerini, halkında müziğe ulaşabilmesini sağlayan büyük konser salonlarına bırakmıştır.
 • 16. KAYNAKLAR  http://www.bilgiustam.com/muzikte-klasik-donem/  http://www.medeasanat.com/makale/klasik-muziktarihcesi.html  http://www.ozanyarman.com/files/Barok-Rokoko.pdf  http://www.bilgiustam.com/muzikte-barok-donem/  http://tr.wikipedia.org/wiki/Klasik_m%C3%BCzik  http://tr.wikipedia.org/wiki/Barok_m%C3%BCzik