Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Presentation aralin

 1. MGA SALIK NA NAKAAAPEKTO SA DEMAND Ang indibidwal na Demand ay nagbabago dahil sa presyo. Ngunit sa pagbabago ng dami ng produkto na bibilhin ay may ibang salik na nakaaapekto bukod sa presyo.
 2. Okasyon: Sa kultura n gating bansa, likas sa ating mga Pilipino ang ipagdiwang Ng iba’t ibang okasyon na dumarating. Kaya sa bawat selebrasyon ay tumataas ang demand sa mga produkto na naaayon sa okasyonng pinagdiriwang. Halimabawa sa mga bulaklak at tsokolate kapag araw ng puso, kaarawan o anibersaryo, at mga laruan, damit o anung appliances at pag kain kapag sumasapit ang pasko at bagong taon. Ito ang dahilan sa pag taas ng DEMAND sa mga nasabing produkto kapag may iba’t ibang okasyon.
 3. Populasyon: Ito ay isang potential market ng isang bansa.Ang pag dami ng tao ay naglalarawan ng pagdami ng bilang ng mga konsyumer na siyang nag tatakda ng DEMAND. Ekspektasyon: Sa panahon ngayon na maraming kalamidad ang nangyayari sa ibat’ ibang panig ng daigdig at sa ating bansa, ang mga consumer ay nag iisip na maaring maapektohan ang kabuhayan ng bansa at ang pagtaas ng presyo ay maaring maganap. Sa ganitong sitwasyon n ang mga consumer ay nagpapanic buying, lalo na ang mga tao na may sapat o labis na salapi.
 4. Panlasa/Kagustuhan Ang pagkahilig ng mga pinoy sa mga imported na mga produkto ay isa sa mnga dahilan kung bakit mataas ang DEMAND sa mga ito. Sa bawat paglipas ng panahon ay nagbabago ang kagustuhan ng tao na nagreresulta ito sa pagtaas o pagbaba ng DEMAND sa iba’t ibang produkto.
 5. Presyo ng May-ugnay na Produkto: Ang pagtaas ng presyo ng produkto na dating ginagamit ang nag tutulak sa consumer na humanap na kapalit na produkto. Halimbawa, ang karne ng baka ang ginagamit dati sa sinigang, pero tumataas ang presyo nito na nag reresulta ng pag baba ng DEMAND nito dahilang konsyumer ay bumbili ng karne ng baboy bilang pamalit, kaya nag demand sa produktong ito ay tataas. Ito ang tinatawag na SUBSTITUTE GOODS na tumataas kapag mataas ang presyo na produkto na dating binibili. KITA: Ang salapi na tinatanggap ng tao kapalit ng ginagawang produkto at serbisyo ay tinatawag na kita. Ito ang basehan ng pagtatakda ng budget sa pamilya.
 6. Pagtulay sa Kurba ng Demand: Ang epekto ng presyo at ibang salik ng DEMAND ay mailalarawan sa pamamagitan ng GRAPH. Ang pagbabago sa presyo kung tumataasman o bumababa ay nag papakita ng pagbabago sa dami ng produktong gusting bilhin ng konsyumer. Pagbabago ng Kurba ng Demand: Kung ano ang presyo ay di magbabago, makikitaang pag babago ng kurba ng demand bunga ng iba’t ibang salik. Mag reresulta ang pagbabago ng demand mula sa kanan papuntang kaliwa o VICE VERSA.
 7. ANG ELASTIDAD NG DEMAND
 8. Di-elastik: Ang pag tugon ng konsyumer sa porsyento ng pagbabago ng presyo ay higit na mababa. Ang ganitong pag tugon ng konsyumer ay makikita sa mga produkto kailangang-kailangan tulad ng Bigas, asukal, langis, at tulad ng serbisyo ng tubig at elektrisidad.
 9. Ganap na Di-elastik Elastidad Ang kawalan ng kakayahan ng konsyumer na mag bawas ng demand sa bawat pag taas ng presyo ay makikita sa ganap na di-elastik na elastidad.
 10. Elastik: Ang value na mahigit sa isa ay naglalarawan sa elastic na elastisidad. Sa bawat porsyento ng pagbabago ng presyo ay nagiging elastic kung sa bataw 1% ng pag taas ng Presyo. Sa ganitong sitwasyon, ang mga nagtitinda ay hindi maaaring mag taas ng presyo sapagkat maraming produkto ang kapalit ng isang produkto na may mataas na presyo. Ganap na Elastik: Ito ang nag papakita na ang isang konsyumer ay hindi handing tumanggap ng anumang pagtaas ng presyo ngmga produktong maraming kapalit at di gaanong kailangan. Unitary: Ang pag tugon ng konsyumer sa porsyento ng pagbabago ng presyo ay tinatawag na unitary kapag ang value na katumbas ng 1 ang nakuha sa kompyutasyon.
 11. ANG MGA SUPPLY AT MGA SALIK NA NAKAAAPEKTO NG SUPPLY
 12. Kahulugan: Ang supply ay tumutukoy sa dami ngpektuhan din ng presyo. Ang Presyo ang pangunahing salik na nakaiimpluwensya sa dami ng ipinagbibiling produkto o serbisyo, habang ang ibang salik ay di-nagbabago. Ang gwai at kilos ng mga prodyuser ang pinag aaralan sa bahaging ito. Supply Schedule: Mula sa pag gamit ng supply FUNCTION na inilahad, makabubuo ng isang talaan na maglalarawan sa dalawang variables. Halimbawa, 60-20=40/10P=4P, idagdag sa naunang presyo na PhP22.00 ang 4P kaya ang presyo ay PhP26.00 sa Qs na 60. Supply curve: Ito ay nag papakita na sa presyong PhP200.00 ay hinding handa mag tinda ang isang tinder ng produktongasukal. Kapag ang presyo ng asukal ay tumaas sahalagang PhP22.00, ang tinder ay handing mag benta ng 20 kilos.
 13. Market Supply: Kapag pinag samasama ang ga supply ng bawat supplieray makukuha ang market supply. Halimbawa, ipaglalagay na mayroong tatlong supplier ng produktong asukal sa pamilihan. Upang malaman ang market supply saproduktong asukal ay pagsamasamahin ang mga supply. Batas ng Supply: Ay nagsasaad na habang ang presyo ng produkto ay tumataas, marami ang handing ipagbili ng mga produser.
 14. Ang mga salik na Nakaaapekto sa Supply:
 15. Dami ng nagtitinda: Ang dami ng tinder ng isang produkto ay dahilan ng pag dami ng supply ng nagsasabing produkto. Subsidy: Tulong na pinagkakaloob ng pamahalaan sa maliliit na negosyante at mga magsasaka ipang paramihin ang kanilang produksyon at pataasin ang supply ng mga produkto. Teknolohiya: Ito ay tumutukoy sa paggamit ng makabagong kaalaman at kagamitan sa paglikha ng mga produkto. Panahon/Klima: Ang produkto ay naayon sa kalagayan ng panahon sa isang lugar, lalo na sa mga produktong agrikultura.
 16. Ekspektasyon: Dahil sa inaasahan na pagtaas presyo sadarating na araw bunga ng mga pangyayari sa kapaligiran, tulad ng kahulugang pampolitika,digmaan ng mga bansa at pagkakaroon ng kalamidad. Presyo ng Alternatibong Produkto Kapag ang presyo ng produkto ay tumaas, ang mga supplier ay nagaganyak na magtinda ng nasabing produkto. Presyo ng mga Salik sa Produksyon: May iba’t ibang gastusin nakapaloob sa paglikha ng mga produkto. Isa na rito ang buwis, kontribusyon na ipinapataw ng pamahalaan sa mga tao at kompanya.
 17. ARALIN 18 Ang Pagbabago ng Supply at ang Elastisidad ng Supply
 18. Paglalarawan ng mga Graph ng Supply Pagtulay sa iisang Kurba Ang presyo ang pangunahing salik na nakaaapekto sa Supply. Ang pagtaas ng presyo ay nagbubunga ng pagtaas o pagdami ng supply.Ang sabay na pagtaas ng supply at presyo ay makikita sa isang graph na tinatawag na paggalaw sa iisang kurba(movement along the curve). Sa bawat pagtaas ng presyo ay dumarami ang produktong handang ipagbili. Ang pagbabago sa presyo at supply ay nakapaloob sa iisang kurba.
 19. Pagbabago sa Supply Hindi lamang presyo ang nakaaapekto sa supply, may mga salik pa nagiging dahilan ng pagbabago ng supply, kahit ang presyo ay hindi nagbabago. Ang pagbabago ng supply ay makikita sa pamamagitan ng paglipat ng kurba ng supply sa kanan o sa kaliwa na nagpapakita ng pagtaas o pagbaba ng supply. Hindi sa lahat ng pagkakataon y tumataas o dumarami ang supply dahil nararanasan din ang pagbaba ng supply ng produkto. Ang pagbaba ng supply ay ipinapakita ng paglipat ng kurba mula sa kanan papuntang kaliwa.
 20. Elastisidad ng Supply Ito ang sumusukat sa porsiyento ng pagtugon ng mga prodyuser sa porsiyento ng pagbabago ng presyo
 21. ARALIN 19 Ang Ekilibriyo at Gastusing Pamproduksiyon
 22. Pagkakasundo sa Pamilihan Ang pamilihan ay isang lugar kung saan nagaganap ang epektibong transaksiyon sa pagitan ng konsyumer at prodyuser. Kapag nagkakasundo an g konsyumer at prodyuser ay nagkakaroon ng Ekilibriyo sa pamilihan.
 23. Presyong Ekilibriyo Ang presyong ekilibriyo ay ang lebel ng presyo na umiiral sa pamilihan upang maganap ang bilihan sa pagitan ng konsyumer at prodyuser. Paano nalalaman ang presyong ekillibriyo sa pamilihan? Sa pag-alam ng presyong ekilibriyo,gamitin ang equation na Qd=80-3P at ang supply function na Qs=-100+6P Ekilibriyong Dami Ito ay tumutukoy sa dami ng produkto na handang bilhin at ipagbili ng konsyumer at prodyuser sa napagksundung presyo. Sa presyong ekilibriyo, mababatid kung ilan ang dami ng Demand at supply sa pamilihan.
 24. Pagbabago ng Ekilibriyo sa Pamilihan sanhi ng pagbabago ng Demand at supply Ang pagbabago o paggalaw ng alinman sa demand at supply ay makaaapekto sa ekilibriyo sa pamilihan at ang mismong sanhi ng pagbabago ay ang pagtaas ng gstusin sa produksiyon. Pagbabago ng Demand Habang Walang Pgbabago sa Supply Epekto ng pagkasawa sa pagkonsumo ng produkto Magkasabay na Pagbabago ng Demand at Supply. Ang sabay na pagababago ng supply at demand ay bunga ng mga salik na nakaaapekto sa dalawang konsepto tulad ng pagbabago sa panlasa at pagtaas ng gastusinsa produksiyon.
 25. ARALIN 20 Ang Gampanin ng Pamahalaan sa Pamilihan
 26. A.Price Control Ang RA 7581 na kilala sa tawag na Price Control Act ay ipinatupad upang maisagawa ng pamahalaan ang pagkontrol sa presyo ng mga bilihin. Price Ceiling-ang pinakamataas na presyong itinakda ng pamahalaan upang ipgbili ang mga produkto. Shortage-ay tumutukoy sa kulang na supply ng produkto batay sa Demand sa pamilihan.
 27. B. Price Support Binibigyan ng tulong at proteksiyon ng Pamahalaan ang mga maliliit na magsasaka at mangingisdana. Floor Price-ay mas mataas kaysa sa presyong ekilibriyo na umiiral sa pamilihan. Surplus-ay ang labis na supply ng produkto sa pamilihan.
Anzeige