ภารกิจครูปฏิบัติการ

ระดับครูปฏิบตการ
      ัิ
กลุมสาระ
    ่
การเรียนรูคณิ ตศาสตร์
     ้
ภารกจการเรยนรู ้
  ิ   ี
1.คิดดคนวิธแกปญหา
 1.คิ ค้ นวิ ี ก้้ ปั ั ญหา
     ้
  สารวจว่านกเรยนมีปญหาอะไรบางในรายวชาน้น
  ํ    ั ี   ั    ้    ิ ั

   ประชมปรกษาหารอกนกบครูในกลมสาระ
     ุ ึ   ื ั ั    ุ่

    หาแนวทางการแกไขปญหารวมกน
           ้ ั ่ ั

      นํ าไปปรับใช้กบนักเรียน
             ั
การแก้ปญหาเกี่ยวกับตัวผูเ้ รียน
                  ั

1. นักเรียนคิดวิธีแก้โจทย์ปญหา
               ั           1. ผูเ้ รียนควรฝึ กคิดแก้โจทย์ปญหา
                                         ั
คณิตศาสตร์ไม่เป็ น              คณิตศาสตร์บอยๆเพือนเป็ นแนวทาง
                               ่    ่
2. นักเรียนไม่สนใจและไม่ตงใจเรียน
                ั้         2. ผูเ้ รียนควรสนใจเรียนอย่าง
3. นักเรียนขาดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่   กระตือรือร้น
เรียน                       3. ผูเ้ รียนควรทบทวนเนื้อหาสาระที่
4. นักเรียนส่วนมากไม่มทกษะในการคิด
             ี ั         เรยนเพอใหเ้ กิดความเขา้ ใจยงข้น
                         ี ่ื           ่ิ ึ
คานวณ
  ํ                       4. ผูเ้ รียนควรฝึ กทักษะในการคิด
5. นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู ้     คานวณ โดยการทาแบบฝึกหดบอยๆ
                        ํ          ํ    ั ่
ต่างกัน                      5. ผูเ้ รียนต้องพยายามเพือให้มความ
                                       ่ ี
6. นักเรียนมีทศนคติทไม่ดต่อวิชา
        ั    ่ี ี         พร้อมทีสุดเท่าทีตนจะทําได้
                           ่     ่
คณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าคณิตศาสตร์เป็ น       6. ควรปรบทศนคตใหมในการเรยน
                                ั ั   ิ ่     ี
วชาทยาก น่าเบอหน่าย
 ิ ่ี      ่ื             คณิตศาสตร์และลองสนุกไปกับมัน
การแก้ปญหาเกี่ยวกับสือการเรียนรู ้
              ั      ่

1. สือมีนอย ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
   ่ ้
2. สอทมอยู่เขา้ ใจยาก นกเรยนไมเ่ ขา้ ใจขนตอนการใชหรอใชไ้ ม่
   ่ื ่ี ี     ั ี       ั้    ้ ื
เป็ น


      1. ควรจัดชันเรียนให้เล็กลง เพือจะได้ใช่สออย่างทัวถึง
           ้         ่     ่ื   ่
      2. ควรมีการอบรบ หรือ แนะนําวิธการใช้ก่อนจะให้นกเรียนใช้
                      ี         ั
      จรงเพอใหเ้ กดประสทธภาพสูงสุดในการใชสอ
       ิ ่ื   ิ  ิ ิ           ้ ่ื
การแกปญหาเก่ยวกบครูผูสอน
             ้ั   ี ั ้

1. ครูใช้วธการสอนแบบเก่า คือใช้
     ิี             1. ครูควรมีการโต้ตอบกับนักเรียน
การบรรยายเพยงอย่างเดยว
         ี    ี      ให้นกเรียนแสดงความคิดเห็นด้วย
                      ั
2. ครูสอนเร็วเกินไป เพราะกลัวจะ    2. ครูควรจัดสรรเนื้อหาให้เหมาะสม
สอนไม่จบเนื้อหา            กับนักเรียนก่อนนํามาสอน
3. ครูดุและเข้มงวด ทําให้นกเรียน
               ั    3. ครูควรทาตวใหน่าไววางใจและดู
                         ํ ั ้ ้
กลวและไมกล ้าทจะซกถามปญหา
  ั     ่ ่ี ั      ั   น่าเช่อถอ
                       ื ื
4. ครูไม่เห็นความจําเป็ นทีจะใช้สอ
              ่   ่ื  4. ครูควรนําสือมาประกอบบ้าง
                          ่
การสอน                เพอใหนกเรยนเขา้ ใจงายข้น
                     ่ื ้ ั ี     ่ ึ
5. ครูไม่ค่อยให้ความสนใจต่อ      5. ครูควนสนใจนักเรียนทุกคนอย่าง
นักเรียนทีเ่ รียนอ่อน         เท่าเทียมกัน
การแก้ปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
           ั

     จากผลสมฤทธ์ทางการเรยนของนกเรยน
         ั ิ        ี    ั ี
รายวิชา ค 32101 คณิตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ท่ี
                 ้
2 ปี การศึกษา 2547 ของโรงเรียนคีรมาศพิทยาคม
                   ี
สรุปได้วา สภาพปัญหาทีเ่ กิดขึ้นคือ นักเรียนมี
    ่
ผลสมฤทธ์ทางการเรยนตา่ํ
   ั ิ     ี


              ปัญหานี้ ควรมองย้อนไปว่า แท้จริงแล ้วปัญหา
         อยู่ทตวผูเ้ รียน ครู สือ หรือเกณฑ์การประเมินผล หากอยู่
           ่ี ั       ่
         ทีจดใดควรเข้าไปแก้ ณ จุดนัน
         ุ่              ้
การแก้ปญหาเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
             ั


 1. การวัดผลประเมินผลการเรียน       1. การวัดผลประเมินผลการเรียน
ไม่ครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้าน       ควรครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้าน
ของผูเ้ รยนี              ของผูเ้ รยน
                         ี
    2. ครูนาผลการประเมินมาใช้
         ํ              2. ครูนาผลการประเมินมาใช้
                           ํ
ปรับปรุงการสอน             ปรับปรุงการสอน บ่อยๆ
    3. เครื่องมือและวิธการวัดผล
              ี         3. เครื่องมือและวิธการวัดผล
                                 ี
ยงไมเ่ หมาะสม หรอไมตรงกบสง
  ั         ื ่ ั ่ิ     ตองเหมาะสมกบสงทนกเรยนได ้
                      ้      ั ่ิ ่ี ั ี
ทเ่ี รยนไปแล ้ว
   ี                 เรียนรู ้
2. ออกแบบการสอนเพือแก้ปญหา
         ่   ั
   วิเคราะห์ผูเ้ รียน
   สร้างบทเรียน เตรียมเนื้ อหา สือให้น่าสนใจ
                  ่

  นํ าไปทดลองใช้

  ประเมินผล
1 von 10

Recomendados

ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ von
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการArpaporn Mapun
227 views14 Folien
ระดับครูปฏิบัติการ von
ระดับครูปฏิบัติการระดับครูปฏิบัติการ
ระดับครูปฏิบัติการVachii Ra
118 views17 Folien
วิธีสอนแบบวรรณี von
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณีOrapan Jantong
3.9K views11 Folien
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bandura von
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Banduraทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bandura
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Banduraearlychildhood024057
10K views26 Folien
การสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ Mia von
การสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ Miaการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ Mia
การสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ MiaPrakasani Butkhot
8.8K views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดKiingz Phanumas
7.6K views10 Folien
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ von
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการProud N. Boonrak
60K views29 Folien
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรงเรียนต้นไม้ von
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรงเรียนต้นไม้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรงเรียนต้นไม้
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรงเรียนต้นไม้โรงเรียน วัดวังเย็น
1.6K views7 Folien
การจัดการเรียนรู้ Stad von
การจัดการเรียนรู้ Stadการจัดการเรียนรู้ Stad
การจัดการเรียนรู้ StadSandee Toearsa
22.2K views14 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยChaya Kunnock
214 views28 Folien

Was ist angesagt?(15)

วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von Kiingz Phanumas
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
Kiingz Phanumas7.6K views
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ von Proud N. Boonrak
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
Proud N. Boonrak60K views
การจัดการเรียนรู้ Stad von Sandee Toearsa
การจัดการเรียนรู้ Stadการจัดการเรียนรู้ Stad
การจัดการเรียนรู้ Stad
Sandee Toearsa22.2K views
ครูผู้ช่วย von Chaya Kunnock
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 views
แบนดูรา von ping1393
แบนดูราแบนดูรา
แบนดูรา
ping13931.6K views
แผน5 คณฺตศาสตร์เพิ่มเติมม3 von srkschool
แผน5 คณฺตศาสตร์เพิ่มเติมม3แผน5 คณฺตศาสตร์เพิ่มเติมม3
แผน5 คณฺตศาสตร์เพิ่มเติมม3
srkschool2.4K views
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ von Arpaporn Mapun
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
Arpaporn Mapun107 views
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์ von Lamai Fungcholjitt
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
Lamai Fungcholjitt410.9K views
สังเกตการสอน von Fern's Supakyada
สังเกตการสอนสังเกตการสอน
สังเกตการสอน
Fern's Supakyada1.2K views
Plan series von seelopa
Plan seriesPlan series
Plan series
seelopa329 views
เบญ von ben_za
เบญเบญ
เบญ
ben_za113 views

Destacado

ครูผู้ช่วย เสด1 von
ครูผู้ช่วย เสด1ครูผู้ช่วย เสด1
ครูผู้ช่วย เสด1Panta Narinya
261 views21 Folien
Drulenium - Testing Made Easy von
Drulenium - Testing Made EasyDrulenium - Testing Made Easy
Drulenium - Testing Made Easynyccamp
686 views13 Folien
Drupal Aware Design: Good Techniques for Better Themes von
Drupal Aware Design: Good Techniques for Better ThemesDrupal Aware Design: Good Techniques for Better Themes
Drupal Aware Design: Good Techniques for Better Themesnyccamp
6K views84 Folien
ALL YOUR BASE (THEMES) ARE BELONG TO US von
ALL YOUR BASE (THEMES) ARE BELONG TO USALL YOUR BASE (THEMES) ARE BELONG TO US
ALL YOUR BASE (THEMES) ARE BELONG TO USnyccamp
1.1K views13 Folien
Workbench: Managing Content Management von
Workbench: Managing Content ManagementWorkbench: Managing Content Management
Workbench: Managing Content Managementnyccamp
1.3K views51 Folien
Promotions Vouchers and Offers in Drupal Commerce von
Promotions Vouchers and Offers in Drupal CommercePromotions Vouchers and Offers in Drupal Commerce
Promotions Vouchers and Offers in Drupal Commercenyccamp
3.5K views35 Folien

Destacado(12)

ครูผู้ช่วย เสด1 von Panta Narinya
ครูผู้ช่วย เสด1ครูผู้ช่วย เสด1
ครูผู้ช่วย เสด1
Panta Narinya261 views
Drulenium - Testing Made Easy von nyccamp
Drulenium - Testing Made EasyDrulenium - Testing Made Easy
Drulenium - Testing Made Easy
nyccamp686 views
Drupal Aware Design: Good Techniques for Better Themes von nyccamp
Drupal Aware Design: Good Techniques for Better ThemesDrupal Aware Design: Good Techniques for Better Themes
Drupal Aware Design: Good Techniques for Better Themes
nyccamp6K views
ALL YOUR BASE (THEMES) ARE BELONG TO US von nyccamp
ALL YOUR BASE (THEMES) ARE BELONG TO USALL YOUR BASE (THEMES) ARE BELONG TO US
ALL YOUR BASE (THEMES) ARE BELONG TO US
nyccamp1.1K views
Workbench: Managing Content Management von nyccamp
Workbench: Managing Content ManagementWorkbench: Managing Content Management
Workbench: Managing Content Management
nyccamp1.3K views
Promotions Vouchers and Offers in Drupal Commerce von nyccamp
Promotions Vouchers and Offers in Drupal CommercePromotions Vouchers and Offers in Drupal Commerce
Promotions Vouchers and Offers in Drupal Commerce
nyccamp3.5K views
Move Into Drupal Using The Migrate Module von nyccamp
Move Into Drupal Using The Migrate ModuleMove Into Drupal Using The Migrate Module
Move Into Drupal Using The Migrate Module
nyccamp5.2K views
Drupal As A Jigsaw von nyccamp
Drupal As A JigsawDrupal As A Jigsaw
Drupal As A Jigsaw
nyccamp2.1K views
A/B Testing and Optimizely Module von nyccamp
A/B Testing and Optimizely ModuleA/B Testing and Optimizely Module
A/B Testing and Optimizely Module
nyccamp2K views
Building Social Networks von nyccamp
Building Social NetworksBuilding Social Networks
Building Social Networks
nyccamp2.5K views
Deployment Strategies: Managing Code, Content, and Configurations von nyccamp
Deployment Strategies: Managing Code, Content, and ConfigurationsDeployment Strategies: Managing Code, Content, and Configurations
Deployment Strategies: Managing Code, Content, and Configurations
nyccamp4.7K views
A New Theme Layer for Drupal 8 von nyccamp
A New Theme Layer for Drupal 8A New Theme Layer for Drupal 8
A New Theme Layer for Drupal 8
nyccamp5.2K views

Similar a ภารกิจครูปฏิบัติการ

ภารกิจครูมือใหม่ von
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่Beeby Bicky
132 views20 Folien
ระดับครูผู้ช่วย von
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยVachii Ra
206 views17 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยKorakob Noi
186 views15 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยJutamart Bungthong
256 views26 Folien
เทคนิคการสอน von
เทคนิคการสอนเทคนิคการสอน
เทคนิคการสอนkittitach06709
7.6K views41 Folien

Similar a ภารกิจครูปฏิบัติการ(20)

ภารกิจครูมือใหม่ von Beeby Bicky
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่
Beeby Bicky132 views
ระดับครูผู้ช่วย von Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 views
ครูผู้ช่วย von Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 views
เทคนิคการสอน von kittitach06709
เทคนิคการสอนเทคนิคการสอน
เทคนิคการสอน
kittitach067097.6K views
งานนำเสนอ อ อ ญญปารย 333 von Chirinee Deeraksa
งานนำเสนอ อ อ ญญปารย 333งานนำเสนอ อ อ ญญปารย 333
งานนำเสนอ อ อ ญญปารย 333
Chirinee Deeraksa396 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Rsmay Saengkaew
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Rsmay Saengkaew131 views
ครูผู้ช่วย von Sana T
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Sana T250 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2 von Jiramet Ponyiam
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
Jiramet Ponyiam216 views
บทที่ 2วิจัยการอ่าน von Kanjana Pothinam
บทที่ 2วิจัยการอ่านบทที่ 2วิจัยการอ่าน
บทที่ 2วิจัยการอ่าน
Kanjana Pothinam19.6K views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views
ครูผู้ช่วย von moohmed
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
moohmed226 views
คำนำโคลงโลกนิติ๓.๑ von kroosomsri
คำนำโคลงโลกนิติ๓.๑คำนำโคลงโลกนิติ๓.๑
คำนำโคลงโลกนิติ๓.๑
kroosomsri11.4K views

ภารกิจครูปฏิบัติการ

 • 2. กลุมสาระ ่ การเรียนรูคณิ ตศาสตร์ ้
 • 4. 1.คิดดคนวิธแกปญหา 1.คิ ค้ นวิ ี ก้้ ปั ั ญหา ้ สารวจว่านกเรยนมีปญหาอะไรบางในรายวชาน้น ํ ั ี ั ้ ิ ั ประชมปรกษาหารอกนกบครูในกลมสาระ ุ ึ ื ั ั ุ่ หาแนวทางการแกไขปญหารวมกน ้ ั ่ ั นํ าไปปรับใช้กบนักเรียน ั
 • 5. การแก้ปญหาเกี่ยวกับตัวผูเ้ รียน ั 1. นักเรียนคิดวิธีแก้โจทย์ปญหา ั 1. ผูเ้ รียนควรฝึ กคิดแก้โจทย์ปญหา ั คณิตศาสตร์ไม่เป็ น คณิตศาสตร์บอยๆเพือนเป็ นแนวทาง ่ ่ 2. นักเรียนไม่สนใจและไม่ตงใจเรียน ั้ 2. ผูเ้ รียนควรสนใจเรียนอย่าง 3. นักเรียนขาดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ กระตือรือร้น เรียน 3. ผูเ้ รียนควรทบทวนเนื้อหาสาระที่ 4. นักเรียนส่วนมากไม่มทกษะในการคิด ี ั เรยนเพอใหเ้ กิดความเขา้ ใจยงข้น ี ่ื ่ิ ึ คานวณ ํ 4. ผูเ้ รียนควรฝึ กทักษะในการคิด 5. นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู ้ คานวณ โดยการทาแบบฝึกหดบอยๆ ํ ํ ั ่ ต่างกัน 5. ผูเ้ รียนต้องพยายามเพือให้มความ ่ ี 6. นักเรียนมีทศนคติทไม่ดต่อวิชา ั ่ี ี พร้อมทีสุดเท่าทีตนจะทําได้ ่ ่ คณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าคณิตศาสตร์เป็ น 6. ควรปรบทศนคตใหมในการเรยน ั ั ิ ่ ี วชาทยาก น่าเบอหน่าย ิ ่ี ่ื คณิตศาสตร์และลองสนุกไปกับมัน
 • 6. การแก้ปญหาเกี่ยวกับสือการเรียนรู ้ ั ่ 1. สือมีนอย ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ่ ้ 2. สอทมอยู่เขา้ ใจยาก นกเรยนไมเ่ ขา้ ใจขนตอนการใชหรอใชไ้ ม่ ่ื ่ี ี ั ี ั้ ้ ื เป็ น 1. ควรจัดชันเรียนให้เล็กลง เพือจะได้ใช่สออย่างทัวถึง ้ ่ ่ื ่ 2. ควรมีการอบรบ หรือ แนะนําวิธการใช้ก่อนจะให้นกเรียนใช้ ี ั จรงเพอใหเ้ กดประสทธภาพสูงสุดในการใชสอ ิ ่ื ิ ิ ิ ้ ่ื
 • 7. การแกปญหาเก่ยวกบครูผูสอน ้ั ี ั ้ 1. ครูใช้วธการสอนแบบเก่า คือใช้ ิี 1. ครูควรมีการโต้ตอบกับนักเรียน การบรรยายเพยงอย่างเดยว ี ี ให้นกเรียนแสดงความคิดเห็นด้วย ั 2. ครูสอนเร็วเกินไป เพราะกลัวจะ 2. ครูควรจัดสรรเนื้อหาให้เหมาะสม สอนไม่จบเนื้อหา กับนักเรียนก่อนนํามาสอน 3. ครูดุและเข้มงวด ทําให้นกเรียน ั 3. ครูควรทาตวใหน่าไววางใจและดู ํ ั ้ ้ กลวและไมกล ้าทจะซกถามปญหา ั ่ ่ี ั ั น่าเช่อถอ ื ื 4. ครูไม่เห็นความจําเป็ นทีจะใช้สอ ่ ่ื 4. ครูควรนําสือมาประกอบบ้าง ่ การสอน เพอใหนกเรยนเขา้ ใจงายข้น ่ื ้ ั ี ่ ึ 5. ครูไม่ค่อยให้ความสนใจต่อ 5. ครูควนสนใจนักเรียนทุกคนอย่าง นักเรียนทีเ่ รียนอ่อน เท่าเทียมกัน
 • 8. การแก้ปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ั จากผลสมฤทธ์ทางการเรยนของนกเรยน ั ิ ี ั ี รายวิชา ค 32101 คณิตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ท่ี ้ 2 ปี การศึกษา 2547 ของโรงเรียนคีรมาศพิทยาคม ี สรุปได้วา สภาพปัญหาทีเ่ กิดขึ้นคือ นักเรียนมี ่ ผลสมฤทธ์ทางการเรยนตา่ํ ั ิ ี ปัญหานี้ ควรมองย้อนไปว่า แท้จริงแล ้วปัญหา อยู่ทตวผูเ้ รียน ครู สือ หรือเกณฑ์การประเมินผล หากอยู่ ่ี ั ่ ทีจดใดควรเข้าไปแก้ ณ จุดนัน ุ่ ้
 • 9. การแก้ปญหาเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ั 1. การวัดผลประเมินผลการเรียน 1. การวัดผลประเมินผลการเรียน ไม่ครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้าน ควรครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้าน ของผูเ้ รยนี ของผูเ้ รยน ี 2. ครูนาผลการประเมินมาใช้ ํ 2. ครูนาผลการประเมินมาใช้ ํ ปรับปรุงการสอน ปรับปรุงการสอน บ่อยๆ 3. เครื่องมือและวิธการวัดผล ี 3. เครื่องมือและวิธการวัดผล ี ยงไมเ่ หมาะสม หรอไมตรงกบสง ั ื ่ ั ่ิ ตองเหมาะสมกบสงทนกเรยนได ้ ้ ั ่ิ ่ี ั ี ทเ่ี รยนไปแล ้ว ี เรียนรู ้
 • 10. 2. ออกแบบการสอนเพือแก้ปญหา ่ ั วิเคราะห์ผูเ้ รียน สร้างบทเรียน เตรียมเนื้ อหา สือให้น่าสนใจ ่ นํ าไปทดลองใช้ ประเมินผล