Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Programació emprenedoria

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
5
5 
INDEX 
Introducció ________________________________________________ pàg. 3 
Característiques i perspectives població es...
5 
INTRODUCCIÓ 
Segons el decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de 
Qualificació Profession...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 46 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (18)

Ähnlich wie Programació emprenedoria (20)

Anzeige

Programació emprenedoria

 1. 1. 5
 2. 2. 5 INDEX Introducció ________________________________________________ pàg. 3 Característiques i perspectives població escolar___________________ pàg. 4 Objectius Grals. 3r ESO relacionats C. Bàsiques____________________ pàg. 6 Objectius Grals. PQPI con. Entorn Soc. Prof., relacionat amb les competències bàsiques___________________________________________________ pàg. 7 Mòdul formatiu: coneix., de l’entorn soc., i professional_____________ pàg. 8 Relació criteris d’avaluació amb les CB entorn soc-eco., _____________ pàg. 13 Relació criteris d’avaluació amb les CB entorn laboral i professional________________________________________________ pàg. 14 Relació entre objectius i competències bàsiques amb emprenedoria______________________________________________ pàg. 15 Continguts_________________________________________________ pàg. 17 Relació continguts de la matèria amb les C.Bàsiques________________ pàg. 18 Relació criteris d’avaluació amb les C. Bàsiques____________________ pàg. 20 Metodologia________________________________________________ pàg. 21 Orientacions i activitats metodològiques – esquema de treball_____________________________________________________ pàg. 21 Avaluació__________________________________________________ pàg. 23 Instruments d’avaluació_______________________________________ pàg. 23 Criteris qualificació___________________________________________ pàg. 24 Activitats recuperació avaluacions_______________________________ pàg. 25 Atenció a la diversitat_________________________________________ pàg. 25 Mesures per atendre la diversitat_______________________________ pàg. 25 Materials i recursos didàctics___________________________________ pàg. 25 Seqüenciació i temporització unitats didàctiques___________________ pàg. 27
 3. 3. 5 INTRODUCCIÓ Segons el decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial (P.C.P.I)i que fa referència a l’etapa d’educació secundària obligatòria, fa menció a l’atenció de la diversitat de l’alumnat i com aplicar un conjunt de mesures amb la finalitat de que l’alumne pugui assolir els objectius previstos i millorar les competències i habilitats d’aquests quan s’han d’incorporar a la vida adulta, malgrat que no hagin assolit els objectius d’etapa. Per tant, els P.C.P.I. son adients per aquest col·lectiu de joves, que tenen en comú no haver acreditat l’educació secundària obligatòria i que presenten diferents capacitats i nivell formatiu, així com diversitat d’orígens, d’entorns familiars i socials. Els plantejaments didàctics han de ser flexibles, que es puguin adaptar i abastir les necessitats i interessos de cada jove, amb una oferta diversa pel que fa a la organització i al desenvolupament del currículum formatiu i amb una atenció individualitzada a cada jove, que permetin desenvolupar les competències bàsiques, millorar les seves condicions d’integració, d’adaptació i de promoció al món laboral o per continuar el seu procés de formació al llarga de la vida. Aquesta programació està adreçada tant a l’alumnat que participa als P.C.P.I com als que estan cursant segon cicle de l’ESO a la nostra escola ja que l’estructura dels continguts de la matèria ens ajudaran a assolir les competències i objectius a assolir.
 4. 4. 5 EMPRENEDORIA La matèria d’emprenedoria que es dona com a optativa a 3r d’ESO pot representar una oportunitat per avançar i ampliar el procés d’orientació, formació i inserció laboral, així com eina per treballar el mòdul formatiu de caràcter general (mòdul B) el qual ha de possibilitar el desenvolupament de les competències bàsiques i afavorir la transició del sistema educatiu al món laboral (article 8 DOGC Núm. 5463-14/9/2009) CARACTERÍSTIQUES, SITUACIÓ JUDICIAL I PERSPECTIVES DE LA POBLACIÓ ESCOLAR Les característiques soci personals presents en els joves atesos i que determinen l’activitat docent en general, i l’adaptació del currículum en concret, són les següents:  Auto imatge negativa de les seves possibilitats per seguir aprenentatges escolars, principalment a causa de les vivències de fracàs produïdes a l’escola; expulsió d’una o més escoles, canvis freqüents d’escola, absències escolars perllongades o des escolarització, repetició de cursos perquè no han assolit els aprenentatges requerits.  Rebuig escolar manifestat amb conductes d’oposició i agressivitat, o bé de passivitat i conformitat davant el fracàs i la ignorància.  Tolerància molt baixa del risc de cometre errors.  Relacions conflictives entre iguals. Tendència a resoldre els conflictes amb l’agressió física, sense recórrer a les paraules.  Dificultats per assumir l’autoritat de l’adult i respectar les normes.  Llenguatge oral pobre. Manca de vocabulari i utilització d’argot. Dificultats per a l’expressió escrita. Comunicació pobra. Organització dificultosa del pensament i del discurs.  Dificultat per transferir aprenentatges.  Baix nivell d’autonomia social. Dificultats per afrontar i resoldre situacions de la vida social normalitzada.  Pertinença a famílies desestructurades amb manca de models d’integració social positiva.  Autoestima fonamentada en grups d’iguals amb trets marginals en què el fracàs escolar destaca com una forma més de vinculació del jove al grup. A més a més, aquests joves es troben en una situació judicial i administrativa determinada que els obliga, contra la seva voluntat, a romandre en una institució, allunyats del seu entorn habitual. Aquest fet i la intervenció educativa de la mateixa institució fan que el jove es vegi
 5. 5. 5 obligat a abordar el delicte comès i la seva realitat soci personal, la qual cosa provoca un conflicte personal necessari per assumir i acceptar altres alternatives de vida. Es tracta d’una situació que genera vivències i reaccions difícils i que situa l’activitat docent d’aquestes unitats en un context molt especial en què cal treballar i prioritzar aspectes diferencials d’altres contexts. Un altre element que determina l’aplicació del currículum adaptat és el fet que el temps de la intervenció educativa està limitat per la durada d’una mesura judicial o resolució administrativa. El fet de disposar d’un temps limitat d’intervenció comporta un esforç per part dels docents per tal de prioritzar les àrees i aquells objectius i continguts que són fonamentals per desenvolupar les capacitats establertes per a l’etapa. La intervenció educativa es transitòria i ha estar connectada amb el col•legi o institut de procedència i ha d’orientar-se cap a un possible recurs posterior per al jove (institut, treball o formació prelaboral). Cal dir també, que la temporalitat de la mesura condicions l’estabilitat dels grups d’alumnes, ja que es produeixen altes i baixes amb molta més freqüència que als IES o les escoles.
 6. 6. OBJECTIUS 3r ESO CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 CB8 5 1. Identificar les competències, interessos i actituds envers la feina per poder prendre decisions personals de formació i inserció laboral i adaptar-se de manera flexible als canvis que puguin produir-se al llarg de la vida personal i professional. X X X X X 2. Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional, tot tenint en compte la formació permanent i les expectatives personals i a partir de l'autoconeixement i de la recerca d’informació sobre les diferents opcions formatives i professionals. X X X X X 3. Ampliar el coneixement de professions diverses mitjançant entrevistes, visites, estudis de casos i recerca d’informació directa o indirecta, superant els estereotips de gènere. X X X X 4. Determinar els trets bàsics de les actituds, qualitats personals i les capacitats que identifiquen la persona emprenedora i aplicar-los al disseny d’una idea empresarial viable, tot emprant les eines adequades i analitzant la informació necessària. X X X X X 5. Valorar el paper de l’empresa com a organització proveïdora de béns i serveis, i com a generadora de llocs de treball, que actua de forma socialment responsable. X X X X 6. Localitzar fonts d’oferta de feina en els sectors públic i privat, en l’entorn socioeconòmic local, regional, nacional i internacional, i analitzar les característiques dels diferents llocs de treball que ofereixen. X X X X X X 7. Realitzar activitats que contribueixin a millorar el treball en equip com a font de dinamització social i com a mitjà per compartir idees i esforços. X X X X X X 8. Cercar, seleccionar i interpretar la informació, utilitzar-la de forma crítica i comunicar-la de forma organitzada als altres, tot usant les TIC i aplicant tècniques de comunicació verbal i no verbal. X X X X X
 7. 7. 5 OBJECTIUS GENERALS CONEIXEMENT DE L’ENTORN SOCIAL I PROFESIONAL CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 CB8 1. Interpretar l’espai real i virtual per situar-s’hi, orientar-s’hi i desplaçar-s’hi amb autonomia, i localitzar i identificar recursos de l’entorn utilitzant croquis, plànols i mapes. X X X X X X X X 2. Prendre consciència de la pertinença als diferents àmbits de ciutadania (local, autonòmic, estatal, europeu i global) i identificar i rebutjar les situacions d’injustícia i de discriminació en l’entorn, per raó de gènere, origen o creences, tot respectant i assumint la diversitat cultural com a font de riquesa personal i col·lectiva, per enriquir la pròpia identitat i afavorir la convivència. X X X X X 3. Conèixer i assumir els drets i deures bàsics derivats de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Constitució espanyola i identificar els mecanismes de funcionament de les societats democràtiques, així com el paper de les administracions en la garantia dels serveis públics. X X X X X 4. Construir coneixements sobre el sistema econòmic actual, la interrelació dels processos productius i el món de l’empresa, identificar el marc general i l’entorn concret on es desenvolupa l’activitat laboral, valorar el treball en la doble vessant individual i col·lectiva i facilitar així la incorporació laboral. X X X X X X X X 5. Conèixer els valors i la normativa que regeixen les relacions de treball per actuar de manera responsable i exercir els drets i deures laborals bàsics. X X X X 6. Participar de forma cooperativa en l’elaboració i en la realització de projectes rellevants a partir del plantejament d’interrogants en relació amb els recursos econòmics de l’entorn. X X X X X X X X
 8. 8. MÒDUL FORMATIU: CONEIXEMENT DE L’ENTORN SOCIAL I PROFESSIONAL El mòdul formatiu de coneixement de l’entorn social i professional aprofundeix en el coneixement de l’entorn més proper i dels recursos a l’abast del jovent i en les eines i estratègies necessàries per moure’s pel territori, actuar i participar en el seu entorn, facilitant així l’exercici dels seus drets socials i de ciutadania. Cal aprofundir especialment en el coneixement del món del treball, en l’àmbit corresponent al perfil professional del programa i en la realitat empresarial del territori. Així mateix, cal fer una anàlisi de les relacions laborals, de la normativa que les regula i dels drets i deures que comporta (pàg. 14 DOGC Núm. 54663 – 14/9/2009 disposicions) Comprèn els crèdits amb els corresponents blocs de continguts: CRÈDIT BLOC DE CONTIGUTS 5 Crèdit: entorn social – cultural  Territori  Societat i recursos comunitaris  Ciutadania en una societat democràtica i intercultural Crèdit: entorn socioeconòmic  Valor del treball i activitat econòmica  El món de la empresa  Teixit empresarial i ocupació en el territori Crèdit laboral i professional  Relacions laborals  Els contractes de treball  El salari i les seves derivacions socials Des de aquesta matèria es treballarà i desenvoluparà dos dels tres crèdits; entorn socioeconòmic i laboral i professional. El crèdit que falta es treballarà des de la matèria de socials.
 9. 9. 5 OBJECTIUS GENERALS SELECCIONATS DEL CURRÍCULUM COMPETÈNCIES CRÈDIT: ENTORN SOCIOECONÒMIC BLOCS CONTINGUTS Construir coneixements sobre el sistema econòmic actual, la interrelació dels processos productius i el món de l’empresa, identificar el marc general i l’entorn concret on es desenvolupa l’activitat laboral, valorar el treball en la doble vessant individual i col·lectiva i facilitar així la incorporació laboral. Utilitzar indicadors d’ocupació bàsics per poder esbrinar les perspectives d’ocupació a l’entorn. Aplicar conceptes relatius al món de l’empresa necessaris per comprendre els mecanismes bàsics del seu funcionament, atenent a les seves característiques i a les funcions específiques que compleixen. Reconèixer i saber fer ús de la documentació bàsica mercantil. El món de l’empresa Activitat econòmica i ocupació en l’entorn El valor del treball i el cercle de l’activitat econòmica Organització del treball a l’empresa Activitat econòmica i ocupació en l’entorn La creació i gestió d’una empresa El món de l’empresa La creació i gestió d’una empresa Conèixer els valors i la normativa que regeixen les relacions de treball per actuar de manera responsable i exercir els drets i deures laborals bàsics. Valorar el treball en el sistema actual incorporant-hi elements de reflexió crítica Reconèixer i valorar les normes bàsiques de seguretat, higiene i mediambientals per prevenir accidents i tenir El valor del treball i el cercle de l’activitat econòmica Activitat econòmica i ocupació en l’entorn Organització del treball a l’empresa El món de l’empresa
 10. 10. 5 cura del medi ambient. Identificar el paper dels professionals de diversos perfils del sector, les funcions i tasques més habituals, així com els registres bàsics en la comunicació interpersonal al món de l’empresa. Activitat econòmica i ocupació en l’entorn Organització del treball a l’empresa El món de l’empresa Participar de forma cooperativa en l’elaboració i en la realització de projectes rellevants a partir del plantejament d’interrogants en relació amb els recursos econòmics de l’entorn. Identificar el paper de les empreses com a unitats de producció i d’oferta d’ocupació al territori. Interessar-se pel que passa al seu voltant i participar en debats per defensar opinions i proposar mesures de millora. Utilitzar els criteris de classificació empresarial per identificar les característiques d’un sector professional concret. El món de l’empresa Activitat econòmica i ocupació en l’entorn Organització del treball a l’empresa Activitat econòmica i ocupació en l’entorn El món de l’empresa Activitat econòmica i ocupació en l’entorn La creació i gestió d’una empresa
 11. 11. 5 OBJECTIUS GENERALS SELECCIONATS DEL CURRÍCULUM COMPETÈNCIES CRÈDIT: ENTORN LABORAL I PROFESSIONAL BLOCS CONTINGUTS Construir coneixements sobre el sistema econòmic actual, la interrelació dels processos productius i el món de l’empresa, identificar el marc general i l’entorn concret on es desenvolupa l’activitat laboral, valorar el treball en la doble vessant individual i col·lectiva i facilitar així la incorporació laboral. Mostrar actitud crítica i responsable davant la realitat sociolaboral, superant prejudicis i estereotips i valorant el paper dels diferents agents que hi intervenen. Descriure i interpretar els aspectes concrets que afecten la vida professional i que són regulats en un contracte laboral. Ser conscient de les seves aportacions socials com a treballadors de les contraprestacions que rep a canvi. Les relacions laborals Les relacions laborals Les relacions laborals Conèixer els valors i la normativa que regeixen les relacions de treball per actuar de manera responsable i exercir els drets i deures laborals bàsics. Identificar el marc normatiu general al qual s’inscriuen les relacions laborals. Conèixer aspectes de la legislació laboral bàsica i dels procediments per a la resolució de problemes rellevants en l’àmbit laboral. Identificar els diferents tipus de contracte més usuals i comparar les característiques principals de cada tipologia. Les relacions laborals Les relacions laborals Els contractes de treball
 12. 12. 5 Identificar les característiques i els components del salari i de les nòmines. Les relacions laborals El salari i les seves derivacions socials
 13. 13. 5 Relació dels criteris d’avaluació amb les competències bàsiques crèdit entorn socioeconòmic CRITERI D’AVALUACIÓ cb 1 cb 2 cb 3 cb 4 cb 5 cb 6 cb 7 cb 8 Valora l’ocupació com a factor de desenvolupament personal i d’integració social, tot diferenciant les necessitats bàsiques de les que ens crea la societat. X X Identifica jaciments d’ocupació al territori proper a partir de l’ús i l’anàlisi dels principals indicadors econòmics: sectors econòmics, activitats econòmiques, atur, ocupació, etc., utilitzant gràfics i estadístics X X X Coneix la dinàmica del mercat laboral X X X Valora el treball domèstic i de cura, així com el treball voluntari no retribuït. X X X Diferencia béns i serveis i aplica aquests conceptes en la classificació per sectors i activitats econòmiques que es desenvolupen al seu entorn, enumerant X X X X X X els agents que intervenen en cada cas i la seva funció. Identifica en exemples o casos concrets el fenomen de la globalització i sap enumerar alguns dels factors i de les conseqüències que se’n deriven X X X X X Participa en debats d’actualitat sobre temes relacionats amb l’economia i amb el món del treball i raona les seves opinions amb respecte per les opinions X X X X X X dels altres. Classifica les empreses segons la seva tipologia específica X X X X Identifica en un organigrama els diferents departaments d’una empresa, X X X X preferentment del seu sector. Aplica, en un projecte concret d’autoocupació, els conceptes bàsics relatius al funcionament empresarial X X X X Identifica i elabora els documents bàsics mercantils X X X X Interpreta informacions i gràfics relatius a l’activitat econòmica i l’ocupació de la seva localitat, atenent als condicionants socioculturals que fan que es X X X X X X X X concentrin grups de població en determinats sectors i professions. Identifica les tasques més rellevants del/s perfil/s professional/s més relacionats amb la formació professional que està cursant així com la formació necessària per X X X X X X Coneix el conveni col·lectiu del seu sector amb els drets i deures que comporta. X X X X X Respecta les mesures de prevenció de riscos sociolaborals i mediambientals. X X X
 14. 14. 5 Relació dels criteris d’avaluació amb les competències bàsiques crèdit entorn laboral i professional CRITERI D’AVALUACIÓ cb 1 cb 2 cb 3 cb 4 cb 5 cb 6 cb 7 cb 8 Reconeix els principals drets i deures laborals de les persones treballadores, els canals i els procediments per negociar les condicions laborals. X X X Diferencia entre Estatut dels treballadors i conveni col·lectiu, i hi identifica objectius i elements claus. X X X X Descriu un possible procediment que cal seguir en cas d’incompliment de la normativa laboral. X X X X X X Identifica el paper dels sindicats i de les persones que actuen per delegació dels treballadors a l’empresa. X X X X X X Coneix els aspectes bàsics que regula el conveni col·lectiu del sector professional que correspon a la seva formació. X X X X Reconeix el contracte de treball com un acord que comporta uns drets i uns deures que han de ser respectats per les dues parts contractants. X X X X Coneix i valora la funció del salari mínim interprofessional. X X X X Identifica les parts d’una nòmina senzilla i analitza tots i cadascun dels apartats. X X X X X Identifica la destinació de les aportacions i les retencions de la nòmina i diferencia les prestacions a les quals donen dret. X X X X Identifica les característiques de les diferents modalitats de contracte de X X X X treball
 15. 15. 5 RELACIONS ENTRE OBJECTIUS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EMPRENEDORIA 1. Identificar les competències, interessos i actituds envers la feina per poder prendre decisions personals de formació i inserció laboral i adaptar-se de manera flexible als canvis que puguin produir-se al llarg de la vida personal i professional. Aquest objectiu ajuda a desenvolupar la confiança en si mateixos i ajudar a la motivació en la presa de decisions, per tant treballa la capacitat d’autonomia i iniciativa personal. Contribueix a pujar l’autoestima, l’autocrítica i el coneixement de si mateix. La competència d’aprendre a aprendre també es veu afectada en aquest objectiu per mitjà del desenvolupament del projecte d’empresa ja que ajuda a que l’alumne s’habituï a transformar les idees en accions planificades, proposant-se objectius i accions amb creativitat, responsabilitat i sentit crític. 2. Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional, tot tenint en compte la formació permanent i les expectatives personals i a partir de l'autoconeixement i de la recerca d’informació sobre les diferents opcions formatives i professionals. La competència per aprendre a aprendre és una de les més treballades en aquest objectiu ja que fomenta l’adquisició de la consciència per part de l’alumnat de les seves pròpies capacitats, el que pot fer per sí mateix. També contribueix ala presa de consciencia de les seves habilitats, capacitats i ajuda a posar en marxa projectes emprenedors formatius personals a curt, mig o llarg termini de manera progressiva i realista. 3. Ampliar el coneixement de professions diverses mitjançant entrevistes, visites, estudis de casos i recerca d’informació directa o indirecta, superant els estereotips de gènere. La competència social i ciutadana en conjunt amb la cultural i artística són les més destacables d’aquest objectiu. La presa en contacte amb diferents empreses i professionals ajudarà a tenir un contacte del món actual que li envolta ajudant-les a comprendre la realitat social i econòmica. 4. Determinar els trets bàsics de les actituds, qualitats personals i les capacitats que identifiquen la persona emprenedora i aplicar-los al disseny d’una idea empresarial viable, tot emprant les eines adequades i analitzant la informació necessària. Les competències d’autonomia i iniciativa personal , la social ciutadana ajudaran i aprendre a aprendre ajudaran a l’autoconeixement de l’alumne, de les seves mancances o mèrits per portar a terme projectes emprenedors educatius o d’empresa.
 16. 16. 5 5. Valorar el paper de l’empresa com a organització proveïdora de béns i serveis, i com a generadora de llocs de treball, que actua de forma socialment responsable. Destaquen la competència social i ciutadana i la cultural i artística en la valoració de l’empresa en el medi social, l’impacte que té la creació de llocs de treball en la societat i la valoració de la producció de productes i serveis de manera responsable i l’adaptació d’aquests a les diferents sensibilitats i necessitats socioculturals. 6. Localitzar fonts d’oferta de feina en els sectors públic i privat, en l’entorn socioeconòmic local, regional, nacional i internacional, i analitzar les característiques dels diferents llocs de treball que ofereixen. Cercar, seleccionar i analitzar de manera crítica i responsable les demandes laborals i saber si s’hi pot accedir a lloc de treball, representa un treball competencial d’autonomia i iniciativa personal, social i ciutadà a més de tractar la informació i la competència digital. 7. Realitzar activitats que contribueixin a millorar el treball en equip com a font de dinamització social i com a mitjà per compartir idees i esforços. L’autonomia i iniciativa personal es desenvoluparà per mitjà del treball de les habilitats relacionades amb el lideratge de projectes, la iniciativa, l’empatia, la capacitat d’organització, és a dir, s’intenta treballar la capacitat de l’alumne per emprendre, desenvolupar i avaluar projectes individuals i col·lectius amb creativitat, responsabilitat i sentit crític. El saber transmetre les idees ajudarà a posar en marxa la competència en comunicació i lingüística. 8. Cercar, seleccionar i interpretar la informació, utilitzar-la de forma crítica i comunicar-la de forma organitzada als altres, tot usant les TIC i aplicant tècniques de comunicació verbal i no verbal. La utilització de les tecnologies de la informació i comunicació ajudarà al procés d’aprenentatge i serà una eina de treball eficaç en la vida quotidiana per cercar, seleccionar i interpretar la informació. Fer un bon ús d’aquesta informació i saber transmetre la ajudarà a desenvolupar la competència en comunicació i lingüística a més de la competència matemàtica a través de la representació de gràfiques.
 17. 17. 5 CONTINGUTS Com exposa el currículum d’ESO Decret 51/2012 DOG núm. 6135 en referència a continguts de la matèria d’emprenedoria, contribueixen al desenvolupament de les competències bàsiques. Aquests s’estructuren en tres blocs: a. Autoconeixement i itinerari formatiu. L’objectiu del primer bloc és descobrir i, si escau, ampliar el coneixement de les diferents professions i camps ocupacionals existents en l’entorn, per tal que cada alumne pugui crear, revisar o aprofundir en un itinerari acadèmic-professional coherent, que respongui adequadament a les seves aptituds, interessos i valors. Els continguts d’aquest bloc també se centren en les competències personals i professionals necessàries per afrontar amb èxit els reptes formatius i laborals. b. Mercat laboral i economia financera. El segon apartat fa referència als conceptes bàsics del treball, l’empresa i l’economia, amb l’objectiu d’introduir l’alumnat en destreses necessàries per resoldre procediments comuns als quals les persones adultes han de fer front, ja sigui a títol personal, com a ciutadans, ja sigui dins el seu àmbit professional (com a treballadors autònoms o per compte d’altri). c. Iniciativa emprenedora i projecte d’empresa . Finalment, el tercer apartat se centra en les habilitats personals lligades a l’emprenedoria, amb la finalitat d’aprendre a executar accions amb resolució i eficàcia, en situacions de la vida quotidiana, en un context de treball per compte d’altri, en el sector privat o públic, o bé per compte propi. Tot i que els continguts es presenten per blocs separats, tots tres estan comunicats, no s’hi poden treballar de manera individual sinó en el seu conjunt, interdependents els tres blocs. L’objectiu de la matèria es el desenvolupament de la presa de decisions per part de l’alumnat sobre el seu futur acadèmic i professional des d’un coneixement de la realitat del seu voltant. Per tant, se la de proveir de les estratègies més adequades per potenciar actituds i hàbits que reforcin l’adquisició d’autonomia, iniciativa i esperit crític des de una perspectiva pràctica, afavorint l’aplicació de coneixements adquirits en altres matèries al llarg de cursos anteriors de l’ESO. En referència a les competències bàsiques, en aquesta matèria es treballen totes però s’han de destacar dues d’entre totes, són l’autonomia i iniciativa personal i la d’aprendre per a aprendre.
 18. 18. RELACIÓ DELS CONTINGUTS DE LA MATÈRIA AMB LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES Blocs de continguts del currículum CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 CB8 5 Autoconeixement i itinerari formatiu Coneixement i acceptació crítica de les característiques personals pròpies i de les competències per afrontar amb garanties els reptes acadèmics i professionals futurs. X X X X Utilització de diferents instruments per classificar i analitzar les diferents vies d’accés als nivells acadèmics i les competències i titulacions que se’n deriven, i les diferents famílies professionals i sortides laborals. Valoració de la necessitat de la formació al llarg de la vida. X X X X X Recerca sobre les diferents tasques que fan professionals de diferents nivells de qualificació, per mitjà de la presa de contacte directe o indirecte en contextos laborals i productius, tot superant estereotips de gènere i altres prejudicis. X X X X X X Aplicació dels coneixements al disseny del propi itinerari formatiu i professional per arribar a desenvolupar les branques professionals que responen a les pròpies expectatives, aptituds, i interessos, tot valorant la necessitat de la formació permanent. X X X X X X Mercat laboral i activitat econòmica Aplicació de conceptes bàsics d’economia a l’anàlisi present i a la projecció futura dels sectors d’ocupació de l’entorn proper, dins un context econòmic europeu i internacional. X X X X
 19. 19. 5 Identificació del paper social de les empreses com a proveïdores de béns i serveis i com a generadores de llocs de treball, per mitjà de l’estudi de casos i l’anàlisi d’informacions procedents de fonts diverses i el debat. Valoració positiva de les empreses socialment responsables amb el seu entorn i de l’ètica professional. X X X X X X X Comprensió de les relacions bàsiques que s’estableixen entre les empreses i altres agents econòmics (proveïdors, bancs, subministradors de serveis, Hisenda Pública, administració local...). X X X Coneixement de les principals característiques relacionades amb les formes de treball i identificar les relacions laborals en cada cas: treball per compte propi (autoocupació) i treball per compte d’altri. Anàlisi dels canals de recerca de feina i dels sectors emergents a l’entorn proper. X X X X X Iniciativa emprenedora i projecte d’empresa Identificació dels valors i cultures del treball i de les capacitats emprenedores (presa de decisions, lideratge, capacitat de gestió i de treball en equip, etc.) per mitjà de la presa de contacte directe o indirecte amb contextos laborals i productius i amb professionals de diferents sectors econòmics. X X X X Generació d’idees de negoci i estudi del mercat potencial per a la idea de negoci proposada, mitjançant l’anàlisi de la situació de les empreses competidores i/o l’estudi de mercat, tot valorant les condicions de viabilitat, innovació i sostenibilitat de l’empresa X X X X X Resolució de diferents situacions empresarials simulades, relatives a la creació, gestió i organització interna d’una empresa. X X X X X Planificació i execució en grup d’un senzill projecte empresarial, identificant les diverses parts de què consta, i utilitzant adequadament diferents fonts i recursos, incloses les TIC. Exposició oral del projecte, tot aplicant tècniques de la comunicació verbal i no verbal per expressar-se amb rigor i fluïdesa. X X X X X X X X
 20. 20. 5
 21. 21. Relació dels criteris d’avaluació amb les competències bàsiques Criteri d’avaluació CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 CB8 5 1. Reconèixer les competències personals i socials requerides pel mercat de treball per a diferents professions i assolir habilitats i actituds relacionats amb l’emprenedoria, tot partint d’una avaluació de les pròpies competències i identificant diferents estratègies que ajudin en la presa de decisions. X X X X 2. Utilitzar adequadament diferents tipus de fonts, incloses les TIC, per obtenir informació, fiable, rigorosa i contrastada sobre les característiques del mercat de treball actual, tant de l’entorn proper, com en relació amb un context europeu i internacional. X X X X 3. Descriure les característiques específiques d’algunes professions i llocs de treball de diferents sectors d’activitat i interpretar algunes projeccions d’ocupabilitat en els sectors analitzats. X X X X X X 4. Relacionar adequadament l’oferta de formació inicial i permanent i una o diverses professions que formin part del propi projecte d’itinerari formatiu i professional i dissenyar les accions a seguir per a la consecució dels objectius personals, tot valorant positivament la necessitat de la formació al llarg de la vida. X X X X X X 5. Identificar les característiques d’una relació laboral. Analitzar els passos a seguir per accedir a una feina per compte d’altri, en el sector privat o públic, o bé per compte propi. X X X X X 6. Reconèixer l’estructura organitzativa bàsica d’una empresa i les funcions que desenvolupa en el món econòmic i productiu, tot detectant les característiques que ha de tenir una empresa innovadora i sostenible en el món actual. X X X X X X 7. Identificar les parts que integren un projecte d’empresa i desenvolupar-ne un, manifestant una actitud creativa i autònoma per gestionar la pròpia feina, afrontar els problemes que es puguin plantejar i reconduir si escau les estratègies, així com una actitud de cooperació i responsabilitat en el treball en equip. X X X X X
 22. 22. 5 8. Aplicar tècniques de comunicació verbal i no verbal durant l’exposició pública dels resultats d’una recerca individual o col·lectiva, estructurant el discurs amb rigor i amb el suport dels mitjans audiovisuals i de les TIC. X X X X X
 23. 23. 5 METODOLOGIA Actualment l’educació s’elucubra com un procés educatiu on l’actitud que mantenen el professor i l’alumne permet l’aprenentatge significatiu. L’alumne es converteix en motor del seu propi procés d’aprenentatge al modificar ell mateix els seus esquemes de coneixement. Amb ell, el professor exerceix el paper de guia al posar en contacte els coneixements i les experiències prèvies de l’alumne amb els nous coneixements. La concepció constructivista de l’ensenyança garanteix la funcionalitat de l’aprenentatge, assegura que l’alumne podrà utilitzar el que ha aprés en circumstàncies reals, bé posant-lo en pràctica, bé utilitzant-lo com instrument per aconseguir nous aprenentatges. ORIENTACIONS i ACTIVITATS METODOLÒGIQUES Per al desenvolupament correcte de les competències bàsiques, la metodologia es desenvoluparà per mitjà de diferents tipus d’activitats i de les diverses maneres de presentar els continguts de cada unitat didàctica amb la intenció de despertar l’interès de l’alumne i motivar-lo. ESQUEMA DE TREBALL  Introducció a la unitat didàctica amb la intenció de motivar a l’alumnat per mitjà de l’exposició per part del professor dels continguts que es treballaran, intentant proporcionar una visió global d’aquests.  Anàlisis inicial dels coneixements del alumnes per mitjà d’una sèrie de preguntes inicials. D’aquesta manera es pot tenir una referència i un punt de partida dels coneixements previs dels alumnes amb la qual es poden modificar o introduir les qüestions necessàries per atendre les necessitats o prevenir les possibles diferències.  Exposició i desenvolupament de la unitat didàctica fomentant la participació i creant un punt d’interès, fomentant la participació de l’alumnat.  Treball individual desenvolupant les activitats proposades. Tenint en compte les dificultats de relació que te l’alumnat i amb la finalitat d’aprofitament de la matèria, l’organització individual prevaldrà sobre la grupal. Tot i així, n’hi hauran activitats en la que la participació en petits grups serà fonamental per treballar de manera cooperativa altres aspectes de la matèria com poden ser la iniciativa i la investigació.  Varietat d’instruments didàctics com poden ser els llibres de consulta, Internet, gràfiques, esquemes, mapes conceptuals, dinàmiques de grup... amb la intenció d’afavorir el procés d’ensenyança – aprenentatge i a desenvolupar les capacitats i competències bàsiques dels alumnes.  Sintetitzar els continguts apresos per mitjà d’un mapa conceptual amb la intenció de vincular els continguts apresos en la unitat i la seva relació amb la finalitat de resumir i enllaçar els conceptes principals de la lliçó.
 24. 24. 5 AVALUACIÓ Proporciona informació i és útil per a l’alumnat (conegui els factors que afavoreixin la seva formació i valori el seu progrés), per al professorat (millori la seva pràctica docent), per als pares (coneguin el procés d’aprenentatge dels seus fills) i per a l’administració (per poder analitzar els resultats del procés educatiu i pugui orientar el seu desenvolupament). Però, no només és un instrument de mesura i classifica a l’alumnat, es també un instrument per orientar-lo i oferir-li estratègies d’aprenentatge alternatives per poder millorar el seu ensenyament.  L’avaluació de l’alumnat ha de respondre a les característiques següents:  Individualitzada (sobre el progrés de l’alumne/a).  Integradora i globalitzada dels resultats obtinguts en relació amb les diferents àrees.  Contínua, al llarg de tot el procés d’aprenentatge. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ Per poder fer un seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne s’utilitzaran una sèrie de procediments i sistemes d’avaluació al llarg de les fases de disseny, construcció i treball dels alumnes. Aquests criteris ajudaran a valorar el grau de maduresa aconseguit per l’alumne i les possibilitats que té per continuar els seus estudis amb èxit. MÈTODE INSTRUMENTS CONTINGUTS MOMENTS Observació directa Escales d’observació Procediments i actituds Habitualment Llistes de control Registre anecdòtic Revisió tasques alumnat Quadern de classe. Resums. Activitats a classe (exercicis, problemes, preguntes, etc.) Treballs monogràfics. Produccions escrites. Conceptes, procediments i actituds. Habitualment Diàleg i entrevistes Guions estructurats. Contracte pedagògic. Debats Posades en comú Procediments i actituds. En cas de que l’alumne tingui problemes. Proves específiques Controls orals o escrits Conceptes i procediments. Al final d’una UD o fase d’aprenentatge Qüestions i tests. Materials impresos. Conceptes i actituds. A l’inici, final o fase d’aprenentatge
 25. 25. 5 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ Els criteris de qualificació s’expressaran de la següent manera; Insuficient (1,2,3,4), Suficient (5), Bé (6), Notable (7 i 8) i excel·lent (9 i 10). Si l’alumne no es presenta a la prova es qualificarà amb NP (no presentat). Ponderació de cada avaluació serà: · 1r trimestre ____________________ 35% · 2n trimestre____________________ 35% · 3r trimestre____________________ 30% CONCEPTE PROCEDIMENTS ACTITUDS Proves escrites Projecte d’empresa Quadern Intervencions a classe Interès Tasques d’ensenyament i aprenentatge Participació 20,00% 30,00% 5% 15% 30% Per superar l’assignatura s’han d’entregar tots els treballs proposats puntualment. En les proves escrites es valorarà els coneixements adquirits i la comprensió dels mateixos, el raonament lògic, la capacitat de interrelació i d’expressió. En l’apartat de procediments s’inclou el projecte de creació d’una empresa, el treball i els exercicis proposats a classe pel professor.  Presentació acurada del treball.  Desenvolupament de les idees exposades i la seva claredat.  Grau de comprensió.  Idees i opinions pròpies. Sobre l’actitud a classe es valorarà el següent:  La capacitat per treballar amb regularitat.  Participació a classe.  Respecte als comentaris dels companys i professor.  Capacitat crítica dels diferents arguments exposats.
 26. 26. 5 ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ D’AVALUACIONS Si es fa una prova de recuperació d’avaluació aquesta es farà de forma global, l’alumne s’examinarà de tot el contingut desenvolupat en l’avaluació esmentada encara que, es pot decidir si l’alumne pot realitzar una prova de recuperació d’alguna unitat didàctica en particular. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’actual sistema educatiu considera l’atenció a la diversitat com un dels eixos fonamentals de la resposta educativa, no només pel reconeixement que fa del principi d’individualització com mitjà per facilitar l’aprenentatge dels alumnes, si no també establint un període comú d’escolaritat obligatòria fins als 16 anys, donant-li un caràcter comprensiu. MESURES PER ATENDRE LA DIVERSITAT Les mesures específiques per atendre la diversitat són:  Adaptació curricular  Diversitat curricular.  Reforç i recolzament educatiu.  Guiar en major o menor mesura el procés de solució per mitjà d’una major o menor quantitat d’instruccions i ajudes.  Graduar la dificultat de les tasques per mitjà d’una menor o major concreció en la seva finalitat.
 27. 27. 5 MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS Pel desenvolupament del procés d’ensenyança – aprenentatge de la matèria d’emprenedoria el centre disposa dels següents materials i recursos:  Aula convencional amb la possibilitat d’afegir equip per projectar transparències i vídeos amb un ordinador connectat a Internet i el seu corresponent programari.  Llibre d’emprenedoria ESO editorial Santillana  Apunts i fotocòpies de diferents fons d’Internet relacionades amb economia i emprenedoria.  Dossier “Empresa i treball”, mòdul formatiu coneixement de l’entorn social i professional, per Josefa Barbarà Collado.  Dossier “Contractes de treball – modalitats”, per Antònia Alcalde, Cristina de Andrés i Mercè Quintela.  Programa d’educació financera – Valors de futur, llibre del professor BBVA  http://www.librosdetextogratis.com/spa/manuales.php?id=7&tit=Empresa Documents de consulta per fer aquesta programació:  Modelo para la programación de una unidad didàctica por Manuel López Navarro, inspector de educación.  Currículum secundaria.
 28. 28. SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ DE LES 5 UNITATS DIDÀCTIQUES La matèria d’emprenedoria s’imparteix un dia a la setmana amb una durada de 60 minuts i tenint en compte que el curs tindrà unes 33 classes aprox. Aquestes hores es reparteixen de la següent manera: UNITAT TÍTOL DURADA BLOC DE CONTINGUTS B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 01 Competències socials 03/10/14 – 28/11/14 X 02 Oportunitats de formació 05/12/14 – 19/12/14 X 03 Filons d’ocupació 09/01/14 – 31/01/15 X X 04 Anàlisis professions 06/02/15 – 20/02/15 X 05 L’entorn professional 27/02/15 – 06/03/15 X 06 Societat emprenedora 13/03/15 – 27/03/15 X 07 Mercat laboral 10/04/15 – 17/04/15 X 08 Ocupació per compte d’altri 24/04/15 – 08/05/15 X X 09 La idea de negoci i definició del projecte d’empresa Projecte final: Creació d’una petita empresa 15/05/15 – 19/06/15 X X X EMPRENEDORIA Bloc 1: Autoconeixement i itinerari formatiu. Bloc 2: Mercat laboral i economia financera. Bloc 3: Iniciativa emprenedora i projecte d’empresa . P.C.P.I Bloc 4: Valor del treball i activitat econòmica Bloc 5: El món de la empresa Bloc 6: Teixit empresarial i ocupació en el territori. Bloc:7: Relacions laborals Bloc 8: Els contractes de treball Bloc 9: El salari i les seves derivacions socials.
 29. 29. ÀREA UD Nº TÍTOL EMPRENEDORIA 01 COMP. SOCIALS Temporització del 3 d’octubre al 28 de novembre nº sessions 09 INTRODUCCIÓ La intenció d’aquesta unitat didàctica és el desenvolupament i treball de les habilitats, motivacions i actituds envers al món laboral. També s’inicia el disseny del projecte emprenedor amb la opció d’escollir una de les dues vessants; itinerari formatiu i laboral – constitució i posada en marxa d’una empresa. OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ Detectar quines són les habilitats de l’alumne aplicables a l’àmbit laboral. (Obj. Àrea 1) Coneix i accepta les seves característiques personals i competències. (Criteri avaluació 1) Reconèixer motivacions i actituds envers a l’esperit emprenedor. (Obj. Àrea 2) Reconeix les competències personals i socials requerides pel mercat de treball (Criteri d’avaluació 2) Identificar les característiques d’una persona creativa i innovadora. (Obj. Àrea 1) Sap identificar els trets característics d’una persona creativa i innovadora (Criteri d’avaluació 1) Establir un pla d’entrenament i millora de les competències socials. (Obj. Àrea 2) Elabora un pla d’entrenament amb la intenció de millorar les seves competències socials. (Criteri d’avaluació 2) Posar en marxa la meva idea emprenedora. (Obj. Àrea 2) Aplica els coneixements apresos per iniciar el seu itinerari formatiu i professional. (Criteri avaluació 1) Entre parèntesis referències als objectius i criteris d’avaluació de la matèria. CONTINGUTS  El perfil professional i el personal (que sé fer i com sóc)  Esperit emprenedor (motivació i creativitat)  Preparació projecte emprenedor.  La comunicació (verbal, no verbal i telemàtica)  L’assertivitat i l’empatia.  El treball en equip  El lideratge  La negociació i la resolució de conflictes Activitats i tasques proposades Competències Bàsiques treballades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Explicació, debat i comentaris sobre el tema a tractar. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lectura de textos relacionats amb la temàtica. Exercicis i fitxes per treballar els continguts de la unitat didàctica. Realització d’exercicis a Internet en planes centrades en el treball d’emprenedoria. Cerca a Internet d’informació Quadern d’activitats
 30. 30. METODOLOGIA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  Introducció a la unitat didàctica amb la intenció de motivar a l’alumnat per mitjà de l’exposició per part del professor dels continguts que es treballaran.  Anàlisis inicial dels coneixements del alumnes per mitjà d’una sèrie de preguntes inicials.  Treball individual desenvolupant les activitats proposades. Tenint en compte les dificultats de relació que te l’alumnat i amb la finalitat d’aprofitament de la matèria, l’organització individual prevaldrà sobre la grupal. Tot i així, n’hi hauran activitats en la que la participació en petits grups serà fonamental per treballar de manera cooperativa altres aspectes de la matèria com poden ser la iniciativa i la investigació.  Adaptació curricular  Diversitat curricular.  Reforç i recolzament educatiu.  Guiar en major o menor mesura el procés de solució per mitjà d’una major o menor quantitat d’instruccions i ajudes.  Graduar la dificultat de les tasques per mitjà d’una menor o major concreció en la seva finalitat. ESPAIS I RECURSOS  Aula convencional amb la possibilitat d’afegir equip per projectar transparències i vídeos amb un ordinador connectat a Internet i el seu corresponent programari.  Llibre d’emprenedoria ESO editorial Santillana  Apunts i fotocòpies de diferents fons d’Internet relacionades amb economia i emprenedoria. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  Observació directa de les activitats d’ensenyament i aprenentatge: participació, cooperació i actituds dels alumnes.  Revisió de les tasques d’A-E de l’alumnat.  Diàleg i entrevistes per tenir coneixement i seguiment dels avenços i dificultats en l’aprenentatge dels continguts.  Proves específiques; activitats per controlar i avaluar la unitat.  Escales d’observació.  Llistes de control.  Registre anecdòtic.  Materials impresos.  Quadern de classe.  Produccions escrites.  Debats i posades en comú.  Controls orals o escrits.
 31. 31. ÀREA UD Nº TÍTOL EMPRENEDORIA 02 Oportunitats de formació Temporització: del 5 de desembre al 19 de desembre 2014 nº sessions: 03 INTRODUCCIÓ L’objectiu d’aquesta unitat didàctica és donar el missatge a l’alumne de la necessitat de formar-se contínuament per aconseguir una professió com al llarg de la vida. Plantejar la formació per aconseguir un objectiu laboral i la necessitat d’adquirir uns coneixements i destreses que li donin l’oportunitat de ser competent en la professió que triï. OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ Detectar les possibilitats formatives en acabar l’etapa escolar. (Obj. Àrea 1,2) Valora la importància de la necessitat de formar-se contínuament (criteri avaluació 2) Reconèixer les modalitats de formació i les que millor s’adapten als seus interessos. (Obj. Àrea 2) Sap triar una modalitat de formació adaptada al seus interessos (criteri d’avaluació 2,4) Identificar les possibilitats que tenen les TIC per buscar i trobar informació. (Obj. Àrea 8) Cerca i tria de manera correcta informació important per la seva informació (criteri d’avaluació 3) Establir el seu pla de formació i escriure-ho a través d’un processador de textos. (Obj. Àrea 2,4) Confecciona amb èxit el seu pla de formació (criteri d’avaluació 4) Entre parèntesis referències als objectius i criteris d’avaluació de la matèria CONTINGUTS  La necessitat i la importància de la formació.  El pla de carrera  Formació inicial.  Organismes que imparteixen formació.  Preparació projecte emprenedor. Activitats i tasques proposades Competències Bàsiques treballades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Explicació, debat i comentaris sobre el tema a tractar. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lectura de textos relacionats amb la temàtica. Exercicis i fitxes per treballar els continguts de la unitat didàctica. Realització d’exercicis a Internet en planes centrades en el treball d’emprenedoria. Cerca a Internet d’informació Quadern d’activitats METODOLOGIA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  Introducció a la unitat didàctica amb la intenció de motivar a l’alumnat per mitjà de l’exposició per part del professor dels continguts que es treballaran.  Anàlisis inicial dels coneixements del alumnes per mitjà d’una sèrie de preguntes inicials.  Treball individual desenvolupant les activitats proposades. Tenint en compte les dificultats de relació que te l’alumnat i amb la finalitat d’aprofitament de la matèria, l’organització individual prevaldrà sobre la grupal. Tot i així, n’hi hauran activitats en la que la participació  Adaptació curricular  Diversitat curricular.  Reforç i recolzament educatiu.  Guiar en major o menor mesura el procés de solució per mitjà d’una major o menor quantitat d’instruccions i ajudes.  Graduar la dificultat de les tasques per mitjà d’una menor o major concreció en la seva finalitat.
 32. 32. en petits grups serà fonamental per treballar de manera cooperativa altres aspectes de la matèria com poden ser la iniciativa i la investigació ESPAIS I RECURSOS  Aula convencional amb la possibilitat d’afegir equip per projectar transparències i vídeos amb un ordinador connectat a Internet i el seu corresponent programari.  Llibre d’emprenedoria ESO editorial Santillana  Apunts i fotocòpies de diferents fons d’Internet relacionades amb economia i emprenedoria. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  Observació directa de les activitats d’ensenyament i aprenentatge: participació, cooperació i actituds dels alumnes.  Revisió de les tasques d’A-E de l’alumnat.  Diàleg i entrevistes per tenir coneixement i seguiment dels avenços i dificultats en l’aprenentatge dels continguts.  Proves específiques; activitats per controlar i avaluar la unitat.  Escales d’observació.  Llistes de control.  Registre anecdòtic.  Materials impresos.  Quadern de classe.  Produccions escrites.  Debats i posades en comú.  Controls orals o escrits.
 33. 33. ÀREA UD Nº TÍTOL EMPRENEDORIA 03 Filons d’ocupació Temporització: del 9 de gener al 31 de gener del 2015 nº sessions: 04 INTRODUCCIÓ La intenció d’aquesta unitat és la d’aprendre conceptes claus d’economia per saber com aquests influencien alhora de cercar feina o iniciar un negoci. També ajudarà a interpretar noticies econòmiques. OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ Identificar els conceptes relacionats amb l’activitat econòmica. (Obj. Àrea 5) Identifica i comprèn conceptes claus relacionats amb l’activitat econòmica (criteri avaluació 3) Reconèixer les tendències laborals al món. (Obj. Àrea 6) Sap reconèixer i identifica les principals tendències laborals al món (criteri d’avaluació 2,) Reconèixer les tendències laborals a Catalunya. (Obj. Àrea 6) Reconeix les principals tendències laborals a Catalunya (criteri d’avaluació 3) Detectar les sortides professionals i els filons d’ocupació actuals. (Obj. Àrea 4) Sap trobar i interpretar els principals filons d’ocupació actuals (criteri d’avaluació 3,4) Entre parèntesis referències als objectius i criteris d’avaluació de la matèria CONTINGUTS  Conceptes clau: Euríbor, PIB, Inversió econòmica, especulació, mercat, IPC, inflació, EPA...  Sectors d’activitat.  Tendències laborals al món i Catalunya.  Sortides professionals.  Filons d’ocupació  Preparació projecte emprenedor. Activitats i tasques proposades Competències Bàsiques treballades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Explicació, debat i comentaris sobre el tema a tractar. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lectura de textos relacionats amb la temàtica. Exercicis i fitxes per treballar els continguts de la unitat didàctica. Realització d’exercicis a Internet en planes centrades en el treball d’emprenedoria. Cerca a Internet d’informació Quadern d’activitats METODOLOGIA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  Introducció a la unitat didàctica amb la intenció de motivar a l’alumnat per mitjà de l’exposició per part del professor dels continguts que es treballaran.  Anàlisis inicial dels coneixements del alumnes per mitjà d’una sèrie de preguntes inicials.  Treball individual desenvolupant les activitats proposades. Tenint en compte les dificultats de relació que te l’alumnat i amb la finalitat d’aprofitament de la matèria, l’organització individual prevaldrà sobre la grupal. Tot i així, n’hi hauran activitats en la que la participació en petits grups serà fonamental per treballar  Adaptació curricular  Diversitat curricular.  Reforç i recolzament educatiu.  Guiar en major o menor mesura el procés de solució per mitjà d’una major o menor quantitat d’instruccions i ajudes.  Graduar la dificultat de les tasques per mitjà d’una menor o major concreció en la seva finalitat.
 34. 34. de manera cooperativa altres aspectes de la matèria com poden ser la iniciativa i la investigació ESPAIS I RECURSOS  Aula convencional amb la possibilitat d’afegir equip per projectar transparències i vídeos amb un ordinador connectat a Internet i el seu corresponent programari.  Llibre d’emprenedoria ESO editorial Santillana  Apunts i fotocòpies de diferents fons d’Internet relacionades amb economia i emprenedoria. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  Observació directa de les activitats d’ensenyament i aprenentatge: participació, cooperació i actituds dels alumnes.  Revisió de les tasques d’A-E de l’alumnat.  Diàleg i entrevistes per tenir coneixement i seguiment dels avenços i dificultats en l’aprenentatge dels continguts.  Proves específiques; activitats per controlar i avaluar la unitat.  Escales d’observació.  Llistes de control.  Registre anecdòtic.  Materials impresos.  Quadern de classe.  Produccions escrites.  Debats i posades en comú.  Controls orals o escrits.
 35. 35. ÀREA UD Nº TÍTOL EMPRENEDORIA 04 Anàlisis professions Temporització: del 6 de febrer al 20 de febrer del 2015 nº sessions: 03 INTRODUCCIÓ S’intentarà assolir coneixements sobre l’estructura d’una empesa en funció dels llocs de treball, identificar i definir les tasques principals. OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ Identificar els conceptes relacionats amb l’anàlisi dels llocs de treball. (Obj. Àrea 3) Identifica i comprèn conceptes claus relacionats amb l’anàlisi dels llocs de treball (criteri avaluació 3) Reconèixer les competències necessàries en un lloc de treball concret. (Obj. Àrea 3,4) Sap reconèixer i identifica les principals competències necessàries d’un lloc de treball (criteri avaluació 3, 4) Analitzar un lloc de treball (Obj. Àrea 4) Analitza correctament les funcions del treballador en una feina en concret. (criteri d’avaluació 3, 4,5) Fer l’anàlisi d’un ALT sobre un lloc de treball ideal o sobre un lloc que hi haurà a una empresa. (Obj. Àrea 4) Realitza adequadament l’anàlisi ALT sobre un lloc de treball en concret. (criteri d’avaluació 3,4,5) Entre parèntesis referències als objectius i criteris d’avaluació de la matèria CONTINGUTS  Importància estructuració funcions d’una empresa.  Aprenentatge conceptes clau: agrupament de tasques, l’organigrama, el professiograma...  Anàlisis del lloc de treball  Preparació projecte emprenedor Activitats i tasques proposades Competències Bàsiques treballades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Explicació, debat i comentaris sobre el tema a tractar. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lectura de textos relacionats amb la temàtica. Exercicis i fitxes per treballar els continguts de la unitat didàctica. Realització d’exercicis a Internet en planes centrades en el treball d’emprenedoria. Cerca a Internet d’informació Quadern d’activitats METODOLOGIA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  Introducció a la unitat didàctica amb la intenció de motivar a l’alumnat per mitjà de l’exposició per part del professor dels continguts que es treballaran.  Anàlisis inicial dels coneixements del alumnes per mitjà d’una sèrie de preguntes inicials.  Treball individual desenvolupant les activitats proposades. Tenint en compte les dificultats de relació que te l’alumnat i amb la finalitat d’aprofitament de la matèria, l’organització individual prevaldrà sobre la grupal. Tot i així, n’hi hauran activitats en la que la participació en petits grups serà fonamental per treballar de manera cooperativa altres aspectes de la  Adaptació curricular  Diversitat curricular.  Reforç i recolzament educatiu.  Guiar en major o menor mesura el procés de solució per mitjà d’una major o menor quantitat d’instruccions i ajudes.  Graduar la dificultat de les tasques per mitjà d’una menor o major concreció en la seva finalitat.
 36. 36. matèria com poden ser la iniciativa i la investigació ESPAIS I RECURSOS  Aula convencional amb la possibilitat d’afegir equip per projectar transparències i vídeos amb un ordinador connectat a Internet i el seu corresponent programari.  Llibre d’emprenedoria ESO editorial Santillana  Apunts i fotocòpies de diferents fons d’Internet relacionades amb economia i emprenedoria. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  Observació directa de les activitats d’ensenyament i aprenentatge: participació, cooperació i actituds dels alumnes.  Revisió de les tasques d’A-E de l’alumnat.  Diàleg i entrevistes per tenir coneixement i seguiment dels avenços i dificultats en l’aprenentatge dels continguts.  Proves específiques; activitats per controlar i avaluar la unitat.  Escales d’observació.  Llistes de control.  Registre anecdòtic.  Materials impresos.  Quadern de classe.  Produccions escrites.  Debats i posades en comú.  Controls orals o escrits.
 37. 37. ÀREA UD Nº TÍTOL EMPRENEDORIA 04 Anàlisis professions Temporització: del 6 de febrer al 20 de febrer del 2015 nº sessions: 03 INTRODUCCIÓ S’intentarà assolir coneixements sobre l’estructura d’una empesa en funció dels llocs de treball, identificar i definir les tasques principals. OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ Identificar els conceptes relacionats amb l’anàlisi dels llocs de treball. (Obj. Àrea 3) Identifica i comprèn conceptes claus relacionats amb l’anàlisi dels llocs de treball (criteri avaluació 3) Reconèixer les competències necessàries en un lloc de treball concret. (Obj. Àrea 3,4) Sap reconèixer i identifica les principals competències necessàries d’un lloc de treball (criteri avaluació 3, 4) Analitzar un lloc de treball (Obj. Àrea 4) Analitza correctament les funcions del treballador en una feina en concret. (criteri d’avaluació 3, 4,5) Fer l’anàlisi d’un ALT sobre un lloc de treball ideal o sobre un lloc que hi haurà a una empresa. (Obj. Àrea 4) Realitza adequadament l’anàlisi ALT sobre un lloc de treball en concret. (criteri d’avaluació 3,4,5) Entre parèntesis referències als objectius i criteris d’avaluació de la matèria CONTINGUTS  Importància estructuració funcions d’una empresa.  Aprenentatge conceptes clau: agrupament de tasques, l’organigrama, el professiograma...  Anàlisis del lloc de treball  Preparació projecte emprenedor Activitats i tasques proposades Competències Bàsiques treballades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Explicació, debat i comentaris sobre el tema a tractar. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lectura de textos relacionats amb la temàtica. Exercicis i fitxes per treballar els continguts de la unitat didàctica. Realització d’exercicis a Internet en planes centrades en el treball d’emprenedoria. Cerca a Internet d’informació Quadern d’activitats METODOLOGIA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  Introducció a la unitat didàctica amb la intenció de motivar a l’alumnat per mitjà de l’exposició per part del professor dels continguts que es treballaran.  Anàlisis inicial dels coneixements del alumnes per mitjà d’una sèrie de preguntes inicials.  Treball individual desenvolupant les activitats proposades. Tenint en compte les dificultats de relació que te l’alumnat i amb la finalitat d’aprofitament de la matèria, l’organització individual prevaldrà sobre la grupal. Tot i així, n’hi hauran activitats en la que la participació en petits grups serà fonamental per treballar de manera cooperativa altres aspectes de la  Adaptació curricular  Diversitat curricular.  Reforç i recolzament educatiu.  Guiar en major o menor mesura el procés de solució per mitjà d’una major o menor quantitat d’instruccions i ajudes.  Graduar la dificultat de les tasques per mitjà d’una menor o major concreció en la seva finalitat.
 38. 38. matèria com poden ser la iniciativa i la investigació ESPAIS I RECURSOS  Aula convencional amb la possibilitat d’afegir equip per projectar transparències i vídeos amb un ordinador connectat a Internet i el seu corresponent programari.  Llibre d’emprenedoria ESO editorial Santillana  Apunts i fotocòpies de diferents fons d’Internet relacionades amb economia i emprenedoria. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  Observació directa de les activitats d’ensenyament i aprenentatge: participació, cooperació i actituds dels alumnes.  Revisió de les tasques d’A-E de l’alumnat.  Diàleg i entrevistes per tenir coneixement i seguiment dels avenços i dificultats en l’aprenentatge dels continguts.  Proves específiques; activitats per controlar i avaluar la unitat.  Escales d’observació.  Llistes de control.  Registre anecdòtic.  Materials impresos.  Quadern de classe.  Produccions escrites.  Debats i posades en comú.  Controls orals o escrits.
 39. 39. ÀREA UD Nº TÍTOL EMPRENEDORIA 06 Societat emprenedora Temporització: del 13 de març al 27 de març del 2015 nº sessions: 03 INTRODUCCIÓ Aquesta unitat te per finalitat donar a entendre a l’alumne de que hi ha empreses de tipus humanista, on el valor de la igualtat i la conciliació de l’àmbit familiar i laboral tenen cabuda ja que el treball que es fa contribueix a la felicitat dels individus que hi treballen. OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ Valorar la importància de tenir una societat emprenedora (Obj. Àrea 5) Comprèn la importància d’haver-hi una societat emprenedora. (criteri avaluació 6) Reconèixer les característiques d’una empresa humanitària i ètica. (Obj. Àrea 5) Sap reconèixer i identifica conceptes i característiques d’una empresa humanitària i ètica. (criteri avaluació 6) Valorar la responsabilitat social empresarial en les organitzacions. (Obj. Àrea 5) És conscient de la responsabilitat social en les organitzacions. (criteri d’avaluació 6,7) Entre parèntesis referències als objectius i criteris d’avaluació de la matèria CONTINGUTS  Importància de la iniciativa emprenedora.  L’empresa humanista: l’ètica en l’empresa, conciliació entre el món laboral i el familiar, responsabilitat social empresarial.  Preparació projecte emprenedor. Activitats i tasques proposades Competències Bàsiques treballades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Explicació, debat i comentaris sobre el tema a tractar. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lectura de textos relacionats amb la temàtica. Exercicis i fitxes per treballar els continguts de la unitat didàctica. Realització d’exercicis a Internet en planes centrades en el treball d’emprenedoria. Cerca a Internet d’informació Quadern d’activitats METODOLOGIA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  Introducció a la unitat didàctica amb la intenció de motivar a l’alumnat per mitjà de l’exposició per part del professor dels continguts que es treballaran.  Anàlisis inicial dels coneixements del alumnes per mitjà d’una sèrie de preguntes inicials.  Treball individual desenvolupant les activitats proposades. Tenint en compte les dificultats de relació que te l’alumnat i amb la finalitat d’aprofitament de la matèria, l’organització individual prevaldrà sobre la grupal. Tot i així, n’hi hauran activitats en la que la participació en petits grups serà fonamental per treballar de manera cooperativa altres aspectes de la matèria com poden ser la iniciativa i la investigació  Adaptació curricular  Diversitat curricular.  Reforç i recolzament educatiu.  Guiar en major o menor mesura el procés de solució per mitjà d’una major o menor quantitat d’instruccions i ajudes.  Graduar la dificultat de les tasques per mitjà d’una menor o major concreció en la seva finalitat.
 40. 40. ESPAIS I RECURSOS  Aula convencional amb la possibilitat d’afegir equip per projectar transparències i vídeos amb un ordinador connectat a Internet i el seu corresponent programari.  Llibre d’emprenedoria ESO editorial Santillana  Apunts i fotocòpies de diferents fons d’Internet relacionades amb economia i emprenedoria. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  Observació directa de les activitats d’ensenyament i aprenentatge: participació, cooperació i actituds dels alumnes.  Revisió de les tasques d’A-E de l’alumnat.  Diàleg i entrevistes per tenir coneixement i seguiment dels avenços i dificultats en l’aprenentatge dels continguts.  Proves específiques; activitats per controlar i avaluar la unitat.  Escales d’observació.  Llistes de control.  Registre anecdòtic.  Materials impresos.  Quadern de classe.  Produccions escrites.  Debats i posades en comú.  Controls orals o escrits.
 41. 41. ÀREA UD Nº TÍTOL EMPRENEDORIA 07 Mercat laboral Temporització: del 10 d’abril al 17 d’abril del 2015 nº sessions: 02 INTRODUCCIÓ Amb aquesta unitat l’alumne aprendrà coneixements bàsics de procediments alhora de crear una empresa, la seva regulació i altres elements que envolten a l’empresa. També s’inicia al coneixement dels trets més d’un contractes laboral. OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ Identificar l’estructura del mercat laboral al teu voltant. (Obj. Àrea 3) Identifica i comprèn conceptes claus relacionats amb mercat laboral (criteri avaluació 4) Reconèixer els conceptes clau sobre el mercat laboral. (Obj. Àrea 3,4) Sap reconèixer i identifica conceptes sobre el mercat laboral (criteri avaluació 4,5) Definir el tipus d’empresa que vols arribar a crear(Obj. Àrea 4) Sap diferenciar els diferents tipus d’empresa i les seves característiques principals. (criteri d’avaluació 6) Reconèixer els contractes que més s’adapten a les teves necessitats. (Obj. Àrea 4) Diferencia els contractes habituals que es fan al món laboral. (criteri d’avaluació 4,5) Entre parèntesis referències als objectius i criteris d’avaluació de la matèria CONTINGUTS  L’entorn professional: sindicats, patronal, consorci per la formació contínua a Catalunya  L’empresa: tipus d’empresa més habitual  El treballador: formes de contractació laboral  Preparació projecte emprenedor Activitats i tasques proposades Competències Bàsiques treballades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Explicació, debat i comentaris sobre el tema a tractar. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lectura de textos relacionats amb la temàtica. Exercicis i fitxes per treballar els continguts de la unitat didàctica. Realització d’exercicis a Internet en planes centrades en el treball d’emprenedoria. Cerca a Internet d’informació Quadern d’activitats METODOLOGIA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  Introducció a la unitat didàctica amb la intenció de motivar a l’alumnat per mitjà de l’exposició per part del professor dels continguts que es treballaran.  Anàlisis inicial dels coneixements del alumnes per mitjà d’una sèrie de preguntes inicials.  Treball individual desenvolupant les activitats proposades. Tenint en compte les dificultats de relació que te l’alumnat i amb la finalitat d’aprofitament de la matèria, l’organització individual prevaldrà sobre la grupal. Tot i així, n’hi hauran activitats en la que la participació en petits grups serà fonamental per treballar de manera cooperativa altres aspectes de la  Adaptació curricular  Diversitat curricular.  Reforç i recolzament educatiu.  Guiar en major o menor mesura el procés de solució per mitjà d’una major o menor quantitat d’instruccions i ajudes.  Graduar la dificultat de les tasques per mitjà d’una menor o major concreció en la seva finalitat.
 42. 42. matèria com poden ser la iniciativa i la investigació ESPAIS I RECURSOS  Aula convencional amb la possibilitat d’afegir equip per projectar transparències i vídeos amb un ordinador connectat a Internet i el seu corresponent programari.  Llibre d’emprenedoria ESO editorial Santillana  Apunts i fotocòpies de diferents fons d’Internet relacionades amb economia i emprenedoria. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  Observació directa de les activitats d’ensenyament i aprenentatge: participació, cooperació i actituds dels alumnes.  Revisió de les tasques d’A-E de l’alumnat.  Diàleg i entrevistes per tenir coneixement i seguiment dels avenços i dificultats en l’aprenentatge dels continguts.  Proves específiques; activitats per controlar i avaluar la unitat.  Escales d’observació.  Llistes de control.  Registre anecdòtic.  Materials impresos.  Quadern de classe.  Produccions escrites.  Debats i posades en comú.  Controls orals o escrits.
 43. 43. ÀREA UD Nº TÍTOL EMPRENEDORIA 07 Mercat laboral Temporització: del 10 d’abril al 17 d’abril del 2015 nº sessions: 02 INTRODUCCIÓ Amb aquesta unitat l’alumne aprendrà coneixements bàsics de procediments alhora de crear una empresa, la seva regulació i altres elements que envolten a l’empresa. També s’inicia al coneixement dels trets més d’un contractes laboral. OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ Identificar l’estructura del mercat laboral al teu voltant. (Obj. Àrea 3) Identifica i comprèn conceptes claus relacionats amb mercat laboral (criteri avaluació 4) Reconèixer els conceptes clau sobre el mercat laboral. (Obj. Àrea 3,4) Sap reconèixer i identifica conceptes sobre el mercat laboral (criteri avaluació 4,5) Definir el tipus d’empresa que vols arribar a crear(Obj. Àrea 4) Sap diferenciar els diferents tipus d’empresa i les seves característiques principals. (criteri d’avaluació 6) Reconèixer els contractes que més s’adapten a les teves necessitats. (Obj. Àrea 4) Diferencia els contractes habituals que es fan al món laboral. (criteri d’avaluació 4,5) Entre parèntesis referències als objectius i criteris d’avaluació de la matèria CONTINGUTS  L’entorn professional: sindicats, patronal, consorci per la formació contínua a Catalunya  L’empresa: tipus d’empresa més habitual  El treballador: formes de contractació laboral  Preparació projecte emprenedor Activitats i tasques proposades Competències Bàsiques treballades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Explicació, debat i comentaris sobre el tema a tractar. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lectura de textos relacionats amb la temàtica. Exercicis i fitxes per treballar els continguts de la unitat didàctica. Realització d’exercicis a Internet en planes centrades en el treball d’emprenedoria. Cerca a Internet d’informació Quadern d’activitats METODOLOGIA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  Introducció a la unitat didàctica amb la intenció de motivar a l’alumnat per mitjà de l’exposició per part del professor dels continguts que es treballaran.  Anàlisis inicial dels coneixements del alumnes per mitjà d’una sèrie de preguntes inicials.  Treball individual desenvolupant les activitats proposades. Tenint en compte les dificultats de relació que te l’alumnat i amb la finalitat d’aprofitament de la matèria, l’organització individual prevaldrà sobre la grupal. Tot i així, n’hi hauran activitats en la que la participació en petits grups serà fonamental per treballar de manera cooperativa altres aspectes de la  Adaptació curricular  Diversitat curricular.  Reforç i recolzament educatiu.  Guiar en major o menor mesura el procés de solució per mitjà d’una major o menor quantitat d’instruccions i ajudes.  Graduar la dificultat de les tasques per mitjà d’una menor o major concreció en la seva finalitat.
 44. 44. matèria com poden ser la iniciativa i la investigació ESPAIS I RECURSOS  Aula convencional amb la possibilitat d’afegir equip per projectar transparències i vídeos amb un ordinador connectat a Internet i el seu corresponent programari.  Llibre d’emprenedoria ESO editorial Santillana  Apunts i fotocòpies de diferents fons d’Internet relacionades amb economia i emprenedoria. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  Observació directa de les activitats d’ensenyament i aprenentatge: participació, cooperació i actituds dels alumnes.  Revisió de les tasques d’A-E de l’alumnat.  Diàleg i entrevistes per tenir coneixement i seguiment dels avenços i dificultats en l’aprenentatge dels continguts.  Proves específiques; activitats per controlar i avaluar la unitat.  Escales d’observació.  Llistes de control.  Registre anecdòtic.  Materials impresos.  Quadern de classe.  Produccions escrites.  Debats i posades en comú.  Controls orals o escrits.
 45. 45. ÀREA UD Nº TÍTOL EMPRENEDORIA 09 La idea de negoci Temporització: del 15 de maig al 19 de juny del 2015 nº sessions: 04 INTRODUCCIÓ Aquesta unitat posarà en marxa l’idea del negoci i serà on intervindran totes les orientacions que s’han vist al llarg del curs. També es donaran a conèixer elements que conformen l’activitat econòmica i quin paper hi tenen els diferents agents econòmics. Al llarg de la unitat s’entregarà el projecte emprenedor. OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ Identificar el procés per fer un estudi de mercat. (Obj. Àrea 4,5,8) Reconeix correctament el procés d’estudi de mercat. (criteri avaluació 6,7) Definir una idea de negoci. (Obj. Àrea 4) Té clar que es una idea de negoci, com funciona i com portar-la a la pràctica (criteri avaluació 7) Desenvolupar un projecte de pla d’empresa. (Obj. Àrea 4) Identifica les parts que integren un projecte d’empresa i en sap desenvolupar-lo. (criteri d’avaluació 7) Conèixer les diferents fonts de finançament d’una empresa. (Obj. Àrea 4,8) Coneix i sap com cercar les diferents formes de finançament que pot necessitar una idea de negoci. (criteri d’avaluació 7) Analitzar com s’estructura un balanç (Obj. Àrea 4,8) Identifica totes les parts que conformen un balanç d’empresa. (criteri d’avaluació 7,8) Distingir els elements que conformen l’activitat econòmica i quin paper hi tenen els diferents agents econòmics. (Obj. Àrea 5,8) Reconeix i identifica els factors i elements que conformen l’activitat econòmica i la seva importància. (criteri d’avaluació 3,6,7) Entre parèntesis referències als objectius i criteris d’avaluació de la matèria CONTINGUTS  Localització i estudi de mercat  Constitució de l’empresa.  Objecte del negoci: visió, els clients, la producció, l’organització, els recursos humans, pla de màrketing, pla d’operacions, pla d’empresa.  L’activitat econòmica.  Els agents econòmics.  Preparació projecte emprenedor i entrega. Activitats i tasques proposades Competències Bàsiques treballades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Explicació, debat i comentaris sobre el tema a tractar. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lectura de textos relacionats amb la temàtica. Exercicis i fitxes per treballar els continguts de la unitat didàctica. Realització d’exercicis a Internet en planes centrades en el treball d’emprenedoria. Cerca a Internet d’informació Quadern d’activitats METODOLOGIA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  Introducció a la unitat didàctica amb la intenció de motivar a l’alumnat per mitjà de l’exposició per part del professor dels continguts que es treballaran.  Anàlisis inicial dels coneixements del alumnes  Adaptació curricular  Diversitat curricular.  Reforç i recolzament educatiu.  Guiar en major o menor mesura el procés de solució per mitjà d’una major o menor quantitat
 46. 46. per mitjà d’una sèrie de preguntes inicials.  Treball individual desenvolupant les activitats proposades. Tenint en compte les dificultats de relació que te l’alumnat i amb la finalitat d’aprofitament de la matèria, l’organització individual prevaldrà sobre la grupal. Tot i així, n’hi hauran activitats en la que la participació en petits grups serà fonamental per treballar de manera cooperativa altres aspectes de la matèria com poden ser la iniciativa i la investigació d’instruccions i ajudes.  Graduar la dificultat de les tasques per mitjà d’una menor o major concreció en la seva finalitat. ESPAIS I RECURSOS  Aula convencional amb la possibilitat d’afegir equip per projectar transparències i vídeos amb un ordinador connectat a Internet i el seu corresponent programari.  Llibre d’emprenedoria ESO editorial Santillana  Apunts i fotocòpies de diferents fons d’Internet relacionades amb economia i emprenedoria. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  Observació directa de les activitats d’ensenyament i aprenentatge: participació, cooperació i actituds dels alumnes.  Revisió de les tasques d’A-E de l’alumnat.  Diàleg i entrevistes per tenir coneixement i seguiment dels avenços i dificultats en l’aprenentatge dels continguts.  Proves específiques; activitats per controlar i avaluar la unitat.  Escales d’observació.  Llistes de control.  Registre anecdòtic.  Materials impresos.  Quadern de classe.  Produccions escrites.  Debats i posades en comú.  Controls orals o escrits.

×