Six Suites
`a
Violoncello Solo
senza
Basso
compos´ees
par
Sr. Joh. Seb. Bach
Maˆıtre de Chapelle
ao. 1717–1723
BWV 1007-10...
Content Inhalt Contenu
BWV 1007 – Suite I in G major/G-Dur/Sol majeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BWV 1008 – Sui...
Die vorliegende Ausgabe der Bachschen Suiten f¨ur Violoncello solo richtet sich meistens nach der Hand-
schrift, die Anna ...
Suite I
Pr´elude J. S. Bach (1685-1750)
I4S fˇ ˇ
ˇ
ŰŰŰŰ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ fˇ ˇ
ˇ
ŰŰŰŰ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ f
ˇ
ˇ
ˇ
ŰŰŰŰ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ f
ˇ
ˇ
ˇ
ŰŰŰ...
21
I4
6ˇ űˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ űˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ Æˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ ˇ 4ˇ ¨Pˇ ˇ
ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ
23
I4 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŁŁŁŁ
...
Allemande
I4R .
ˇ
ˇˇ
ˇ ˜ ˇ »ˇ ˇ
ÊÊÊÊ
ˇ »ˇ ˇ ˇ ˇ »ˇ ˇ ˇ
ŘŘŘŘ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ÊÊÊÊ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ÊÊÊÊ
ˇ »ˇ ˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ »ˇ ˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ ˇ ˇ ¨ˇ...
Courante
I43
4 -
ˇ ˇ
ÉÉ
ˇ ˇ
˛ˇ
ŤŤŢŢ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ÊÊÊÊ
ˇ ˇ
ÉÉ
ˇ ˇ
´ˇ
ŤŤŢŢ
ˇ ˇ
ÏÏ
ˇ ˇ
ÏÏ
ˇ
ˇ
˛ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ÊÊÊÊ
ˇ ˇ
ÏÏ
ˇ
ˇ
˛
ˇ
ŐŐŔŔ
...
Sarabande
I43
4 ˇˇ
ˇ
˘
˘
ˇ` ˚ (ˇ %ˇ ˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ
ˇˇ
tr
ˇ ˜ˇ
ÉÉ
ˇ ˇ
ÉÉ
6ˇ ˇ` ˇ ˇ
ÉÉÉÉÊÊ
ˇŻ ˇ
ĽĽ
ˇ 4ˇ
–ˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ
ˇ
ˇ
tr
ˇ ȡ
...
Menuet II
I23
4
˝ˇ ˇ ˇ
ˇ 2ˇ
Ëˡ ˇ
ˇ ˇ ;ˇ 4ˇ ˇ
ˇ ˇ
ËË
2ˇ åˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ
Ńѡ ˝ˇ ˇ ˇ
ˇ 2ˇ
Ëˡ ˇ
ˇ ˇ
7
I2 ;ˇ 4ˇ ˇ
ˇ ˇ
ËË
2ˇ śˇ
ĹĹ...
Suite II
Pr´elude J. S. Bach (1685-1750)
I23
4
ˇ
ŔŔ
ˇ ˚ˇ ˇ —ˇ ˇ
ÊÊÊÊ
ˇ 4ˇ &ˇ ˇ
ŘŘŘŘ
ˇ ˚ˇ ˇ —ˇ ˇ
ÊÊÊÊ
ˇ ˇ 6ˇ ˇ
ŘŘŘŘ
4ˇ ˇ`
Ç...
34
I2
˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ
–ˇ ˇ
ŘŘŘŘ
ˇ ˝ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ
ˇ
–ˇ ˇ
ŘŘŘŘ
ˇ ˇ ˇ ˇ
IJIJIJIJ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ÜÜÜÜ
ˇ ˇ
–6ˇ ˇ
ŘŘŘŘ
ˇ
37
I2
–ˇ ˇ...
Allemande
I2S .
ˇ
-
ˇ (ˇ
(ˇˇ ˇ Ć ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ
ÊÊÊÊ
ˇ ˇ ˆ4ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ Šˇ ˇ Æˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ
ŔŔ
4ˇ
```
-
ˇ (ˇˇ
ĄĄČČ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ
3
...
Courante
I23
4
.
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ4ˇ : ˇ ˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ÄÄÄÄ
ˇ ˇ ˇ; ˇ
IJIJIJIJˇ ˇ ˇ ˇ
ÊÊÊÊ
ˇ
4
I24ˇ...
Sarabande
I23
4
ˇˇ`
ĄĄ
Ď
ČČ
ˇ ˘
tr
ˇ` ˇA
ĹĹĹĹ
ˇ
`ˇ`
`
ˇ
ˇ ˇ ˇ
ÄÄ
ˇ ˇ
ŢŢ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇť˜ ´
ˇ
tr
4ˇ` 6ˇ ˇ
ÄÄ
ˇ
5
I2 ˇˇˇ`
ĄĄ
...
9
I2 7
˘˘ ˇ ˇ‰ ˇ
-
ˇ
ˇ ˇŹ 4ˇ ˇ ˇ
ÅÅ
ˇ ˘ˇ ě
ˇ 4ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ ˇŹ ˇ ˇ ˇ
ÅÅ
ˇ
13
I2
˘ˇ ˝ ˇ ˇ
ˇ
-
ˇ ?ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ
ˇ
ˇ
ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ...
Gique
I23
8 -
ˇ ˇ -
ˇ
4ˇ -
ˇ ˇ ˇ ˇ
ĎĎ
ˇ
ĎĎ
ˇ ˇ -
ˇ
ˇ
ĹĹ
ˇ– ˇ
ŁŁ
ˇ
ˇ
ĹĹ
ˇ– ˇ
ŁŁ
ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ĚĚĚĚ
ˇ
8
I2
tr
ˇ
-
ˇ
6ˇ Ã
ˇ 4ˇ...
This page intentionally left quiet.
c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 17 Nicht-kommerzielle Vervielf¨alt...
Suite III
Pr´elude J. S. Bach (1685-1750)
I 3
4
ˇ ˇ
ÎÎÏÏ
ˇ ˇ ˇ ˇÐÐÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 9 ˇ ˇ ˇ
ŰŰŰŰ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ŰŰŰŰ
ˇ ˇ ˇ ˇę
ÐÐÐÐ
ˇ ...
49
I
ˇ
ˇd
ˇ
ŻŻŻŻ
ˇ
ˇ
ˇd
ˇ
ŻŻŻŻ
ˇ
ˇ
ˇd
ˇ
ŻŻŻŻ
ˇ
ˇ
ˇd
ˇ
ŻŻŻŻ
ˇ
ˇ
ˇd
ˇ
ŻŻŻŻ
ˇ
ˇ
ˇd
ˇ
ŻŻŻŻ
ˇ
ˇ
ˇd
ˇ
ŻŻŻŻ
ˇ
ˇ
ˇd
ˇ
ŻŻŻŻ
ˇ
ˇ
ˇd
...
Allemande
IS ˇ ˇ
ŔŔŔŔ
ˇ ˇ ˇ
ÎΡ&
ˇÐÐÐÐ
ˇ ˇ ˇ
ÎÎ
ˇ˚ ˇ
ÐÐÐÐ
ˇ ˇ ˇ
ÈÈ
ˇÆ ˇ
ÊÊÊÊ
ˇ ˇ
ˇ ˇŁŁŁŁ
ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĘ ˇ ˇ
ˇ Ą
tr
ˇ
...
Courante
I 3 -
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÐÐˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ¸ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÐÐˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ
;
ÊÊˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
;
ˇ
ÊÊ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ
7
I ˇ ˇ ˇ ˇł ˇ
ÊÊ
ˇ ˇ...
Sarabande
I 3
4
ˇˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ` ÇÇÉÉ
ˇ ˇ
ˇˇ
ˇ2ˇ ˇˇ` ÇÇÉÉ
ˇ ˇ
-
ˇˇ ˇ Ć
ĹĹŁŁ
ˇ
-
ˇ (ˇ
` Ťˇ ÇÇÉÉ
ˇ ˇ
ĽĽ
ˇ ˇ ˇ ˇŹ ˇ ˇ
ĽĽ
ˇ ˇ
ÏÏ
ˇ
...
8a
I 7
ˇ
ĹĹ
ˇ ˇ ˇ
ÔÔ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ F ˇ
ŰŰ
ˇ ˇ ˇ
ÏÏ
4ˇ ˇ ˇ
ŤŤ
ˇ ˇ
ˇ ˇ —
ŘŘ
ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ
2ˇ
ÎÎ
ˇ
13
I ˇ ˇ 4ˇˇ ˇ ˇ "
ˇ
ˇ "
ˇ
ˇ ˇ...
Gique
I 3
8 -
ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ(
ŁŁŁŁ
ˇ ˇ ˇ
ŁŁ
ˇ ˇ #
ˇ
ˇ ˇ #
ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ
ÖÖˇ
ˇ 3 ˇ
IJIJ
ˇ
8
I ˇ « ˇ ˇ ˇ
4ˇ ˜
ÐÐ
ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ(
ŁŁ...
54
I ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇşˆ ”
ŃŃŃŃ
ˇ 4ˇ ˜4ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ „ ˇ ˇ -
ˇ ˇ
ˇ ˜ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ)
ŁŁŃŃ
ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇľ
ÐÐÑÑ
ˇ
60
I ˇ 3
ˇ
2ˇ 2ˇ
ˇ ˜ ˇ ˇ
ˇ 2ˇ...
Suite IV
Preludium J. S. Bach (1685-1750)
I222R
ˇ
ˇ ˇ
ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ
ÐÐˇ ˇ
ˇ ˇ
ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ
ÐÐˇ ˇ
2ˇ ˇ
ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ
ÐÐˇ ˇ
2ˇ ˇ
ÐÐˇ ˇ ...
45
I222 ˇ
ˇ ˇ
ŘŘ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
ÐÐ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
ŘŘ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
ÐÐ
ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ
ÐÐ
ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ
ÐÐ
ˇ
49
I222
P
4ˇ > ? 4ˇ
ŐŐŐŐ
ˇ 6ˇ 4ˇ...
Allemande
I222R -
ˇ ˇ ˇ»
ÎÎÏÏ
ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ &ˇ ˇ ˇ
ÐÐÐÐ
ˇ ęˇ ˇ ˇ
ÏÏÏÏ
ˇ ˇ ˇ ˇ «
ŘŘŘŘ
ˇ ˇ ˇ « ˇ
ÐÐÐÐ
ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ
trÈÈ
ˇ ˇ ˇ ...
Courante
I2223
4 -
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ÅÅ
ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇŔŔŔŔ
ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇËË
6ˇ ˇ
ˇ
tr
2ˇŢ ˇ
ŘŘ
ˇ
3
ˇ ˇĎ
ŔŔ
ˇ ˇ ˇŤ
ŔŔ
ˇ ˇ ˇ »
ŔŔ...
Sarabande
I2223
4
`˘ˇ
tr
ˇ
Þ
2ˇ
ˇˇ
ޡ ˇ` ÇÇÉÉ
ˇ (ˇ á ˝ ˇ ˇ ˇŰ
ÊÊÊÊ
ˇ
`˘ˇ
tr
ˇ
Þ
ˇ
ˇˇ
ޡ ˇ` ÇÇÉÉ
ˇ (ˇ à ޡ`
ŊŊŔŔ
ˇ ˇ
¨
¨
5...
Bour´ee I
I222R ˇ ˇ ˇ&
ŁŁŁŁ
ˇ ˇ ˇ
ÎÎ
ˇ ˇ ˇ
ÎÎ
ˇ ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇ ˇ&
ŁŁŁŁ
ˇ ˇ ˇ
ÎÎ
ˇ ˇ ˇ
ÔÔ
ˇ ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇ ˇ&
ŁŁŁŁ
ˇ
5
I222
ˇ
ˇ ˇ ˇę
...
Bour´ee II
I222S ˇ
ˇ ˇˇ ˇ ˇ
¨ ˇ ˇ ˇˇ Ć
ŔŔ
ˇ ˇ
ˇ
¨ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
7
4a
I222 7 ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ
˜ ˇ ˇ ˇ ˆ
ÉÉ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ
˜ ˇ...
10a
I222 7 -
ˇ ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ –
ĽĽ
ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ –
ĽĽ
ˇ
ˇ` : ˇ -
ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 6ˇ ˇ e
ŢŢ
ˇ
14
I...
Suite VOriginalnotation
Pr´elude J. S. Bach (1685-1750)
I
Scordatura
ˇˇ
ˇˇ
222R
ˇ
ˇ : ˇ ˇ 6ˇ
ÄÄÄÄ
6ˇ ˇ ˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ś´...
27a
I222 -
ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
6ˇ
ÊÊ
6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŘŘ
I 6ˇ
ŘŘ
ˇ tr
6ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ
34
I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 6ˇ ˇ
ŃŃŃŃ
6...
100
I222 ˇ
"2ˇ
ˇ
" ˇ
ˇ
„ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ
ŘŘ
6ˇ ˇ
6ˇ ˇ ˇ
ŘŘŚŚ
ˇ ˇ
6ˇ
ŘŘ
4ˇ ˇ
ˇ 6ˇ ˇ
ŘŘŚŚ
6ˇ
106
I222
6ˇ ˇ – ˇ ˇ 4ˇËËËË
ˇ...
160
I2226ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŤ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ
ŃŃŃŃ
ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ D ˇ ˇ 6ˇ
ŃŃŃŃ
4ˇ ˇ 6ˇ » ˇ ˇ 6ˇ ˇ
166
I222
ˇ
ˇ 6ˇ 4ˇ...
Allemande
I222R .
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ »
ÊÊÊÊ
6ˇ ˇ`
ÍÍ
#
ÏÏ
ˇ 6ˇ čˇ` ÍÍÏÏ
ˇ ˇˇ : ˇ 2ˇ ˇ
ÊÊÊÊ
ˇ Şˇ`
ÍÍÏÏ
ˇ şˇ`
ŊŊŔŔ
ˇ
-
ˇ (ˇ
`...
Courante
I2223
2 (ˇ
`ˇ
ˇ` (ˇ ˇ ˇ ˇ) 2
ŁŁ
ˇ ˇ ˇ ˇı ˇ
ˇ
6
`
ˇ``ˇ
-
ˇ ˇ ˇ ˇľ
ÊÊ
6ˇ ϡ` (ˇ
`ˇˇ` ˇ
ÎÎÎÎ
6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ)
ÊÊ
ˇ
4
I2...
Gavotte I
I
222R ˇˇ6ˇ ˇ
ˇˇ ˇ „
ÎÎ
6ˇ ˇ
ˇ ˇ 2
ÎÎ
ˇ ˇ ˇ ć
ÎÎ
6ˇ ˇ
2ˇ "
ÎÎ
ˇ ˇ ˇ š
ÎÎ
6ˇ 6ˇ Š
ŐŐ
ˇ 6ˇ
ˇˇ
tr
ˇ ˇ Ć
ÎÎ
ˇ ˇ „ ˇ
...
10
I2226ˇ ˇŢ
ĽĽ
ˇ ˇ ˇţ
ŔŔ
ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 2ˇ ˇ –
ÉÉ
ˇ ˇ ˇ –
ÉÉ
ˇ ˇ ˇ –
ĽĽ
ˇ ˇ ˇŢ
ÉÉ
ˇ 6ˇ ˇŢ
ĽĽ
ˇ ˇ ˇÅ
ÏÏ
ˇ ˇ ˇţ
ŔŔ
ˇ ˇ ˇ 5
ŔŔ
ˇ ...
Suite VKlangnotation
Pr´elude J. S. Bach (1685-1750)
I
Klang
ˇˇˇˇ
222R
ˇ
ˇ : ˇ ˇ 6ˇ
ÄÄÄÄ
6ˇ ˇ ˇ ˇ
ŁŁŁŁ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ś´W
ˇ
ˇ
6
`...
27a
I222 -
ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
6ˇ
ÊÊ
6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŘŘ
) ˇ
ŘŘ
ˇ tr
6ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ
34
I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ
ŃŃŃŃ
ˇ ˇ...
106
I222
6ˇ ˇ – ˇ ˇ 4ˇËËËË
ˇ ’ 6ˇ 4ˇ ˇ 6ˇ˝ ˇ
ËËËË
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ
ˇ O (ˇ ˇ`
?
ˇ ˇ ˇ˛ ‰
ÄÄÄÄ
6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ
ŃŃŃŃ
ˇ
112
I2226ˇ...
160
I2226ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŤ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŃŃŃŃ
ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ D ˇ ˇ ˇ
ŃŃŃŃ
6ˇ ˇ 2ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ
166
I222
ˇ
ˇ ˇ 6ˇ ˇ‚ ˇ...
Allemande
I222R .
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ »
ÊÊÊÊ
ˇ ˇ`
ÍÍ
«
ÏÏ
ˇ 6ˇ čˇ` ÍÍÏÏ
ˇ ˇˇ : ˇ 2ˇ ˇ
ÊÊÊÊ
ˇ Şˇ`
ÍÍÏÏ
ˇ şˇ`
ŊŊŔŔ
ˇ
-
ˇ (ˇ
`ˇ...
Courante
I2223
2 (ˇ
`ˇ
ˇ` (ˇ ˇ ˇ ˇ)
ŁŁ
ˇ ˇ ˇ ˇı ˇ
ˇ
6
`
ˇ``ˇ
-
ˇ ˇ ˇ ˇľ
ÊÊ
6ˇ ϡ` (ˇ
`ˇˇ` ˇ
ÎÎÎÎ
6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ)
ÊÊ
ˇ
4
I222...
Gavotte I
I222R
ˇ
ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ „
ÎÎ
ˇ ˇˇ ˇ "
ÎÎ
ˇ ˇ ˇ ć
ÎÎ
6ˇ ˇ
ˇ „
ÎÎ
ˇ ˇ ˇ š
ÎÎ
6ˇ 6ˇ Š
ŐŐ
ˇ ˇ
ˇˇ
tr
ˇ ˇ Ć
ÎÎ
ˇ ˇ „ ˇ
ˇ "
ˇ...
10
I2226ˇ ˇŢ
ĽĽ
ˇ ˇ ˇţ
ŔŔ
ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ –
ÉÉ
ˇ ˇ ˇ –
ÉÉ
ˇ ˇ ˇ –
ĽĽ
ˇ ˇ ˇŢ
ÉÉ
ˇ 6ˇ ˇŢ
ĽĽ
ˇ ˇ ˇÅ
ÏÏ
ˇ ˇ ˇţ
ŔŔ
ˇ ˇ ˇ 5
ŔŔ
ˇ ˇ...
Suite VI
Pr´elude J. S. Bach (1685-1750)
I
a cinq cordes
ˇˇˇˇˇ
4412
8
ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ
ˇ
p
ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (...
37
K444ˇ 6ˇ –
ÉÉ
ˇ ˇ 4ˇ
E
ÉÉ
ˇ ˇ ˇ %
ŔŔ
ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 4ˇ ˇ –
ĽĽ
ˇ Jˇ ˇ –
ÉÉ
ˇ ˇ ˇ E
ŔŔ
ˇ ˇ ˇ –
ÉÉ
ˇ ˇ ˇ %
ÉÉ
...
73
K44 ˇ
ˇ e
ŻŻ
ˇ
ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ
ˇ %
ˇ ˇ
ˇ %
ÉÉ
ˇ
ˇ
ˇ e
ŻŻ
ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ
ˇ ´ ˇ ˇ
ˇ ´
ÉÉ
ˇ ˇ
ˇ ´ ˇ ˇ
ˇ ´
ÉÉ
ˇ
76
K...
6 suites de bach para cello (www.sheetmusic-violin.blogspot.com)
6 suites de bach para cello (www.sheetmusic-violin.blogspot.com)
6 suites de bach para cello (www.sheetmusic-violin.blogspot.com)
6 suites de bach para cello (www.sheetmusic-violin.blogspot.com)
6 suites de bach para cello (www.sheetmusic-violin.blogspot.com)
6 suites de bach para cello (www.sheetmusic-violin.blogspot.com)
6 suites de bach para cello (www.sheetmusic-violin.blogspot.com)
6 suites de bach para cello (www.sheetmusic-violin.blogspot.com)
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

6 suites de bach para cello (www.sheetmusic-violin.blogspot.com)

749 Aufrufe

Veröffentlicht am

(www.sheetmusic-violin.blogspot.com)

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

6 suites de bach para cello (www.sheetmusic-violin.blogspot.com)

 1. 1. Six Suites `a Violoncello Solo senza Basso compos´ees par Sr. Joh. Seb. Bach Maˆıtre de Chapelle ao. 1717–1723 BWV 1007-1012 Werner Icking, Siegburg Privatbibliothek Nr. 12-vc
 2. 2. Content Inhalt Contenu BWV 1007 – Suite I in G major/G-Dur/Sol majeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 BWV 1008 – Suite II in d minor/d-Moll/re mineur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 BWV 1009 – Suite III in C major/C-Dur/Ut majeur . . . . . . . . . . . . . . . .18 BWV 1010 – Suite IV in E flat major/Es-Dur/Mi b mol majeur . . .26 BWV 1011 – Suite V in c minor/c-Moll/ut mineur (Original) . . . . . . 34 BWV 1011 – Suite V in c minor/c-Moll/ut mineur (Klang) . . . . . . . . 42 BWV 1012 – Suite VI in D major/D-Dur/Re majeur . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 3. 3. Die vorliegende Ausgabe der Bachschen Suiten f¨ur Violoncello solo richtet sich meistens nach der Hand- schrift, die Anna Magdalena Bach zwischen 1727 und 1731 schrieb. Da diese Handschrift insbesondere in den B¨ogen oft sehr ungenau oder gar willk¨urlich ist, wurden zur Ausarbeitung auch die anderen drei Manuskripte hinzugezogen, die von Johann Peter Kellner (um 1726) sowie von zwei anonymen Kopisten aus der zweiten H¨alfte des 18. Jahrhunderts stammen. Eine weitere hilfreiche Quelle zur Ausarbeitung dieser Ausgabe war das Buch von Richard R. Efrati, Versuch einer Anleitung zur Ausf¨uhrung und zur Interpretation der Sonaten und Partiten f¨ur Violine solo und der Suiten f¨ur Violoncello von Johann Sebastian Bach (Atlantis Verlag, ISBN 3 7611 0550 9), das ich jedem Spieler empfehlen kann. Diese Ausgabe der Suiten gibt es sowohl als einzelne Suiten f¨ur jeweils Violoncello, Viola und Violine, oder als eine Ausgabe mit allen Suiten f¨ur entweder Violoncello oder Viola oder Violine. Da die Celloausgabe einer — wegen der ungenauen Quellen kaum m¨oglichen — Urtextausgabe am n¨achsten kommt, rate ich jedem Leser und Spieler auch die Ausgabe f¨ur Violoncello zu Rate zu ziehen. Die Ausgaben f¨ur Viola und Violine sind von mir bezeichnet. Dabei will ich dem Spieler keine Fesseln anlegen, sondern f¨ur schwierige Stellen eine m¨ogliche L¨osung anbieten. Auch bei den B¨ogen habe ich nach allen mir vorliegenden Quellen und dem Wissen aus Quellen der Zeit zum Beispiel aus den Schulen von J. J. Quantz — Versuch einer Anweisung die Flute traversiere zu spielen — und Leopold Mozart — Versuch einer gr¨undlichen Violinschule — nach L¨osungen gesucht, die spielbar sein sollen. Dabei habe ich versucht, m¨oglichst wenig zu erg¨anzen, so daß es sicherlich auch andere L¨osungen gibt. Dies m¨ochte ich ausdr¨ucklich betonen. Die Ausgabe f¨ur Viola ist um eine Oktave erh¨oht; die f¨ur die Violine mit Ausnahme der sechsten Suite zus¨atzlich um eine Quinte, so daß diese Suiten f¨ur die Violine dann auch in einer jeweils anderen Tonart stehen. Die f¨unfte Suite ist f¨ur ein umgestimmtes Instrument geschrieben. Daher ist diese Suite in zwei Notationen gegeben. Die erste ist f¨ur das umgestimmte Instrument; die zweite f¨ur ein normal gestimmtes Instrument. Dabei sind einige Akkorde nicht spielbar. Die nicht spielbaren Noten sind als Stichnoten gesetzt. Die sechste Suite ist f¨ur ein f¨unfseitiges Instrument geschrieben. Nach Oktavierung haben die oberen Saiten dieses Instruments dann die Tonlage der Violinsaiten. Daher habe ich diese Suite f¨ur die Violine nicht noch eine Quinte h¨oher gesetzt. Stattdessen sind einige wenige Passagen wegen Fehlens der tiefen Saite oktaviert, was auch jeweils angezeigt ist. Da sich diese Suite oft in sehr hohen Lagen des Cello tummelt, habe ich bei die Ausgabe f¨ur Viola zwar vom Prinzip her oktaviert, diese Oktavierung an vielen Stellen aber wieder zur¨uckgenommen; diese Stellen sind entsprechend bezeichnet. Triller sind in den Handschriften meist als tr notiert. Oft sind diese Triller mit langem Vorschlag und dann als einfacher oder doppelter Pralltriller zur spielen. So z.B. im Takt 2 der Sarabande der Suite I — notiert ˇ ˇ tr ˇ gespielt ˇ ˇ á WÈÈ ˇ — oder in Takt 4 des folgenden Menuetts — notiert ˘ ˘ tr ˘ gespielt ˘ ˘ á X ˇ . Ist die Trillernote punktiert, erh¨alt der Vorschlag die L¨ange der nicht-punktierten Note wie z.B. in Takt 12 der Sarabande der Suite IV — notiert tr ˘` gespielt â X ˇ . Die Suiten sind mit MusiXTEX gesetzt; daher auch hier ein Dank an die Autoren von MusiXTEX. Bei einem Teil der Suiten habe ich zur anf¨anglichen Eingabe PMX benutzt und die durch PMX erzeugten MusiXTEX-Quellen dann an den Stellen nachgearbeitet, an denen mehr als die F¨ahigkeiten von PMX n¨otig waren. Dem Autor von PMX, Don Simons, danke ich recht herzlich insbesondere f¨ur die aus meiner Erfahrung beim Setzen der Suiten erfolgten Verbesserungen an PMX. Diese Zusammenarbeit hat enorm Spaß gemacht. Das gilt auch f¨ur die Entwicklung der gestrichelten B¨ogen, bei deren Entwicklung mir William P. Houser wertvolle Hilfe geleistet hat. Zum Schluß m¨ochte ich noch den Rat weitergeben, den ich irgendwo las: Die meisten Suitens¨atze sind T¨anze. Man kann sie sicher besser spielen, wenn man auch weiß, wie diese T¨anze getanzt werden, oder sich vorstellt, sie zu tanzen. Werner Icking D-53721 Siegburg, Farnweg 28 c 1997, Werner Icking. Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht. ftp://ftp.gmd.de/music/scores/ c 1997, Werner Icking. Non-commercial copying welcome. http://www.gmd.de/Misc/Music/
 4. 4. Suite I Pr´elude J. S. Bach (1685-1750) I4S fˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ fˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ f ˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ f ˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3 I4 f ˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ f ˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ fˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ fˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 5 I4 fˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ F4ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Fˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 I4 Fˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ öˇ ˇ ˇĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ öˇ ˇ ˇĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 9 I4 Öˇ 4ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ —ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ —ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ —ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 11 I4 4ˇ ˚ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Fˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ Fˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ 13 I4 ˚4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ —ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 15 I4 Æˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Æˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Öˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Öˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 17 I4 Æˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Æˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ vˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ vˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 19 I4 vˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 4ˇ Æˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Æˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ c 1997, Werner.Icking@gmd.de 4 Non-commercial copying welcome.
 5. 5. 21 I4 6ˇ űˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ űˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Æˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ 4ˇ ¨Pˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 23 I4 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˙2ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˙ˇ 6ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ÄÄÄÄ ˇ 25 I4 ˇ Æˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ űˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˙4ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˙ˇ ˇ 4ˇ ˇ 27 I4 —ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 29 I4 ˇ Śˆ Gˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ś`Xˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ą`Xˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ı 31 I4 ! ˇ —ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 33 I4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ 35 I4 ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 37 I4 ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ 4ˇ ˇ 39 I4 ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 41 I4 ˇ ¸ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¸ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯ ¯ P¯ c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 5 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 6. 6. Allemande I4R . ˇ ˇˇ ˇ ˜ ˇ »ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ »ˇ ˇ ˇ ˇ »ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ »ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ »ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ¨ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3a I4 ˇ %ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ”ˇ ˇ !ˇ ÊÊÊÊ ˇ Śˇ ˇ Śˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ` ŊŊŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ –ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ` ŊŊŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 6 I4 ”ˇ ˇ !ˇ ÐÐÐÐ ˇ Śˇ ˇ Śˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ` ŊŊŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ «ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˜ˇ ˇ ˇ ˇ «ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ĎĎĎĎ ˇ 9 I4 dˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ d4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ` ŊŊŔŔ ˇ ´ˇ ˇ ´ˇ ÊÊÊÊ ˇ 11a I4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ tr ˇ` ŞŞŢޡ Ąˇ ˇ Ąˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ĹĹ æ‹ „ ˇ ĽĽ ˇ 14 I4 ˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ trˇ` ÍÍÏÏ ˇ - ˇ` (ˇ``ˇ ÁÁÃà ˇ »ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ÄÄÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ ÄÄÄÄ 4ˇ ˇ` ŊŊŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ (ˇ` 7 16a I4 7 . ˇ :ˇˇ . ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ »ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ Dˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ¨6ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ Ă)ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 19a I4 ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ tr4ˇ Ă)ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ –ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ޡ ˇ 6ˇ ˇ tr 4ˇ` ŹŹŻŻ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 22 I4 - ˇ`` ` (ˇ ˇ ÁÁÃà ˇ ˇ ˇ 6ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ –4ˇ ˇ 6ˇ ÊÊÊÊ ˇ 6ˇ –ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇˇ` ÁÁÃà ˇ - ˇ` (ˇ``ˇ ĄĄČČ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 24a I4 –ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ Uˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ –ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ 27 I4 ˇ ÕÕ ˇ ˇ Lˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÕÕ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ »ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ``` (ˇ (ˇ ŹŹŻŻ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ 4ˇ 30 I4 ˇ #ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ #ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ 3ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ` ÍÍÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ` (ˇ Q P7 c 1997, Werner.Icking@gmd.de 6 Non-commercial copying welcome.
 7. 7. Courante I43 4 - ˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ ˛ˇ ŤŤŢŢ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ ´ˇ ŤŤŢŢ ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˛ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˛ ˇ ŐŐŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 5 I4 ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ –ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ –ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ŔŔ ˇ 8 I4 ˇ` ˇ` Mˇ ÈÈÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ÉÉ 4ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ »ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ŢŢ ˇ tr 4ˇ ´ˇ ÈÈÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ »ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ 12 I4 ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ޡ ˇ ˇ ˇ –4ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ´ˇ ÈÈÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ 15 I4 ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ˇ ˇ ˇ 4ˇ ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ »ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˜ˇ` ÍÍÏÏ ˇ ˇ ˇ Nˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ĽĽ 4ˇ ˘ ? 7 18a I4 7 - ˇ ˇ ÎÎ ˇ ˇ ˛ˇ ŐŐŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ÈÈ ˇ ˇ ҡ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ‹ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ÎÎ ˇ ˇ fiˇ ŐŐŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 23 I4 ˇ ÏÏ ˇ 4ˇ fflˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ l ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ¨6ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ¨4ˇ ˇ 6ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ´ˇ ˇ 1ˇ ÊÊÊÊ 4ˇ 27 I4 ˇ ŻŻ ˇ ´ˇ ˇ ´ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ŔŔ 4ˇ ˇ` Nˇ ĹĹĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ áá 6ˇ ˇ ‹ˇ ĹĹĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ . ˇ ĹĹĽĽ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 31 I4 34ˇ ˇ ˇ ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3ˇ ˇ ˇ ĽĽĽĽ ˇ 36ˇ ˇ ˇ ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3ˇ ˇ ˇ ĽĽĽĽ ˇ ˇ «ˇ ˇ ŘŘŘŘ 6ˇ ˇ Şˇ ˇ ˇ ˇ «ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ 4ˇ «ˇ ˇ ĽĽĽĽ ˇ ˇ «ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ÎÎ ˇ 35 I4 ˇ fiˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ŐŐ ˇ 9ˇ ˇ ˇ ĎĎĎĎ ˇ 9ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 9ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ 9ˇ ˇ ˇ ŰŰŰۡ 9ˇ ˇ ˇ IJIJIJIJˇ 9ˇ ˇ ˇ ććććˇ ”^ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ tr ˜ˇ` ÍÍÏÏ ˇ 39 I4 ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ »ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ »ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ »ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ŔŔ ˇ ˘ ˘ ? Q P7 c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 7 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 8. 8. Sarabande I43 4 ˇˇ ˇ ˘ ˘ ˇ` ˚ (ˇ %ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇˇ tr ˇ ˜ˇ ÉÉ ˇ ˇ ÉÉ 6ˇ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÉÉÊÊ ˇŻ ˇ ĽĽ ˇ 4ˇ –ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ tr ˇ ȡ ÉÉ ˇ 5 I4 ˇ %ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ 5ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ %ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ tr 4ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ = ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˝4ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ „ˇ ˇ „ˇ ˇ 8 I4 ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 7 7 ˇˇ ˇ ơ ÉÉÊÊ ˇ ˇˇ`` ˇ``ˇ ˆˇ ÉÉÉÉ ˇ . ˇ )ˇ ˇ Ğˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ` - ˇ tr 4ˇ` ĞĞĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 11 I4 4ˇ —ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ tr ˇ ˆˇ ÉÉÊÊ ˇ ˆˇ ˇ „ˇ ˇ „ˇ ˇ ˆˇ 4ˇ ˇ ˇ ` - ˇ6ˇ` ˇ Ć ĆĆĆĆĎĎ 6ˇ - ˇ (ˇ `ˇ ĞĞĽĽ 4ˇ ˇ —ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 14 I4 4ˇ —ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ - ˇ` (ˇ` `ˇ ÇÇÉÉ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ @ ˇ ˇ ˇ . ˇ‚ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ „ˇ ˇ „ˇ ÄÄÄÄ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ Q P7 Menuet I I43 4 źˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹŁŁ ˇ ˜ˇ ˇ ˜ˇ ˇ #ˇ ÅÅ ˇ «ˇ ˇ «ˇ ˇ Cˇ ĚĚ ˇ ˘˘ tr ˘ ˇˇ 5 I4 ÿˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹŁŁ ˇ ˜ˇ ˇ ˜ˇ ˇ ˜ˇ ÅÅ ˇ ˇ ˇ ĆĆĎĎ ˇ ˜ˇ ˇ ˜ˇ ÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 9 I4 7 8ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ— ĹĹŁŁ ˇ ˜ˇ ˇ ˜ˇ ˇ ˇ ˇ Xˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ŃŃ ˇ ˇ ‰ˇ ˇ IJIJ ˇ ˇ 13 I4 84ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃ ˇ hˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇËË 4ˇ `ˇ ˇ 6ˇ ÊÊ ˇ 17 I4 š ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹŁŁ 6ˇ Ÿ6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÅÅ ˇ H4ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹŁŁ ˇ Ÿˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÅÅ ˇ 21 I4 9ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃ ˇ 9ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇč čˇ `˘ ˘` Q P7 62 c 1997, Werner.Icking@gmd.de 8 Non-commercial copying welcome.
 9. 9. Menuet II I23 4 ˝ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ Ëˡ ˇ ˇ ˇ ;ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ËË 2ˇ åˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ Ńѡ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ Ëˡ ˇ ˇ ˇ 7 I2 ;ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ËË 2ˇ śˇ ĹĹ ˇ 4˘ 7 7 %ˇ 4ˇ ˇ ˇ 2ˇ ŃŃ ˇ ˘ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 5ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃ ˇ ˘ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ËË2ˇ 13 I2 ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ !ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 56ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ŃŃ ˇ X2ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ 2ˇ 19 I2 5ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ŃŃ ˇ Xˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ ˇ ţ4ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ –ˇ ˇ ˇ ŃŃ ˇ ˇ –ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃ 4ˇ P `˘ Q P7 64 Menuet I da Capo Gique I46 8 - ˇ ¨ˇ ´ˇ ˇ ¨ˇ ´ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇ „ˇ ĹĹ ˇ ˇ ĽĽ ˇ „ˇ ĹĹ ˇ ˇ ĽĽ ˇ `ˇ`ˇ tr ˇ` ˇˇ - ˇ ¨ˇ ´ˇ ˇ ¨ˇ ”ˇ ˇ ¨ˇ ´ˇ ˇ ¨ˇ ”ˇ ˇ 7 I4 ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇ 5”4ˇ ˇ ĽĽ ˇ ˇ - ˇ ˝´6ˇ ˇ ˇ ˝´ˇ ˇ ˇ –´ˇ ˇ 2ˇ –´ˇ ˇ ÉÉ ˇ %´6ˇ ˇ ÉÉ ˇ 칡 ˇ ÉÉ 4ˇ Åˇ ˇ ÉÉ 4ˇ ˇ 7 12a I4 7 - ˇ ˝ˇ ˆˇ Ãà ˇ ˝ˇ ˆˇ Ãà ˇ «ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˆˇ ŔŔ ˇ –„ˇ ˇ ˇ –„ˇ ˇ ˇ «ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˆˇ ĽĽ ˇ ˇ ˆˇ ĽĽ ˇ ˇ ˆˇ ĽĽ ˇ 18 I4 ˇ ´ˇ ĽĽ ˇ ˇ ´ˇ ĽĽ ˇ ¨ˇ ´ˇ ˇ :ˇ Ąˇ 4ˇ  ˇ ÉÉ ˇ ˇ - ˇ »”ˇ ˇ ˇ «4ˇ ÎÎ ˇ ˇ ÏÏ ˇ »”ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ» ˇ ˇ »”6ˇ ˇ ˇ «ˇ ˇ ˇ ˇ 24 I4 «ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ¨2ˇ ˇ ˇ ¨ˇ ˇ ˇ »ˇ ˇ 2ˇ ¨ˇ ´ˇ ÉÉ ˇ 2ˇ ´ˇ ÉÉ ˇ !ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 3 ˇ ˇ ˇ Śˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ 6ˇ ˇ ˇ Śˇ ĽĽ ˇ 30 I4 ˇ 4ˇ˝ ĆĆ ˇ ĎĎ ˇ 4ˇ „ˇ ČČ ˇ ˇ ˇ˝ ĆĆ ˇ ĎĎ ˇ ˆ4ˇ ˇ ČČ ˇ ˆˇ ˇ ČČ ˇ ˆˇ ˇ ČČ ˇ ˇ &ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˆˇ ÉÉ ˇ Fˇ ˇ ÉÉ ˇ P ˇ Q P7 c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 9 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 10. 10. Suite II Pr´elude J. S. Bach (1685-1750) I23 4 ˇ ŔŔ ˇ ˚ˇ ˇ —ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 4ˇ &ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˚ˇ ˇ —ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŘŘŘŘ 4ˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ —ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ 4 I2 ¯ˇ ˇ ˇ ˇ őˇ ˇ ˇ ÅÅ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ —ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ÄÄÄÄ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊˇ 7 I2 ˇ ţˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ –ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ 5ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ %ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ţˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ –ˇ ˇ ˇ ˇ 10 I2 ˇ ţˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˝ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ÄÄÄÄ 2ˇ ˇ ěˇ ˇ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ĎĎĎĎ ˇ –ˇ ˇ ˇ ÄÄÄÄ ˇ ˇ ě6ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ Ě2ˇ ˇ ˇ ˇ 13 I2 ˇ ŔŔ ˇ <ˇ ˇ ۡ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 4ˇ ۡ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ۡ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 4ˇ —2ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ۡ ˇ ˇ ˇ <ˇ ˇ ۡ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 16 I24ˇ Ţ6ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ޡ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 4ˇ –6ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ̡ 6ˇ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ U6ˇ ˇ 4ˇ ŰŰŰŰ 6ˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ ˝ˇ 4ˇ ˇ 19 I2 Eˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ 6ˇ ˝ˇ 4ˇ ˇ 5ˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ` ÁÁÃà ˇ ˇ ˝ˇ 6ˇ ˇ ˇ –ˇ ˇ ŁŁŁŁ 6ˇ ˇ –ˇ ˇ ˇ ˇ –ˇ ˇ 4ˇ 22 I2 ˇ –ˇ 6ˇ ĎĎĎĎ ˇ 4ˇ –ˇ ˇ ĎĎĎĎ ˇ ˇ –ˇ ˇ ˇ 4ˇ ޡ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 6ˇ –ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ 4ˇ ޡ ˇ 6ˇ ޡ 6ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˝ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÖÖÖÖ ˇ 25 I24ˇ ěˇ ˇŘŘŘŘ ˇ 2ˇ` ÁÁÃà ˇ ;ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ;ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ –2ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ –ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ –ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 4ˇ –ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ 28 I2 ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ –ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ –ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ –ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ –ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 4ˇ –ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ –ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 4ˇ –2ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 31 I2 –ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ 4ˇ ˇ –ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ –ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 4ˇ –ˇ ˇ ˇ ˇ ޡ ˇ ˇ 4ˇ –6ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ;4ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ –6ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ c 1997, Werner.Icking@gmd.de 10 Non-commercial copying welcome.
 11. 11. 34 I2 ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ –ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ –ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ ˇ ÜÜÜÜ ˇ ˇ –6ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ 37 I2 –ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ –ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ 4ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ –ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 40 I2 4ˇ ŔŔ ˇ ˚ˇ ˇ —ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ 4ˇ ŔŔ ˇ ˚ˇ ˇ —ˇ ˇ ˇ 43 I2 4ˇ ˝6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 5ˇ 4ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ˇ 4ˇ ˇ %ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 46 I 2 ˇ ˚4ˇ 6ˇ ˇ —ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚6ˇ ˇ ˇ &ˇ 4ˇ ˇ ŘŘŘŘ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Qˇ ˇ P 4ˇ > > 49 I2 2ˇ ˝ˇ 4ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 5ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ %6ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˝ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ÊÊÊÊ ˇ 52 I2 ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 4ˇ ţˇ 6ˇ ŘŘŘŘ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ;ˇ 4ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ţˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ `ˇ ÇÇÉÉ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ÐÐÐÐ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇØĂ! 55 I2 Ąˇ ţˇ ˇŘŘŘء ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ 6ˇ 2ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ Ô`1 ˇ ţˇ 4ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ Ô`1 ˇ Åˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ 6ˇ ÊÊÊÊ ˇ 58 I2 ˇ ˇ ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˝ˇ 4ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ÿ ˘` ˘`4˘` ˘ ˇ ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ ˇ IJIJIJIJ ˇ ˘` ˘`˘` ˘ ˇ ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ ˇ IJIJIJIJ ˇ 61 I 2 ˘`˘` ˘` ˘ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˘`˘` 4˘` ˘ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˘`˘` ˘`˘` Q P Alternativ wie in Takt 58: 59 I 2 ˘` ˘`4˘` ˘ «ˇ ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˜ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘` 6˘` ˘` ˘ 3ˇ ˇ ŻŻŻŻ 4ˇ ˇ ˜ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘`˘` ˘` ˘ «ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˜ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘`˘` 4˘` ˘ ˜ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˜ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 11 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 12. 12. Allemande I2S . ˇ - ˇ (ˇ (ˇˇ ˇ Ć ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˆ4ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ Šˇ ˇ Æˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔ 4ˇ ``` - ˇ (ˇˇ ĄĄČČ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 3 I2 - ˇ (ˇ 4 (ˇˇ ˇ Ć2ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÊÊÊÊ ˇ ˇ` ÍÍÏÏ 6ˇ ˇ ˇ 7 ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÊÊÊÊ ˇ ˇ``ˇ ˇˇ 5 I2 6ˇ ˇ ˇ — ÊÊÊÊ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˚ ˇ ` - ˇ ˇ` ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˚ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˆ ÉÉÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ 6 & ÐÐÐÐ 6ˇ 7 I2 )ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ )ˇ6ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇÆ ˇŰŰŰŰ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ & ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ — ˇ tr 4ˇ` ĞĞĽĽ ˇ 6ˇ ˇ ˇÐÐÐÐˇ 9 I2 ˇ ˇ F ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ tr 6ˇ` ˇ (ˇ4ˇ ˜ ˇ ˇ 4ˇ ŁŁŁŁŁŁ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ Ö3 ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ ŁŁŁŁ 6ˇ ˇ ˇ 4ˇ Ş´ E ÊÊÊÊ ˇ (ˇ - ˇˇ 6ˇ Ć ˇ ˇ Ć ˇ 6ˇ Ć ÊÊÊÊ ˇ 11 I2 6 (ˇ 4 - ˇˇ ˇ Č ĽĽŁŁ ˇ ˇ Č ˇ ˇ Č ÐÐÐÐ 6ˇ ˇ - ˇ ˇ Ş ˇ Şˇ ÄÄÄÄ ˇ ˇ ŔŔ 4ˇ ˇ` ĞĞĽĽ 4ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĎĎĎĎ 4ˇ ` - ˇ 7 12a I2 7 . ˇ 4 (ˇ - ˇ ` `ˇ` ĞĞĽĽ ˇ ˇ „ ˇ ˇ „ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ĎĎĎĎ ˇ ˇ 6ˇ ˆ4ˇ ĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ* ÊÊÊÊ ˇ 4ˇ ˇ ˆ2ˇ ÊÊÊÊ 6ˇ ´ 15 I2 ´ ˇ ˇ ˇ f ÊÊÊÊ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ 4ˇ — ˇ ˇ ˇ " ˇ ˇ „ ÊÊÊÊ ˇ 2ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ „ ˇ ˇ „ ÄÄÄÄ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ " 4ˇ ˇ „ ÊÊÊÊ 2ˇ 17 I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G 2ˇ ˇ - ˇ tr 4ˇ ˇ ĽĽŁŁ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŢŢ 4ˇ - ˇ` ˇ` ĄĄČČ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊ 6ˇ 19 I2 - ˇ`ˇ` ĄĄČČ ˇ Ą ˇ ˇ „ ˇÐÐÐÐˇ šˇ ˇ ơ ÄÄÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ —ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ „ˇ ˇ „ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ 6 ŘŘŘŘ ˇ ˇ " ˇ ˇ „ ÊÊÊÊ ˇ 21 I2 Bˇ ˇ ˆ4ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ " ˇ ˇ " ÊÊÊÊ ˇ ˇ Š ˇ ˇ Š ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ű4ˇ 6ˇ ÊÊÊÊ ˇ 6ˇ ˇű 4ˇ ˇ ˇ ˇ Z ˇŰ ˇ 6ˇ < ˇ 4ˇ ˇ 23 I2 4ˇ ˇ G 6ˇ ŰŰŰŰ 2ˇ ˇ 2 ˇ ˇ „ ÊÊÊÊ ˇ ćˇ ˇ šˇ ÊÊÊÊ 4ˇ ˇ ŔŔ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ ’ ÖÖÖÖ ˇ ˇ ˇ 7 ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ` (ˇ Q P7 c 1997, Werner.Icking@gmd.de 12 Non-commercial copying welcome.
 13. 13. Courante I23 4 . ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ4ˇ : ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÄÄÄÄ ˇ ˇ ˇ; ˇ IJIJIJIJˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 4 I24ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ Śˆ 4 ˇ 52ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÄÄÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ Ç`”ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˆ2ˇ ˇ ˆ ˇ 7 I2 ˇ ˇ ˇ; ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ţ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ĎĎĎĎ ˇ ´ˇ ˇ ”ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 10 I24ˇ ˇ E ˇ ŘŘŘŘ 6ˇ 4ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ” ˇ ˇ ˇ e ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ % 6ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 13 I2 ˇ ˇ 6ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ 4ˇ› ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ 4ˇ› ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 6ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ 4ˇ› ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ 4ˇ - ˇ` 7 16a I2 7 . ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ” ˇ ˇ ! ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ % ŘŘŘŘ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 20 I2 ˇ ˇ ˇ ÄÄÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ Ç`”ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ 2ˇ Ś`G ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˝ ˇ 6ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ 23 I2 ˇ ˇ ˇŢ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ å ˇŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Śˆ 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ÄÄÄÄ ˇ 4ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 26 I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÖÖÖÖˇ ˇ ˇ ˇ 5 IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ 4ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 29 I2 ˇ ˇ ˇ ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ 4ˇ‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ 4ˇ‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ 4ˇ‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ` Q P7 c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 13 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 14. 14. Sarabande I23 4 ˇˇ` ĄĄ Ď ČČ ˇ ˘ tr ˇ` ˇA ĹĹĹĹ ˇ `ˇ` ` ˇ ˇ ˇ ˇ ÄÄ ˇ ˇ ŢŢ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇť˜ ´ ˇ tr 4ˇ` 6ˇ ˇ ÄÄ ˇ 5 I2 ˇˇˇ` ĄĄ Ď ČČ ˇ ˘ tr ˇ` ˇA ĹĹĹĹ ˇ `ˇ` ` ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˆ ĆĆĎĎ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ÕÕ ˇ `ˇ` ` ˇ tr ˇ ˇ ˇ ÄÄ ˇ 9 I2 ˇ ˇ ˇ Ć ĽĽŁŁ ˇ `ˇ` ` ˇˇ ˇ Ć ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ Ć ĽĽŁŁ ˇ ˘ ˘ˇ` ˇ Ć ĽĽĽĽ ˇ ¨ˇ ČČ ˇ ˇ ŔŔ ˇ ¨ˇ ÉÉ ˇ ˇ ˘ 7 13 I2 7 ˇˇ ˆ ÉÉ 2ˇ ů tr ˇ``ˇ (ˇ ˇ ˇ ˇ Ć ÈÈÊÊ ˇ tr ¨4ˇ` ÇÇÉÉ 2ˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 2ˇ ˜ ˇ `ˇ` ` ˇ tr ˇ ˇ ˇ ÄÄ ˇ 17 I2 ˇ ˜ˇ ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ˜2ˇ ˇ ˘2ˇ ˇ ˇ 4ˇ ŻŻ ˇ ˇ ˇ ´ ÈÈÊÊ ˇ ˇ ˇ ” ÈÈÊÊ ˇ 4ˇ ˇ ” ĹĹŁŁ ˇ ˇ` ĞĞ ˇ ˇ ŁŁ ˇ 21 I2 ˇˇ ˇ Ą ĹĹŁŁ ˇ ˘ ˇ` ˇ Ą ÈÈÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ Ą ĹĹŁŁ ˇ 4`ˇ ` ` ˇ ˇ ˇ Ą ĹĹĹĹ ˇ - ˇ - ˇ (ˇˇ ? 4ˇ Ą ŐŐŘء ˇ ? - ˇ ˇ ˇŤ ĹĹĽĽŁŁ ˇ ˇ tr ˇ ˇ Ą ÈÈÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ŁŁŁŁ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ŚĄ 7 ŁŁŁŁ ˇ 25 I2 ˇˇ 6ˇ ˇĹ ˇ `4ˇ ˇ` ˇ ˙ Ć ÎÎÎÎ ˇ ˇˇ 6ˇ 4ˇ ˇĹ ˇ `4ˇˇ` ˇ  ˆ ŐŐŐŐ ˇ ˇ 4ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ˇ ŚŚ 4ˇ ˇ ˘ Q P7 Menuet I I23 4 ˘˘˘ ˇ - ˇ (ˇ @ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ÉÉ ˇ - ˇ ˇ ˇŽ ˇ 4ˇ 6ˇ ËË ˇ 5 I2 ˘˘˘ ˇ - ˇ Cˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4˘ ˘ ` ``˘ 7 c 1997, Werner.Icking@gmd.de 14 Non-commercial copying welcome.
 15. 15. 9 I2 7 ˘˘ ˇ ˇ‰ ˇ - ˇ ˇ ˇŹ 4ˇ ˇ ˇ ÅÅ ˇ ˘ˇ ě ˇ 4ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇŹ ˇ ˇ ˇ ÅÅ ˇ 13 I2 ˘ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ - ˇ ?ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯ ˇ ˇ ˇ ĚĚ ˇ 17 I 2 4˘ tr ˘ ˇ > 2 - ˇ @ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ4ˇ ˇ ˇˇ ˇˇˇ ˇ ˇ Ď ÉÉ ˇ - ˇ (ˇ ˇ ˇŽ ˇ ˇ ˇ ˇ 21 I2 ˇˇ Ğ 4ˇ ˇ ˇ 4 - ˇ Aˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ŔŔ ˇ ˇ` tr ˇ` (ˇ `˘``˘˘ Q P7 644 Menuet II I44 3 tr ˇ /ˇ ˇ ˇ ŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ť ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŹ ˇ ˇ ˇ ÅÅ ˇ 5 I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Śˆ E ŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ą´ V ÅÅ ˇ ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ‰ ĽĽŁŁ ˇ `˘˘` 7 9 I44 7 ˇ ˇ ˇ ˇ/ ÅÅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ » ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ 13 I44 ˇ ˇ ˇ ‰ ˇ ˇ «4ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ Ś´ 5 ÅÅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ą`D ÅÅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Æ`! ĚĚ ˇ 17 I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ò!ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ. ÅÅ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ « ˇ ˇ « ˇ 21 I44 tr ˇ ˇ ˇ ˇ ĚĚ ˇ ˇ ˇ ˇ ţˆ ´ ĚĚ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ » ÅÅ ˇ `˘ Q P7 662 Menuet I da Capo c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 15 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 16. 16. Gique I23 8 - ˇ ˇ - ˇ 4ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ĎĎ ˇ ĎĎ ˇ ˇ - ˇ ˇ ĹĹ ˇ– ˇ ŁŁ ˇ ˇ ĹĹ ˇ– ˇ ŁŁ ˇ ˝ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĚĚĚĚ ˇ 8 I2 tr ˇ - ˇ 6ˇ à ˇ 4ˇ ˇ Ş ˇ 6ˇ ˇŢ ÊÊÊÊ ˇ ˇ à 2ˇ ˇ ˇ Ş ˇ ˇ ˇŢ ÄÄÄÄ ˇ ˇ à 4ˇ IJIJˇ ˇ ˇ ˇ ˇ) ÊÊÊÊ ˇ 15 I2 `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ šČ ´ˇ ˇ 3 ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ şČ ´ˇ ˇ ˇ 3 ˇ (ˇ ˇ `ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ şČ ´ˇ ˇˇ c ˇ (ˇˇ 21 I2 ˇ ˇ ˇ 6ˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ ˇ ˇ 4 - ˇ - ˇ (ˇˇ Ć6ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ - ˇˇ Ą6ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ 27 I2 - ˇˇ Ć6ˇ ˇ Š ˇ ˇ Š ˇ - ˇˇ Ć6ˇ ˇ Š ˇ ˇ Š ˇ 4 - ˇ ˇ ˇ Ć ˇ ˇ Ć ÄÄÅÅ 6ˇ ˇ ˇ ˇ – ˇ 6ˇ 4„ ËËËË4ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ „ ËËËË 4ˇ ˇ 7 32a I2 7 - ˇ ˇ - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ĎĎ ˇ ĎĎ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ ÄÄÄÄ 6ˇ ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ 40 I2 ˇ - ˇ 4ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇËËËˡ ˇ ˇÅ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇţ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˝ ˇ 4ˇ ˇ 2ˇ 46 I2 ˇ ˇ ĎĎ 4ˇ ˇ 2ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ËËËË ˇ ˇ - ˇ ˇˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŢ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŢ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ 53 I2 ˇˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŢ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŢ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ ij ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ – ˇ 4ˇ ˇ ĚĚĚĚ ˇ 59 I2 ˇ ˇ ˇ ˇ; ˇ ĚĚĚĚ ˇ 4ˇ ˇŢ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ (ˇˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ - ˇˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ - ˇˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ - ˇˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ 65 I24ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ; ˇ ˇ ˇ Ą ˇ ˇ Ą ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇŢ ˇ ˇ ËËËË ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ 71 I2 ˇ ˇ ˇ 2ˇ Ć ˇ ¯ ˇ Š ˇ ˇ Š ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ˆ ÈÈÈÈ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ą˜ 6 ËËËˡ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ űČ ´ ËËËË ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŚŚŚŚˇ ˇ Q P7 c 1997, Werner.Icking@gmd.de 16 Non-commercial copying welcome.
 17. 17. This page intentionally left quiet. c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 17 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 18. 18. Suite III Pr´elude J. S. Bach (1685-1750) I 3 4 ˇ ˇ ÎÎÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇÐÐÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 9 ˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇę ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇę ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŰŰŰŰ ˇ 5 I ˇ ˇ ˇ& ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ « ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 9 I ˇ ˇ ˇ « ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ& ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ « ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÏÏÏÏ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĘ ˇ 4ˇ ˇ ˇ& ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 13 I ˇ ˇ ˇ Ť ŘŘŘŘ 4ˇ ˇ ˇ ˇ& ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 4ˇ ˇ ˇ ˇę ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ Cˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ 17 I ˇ ˇ ˇ 4 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ& ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ 6 ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇę ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ Ť ŘŘŘŘ 4ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ 4ˇ¨ ˇ ÖÖÖÖ ˇ ˇ ˇ ˇÓ ŢŢŢŢ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÉÉÉ ˇ 21 I ˇ 4ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ 4ˇ % ÖÖÖÖ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ 4 4 4ˇ 25 I 4ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ 4ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ 4 6ˇ ˇ ˇ 4ˇ ŁŁŁŁ 4ˇ `ˇ ˇ 6ˇ ÊÊÊÊ ˇ `ˇ ˇ ˇ C ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 29 I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ 33 I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ> ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇÕÕÕÕ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ> ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇÕÕÕÕ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ` 37 I “ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ã ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ã ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ˇ ˇ c ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇ c ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇ ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ã ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ã ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ˇ 4ˇd ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ c ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇ ˇ ŻŻŻŻ ˇ 41 I ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ã ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ã ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ˇ ˇ c ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇ c ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ 2ˇ ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ã ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ã ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ˇ ˇ c ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇ c ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇ ˇ ŻŻŻŻ ˇ 45 I ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ c 1997, Werner.Icking@gmd.de 18 Non-commercial copying welcome.
 19. 19. 49 I ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ 53 I ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŢŢŢŢ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ 57 I ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ 2ˇd ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇd 2ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ 4ˇd ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ 4ˇd ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇd ˇ ŻŻŻŻ ˇ 61 I ˇ ˇ ˇ ŢŢŢŢ ˇ ˇ ˇ ˇ = ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ K ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ` 65 I “ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¸ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ ˇ ˇ Š ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ ˇ ˇ 6 69 I ء ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŻŻŻŻˇ ˇ ˇ ˇ ŻŻŻŻˇ ˇ ˇ ˇ ŻŻŻŻˇ ˇ ˇ ˇ ÛÛÛÛ ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ^ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 73 I ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ 6ˇ^ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ] ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ] ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ9 ˇ ˇ 77 I ˇˇ ˇ ˇ > > ˇ ˇ ˇ « ŻŻŻŻ ˇ ˇ ˇ ˇ ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇˇ ˇˇ > > ˇˇ ˇˇ > > ˇˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ 83 I ˇˇ ˇ2ˇ ˆ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˆ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ 2ˇˇ 6ˇ 9 ˇ ˇ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ `˘ tr ˘` ˇ ˇ ÎÎÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ > > Q c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 19 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 20. 20. Allemande IS ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ÎΡ& ˇÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ˇ˚ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇÆ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĘ ˇ ˇ ˇ Ą tr ˇ ÎÎÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ 3 I ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇ É ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŹ ˇ ˇ 5 I 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ ÊÊÊÊ ˇ `4 - ˇ ``` (ˇ (ˇˇ ˇ ÎÎÎÎÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ĎĎ ˇ› 9 ˇ ĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ¨ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ 4ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇˇ ˇ 4ˇ ˇ 7 I ˇ ĽĽ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇH ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ÐÐÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔ ˇH ˇ ŘŘŘŘ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ÖÖÖÖˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔ ˇH ˇ ŘŘŘŘ ˇ 9 I ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐˇ ˇ ˇ9 ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ˜ ˇ ˇ ˇ˜ ˇ ˇ ˇ˜ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ 4ˇI ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ 4ˇ ÎÎ ˇ˜ ˇ ÐÐÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔ ˇ È ˇŘŘŘء 11 I ˇ ˇ ÎÎ ˇ: ˇ ÐÐÐÐ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ Ê ˇ ŘŘŘŘ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇJ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ» ˇ ˇ ˇ» ˇ ˇ ˇÊÊÊÊ 4ˇ ˇ ˇ @ 7 12a I 7 ˇ ˇ ĽĽĽĽ 4ˇ ˇ 4ˇ ÎÎ ˇ& ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ˇ˚ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇÎΡ F ˇÐÐÐÐˇ ˇ ˇ ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŮ ˇ ˇ 15 I ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ‰ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ŘŘŘء ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ? ˇ ˇ ˇ` ˇ ŐŐŐŐŘŘ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ ŔŔ ˇ› ˇ ŘŘŘŘ ˇ 17 I ˇ ˇ ˇ 4ˇ ı ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` (ˇ`` (ˇ ˇ ŽŽŽŽ IJIJ ˇ« ˇ ˇÎÎ ˇ« ˇ ˇÎÎÐÐÐÐ ˇ – ˇ 2ˇ ÎÎ ˇ˜ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ tr ˇÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ˜ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ8 ˇ ˇ 19 I ˇ ˇ ŐŐˇŞ ˇ ˇ ŐŐŘŘŘŘ ˇŞ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇH ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ˇH ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ È ˇ ˇ 21 I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŐŐ ˇ« ˇ ˇ ŐŐ ŘŘŘŘ ˇ« ˇ ˇ ŐŐ ˇ˜ ˇ ˇ ŐŐ ŘŘŘŘ ˇ« ˇ ˇÎΡ« ˇÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ˜ ˇ ˇ ˇ˜ ˇ ˇ ˇ˜ ˇ ˇ ˇˆ 23 I ´ ˇ ˇ ˇ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˙ ˇ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ˇ( ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ˇ¨ ˇ ˇ ÎÎÐÐÐÐ ˇ¨ ˇ ˇ ˇ¨ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ @ Q P7 c 1997, Werner.Icking@gmd.de 20 Non-commercial copying welcome.
 21. 21. Courante I 3 - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ¸ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ; ÊÊˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ; ˇ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 I ˇ ˇ ˇ ˇł ˇ ÊÊ ˇ ˇ` ˇ ŐŐ ˇ ˇ% ŔŔ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ » ˇ 4ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ ˇŤ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇŁŁˇ 14 I ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ » ˇ 4ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ ˇŤ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ¨ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 21 I ˇ ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ¨ˇ ˇ ˇ 4ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ą`G ˇ ˇ ÊÊˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇł ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ: ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ: ŁŁ ˇ 28 I ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ< ŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ İİ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 34 I 2ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇŒŒ4ˇ ˇ` ˇ 4ˇ ŢŢ ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘ ? 7 40a I 7 - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇź ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŹ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 48 I ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 9 ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 : 4ˇ 55 I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ¯ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ : ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ 62 I4ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇŤ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŤ Řء 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇź ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 9 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 69 I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 8 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 8 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 77 I 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ< ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘˘ ˘ ˘ ? Q P7 c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 21 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 22. 22. Sarabande I 3 4 ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ ˇˇ ˇ2ˇ ˇˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ - ˇˇ ˇ Ć ĹĹŁŁ ˇ - ˇ (ˇ ` Ťˇ ÇÇÉÉ ˇ ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇŹ ˇ ˇ ĽĽ ˇ ˇ ÏÏ ˇ 5 I ˇ ˇˇ ˇ ޡ` ÇÇÉÉ ˇ 4ˇ ˇ ˇű ŘŘŘŘ ˇ ˇˇ 4ˇˇ ˇˇ ޡ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇŰ ÄÄÄÄ ˇ 4 - ˇ - ˇˇ 2ˇ Ć ĹĹŁŁ ˇ - ˇ ˇ ˇ Š ĹĹŁŁ ˇ 2ˇ ÛÛ 4ˇ ˇ ˘ ˘ 7 9 I 7 ˇ ˇ ˇ ˇ Ć ˇ ˇ ˇˇ` ÍÍ Ď ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇł ÊÊÊÊ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ Ć ˇ ˇ ˇˇ` ÍÍ Ď ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇŽ ˇ ˇ ˇ 4ˇZ ŘŘŘŘ ˇ ˇ` ˇ‰ ŐŐŐŐŘŘ ˇ ˇ ŻŻ ˇ 12 I ˇ 4» ÏÏ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ+ ÐÐÐÐ ˇ tr ˇ 4ˇ> ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˆ ŢŢ ŮŮ ˇ ˇ ˇ 4 - ˇ 2ˇ ˇ ˆ ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ " ÊÊÊÊ 4ˇ 15 I ˇ ˇ ˇ ŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇfl ŁŁŁŁ 4ˇ ˇ ˘˘ ˘ ˘ ˇ ˇ 4ˇ` ˇŁ Ą ĹĹĹĹŁŁ ˇ ˇ ˇ > ˇ‚ ˇ ˇ ˇ ˇ > ‚ ˇ 18 I ˇ 4ˇˇ` ˇĽ Ą ĹĹĹĹŁŁ ˇ ˇ ˇ = ˇ¸ ˇ ˇ ˇ ˇ = ¸ ˇ ˇ ÛÛˇ ˇ ŻŻ ˇ ˇ ϡ ĽĽ ˇ ˇˇ ϡ ˇ ˇ ËË ˇ ˇ ÉÉ ˇ 21 I 2ˇ Ąˇ ŐŐŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ> ˇ ˇ ÛÛ 6ˇ ˇ Ą4ˇ ŐŐŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ> ˇ ˇ ˇ ˇ E ÊÊÊÊ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ÄÄ ˇ ˇ ˇ Ą ÂÂÄÄ ˇ ˇ ˘˘ ˘ ˘ Q P7 Bour´ee I IR ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ Ć ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇˇ tr ˇ ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ Ć ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ۡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˆˇ ÉÉ ˇ 5 I ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 7 ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ÐÐ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ŰŰ ˇ ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 7 c 1997, Werner.Icking@gmd.de 22 Non-commercial copying welcome.
 23. 23. 8a I 7 ˇ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ÔÔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ F ˇ ŰŰ ˇ ˇ ˇ ÏÏ 4ˇ ˇ ˇ ŤŤ ˇ ˇ ˇ ˇ — ŘŘ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ 2ˇ ÎÎ ˇ 13 I ˇ ˇ 4ˇˇ ˇ ˇ " ˇ ˇ " ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ " ˇ ˇ " ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ 4˜ ÏÏ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˆ ŔŔ ˇ 17 I ˇ 4ˇ ˆ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ w ˇ IJIJ ˇ ˇ ˆˇ ˇ Gˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ’ˇ ˇ IJIJ ˇ ˇ ˇ ˇ+ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇ = 21 I 6 ˇ ˇ ˇÐÐ ˇ — ˇ ˇ ˇÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇŰ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇÆ ˇ ˇ ˇ ˇ F ˇ ˇ ˇ „ ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇÆ ˇ ˇ 25 I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ů ˇ ˇ ˇ ˇ Œ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ÕÕ ˇ ˇ ˇ ˘` `˘ Q P7 22 Bour´ee II I22R ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ÉÉ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ* ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ —ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 4a I22 ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ 2ˇ 2ˇ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ ˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ÊÊ ˇ `˘ 7 8a I22 7 ˇ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ ˇ ˇ ˆˇ ˇ ˆˇ ˇ ˆˇ ˇ „ˇ ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÊÊ ˇ 4ˇ 6ˇ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ˆ ÈÈ ˇ 13 I22 ˇ 2ˇ ˆ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˆ2ˇ ˇ ˆ ÊÊ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÊÊ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ 2ˇ 17 I22 ˇ 2ˇ ÉÉ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ — ÊÊ ˇ ˘ ˚ ˇ Ä´! 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ+ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ+ ÊÊ ˇ 21 I22 ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ 2ˇ ˆ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇń ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ¸ ˇ ˇ ˇ ˇ+ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇń ÊÊ 6ˇ ˘` `˘ Q P7 66 Bour´ee I da Capo c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 23 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 24. 24. Gique I 3 8 - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ ˇ # ˇ ˇ ˇ # ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÖÖˇ ˇ 3 ˇ IJIJ ˇ 8 I ˇ « ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˜ ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĺ ÐÐÐÐ ˇ ˇ 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˜4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( ŁŁŁŁ ˇ 15 I ˇ ˇ ˇ ˇĺ ÐÐÐÐ ˇ ˇ 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( ŁŁŁŁ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ( ÊÊÊÊ ˇ ˇ - ˇ ˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ ą ˇ 22 I ˇ Ś ˇ ˇ ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇ ą ˇ ˇ ś ˇ ˇ Ò ˇ ˇ  ˇ ˇ š ˇ ˇ  ˇ ˇ š ˇ ˇ  ˇ ˇ Ò ˇ ˇ  ˇ ˇ š ˇ 28 I ˇ  ˇ 4ˇ Ò ˇ ˇ â ˇ 4ˇ  ˇ ˇ  ˇ ˇ  ˇ ˇ â ˇ ˇ  ˇ ˇ  ˇ ˇ  ˇ ˇ  ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ Ą ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 35 I ˇ - ˇ 4ˇ Č ˇ ˇ ˇ - ˇ 4ˇ Č ˇ ˇ ˇ ˇ Ć ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ - ˇ 4ˇ Č ˇ ˇ ˇ 4ˇ Č ˇ ˇ ˇ ŤŤ ˇţ ˇ ŰŰ ˇ 42 I ˇ ŤŤ ˇť ˇ ŰŰ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ” ˇ ˇ ” ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ k ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ K ÑÑÑÑˇ ˇ ˇÄ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ 7 48a I 7 ˇ ˆ ÈÈÈÈ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÅÅÅÅ ˇ ˝^ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÅÅÅÅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ= ŚŚŚŚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇţ˜ ´ ŚŚŚŚ ˇ c 1997, Werner.Icking@gmd.de 24 Non-commercial copying welcome.
 25. 25. 54 I ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇşˆ ” ŃŃŃŃ ˇ 4ˇ ˜4ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ „ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ) ŁŁŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇľ ÐÐÑÑ ˇ 60 I ˇ 3 ˇ 2ˇ 2ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ) ŁŁŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇľ ÐÐÑÑ 2ˇ ˇ ş ˇ IJIJˇ ˇ 4ˇ ˜ ˇ 2ˇ 4ˇ ˜ ˇ 67 I ˇ ÈÈ ˇ– ˇ ÊÊ 4ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ) ÊÊÊÊ ˇ ˇ „ ˇ ˇ „ ˇ ˇ 4« ËËËË 4ˇ ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ - ˇ (ˇ ˆ4ˇ ˇ ˇ « ˇ 74 I ˇŔŔ ˇ ˇ (ˇ ŘŘ 4ˇ (ˇ 9 ˇ 4ˇ ˇ $ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ+ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝^ ˇ ˇ+ ˇ ˇ ˇ 79 I ˇ ˇ ˇŢ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ š ˇ ˇ š ˇ ˇ š ˇ ˇ š ˇ ˇ š ˇ ˇ š ˇ ˇ š ˇ ˇ š ˇ ˇ š ˇ ˇ š ˇ 4ˇ š ˇ ˇ š ˇ 85 I - ˇ 4ˇ Š ˇ ˇ ş ˇ ˇ č ˇ 4ˇ Š ˇ ˇ Ć ˇ ˇ č ˇ - ˇ 4ˇ Ş ˇ ˇ ş ˇ ˇ č ˇ 4ˇ 3 ˇ ˇ 3 ˇ ˇ 3 ˇ ˇ # ˇ ˇ « ˇ ˇ # ˇ 90 I ˇ 2 ˇ ˇ " ˇ ˇ „ ˇ ˇ „ ˇ ˇ 2 ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ Ć ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ Č ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ Č ˇ ˇ 97 I ˇ ˇ Ć ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ - ˇ 4ˇ Ď ˇ ˇ - ˇ 4ˇ ˇ 6ˇ ˇń ˇ ˇ ŔŔ ˇ6 ˇ ŘŘ ˇ ˇ ŔŔ ˇ6 ˇ ŘŘ ˇ 103 I ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÍ ÑÑÑÑ ˇ ˇ ˇÆ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ ˇˇ ˇ ˇ Q P7 c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 25 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 26. 26. Suite IV Preludium J. S. Bach (1685-1750) I222R ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ 2ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ 2ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ 5 I222 ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊ ˇ 9 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ 13 I 2226ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ6ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ 17 I222 ˇ 2ˇ ˇ ŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ 21 I222 ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ 25 I2226ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ 6ˇ ŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ6ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ 29 I222 ˇ 6ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ 6ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 33 I2226ˇ 2ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ 6ˇ ˇ ÐÐˇ 2ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ 37 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÖÖ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 41 I222 ˇ 6ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ Řء ˇ ˇ 4ˇ ˇ 6ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ c 1997, Werner.Icking@gmd.de 26 Non-commercial copying welcome.
 27. 27. 45 I222 ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ 49 I222 P 4ˇ > ? 4ˇ ŐŐŐŐ ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ ŘŘŘŘ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ ÐÐÐÐ 4ˇ ˇ 6ˇ 4ˇÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ã > u ˇ 52 I222 ˇ ˇ 6ˇ ÐÐ4ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ6ˇ ˇ ˇ 6ˇ ÐÐ4ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ6ˇ ˇ ˇ ˇÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ ˇ 56 I222 ˇ 4ˇ 2ˇ » ÏÏÏÏ 6ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ $ 4ˇ ˇ ˇ ˇ # ˇ ˇ ˇ ˇ # ˇ ˇ ˇ ˇ # ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ Ãt 6ˇ 59 I222 ˇ ˇ4ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ ÏÏÏÏ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ÏÏÏÏ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ą´H ÏÏÏÏ 6ˇ ˇ ˇ ˇˇ` ÇÇÈÈ ˇ ˇ 6ˇ9 ˇ ÉÉÉÉ ˇ 4ˇˇˇ` ÇÇÈÈ ˇ ˇ 4ˇ9 ˇ ÉÉÉÉ ˇ ˇ6ˇ ˇ` ĞĞĹĹ ˇ ˇ 4ˇ9 ˇ ÊÊÊÊ 6ˇ tr ˇ` - ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ 4ˇ 63 I222 ˇ ˇ ˇ Řء ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 2ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ 6ˇ ˇ ÐÐˇ 2ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ 67 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ŰŰ 6ˇ ˇ ˇ 2ˇ ÐÐˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 2ˇ 6ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ŤŤ ˇ’ ŰŰ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ’ ÊÊ ˇ 71 I222 ˇ 2ˇ ˇ ÈÈ 2ˇ’ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ& ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ 2ˇ’ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ& ÊÊ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ÈÈ ˇ& ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ& ÊÊ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 75 I222 ˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ # ˇ ˇ ˇ ˇ # ˇ ˇ 6ˇ 2ˇ« ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ 3 ˇ ˇ ˇ ˇ S ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 79 I222 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇ2ˇ ´ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ä´ v ˇ ˘ tr ˇ` - ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐ6ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ 83 I222 ˇ ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ 2ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ 2ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÏÏˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ ˇ ˇ ˇ ÏÏˇ ˇ ˇ ˇ ÐÐˇ 88 I222 ˇ 9 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ô” b ˇ tr ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ Śˆ B ÏÏÏÏ ˇ ˇˇ ˇ ˇ > < Q P c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 27 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 28. 28. Allemande I222R - ˇ ˇ ˇ» ÎÎÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ &ˇ ˇ ˇ ÐÐÐÐ ˇ ęˇ ˇ ˇ ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ « ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ « ˇ ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ trÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇŞ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ŐŐ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ 4 I222 ˇ ˇ ˇŞ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇŞ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇˇˇ ˆ ˇ ˜ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇę ŔŔŔŔ ˇ 7a I222 ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŘŘŘŘ ˇ ˇ 6ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ 6ˇ ˇ ˇ& ÊÊÊÊ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ ˇŞ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ 6ˇ’ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ŐŐ ˇ 10a I222 ˇ ˇ ˇ « ŔŔŔŔ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ 6ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ÎÎ 2ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ÎÎ ˇ 6ˇ 0 ŐŐ ˇ ŔŔ ˇ ´ ˇ ˇ ` ÎÎÏÏ ˇ ˇ ˇŞ ˇ ˇ ˇ ˇ Ť6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŞ ˇ ˇ ˇ ˇŞ ˇ 14 I222 ˇ ˇ ˇ’ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ’ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ’ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ŔŔ ˇ 6ˇ ˇ ˇˇ ˇ ’ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ Ť ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ţ 6ˇ ˇ ˇ` 7 16a I222 7 - ˇ ˇ 6ˇ» ÎÎÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ &ˇ ˇ ˇ ÉÉÉÉ ˇ ˇ 2ˇ ˇę ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ « ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ « ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ Ą ÈÈÉÉ ˇ 6ˇ ˇ ˇę ĽĽĽĽ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ 6ˇ’ ÐÐÐÐ 6ˇ ˇ ÎÎ ˇ 20 I222 ˇ ˇ ˇ% ŔŔŔŔ ˇ ˇ 6ˇ ˇ6 ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÐÐÐÐ 2ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ 6ˇğ ÐÐÐÐ 6ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇě ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˇ ´2ˇ ˇ `ˇ 23a I222 6? 2ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ 6? ˇ% ÏÏÏÏ ˇ 4ˇ ˇ 6ˇ6 ŔŔŔŔ ˇ ˇ ÎÎ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ 6ˇ« ŔŔŔŔ ˇ ˇ ÎÎ 6ˇ ˇ 4ˇ ˇ « ŔŔŔŔ ˇ ˇ 6ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ 4ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ 27 I222 2ˇ ´ˇ ˇ ´ˇ ˇ ´ˇ ˇ ´ˇ ˇ ´ˇ ˇ ´ˇ 6ˇ ˇ ˇ « ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ& ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŔŔŔŔ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ´ˇ 30 I222 ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ ˇě ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ% ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÉÉÉÉ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ ˇ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ 34 I222 ˇ ˇ ˇ% ÉÉÉÉ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ ˇ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇ ˇě ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇŞ ŔŔŔŔ ˇ ˇ 2ˇ ˇőő ˇ ˇ ˇ ˇ% ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÉÉÉÉ ˇ ˇ ŐŐ ˇ 37a I222 ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇě ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ « ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ « ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇŞ ˇ 6ˇ 2ˇ ˇ « ŘŘŘŘ ˇ ˇ “ ŐŐ ˇ ŔŔ ˇ ˆ ˇ ˇ ´ ÎÎÏÏ 2ˇ ˝6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŐŐ ˇ `ˇˇ`` ` ˇ ˇ Q P7 c 1997, Werner.Icking@gmd.de 28 Non-commercial copying welcome.
 29. 29. Courante I2223 4 - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÅÅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇËË 6ˇ ˇ ˇ tr 2ˇŢ ˇ ŘŘ ˇ 3 ˇ ˇĎ ŔŔ ˇ ˇ ˇŤ ŔŔ ˇ ˇ ˇ » ŔŔ ˇ 6 I222 ˇ ˇŤ ŔŔ ˇ ˇ ˇŤ ŔŔ ˇ ˇ ˇ » ŔŔ ˇ ˇ ˇ » ŔŔ ˇ ˇ ˇ » ÏÏ ˇ ˇ ˇ Ť ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 11 I222 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŘŘŘء ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 16 I222 ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÅÅ ˇ ˇ6ˇ ˆ 3ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ » ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˆ ˇ 6ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ » ŔŔ ˇ ˇ 6ˇˇ ˆ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ » ŔŔ ˇ 21 I222 6ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ËË 6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3 ˇ ˇĎ ˇ ˇ ˇ » ŔŔ ˇ ˇ ˇ 6» ŔŔ 6ˇ ˇ ÚÚ ˇ ˘ ϡ` (ˇ ˘ ? 7 26a I222 7 - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ tr ˇ ˇ ˇ ŐŐŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ tr ˇ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 32 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Zˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 39 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ËË 6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇŘŘŘŘ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 44 I222 3ˇ ˇ ¨ ÏÏ ˇ ˇ ˇ » ÏÏ ˇ ˇ ˇŤ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇę ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3ˇ ˇ ¨ ÏÏ ˇ ˇ ˇŤ ÏÏ ˇ ˇ ˇŤ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ŽŽŻŻ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 48 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŽŽ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ÚÚ ˇ ˇ ŽŽ 2ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ŽŽ ˇ ˇ ŽŽ 2ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ ˇ ŽŽ ˇ ˇ ŽŽ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ ˇ 6ˇ ŽŽ ˇ 53 I222 ˇ ŽŽ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÏÏÏÏ 2ˇ ˇ ŽŽ ˇ ˇ ŽŽ ˇ ˇ ˇ ˇ$ ÏÏÏÏ ˇ ˇ ŐŐ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 2ˇ 6ˇk ŘŘ ˇ ˇ tr ˇ ´ 3 ˇ ˇČ ˇ ˇ ˇ « ŔŔ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ « ŔŔ ˇ ˇ ˇˇ ´ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ « ŔŔ ˇ 59 I222 ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇËË ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ » ŔŔ ˇ ˇ ˇ » ŔŔ ˇ ˇ ÎÎ ˇ ˘ ϡ` (ˇ ˘˘˘ Q P7 c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 29 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 30. 30. Sarabande I2223 4 `˘ˇ tr ˇ Þ 2ˇ ˇˇ ޡ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ (ˇ á ˝ ˇ ˇ ˇŰ ÊÊÊÊ ˇ `˘ˇ tr ˇ Þ ˇ ˇˇ ޡ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ (ˇ à ޡ` ŊŊŔŔ ˇ ˇ ¨ ¨ 5 I222 - ˇ ´ ˇ` ˘ ĄĄ ˇ ޡ` ĄĄĚĚ ˇ ˇ ` - ˇ (ˇ` ˇ ˇ` › ĄĄ ˇ ޡ` ĄĄĚĚ ˇ 2ˇ `6 - ˇ ˇ ˇ` › ĄĄ ˇ ˇ` ĄĄĚĚ6ˇ ˇ ˇˇ tr ˝ 6ˇ` ÁÁ Ŋ ˇ ̡` ÁÁÅÅ ˇ 9 I222 ˇ ˇ` å ˇ Õˇ` 6ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ` Õ ˇ Õˇ` 6ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ 6ˇ ÉÉÊÊ ˇ ˇ ÉÉ ˇ )ˇ á ˇ ÉÉÊÊ ˇ tr ˘` 7 13 I222 7 `˘ˇ tr ˇ Þ ˇ `6 - ˇ ޡ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ (ˇ á ˝ ˇ ˇ ˇŰ ÊÊÊÊ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 4ˇˇ ` - ˇ (ˇ` ˇ ˇ` ˝ ĄĄ 6ˇ Ţ6ˇ` ĄĄĚ̡ ̡` ÇÇÉÉ ˇ 17 I222 (ˇ ˇĆ6ˇ (ˇ ˇ ء (ˇ ˇ á ` - ˇ (ˇ` ޡ` ĄĄ ˇ Åˇ` ĄĄĚĚ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` Å ‹ ĄĄČČ ˇ ˘ tr ˇ` ğ (ˇ ěˇ` ÇÇÉÉ ˇ (ˇ á` ˇ ̡` ÇÇÉÉ ˇ 21 I222 6ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˘ ˇ` › ĄĄ ˇ ޡ` ĄĄĚ̡ ˇ ˇˇ ˘ ˇ` › ĄĄ ˇ ޡ` ĄĄĚĚ ˇ ˇ 6ˇˇ - ˇ ˘ ˇ` ˝ ĄĄ ˇ ˇ` ĄĄĚĚ ˇ ̡` ÇÇÉÉ ˇ 25 I222 ˇ ˇ` ä ˇ ġ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` Ô ˇ Ôˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` Ô ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇĞ ˇ ˇˇ ˇ Š ŤŤŰۡ ˇ ˇ A? Š ÔÔÖÖ ˇ ˇ ¨ 29 I2226ˇ ´ˇ` Ô 2ˇ ťˇ` ˇ ˇ 2 - ˇ (ˇ ˚ ˇ ˇ ÈÈÊÊ ˇ Ťˇ` ŊŊŔŔˇ ˇ - ˇ (ˇ ˚ ˇ 2ˇ ÈÈÊÊ ˇ - ˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ø ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇX ŘŘŘŘ ˇ ˇ Q P7 c 1997, Werner.Icking@gmd.de 30 Non-commercial copying welcome.
 31. 31. Bour´ee I I222R ˇ ˇ ˇ& ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ˇ ˇ ˇ ÔÔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŁŁŁŁ ˇ 5 I222 ˇ ˇ ˇ ˇę ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÄÄ ˇ ˇ p ˇ ˇ ˇ& ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇę ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÊÊ ˇ ˇ f ˇ ˇ 6ˇ’ ŁŁŁŁ ˇ 9 I222 ˇ 6ˇ ˇ ˇ’ ŁŁŁŁ ˇ ˇ p ˇ ˇ ˇ’ ŁŁŁŁ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ’ ŁŁŁŁ ˇ ˇ f ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 7 12a I222 7 ˇ ˇ ˇě ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ% ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÉÉÉÉ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇę ÊÊÊÊ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÉÉÉÉ ˇ 17 I222 ˇ ˇ ˇ ˇě ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ’ ÊÊÊÊ 6ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ 6ˇğ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÃÃÃà ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÊÊÊÊ 6ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ& ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ% ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ÎÎ 6ˇ 21 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ’ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ* ÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ* ÄÄ ˇ 25 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ& ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ Ć ˇ ˇ Ć ˇ ˇ ˇ ˇ ˇę ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŁŁŁŁ ˇ ˇ p ˇ ˇ ˇę ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŁŁŁŁ ˇ ˇ f ˇ ˇ ˇ& ŁŁŁŁ ˇ 29 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ& ĽĽĽĽ ˇ 2ˇ p ˇ ˇ ˇ& ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ĽĽĽĽ ˇ 2ˇ f ˇ ÈÈ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ÄÄ ˇ ˇ  ˇ ˇ ´ˇ ŽŽŻŻ ˇ ˇ ˇ¨ ˇ ˇ ˇ» ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 33 I222 ˇ ˇ ˇ’ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ’ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ô`c ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ÏÏ ˇ 36 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ 40 I222 ˇ Ć ˇ ˇ Ć ˇ ˇ p ˇ ˇ ˇ& ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ& ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ÈÈ ˇ ÉÉ ˇˇ `ˇ f ˇ ÈÈÈÈ ˇ ˇ ÈÈ ˇı ÉÉ ˇ ˇ ÈÈ ˇ ÉÉ ˇˇ `ˇ ˇ ÈÈÈÈ ˇ ˇ ÈÈ ˇı ÉÉ ˇ 44 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇě ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ% ĽĽĽĽ ˇ ˇ p ˇ ˇ ˇě ĽĽĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ% ĽĽĽĽ ˇ ˇ f ˇ ÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘` ˘`` ` ˘ ˘ Q P7 c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 31 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 32. 32. Bour´ee II I222S ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇˇ Ć ŔŔ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 4a I222 7 ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˆ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ ˇ 9 I222 ˇˇ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇˇ Č ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘` ˘``˘ Q P Bour´ee I da Capo 7 Gique I22212 8 - ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇŢ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇŢ ĽĽ ˇ ˇ` : ˇ - ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ 4 I222 ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 7 I222 ˇ ˇ9 ˇ ˇ 6ˇ » ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ « ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ 6ˇ » ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ « ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇČ ÉÉ ˇ 6ˇ ˇ Č ÉÉ ˇ ˇ ˇ Ş ÉÉ ˇ ˇ ˇş ŔŔ ˇ ˇ ˇ # ˇ ˇ` 8 ˇ 7 c 1997, Werner.Icking@gmd.de 32 Non-commercial copying welcome.
 33. 33. 10a I222 7 - ˇ ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ` : ˇ - ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 6ˇ ˇ e ŢŢ ˇ 14 I222 ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 6ˇ ˇţ ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇĚ 2ˇ Z ˇ ˇÅ ŔŔ ˇ ˇ ˇ – ÏÏ ˇ ˇ ˇ; ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇÅ ŔŔ ˇ ˇ ˇ – ÏÏ ˇ 17 I222 ˇ ˇ; ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇÅ ŔŔ ˇ ˇ ˇ – ÏÏ ˇ 6ˇ ˇ E ŔŔ ˇ 6ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ E ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˝ ŔŔ ˇ ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ 6ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 20 I222 ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ 5 ŔŔ 4ˇ 6ˇ ˇ ˝ ˇ 4ˇ 6ˇ % ŔŔ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ 4ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ; ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ 23 I222 ˇ ˇ; ˇ ˇ 4ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ 6ˇ ˇ ˝ ÉÉ ˇ 4ˇ ˇ ˝ ÉÉ 6ˇ ˇ ˇ ˝ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ĽĽ ˇ 6ˇ ˇ ˝ ÉÉ ˇ 4ˇ ˇ ˝ ÉÉ 6ˇ ˇ ˇ ˝ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ Éɡ 26 I222 ˇ 6ˇ – ÏÏ ˇ ˇ ˇ % 4ˇ ˇ ˇ E ÏÏ ˇ ˇ O - ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇŢ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇŢ ĽĽ ˇ ˇ` : ˇ - ˇ 29 I222 ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ % ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ 2ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ 32 I222 ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ 2ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ 2ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ; ˇ 6ˇ ˇţ ŔŔ ˇ 2ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ; ˇ 6ˇ ˇţ ŔŔ ˇ 35 I222 ˇ ˇ; ˇ ˇ ˇĚ 2ˇ ˇ ˇÅ ŔŔ ˇ ˇ ˇ – ÏÏ 2ˇ ˇ ˇ; ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇÅ ŔŔ ˇ ˇ ˇ – ÏÏ ˇ ˇ ˇ; ˇ ˇ ˇĚ ˇ 6ˇ ˇÅ ŔŔ ˇ 6ˇ ˇ – ÏÏ ˇ 38 I222 ˇ ˇ< ˇ ˇ ˇĘ ˇ ˇ ˇÆ Řء ˇ ˇę ˇ ˇ ˇ< ˇ ˇ ˇ — ÊÊ ˇ ˇ ˇ< ˇ ˇ ˇ — ÊÊ ˇ ˇ ˇ< ˇ ˇ ˇ — ÊÊ ˇ 40a I222 ˇ ˇ= ˇ ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 ŘŘ ˇ ˇ ˇ Űۡ ˇ` ; ˇ Q P7 c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 33 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 34. 34. Suite VOriginalnotation Pr´elude J. S. Bach (1685-1750) I Scordatura ˇˇ ˇˇ 222R ˇ ˇ : ˇ ˇ 6ˇ ÄÄÄÄ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ś´W ˇ ˇ 6 ` ˇ```ˇ2ˇ - ˇ 6ˇ ˇ ! ÈÈÉÉ ˇ ˇ ˇ ” ÈÈÉÉ ˇ ˘ˇ ˇ ˇ : ˇ ˇ ˇŤ ĎĎĎĎ ˇ 4 I2226˘ˇ` (ˇ 26ˇˇ 9 ˇ ˇ ˇĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ``ˇ - ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇŤ ˇ 6ˇ ˇ` ÍÍ č ÏÏ 6ˇ ˇ` ŊŊ Č ŔŔ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ ¯ ¨ ˇ #ˇ` ÍÍÏÏ ˇ 8 I222 `6ˇˇ` ´6ˇ ŐŐŐŐ ˇ «ˇ` ÇÇ ˇ ˜ˇ` ÇÇÊÊ ˇ ˇˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ˛ ¨ ˇ tr ˇ` - ˇ ˇˇ ˜ ˇ ˇ 6ˇ ŁŁŁŁ 4ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ Ø´ % ˇ ˇ` 4ˇ` `ˇ - ˇ 6ˇ` ˇ» ÍÍÍÍÏÏ ˇ 6ˇ` ŊŊ ˜ ŔŔ ˇ 12 I222 `ˇ ` ` 6 ˇ 4ˇ ˆˇ ÎÎÎÎ ˇ ˇ` $ 6ˇ ˇ` T ˇ ˇˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˝ 6ˇ ˇ` ÇÇ » 6ˇ 2ˇ` ÇÇ T Ëˡ ˇ 6ˇ 2ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ – ÊÊÊÊ 2ˇ 6ˇ` ¨ ˇ ˇ` » ˇ 15 I222 ˇˇ ϡ` ŊŊŔŔ ˇ ϡ` ˇ ˇ` Ä ˇ ˇ ˇˇˇ ¨ ˇ ˇ ˇ› ˇ trˇ` - ˇ ˇˇˇ6ˇ ¨ ˇ –ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ 6ˇ è`CÇ´ ! ŘŘŘŘ ˇ 18 I222 ˇ ˇ` ÇÇÉÉ 6ˇ ¨ˇ` ÇÇ ˇ ¨6ˇ` ÇÇËË 6ˇ 6ˇ 4ˇ ; ˇ ˇ ˇ – ÊÊÊÊ 6ˇ Dˇ` ÇÇ ˇ ˇ` ÇÇ ¨ Ëˡ 4ˇ` ŊŊ T 6ˇ ¨ˇ` ŊŊ ŚŚ ˇ ˇ` ŊŊ T ˇ ¨ˇ` ŊŊ ŚŚ ˇ 21 I222 ˇˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÄÄÄÄ 6ˇ ˇ ˇ ˇ Ô´ " ÄÄÄÄ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ « ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ 6ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ ˇ šˆ ´ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ţ´ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ą˜ 5 ˇ 24 I2226ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĄČ 3 ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ŚĆ 5 ˇ ˇ ˇ 6ˇ ŘŘŘŘ 4ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ÿ˜ ´ ŘŘŘŘ ˇ 6ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ « ÉÉÉÉ ˇ ˇ` ÍÍ # ÏÏ 4ˇ 3ˇ` ÍÍÏÏ ˇ ˇ6ˇ ˜tr ˇ` ŊŊŔŔ ˇ 3 8 ˇˇˇ c 1997, Werner.Icking@gmd.de 34 Non-commercial copying welcome.
 35. 35. 27a I222 - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ÊÊ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ I 6ˇ ŘŘ ˇ tr 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 34 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 6ˇ ˇ ŃŃŃŃ 6ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ 40 I222 6ˇ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ 4ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 6ˇ - ˇ Ąˇ ˇ ˇ >6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 46 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇËËËË ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊËË ˇ ˇ 6ˇ ŁŁ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊËË ˇ 52 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ ˇ - ˇ Ąˇ ˇ ˇ >ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 58 I222 ˇ ĹĹ ˇ 6ˇ ŁŁ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ - ˇ Ąˇ ˇ ˇ >6ˇ ˇ ˇ ˇ . ˇ )ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ 6ˇ 64 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ 6ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇËËËˡ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇËËËË ˇ 70 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ËËËË 6ˇ ˇ ˇ ˇ( ÊÊˇÊÊ ˇ ˇ ˇ ” ˇ ˇ ! ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ” ˇ ˇ ” ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 76 I222 ˇ 6ˇ ˇ( ŁŁ ˇ ŁŁ ˇ ˇ Ą ˇ ˇ Ą ˇ ˇ Ą ˇ ˇ ŐŐŐŐ ˇ ˇˇ` ÇÇÉÉ ˇ - ˇ (ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ! ˇ 6ˇ ! ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ 6ˇ ˇ ! ˇ 82 I222 ˇ ˇ 1 ˇ ˇ 1 ˇ ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ „6ˇ ˇ ˇ ! ˇ 2ˇ 1 ˇ ˇ !6ˇ ˇ ! ˇ ˇ ! ˇ 2ˇ ! ˇ ˇ 1 ˇ ˇ 1 ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˝ 6ˇ ˇ ˆ6ˇ 88 I222 2ˇ ĹĹ 6ˇ ˇ ŁŁ 6ˇ ˇ 2ˇ ˇ » ˇ ˇ ” ËËËË ˇ ˇ ”6ˇ 6ˇ ! ˇ 4ˇ 1 ˇ ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ” ËËËË ˇ ˇ ˇŤ ˇ ˇ 6ˇ ˇ Ű ˇ 6ˇ ˇ 6ˇŢ ˇ ˇ 94 I222 ťˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ť6ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ”6ˇ 2ˇ ” ˇ ˇ ” ˇ ˇ !6ˇ ˇ 1 ˇ ˇ ! ˇ ˇ !6ˇ ˇ ” ˇ ˇ ” ˇ c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 35 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 36. 36. 100 I222 ˇ "2ˇ ˇ " ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ŘŘŚŚ ˇ ˇ 6ˇ ŘŘ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŘŘŚŚ 6ˇ 106 I222 6ˇ ˇ – ˇ ˇ 4ˇËËËË ˇ 7 6ˇ 4ˇ ˇ 6ˇ˝ ˇ ËËËË ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ O (ˇ ˇ` ? ˇ ˇ ˇ˛ ‰ ÄÄÄÄ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ 112 I2226ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ `6ˇ? ˇ Ą ˇ ˇIJ Ą ˇ ˇ ”6ˇ ˇ > ” ˇ ˇ ! ˇ 4ˇ ! ˇ 6ˇ ! ˇ 6ˇ ” ËËËË ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 118 I222 ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ËËËË ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ŚŚŚŚ ˇ 124 I222 ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ÑÑÑÑ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃѡ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 130 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ » ˇ ˇ 6ˇËËËË ˇ — ˇ 6ˇ ˇ ˇ » ˇ ËËËˡ 136 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ? ˇ ˇ ˇ < ‰ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ L ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˇ 142 I222 6 (ˇ` ? ˇ ; ” ˇ ˇ ” ˇ ˇ ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ K ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ? 6ˇ 4ˇ ˇ ŋ Ÿ ˇ 6ˇ ” ˇ ˇ ”6ˇ ˇ ” ËËËË ˇ 148 I222 ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇfi ˇ ËËËË ˇ ˇ ˇ ŘŘ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ŘŘ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 154 I222 ˇ ˇ 6ˇ 6ˇĺ ˇ ŃŃŃѡ ˇ— ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ( 6ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ËËËË ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŤ ˇ ˇ ˇ ˇ c 1997, Werner.Icking@gmd.de 36 Non-commercial copying welcome.
 37. 37. 160 I2226ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŤ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ D ˇ ˇ 6ˇ ŃŃŃŃ 4ˇ ˇ 6ˇ » ˇ ˇ 6ˇ ˇ 166 I222 ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ‚ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ‚ ˇ 2ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ‚ ˇ 4ˇ 6ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ‚ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ‚ ˇ 171 I222 `ˇ? ˇ ˇ ˇ ŋ Ÿ ˇ - ˇ ˇ 6ˇ Õ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇˇ ˇÕ 4ˇ ˝Zˇ 6ˇ ˇ - ˇ ˇ 6ˇ Õ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ŁŁ 6ˇ ŁŁ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 177 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹĹĹ 6ˇ ˇ tr ϡ` ÇÇÉÉ ˇ 183 I222 ˇ ˇ ˇ 6ˇ ff ˇ ËËËˡ 6ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ; 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ; ˇ ËËËˡ 6ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ; ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇń 2ˇ ËËËË ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇż ËËËË 6ˇ 189 I222 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˆ6ˇ *ˇ „ ˇ ˇ ˆ ËËËË ˇ ˇ ˇÆ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ 6ˇ ˇ ˆ ˇ ˙ˇ ˆ6ˇ ˇ „ ˇ 4ˇ ˇ V ˇ ˇ ˇ 6ˇ 194 I222 ˇ 6ˇ» ÎÎ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇı ˆ ÑÑÑÑ 4ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇÑÑÑÑˇ ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ) ŘŘŘŘ 6ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ 6ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ 200 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 4ˇ˘ ŘŘŘŘ ˇ ˝Zˇ ´6ˇ 4ˇ ´ ˇ ˇ ´ ËËËË ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 6ˇIJ ˇ 206 I2224ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ Î ŃŃŃŃ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ËËËË 6ˇ `ˇ ? 2ˇ ˇ ˇ ň Ÿ ˇ - ˇ ˇ ˇÅ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇˇ ˇÅ 6ˇ 2ˇ ˇ ˇ 212 I222 - ˇ ˇ ˇÅ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇˇ ˇÅ 6ˇ 2ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇÅ ˇ 6ˇ 2ˇ ˇ - ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇż 6ˇ - ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇż ˇ 6 - ˇ (ˇ (ˇ (ˇ ? ? 218 I222 ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ M ŃŃŃŃ ˇ 4 - ˇ (ˇ (ˇ ? ? ˇ ˇ ˆ6ˇ 4ˇ ˆ ˇ ŚŚŚŚ 6ˇ ¨ ˇ 4ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ËËËË 6ˇ ¨ ˇ ÎÎÎÎ 4ˇ ˇ ˇ 6 (ˇ4 (ˇ ˇˇ `` ˇ` ` 6 ˇ Q P c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 37 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 38. 38. Allemande I222R . ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ » ÊÊÊÊ 6ˇ ˇ` ÍÍ # ÏÏ ˇ 6ˇ čˇ` ÍÍÏÏ ˇ ˇˇ : ˇ 2ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ Şˇ` ÍÍÏÏ ˇ şˇ` ŊŊŔŔ ˇ - ˇ (ˇ `ˇ ˇğ ÈÈÈÈÊÊ 6ˇ #ˇ` ŊŊŔŔ ˇ # ˇ` ŹŹŻŻ ˇ ˇ ˇ ˇ’ ÊÊÊÊ ˇ 4 I2226ˇ` ÍÍ ˝^ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇIJIJIJIJˇ ˜ˇ` ÇÇÉÉ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ - ˇ (ˇ `ˇ ÇÇÉÉ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ 6ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ` ˇ– ÈÈÈÈÉÉ ˇ «2ˇ` ÍÍÏÏ ˇ 7 I222 ˇˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ 6ˇ »ˇ` ĞĞĽĽ ˇ tr ¨6ˇ` ĞĞĽĽ ˇ 6ˇ ˇˇ ¨ ˇ ˇ 6ˇ ˇ» ˇ ˇ` ŹŹd ŻŻ ˇ ˇ` ˇˇ ÈÈÈÈÊÊ 6ˇ ˇ ˇˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ´ ÈÈÉÉ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 8 ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ 10 I222 ˇ : ˇ ˇ ˇŤ ˇ ˇ ˇ ˇğ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ= ˇ ˇ ˇˇ ˇ ¨ ˇ 6ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ )ˇ Ą6ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ 6ˇ ÊÊÊÊ ˇ «ˇ` ÇÇÉÉ ˇ S2ˇ` ŹŹŻŻ ˇ 13 I222 ˇˇ ˆ ˇ 2ˇ ˇŞ ˇ ϡ` ĞĞĽĽ ˇ 6ˇ ˇ tr Ě ˇ` ˇİ ÈÈÈÈÊÊ ˇ ˇˇ T ˇ` ĞĞĽĽ ˇ 6ˇ tr 6ˇ 4ˇ˝ ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ 6ˇ ¨ ˇ 2ˇ ˇ – ÊÊÊÊ ˇ tr ˇ` ĞĞĽĽ ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ 68 ŁŁŁŁ 6ˇ 16 I222 6ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ä´ ! ŁŁŁŁ 6ˇ ˇ` ˇ ÎÎÎÎÐÐ ˇ ˇ` ÍÍ T ÏÏ 4ˇ ˇˇ6ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˝ ŘŘŘŘ ˇ ˘ tr Ğˇ` (ˇ $ˇ` ˇ »6ˇ` ˇ ˇ` @ 7 18a I222 7 6 . ˇ ˇ 6 ˇ6ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ tr «4ˇ` ÇÇ 2ˇ ˜ˇ` ÇÇÊÊ ˇ ˇ` ĞĞĽĽ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr 6ˇ` ŹŹc ŻŻ 6ˇ 6ˇ` ˇ— ŽŽŽŽŻŻ ˇ ˇ şˇ` ĞĞĽĽ 6ˇ ˇ` ˇ ÈÈÈÈÊÊ 6ˇ ˜ˇ` ĞĞĽĽ ˇ 22 I222 ˇ6ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` 6ˇ& ĹĹĹĹŁŁ ˇ tr ˇ` ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ÊÊÊÊ 6ˇ ¨ˇ` ˇ »ˇ` 6ˇ ˇˇ ˇ ; ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ˇ` ĞĞ ˇ ¨ˇ` ĞĞŁŁ ˇ 25 I22 2 ˇ ˇ ˇ` ˇĚ á ˇ ˇ ˇ - ˇ6ˇ ˆ ˇ ˇ ˇŞ ˇ «ˇ` ĞĞĽĽ ˇ 2ˇ 9 ˇ ˇ ˇĽĽĽĽŁŁ ˇ ˇ H ˇ 2ˇ ˇ tr ˇ 6ˇ˝ ˇ ˇ 6ˇˇ : ˇ ˇ ˇ ˇ Cˇ` ĞĞ ˇ ˜ˇ` ĞĞŁŁ 2ˇ 28 I 2226ˇ` ŊŊ D ŔŔ ˇ ˇ ˇ 6ˇ `ˇ tr ˇ` - ˇ 6ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ` ŹŹ T ŻŻ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ8 ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ` 2ˇŮ 6ˇ ˇ` ĞĞ » ĽĽ ˇ ˇ` ÇÇ ¨ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˙ ˇ 31 I222 tr 6ˇ` ŹŹc ŻŻ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ¯ ˝ ˇ «ˇ` ÓÓÕÕˇ ˇ` 2ˇŰ ĹĹĹĹŁŁ 2ˇ Sˇ` ŞŞ ˇ ˇ` ŞŞ S ŰŰ ˇ tr ˜6ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ ÈÈ 4ˇ¨ ÉÉ ˇ ` - ˇ 4 (ˇ` `ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ’ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ 6ˇĞ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ 34 I222 ˇ` ŹŹ 4 U ŻŻ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ* ÊÊÊÊ 6ˇ ˇ` 6 - ˇ 4 (ˇ ` - ˇ Åˇ` ŊŊŔŔ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ tr Ĺ4ˇ` (ˇ %ˇ` ÍÍ 6ˇ –ˇ` ÍÍÑÑˇ `ˇ ˇ` `ˇ `ˇ @ Q P7 c 1997, Werner.Icking@gmd.de 38 Non-commercial copying welcome.
 39. 39. Courante I2223 2 (ˇ `ˇ ˇ` (ˇ ˇ ˇ ˇ) 2 ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇı ˇ ˇ 6 ` ˇ``ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇľ ÊÊ 6ˇ ϡ` (ˇ `ˇˇ` ˇ ÎÎÎÎ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ) ÊÊ ˇ 4 I22 2 `ˇ`ˇ`` ˇ ˇ - ˇ (ˇ Ą4ˇ > ˇ ˇ ˘ ěˇ` (ˇ ˘˘ ̡` (ˇ ˇ ˇ ˇ* ŁŁ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ` ` ˇ ˇ - ˇ 6ˇ ˇ ˇ : ÊÊ ˇ ˇ Ć ˇ 6ˇ` ˇ 7 I222 łˇ ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ` - ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ `ˇ ˇ` - ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ 4 : ÊÊ 4ˇ ˇ` - ˇ - ˇ6ˇ 4ˇ 6ˇž ÊÊ ˇ > 6ˇ 6ˇ ơ ÉÉ 4ˇ 2ˇ ˇ ˇ 6ˇ 10 I222 `ˇ` ` ˇ ˇ 6 - ˇ ˙ˇ ˇ 6ˇ ˇ tr ˝4ˇ` - ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ IJIJ 6ˇ (ˇ ˇˇ á ˇ` ŹŹŻŻ 6ˇ ˘ ̡` 6 (ˇ 6ˇ ˇ 9 ˇ 6ˇ ˇ » ÊÊÊÊ ˇ ˇ` ÍÍÏÏ ˇ ˘ ˘ ? 7 12a I222 7 6 - ˇ 6 `ˇ `ˇ6ˇ` - ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ˛ ˇ »6ˇ` 2 - ˇ `6ˇ ˇ` - ˇ ˇ ˇ ˇ 29 ŁŁ 2ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇˇ ˇ ˇľ ÊÊ ˇ > ˇ 2ˇˇ 6ˇ ˇ`ˇ` `ˇ 2 - ˇ 16 I222 `ˇ tr 6ˇ` - ˇ 6ˇ ˇ ˇ* ŁŁ ˇ 2ˇ 6ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ 6ˇž ÊÊ ˇ 2ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2: ŁŁ 2ˇ 2ˇ ˇ ˇ* ÊÊ ˇ ˇ` ˇ``ˇ ¨ - ˇ `ˇ ˇ` ¨ - ˇ 19 I222 ˇ` 6 - ˇ ˇ ˇ ˇ: ŁŁ 6ˇ tr ˇ` ˇ˘ ŐŐŐŐ ˇ `ˇ ˇ` - ˇ ˇ ˇˇ ˆ ˇ6ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ - ˇˇ 6ˇ ˇž ÊÊ ˇ ˇ 6ˇ ˇ˙ ˇ tr ˇ` ˇ˘ ´ ŐŐŐŐ ˇ 22 I222 `ˇ ˇ` 6 - ˇ ˇ ˆ ÉÉ 4ˇ ˇ ˇ - ˇ 6ˇ Ć ÏÏ 2ˇ - ˇ6ˇ Š ÏÏ ˇ 6ˇˇ` ˇ Ĺ (ˇ ˇ tr ˇ ˇ ŻŻ ˇ `ˇ tr ˇ` (ˇ ˇ` ˇ ÈÈÈÈ ˇ ˇ ĹĹ ˇ@ ĽĽ ˇ ˘˘ ˘ ˘ ? Q P7 Sarabande I2223 4 ˇ ˇ 6ˇ : ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ Z ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ Z ˇ ˇ 2 ˇ ˇ 2ˇ 6ˇ * ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ J 6ˇ 2ˇ ˆ ˇ 6 I222 ˇ ˇ ˇ L ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ 6ˇ ˇ L ˇ ˇ « ˇ ˘` 7 7 ˇ 6ˇ ˇ L ˇ 2ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ < ˇ ˇ 11 I222 2ˇ ˇ 6ˇ Z ˇ ˇ b ˇ ˇ ˇ 6ˇ J ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ j ˇ ˇ ˆ ŃŃ 6ˇ ˇ ˇ ˇ j ˇ ˇ ˆ ŃŃ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ : ˇ 6ˇ ˆ ˇ 16 I222 ˇ ˇ ˇ z 4ˇ ˇ ˆ ŃŃ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ Z ˇ 6ˇ b ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ Z ˇ 6ˇ B ˇ ˇ 2ˇ 6ˇ * ˇ ˇ b4ˇ ˇ ˇ ˇ ê ˇ ˇ Q P7 c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 39 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 40. 40. Gavotte I I 222R ˇˇ6ˇ ˇ ˇˇ ˇ „ ÎÎ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ÎÎ ˇ ˇ ˇ ć ÎÎ 6ˇ ˇ 2ˇ " ÎÎ ˇ ˇ ˇ š ÎÎ 6ˇ 6ˇ Š ŐŐ ˇ 6ˇ ˇˇ tr ˇ ˇ Ć ÎÎ ˇ ˇ „ ˇ ˇ " 6ˇ 5 I222 ˇ " ˇ ˇ 2 ÊÊ 6ˇ ˇ " ˇ ˇ 2 ÊÊ ˇ 6ˇ " 2ˇ ˇ 2 ÊÊ ˇ ˇ " ˇ ˇ „ ˇ ˇ " 2ˇ 2ˇ 2 ÊÊ ˇ ˇ " ˇ ˇ " II 6ˇ 6ˇ " II ˇ ˇ ˆ ˇ 8a I222 ˇ ˆ ˇ 6ˇ ˆ ÊÊ 6ˇ ˇˇ6ˇ ˇ „ ÏÏ 6ˇ ˇˇ ˇ „ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ÏÏ 6ˇ ˇˇˇ ˇ „ ÏÏ ˇ > 6ˇ ˇˇ6ˇ ˇˇ Šˇ ÏÏ 6ˇ - ˇˇ 4Š ÏÏ 4ˇ ˘˘6˘ 7 12a I222 7 ˇˇ ˇ 6ˇ ˇˇ 6ˇ ˇ ” ÎÎ ˇ ˇˇ ˇ 1 ÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ” ÎÎ 6ˇ ˇ ˇ A ÎÎ ˇ 6ˇ6ˇ ˝Zˇ ! ÎÎ ˇ ˇˇˇ ˇ ! ÎÎ ˇ ˇˇ ˇ 6ˇÿ ÊÊ ˇ 2ˇ ˇ ˇ( ÊÊ 2ˇ ˇ ą ˇ ˇ Ś ˇ 17a I 222 ˇ " ˇ ˇ " ŁŁ ˇ ˇ ć ˇ ˇ Š ˇ ˇ " ˇ ˇ " ˇ ˇ " ˇ ˇ „ ˇ ˇ " ˇ ˇ " ŁŁ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 9 ÊÊ ˇ ˇˇˇ ˇˇ6ˇ ˇ ˇ Ć ˇ ˇ Š ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 22 I22 2 ˇˇ ˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇˇˇ ˇ ˇ - ˇˇ ą ˇ ˇ Ś ÊÊ ˇ - ˇ ˇ Ą ˇ ˇ Ą ÊÊ ˇ ˘˘˘ ˇˇ ˇ > ˇ ˇ ˇ ˇ ” ÎÎ 6ˇ > ˇ 6ˇ ˇ ą ÎÎ 6ˇ ˇ Ąˇ 6ˇ Ś6ˇ ÊÊ ˇ ˇ ´ ˇ 4ˇ ´ ˇ 27 I222 4ˇ ˇ Ć4ˇ 6ˇ Ś ˇ ˇ 2ˇ ˇ – ÊÊ 6ˇ ˇ 1 ˇ ˇ ´ IJIJ 4ˇ ˇ 1 ˇ 2ˇ ” ÐÐ ˇ 6ˇ 1 ˇ ˇ ” ÐÐ ˇ ˇ 1 ˇ ˇ ” ÐÐ ˇ ˘˘ ˇ 4ˇ 6ˇĺ ÊÊ ˇ ˇ 1 ˇ ˇ ” ÊÊˇ 6ˇ 1 ˇ ˇ ” ÊÊ ˇ 31a I222 ˇ 1 ˇ ˇ ” ÊÊ 6ˇ - ˇ6 (ˇ (ˇ 6ˇ ˇ ˇź ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ Ś ÎÎ ˇ ˇ ˇˇ ˇ Ś ÎÎ ˇ ˇˇ ˇ ” ÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ” ÎÎ ˇ ˇˇˇ ˇ ! ÎÎ ˇ > ˇ ˇ ˇ - ˇ (ˇˇ ´ ˇ ˇ 6Ś ÊÊ 6ˇ ˘ ˘ Q P7 Gavotte II I222R 3 ˇ ˇ ˘ ˇ 2ˇ ˇ ‰ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ‰ ŁŁ ˇ ˇ ˇŸ ÊÊ ˇ 6ˇ ˇŸ ŁŁ ˇ ˇ ˇÿ ŁŁ ˇ 2a I222 ˇ ˇ ¯ ˇ 2ˇ ˇ ı ÊÊ ˇ ˇ ˇ ı ÊÊ ˇ ˇ ˇ ı ŁŁ ˇ ˇ ˇŹ ÊÊ ˇ 6ˇ ˇŹ ŁŁ ˇ ˇ ˇ 7 4a I222 7 ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ — ÊÊ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˆ ŁŁ ˇ 2ˇ ˇ — ÊÊ ˇ ˇ ˇ — ÊÊ ˇ ˇ ˇ — ŁŁ ˇ ˇ ˇű ŁŁ ˇ ˇ 6ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ — ÊÊ ˇ 7 I222 ˇ 6ˇ — ÉÉ 6ˇ ˇ 6ˇ — ÉÉ ˇ ˇ ˇ — ÉÉ 6ˇ 4ˇ ˇ & ŔŔ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˚ ˇ 2ˇ ˇ — ÉÉ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˆ ÉÉ ˇ ˇ ˇ — ĽĽ ˇ ˇ ˇŰ ÉÉ ˇ c 1997, Werner.Icking@gmd.de 40 Non-commercial copying welcome.
 41. 41. 10 I2226ˇ ˇŢ ĽĽ ˇ ˇ ˇţ ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 2ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇŢ ÉÉ ˇ 6ˇ ˇŢ ĽĽ ˇ ˇ ˇÅ ÏÏ ˇ ˇ ˇţ ŔŔ ˇ ˇ ˇ 5 ŔŔ ˇ ˇ 6ˇ ˝ 4ˇ 13 I222 ˇ ¨ ˇ 6ˇ ´ ÉÉ ˇ 6ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ % ÉÉ ˇ 6ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇŢ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ - ˇ 2ˇ 2ˇ ˇ ˇ˛ ˇ (ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ˛ ˇ 16 I222 - ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇA ˇ (ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ¸ ˇ 6 (ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ¸ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ 6ˇ ˇ % ÏÏ 6ˇ ˇ ˇ 2– ĽĽ 2ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 4ˇ ˇ – ĽĽ 6ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 19 I222 ˇ 6ˇ» ÉÉ ˇ 6ˇ ˇ $ ÏÏ ˇ 2ˇ ˇ » ÉÉ ˇ ˇ ˇŤ ÉÉ ˇ 6ˇ ˇŤ ĽĽ ˇ ˇ ˇť ŔŔ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ 2ˇ ˇ » ÉÉ ˇ ˇ ˇ » ÉÉ ˇ ˇ ˇ » ĽĽ ˇ ˇ ˇŤ ÉÉ ˇ 6ˇ ˇŤ ĽĽ ˇ ˇ P ˇ Q P Gavotte I da Capo 7 Gique I2223 8 - ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇŁ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ 6ˇ` ˇ ˇ 8 I222 ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ˙ ˇ` ÇÇ ˇ ÊÊ ˇ 2ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ˙ ˇ` ÇÇ 2ˇ ÊÊ ˇ ˇ` ˇ 6ˇ ÉÉÊÊ ˇ  ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ 6ˇ ˇ` ˝ 16 I222 `ˇ` 6ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ¯ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ 6ˇ¯ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇÉÉÊÊ ˇ) ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇľ ˇ` ŊŊ 2ˇ ŘŘ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ÇÇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ 7 24a I222 7 - ˇ ˇ` 2ˇ ˇ ˇ` ˇ 6ˇ ˇ` ˇ ˇ « ĽĽŁŁ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ĞĞ ˇ ŁŁ 6ˇ ˇ` ÇÇ 4ˇ ÉÉ ˇ 4ˇ` ÇÇ 6ˇ ÉÉ ˇ 6ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ 6ˇ˘ ˇ` ÇÇ 6ˇ ÊÊ 6ˇ 34 I222 ˇ` 6ˇ ˇ ˇ` ĞĞ 6ˇ ĽĽ ˇ ˇ 6 - ˇ ˇ` ÇÇ 4ˇ ÉÉ ˇ ˇ` 6ˇ 4ˇ ˇ` ˇ ˇŞ ˇ ˇ` ŊŊ ˇ ŘŘ 6ˇ 6ˇ` ŊŊ 6ˇ ŔŔ ˇ 2ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ 6ˇ˚ 44 I222 `ˇ` ˇ 2ˇ ˇ` ĞĞ ˇ ĽĽ ˇ ˇ` ˇ ˇ 6ˇ` ˇ ˇÉÉÊÊˇ˘ ˇ` ŊŊ 6ˇ ŔŔ ˇ 6ˇ` ˇ ˇÉÉÊÊˇ˘ ˇ` ŊŊ 6ˇ ŔŔ ˇ 4ˇ` ˇ ˇÉÉÊÊˇ˘ ˇ` ŊŊ 4ˇ ŘŘ 6ˇ 53 I222 ˇ` 6ˇ ˇ 6ˇ` 6ˇ ˇ tr EEEEEEEEˇ` 4ˇ` ˇ` 6ˇ ˇ 6ˇ` 4ˇ ˇ 4ˇ` ˇ 6ˇ 6ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ˘ - ˇ ˇ ˝ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ 6ˇ˚ 63 I222 `ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ 6ˇ˘ ˇ` ˚ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ( 6ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇĺ ˇ` ĞĞ ˇ ŁŁ 6ˇ ˇ` ĞĞ ˇ ĽĽ 2ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ 6ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ Q P7 c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 41 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 42. 42. Suite VKlangnotation Pr´elude J. S. Bach (1685-1750) I Klang ˇˇˇˇ 222R ˇ ˇ : ˇ ˇ 6ˇ ÄÄÄÄ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ś´W ˇ ˇ 6 ` ˇ` `ˇ`ˇ - ˇ ˇ ˇ ” ÈÈÉÉ ˇ ˇ ˇ ” ÈÈÉÉ ˇ ˘ˇ ˇ ˇ : ˇ ˇ ˇŤ ĎĎĎĎ ˇ 4 I2226˘ˇ` (ˇ 26ˇˇ 9 ˇ ˇ ˇĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ` `ˇ - ˇ ˇˇ ˇˇ ˜ ˇ ˇ ˇŤ ˇ 6ˇˇ` ÍÍ Ş ÏÏ ˇ ˇ` ŊŊ Č ŔŔ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ ¯ ¨ ˇ #ˇ` ÍÍÏÏ ˇ 8 I222 `6ˇˇ` ´ˇ ŐŐŐŐ ˇ ˜ˇ` ÇÇ ˇ ˜ˇ` ÇÇÊÊ ˇ ˇˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ˛ ¨ ˇ tr ˇ` - ˇ ˇˇ ˜ ˇ ˇ 6ˇ ŁŁŁŁ 4ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ Œ´% ˇ ˇ` 4ˇ` `ˇ - ˇ ˇ` ˇ» ÍÍÍÍÏÏ ˇ 6ˇ` ŊŊ ˜ ŔŔ ˇ 12 I222 `ˇ ` ` 6 ˇ6ˇ ˆˇ ÎÎÎÎ ˇ ˇ` » ˇ ˇ` D ˇ ˇˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˝ 6ˇ ˇ` ÇÇ » ˇ 2ˇ` ÇÇ D Ëˡ ˇ 6ˇ 2ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ – ÊÊÊÊ 2ˇ ˇ` ¨ ˇ ˇ` » ˇ 15 I222 ˇˇ ϡ` ŊŊŔŔ ˇ ϡ` ˇ ˇ` Ä ˇ ˇ ˇ ˇˇ ¨ ˇ ˇ ˇ› ˇ tr ˇ` - ˇ ˇˇ ˇˇ ¨ ˇ –ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ èDÆ`! ŘŘŘŘ ˇ 18 I222 ˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ¨ˇ` ÇÇ ˇ 6ˇ` ÇÇ ¨ ËË ˇ ˇ 4ˇ ; ˇ ˇ ˇ – ÊÊÊÊ 6ˇ Dˇ` ÇÇ ˇ ˇ` ÇÇ ¨ Ëˡ 4ˇ` ŊŊ D 6ˇ ¨ˇ` ŊŊ ŚŚ ˇ ˇ` ŊŊ D ˇ ¨ˇ` ŊŊ ŚŚ ˇ 21 I222 ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ÄÄÄÄ 6ˇ ˇ ˇ ˇ Ô´ " ÄÄÄÄ ˇ ˇˇ ˇˇ ˆ ˇ ˇ ˇ « ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ 6ˇ IJIJIJIJ ˇ ˇ ˇ ˇ šˆ ´ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ş´ ”ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ą˜ 5 ˇ 24 I2226ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĄČ 3 ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ŚĆ 5 ˇ ˇ ˇ 6ˇ ŘŘŘŘ 4ˇ ˇ 6ˇ ˇ ůˆ ´ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ « ÊÊÊÊ ˇ ˇ` ÍÍ « ÏÏ 4ˇ 3ˇ` ÍÍÏÏ ˇ ˇˇ ˜tr ˇ` ŊŊŔŔ ˇ 3 8 ˇˇˇ c 1997, Werner.Icking@gmd.de 42 Non-commercial copying welcome.
 43. 43. 27a I222 - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ÊÊ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ ) ˇ ŘŘ ˇ tr 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 34 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 40 I222 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ - ˇ Ąˇ ˇ ˇ >6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 46 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇËËËË ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊËË ˇ ˇ 6ˇ ŁŁ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊËË ˇ 52 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ ˇ - ˇ Ąˇ ˇ ˇ >ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 58 I222 ˇ ĹĹ ˇ 6ˇ ŁŁ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ - ˇ Ąˇ ˇ ˇ >6ˇ ˇ ˇ ˇ . ˇ )ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ ˇ 64 I 222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇËËËË ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇËËËˡ 70 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ËËËË 6ˇ ˇ ˇ ˇ( ÊÊˇÊÊ ˇ ˇ ˇ ” ˇ ˇ ” ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ” ˇ ˇ ” ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 76 I222 ˇ ˇ ˇ( ŁŁ ˇ ŁŁ ˇ ˇ Ą ˇ ˇ Ą ˇ ˇ Ą ˇ ˇ ŐŐŐŐ ˇ ˇˇ` ÇÇÉÉ ˇ - ˇ (ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ” ˇ 6ˇ ” ˇ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ” ˇ 82 I222 ˇ ˇ ! ˇ ˇ ! ˇ ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇ ” ˇ ˇ ! ˇ ˇ ” ˇ ˇ ! ˇ ˇ ! ˇ ˇ ” ˇ ˇ ! ˇ ˇ ! ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˝ 6ˇ ˇ „ ˇ 88 I222 2ˇ ĹĹ 2ˇ ˇ ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ” ËËËË ˇ ˇ ´ ˇ 6ˇ ” ˇ 6ˇ ! ˇ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ” ËËËË ˇ ˇ ˇŢ ˇ ˇ 6ˇ ˇ Ű ˇ 6ˇ ˇ 6ˇŢ ˇ ˇ 94 I222 ťˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ť6ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ 2ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ” ˇ ˇ ! ˇ ˇ ” ˇ ˇ ”6ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ 100 I222 ˇ „2ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŚŚ ˇ ˇ 6ˇ ŘŘ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŘŘŚŚ ˇ c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 43 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 44. 44. 106 I222 6ˇ ˇ – ˇ ˇ 4ˇËËËË ˇ ’ 6ˇ 4ˇ ˇ 6ˇ˝ ˇ ËËËË ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ O (ˇ ˇ` ? ˇ ˇ ˇ˛ ‰ ÄÄÄÄ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ 112 I2226ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ `6ˇ? ˇ Ą ˇ ˇIJ Ą ˇ ˇ ´ ˇ ˇ > ´ ˇ ˇ ” ˇ 6ˇ ” ˇ ˇ ! ˇ ˇ ´ ËËËË ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 118 I222 ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ËËËË ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŚŚŚŚ ˇ 124 I222 ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ÑÑÑÑ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŃŃŃŃ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 130 I222 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ 6ˇËËËË ˇ — ˇ 6ˇ ˇ ˇ » ˇ ËËËË ˇ 136 I 222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ? ˇ ˇ ˇ, ‰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ < ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˇ 142 I222 (ˇ` ? ˇ ; ” ˇ ˇ ” ˇ ˇ ˇ ˇ Ś ˇ ˇ Ś ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ; ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ? ˇ 6ˇ ˇ İ Ÿ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ”6ˇ ˇ ” ËËËË ˇ 148 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ < ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇfi ˇ ËËËË ˇ ˇ ˇ ŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ŘŘ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 154 I222 ˇ ˇ 6ˇ 6ˇĺ ˇ ŃŃŃѡ ˇ— ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ( ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ËËËË ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŤ ˇ ˇ ˇ ˇ c 1997, Werner.Icking@gmd.de 44 Non-commercial copying welcome.
 45. 45. 160 I2226ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŤ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ D ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ 6ˇ ˇ 2ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ 166 I222 ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ‚ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ‚ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ‚ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ‚ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ‚ ˇ 171 I222 `ˇ? ˇ ˇ ˇ ŋ Ÿ ˇ - ˇ ˇ ˇÅ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇˇ ˇÅ 6ˇ 2ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇÅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ŁŁ ˇ ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ 177 I 222 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹĹĹ ˇ ˇ tr ϡ` ÇÇÉÉ ˇ 183 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ff ˇ ËËËË ˇ 6ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ; ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ + ˇ ËËËˡ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ; ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇń 2ˇ ËËËË ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇż ËËËË 6ˇ 189 I 222 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ËËËË ˇ ˇ ˇÆ ˇ ˇ ˇ ŃŃŃŃ ˇ ˇ ˆ ˇ ˙ˇ ˆ6ˇ ˇ „ ˇ 4ˇ ˇ V ˇ ˇ ˇ 6ˇ 194 I222 ˇ ˇ» ÎÎ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇı ˆ ÑÑÑÑ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÑÑÑÑˇ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ) ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ 200 I222 ˇ ˇ ˇ ˇ ŘŘŘŘ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 6ˇ¯ ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˆ ˇ 4ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ËËËË ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 6ˇIJ ˇ 206 I2224ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ Î ŃŃŃŃ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ËËËË 6ˇ `ˇ ? 2ˇ ˇ ˇ ň Ÿ ˇ - ˇ ˇ ˇÅ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇˇ ˇÅ 6ˇ 2ˇ ˇ ˇ 212 I222 - ˇ ˇ ˇÅ ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇˇ ˇÅ 6ˇ 2ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇÅ ˇ 6ˇ 2ˇ ˇ - ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇż 6ˇ - ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇż ˇ 6 - ˇ (ˇ (ˇ (ˇ ? ? 218 I222 ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ = ŃŃŃŃ ˇ 4 - ˇ (ˇ (ˇ ? ? ˇ ˇ ˆ ˇ 6ˇ ˆ ˇ ŚŚŚŚ ˇ ¨ ˇ 4ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ËËËË 6ˇ ¨ ˇ ÎÎÎÎ 4ˇ ˇ ˇ 6 (ˇ6 (ˇ ˇˇ `` ˇ` ` 6 ˇ Q P c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 45 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 46. 46. Allemande I222R . ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ » ÊÊÊÊ ˇ ˇ` ÍÍ « ÏÏ ˇ 6ˇ čˇ` ÍÍÏÏ ˇ ˇˇ : ˇ 2ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ Şˇ` ÍÍÏÏ ˇ şˇ` ŊŊŔŔ ˇ - ˇ (ˇ `ˇ ˇğ ÈÈÈÈÊÊ 6ˇ #ˇ` ŊŊŔŔ ˇ # ˇ` ŹŹŻŻ ˇ ˇ ˇ ˇ’ ÊÊÊÊ ˇ 4 I 2226ˇ` ÍÍ ˝^ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇIJIJIJIJˇ ˜ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ - ˇ (ˇ `ˇ ÇÇÉÉ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ` ˇ– ÈÈÈÈÉÉ ˇ «2ˇ` ÍÍÏÏ ˇ 7 I222 ˇˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ »ˇ` ĞĞĽĽ ˇ tr ¨6ˇ` ĞĞĽĽ ˇ 6ˇ ˇˇ ¨ ˇ ˇ 6ˇ ˇ» ˇ ˇ` ŹŹT ŻŻ ˇ ˇ` ˇˇ ÈÈÈÈÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ´ ÈÈÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ( ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ 10 I222 ˇ : ˇ ˇ ˇŤ ˇ ˇ ˇ ˇĺ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ> ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ )ˇ á ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ «ˇ` ÇÇÉÉ ˇ Cˇ` ŹŹŻŻ ˇ 13 I222 ˇˇ ˆ ˇ ˇ ˇŞ ˇ ϡ` ĞĞĽĽ ˇ 6ˇ ˇ tr Ě ˇ` ˇİ ÈÈÈÈÊÊ ˇ ˇˇ T ˇ` ĞĞĽĽ ˇ 6ˇ tr ˇ 4ˇ˝ ˇ ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ – ÊÊÊÊ ˇ tr ˇ` ĞĞĽĽ ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ( ŁŁŁŁ ˇ 16 I222 6ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ä´ ! ŁŁŁŁ ˇ ˇ` ˇ ÎÎÎÎÐÐ ˇ ˇ` ÍÍ D ÏÏ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˝ ŘŘŘŘ ˇ ˘ tr Ğˇ` (ˇ $ˇ` ˇ »6ˇ` ˇ ˇ` @ 7 18a I222 7 . ˇ ˇ 6ˇˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ tr ¨ˇ` ÇÇ 2ˇ ¨ˇ` ÇÇÊÊ ˇ ˇ` ĞĞĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr 6ˇ` ŹŹD ŻŻ ˇ ˇ` ˇ— ŽŽŽŽŻŻ ˇ ˇ ťˇ` ĞĞĽĽ ˇ ˇ` ˇ ÈÈÈÈÊÊ 6ˇ ¨ˇ` ĞĞĽĽ ˇ 22 I222 ˇ6ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ— ĹĹĹĹŁŁ ˇ tr ˇ` ˇ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇÊÊÊÊ ˇ ¨ˇ` ˇ ¨ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ; ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ˇ` ĞĞ ˇ ¨ˇ` ĞĞŁŁ ˇ 25 I222 ˇ ˇˇ` ˇĚ á ˇ ˇ ˇ - ˇˇ ˆ ˇ ˇ ˇŞ ˇ «ˇ` ĞĞĽĽ ˇ 2ˇ 9 ˇ ˇ ˇĽĽĽĽŁŁ ˇ ˇ H ˇ ˇ ˇ tr ˇ 6ˇ˝ ˇ ˇ 6ˇˇ : ˇ ˇ ˇ ˇ Cˇ` ĞĞ ˇ ˜ˇ` ĞĞŁŁ ˇ 28 I2226ˇ` ŊŊ 4 ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ tr ˇ` - ˇ 6ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ÊÊÊÊ ˇ ˇ` ŹŹ D ŻŻ ˇ ˇ 6ˇ ˇ( ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ` 2ˇŰ ˇ ˇ` ĞĞ ¨ ĽĽ ˇ ˇ` ÇÇ ¨ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ¸ ˇ 31 I222 tr 6ˇ` ŹŹC ŻŻ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ¯ ˝ ˇ 3ˇ` ÓÓÕÕˇ ˇ` ˇŮ ĹĹĹĹŁŁ 2ˇ Sˇ` ŞŞ ˇ ˇ` ŞŞ C ŰŰ ˇ tr ˜ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ ÈÈ 6ˇ¨ ÉÉ ˇ ` - ˇ 6 (ˇ``ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ’ ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ 6ˇĞ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ 34 I222 ˇ` ŹŹ 6E ŻŻ 6ˇ ˇ ˇ 6ˇ* ÊÊÊÊ ˇ ˇ` 6 - ˇ 4 (ˇ ` - ˇ Åˇ` ŊŊŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ tr Ĺ6ˇ` (ˇ %ˇ` ÍÍ ˇ –ˇ` ÍÍÑÑˇ `ˇ ˇ` `ˇ `ˇ @ Q P7 c 1997, Werner.Icking@gmd.de 46 Non-commercial copying welcome.
 47. 47. Courante I2223 2 (ˇ `ˇ ˇ` (ˇ ˇ ˇ ˇ) ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇı ˇ ˇ 6 ` ˇ``ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇľ ÊÊ 6ˇ ϡ` (ˇ `ˇˇ` ˇ ÎÎÎÎ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ) ÊÊ ˇ 4 I222 `ˇ`ˇ`` ˇ ˇ - ˇ (ˇ Ą6ˇ > ˇ ˇ ˘ ěˇ` (ˇ ˘˘ ̡` (ˇ ˇ ˇ ˇ* ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ``ˇˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ* ÊÊ ˇ ˇ Ć ˇ 6ˇ` ˇ 7 I222 łˇ ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ` - ˇ ˇ 6ˇ ˇ* ˇ `ˇ ˇ` - ˇ ˇ 6ˇ ˇ* ÊÊ 4ˇ ˇ` - ˇ - ˇˇ 4ˇ 6ˇł ÊÊ ˇ > ˇ 6ˇ ơ ÉÉ 6ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 10 I222 `ˇ` ` ˇ ˇ - ˇ ˙ˇ ˇ 6ˇ ˇ tr ˝4ˇ` - ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ IJIJ ˇ (ˇ ˇˇ á ˇ` ŹŹŻŻ 6ˇ ˘ ̡` (ˇ ˇ ˇ 9 ˇ 6ˇ ˇ » ÊÊÊÊ ˇ ˇ` ÍÍÏÏ ˇ ˘ ˘ ? 7 12a I222 7 - ˇ 6 `ˇ `ˇˇ` - ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ˛ ˇ –ˇ` - ˇ `6ˇ ˇ` - ˇ ˇ ˇ ˇ: ŁŁ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ - ˇˇ ˇ ˇł ÊÊ ˇ > ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ`ˇ` `ˇ 2 - ˇ 16 I222 `ˇ tr 6ˇ` - ˇ ˇ ˇ ˇ* ŁŁ ˇ 2ˇ 6ˇ ˇ - ˇˇ ˇ ˇł ÊÊ ˇ 2ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ: ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ* ÊÊ ˇ ˇ` ˇ``ˇ ¨ - ˇ `ˇˇ` ¨ - ˇ 19 I222 ˇ` - ˇ ˇ ˇ ˇ* ŁŁ ˇ tr ˇ` ˇ˘ ŐŐŐŐ ˇ `ˇ ˇ` - ˇ ˇ ˇˇ ˜ ˇˇ ˇ ˇ ŁŁ ˇ - ˇˇ ˇ ˇł ÊÊ ˇ ˇ 6ˇ ˇ˙ ˇ tr ˇ` ˇ˘ ´ ŐŐŐŐ ˇ 22 I222 `ˇ ˇ` 6 - ˇ ˇ ˆ ÉÉ 6ˇ ˇ ˇ - ˇ2ˇ Ć ÏÏ 2ˇ - ˇˇ Ć ÏÏ ˇ 6ˇˇ` ˇ Ĺ (ˇ ˇ tr ˇ ˇ ŻŻ ˇ `ˇ tr ˇ` (ˇ ˇ` ˇ ÈÈÈÈ ˇ ˇ ĹĹ ˇ@ ĽĽ ˇ ˘˘ ˘ ˘ ? Q P7 Sarabande I2223 4 ˇ ˇ 6ˇ : ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ : ˇ 6ˇ ˇ ˇ 6ˇ J ˇ ˇ 2 ˇ ˇ 2ˇ 6ˇ * ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ: ˇ 2ˇ ˆ ˇ 6 I222 ˇ ˇ ˇ< ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ , ˇ ˇ « ˇ ˘` 7 7 ˇ ˇ ˇ < ˇ 2ˇ ˇ ˇ 6ˇ , ˇ ˇ 11 I222 2ˇ ˇ 6ˇ Z ˇ ˇ R ˇ ˇ ˇ 6ˇ * ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ j ˇ ˇ ˆ ŃŃ 6ˇ ˇ ˇ ˇ j ˇ ˇ ˆ ŃŃ 6ˇ ˇ ˇ 4ˇ * ˇ 6ˇ ˆ ˇ 16 I222 ˇ ˇ ˇ z 4ˇ ˇ ˆ ŃŃ 6ˇ ˇ ˇ 4ˇ J ˇ 6ˇ R ˇ ˇ ˇ 6ˇ J ˇ 6ˇ B ˇ ˇ 2ˇ 6ˇ * ˇ ˇ R6ˇ ˇ ˇ ˇ ê ˇ ˇ Q P7 c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 47 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 48. 48. Gavotte I I222R ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ „ ÎÎ ˇ ˇˇ ˇ " ÎÎ ˇ ˇ ˇ ć ÎÎ 6ˇ ˇ ˇ „ ÎÎ ˇ ˇ ˇ š ÎÎ 6ˇ 6ˇ Š ŐŐ ˇ ˇ ˇˇ tr ˇ ˇ Ć ÎÎ ˇ ˇ „ ˇ ˇ " ˇ 5 I222 ˇ „ ˇ ˇ " ÊÊ 6ˇ ˇ „ ˇ ˇ " ÊÊ ˇ ˇ „2ˇ ˇ " ÊÊ ˇ ˇ „ ˇ ˇ „ ˇ ˇ „ ˇ 2ˇ " ÊÊ ˇ ˇ „ ˇ ˇ „ 6ˇ ˇ " 2ˇ ˇ ˆ ˇ 8a I222 ˇ ˆ ˇ 6ˇ ˆ ÊÊ ˇ ˇ ˇ6ˇ ˇ „ ÏÏ ˇ ˇˇ ˇ „ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ÏÏ 6ˇ ˇˇˇ ˇ „ ÏÏ ˇ > ˇ ˇˇˇ ˇˇ Šˇ ÏÏ 6ˇ - ˇˇ Ć ÏÏ 4ˇ ˘˘˘ 7 12a I222 7 ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ 6ˇ ˇ ” ÎÎ ˇ ˇˇ ˇ ! ÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ” ÎÎ 6ˇ ˇ ˇ 1 ÎÎ ˇ 6ˇˇ ˇ ” ÎÎ ˇ ˇˇ ˇ ! ÎÎ ˇ ˇˇ ˇ ˇĺ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ( ÊÊ 2ˇ ˇ ą ˇ ˇ Ś ˇ 17a I222 ˇ " ˇ ˇ „ ŁŁ ˇ ˇ ć ˇ ˇ Š ˇ ˇ " ˇ ˇ „ ˇ ˇ " ˇ ˇ „ ˇ ˇ " ˇ ˇ „ ŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ) ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ Ć ˇ ˇ Š ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ 22 I222 ˇˇˇ Ą ˇ ˇ Ś ˇ ˇˇˇ ˇˇ - ˇˇ Ś ˇ ˇ Ś ÊÊ ˇ - ˇ ˇ Ą ˇ ˇ Ą ÊÊ ˇ ˘˘˘ ˇˇ ˇ > ˇ ˇ ˇ ˇ ” ÎÎ 6ˇ > ˇ 6ˇ ˇ ą ÎÎ ˇ ˇ Ąˇ 6ˇ Ąˇ ÊÊ ˇ ˇ ´ ˇ 6ˇ ´ ˇ 27 I222 4ˇ ˇ Ć6ˇ ˇ Ś ˇ ˇ 2ˇ ˇ – ÊÊ ˇ ˇ 1 ˇ ˇ ´ IJIJ 6ˇ ˇ 1 ˇ ˇ ” ÐÐ ˇ ˇ ! ˇ ˇ ” ÐÐ ˇ ˇ ! ˇ ˇ ” ÐÐ ˇ ˘˘ ˇ 6ˇ 6ˇĺ ÊÊ ˇ ˇ ! ˇ ˇ ” ÊÊˇ 2ˇ ! ˇ ˇ ” ÊÊ ˇ 31a I222 ˇ 1 ˇ ˇ ” ÊÊ 6ˇ - ˇ- ˇ 6 (ˇ (ˇ ˇ ˇ ˇľ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ Ś ÎÎ ˇ ˇ ˇˇ ˇ Ś ÎÎ ˇ ˇˇ ˇ ” ÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ” ÎÎ ˇ ˇˇˇ ˇ ” ÎÎ ˇ > ˇ ˇ ˇ - ˇ (ˇˇ ´ ˇ ˇ 6Ś ÊÊ 6ˇ ˘ ˘ Q P7 Gavotte II I222R 3 ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ‰ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ÊÊ ˇ ˇ ˇ ‰ ŁŁ ˇ ˇ ˇŸ ÊÊ ˇ 6ˇ ˇŸ ŁŁ ˇ ˇ ˇÿ ŁŁ ˇ 2a I222 ˇ ˇ ¯ ˇ ˇ ˇ ı ÊÊ ˇ ˇ ˇ ı ÊÊ ˇ ˇ ˇ ı ŁŁ ˇ ˇ ˇŹ ÊÊ ˇ 6ˇ ˇŹ ŁŁ ˇ ˇ ˇ 7 4a I222 7 ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ — ÊÊ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˆ ŁŁ ˇ ˇ ˇ — ÊÊ ˇ ˇ ˇ — ÊÊ ˇ ˇ ˇ — ŁŁ ˇ ˇ ˇű ŁŁ ˇ ˇ 6ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ — ÊÊ ˇ 7 I222 ˇ 6ˇ — ÉÉ ˇ ˇ ˇ — ÉÉ ˇ ˇ ˇ — ÉÉ ˇ 4ˇ ˇ — ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ — ÉÉ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˆ ÉÉ ˇ ˇ ˇ — ĽĽ ˇ ˇ ˇŰ ÉÉ ˇ c 1997, Werner.Icking@gmd.de 48 Non-commercial copying welcome.
 49. 49. 10 I2226ˇ ˇŢ ĽĽ ˇ ˇ ˇţ ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇŢ ÉÉ ˇ 6ˇ ˇŢ ĽĽ ˇ ˇ ˇÅ ÏÏ ˇ ˇ ˇţ ŔŔ ˇ ˇ ˇ 5 ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˝ 6ˇ 13 I222 ˇ ¨ ˇ 2ˇ ´ ÉÉ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ 6ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇŢ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ - ˇ 2ˇ 2ˇ ˇ ˇ˛ ˇ (ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ˛ ˇ 16 I222 - ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇA ˇ (ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ¸ ˇ 6 (ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ¸ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ 6ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 6ˇ ˇ ˝ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 19 I222 ˇ 2ˇ» ÉÉ ˇ ˇ ˇ » ÉÉ ˇ ˇ ˇ » ÉÉ ˇ ˇ ˇŤ ÉÉ ˇ 6ˇ ˇŤ ĽĽ ˇ ˇ ˇť ŔŔ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ » ÉÉ ˇ ˇ ˇ » ÉÉ ˇ ˇ ˇ » ĽĽ ˇ ˇ ˇŤ ÉÉ ˇ 6ˇ ˇŤ ĽĽ ˇ ˇ P ˇ Q P Gavotte I da Capo 7 Gique I2223 8 - ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇŁ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ 6ˇ` ˇ ˇ 8 I222 ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ˙ ˇ` ÇÇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ˙ ˇ` ÇÇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ˙ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˝ 16 I222 `ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ¯ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ¯ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ) ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇľ ˇ` ŊŊ ˇ ŘŘ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ÇÇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ 7 24a I222 7 - ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ 6ˇ ˇ` ˇ ˇ « ĽĽŁŁ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ĞĞ ˇ ŁŁ 6ˇ ˇ` ÇÇ 4ˇ ÉÉ ˇ 4ˇ` ÇÇ 6ˇ ÉÉ ˇ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ 6ˇ˘ ˇ` ÇÇ ˇ ÉÉ ˇ 34 I222 ˇ` ˇ ˇ ˇ` ĞĞ ˇ ĽĽ ˇ ˇ - ˇ ˇ` ÇÇ 4ˇ ÉÉ ˇ ˇ` 6ˇ 4ˇ ˇ` ˇ ˇŞ ˇ ˇ` ŊŊ ˇ ŔŔ ˇ 6ˇ` ŊŊ ˇ ŔŔ ˇ 2ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ 6ˇ˚ 44 I222 `ˇ` ˇ 2ˇ ˇ` ĞĞ ˇ ĽĽ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇÉÉÊÊˇ˘ ˇ` ŊŊ ˇ ŔŔ ˇ 6ˇ` ˇ ˇÉÉÊÊˇ˘ ˇ` ŊŊ 6ˇ ŔŔ ˇ 6ˇ` ˇ ˇÉÉÊÊˇ˘ ˇ` ŊŊ 6ˇ ŔŔ ˇ 53 I222 ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ tr EEEEEEEEˇ` 6ˇ` ˇ` ˇ 2ˇ ˇ` 6ˇ ˇ 6ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ˘ - ˇ ˇ ˝ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ˚ 63 I222 `ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ 6ˇ¯ ˇ` ˚ ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇ( 6ˇ` ˇ ˇ ÉÉÊÊ ˇĺ ˇ` ĞĞ ˇ ŁŁ 6ˇ ˇ` ĞĞ ˇ ĽĽ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ 6ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ Q P7 c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 49 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 50. 50. Suite VI Pr´elude J. S. Bach (1685-1750) I a cinq cordes ˇˇˇˇˇ 4412 8 ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ p ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ f ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ » ĽĽ ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ $ ŔŔ ˇ 4 I44 p ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ % ŔŔ ˇ f ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇŢ ÉÉ ˇ ˇ ˇŢ ÉÉ ˇ 7 I44 ˇ 4ˇĚ ÉÉ ˇ ˇ ˇŢ ÉÉ ˇ ˇ ˇŢ ÉÉ ˇ ˇ ˇŢ ÉÉ ˇ ˇ ˇ; ˇ ˇ ˇ – ĽĽ 4ˇ ˇ ˇ % ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ % 4ˇ ˇ ˇ % ĽĽ ˇ ˇ ˇ – ˇ Lˇ ˇ – ĽĽ 4ˇ 10 K44 ˇ ˇ E ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ 13 K44 [p] ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ [f] ˇ ˇ – ˇ ˇ 4ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ % ĽĽ ˇ p ˇ ˇ – ˇ ˇ 4ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ % ĽĽ ˇ 16 K44 ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ 4ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ 4ˇ – ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇŢ ˇ 6ˇ 4ˇ; ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ % ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 19 K44 ˇ ˇ; ˇ ˇ 4ˇ – ĽĽ 4ˇ ˇ ˇ % ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ % 4ˇ ˇ ˇ % ĽĽ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ – 4ˇ ˇ ˇ U ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 22 K44 ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ´ (ˇ 4ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ” (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ 4ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ” (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ 25 K44 ˇ ´ (ˇ ˇ 4ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ” (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ” (ˇ ˇ ˇ ” (ˇ ˇ ˇ 1 (ˇ ˇ ˇ ” (ˇ ˇ 28 K44 ˇ ” (ˇ ˇ ˇ ” (ˇ ˇ ˇ 1 (ˇ ˇ ˇ ” (ˇ ˇ ˇ ” (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ” (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ” (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ 4ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ 31 K44 ˇ ´ (ˇ ˇ 6ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ” (ˇ ˇ ˇ ! (ˇ ˇ 4ˇ 1 (ˇ ˇ ˇ 1 (ˇ ˇ ˇ ˇ ŢŢ ˇ ˇ ˇ < ÉÉ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ 34 K44 ˇ ˇ 5 ŢŢ ˇ ˇ ˇ % ŢŢ 4ˇ ˇ ˇ 5 ÏÏ ˇ ˇ ˇ – ˇ 4ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ 5 ˇ 4ˇ ˇ – ĽĽ ˇ c 1997, Werner.Icking@gmd.de 50 Non-commercial copying welcome.
 51. 51. 37 K444ˇ 6ˇ – ÉÉ ˇ ˇ 4ˇ E ÉÉ ˇ ˇ ˇ % ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 4ˇ ˇ – ĽĽ ˇ Jˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ E ŔŔ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ % ÉÉ ˇ ˇ ˇŢ ĽĽ ˇ 40 I444ˇ ˇÅ ĽĽ ˇ ˇ ˇŢ ÉÉ ˇ ˇ ˇě ÉÉ 6ˇ 4ˇ ˇŢ ĽĽ ˇ 4ˇ ˇ Õ ŔŔ ˇ ˇ ˇ Õ ŔŔ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ 4ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ Å ŔŔ ˇ ˇ ˇ Å ŔŔ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ 4ˇ ˝ ˇ 43 I44 ˇ ˇÅ ĽĽ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ 4ˇ ˝ ˇ L4ˇ 4ˇ % ÏÏ ˇ ˇ ˇ – ÏÏ ˇ ˇ ˇ – ÏÏ ˇ ˇ ˇ – ÏÏ ˇ 6ˇ ˇ – ÏÏ ˇ 4ˇ 6ˇŢ ÏÏ ˇ ˇ ˇŢ ÉÉ ˇ ˇ ˇÅ ŔŔ ˇ ˇ ˇ Ţ ˇ J 46 I44 ˇ ˇ 5 ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ; ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ; ˇ ˇ ˇ 4˝ 4ˇ ˇ ˇ 5 ÉÉ ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇ; ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 49 I44 ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇ; ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ % ĽĽ ˇ 6ˇ ˇ % ÉÉ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ 52 I44 ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ E ÛÛˇ ˇ 7 (ˇ ˇ ˇ 7 (ˇ ˇ ˇ 7 (ˇ ˇ ˇ 7 (ˇ ŔŔ ˇ 55 I44 ˇ 7 (ˇ ˇ ˇ 7 (ˇ ˇ ˇ 7 (ˇ ˇ ˇ 7 (ˇ ŔŔ ˇ ˇ ˇŢ 6ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇŢ ˇ ˇ ˇ % ŔŔ ˇ ˇ ˇŢ 6ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇŢ ˇ ˇ ˇ % ŔŔ ˇ 58 I446ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇě ÏÏ ˇ ˇ ˇě ŔŔ ˇ ˇ ˇţ ÏÏ ˇ ˇ ˇţ ŔŔ ˇ 6ˇ ˇ % ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ % ÏÏ ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇ Ě ˇ 61 I44 ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇ % ŔŔ ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇ % ĽĽ ˇ ˇ ˇ % ÏÏ ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇĚ ˇ ˇ ˇ % ŔŔ ˇ ˇ ˇ – ŔŔ ˇ ˇ ˇ – ŔŔ ˇ 64 I44 ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ 4ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ % ŔŔ ˇ ˇ ˇ % ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˝ ÉÉ ˇ 67 I444ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ Lˇˇ ˇ ˇ ˇ – ŔŔ ˇ 4ˇ ˇ – ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ % ĽĽ ˇ ˇ ˇ % ÏÏ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ % ĽĽ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ ˇ ˇ – ĽĽ ˇ 70 K44 ˇ ˇ e ŻŻ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ % ˇ ˇ ˇ % ÉÉ ˇ ˇ ˇ e ŻŻ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ % ˇ ˇ ˇ % ÉÉ ˇ ˇ ˇ e ŻŻ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ % ˇ ˇ ˇ % ÉÉ ˇ c 1997, Werner Icking, D-53721 Siegburg, Farnweg 28 51 Nicht-kommerzielle Vervielf¨altigung erw¨unscht.
 52. 52. 73 K44 ˇ ˇ e ŻŻ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ % ˇ ˇ ˇ % ÉÉ ˇ ˇ ˇ e ŻŻ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ ÉÉ ˇ 76 K44 ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ´ ÉÉ ˇ ˇ ˇ 5 ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ 5 ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ 5 ÉÉ ˇ ˇ ˇ ´ ĽĽ ˇ ˇ ˇ 5 ÏÏ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ6 ŔŔŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ 5 ÕÕ ˇ J 79 I44 ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ 5 ÉÉ ˇ ˇ` ˇŐŐ ˇ ˇ$ ŔŔŘŘ ˇ ˇ ˇ 5 ÕÕ ˇ ˇ ˇ ´ ŔŔ ˇ ˇ ˇ 5 ÏÏ ˇ ˇ` ˇŐŐ ˇ ˇ$ ŔŔŘŘ ˇ ˇ ˇ 5 ÉÉ ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ % ˇ ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇţ ˇ 82 I44 ˇ ˇ ď ˇ ˇ ˇď ˇ ˇ ˇď ĽĽ ˇ ˇ ˇ $ ĽĽ ˇ ˇ ˇ $ ĽĽ ˇ Lˇ ˇ $ ĽĽ ˇ ˇ` ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6 ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ H ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ H ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ I ÐÐÐÐ ˇ Jˇ ˇ ˇ ˇ ˇ H ÐÐÐÐ ˇ 85 I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ{ ćććć ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ k âââ⡠ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ{ ćććć ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ k âââ⡠ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ{ őő őő ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ k âââ⡠ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ{ őő őő ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ k âââ⡠87 I44 ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ> ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ, ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ K ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ, ÊÊÊÊ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇË ÐÐÐÐ ˇ 89 I44 6ˇ ˇ ˇ ˇ˙ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ@ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˙ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˙ ˇ L ˇ ˆ (ˇ ˇ ˇ ˆ (ˇ ˇ ˇ ˆ (ˇ ˇ ˇ ˆ (ˇ ˇ 91 K44 ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ J ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ ˇ ´ (ˇ ˇ 94 I444ˇ ˇ ˇ ˇ ˇK ŘŘŘŘ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ”ˇ ˇ ´ˇ ˇ ´ˇ ˇ ”ˇ ˇ ´ˇ ˇ ´ˇ ˇ ”ˇ ˇ !ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ; ŘŘŘŘ ˇ ˇ ”ˇ ˇ !ˇ ˇ ”ˇ ˇ ”ˇ ˇ !ˇ ˇ ”ˇ ˇ ”ˇ ˇ !ˇ ˇ 1ˇ L 96 K44 ˇ ˇ e ŢŢ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ e ŢŢ ˇ ˇ ˇ – ÉÉ ˇ ˇ ˇ e ŢŢ ˇ ˇ 4ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ 6ˇ ˇ ˇ ˝ 6ˇ 6ˇ ˇ ˝ 2ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ J - ˇ 4 (ˇ (ˇ ? ? 2 - ˇ 6 (ˇ (ˇ ? ? 99 I44 - ˇ 4 (ˇ (ˇ ? ? 4 - ˇ 6 (ˇ (ˇ ? ? - ˇ (ˇ (ˇ ? ? - ˇ (ˇ (ˇ ? ? ˇ ˇ 5 ŢŢ ˇ ˇ ˇ E ÕÕ ˇ ˇ ˇ 5 ŢŢ ˇ 6ˇ ˇ 5 ÕÕˇ ˇ ˇ E ŢŢ ˇ Lˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ 5 ÏÏ ˇ 102 K44 ˇ ˇ ˝ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˝ ĽĽ ˇ ˇ ˇ E ÛÛ ˇ ˇ ˇ 5 ÛÛ ˇ ˇ ˇ E ÛÛ ˇ J ˇ ˇ E ÛÛ ˇ ˇ ˇ 5 ÛÛ ˇ ˇ ˇÅ ÛÛ ˇ ˇ ˇ å şşˇ Q ˇ` Q P c 1997, Werner.Icking@gmd.de 52 Non-commercial copying welcome.

×