Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
การใช้ยาในเด็ก พ . ญ . ธิดาพร วงศ์ทองเหลือ 23/5/53
หลักการใช้ยาในเด็ก <ul><li>1. ใช้ยาเฉพาะเมื่อมีข้อบ่งชี้ ใช้ด้วยความระมัดระวัง </li></ul><ul><li>2. เลือกใช้ยาที่ผ่านกา...
หลักการใช้ยาในเด็ก <ul><li>4. ต้องทราบขนาด วิธีการให้ และระยะเวลาที่ให้ยา </li></ul><ul><li>5. คำนึงถึงโรคประจำตัว เช่น ...
หลักการใช้ยาในเด็ก <ul><li>7. ทารกแรกเกิด มีพื้นที่ผิวกายมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 3  เท่า จึงดูดซึมยาทางผิวหนังมากกว่าผู้ใหญ่ ...
หลักการใช้ยาในเด็ก <ul><li>9. ควรแนะนำวิธีการใช้ยาให้พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง </li></ul>
ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก  <ul><li>คำนวณจากน้ำหนักตัว </li></ul><ul><li>ขนาดสูงสุด ( maximal dose) ที่คำนวณได้โดยใช้น้ำหนักตั...
ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก <ul><li>ถ้าเด็กอ้วน ต้องใช้ ideal body weight หรือ weight for height มาคำนวณ </li></ul><ul><li>เด็...
Metric system <ul><li>5 ml = 1 teaspoon (tsp.) </li></ul><ul><li>15 ml = 1 tablespoon (table sp.) </li></ul><ul><li>30 ml ...
Intervals  <ul><li>OD : วันละครั้ง </li></ul><ul><li>bid : วันละ 2  ครั้ง </li></ul><ul><li>tid : วันละ 3  ครั้ง...
วิธีการรับประทานยา <ul><li>ถูกเวลา   </li></ul><ul><li>ก่อนอาหาร  ( ac ) </li></ul><ul><ul><li>1 ชั่วโมง ยาปฏิชีวนะ Pe...
ยาที่มีการผสมน้ำก่อนรับประทาน  <ul><li>1. คว่ำขวดลงเคาะผงยาให้ร่วน </li></ul><ul><li>2. เปิดฝาขวด บางชนิดต้องกดฝาขวดพร้...
Emergency medication
Epinephrine  <ul><li>ทาง  IV </li></ul><ul><ul><li>0.01 mg/kg/dose or 0.1 ml/kg/dose (1: 10,000) </li></ul></ul><ul><l...
Diazepam  <ul><li>ทาง IV </li></ul><ul><ul><li>0.2-0.5 mg/kg/dose ทุก 15-30 นาที </li></ul></ul><ul><ul><li>Max. dose...
ยาที่ใช้ใน poisoning
ยาที่ใช้ใน poisoning <ul><li>1 . การ resuscitation และ stabilization ใช้หลักการกู้ชีพเบื้องต้น คือ airway, breathin...
ยาที่ใช้ใน poisoning <ul><li>4. กรณีกลืนกรดหรือด่างห้ามทำ lavage </li></ul><ul><li>5. เร่งการกำจัดสารพิษจากเลือดและเน...
ยาที่ใช้ลด GI decontamination <ul><li>Activated charcoal </li></ul><ul><ul><li>Dose : 1g/kg oral </li></ul></ul><ul><ul...
Respiratory drugs
ยารักษาอาการทางระบบหายใจ <ul><li>แบ่งเป็น 6 กลุ่ม </li></ul><ul><ul><li>1. antihistamine </li></ul></ul><ul><ul><li>2. ...
การใช้ยาแก้ไอหวัด <ul><li>ควรเลือกยาประเภทเดี่ยวๆ ที่ตรงกับอาการของผู้ป่วย </li></ul><ul><li>ไม่ควรใช้ยาสูตรผสมที่มียาหลาย...
Antihistamines  <ul><li>อาศัยฤทธิ์ anticholinergic effect : น้ำมูกแห้ง ลดการหลั่ง secretion ในทางเดินหายใจ </li></...
Antihistamines <ul><li>Chlorpheniramine (CPM) </li></ul><ul><ul><li>0.35 mg/kg/day PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><l...
Antihistamines <ul><li>Benadryl cough syrup </li></ul><ul><ul><li>Per 5 mL : Diphenhydramine HCl 12.5 mg, ammon Cl 125 mg...
Long acting antihistamines <ul><li>Ceterizine </li></ul><ul><ul><li>0.25 mg/kg/day PO OD-bid </li></ul></ul><ul><ul><li...
Long acting antihistamines <ul><li>Loratadine </li></ul><ul><ul><li>ให้ในเด็กอายุ > 2 ปี </li></ul></ul><ul><ul><li>BW ...
Decongestants  <ul><li>ลดอาการแน่นคัดจมูกในรายที่มีการบวมของเยื่อบุจมูก </li></ul><ul><li>ส่วนใหญ่มี adrenergic effect ...
Decongestant s <ul><li>0.25% Ephedrine </li></ul><ul><ul><li>ป้ายหรือหยดจมูก วันละ 2-4 ครั้ง </li></ul></ul><ul><ul><li...
Decongestant s <ul><li>Pseudoephedrine </li></ul><ul><ul><li>4 mg/kg/day PO  tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>Actifed...
Expectorants ( ยาขับเสมหะ ) <ul><li>ช่วยให้เสมหะเหลวมากขึ้น ไอออกง่ายขึ้น </li></ul><ul><li>ออกฤทธิ์ได้เมื่อผู้ป่วยไม่ขาดน...
Expectorants ( ยาขับเสมหะ ) <ul><li>Glyceryl guaiacolate (guaifeesine) </li></ul><ul><ul><li>50-100 mg/dose PO tid-qid </l...
Expectorants ( ยาขับเสมหะ ) <ul><li>Ammonium carbonate & potassium nitrate  </li></ul><ul><ul><li>5-10 ml PO tid-qid </...
Mucolytics ( ยาละลายเสมหะ ) <ul><li>ออกฤทธิ์ที่ส่วนประกอบของเสมหะโดยตรง </li></ul><ul><li>ใช้ในรายที่เป็นโรคปอดเรื้อรังหร...
Mucolytics ( ยาละลายเสมหะ ) <ul><li>Acetylcysteine </li></ul><ul><ul><li>20-30 mg/kg/day PO bid-tid </li></ul></ul><ul...
Mucolytics ( ยาละลายเสมหะ ) <ul><li>Bromhexine </li></ul><ul><ul><li>Age < 2 yr : 1 mg , 2-5 yr : 2 mg </li></ul></ul>...
Adrenergic receptor  <ul><li>α receptors  </li></ul><ul><ul><li>Vasoconstriction of arteries to heart ( coronary  ...
α1 receptor  <ul><li>causes vasoconstriction in many blood  vessels including those of the skin , gastrointestinal...
β receptors  <ul><li>β1 receptor  </li></ul><ul><ul><li>Increase cardiac  output , by raising heart rate (positive ch...
β receptors <ul><li>β2 receptor  </li></ul><ul><ul><li>Specific actions of the β2 receptor include the following: </li></...
Bronchodilators  <ul><li>Non-selective sympathetic agonist </li></ul><ul><ul><li>กระตุ้นทั้ง alpha1 & beta 2 receptors <...
Non-selective sympathetic agonist <ul><li>Adrenaline (epinephrine) </li></ul><ul><ul><li>1 mg/1ml/amp </li></ul></ul><ul>...
Bronchodilators <ul><li>Beta -2- agonist </li></ul><ul><ul><li>กระตุ้น beta 2 receptors </li></ul></ul><ul><ul><li>Short...
Bronchodilators <ul><li>Salbutamol (albuterol) </li></ul><ul><ul><li>0.1-0.2 mg/kg/dose PO tid-qid (max. 2mg/dose) </li></...
Bronchodilators <ul><li>Salbutamol (albuterol) </li></ul><ul><ul><li>Ventolin MDI (100 mcg/puff) </li></ul></ul><ul><ul><l...
Cough suppressants <ul><li>ยากดอาการไอ ส่วนใหญ่เป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีน </li></ul><ul><li>มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท อาจทำให้หยุดห...
Cough suppressants <ul><li>Codeine </li></ul><ul><ul><li>Ropect </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ปากแห้ง , ง่วงซึม </li><...
GI drugs
Antiemetic drug <ul><li>Domperidone (motilium) </li></ul><ul><ul><li>0.2-0.5mg/kg/dose PO tid-qid ac </li></ul></ul><ul><...
ยาถ่ายพยาธิ <ul><li>Mebendazole </li></ul><ul><ul><li>2-5mg/kg/day PO bid (max. 100 mg/dose) * 3 days </li></ul></ul><ul>...
ยาถ่ายพยาธิ <ul><li>Albendazole (zentel) </li></ul><ul><ul><li>Age 1-2 yr : 200 mg PO OD </li></ul></ul><ul><ul><li>Age > ...
Antispasmodic drug <ul><li>Hyoscine (buscopan) </li></ul><ul><ul><li>Age < 1 yr : 2.5 mg/dose, 1-6 yr : 5-10 mg/dose </li>...
ผงน้ำตาลเกลือแร่ ( ORS ) <ul><li>ผงน้ำตาลเกลือแร่ 1 ซอง ผสมกับน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 240 มิลลิลิตร ( 8 ออ...
ผงน้ำตาลเกลือแร่ ( ORS ) <ul><li>เด็กต่ำกว่า 2 ปี   ให้ ORS 50 – 100 มิลลิลิตร (1/4 – 1/2   แก้วน้ำ )              ...
Antacid  <ul><li>Aluminum hydroxide + magnesium hydroxide </li></ul><ul><li>Alum milk </li></ul><ul><ul><li>เด็กเล็ก : 5...
H2 receptor antagonist <ul><li>Ranitidine </li></ul><ul><ul><li>3-5 mg/kg/day PO bid ( max. 300 mg/day) </li></ul></ul><u...
ยาระบาย <ul><li>Magnesium hydroxide </li></ul><ul><li>Milk of magnesium </li></ul><ul><ul><li>Age < 2 yr : 0.5 ml/kg/day, ...
Skin drugs
Antihistamine & antipruritic <ul><li>Hydroxyzine (atarax) </li></ul><ul><ul><li>1-2 mg/kg/day PO tid-qid </li></ul></ul><u...
Soothing agent <ul><li>Calamine lotion </li></ul><ul><ul><li>Calamine + Zinc oxide+Talcum </li></ul></ul><ul><ul><li>Apply...
Oral antifungal <ul><li>0.5% Gentian violet </li></ul><ul><ul><li>Apply lesion bid </li></ul></ul><ul><li>Nystatin </li><...
Topical antiparasite <ul><li>12.5% benzyl benzoate </li></ul><ul><ul><li>Scabies : apply for 24 hr * 3 days then repeat ...
Topical corticosteroids <ul><li>Mid strength </li></ul><ul><ul><li>0.1% Triamcinolone acetonide </li></ul></ul><ul><li>mil...
Topical corticosteroids <ul><li>1. ทาบางๆบริเวณที่ต้องการ   2. ควรทาเพียงวันละ 1-2 ครั้ง หากทาบ่อยๆ อาจมีอาการไม่พึงประ...
Antimicrobial agents
Aminopenicillin <ul><li>Amoxicillin  </li></ul><ul><ul><li>30-50 mg/kg/day PO bid-tid </li></ul></ul><ul><ul><li>250-50...
Antistaphylococcal penicillin <ul><li>Cloxacillin </li></ul><ul><ul><li>50-200 mg/kg/day IV q 6 hr, PO qid ac </li></ul>...
Macrolides  <ul><li>Erythromycin </li></ul><ul><ul><li>30-50 mg/kg/day PO tid-qid pc </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : N/V...
Sulfonamides  <ul><li>Co-trimoxazole (TMP-SMZ) </li></ul><ul><ul><li>6-12 mg/kg/day PO bid </li></ul></ul><ul><ul><li>80...
Fluoroquinolones  <ul><li>Norfloxacin </li></ul><ul><ul><li>15-20 mg/kg/day PO bid </li></ul></ul><ul><ul><li>100,200,40...
ยาลดไข้ แก้ปวด <ul><li>Paracetamol (acetaminophen)  </li></ul><ul><ul><li>10-15 mg/kg/dose PO q 4-6 hr </li></ul></ul><u...
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อสงสัยว่าแพ้ยา <ul><li>1. หยุดยาที่สงสัยทันที ถ้าใช้ยาอยู่หลายชนิดไม่ทราบว่าแพ้ยาตัวไหน ควรหยุดยาทุกชนิ...
Thank you
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

การใช้ยาในเด็ก

179.338 Aufrufe

Veröffentlicht am

การใช้ยาในเด็ก

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin, Technologie
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

การใช้ยาในเด็ก

 1. 1. การใช้ยาในเด็ก พ . ญ . ธิดาพร วงศ์ทองเหลือ 23/5/53
 2. 2. หลักการใช้ยาในเด็ก <ul><li>1. ใช้ยาเฉพาะเมื่อมีข้อบ่งชี้ ใช้ด้วยความระมัดระวัง </li></ul><ul><li>2. เลือกใช้ยาที่ผ่านการรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา เหมาะสมกับโรคและผู้ป่วย ประวัติการแพ้ยา ชนิดของยาและราคายา </li></ul><ul><li>3. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเภสัชวิทยา พิษและผลข้างเคียงของยาที่ใช้ </li></ul>
 3. 3. หลักการใช้ยาในเด็ก <ul><li>4. ต้องทราบขนาด วิธีการให้ และระยะเวลาที่ให้ยา </li></ul><ul><li>5. คำนึงถึงโรคประจำตัว เช่น G6PD def. จะเกิด hemolysis เมื่อได้รับยา sulfa </li></ul><ul><li>6. การให้ยาหลายชนิดต้องคำนึงถึง drug-drug interaction </li></ul>
 4. 4. หลักการใช้ยาในเด็ก <ul><li>7. ทารกแรกเกิด มีพื้นที่ผิวกายมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 3 เท่า จึงดูดซึมยาทางผิวหนังมากกว่าผู้ใหญ่ 3 เท่าด้วย </li></ul><ul><li>จึงควรเลือกความเข้มข้นให้เหมาะสม </li></ul><ul><li>8. การดูดซึมยาในเด็กเรียงลำดับจากเร็วไปช้า ดังนี้ </li></ul><ul><li>liquid > suspension > capsule > tablet > sustained release tablet </li></ul>
 5. 5. หลักการใช้ยาในเด็ก <ul><li>9. ควรแนะนำวิธีการใช้ยาให้พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง </li></ul>
 6. 6. ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก <ul><li>คำนวณจากน้ำหนักตัว </li></ul><ul><li>ขนาดสูงสุด ( maximal dose) ที่คำนวณได้โดยใช้น้ำหนักตัวเป็นหลัก ถ้าเกินขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่ต้องให้ขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่ </li></ul>
 7. 7. ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก <ul><li>ถ้าเด็กอ้วน ต้องใช้ ideal body weight หรือ weight for height มาคำนวณ </li></ul><ul><li>เด็กที่บวม ต้องใช้น้ำหนักตัวก่อนบวมมาคำนวณ </li></ul><ul><li>เด็กที่มีการทำงานของไตลดลงหรือเสียไป ต้องปรับลดขนาดยาชนิดที่ขับออกทางไตลง </li></ul>
 8. 8. Metric system <ul><li>5 ml = 1 teaspoon (tsp.) </li></ul><ul><li>15 ml = 1 tablespoon (table sp.) </li></ul><ul><li>30 ml = 1 ounce </li></ul><ul><li>1 grain ( gr.1) = 60 mg. </li></ul>
 9. 9. Intervals <ul><li>OD : วันละครั้ง </li></ul><ul><li>bid : วันละ 2 ครั้ง </li></ul><ul><li>tid : วันละ 3 ครั้ง </li></ul><ul><li>qid : วันละ 4 ครั้ง </li></ul>
 10. 10. วิธีการรับประทานยา <ul><li>ถูกเวลา   </li></ul><ul><li>ก่อนอาหาร ( ac ) </li></ul><ul><ul><li>1 ชั่วโมง ยาปฏิชีวนะ Penicillin </li></ul></ul><ul><ul><li>30 นาที ยาแก้อาเจียน แก้ปวดท้อง </li></ul></ul><ul><li>หลังอาหาร ( pc ) </li></ul><ul><ul><li>ทั่วไป  15-30 นาที </li></ul></ul><ul><ul><li>หลังอาหารทันที Steroid , NSAIDS , Aspirin </li></ul></ul><ul><li>ตอนท้องว่าง ก่อนอาหาร  1  ชม . หรือหลังอาหาร  2 ชม . </li></ul><ul><li>    </li></ul>
 11. 11. ยาที่มีการผสมน้ำก่อนรับประทาน <ul><li>1. คว่ำขวดลงเคาะผงยาให้ร่วน </li></ul><ul><li>2. เปิดฝาขวด บางชนิดต้องกดฝาขวดพร้อมหมุน </li></ul><ul><li>( แกะแผ่นกระดาษหรือแผ่นอลูมิเนียมถ้ามี ) </li></ul><ul><li>3. เติมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วถึงขีด หรือตามที่บริษัทกำหนด </li></ul><ul><li>4. เขย่าขวดให้ผงยาเข้ากันให้ดี </li></ul><ul><li>5. กรณีที่ให้เติมน้ำถึงขีดน้ำจะลดลง ให้เติมน้ำถึงขีดอีกครั้งเขย่าขวดให้ตัวยาผสมกัน </li></ul>
 12. 12. Emergency medication
 13. 13. Epinephrine <ul><li>ทาง IV </li></ul><ul><ul><li>0.01 mg/kg/dose or 0.1 ml/kg/dose (1: 10,000) </li></ul></ul><ul><li>ทาง ETT </li></ul><ul><ul><li>0.1 mg/kg/dose or 0.1 ml/kg/dose (1: 1,000) </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้ยาทุก 5-10 นาที </li></ul></ul><ul><li>อาจทำให้เกิด arrythmia ,tachycardia, hypertension </li></ul><ul><li>headache, nausea/voitting ได้ </li></ul>
 14. 14. Diazepam <ul><li>ทาง IV </li></ul><ul><ul><li>0.2-0.5 mg/kg/dose ทุก 15-30 นาที </li></ul></ul><ul><ul><li>Max. dose < 5 yr : 5 mg , > 5 yr : 10 mg </li></ul></ul><ul><li>ทาง Rectum ( ใช้ IV form ) </li></ul><ul><ul><li>0.5 mg/kg/dose ตามด้วย 0.25 mg/kg/dose ใน 10 นาที </li></ul></ul><ul><li>Valium 5mg/ml , 2 ml/amp </li></ul><ul><li>อาจเกิด hypotension, respiratory depression </li></ul>
 15. 15. ยาที่ใช้ใน poisoning
 16. 16. ยาที่ใช้ใน poisoning <ul><li>1 . การ resuscitation และ stabilization ใช้หลักการกู้ชีพเบื้องต้น คือ airway, breathing,circulation </li></ul><ul><li>2. การป้องกันการดูดซึมยาเพิ่มขึ้น โดยการล้างสารพิษที่เปื้อนภายนอก </li></ul><ul><li>3. GI decontamination : การทำ lavage สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษภายใน 2 ชั่วโมง </li></ul>
 17. 17. ยาที่ใช้ใน poisoning <ul><li>4. กรณีกลืนกรดหรือด่างห้ามทำ lavage </li></ul><ul><li>5. เร่งการกำจัดสารพิษจากเลือดและเนื้อเยื่อ </li></ul><ul><li>เช่น fluid hydration, urine alkalinization </li></ul><ul><li>6. การรักษาด้วย antidote </li></ul><ul><li>7. dialysis, hemoperfusion </li></ul>
 18. 18. ยาที่ใช้ลด GI decontamination <ul><li>Activated charcoal </li></ul><ul><ul><li>Dose : 1g/kg oral </li></ul></ul><ul><ul><li>15 g/sachet </li></ul></ul><ul><ul><li>ควรให้ทุกราย ยกเว้น corrosive agent </li></ul></ul>
 19. 19. Respiratory drugs
 20. 20. ยารักษาอาการทางระบบหายใจ <ul><li>แบ่งเป็น 6 กลุ่ม </li></ul><ul><ul><li>1. antihistamine </li></ul></ul><ul><ul><li>2. decongestants </li></ul></ul><ul><ul><li>3. expectorants </li></ul></ul><ul><ul><li>4. mucolytics & mucoregulators </li></ul></ul><ul><ul><li>5. bronchodilators & anti-inflammatory agents </li></ul></ul><ul><ul><li>6. cough suppressants </li></ul></ul>
 21. 21. การใช้ยาแก้ไอหวัด <ul><li>ควรเลือกยาประเภทเดี่ยวๆ ที่ตรงกับอาการของผู้ป่วย </li></ul><ul><li>ไม่ควรใช้ยาสูตรผสมที่มียาหลายประเภทรวมอยู่ในยาชนิดเดียว </li></ul><ul><li>ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาสูตรผสม ให้คำนวณขนาดตัวยาที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นหลัก </li></ul>
 22. 22. Antihistamines <ul><li>อาศัยฤทธิ์ anticholinergic effect : น้ำมูกแห้ง ลดการหลั่ง secretion ในทางเดินหายใจ </li></ul><ul><li>ไม่ควรให้ในเด็กอายุ < 3 เดือน </li></ul><ul><li>ทำให้เกิดอาการง่วงซึม </li></ul><ul><li>2 nd & 3 rd generation eg. Cetirizine, loratadine ไม่มีการศึกษาว่าได้ผลดีในหวัด แต่ได้ผลใน allergic rhinitis </li></ul>
 23. 23. Antihistamines <ul><li>Chlorpheniramine (CPM) </li></ul><ul><ul><li>0.35 mg/kg/day PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>4 mg/tab. , 2 mg/5 ml </li></ul></ul><ul><li>Diphenhydramine-HCL </li></ul><ul><ul><li>5 mg/kg/day PO tid-qid (MAX. 300 mg/day) </li></ul></ul><ul><ul><li>Benadryl cough syrup 12.5 mg/5 ml , 25 mg/cap </li></ul></ul><ul><ul><li>Benadryl-decongestant มี pseudoephedrine 30 mg/5 ml </li></ul></ul>
 24. 24. Antihistamines <ul><li>Benadryl cough syrup </li></ul><ul><ul><li>Per 5 mL : Diphenhydramine HCl 12.5 mg, ammon Cl 125 mg, Na citrate 50 mg, menthol 1 mg, alcohol 5% </li></ul></ul>
 25. 25. Long acting antihistamines <ul><li>Ceterizine </li></ul><ul><ul><li>0.25 mg/kg/day PO OD-bid </li></ul></ul><ul><ul><li>Age 2-6 yr : 2.5 mg bid or 5 mg OD </li></ul></ul><ul><ul><li>Age > 6 yr : 5-10 mg OD </li></ul></ul><ul><ul><li>Zyrtec 10 mg/tab , 5 mg/5 ml syrup </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ปากแห้ง ง่วงนอน ปวดหัว </li></ul></ul>
 26. 26. Long acting antihistamines <ul><li>Loratadine </li></ul><ul><ul><li>ให้ในเด็กอายุ > 2 ปี </li></ul></ul><ul><ul><li>BW < 30 kg : 5 mg PO OD </li></ul></ul><ul><ul><li>BW ≥ 30 kg : 10 mg PO OD </li></ul></ul><ul><ul><li>Clarityne, lorsedin 10mg/tab, 5 mg/5 ml syrup </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ง่วงนอน ปวดหัว </li></ul></ul><ul><ul><li>Prolong QT ได้ถ้าให้ร่วมกับ erythromycin, keto/itraconazole </li></ul></ul>
 27. 27. Decongestants <ul><li>ลดอาการแน่นคัดจมูกในรายที่มีการบวมของเยื่อบุจมูก </li></ul><ul><li>ส่วนใหญ่มี adrenergic effect ทำให้หัวใจเต้นเร็ว </li></ul><ul><li>ไม่ควรให้ในเด็กอายุ < 3 เดือน </li></ul><ul><li>การให้ยาชนิดหยดจมูก ไม่ควรให้นานเกิน 3-5 วัน เพราะทำให้เกิด rebound congestion ได้ </li></ul>
 28. 28. Decongestant s <ul><li>0.25% Ephedrine </li></ul><ul><ul><li>ป้ายหรือหยดจมูก วันละ 2-4 ครั้ง </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่ควรใช้นานเกิน 3-5 วัน >>> rhinitis medicamentosa </li></ul></ul>
 29. 29. Decongestant s <ul><li>Pseudoephedrine </li></ul><ul><ul><li>4 mg/kg/day PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>Actifed, sulidine ( มี tripolidine ผสมอยู่ 2.5 mg/tab,1.25 mg/5 ml ) </li></ul></ul><ul><ul><li>60 mg/tab, 30 mg/5 ml </li></ul></ul>
 30. 30. Expectorants ( ยาขับเสมหะ ) <ul><li>ช่วยให้เสมหะเหลวมากขึ้น ไอออกง่ายขึ้น </li></ul><ul><li>ออกฤทธิ์ได้เมื่อผู้ป่วยไม่ขาดน้ำ </li></ul><ul><li>Glyceryl guaiacolate (guaifenesine) </li></ul>
 31. 31. Expectorants ( ยาขับเสมหะ ) <ul><li>Glyceryl guaiacolate (guaifeesine) </li></ul><ul><ul><li>50-100 mg/dose PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>Robitussin syr. 100 mg/5 ml </li></ul></ul><ul><ul><li>Therapeutic & toxic range ต่างกันมาก โอกาสเกิดพิษจากยาน้อยมาก </li></ul></ul>
 32. 32. Expectorants ( ยาขับเสมหะ ) <ul><li>Ammonium carbonate & potassium nitrate </li></ul><ul><ul><li>5-10 ml PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>M.tussis ใช้กับอาหารไอแห้งๆ ไม่มีเสมหะ </li></ul></ul><ul><ul><li>ใน 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร ) ประกอบด้วยตัวยา Antimony Potassium Tartrate 1.20 มิลลิกรัม ( มีฤทธิ์ขับเสมหะ ) Camphorated Opium Tincture 0.60 มิลลิกรัม ( สารสกัดจากฝิ่นมีฤทธิ์กดการไอ ) Glycyrrhiza Fluid Extract 0.60 มิลลิกรัม ( สารสกัดจากชะเอมเทศใช้แต่งรส ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำให้คลื่นไส้อาเจียน ไม่ควรใช้ในเด็กเล็ก </li></ul></ul>
 33. 33. Mucolytics ( ยาละลายเสมหะ ) <ul><li>ออกฤทธิ์ที่ส่วนประกอบของเสมหะโดยตรง </li></ul><ul><li>ใช้ในรายที่เป็นโรคปอดเรื้อรังหรือเสมหะเหนียวข้นมาก และในรายที่ต้องจำกัดปริมาณน้ำซึ่งใช้ expectorant ไม่ได้ผล </li></ul><ul><li>Acetylcysteine, carbocysteine, bromhexine, ambroxal </li></ul>
 34. 34. Mucolytics ( ยาละลายเสมหะ ) <ul><li>Acetylcysteine </li></ul><ul><ul><li>20-30 mg/kg/day PO bid-tid </li></ul></ul><ul><ul><li>Fluimucil , flemex-AC 100 mg/sachet </li></ul></ul>
 35. 35. Mucolytics ( ยาละลายเสมหะ ) <ul><li>Bromhexine </li></ul><ul><ul><li>Age < 2 yr : 1 mg , 2-5 yr : 2 mg </li></ul></ul><ul><ul><li>Age 5-10 yr : 4 mg , > 10 yr : 8 mg </li></ul></ul><ul><ul><li>Bisolvon 8 mg/tab </li></ul></ul>
 36. 36. Adrenergic receptor <ul><li>α receptors </li></ul><ul><ul><li>Vasoconstriction of arteries to heart ( coronary artery ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vasoconstriction of veins </li></ul></ul><ul><ul><li>Decrease motility of smooth muscle in gastrointestinal tract </li></ul></ul>
 37. 37. α1 receptor <ul><li>causes vasoconstriction in many blood vessels including those of the skin , gastrointestinal system , kidney ( renal artery ) and brain . Other areas of smooth muscle contraction are: </li></ul><ul><li>ureter </li></ul><ul><li>vas deferens </li></ul><ul><li>hair ( erector pili muscles ) </li></ul><ul><li>uterus (when pregnant) </li></ul><ul><li>urethral sphincter </li></ul><ul><li>bronchioles (although minor to the relaxing effect of β2 receptor on bronchioles) </li></ul><ul><li>blood vessels of ciliary body (stimulation causes mydriasis) </li></ul>
 38. 38. β receptors <ul><li>β1 receptor </li></ul><ul><ul><li>Increase cardiac output , by raising heart rate (positive chronotropic effect) and increasing impulse conduction and increasing contraction thus increasing the volume expelled with each beat ( increased ejection fraction ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Increase Renin secretion from JGcell of kidney. </li></ul></ul>
 39. 39. β receptors <ul><li>β2 receptor </li></ul><ul><ul><li>Specific actions of the β2 receptor include the following: </li></ul></ul><ul><ul><li>Smooth muscle relaxation, e.g. in bronchi . </li></ul></ul><ul><ul><li>Lipolysis in adipose tissue . </li></ul></ul><ul><ul><li>Anabolism in skeletal muscle </li></ul></ul><ul><ul><li>Relax non-pregnant uterus </li></ul></ul><ul><ul><li>Relax detrusor urinae muscle ‎ of bladder wall </li></ul></ul><ul><ul><li>Dilate arteries to skeletal muscle </li></ul></ul><ul><ul><li>Glycogenolysis and gluconeogenesis </li></ul></ul><ul><ul><li>Contract sphincters of GI tract </li></ul></ul><ul><ul><li>Thickened secretions from salivary glands . </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhibit histamine -release from mast cells </li></ul></ul><ul><ul><li>Increase renin secretion from kidney </li></ul></ul>
 40. 40. Bronchodilators <ul><li>Non-selective sympathetic agonist </li></ul><ul><ul><li>กระตุ้นทั้ง alpha1 & beta 2 receptors </li></ul></ul><ul><ul><li>มีผลต่อการเต้นของหัวใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้ฉีดกรณีที่มี angioedema หรือ anaphylaxis </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้พ่นในกรณี viral croup และ postextubation stridor </li></ul></ul>
 41. 41. Non-selective sympathetic agonist <ul><li>Adrenaline (epinephrine) </li></ul><ul><ul><li>1 mg/1ml/amp </li></ul></ul><ul><ul><li>0.01 ml/kg/dose (1:1,000 solution) IM or SC q 15-30 min in anaphylaxis (max. 0.3-0.5 mg) </li></ul></ul><ul><ul><li>0.1 ml/kg/dose (1:10,000 solution) IV in CPR q 3-5 min </li></ul></ul><ul><ul><li>0.05 ml/kg/dose or 0.25-0.5 ml (1:1,000 solution) NB q 30 min-2 hr in croup / postextubation stridor </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : tachycardia >>> arrythmia </li></ul></ul>
 42. 42. Bronchodilators <ul><li>Beta -2- agonist </li></ul><ul><ul><li>กระตุ้น beta 2 receptors </li></ul></ul><ul><ul><li>Short acting : salbutamol,terbutaline </li></ul></ul><ul><ul><li>Long acting : salmeterol </li></ul></ul>
 43. 43. Bronchodilators <ul><li>Salbutamol (albuterol) </li></ul><ul><ul><li>0.1-0.2 mg/kg/dose PO tid-qid (max. 2mg/dose) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ventolin 2mg/tab, 2mg/5ml syrup </li></ul></ul><ul><ul><li>0.15 mg/kg/dose (max. 2.5 mg/dose) NB q 20 min* 3 doses then 1-6 hr </li></ul></ul><ul><ul><li>0.03-0.05 ml/kg/dose dilute with NSS to 3-4 ml NB q 20 min* 3 doses then 1-6 hr </li></ul></ul><ul><ul><li>Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml , salbutamol solution </li></ul></ul>
 44. 44. Bronchodilators <ul><li>Salbutamol (albuterol) </li></ul><ul><ul><li>Ventolin MDI (100 mcg/puff) </li></ul></ul><ul><ul><li>1-2 puff q4-6 hr </li></ul></ul>
 45. 45. Cough suppressants <ul><li>ยากดอาการไอ ส่วนใหญ่เป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีน </li></ul><ul><li>มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท อาจทำให้หยุดหายใจได้ในเด็กเล็ก </li></ul><ul><li>ไม่ควรใช้ในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง เพราะอาจทำให้เสมหะคั่งค้างในหลอดลมได้ </li></ul>
 46. 46. Cough suppressants <ul><li>Codeine </li></ul><ul><ul><li>Ropect </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ปากแห้ง , ง่วงซึม </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่ควรให้ร่วมกับยานอนหลับและระงับประสาทอื่นๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>อาจกดการหายใจได้ </li></ul></ul><ul><li>Dextromethorphan </li></ul><ul><ul><li>Romilar </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ง่วงซึม , คลื่นไส้ อาเจียน , อาจกดการหายใจได้ </li></ul></ul>
 47. 47. GI drugs
 48. 48. Antiemetic drug <ul><li>Domperidone (motilium) </li></ul><ul><ul><li>0.2-0.5mg/kg/dose PO tid-qid ac </li></ul></ul><ul><ul><li>5 mg/5 ml syr, 10 mg/tab </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ง่วงซึม , เวียนศีรษะ , extrapyramidal symptom </li></ul></ul>
 49. 49. ยาถ่ายพยาธิ <ul><li>Mebendazole </li></ul><ul><ul><li>2-5mg/kg/day PO bid (max. 100 mg/dose) * 3 days </li></ul></ul><ul><ul><li>100 mg/5 ml syrup, 100 mg/tab </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : เวียนศีรษะ , คลื่นไส้ , ผื่น </li></ul></ul>
 50. 50. ยาถ่ายพยาธิ <ul><li>Albendazole (zentel) </li></ul><ul><ul><li>Age 1-2 yr : 200 mg PO OD </li></ul></ul><ul><ul><li>Age > 2 yr : 400 mg PO OD </li></ul></ul><ul><ul><li>100 mg/5 ml syrup, 200 mg/tab </li></ul></ul><ul><ul><li>Round worm : 1 dose, Taenia & strongyloides : 3 days </li></ul></ul><ul><ul><li>Giardiasis : 7-10 days </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ปวดศีรษะ , ปวดท้อง , คลื่นไส้ </li></ul></ul>
 51. 51. Antispasmodic drug <ul><li>Hyoscine (buscopan) </li></ul><ul><ul><li>Age < 1 yr : 2.5 mg/dose, 1-6 yr : 5-10 mg/dose </li></ul></ul><ul><ul><li>Age > 6 yr : 10-20 mg/dose PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>0.3-0.6 mg/kg/dose IV,IM q 6-8 hr </li></ul></ul><ul><ul><li>5mg/5ml syrup, 10 mg/tab, 20 mg/ml/amp </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ปากแห้ง , ใจสั่น , ท้องผูก </li></ul></ul>
 52. 52. ผงน้ำตาลเกลือแร่ ( ORS ) <ul><li>ผงน้ำตาลเกลือแร่ 1 ซอง ผสมกับน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 240 มิลลิลิตร ( 8 ออนซ์หรือ 1 แก้ว ) แต่อย่างไรก็ตามก่อนผสมควรจะอ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุทุกครั้งเพื่อให้ได้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่มีความเข้มข้นที่ถูกต้องและเหมาะสม  </li></ul>
 53. 53. ผงน้ำตาลเกลือแร่ ( ORS ) <ul><li>เด็กต่ำกว่า 2 ปี   ให้ ORS 50 – 100 มิลลิลิตร (1/4 – 1/2   แก้วน้ำ )                                          โดยใช้ช้อนป้อนครั้งละ 1 ช้อนชา ทุก 1 – 2 นาที  </li></ul><ul><li>เด็ก 2 ปี – 10 ปี ให้ ORS 100 – 200 มิลลิลิตร (1/2 – 1 แก้วน้ำ )  ให้ใช้แก้วน้ำโดยกินทีละน้อย บ่อยๆ  </li></ul><ul><li>เด็ก 10 ปีขึ้นไป ให้ตามต้องการ ซึ่งมากกว่า 1 แก้วขึ้นไป  </li></ul><ul><li>ถ้าเด็กอาเจียน ให้หยุดพักประมาณ 5 – 10 นาที แล้วค่อยให้กินใหม่ช้าๆ บ่อยๆ </li></ul><ul><li>ถ้า ORS หมด และยังมีอาการอุจจาระร่วง อาจใช้ของเหลวอื่นทดแทน   ( เช่น น้ำข้าว หรือ น้ำแกงจืด ) </li></ul>
 54. 54. Antacid <ul><li>Aluminum hydroxide + magnesium hydroxide </li></ul><ul><li>Alum milk </li></ul><ul><ul><li>เด็กเล็ก : 5-15 ml/dose เด็กโต : 15-45 ml/dose </li></ul></ul><ul><ul><li>PO q 3-6 hr </li></ul></ul><ul><ul><li>รบกวนการดูดซึมยาอื่น ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาอื่นภายในเวลา 1-2 hr </li></ul></ul>
 55. 55. H2 receptor antagonist <ul><li>Ranitidine </li></ul><ul><ul><li>3-5 mg/kg/day PO bid ( max. 300 mg/day) </li></ul></ul><ul><ul><li>0.75-1.5 mg/kg/dose IV q 6-8 hr (max. 400mg/day) </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : neutropenia, bradycardia, dizziness, headache, vomiting, diarrhea, constipation, pancreatitis, hepatitis, rash </li></ul></ul>
 56. 56. ยาระบาย <ul><li>Magnesium hydroxide </li></ul><ul><li>Milk of magnesium </li></ul><ul><ul><li>Age < 2 yr : 0.5 ml/kg/day, 2-5 yr : 5-15 ml/day </li></ul></ul><ul><ul><li>Age 6-12 yr : 15-30 ml/day, > 12 yr : 30-60 ml/day </li></ul></ul><ul><ul><li>PO OD-bid </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ปวดท้อง , hypermagnesemia in renal failure </li></ul></ul>
 57. 57. Skin drugs
 58. 58. Antihistamine & antipruritic <ul><li>Hydroxyzine (atarax) </li></ul><ul><ul><li>1-2 mg/kg/day PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>10 mg/tab, 10 mg/5 ml </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ง่วงซึม </li></ul></ul>
 59. 59. Soothing agent <ul><li>Calamine lotion </li></ul><ul><ul><li>Calamine + Zinc oxide+Talcum </li></ul></ul><ul><ul><li>Apply OD- bid </li></ul></ul><ul><ul><li>ทาผดผื่น </li></ul></ul>
 60. 60. Oral antifungal <ul><li>0.5% Gentian violet </li></ul><ul><ul><li>Apply lesion bid </li></ul></ul><ul><li>Nystatin </li></ul><ul><ul><li>1 ml + water 2 ml PO tid – qid </li></ul></ul>
 61. 61. Topical antiparasite <ul><li>12.5% benzyl benzoate </li></ul><ul><ul><li>Scabies : apply for 24 hr * 3 days then repeat 3 days later * 3 days </li></ul></ul><ul><ul><li>Lice : apply hair for 8 hr then repeat 1 wk later </li></ul></ul>
 62. 62. Topical corticosteroids <ul><li>Mid strength </li></ul><ul><ul><li>0.1% Triamcinolone acetonide </li></ul></ul><ul><li>mild </li></ul><ul><ul><li>0.02% Triamcinolone acetonide </li></ul></ul>
 63. 63. Topical corticosteroids <ul><li>1. ทาบางๆบริเวณที่ต้องการ   2. ควรทาเพียงวันละ 1-2 ครั้ง หากทาบ่อยๆ อาจมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น  3. ห้ามทายาที่เป็นครีมในบริเวณที่มีแผลเปิด   4. ห้ามใช้ยาทาในโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อที่ทราบสาเหตุแน่นอนแล้ว เช่นติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น   </li></ul>
 64. 64. Antimicrobial agents
 65. 65. Aminopenicillin <ul><li>Amoxicillin </li></ul><ul><ul><li>30-50 mg/kg/day PO bid-tid </li></ul></ul><ul><ul><li>250-500 mg/cap, 125,250 mg/5 ml </li></ul></ul><ul><ul><li>Rx : URI, sinusitis, pneumonia, animal bite </li></ul></ul>
 66. 66. Antistaphylococcal penicillin <ul><li>Cloxacillin </li></ul><ul><ul><li>50-200 mg/kg/day IV q 6 hr, PO qid ac </li></ul></ul><ul><ul><li>0.5, 1 g inj., 250,500 mg/cap, 125mg/5 ml syrup </li></ul></ul><ul><li>Dicloxacillin </li></ul><ul><ul><li>25-50 mg/kg/day PO qid ac </li></ul></ul><ul><ul><li>250 mg/cap, 62.5 mg/5 ml syrup </li></ul></ul><ul><ul><li>Rx : skin & soft tissue infection </li></ul></ul>
 67. 67. Macrolides <ul><li>Erythromycin </li></ul><ul><ul><li>30-50 mg/kg/day PO tid-qid pc </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : N/V, diarrhea, abdominal cramping </li></ul></ul><ul><li>Roxithromycin (Rulid) </li></ul><ul><ul><li>6-10 mg/kg/day PO bid </li></ul></ul><ul><ul><li>Rx : URI,pneumonia/atypical pneumonia, enteric fever </li></ul></ul>
 68. 68. Sulfonamides <ul><li>Co-trimoxazole (TMP-SMZ) </li></ul><ul><ul><li>6-12 mg/kg/day PO bid </li></ul></ul><ul><ul><li>80 mg TMP/tab, 40 mg TMP/5 ml </li></ul></ul><ul><ul><li>SE: rash, Stevens-Johnson syndrome </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่ใช้ใน G6PD def., แพ้ยา sulfa </li></ul></ul><ul><ul><li>Rx : UTI, infectious diarrhea </li></ul></ul>
 69. 69. Fluoroquinolones <ul><li>Norfloxacin </li></ul><ul><ul><li>15-20 mg/kg/day PO bid </li></ul></ul><ul><ul><li>100,200,400 mg/tab </li></ul></ul><ul><li>Ofloxacin </li></ul><ul><ul><li>10-20 mg/kg/day PO bid </li></ul></ul><ul><ul><li>100,200,300 mg/tab </li></ul></ul><ul><ul><li>Rx : UTI, infectious diarrhea </li></ul></ul>
 70. 70. ยาลดไข้ แก้ปวด <ul><li>Paracetamol (acetaminophen) </li></ul><ul><ul><li>10-15 mg/kg/dose PO q 4-6 hr </li></ul></ul><ul><ul><li>120 mg/5 ml syr, 325,500 mg/tab </li></ul></ul><ul><ul><li>ยามีผลต่อตับ </li></ul></ul>
 71. 71. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อสงสัยว่าแพ้ยา <ul><li>1. หยุดยาที่สงสัยทันที ถ้าใช้ยาอยู่หลายชนิดไม่ทราบว่าแพ้ยาตัวไหน ควรหยุดยาทุกชนิด   </li></ul><ul><li>2. นำยาทุกชนิดที่รับประทานไปให้แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อวินิจฉัยว่าท่านแพ้ยาอะไร   </li></ul><ul><li>3. จดจำและบันทึกชื่อยาและลักษณะอาการที่เกิดจากการแพ้ยาชนิดนั้นไว้   </li></ul><ul><li>4. แจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องใช้ยา   </li></ul><ul><li>5. ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง   </li></ul>
 72. 72. Thank you

×