Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Documento maquinas

216 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Documento maquinas

 1. 1. 6,67(0$6 ( %20%(2/DV ERPEDV VRQ FRQRFLGDV WUDGLFLRQDOPHQWH FRPR PiTXLQDV KLGUiXOLFDV SXHVWRTXH VH XWLOL]DQ SDUD WUDQVIRUPDU HQHUJtD PHFiQLFD SURYHQLHQWH GH XQ 02725 HQHQHUJtD KLGUiXOLFD XVXDOPHQWH HQ IRUPD GH FROXPQD GH DJXD 6X SULQFLSDOXWLOL]DFLyQ HV SDUD HOHYDU XQ OtTXLGR GH XQD FRWD PiV EDMD D XQD FRWD PiV DOWD3XHGHQ VHU GH 6XFFLyQ 3RVLWLYD +V! R 6XFFLyQ 1HJDWLYD +V VHJ~Q HVWpORFDOL]DGR HO QLYHO GHO DJXD LQLFLDO SRU HQFLPD R SRU GHEDMR HO HMH GH OD ERPEDUHVSHFWLYDPHQWH /D QRPHQFODWXUD D XWLOL]DU VHUi OD VLJXLHQWH30 3RWHQFLD GHO PRWRU3% 3RWHQFLD GH OD ERPED38 3RWHQFLD ÒWLO OD TXH HIHFWLYDPHQWH HQWUHJD OD ERPED DO VLVWHPDη (ILFLHQFLD+% $OWXUD GH OD ERPED HQHUJtD TXH HQWUHJD OD ERPED +1 DOWXUD QHWD + DOWXUD GLQiPLFD +( DOWXUD HIHFWLYD + DOWXUD GLVSRQLEOHKV $OWXUD GH VXFFLyQ GLIHUHQFLD GH HQHUJtDV HQWUH HO SXQWR LQLFLDO GHO VLVWHPD OD HQWUDGD D OD ERPED/D SRWHQFLD ~WLO VH SXHGH HQWHQGHU FRPR OD IXHU]D TXH HMHUFH OD FROXPQD GH IOXLGRSRU XQLGDG GH HVSDFLR HQ XQLGDG GH WLHPSR HV GHFLU dPU = F * = F *V = PA *V = γ H T AV ===> PU = γ QH T t&RPR ORV VLVWHPDV QR VRQ SHUIHFWDPHQWH HILFLHQWHV OD SRWHQFLD HQ OD ERPED HVPDRU TXH GHO VLVWHPD VH FDOFXOD PRGLILFDQGR OD SRWHQFLD ~WLO SRU OD HILFLHQFLD η PU γ QH TPB = = η η$Vt PLVPR OD SRWHQFLD GHO PRWRU TXH DFFLRQD OD ERPED HV PDRU VH SDUD TXHIXQFLRQH DGHFXDGDPHQWH VH UHFRPLHQGD TXH VHD VXSHULRU D OD SRWHQFLD GH ODERPED HQWUH HO HV GHFLU 1.1 PB < PM < 1.3PB
 2. 2. Succión Positiva hT 3-4 LAT 4 Z4 ∆Z HBZ1 1 hT 1-2 LAT 2 3 B PB Energía PM M Succión Negativa hT 3-4 LAT 4 Z4 ∆Z 2 3 HB B Z1 1 LAT hT 1-2 )LJXUD 6LVWHPDV GH ERPEHR
 3. 3. (Q ODV ILJXUDV VH SXHGH REVHUYDU OD HQHUJtD HQWUH ORV SXQWRV SUHVHQWD XQFDPELR SUHFLVDPHQWH GHELGR DO HIHFWR GH OD ERPED VLHQGR PDRU OD HQHUJtD HQTXH HQ /D HQHUJtD TXH HQWUHJD OD ERPED HV HQWRQFHV LGHQWLILFDGD FRPR +% DVtOD HFXDFLyQ GH HQHUJtD HQWUH HV FRPR VH LQGLFD D FRQWLQXDFLyQP2 V2 P V2 + Z 2 + 2 + HT = 3 + Z3 + 3 ==> HT = E3 − E2γ 2g γ 2gGH DTXt TXH OD HQHUJtD GH OD ERPED VHD OD GLIHUHQFLD HQWUH ODV HQHUJtDV GH &RPR HQWUH ORV WUDPRV DQWHV GH OD ERPED SRVWHULRU D OD ERPEDH[LVWHQ SpUGLGDV GH HQHUJtD OD HFXDFLyQ GH HQHUJtD HQWUH HVWRV WUDPRV TXHGDUtDDVtP V12 P2 V22 1 + Z1 + = + Z2 + + ∑ hT 1− 2 ==> E1 = E2 + ∑ hT 1− 2 ==> E2 = E1 − ∑ hT 1− 2γ 2g γ 2gP3 V2 P V2 + Z3 + 3 = 4 + Z 4 + 4 + ∑ hT 3− 4 ==> E3 = E4 + ∑ hT 3− 4γ 2g γ 2g$Vt UHHPSOD]DQGR ODV HFXDFLRQHV HQ OD HFXDFLyQ VH REWLHQH XQDH[SUHVLyQ SDUD OD DOWXUD GH OD ERPEDH T = E3 − E2 = E4 + ∑ hT 3− 4 − ( E1 − ∑ hT 1− 2 ) = E4 − E1 + ∑ hT 1− 4&XDQGR HO IOXMR VH SUHVHQWD HQWUH GRV HPEDOVHV R WDQTXHV VH WLHQH TXH ODVHQHUJtDV HQ VRQ VRODPHQWH GH SRVLFLyQ DVt OD DOWXUD GH OD ERPED VHUtD ODQHFHVDULD SDUD HOHYDU HO IOXMR HQWUH ORV WDQTXHV DGLFLRQiQGROH ODV SpUGLGDV GHHQHUJtD TXH VH SUHVHQWHQ HQ HO UHFRUULGR (O UHVXOWDGR HV LQGHSHQGLHQWH GHO WLSRGH VXFFLyQ GH OD ERPED HV GHFLU HV VLPLODU SDUD 6XFFLyQ 3RVLWLYD R SDUD6XFFLyQ 1HJDWLYD FRPR VH LQGLFD HQ OD HFXDFLyQH T = Z 4 − Z1 + ∑ hT 1− 4 = ∆Z + ∑ hT 1− 4
 4. 4. &XDQGR VH UHTXLHUH YHULILFDU OD DOWXUD GH OD ERPED HQ XQ VLVWHPD D LQVWDODGR VHSURFHGH D XWLOL]DU OD HFXDFLyQ TXH SODQWHD HQHUJtD HQWUH XQ SXQWR DQWHV HLQPHGLDWDPHQWH SRVWHULRU D OD ERPED DVt V32  P2 V22   P3 P2   V32 V22  ∆P ∆ (V ) 2 P3H T = + Z3 + −  + Z2 +  ==> H T =  −  +  − = + γ 2g  γ 2g   γ γ   2g 2g  γ 2g3DUD HO FDVR SDUWLFXODU TXH ORV GLiPHWURV GH ODV WXEHUtDV DQWHV GHVSXpV VHDQ ODVPLVPDV DSOLFDQGR HO SULQFLSLR GH FRQVHUYDFLyQ GH OD PDVD ODV YHORFLGDGHVVHUtDQ ODV PLVPDV VH WHQGUtD ∆PHT = γ$GLFLRQDOPHQWH SDUD XQ DGHFXDGR GLVHxR GH XQ VLVWHPD GH ERPEHR VH UHTXLHUHFXPSOLU DOJXQDV UHFRPHQGDFLRQHV D VDEHU/D YHORFLGDG HQ OD VXFFLyQ 9V GHEH HVWDU HQ HO UDQJR P V 9V P V/D YHORFLGDG GH GHVFDUJD 9G GHEH HVWDU HQ HO UDQJR P V 9G P V(Q XQD ERPED GH 6XFFLyQ 1HJDWLYD VH GHEH JDUDQWL]DU TXH OD FDUJD KLGUiXOLFDGLVSRQLEOH D OD HQWUDGD GH OD ERPED VHD PDRU TXH OD FDUJD GH YHORFLGDG HQ OD V2WXEHUtD H[FHGLGD HQ P HV GHFLU h ≥ + 0.2 SDUD HYLWDU OD HQWUDGD GH DLUH 2gGHEH FXPSOLU TXH h ≥ 2.5D + 0.1 HQ 0.6 Nmin D V2 h≥ + 0.2 2g 1.5D >0.5D Fondo
 5. 5. &$%(=$ 1(7$ ( 68&&,Ï1 326,7,9$ 136+&RQRFLGD DVt SRU VX RULJHQ LQJOpV 1HW 3RVLWLYH 6XFWLRQ +HDG OD FDUJD R DOWXUDQHWD GH VXFFLyQ SRVLWLYD HV XQ SDUiPHWUR TXH UHTXLHUH HVSHFLDO DWHQFLyQ HQ HOGLVHxR LQVWDODFLyQ IXQFLRQDPLHQWR GH HVWH WLSR GH ERPEDV (VWH IDFWRU VHGHILQH FRPR OD GLIHUHQFLD HQWUH OD SUHVLyQ H[LVWHQWH D OD HQWUDGD GH OD ERPED ODSUHVLyQ GH HYDSRUDFLyQ GHO OtTXLGR TXH VH ERPEHD (VWD GLIHUHQFLD HVGHWHUPLQDQWH SDUD HO EXHQ UHQGLPLHQWR GHO HTXLSR SXHVWR TXH HYLWD OD FDYLWDFLyQIHQyPHQR GH YDSRUL]DFLyQ V~ELWD GHO OtTXLGR DO LQWHULRU GH OD ERPED TXH UHGXFH VXFDSDFLGDG SXHGH FDXVDU VHULRV GDxRV D VXV SDUWHV LQWHUQDV (Q WpUPLQRVSUiFWLFRV HO 136+ HV XQ DQiOLVLV GH ODV FRQGLFLRQHV GH HQHUJtD GH VXFFLyQ GH XQDERPED SDUD VDEHU VL HO OtTXLGR VH HYDSRUDUi HQ HO SXQWR PiV EDMR GH SUHVLyQ HQ HOHTXLSR136+ 5HTXHULGR(O 136+ UHTXHULGR HV OD SUHVLyQ GH VXFFLyQ PtQLPD TXH QHFHVLWD OD ERPED SDUDPDQWHQHU XQ IXQFLRQDPLHQWR HVWDEOH 6H EDVD HQ XQD DOWXUD PDQRPpWULFD GHUHIHUHQFLD JHQHUDOPHQWH FRLQFLGHQWH FRQ OD GHO HMH GHO URGHWH 6X YDORU VH GHILQHGH IRUPD H[SHULPHQWDO HV SURSRUFLRQDGR SRU HO IDEULFDQWH GH OD ERPED&RQVLGHUDQGR TXH GXUDQWH HO IXQFLRQDPLHQWR ODV SpUGLGDV DXPHQWDQ FRQ HO FDXGDOFLUFXODQWH HO IDEULFDQWH PHGLDQWH HQVDRV IyUPXODV DG KRF HVWDEOHFH WDOHVSpUGLGDV SDUD ORV SRVLEOHV FDXGDOHV ODV LQFOXH HQ OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH ODERPED HQ OR TXH VH GHQRPLQD &XUYD GH 136+/D FDUJD QHWD GH VXFFLyQ SRVLWLYD UHTXHULGD GHSHQGH HQWRQFHV GH OD FRQVWUXFFLyQGH OD ERPED YDUtD FRQ FDGD SRVLFLyQ GH HOOD136+ LVSRQLEOH(O 136+ GLVSRQLEOH GHSHQGH GHO VLVWHPD HQ HO FXDO RSHUD OD ERPED &RUUHVSRQGHDO H[FHVR GH SUHVLyQ GHO OtTXLGR HQ UHODFLyQ FRQ VX SUHVLyQ GH YDSRU PHGLGD HQ OD
 6. 6. VXFFLyQ GH OD ERPED 6H FDOFXOD HQ PHWURV FROXPQD GH DJXD R SLHV FROXPQD GHDJXD GHSHQGLHQGR GHO VLVWHPD GH PHGLGD XWLOL]DGR Patm Pvapor V2NPSH D = − − hs − 2 − ∑ hT 1−2 KV SRVLWLYR FXDQGR OD VXFFLyQ HV QHJDWLYD γ γ 2g/D ~QLFD PDQHUD GH SUHYHQLU ORV HIHFWRV LQGHVHDEOHV GH OD FDYLWDFLyQ HV DVHJXUDUTXH HO 136+ GLVSRQLEOH HQ HO VLVWHPD VHD PDRU TXH HO 136+ UHTXHULGR SRU ODERPED&859$6 &$5$&7(5Ë67,&$6/DV FXUYDV GH ODV ERPEDV VRQ SUHVHQWDFLRQHV JUiILFDV TXH UHODFLRQDQ OD DOWXUD GHOD ERPED HO FDXGDO HO UHQGLPLHQWR GH ODV PLVPDV HQ DOJXQRV FDVRV VH DJUHJDLQIRUPDFLyQ VREUH OD SRWHQFLD UHTXHULGD OD DOWXUD GH VXFFLyQ 136+ (VWDVFXUYDV VH SUHVHQWDQ HQ OD ILJXUD&XUYD $OWXUD &DXGDO(Q HVWD FXUYD VH UHSUHVHQWD HQ ODV RUGHQDGDV OD DOWXUD WRWDO TXH JHQHUD OD ERPED HQ HO HMH GH ODV DEFLVDV HO JDVWR ODV XQLGDGHV GH DOWXUD WRWDO JHQHUDOPHQWH VRQPHWURV GH FROXPQD GH DJXD ODV GH FDXGDO OW VHJ (VWD FXUYD WLHQH SHQGLHQWHQHJDWLYD LQGLFDQGR OD UHODFLyQ LQYHUVD TXH H[LVWH HQWUH DOWXUD FDXGDO (VWDVFXUYDV VH SUHVHQWDQ SDUD GLIHUHQWHV GLiPHWURV GH LPSXOVRU&XUYD &DXGDO 3RWHQFLD(VWD FXUYD UHODFLRQD HO FDXGDO HOHYDGR FRQ OD SRWHQFLD TXH FRQVXPH OD ERPED /DPHQRU SRWHQFLD VH FRQVXPH FRQ HO JDVWR PtQLPR R QXOR OR TXH VLJQLILFD FHUUDU ODYiOYXOD GH VDOLGD (Q JUDQGHV HTXLSRV GH ERPEHR SDUD GLVPLQXLU HO FRQVXPR GHHQHUJtD ORV HTXLSRV SDUWHQ FRQ ODV YiOYXODV FHUUDGDV DEULpQGRODV GH D SRFR
 7. 7. &XUYDV GH (ILFLHQFLD/DV FXUYDV GH HILFLHQFLD QRUPDOPHQWH VH WUD]DQ VREUH ODV FXUYDV GH &DXGDOSRWHQFLD QDWXUDOPHQWH TXH HVWD FXUYD HV PX LPSRUWDQWH D TXH D PDRUHILFLHQFLD VLJQLILFD PHQRU FRQVXPR GH FRPEXVWLEOH SDUD FRQVHJXLU XQ PLVPRHIHFWR
 8. 8. 6(/(&&,Ï1 ( /$ %20%$6H GHEH YHULILFDU TXH HO FDXGDO VHD VXILFLHQWH VH DOFDQFH OD DOWXUD WRWDOQHFHVDULD &RPR VH SXHGH REVHUYD HQ OD FXUYD FDUDFWHUtVWLFD GH OD ERPED ODUHODFLyQ HV GHFUHFLHQWH HV GHFLU D PDRU FDXGDO PHQRU DOWXUD WRWDO DOFDQ]DGD 6HDQDOL]DQ DPEDV YDULDEOHV$QiOLVLV VREUH HO FDXGDO3DUD HO &DXGDO QHFHVDULR 41 VH WLHQH XQD DOWXUD + VH SXHGHQ SUHVHQWDUVLWXDFLRQHV D VDEHU • + ! +( HVWH FDVR HO FDXGDO QR OOHJD DO QLYHO GHVHDGR • + +( RSHUDFLyQ RSWLPD GH OD ERPED • + +( HVWH FDVR HO FDXGDO H[FHGH DO QLYHO GHVHDGR OD ERPED HVWi VREUDGD$QiOLVLV VREUH OD DOWXUD WRWDO3DUD HO XQD DOWXUD QHFHVDULD +7 VH REWLHQH XQ FDXGDO 4 VH SXHGHQ SUHVHQWDUVLWXDFLRQHV D VDEHU • 4 ! 41 HVWH FDVR HO FDXGDO HV VXSHULRU DO FDXGDO QHFHVDULR VH GHEH YHULILFDU OD GLVSRQLELOLGDG GH OD IXHQWH • 4 41 RSHUDFLyQ RSWLPD GH OD ERPED • 4 41 HVWH FDVR HO FDXGDO HV PHQRU TXH HO FDXGDO GHVHDGR SRU WDQWR VH UHTXLHUH DOPDFHQDU SDUD SUHVWDU HO VXPLQLVWUR DGHFXDGR3$5$ /$ ,17(59(1725Ë$ (/ 81 6,67(0$ ( %20%(2&XDQGR VH HVWi YHULILFDQGR XQD LQVWDODFLyQ VH GHEH FRPSDUDU HO +7 PHGLGR FRQ HO+7 FDOFXODGR
 9. 9. H Tcalculado = ∆Z + ∑ hT 1− 4 ∆P ∆ (V ) 2H Tmedido = + γ 2g6H SXHGHQ SUHVHQWDU VLWXDFLRQHV • +(FDO +(PHG OD ERPED HVWi VREUDGD QR VH UHFRPLHQGD TXH OR VXSHUH HQ PXFKR • +(FDO +(PHG RSHUDFLyQ RSWLPD GH OD ERPED • +(FDO ! +(PHG QR OOHJD HO DJXD DGHFXDGD VROR ERPEHD HO FDXGDO QHFHVDULR KDVWD +(PHG

×