Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

From universittobusiness u2b_uab2012_1stedition

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
U2B: From University to Business
 Memòria del Curs
             (11/12)
El Curs “U2B: From University to Business” s’emmarca dins les accions del
      Campus d’Excel.lència Internacional d...
El curs:                     de disposar de més i millors eines per fer el
   U2B: From University...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Memoria cat u2b
Memoria cat u2b
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie From universittobusiness u2b_uab2012_1stedition (20)

Anzeige

Weitere von orchata2005 (19)

From universittobusiness u2b_uab2012_1stedition

 1. 1. U2B: From University to Business Memòria del Curs (11/12)
 2. 2. El Curs “U2B: From University to Business” s’emmarca dins les accions del Campus d’Excel.lència Internacional de la UAB: Amb la col.laboració del Parc de Recerca de la UAB: U2B: From University to Business 2
 3. 3. El curs: de disposar de més i millors eines per fer el U2B: From University to Business salt a l'empresa. El moment actual necessita l'apropament El curs U2B: From University to Business entre universitat i empresa, i són els nous proporciona als doctors de la UAB una base doctors els que han de liderar i protagonitzar integral de coneixements i elements crítics els vincles que ho facin possible. Davant sobre emprenedoria i gestió empresarial, d'aquest repte, la UAB posa en marxa el seu aspectes pràctics sobre com esdevenir un primer curs d'emprenedoria i empresa per a emprenedor i exemples concrets d'empreses estudiants de doctorat i doctors recents: U2B: que han sorgit d'iniciatives innovadores, amb From University to Business. la voluntat de fomentar i potenciar l'esperit emprenedor i d'iniciativa. L'objectiu final del La col·laboració entre universitat i empresa és curs és l'ampliació de les possibilitats de que un dels pilars d'una economia basada en el disposen els doctors per al seu coneixement i la innovació. La implantació del desenvolupament professional al món nou doctorat planteja, a més, un context en el empresarial. qual els titulats doctors han de potenciar les seves habilitats, apropar-se al món El curs compta amb la col·laboració i patrocini empresarial i ampliar, així, la quantitat i de diverses empreses de primer ordre, tant qualitat de les seves potencials sortides empreses del Parc de Recerca de la UAB i professionals. del seu entorn immediat, com d'altres empreses amb les quals la UAB manté una Estudis recents revelen que, a Espanya, tradició de contacte i de projectes conjunts. menys del 16% dels doctors treballa al sector S'espera que alguns dels projectes de recerca empresarial, mentre que als països empresarial dels estudiants del curs es considerats més avançats, en els quals les concretin en estades d'un any de pràctiques empreses fa anys que aposten per la en algunes de les empreses patrocinadores. innovació i la interacció amb l'acadèmia, el percentatge es situa al voltant del 40%. No hi Pel que fa al professorat, U2B: From ha cap dubte que la contractació de doctors a University to Business ha comptat amb la les empreses és fonamental per al participació de Gabriel Masfurroll i Jordi Riu, desenvolupament de nous productes i professionals amb una dilatada experiència estratègies de mercat, i que els doctors han empresarial i directiva, que aportaran al curs U2B: From University to Business 3
 4. 4. la visió i el sentir de l'empresa. Amb ells, U2B: From University to Business és un curs destaca la participació del professor de IESE que s’emmarca dins les accions del Campus Joan Roure, així com del Dr. Jordi Marquet, d’Excel·lència Internacional de la UAB. Director General del Parc de Recerca de la UAB. Participants del Parc de Recerca de la UAB i de les empreses col.laboradores aportaran la seva experiència directa i presentaran casos d'èxit i exemples de bones pràctiques en l'àmbit de l'emprenedoria. U2B: From University to Business 4
 5. 5. Objectius Els objectius del curs són els següents: El curs U2B: From University to Business està adreçat a doctors recents i a estudiants de  Proporcionar als doctors recents una doctorat en el darrer any d'elaboració de la base integral de coneixements i elements seva tesi doctoral. Forma part de l'oferta crítics sobre emprenedoria i gestió d'activitats de formació transversal per al empresarial, presentats en el format i la doctorat, d'acord amb els requeriments del pràctica habitual al món de l'empresa. RD 99/2011, que regula els ensenyaments oficials de doctorat.  Fomentar entre els participants l'esperit emprenedor i d'iniciativa, a la vegada que El curs està en consonància amb els objectius exposar com esdevenir emprenedor i de la Unitat de Formació i Orientació de posar-los en contacte amb exemples Doctors, de l'Escola de Postgrau de la UAB, concrets d'empreses que han sorgit de potenciar la inserció professional dels d'iniciatives innovadores. doctors, atès que el grau d'empleabilitat dels doctors serà un dels indicadors que es  Presentar i desenvolupar un cas concret valorarà en el seguiment dels Programes de d'aplicació dels coneixements i tècniques Doctorat. treballats, amb la participació directa dels doctors.  Aconseguir, en molt poc temps, un significatiu grau de familiaritat amb la dinàmica empresarial real, que faciliti als doctors l'adaptació al món de l'empresa privada, potenciï l'esperit emprenedor i faciliti la seva possible inserció professional en el sector empresarial. U2B: From University to Business 5
 6. 6. Competències treballades  Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb Amb el curs es pretén que l’estudiant informació limitada. adquireixi el major nombre de competències transversals, d’acord amb el RD 99/2011 que regula els ensenyaments oficials de doctorat, en especial el seu article 5, segons el qual el títol de Doctor ha de proporcionar una elevada capacitació professional en àmbits diversos, especialment en aquells que requereixen creativitat i innovació. El molt satisfactori desenvolupament i conclusió del curs permeten fer palès el Coneixements adquirits treball en les següents competències transversals:  Característiques del bon emprenedor.  Diferències entre emprenedor i  Desenvolupar l’esperit emprenedor i empresari. d’iniciativa.  Importància de la innovació en  Analitzar críticament un problema l’empresa. complex i identificar-ne les qüestions  Models d’emprenedoria. Casos d’èxit i clau en la cerca i defensa intel•lectual de bones pràctiques en la creació solucions. d’empreses.  Analitzar, avaluar i sintetitzar de manera  Gestió empresarial. Anàlisi estratègica. crítica idees noves i complexes  Elaboració d’un pla estratègic.  Dissenyar, gestionar i executar projectes  Funcionament empresarial: Economia i d’emprenedoria i plans estratègics finances. empresarials.  Màrqueting: Posicionament de marca i  Familiaritzar-se amb el lèxic i els producte en el mercat. esquemes comunicatius de l’empresa.  Importància de la I+D+i. Empreses Spin-  Organitzar-se per al treball tant en equip Off. com de manera autònoma en un context  Exposició i propostes de solució de multidisciplinari. casos pràctics. U2B: From University to Business 6
 7. 7. Continguts del curs: Sessió: Breu descripció del contingut: La innovació com a concepte transversal i permanent, per Innovació i Empresa assegurar la competitivitat. Presentació i síntesi de conceptes clau a tenir en compte en la Checklist i anàlisi global Gestió de la Empresa. Què s'espera d'un emprenedor? Què vol dir ser emprenedor. Què significa. Què esperem d'ell. Es pot ser emprenedor i empresari, emprenedor i no empresari Ser emprenedor, ser empresari i empresari no emprenedor. Les diferències. L'estratègia com a element clau per a l'èxit. Conceptes de Estratègia i anàlisi Missió, Visió i Pla estratègic. Eines d'anàlisi estratègica. Esquema d’implantació d'un model de Pla estratègic i exemple Pla Estratègic. Cas Pràctic tipus en empresa metal·lúrgica com a referència. Conceptes de Balanç, Compte d'explotació, anàlisi de Cash Gestió i Anàlisi Econòmica Flow i les seves interrelacions en el funcionament de l'empresa. Anàlisi dels ratis fonamentals a considerar en la valoració Finances econòmica de l'empresa i el seu significat i limitacions. Màrqueting Aplicat Per què serveix el màrqueting? Quina és la utilitat real. El procés de desenvolupament de Que vol dir I+D? Per què és necessària? On ens porta? És la la I+D+i Universitat un bon bressol de l'I+D+i? Exposició d'un cas que requereix propostes d'actuació. Està relacionat amb innovació i impacte a l'empresa i els participants Cas pràctic. Treball en grup. hauran de fer les seves propostes emprant les eines i conceptes tractats. Presentacions Presentacions de les propostes dels grups i discussió general. U2B: From University to Business 7
 8. 8. Casos i Conferències: Conferenciant: Títol: El cas de la RUTI: la primera vacuna terapèutica contra la Pere-Joan Cardona. Tuberculosi. Innovació oberta. La col•laboració publico privada amb Recerca i Jordi Marquet Desenvolupament. Montserrat Vendrell Bioemprenedoria i noves oportunitats. El cas Biocat. Daniel Carreño Luces y sombras en la España de 2012 (el caso de GE) Eduardo Santiago El cas de Henkel. Lourdes Vega El cas de Matgas. Antonio Párraga El cas d’ESTEVE. Miguel Chillon El cas de Nanotherapix. Rubén Bonet Juan Roure Cas Pràctic. Treball en grup. Salvador Barberà L'emprenedor com a objecte d'estudi i creador de valors. Mª Isabel Bergés Developing biomed innovations. U2B: From University to Business 8
 9. 9. Professors Gabriel Masfurroll Formació:  Economista.  Màster en Gestió Hospitalària (ESADE)  Global CEO Program 2012: A Transformational Journey. IESE Business School (Sao Paulo), WHARTON (Philadelphia) i CEIBS (Shanghai). Carrera Professional (selecció):  Fundador i President de Wings 4  President de Europe's 500. Business.  Entrepreneur in Residence a IESE  Fundador, President i Conseller Delegat Business School. de USP Hospitales.  Forma part del patronat de les següents  Conseller Delegat de American Medical fundacions: Fundación Alex, Fundación International. Laureus España, Fundación Fútbol Club  Conseller Delegat de Filials i Director de Barcelona, Fundación Junior la Xarxa d'Hospitals de Sanitas. Achievement, Fundación Anima i  President i Conseller Delegat de Fundació Projecte Aura. Healthcare Corporation of America.  Membre del Board of Directors de The Aspen Healthcare. U2B: From University to Business 9
 10. 10. Jordi Riu Formació:  Enginyer Superior per la UPC.  PDG (IESE)  EXEC Top Management Program (Electrolux)  AOTS Program (Business Mgmt. In Japan) Carrera Professional (selecció):  Director General d’Electrolux Components a Espanya.  Director General Unidad Hermètica S.A./Cubigel.  Director General Grup Spiroide.  Consultor/Interim Manager: o Barcelona Activa. Projecte: Smart City. o MAEL (Programa ACC1Ó. Generalitat de Catalunya). Empresa sector Metall-mecànica. o TER. Sector Electrònica. o Grup AGA (Andorra) o MCMC (Egipte). Empresa Components per a Electrodomèstics. U2B: From University to Business 10
 11. 11. Han participat Juan Roure Professor a IESE; membre de "IESE´s International Advisory Board" Jordi Marquet Director General del Parc de Recerca de la UAB Han col·laborat Pere-Joan Cardona Cap de la Unitat de Tuberculosi Experimental de la Lourdes Vega Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Directora General de Matgas i Directora de I+D de salut Germans Trias i Pujol Carburos Metálicos Salvador Barberà Antonio Párraga Catedràtic del Departament d’Economia i Història Portfolio Management Director a ESTEVE Econòmica de la UAB Miguel Chillon Montserrat Vendrell Soci fundador de Nanotherapix. Investigador Directora General de Biocat ICREA Daniel Carreño Rubén Bonet President de General Electric per a Espanya i President de Fractus Portugal Mª Isabel Bergés Eduardo Santiago Managing Partner & CFO de JANUS Consultor en Innovació per a Henkel U2B: From University to Business 11
 12. 12. Alumnes En la seva primera edició, el curs U2B: From Isabel Burdallo Bautista University to Business ha comptat amb la Estudiant de darrer curs participació de 16 alumnes, tots ells doctors del programa de doctorat recents (amb la tesi defensada després de l'1 en Ciència dels Materials de setembre de 2009) o estudiants de de la UAB, desenvolupa doctorat en el darrer curs de preparació de la la tasca investigadora a seva tesi. l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB‐CNM, Els alumnes van ser primer candidats, i van CSIC), finançada amb una beca FPI haver de superar un procés de selecció que (MICINN). La seva recerca s’enfoca cap al va valorar la seva actitud i el seu entusiasme desenvolupament de sensors i microsistemes per conèixer el món de l’empresa i per a per a mesures de paràmetres d’interès embarcar-se en futurs projectes biològic. emprenedors. Van presentar currículum vitae i carta de motivació, i van passar per una ronda d’entrevistes personals amb els coordinadors i professors del curs. Al cap del Norma Delia Díaz Vergara procés, van ser escollits els 16 alumnes: Doctora en Ciències Químiques per la Universidad Nacional Eduard Borràs Camps Autónoma de México. Doctor per la UAB en Amb permanent interès Ciència i Tecnologia pels processos y la Ambiental des de gener de innovació tecnològica, ja havia finalitzat els 2011. Actualment treballa estudis de la llicenciatura en Enginyeria en el sector ambiental, Química amb l'especialitat “Planeación però allunyat de la estratégica y tecnológica en la industria." En investigació. Vol continuar fent recerca en la els anys que du treballant en recerca bàsica empresa privada, preferentment en el sector ha reforçat la convicció en la necessitat de serveis ambientals. d'establir col.laboracions entre la ciència i el desenvolupament tecnològic. U2B: From University to Business 12
 13. 13. Juan Pablo Esquivel Bojórquez Francisco Javier Laguno Centeno Doctor en Enginyeria Estudiant del doctorat en Electrònica per la UAB, Projectes d'Innovació actualment continua la Tecnològica en l'Enginyeria seva línia de recerca a de Producte i Procés a la l’Institut de UPC, format en comunicació Microelectrònica de audiovisual i en enginyeria Barcelona (IMB‐CNM, CSIC). El seu treball en tècnica informàtica. Primer redactor de la fonts d'energia miniaturitzades (micro-piles de comunicació científica “Use of Imaging combustible) per a dispositius portàtils de Techniques to Obtain 3D Models of Small diagnòstic i anàlisi clínica li ha valgut estar en Insects." (2011 International Conference on la llista que elabora l'MIT amb els 10 joves Intelligent Systems and Knowledge més innovadors de l'any. Engineering, Shanghai Jiao tong Uinversity. Desembre 2011). Abbas Ibrahim Zahreddine Susana Liébana Girona Estudiant del doctorat en Becària PIF del Educació Ambiental (la Departament de Química de seva recerca es titula la UAB, al darrer curs de "Arab human development, tesi doctoral en el Grup de social movements and Sensors i Biosensors. participatory governance"), Durant els darrers quatre Enginyer Agricultural de formació, té una anys ha treballat principalment en el àmplia experiència en el món de les relacions desenvolupament d’estratègies bioanalítiques internacionals i el desenvolupament per a la detecció de bactèries patògenes. Ha sostenible. Actualment centra els seus participat en varis projectes nacionals i esforços en la creació i impuls del projecte internacionals, així com una estada de tres GK4D, enfocat en la comunicació per al mesos al grup Molecular Diagnostics, del desenvolupament sostenible. Philips Research (Eindhoven, Holanda). U2B: From University to Business 13
 14. 14. Pol Llonch Obiols Gonzalo Murillo Rodríguez Acabant els estudis de Doctor europeu en doctorat en Producció Enginyeria Electrónica Animal a la UAB. La seva per la UAB. En fase de tesi porta per títol creació d’una Spin-Off a “Atordiment en nitrogen, partir del grup emergent efecte sobre el benestar NANERG), per a donar animal i la qualitat del producte final en porcí”, sortida a conceptes i prototips desenvolupats i li ha permès introduir-se en el món de la durant el treball de la tesi, titulada “Integration recerca i conèixer un sistema de treball basat of resonant N/MEMS for energy harvesting en el rigor i el mètode. Al llarg d’aquest from ambient vibrations,” i transformar-los en aprenentatge ha pogut descobrir els una idea de negoci ferma i amb opcions de avantatges que la recerca pot aportar a la futur. societat mitjançant la transmissió i l’aplicació dels coneixements que se n’obtenen. María del Mar Naranjo Gómez Doctora en Immunologia per Manuel Montenegro la UAB, investigadora Doctor en química física i postdoctoral al Banc de computacional, la tesi Sang i Teixits de Barcelona s’emmarca en l’àmbit de la desenvolupant un projecte reactivitat enzimàtica de la traslacional que té com a Proteïna Quinasa A amb objectiu la teràpia cel·lular com a nova eina mètodes de la mecànica terapèutica pel tractament de l’Esclerosi quàntica i de la mecànica molecular. Múltiple. Amb la voluntat de continuar la Actualment es dedica a l’organització de carrera professional donant-li un enfoc més cursos sobre dietètica, nutrició i salut, i com a empresarial, el curs U2B li proporcionà les formador dona un enfocament científic a eines per a una millor transferència qualsevol curs impartit. tecnològica en el sistema de recerca català amb especial èmfasi en l’aplicabilitat clínica en el camp de la Biomedicina. U2B: From University to Business 14
 15. 15. Miquel Ràmia Jesús Jesús Sayols Lara Estudiant del doctorat en Doctor en Traducció i genòmica i bioinformàtica Estudis Interculturals, la a la UAB, becari seva voluntat és la de predoctoral PIF, el seu prendre el camí de àmbit de recerca és la l’emprenedoria per a posar bioinformàtica aplicada en marxa nous projectes als estudis de genòmica. empresarials en l’àmbit de la traducció del Emprenedor en potència, vol aprofitar el gran xinès, del qual n’és especialista. Des del 2008 moment del seu camp d’estudi, en el qual és tècnic lingüístic al Servei de Llengües de la existeix una gran finestra d'oportunitats per a UAB on gestiona i administra projectes de oferir serveis tant en àmbits de genòmica traducció i correcció de la documentació humana i de la salut, com en genòmica de la institucional i acadèmica de la universitat producció d'aliments. (responsable de les tasques relacionades amb la llengua xinesa). Aitor Rodríguez Alsina Mariona Serra Pagès Finalitzant el doctorat en Estudiant en el darrer curs Informàtica a la UAB. 6 anys del doctorat en treballant com a enginyer de Farmacologia amb un I+D al Centre d’Accessibilitat àmplia experiència en i Intel·ligència Ambiental de recerca, recerca aplicada, Catalunya (CAIAC), adscrit a publicació d’articles la UAB, on ha tingut l’oportunitat d’estar molt d’investigació i assistència a congressos, en contacte amb les noves tecnologies i en tallers i fòrums. Ha format part de diversos especial amb aquelles que han estat el focus grups finançats de recerca en l’àmbit d’estudi de la seva recerca: les tecnologies que de l’asma al·lèrgica. permeten la generació d’aplicacions interactives independents del dispositiu que les presenta. U2B: From University to Business 15
 16. 16. Lluís Soler Turu Doctor en Química per la UAB, desenvolupant nous processos de generació d'hidrogen a partir de l'aigua i l'oxidació d'alumini metàl·lic en presència de catalitzadors. Un dels nous processos desenvolupats va ser patentat per la multinacional Air Products, finançadora del projecte de R+D. Posteriorment, treballà en un projecte de valorització i transferència d'una tecnologia desenvolupada i patentada per la UAB, que va obtenir la màxima puntuació a la convocatòria VALTEC09 de l’agència ACC1Ó. Actualment és Tècnic Especialista Comercial a l’empresa KONIK Group (responsable de vendes d’instruments de cromatografia, anàlisi espectroscòpic i productes de buit dirigits a clients en centres R+D, indústries químiques y d’alta tecnologia). Professionalment, cerca noves oportunitats per a créixer a nivell empresarial. U2B: From University to Business 16
 17. 17. Treballs finals presentats AlHyEnergy Avantatge competitiu: Procés més ràpid, segur i econòmic que les AlHyEnergy tecnologies existents. Equip: D’on surt l’energia? Lluis Soler Juan Pablo Esquivel Miquel Ràmia Susana Liébana Projecte, producció i venda de reactors de producció d’hidrogen d’alta puresa per a distribuïdors i usuaris finals de generadors d’electricitat basats en piles de combustible. Només consumeix aigua i alumini. Pot utilitzar-se aigua de mar i ferralla d’alumini. El procés genera H2, calor i un subproducte de Al(OH)3 que pot ser venut. Protecció: Procediment de producció d’hidrogen patentat por la UAB: WO2010063858 (A1) - METHOD FOR OBTAINING HYDROGEN Dirigit a:  Empreses fabricants o distribuïdores de piles de combustible (Fuel Cells, H2FC).  Usuaris finals que disposin de sistemes alimentats amb H2FC. U2B: From University to Business 17
 18. 18. Locdule Equip: Mariona Serra Aitor Rodríguez Isabel Burdallo Pol Llonch Servei basat en una xarxa de comunicació entre els diferents actors del transport de Debilitats: mercaderies per carretera.  Poca atractivitat per petites empreses Optimització d’extrem a extrem de la cadena  Poques barreres d’entrada de transport. Amenaces: Fortaleses:  Entorn de crisi: reticència de les  Poca inversió inicial  empreses per invertir en noves opcions  Comoditat i ús fàcil pel client tecnològiques  Personalització del software  Avenç ràpid de la tecnologia  Connecta a 4 actors d’un sector (sistemes de control de flota) estratègic pel país Oportunitats:  Necessitat no coberta pels sistemes de control de flotes actuals  Entorn de crisi: reducció de costos  Possibilitat de finançament gràcies al curs U2B U2B: From University to Business 18
 19. 19. Clients: botigues eco/gourmet (400); seccions eco/gourmet a grans superfícies; restaurants d'alta categoria. Take "Sabors genuïns de l'Àsia Oriental" Avantatge competitiu:  Marca: bolets “ecogourmet”, sabors Equip: genuïns de l’Àsia Oriental. Norma Díaz  Aplicacions medicinals: aportació Francesc Xavier Centeno d’aminoàcids essencials, β-glucans, Eduard Borràs polisacàrids hidrosolubles, proteïnes, Jesús Sayols minerals, vitamines i una gran varietat d’enzims a l’organisme. Missió: difondre els sabors genuïns i els beneficis nutricionals de l'Àsia Oriental al Take it! nostre entorn per a una dieta saludable. Producte nou a mercat existent (poc Productes clau: els bolets Xiitake, Enokitake i desenvolupat). Producte “ecogourmet” Maitake. Expectatives de compra estables per a la majoria de consumidors (“motius de salut”) Marge de preus elevat per a productes nous Xiitake Top Lentinula edodes 香菇 Premium Enokitake Mercat Flammulina velutipes estàndard 金针菇 massiu Maitake Baix preu Grifola frondosa 灰树花 U2B: From University to Business 19
 20. 20. rescatada des del mateix flux monitoritzat de líquid i pot compartir la informació adquirida amb altres nodes a través de la seva connectivitat Zigbee®. WISEPIPE "Smart Technology for a Sustainable Future" Equip: Gonzalo Murillo Mar Naranjo Abbas Ibrahim Zahreddine Manuel Montenegro Wisepipe és una empresa que desenvolupa Hi ha productes similars al mercat, però solucions d'alta tecnologia per a l'estalvi l’SneakNode és l'únic que pot proporcionar el d'aigua i la monitorització de canonades control d'una àmplia zona amb gran precisió, dirigides a la reducció de costos. El nostre sense necessitat de manteniment, i amb objectiu s'aconsegueix mitjançant la integració costos molt reduïts d'instal·lació. de dispositius especialment dissenyats: sensors autònoms intel·ligents que recullen Avantatges competitius: l'energia de l'ambient (incloent el propi cabdal  Auto-abastiment energètic d'aigua).  Baix cost  Mida reduïda Missió: Millorar l'eficiència de la utilització de l'aigua i la seva distribució en diferents àmbits, com l'industrial, el domèstic, el proveïment genèric d'aigua o el reg. Tecnologia clau: SneakNode L’SneakNode és un innovador sensor intel·ligent: és alimentat per l'energia U2B: From University to Business 20
 21. 21. Resum de resultats La valoració global que els alumnes han fet En quant a l’enfocament i metodologies del desenvolupament, continguts, emprats, la percepció dels participants ha aprofitament, participació i experiència sigut, també, unànimement positiva: conjunta d’aquesta primera edició del curs U2B ha estat molt positiva.  Les conferències de col·laboradors i convidats han estat destacades en els La puntuació obtinguda per l’equip docent ha seus comentaris oberts, i el 93% creuen estat molt elevada: d’un 9,2 sobre 10 punts. que han estat interessants o molt interessants. La percepció de la del valor i riquesa del grup  L’enfocament pràctic del curs i dels i dels coneixements i actituds adquirits ha professors també és un aspecte destacat estat molt positiva: en molts dels comentaris finals de les enquestes, i el 87% dels participants  La gran majoria de participants creu que creuen que dit enfocament els ha resultat els seus companys han aportat valor d’utilitat. afegit al curs (un 87%)  També el 87% de les respostes diuen que el curs ha aportat eines i informació Entre els punts febles destacats, també es que seran d’utilitat en el futur. nota una marcada coincidència en destacar- ne sobre tot dos, que l’equip de coordinació del curs tindrà molt en compte per al disseny El 93% dels alumnes del curs creuen que de les properes edicions de l’U2B: l’aprenentatge adquirit al curs suposarà una millora en el seu desenvolupament  Una certa manca de temps, de definició i professional, el 86% es veuen més capaços de possibilitats de planificació més de dur a terme algun projecte emprenedor i el profunda per a la preparació del treball 93% consideren que el curs els ha generat final. vocació emprenedora. Aquests eren alguns  La durada del curs: és generalitzat el dels objectius prioritaris del curs. sentiment mostrat a través de nombrosos comentaris que destaquen que el curs, als alumnes, se’ls ha fet curt. U2B: From University to Business 21
 22. 22. En els comentaris finals de les enquestes, hi ha una marcada coincidència de molts d’ells en la valoració positiva d’alguns dels punts forts del curs:  El marcat contingut i enfocament pràctic del curs. Alguns comentaris el destaquen com a “punt de vista real” o visió “realista” del món empresarial, aspectes remarcats amb èmfasi en molts comentaris.  La tasca dels dos coordinadors i docents principals, Jordi Riu i Gabriel Masfurroll, transmetent coneixements de valor però, sobre tot, la seva àmplia i valuosa experiència empresarial.  El gran valor que han aportat els participants i conferenciants convidats, tots ells empresaris i/o emprenedors de llarg recorregut i experiència.  La dinàmica de grup, positiva i enriquidora, creada entre els propis estudiants. El 100% dels participants del curs coincideixen en que, sens dubte, el recomanarien. U2B: From University to Business 22

×