Model Driven Development mit Eclipse Eclipse Modeling Framework Christian Kerl, DLR-SC Braunschweig, 15.09.2009
Gliederung <ul><li>Eclipse Modeling Framework - Was ist das? </li></ul><ul><li>Komponenten </li></ul><ul><ul><li>Metamodel...
Eclipse Modeling Framework - Was ist das? <ul><li>MDD für Eclipse </li></ul><ul><li>&quot;To model or to program, that is ...
Komponenten - Metamodel Ecore <ul><li>zur Beschreibung von Klassen mit </li></ul><ul><ul><li>Attributen </li></ul></ul><u...
Komponenten - Codegenerator <ul><li>generiert Java-Code aus Ecore-Model </li></ul><ul><li>4 Stufen </li></ul><ul><ul><li>M...
Komponenten – Laufzeitbibliothek (1) <ul><li>ChangeNotification </li></ul><ul><ul><li>Änderungen von Objekten verfolgen </...
Komponenten – Laufzeitbibliothek (2) <ul><li>ItemProvider </li></ul><ul><ul><li>Darstellung in Bäumen, Tabellen </li></ul>...
Umfeld <ul><li>openArchitectureWare </li></ul><ul><ul><li>DSL, Model2Model-, Model2Text-Transformation </li></ul></ul><ul>...
Ausblick <ul><li>hoher Reifegrad </li></ul><ul><li>Basis vieler weiterer Eclipse-Projekte </li></ul><ul><ul><li>UML2-Tools...
Beispiel
Quellen <ul><li>Budinsky, Frank; et al: EMF : Eclipse Modeling Framework. 2. Auflage. Amsterdam : Addison-Wesley Longman, ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Model Driven Development mit Eclipse

1.665 Aufrufe

Veröffentlicht am

DLR SC TechTalk über Model Driven Development mit Eclipse ( Eclipse Modeling Framework) von Christian Kerl (DLR Braunschweig, 15.09.2009).

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

Model Driven Development mit Eclipse

 1. 1. Model Driven Development mit Eclipse Eclipse Modeling Framework Christian Kerl, DLR-SC Braunschweig, 15.09.2009
 2. 2. Gliederung <ul><li>Eclipse Modeling Framework - Was ist das? </li></ul><ul><li>Komponenten </li></ul><ul><ul><li>Metamodel Ecore </li></ul></ul><ul><ul><li>Codegenerator </li></ul></ul><ul><ul><li>Laufzeitbibliothek </li></ul></ul><ul><li>Umfeld </li></ul><ul><li>Ausblick </li></ul><ul><li>Beispiel </li></ul><ul><li>Quellen </li></ul>
 3. 3. Eclipse Modeling Framework - Was ist das? <ul><li>MDD für Eclipse </li></ul><ul><li>&quot;To model or to program, that is not the question.&quot; </li></ul><ul><li>verbindet </li></ul><ul><ul><li>Modellierung </li></ul></ul><ul><ul><li>Programmierung </li></ul></ul>
 4. 4. Komponenten - Metamodel Ecore <ul><li>zur Beschreibung von Klassen mit </li></ul><ul><ul><li>Attributen </li></ul></ul><ul><ul><li>Referenzen </li></ul></ul><ul><ul><li>Operationen </li></ul></ul><ul><li>entspricht UML-Klassendiagram </li></ul><ul><li>erstellt mit </li></ul><ul><ul><li>Editor </li></ul></ul><ul><ul><li>Import von UML, Java, XMLSchema </li></ul></ul>
 5. 5. Komponenten - Codegenerator <ul><li>generiert Java-Code aus Ecore-Model </li></ul><ul><li>4 Stufen </li></ul><ul><ul><li>Model </li></ul></ul><ul><ul><li>Edit </li></ul></ul><ul><ul><li>Editor </li></ul></ul><ul><ul><li>Tests </li></ul></ul><ul><li>unterstützt erneutes Generieren/Merge </li></ul>
 6. 6. Komponenten – Laufzeitbibliothek (1) <ul><li>ChangeNotification </li></ul><ul><ul><li>Änderungen von Objekten verfolgen </li></ul></ul><ul><li>ChangeRecorder </li></ul><ul><ul><li>Änderungen von Objekten aufzeichnen </li></ul></ul><ul><li>Persistence </li></ul><ul><ul><li>Objekte in XML speichern </li></ul></ul><ul><li>Validation </li></ul><ul><ul><li>Constraints für Modelle definieren </li></ul></ul>Quelle: http://www.flickr.com/photos/photos_clinker/
 7. 7. Komponenten – Laufzeitbibliothek (2) <ul><li>ItemProvider </li></ul><ul><ul><li>Darstellung in Bäumen, Tabellen </li></ul></ul><ul><li>Commands </li></ul><ul><ul><li>Undo/Redo Unterstützung </li></ul></ul>
 8. 8. Umfeld <ul><li>openArchitectureWare </li></ul><ul><ul><li>DSL, Model2Model-, Model2Text-Transformation </li></ul></ul><ul><li>Graphical Modeling Framework </li></ul><ul><ul><li>Grafische Editoren generieren </li></ul></ul><ul><li>EMF Teneo </li></ul><ul><ul><li>Datenbankpersistenz mit Hibernate, EclipseLink </li></ul></ul><ul><li>EMF Validation </li></ul><ul><ul><li>Komplexe Constraints mit OCL, Java </li></ul></ul><ul><li>EMF Compare </li></ul><ul><ul><li>Diff- und Merge-Engine </li></ul></ul>
 9. 9. Ausblick <ul><li>hoher Reifegrad </li></ul><ul><li>Basis vieler weiterer Eclipse-Projekte </li></ul><ul><ul><li>UML2-Tools </li></ul></ul><ul><ul><li>e4 </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>verwendet in Industrie und Forschung </li></ul><ul><ul><li>IBM </li></ul></ul><ul><ul><li>SAP </li></ul></ul><ul><ul><li>NASA </li></ul></ul><ul><ul><li>DLR </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 10. 10. Beispiel
 11. 11. Quellen <ul><li>Budinsky, Frank; et al: EMF : Eclipse Modeling Framework. 2. Auflage. Amsterdam : Addison-Wesley Longman, 2009. - ISBN 0-321-33188-5 </li></ul><ul><li>http://www.eclipse.org/emf / </li></ul><ul><li>http://www.openarchitectureware.org/ </li></ul>Quelle: http://www.addison-wesley.de/

×