Ly thuyet chuyen de 6

O

Ly thuyet chuyen de 6

LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 73 -
GIỚI TÍNH VÀ QUY LUẬT LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH
 Tại sao tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ 1:1?
 Tại sao nói bệnh mù màu, bệnh máu khó đông là bệnh của nam giới?
1. NST giới tính
NST giới tính là nhiễm sắc thể mang các gene quy định các
tính trạng giới tính và các gene quy định các tính trạng thường.
Hình 9.7.2. Cấu trúc cặp NST giới tính
Hình 9.7.1. Ruồi giấm
Cặp NST giới tính XY, có:
- Vùng tương đồng: Giống như cặp NST tương đồng, mang các gene tương ứng.
- Vùng không tương đồng trên X: Mang gene chỉ có trên X mà không có trên Y.
- Vùng không tương đồng trên Y: Mang gene chỉ có trên Y mà không có trên X.
2. Cơ chế NST xác định giới tính
Tùy loài có loài XY là con cái XX là con đực và ngược lại do đó trong di truyền học ở mỗi
loài được chia thành 2 giới, giới đồng giao tử và giới dị giao tử.
- Giới đồng giao tử (XX): là giới chỉ cho một loại giao tử.
- Giới dị giao tử (XY, XO): là giới cho 2 loại giao tử khác nhau.
Giới đồng giao tử chỉ cho một loại giao tử, còn giới dị giao tử do sự phân li đồng đều của cặp
NST giới tính trong giảm phân đã cho ra 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau, từ đó qua thụ tinh
cho ra 2 giới có tỉ lệ bằng nhau.
Dị giao tử
Đồng
Giao tử
½ X ½ Y
½ XX ½ XY
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 74 -
X (Đồng giao tử) (Dị giao tử)
*Kiểu XX, XY
Loài
Đồng
giao tử
Dị
giao tử
Chim, bướm, cá,
ếch, nhái, dâu tây
Đực Cái
Động vật có vú,
ruồi giấm, người,
gai, chua me
Cái Đực
*Kiểu XX, XO
Loài
Đồng giao
tử (XX)
Dị giao
tử (XO)
Châu chấu, rệp,
bọ xit
Cái Đực
Bọ nhậy Đực Cái
Hình 9.7.3. Bộ NST và giới ở một số đại diện
Chú ý: Ở một số loài cơ chế xác định giới tính là do môi trường. Ví dụ như trứng rùa ủ ở
nhiệt độ dưới 28o
C sẽ nở thành con đực, còn nở trên 32o
C thường nở thành con cái. Hoặc dùng
hormone Metyl testosterone (hormone sinh dục) tác động vào cá vàng cái có thể làm cá cái
biến thành cá đực. Thầu dầu trồng trong ánh sáng cường độ yếu thì số hoa đực giảm.
3. Di truyền liên kết với giới tính
a. Gene nằm trên vùng không tương đồng của Y
* Ví dụ
a. Tật dính ngón tay 2, 3 b. Tật có túm lông ở tai
Hình 9.7.4. Tật di truyền chỉ có ở nam
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 75 -
* Giải thích
Do tính trạng chỉ xuất hiện ở nam giới, suy ra tính trạng do gene nằm trên vùng không
tương đồng của Y quy định.
* Sơ đồ lai
Quy ước: A: Có túm lông ở tai; a: Không có túm lông ở tai.
Trường hợp 1: Lai thuận Trường hợp 2: Lai nghịch
P : XX
(Không có túm lông)
× XYA
(Có túm lông)
P : XX
(Không có túm lông)
× XYa
(Không có túm lông)
GP: X 1X : 1YA
GP: X 1X : 1Ya
F1 : 1XX
(Không có túm lông)
: 1XYA
(Có túm lông)
F1 : 1XX
(Không có túm lông)
: 1XYa
(Không có túm lông)
 47. Gene quy định có túm lông ở tai (hoặc gene quy định tật dính ngón tay 2, 3) là
gene trội hay gene lặn quy định? Giải thích?
* Quy luật di truyền:
Do tính trạng chỉ biểu hiện ở một giới, là giới dị giao tử từ thế hệ này sang thế hệ khác
nên gọi là Quy luật di truyền THẲNG.
b. Với gene nằm trên vùng không tương đồng của X
* Thí nghiệm: Nghiên cứu quy luật biểu hiện tính trạng màu mắt ở ruồi giấm, Morgan thấy:
Phép lai thuận Phép lai nghịch
PT/C : ♀Mắt đỏ x ♂Mắt trắng PT/C : ♀Mắt trắng x ♂Mắt đỏ
F1 : ♀, ♂Mắt đỏ F1 : 100% ♀ Mắt đỏ : 100% ♂ Mắt trắng
F2 : 100% ♀ Mắt đỏ : 50% ♂ Mắt đỏ :
50% ♂ Mắt trắng
F2 : 50% ♀ Mắt đỏ : 50% ♀ Mắt trắng :
50% ♂ Mắt đỏ : 50% ♂ Mắt trắng
* Nhận xét:
- Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau. Dựa vào phép lai thuận từ P đến F1, suy ra
biểu hiện mắt đỏ trội so với mắt trắng.
- Biểu hiện mắt trắng chủ yếu xuất hiện ở giới đực.
* Giải thích:
- Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau chứng tỏ gene quy định tính trạng màu mắt
nằm trên NST giới tính.
- Do tính trạng biểu hiện ở cả 2 giới, suy ra gene quy định nằm trên vùng không tương
đồng của X.
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 76 -
- Trạng mắt trắng chủ yếu xuất hiện ở con đực do con đực chỉ cần 1 allele lặn, còn con
cái cần 2 allele lặn mới biểu hiện thành kiểu hình.
* Sơ đồ lai: Quy ước: N – mắt đỏ;
n – mắt trắng.
Phép lai thuận Phép lai nghịch
PT/C : ♀XN
XN
(Đỏ)
x ♂Xn
Y
(Trắng)
PT/C : ♀Xn
Xn
(Trắng)
x ♂XN
Y
(Đỏ)
GP : XN
1Xn
: 1Y GP : Xn
1XN
: 1Y
F1 : 1XN
Xn
: 1XN
Y F1 : 1XN
Xn
: 1Xn
Y
(100% Đỏ) (100% ♀ Mắt đỏ : 100% ♂ Mắt trắng)
GF1 : 1X N
: 1Xn
1XN
: 1Y GF1 : 1X N
: 1Xn
1Xn
: 1Y
F2 : 1XN
XN
: 1XN
Xn
: 1XN
Y : 1Xn
Y
(100% ♀ Mắt đỏ : 50% ♂ Mắt đỏ :
50% ♂ Mắt trắng)
F2 : 1XN
Xn
: 1Xn
Xn
: 1XN
Y : 1Xn
Y
(50% ♀ Mắt đỏ : 50% ♀ Mắt trắng :
50% ♂ Mắt đỏ : 50% ♂ Mắt trắng)
* Cơ sở tế bào học
* Quy luật di truyền
Qua cơ sở tế bào học ta thấy allele quy định tính trạng vận động qua các thế hệ như sau:
- Bố truyền cho con gái, con gái truyền cho cháu trai, cháu trai truyền cho chắt gái, chắt
gái truyền cho chút trai, …
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 77 -
- Mẹ truyền cho con trai, con trai truyền cho cháu gái, cháu gái truyền cho chắt trai,
chắt trai truyền cho chút gái, …
Như vậy hiện tượng có tính chất quy luật với gene nằm trên vùng không tương đồng
của X di truyền tuân theo Quy luật di truyền CHÉO.
4. Ý nghĩa
- Điều khiển tỷ lệ đực cái theo ý muốn trong chăn nuôi trồng trọt.
- Nhận dạng được đực cái từ nhỏ để phân loại tiện cho việc chăn nuôi.
Ví dụ: Ở gà người ta sử dụng gene trội A trên NST giới tính X xác định lông vằn, để
phân biệt trống, mái khi mới nở. Gà trống con XA
XA
có lông vằn ở đầu rõ hơn so
với con mái XA
Y .
- Phát hiện được bệnh do rối loạn cơ chế phân ly, tổ hợp của cặp NST giới tính.
 48. Em hãy cho biết quy luật di truyền xảy ra với các gene nằm trên vùng tương đồng,
vùng không tương đồng chỉ có trên X và vùng không tương đồng chỉ có trên Y?
“Stay hungry, stay foolish.”
(Hãy sống đam mê, hãy sống khờ dại)
– Steve Jobs –
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 78 -
QUY LUẬT DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT - DT ngoài nhân
 Vai trò của bố mẹ có như nhau ở đời con?
1. Thí nghiệm: Của Correns 1909 với 2 phép lai thuận nghịch trên đối tượng cây hoa phấn:
Lai thuận Lai nghich
P : ♀ Cây lá đốm x ♂ Cây lá xanh P : ♀ Cây lá xanh x ♂ Cây lá đốm
F1 : 100% cây lá đốm F1 : 100% cây lá xanh
2. Nhận xét
Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau, con
sinh ra 100% giống mẹ.
3. Giải thích
Trong quá trình thụ tinh, ngoài đóng góp nhân,
trứng còn đóng góp tế bào chất cho hợp tử.
Hình 9.8.2. Quá trình thụ tinh kép ở thực vật
4. Quy luật di truyền
- Di truyền theo dòng mẹ - con sinh ra đồng tính
100% giống mẹ. Hình 9.8.1. Thí nghiệm của Correns
(1909)
- Không chặt chẽ như sự di truyền các tính trạng do các gene trong nhân. Nó phụ thuộc vào
lượng tế bào chất – lượng bào quan ty thể (lục lạp) có trong tế bào chất.
 49. Làm thế nào để xác định được một gene nào đó nằm trên NST thường hay NST giới
tính, nằm trong nhân hay nằm trong tế bào chất?
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 79 -
Chú ý: Ở động vật cũng vậy, điều đó giải
thích được hiện tượng:
- ♀ Cá chép × ♂ Cá diếc → cá con có râu
- ♂ Cá chép × ♀ Cá diếc → cá con không râu
Hình 9.8.3. Cấu tạo tinh trùng và trứng
Hình 9.8.4. Mô hình bản chất các quy luật di truyền
(Tô Nguyên Cương – 2012)
 50. Hãy xác định quy luật di truyền chi phối các gene:
1. Gene a; 2. Gene A và n; 3. Gene A và b; 4. Gene g; 5. Gene x; 6. Gene r.
YÊU CẦU CẦN ĐẠT SAU KHI HỌC XONG BÀI 9
Phân biệt một cách bản chất các quy luật di truyền?
"I never learn anything talking. I only learn things when I ask
questions." - Lou Holtz -
(Tôi không bao giờ học bất cứ điều gì được nói. Tôi chỉ học những thứ tôi được hỏi)

Recomendados

Bai tap chuyen de 6 von
Bai tap chuyen de 6Bai tap chuyen de 6
Bai tap chuyen de 6onthi360
534 views7 Folien
95 bai tap_chon_loc_chuyen_de_lien_ket_gen_hoan_vi_gen_co_loi_giai_chi_tiet von
95 bai tap_chon_loc_chuyen_de_lien_ket_gen_hoan_vi_gen_co_loi_giai_chi_tiet95 bai tap_chon_loc_chuyen_de_lien_ket_gen_hoan_vi_gen_co_loi_giai_chi_tiet
95 bai tap_chon_loc_chuyen_de_lien_ket_gen_hoan_vi_gen_co_loi_giai_chi_tietonthi360
4K views44 Folien
60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet von
60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet
60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tietonthi360
1.4K views21 Folien
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi... von
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi...40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi...
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi...onthi360
2.6K views23 Folien
Bai tap lkg hvg von
Bai tap lkg hvgBai tap lkg hvg
Bai tap lkg hvgonthi360
959 views14 Folien
Cd3 von
Cd3Cd3
Cd3onthi360
556 views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Bai tap chuyen de 7 von
Bai tap chuyen de 7Bai tap chuyen de 7
Bai tap chuyen de 7onthi360
2.8K views8 Folien
Ly thuyet chuyen de 3 von
Ly thuyet chuyen de 3Ly thuyet chuyen de 3
Ly thuyet chuyen de 3onthi360
321 views7 Folien
Ly thuyet lkg hvg von
Ly thuyet lkg hvgLy thuyet lkg hvg
Ly thuyet lkg hvgonthi360
282 views8 Folien
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n... von
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n...50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n...
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n...onthi360
1.6K views22 Folien
Sinh chuyende2 von
Sinh chuyende2Sinh chuyende2
Sinh chuyende2onthi360
789 views18 Folien
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn von
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnMegabook
8.4K views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

Bai tap chuyen de 7 von onthi360
Bai tap chuyen de 7Bai tap chuyen de 7
Bai tap chuyen de 7
onthi3602.8K views
Ly thuyet chuyen de 3 von onthi360
Ly thuyet chuyen de 3Ly thuyet chuyen de 3
Ly thuyet chuyen de 3
onthi360321 views
Ly thuyet lkg hvg von onthi360
Ly thuyet lkg hvgLy thuyet lkg hvg
Ly thuyet lkg hvg
onthi360282 views
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n... von onthi360
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n...50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n...
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n...
onthi3601.6K views
Sinh chuyende2 von onthi360
Sinh chuyende2Sinh chuyende2
Sinh chuyende2
onthi360789 views
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn von Megabook
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Megabook8.4K views
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_gen von onthi360
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_gen50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_gen
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_gen
onthi3602.1K views
Giai de thi thu chu van an mon sinh von Văn Hà
Giai de thi thu chu van an mon sinhGiai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinh
Văn Hà4.7K views
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_ch... von onthi360
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_ch...40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_ch...
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_ch...
onthi3602.9K views
Bai tap chuyen de 4 von onthi360
Bai tap chuyen de 4Bai tap chuyen de 4
Bai tap chuyen de 4
onthi3601.1K views
73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c... von onthi360
73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c...73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c...
73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c...
onthi3601.2K views
50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet
50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3604.8K views
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an von Văn Hà
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anThi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Văn Hà1.3K views
120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet
120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3601.2K views
Ly thuyet chuyen de 4 von onthi360
Ly thuyet chuyen de 4Ly thuyet chuyen de 4
Ly thuyet chuyen de 4
onthi360318 views
Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9 von onthi360
Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9
Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9
onthi3605.3K views
72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet
72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3602.7K views
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an von Văn Hà
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
Văn Hà5.2K views
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-... von mcbooksjsc
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
mcbooksjsc4.2K views

Similar a Ly thuyet chuyen de 6

Bai 12 lop 12-2020SAU 1.pptx von
Bai 12 lop 12-2020SAU 1.pptxBai 12 lop 12-2020SAU 1.pptx
Bai 12 lop 12-2020SAU 1.pptxBoTmNguyn2
11 views31 Folien
Sh12 bai 12 von
Sh12 bai 12Sh12 bai 12
Sh12 bai 12minhchau_1204
4.2K views27 Folien
12 12-unit 12- sex-controlled inheritance and von
12 12-unit 12- sex-controlled inheritance and12 12-unit 12- sex-controlled inheritance and
12 12-unit 12- sex-controlled inheritance andbio52huevn
959 views14 Folien
Nst giới tính và di truyền liên kết giới tính von
Nst giới tính và di truyền liên kết giới tínhNst giới tính và di truyền liên kết giới tính
Nst giới tính và di truyền liên kết giới tínhSophie Nguyen
57.7K views25 Folien
Tailieu.vncty.com nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747 von
Tailieu.vncty.com  nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747Tailieu.vncty.com  nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747
Tailieu.vncty.com nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747Trần Đức Anh
508 views25 Folien
[dethihsg247.com]- tai-lieu-boi-duong-hsg-sinh-hoc-9-phan-di-truyen-lien-ket-... von
[dethihsg247.com]- tai-lieu-boi-duong-hsg-sinh-hoc-9-phan-di-truyen-lien-ket-...[dethihsg247.com]- tai-lieu-boi-duong-hsg-sinh-hoc-9-phan-di-truyen-lien-ket-...
[dethihsg247.com]- tai-lieu-boi-duong-hsg-sinh-hoc-9-phan-di-truyen-lien-ket-...phnglinh941898
125 views5 Folien

Similar a Ly thuyet chuyen de 6(20)

Bai 12 lop 12-2020SAU 1.pptx von BoTmNguyn2
Bai 12 lop 12-2020SAU 1.pptxBai 12 lop 12-2020SAU 1.pptx
Bai 12 lop 12-2020SAU 1.pptx
BoTmNguyn211 views
12 12-unit 12- sex-controlled inheritance and von bio52huevn
12 12-unit 12- sex-controlled inheritance and12 12-unit 12- sex-controlled inheritance and
12 12-unit 12- sex-controlled inheritance and
bio52huevn959 views
Nst giới tính và di truyền liên kết giới tính von Sophie Nguyen
Nst giới tính và di truyền liên kết giới tínhNst giới tính và di truyền liên kết giới tính
Nst giới tính và di truyền liên kết giới tính
Sophie Nguyen57.7K views
Tailieu.vncty.com nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747 von Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747Tailieu.vncty.com  nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747
Tailieu.vncty.com nst gioi-tinh_va_di_truyen_lien_ket_gioi_tinh_747
Trần Đức Anh508 views
[dethihsg247.com]- tai-lieu-boi-duong-hsg-sinh-hoc-9-phan-di-truyen-lien-ket-... von phnglinh941898
[dethihsg247.com]- tai-lieu-boi-duong-hsg-sinh-hoc-9-phan-di-truyen-lien-ket-...[dethihsg247.com]- tai-lieu-boi-duong-hsg-sinh-hoc-9-phan-di-truyen-lien-ket-...
[dethihsg247.com]- tai-lieu-boi-duong-hsg-sinh-hoc-9-phan-di-truyen-lien-ket-...
phnglinh941898125 views
Nhiễm sắc thể giới tính von Linh Xinh Xinh
Nhiễm sắc thể giới tínhNhiễm sắc thể giới tính
Nhiễm sắc thể giới tính
Linh Xinh Xinh20.4K views
S12 bai 12 di truyen lien ket voi gioi tinh va di truyen ngoainhan von kienhuyen
S12 bai 12 di truyen lien ket voi gioi tinh va di truyen ngoainhanS12 bai 12 di truyen lien ket voi gioi tinh va di truyen ngoainhan
S12 bai 12 di truyen lien ket voi gioi tinh va di truyen ngoainhan
kienhuyen2.9K views
Lienketgen von Chau Sau
LienketgenLienketgen
Lienketgen
Chau Sau751 views
S12 bai 11 von kienhuyen
S12 bai 11S12 bai 11
S12 bai 11
kienhuyen2.4K views
Lý thuyết ôn DI truyền (1).docx von IzanamiOtogi
Lý thuyết ôn DI truyền (1).docxLý thuyết ôn DI truyền (1).docx
Lý thuyết ôn DI truyền (1).docx
IzanamiOtogi23 views
Sự di truyền liên kết với giới tính von Con Nhok Tự Kỉ
Sự di truyền liên kết với giới tínhSự di truyền liên kết với giới tính
Sự di truyền liên kết với giới tính
Con Nhok Tự Kỉ153 views
19.di truyen hoc nguoi von Ngọc Lê
19.di truyen hoc nguoi19.di truyen hoc nguoi
19.di truyen hoc nguoi
Ngọc Lê923 views
Đề thi chọn HSG môn sinh học (CÓ ĐÁP ÁN) trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh von Văn Mạnh Nguyễn
Đề thi chọn HSG môn sinh học (CÓ ĐÁP ÁN) trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc NinhĐề thi chọn HSG môn sinh học (CÓ ĐÁP ÁN) trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh
Đề thi chọn HSG môn sinh học (CÓ ĐÁP ÁN) trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh
Văn Mạnh Nguyễn49.1K views
Cac bang chung tien hoa von kienhuyen
Cac bang chung tien hoaCac bang chung tien hoa
Cac bang chung tien hoa
kienhuyen3K views

Más de onthi360

KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC von
KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌCKỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC
KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌConthi360
12.1K views135 Folien
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc von
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocPhuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoconthi360
1.2K views101 Folien
giai nhanh hoa12 von
giai nhanh hoa12giai nhanh hoa12
giai nhanh hoa12onthi360
526 views7 Folien
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016 von
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_201625 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016onthi360
1.3K views14 Folien
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet von
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tietonthi360
2.4K views63 Folien
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen von
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyenonthi360
2.2K views18 Folien

Más de onthi360(16)

KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC von onthi360
KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌCKỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC
KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC
onthi36012.1K views
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc von onthi360
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocPhuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
onthi3601.2K views
giai nhanh hoa12 von onthi360
giai nhanh hoa12giai nhanh hoa12
giai nhanh hoa12
onthi360526 views
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016 von onthi360
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_201625 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016
onthi3601.3K views
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3602.4K views
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen von onthi360
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen
onthi3602.2K views
110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet von onthi360
110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet
110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet
onthi36010.8K views
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet von onthi360
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet 110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet
onthi360237.1K views
80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet von onthi360
80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet 80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet
80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet
onthi36016.1K views
406 bai tap ngu phap va tu vung co loi giai chi tiet von onthi360
406 bai tap ngu phap va tu vung co loi giai chi tiet406 bai tap ngu phap va tu vung co loi giai chi tiet
406 bai tap ngu phap va tu vung co loi giai chi tiet
onthi360791 views
294 bai tap co loi giai chi tiet von onthi360
294 bai tap co loi giai chi tiet294 bai tap co loi giai chi tiet
294 bai tap co loi giai chi tiet
onthi3607.9K views
100 bai tap chon loc mon tieng anh chuyen de tu luan viet lai cau va viet doa... von onthi360
100 bai tap chon loc mon tieng anh chuyen de tu luan viet lai cau va viet doa...100 bai tap chon loc mon tieng anh chuyen de tu luan viet lai cau va viet doa...
100 bai tap chon loc mon tieng anh chuyen de tu luan viet lai cau va viet doa...
onthi36013.1K views
Ly thuyet chuyen de 9 von onthi360
Ly thuyet chuyen de 9Ly thuyet chuyen de 9
Ly thuyet chuyen de 9
onthi360400 views
Ly thuyet chuyen de 8 von onthi360
Ly thuyet chuyen de 8Ly thuyet chuyen de 8
Ly thuyet chuyen de 8
onthi360235 views
Bai tap va dap an chuyen de 8 von onthi360
Bai tap va dap an chuyen de 8Bai tap va dap an chuyen de 8
Bai tap va dap an chuyen de 8
onthi3602.3K views
Giai bai tap chuyen de 7 von onthi360
Giai bai tap chuyen de 7Giai bai tap chuyen de 7
Giai bai tap chuyen de 7
onthi360547 views

Último

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... von
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
15 views381 Folien
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
11 views83 Folien
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
10 views431 Folien
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... von
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...Nguyen Thanh Tu Collection
5 views147 Folien
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... von
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
11 views731 Folien
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...Nguyen Thanh Tu Collection
15 views127 Folien

Último(19)

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... von Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... von Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx von AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219506 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf von conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk120 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...

Ly thuyet chuyen de 6

 • 1. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 73 - GIỚI TÍNH VÀ QUY LUẬT LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH  Tại sao tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ 1:1?  Tại sao nói bệnh mù màu, bệnh máu khó đông là bệnh của nam giới? 1. NST giới tính NST giới tính là nhiễm sắc thể mang các gene quy định các tính trạng giới tính và các gene quy định các tính trạng thường. Hình 9.7.2. Cấu trúc cặp NST giới tính Hình 9.7.1. Ruồi giấm Cặp NST giới tính XY, có: - Vùng tương đồng: Giống như cặp NST tương đồng, mang các gene tương ứng. - Vùng không tương đồng trên X: Mang gene chỉ có trên X mà không có trên Y. - Vùng không tương đồng trên Y: Mang gene chỉ có trên Y mà không có trên X. 2. Cơ chế NST xác định giới tính Tùy loài có loài XY là con cái XX là con đực và ngược lại do đó trong di truyền học ở mỗi loài được chia thành 2 giới, giới đồng giao tử và giới dị giao tử. - Giới đồng giao tử (XX): là giới chỉ cho một loại giao tử. - Giới dị giao tử (XY, XO): là giới cho 2 loại giao tử khác nhau. Giới đồng giao tử chỉ cho một loại giao tử, còn giới dị giao tử do sự phân li đồng đều của cặp NST giới tính trong giảm phân đã cho ra 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau, từ đó qua thụ tinh cho ra 2 giới có tỉ lệ bằng nhau. Dị giao tử Đồng Giao tử ½ X ½ Y ½ XX ½ XY
 • 2. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 74 - X (Đồng giao tử) (Dị giao tử) *Kiểu XX, XY Loài Đồng giao tử Dị giao tử Chim, bướm, cá, ếch, nhái, dâu tây Đực Cái Động vật có vú, ruồi giấm, người, gai, chua me Cái Đực *Kiểu XX, XO Loài Đồng giao tử (XX) Dị giao tử (XO) Châu chấu, rệp, bọ xit Cái Đực Bọ nhậy Đực Cái Hình 9.7.3. Bộ NST và giới ở một số đại diện Chú ý: Ở một số loài cơ chế xác định giới tính là do môi trường. Ví dụ như trứng rùa ủ ở nhiệt độ dưới 28o C sẽ nở thành con đực, còn nở trên 32o C thường nở thành con cái. Hoặc dùng hormone Metyl testosterone (hormone sinh dục) tác động vào cá vàng cái có thể làm cá cái biến thành cá đực. Thầu dầu trồng trong ánh sáng cường độ yếu thì số hoa đực giảm. 3. Di truyền liên kết với giới tính a. Gene nằm trên vùng không tương đồng của Y * Ví dụ a. Tật dính ngón tay 2, 3 b. Tật có túm lông ở tai Hình 9.7.4. Tật di truyền chỉ có ở nam
 • 3. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 75 - * Giải thích Do tính trạng chỉ xuất hiện ở nam giới, suy ra tính trạng do gene nằm trên vùng không tương đồng của Y quy định. * Sơ đồ lai Quy ước: A: Có túm lông ở tai; a: Không có túm lông ở tai. Trường hợp 1: Lai thuận Trường hợp 2: Lai nghịch P : XX (Không có túm lông) × XYA (Có túm lông) P : XX (Không có túm lông) × XYa (Không có túm lông) GP: X 1X : 1YA GP: X 1X : 1Ya F1 : 1XX (Không có túm lông) : 1XYA (Có túm lông) F1 : 1XX (Không có túm lông) : 1XYa (Không có túm lông)  47. Gene quy định có túm lông ở tai (hoặc gene quy định tật dính ngón tay 2, 3) là gene trội hay gene lặn quy định? Giải thích? * Quy luật di truyền: Do tính trạng chỉ biểu hiện ở một giới, là giới dị giao tử từ thế hệ này sang thế hệ khác nên gọi là Quy luật di truyền THẲNG. b. Với gene nằm trên vùng không tương đồng của X * Thí nghiệm: Nghiên cứu quy luật biểu hiện tính trạng màu mắt ở ruồi giấm, Morgan thấy: Phép lai thuận Phép lai nghịch PT/C : ♀Mắt đỏ x ♂Mắt trắng PT/C : ♀Mắt trắng x ♂Mắt đỏ F1 : ♀, ♂Mắt đỏ F1 : 100% ♀ Mắt đỏ : 100% ♂ Mắt trắng F2 : 100% ♀ Mắt đỏ : 50% ♂ Mắt đỏ : 50% ♂ Mắt trắng F2 : 50% ♀ Mắt đỏ : 50% ♀ Mắt trắng : 50% ♂ Mắt đỏ : 50% ♂ Mắt trắng * Nhận xét: - Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau. Dựa vào phép lai thuận từ P đến F1, suy ra biểu hiện mắt đỏ trội so với mắt trắng. - Biểu hiện mắt trắng chủ yếu xuất hiện ở giới đực. * Giải thích: - Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau chứng tỏ gene quy định tính trạng màu mắt nằm trên NST giới tính. - Do tính trạng biểu hiện ở cả 2 giới, suy ra gene quy định nằm trên vùng không tương đồng của X.
 • 4. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 76 - - Trạng mắt trắng chủ yếu xuất hiện ở con đực do con đực chỉ cần 1 allele lặn, còn con cái cần 2 allele lặn mới biểu hiện thành kiểu hình. * Sơ đồ lai: Quy ước: N – mắt đỏ; n – mắt trắng. Phép lai thuận Phép lai nghịch PT/C : ♀XN XN (Đỏ) x ♂Xn Y (Trắng) PT/C : ♀Xn Xn (Trắng) x ♂XN Y (Đỏ) GP : XN 1Xn : 1Y GP : Xn 1XN : 1Y F1 : 1XN Xn : 1XN Y F1 : 1XN Xn : 1Xn Y (100% Đỏ) (100% ♀ Mắt đỏ : 100% ♂ Mắt trắng) GF1 : 1X N : 1Xn 1XN : 1Y GF1 : 1X N : 1Xn 1Xn : 1Y F2 : 1XN XN : 1XN Xn : 1XN Y : 1Xn Y (100% ♀ Mắt đỏ : 50% ♂ Mắt đỏ : 50% ♂ Mắt trắng) F2 : 1XN Xn : 1Xn Xn : 1XN Y : 1Xn Y (50% ♀ Mắt đỏ : 50% ♀ Mắt trắng : 50% ♂ Mắt đỏ : 50% ♂ Mắt trắng) * Cơ sở tế bào học * Quy luật di truyền Qua cơ sở tế bào học ta thấy allele quy định tính trạng vận động qua các thế hệ như sau: - Bố truyền cho con gái, con gái truyền cho cháu trai, cháu trai truyền cho chắt gái, chắt gái truyền cho chút trai, …
 • 5. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 77 - - Mẹ truyền cho con trai, con trai truyền cho cháu gái, cháu gái truyền cho chắt trai, chắt trai truyền cho chút gái, … Như vậy hiện tượng có tính chất quy luật với gene nằm trên vùng không tương đồng của X di truyền tuân theo Quy luật di truyền CHÉO. 4. Ý nghĩa - Điều khiển tỷ lệ đực cái theo ý muốn trong chăn nuôi trồng trọt. - Nhận dạng được đực cái từ nhỏ để phân loại tiện cho việc chăn nuôi. Ví dụ: Ở gà người ta sử dụng gene trội A trên NST giới tính X xác định lông vằn, để phân biệt trống, mái khi mới nở. Gà trống con XA XA có lông vằn ở đầu rõ hơn so với con mái XA Y . - Phát hiện được bệnh do rối loạn cơ chế phân ly, tổ hợp của cặp NST giới tính.  48. Em hãy cho biết quy luật di truyền xảy ra với các gene nằm trên vùng tương đồng, vùng không tương đồng chỉ có trên X và vùng không tương đồng chỉ có trên Y? “Stay hungry, stay foolish.” (Hãy sống đam mê, hãy sống khờ dại) – Steve Jobs –
 • 6. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 78 - QUY LUẬT DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT - DT ngoài nhân  Vai trò của bố mẹ có như nhau ở đời con? 1. Thí nghiệm: Của Correns 1909 với 2 phép lai thuận nghịch trên đối tượng cây hoa phấn: Lai thuận Lai nghich P : ♀ Cây lá đốm x ♂ Cây lá xanh P : ♀ Cây lá xanh x ♂ Cây lá đốm F1 : 100% cây lá đốm F1 : 100% cây lá xanh 2. Nhận xét Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau, con sinh ra 100% giống mẹ. 3. Giải thích Trong quá trình thụ tinh, ngoài đóng góp nhân, trứng còn đóng góp tế bào chất cho hợp tử. Hình 9.8.2. Quá trình thụ tinh kép ở thực vật 4. Quy luật di truyền - Di truyền theo dòng mẹ - con sinh ra đồng tính 100% giống mẹ. Hình 9.8.1. Thí nghiệm của Correns (1909) - Không chặt chẽ như sự di truyền các tính trạng do các gene trong nhân. Nó phụ thuộc vào lượng tế bào chất – lượng bào quan ty thể (lục lạp) có trong tế bào chất.  49. Làm thế nào để xác định được một gene nào đó nằm trên NST thường hay NST giới tính, nằm trong nhân hay nằm trong tế bào chất?
 • 7. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com - 79 - Chú ý: Ở động vật cũng vậy, điều đó giải thích được hiện tượng: - ♀ Cá chép × ♂ Cá diếc → cá con có râu - ♂ Cá chép × ♀ Cá diếc → cá con không râu Hình 9.8.3. Cấu tạo tinh trùng và trứng Hình 9.8.4. Mô hình bản chất các quy luật di truyền (Tô Nguyên Cương – 2012)  50. Hãy xác định quy luật di truyền chi phối các gene: 1. Gene a; 2. Gene A và n; 3. Gene A và b; 4. Gene g; 5. Gene x; 6. Gene r. YÊU CẦU CẦN ĐẠT SAU KHI HỌC XONG BÀI 9 Phân biệt một cách bản chất các quy luật di truyền? "I never learn anything talking. I only learn things when I ask questions." - Lou Holtz - (Tôi không bao giờ học bất cứ điều gì được nói. Tôi chỉ học những thứ tôi được hỏi)