Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9

O

Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9

LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 109
TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
1. Quần thể tự thụ
Câu 767: Cho quần thể nội phối P: 100% Aa.
Cấu trúc di truyền của quần thể ở F5 là:
A .48,4375% AA : 3,125% Aa : 48,4375%
aa
B. 49,21875% AA : 1,5615% Aa : 49,21875%
aa
C. 46,875% AA : 6,25% Aa: 46,875% aa
D.43,75% AA : 12,5% Aa : 43,75% aa
Câu 768: (Đ2007) Một quần thể có 100% cá
thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn qua 3 thế hệ.
Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ
thứ 3 sẽ là:
A. 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa
B. 0,2 AA : 0,4 Aa : 0,4 aa
C. 0,4375 AA : 0,125 Aa : 0,4375 aa
D. 0,375 AA : 0,25 Aa : 0,375 aa.
Câu 769: (Đ2008) Một quần thể thực vật tự thụ
phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA :
0,3Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen
aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí
thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F1 là:
A. 0,525 AA : 0,150 Aa : 0,325 aa
B. 0,36 AA : 0,24 Aa : 0,40 aa
C. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa
D. 0,7 AA : 0,2 Aa : 0,1 aa.
Câu 770: Cho biết D: hoa đỏ, d: hoa trắng,
không có tính trung gian. Cho 1 quần thể ban
đầu P: 0,3DD : 0,4Dd : 0,3dd Sau 3 thế hệ tự
phối, tỉ lệ các kiểu hình của quần thể là:
A. 52,5% hoa đỏ : 47,5% hoa trắng
B. 47,5% hoa đỏ : 52,5% hoa trắng
C. 55% hoa đỏ : 45% hoa trắng
D. 45% hoa đỏ : 55% hoa trắng
Câu 771: Cho biết D: hoa đỏ, d: hoa trắng,
không có tính trung gian. Cho 1 quần thể ban
đầu P: 0,3 DD : 0,4 Dd : 0,3 dd Phát biểu nào
sau đây đúng khi quần thể trên là quần thể tự
phối?
A. Tỉ lệ kiểu gen Dd tăng dần qua các thế hệ
B. Tỉ lệ của DD và dd luôn luôn bằng nhau ở
mỗi thế hệ tiếp theo.
C. Tỉ lệ của DD giảm dần qua các thế hệ
D. Tỉ lệ của dd giảm dần qua các thế hệ.
Câu 772: Cho 1 quần thể có cấu trúc di truyền
như sau: P: 0,1 AA : 0,7 Aa : 0,2 aa. Cấu trúc
quần thể ở thế hệ F3 nếu quần thể xảy ra quá
trình nội phối là
A.36,25% AA : 17,5% Aa : 46,25% aa
B. 46,25% AA : 17,5% Aa : 36,25% aa
C. 40,625% AA : 8,75% Aa : 50,625% aa
D. 50,625% AA : 8,75% Aa : 40,625% aa.
Câu 773: Một quần thể P có tỉ lệ 2% AA và
80% Aa; còn lại là tỉ lệ của aa. Biết A: quả tròn,
a: quả dài. Sau 4 thế hệ tự phối bắt buộc, tỉ lệ
của kiểu hình quả dài trong quần thể là
A. 39,5% B. 37% C. 45% D. 55,5%.
Câu 774: Ở một quần thể sau 3 thế hệ tự phối,
tỉ lệ thể dị hợp của quần thể bằng 8%. Biết rằng
ở thế hệ xuất phát quần thể có 20% số cá thể
đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn
so với cánh ngắn. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình
của quần thể trước khi xảy ra quá trình tự phối
nói trên?
A. 36% cánh dài : 64% cánh ngắn
B. 64% cánh dài : 36% cánh ngắn
C. 84% cánh dài : 16% cánh ngắn
D. 84% cánh ngắn : 16% cánh dài
Câu 775: Cho biết P: 100% Aa. Sau các thế hệ
tự phối (nội phối), tỉ lệ kiểu gen ở F3 là
A. 0,125 AA : 0,4375 Aa: 0,4375 aa
B. 0,4375 AA : 0,4375 Aa : 0,125 aa
C. 0,4375 AA : 0,125 Aa : 0,4375 aa
D. 0,4 AA : 0,1 Aa : 0,5 aa
Câu 776: Cho biết gen A: hoa đỏ trội hoàn toàn
so với gen a: hoa trắng. Quần thể ban đầu có
0,4375AA + 0,5625aa = 1, trải qua 6 thế hệ tự
phối thì tỉ lệ kiểu hình của quần thể sau quá trình
này là
A. 5% hoa đỏ : 25% hoa trắng
B. 43,75% hoa đỏ : 56,25% hoa trắng
C. 50% hoa đỏ : 50% hoa trắng
D. 87,5% hoa đỏ : 12,5% hoa trắng
Câu 777: Một quần thể ban đầu có tỉ lệ của
kiểu gen aa bằng 0,1; còn lại là 2 kiểu gen AA
và Aa. Sau 5 thế hệ tự phối bắt buộc, tỉ lệ của
thể dị hợp trong quần thể còn lại là 0,01875.
Hãy xác định tỉ lệ các kiểu gen của quần thể ban
đầu
A. 0,3 AA + 0,6 Aa + 0,1 aa = 1
B. 0,6 AA + 0,3 Aa + 0,1 aa = 1
C. 0,0375 AA + 0,8625 Aa + 0,01 aa = 1
D. 0,8625 AA + 0,0375 Aa + 0,01 aa = 1.
Câu 778: Cho quần thể có cấu trúc di truyền
là: 0,7Aa : 0,3aa. Sau khi trải qua 3 thế hệ tự
phối thì tỉ lệ của kiểu gen Aa trong quần thể là
A. 30,625% B. 8,75%
C. 1,375% D.60,625%
Câu 779: Một quần thể xuất phát có tỉ lệ của
thể dị hợp bằng 60%. Sau 1 số thế hệ tự phối
liên tiếp, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể còn
bằng 0,0375. Số thế hệ tự phối của quần thể nói
trên bằng
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 110
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 780: Một quần thể ban đầu có 2000 cây,
trong đó có 1500 cây mang kiểu gen dị hợp Aa.
Sau một số thế hệ tự thụ phấn bắt buộc, tỉ lệ của
các thể đồng hợp trong quần thể bằng 90,625%.
Số thế hệ tự thụ phấn bắt buộc đã xảy ra là
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2.
Câu 781: (C2011) Ở một loài thực vật, allele A
quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a
quy định hoa vàng. Cho cây (P) có kiểu gen Aa
tự thụ phấn thu được F1; tiếp tục cho các cây F1
tự thụ phấn thu được F2. Biết rằng không có đột
biến xảy ra, số cây con được tạo ra, khi các cây
F1 tự thụ phấn là tương đương nhau, Tính theo lí
thuyết, cây có kiểu hình đỏ ở F2 chiếm tỉ lệ
A. 50,0% B. 37,5% C. 62,5% D. 75,0%
Câu 782: (C2011) Ở một loài thực vật, allele A
quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a
quy định hoa vàng. Thế hệ xuất phát (P) của một
quần thể tự thụ phấn có tần số các kiểu gen là
0,6AA : 0,4Aa. Biết rằng không có các yếu tố
làm thay đổi tần số allele của quần thể tính theo
lí thuyết, tỉ lệ cây hoa đỏ ở F1 là
A. 90% B. 96% C. 32% D. 64%
Câu 783: (Đ2010) Một quần thể thực vật có tỉ
lệ các kiểu gene ở thế hệ xuất phát (P) là
0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa. Tính theo lí thuyết, tỉ
lệ các kiểu gene của quần thể này sau ba thế hệ
tự thụ phấn bắt buộc (F3) là
A. 0,375AA : 0,100Aa : 0,525aa.
B. 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa.
C. 0,425AA : 0,050Aa : 0,525aa.
D. 0,35AA : 0,20Aa : 0,45aa.
Câu 784: (Đ2011) Từ một quần thể thực vật
ban đầu (P), sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì thành
phần kiểu gen của quần thể là 0,525AA :
0,050Aa : 0,425aa. Cho rằng quần thể không
chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, tính
theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của (P) là
A. 0,400AA : 0,400Aa : 0,200aa
B. 0,250AA : 0,400Aa : 0,350aa
C. 0,350AA : 0,400Aa : 0,250aa
D. 0,375AA : 0,400Aa : 0,225aa
Câu 785: (Đ2013) Ở một loài thực vật, xét một
gene có 2 alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn
toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ
xuất phát (P) của một quần thể thuộc loài này có
tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, ở F3 cây có kiểu gene
dị hợp chiếm tỉ lệ 7,5%. Theo lí thuyết, cấu trúc
di truyền của quần thể này ở thế hệ P là
A. 0,1AA + 0,6Aa +0,3aa = 1
B. 0,3AA + 0,6Aa +0,1aa = 1
C. 0,6AA + 0,3Aa +0,1aa = 1
D. 0,7AA + 0,2Aa +0,1aa = 1
2. Quần thể ngẫu phối
Câu 786: Điều kiện để 1 quần thể từ chưa cân
bằng chuyển sang trạng thái cân bằng về di
truyền là
A. cho các cá thể giao phối
B. giảm bớt thể đồng hợp trội
C. giảm bớt thể dị hợp
D. giảm bớt thể đồng hợp lặn.
Câu 787: Trong 1 quần thể giao phối, tỉ lệ các
kiểu gene AA: Aa: aa có tỉ lệ lần lượt bằng 1 : 2
: 2. Tần số của mỗi allele trong quần thể trên là
A. A = 0,4, a = 0,6 B. A = 0,3, a = 0,7
C. A = 0,6, a = 0,4 D. A = 0,7, a = 0,3
Câu 788: Cho biết: AA: lông đen, Aa: lông
đốm, aa: lông trắng. Một quần thể gà có 410 con
lông đen, 580 con lông đốm và 10 con lông
trắng. Tần số tương đối của mỗi allele A và a là
A. 0,7A; 0,3a B. 0,3A; 0,7a
C. 0,42A; 0,48a D. 0,48A; 0,42
Câu 789: Một quần thể thực vật cân bằng có
36% số cây có quả đỏ, còn lại là quả vàng. Biết
A: quả đỏ, a: quả vàng. Tần số tương đối của
mỗi allele A và a trong quần thể là
A. A = 0,6; a = 0,4 B. A = 0,4; a = 0,6
C. A = 0,2; a = 0,8 D. A = 0,8; a = 0,2
Câu 790: Cho biết: D: lông dài, d: lông ngắn.
Tần số của D = 0,75. Khi quần thể cân bằng thì
tỉ lệ KH của quần thể là:
A. 75% lông dài : 25% lông ngắn
B. 25% lông dài : 75% lông ngắn
C. 6,25% lông dài : 93,75% lông ngắn
D. 93,75% lông dài : 6,25% lông ngắn.
Câu 791: Một quần thể đang ở trạng thái cân
bằng về di truyền, số cá thể lông xám chiếm
51%, còn lại là số cá thể lông trắng. Biết gene A:
lông xám, trội hoàn toàn so với gene a: lông
trắng. Tỉ lệ các kiểu gene của quần thể trên là
A. 9% AA : 49% Aa : 42% aa
B. 42% AA : 9% Aa : 49% aa
C. 49% AA : 42% Aa : 9% aa
D. 9% AA : 42% Aa : 49% aa.
Câu 792: Ở người, bệnh bạch tạng do gene d
gây ra. Những người bạch tạng được gặp với tần
số khoảng 1/20000. Tỉ lệ phần trăm số người ở
thể dị hợp Dd là bao nhiêu?
A. Khoảng 2,5% B. Khoảng 1,25%
C. Khoảng 0,6951% D. Khoảng 1,4%.
Câu 793: Trong một quần thể cân bằng, người
ta xác định có 20,25% số cá thể có lông dài và
còn lại là lông ngắn. Biết A: lông ngắn, a: lông
dài. Tỉ lệ A/a của quần thể trên là bao nhiêu?
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 111
A. 0,80 B. 1,25 C. 1,22 D. 0,85
Câu 794: Cho 3 quần thể giao phối: Quần thể I:
0,25 AA : 0,1 Aa : 0,65 aa, quần thể II: 0,3 AA :
0,7 aa, quần thể III: 0,6 Aa: 0,4 aa. Kết luận
đúng về 3 quần thể trên là
A. cả 3 quần thể đều cân bằng
B. chỉ có quần thể II cân bằng
C. chỉ có quần thể III cân bằng
D. tần số của mỗi allele tương ứng ở 3 quần
thể giống nhau.
Câu 795: Ở 1 quần thể, biết gene D qui định
hoa đỏ, trội không hoàn toàn so với gene d qui
định màu hoa trắng. Hoa hồng là tính trạng trung
gian. Cho 1 quần thể có cấu trúc di truyền như
sau: 0,25 DD, 0,40 Dd, 0,35 dd. Tỉ lệ các kiểu
hình của quần thể trên khi đạt trạng thái cân
bằng là bao nhiêu?
A. 30,25% hoa đỏ : 49,5% hoa hồng : 20,25%
hoa trắng
B. 20,25% hoa đỏ : 49,5% hoa hồng : 30, 25%
hoa trắng
C. 25% hoa đỏ : 40% hoa hồng : 35% hoa
trắng
D. 27,5% hoa đỏ : 46,25% hoa hồng : 26,25%
hoa trắng.
Câu 796: Một quần thể giao phối có tỉ lệ kiểu
gene aa là 0,2; còn lại là tỉ lệ của các thể dị hợp.
Khi quần thể nói trên cân bằng thì tỉ lệ của các
kiểu gene trong quần thể là
A. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa
B. 0,48AA : 0,36Aa : 0,16aa
C. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa
D. 0,48AA : 0,16Aa : 0.36aa
Câu 797: (TN2013) Quần thể ngẫu phối nào sau
đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,49AA : 0,50Aa : 0,01aa.
B. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa.
C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa.
D. 0,25AA : 0,59Aa : 0,16aa.
Câu 798: Cho 1 quần thể giao phối ở thế hệ
xuất phát P: 0,6 Aa : 0,4aa. Nếu đến F3, số cá thể
trong quần thể bằng 1000 thì số cá thể của từng
kiểu gen là bao nhiêu?
A. 90 AA, 420 Aa, 490 aa
B. 360 AA, 480 Aa, 160 aa
C. 90 AA, 490 Aa, 420 aa
D. 480 AA, 360 Aa, 160 aa
Câu 799: Ở một quần thể thực vật được xem là
cân bằng, biết A: hoa đỏ trội hoàn so với a: hoa
trắng. Biết rằng trong tổng số 3000 cây có trong
quần thể thì số cây có hoa đỏ chiếm 1530 cây.
Tần số của mỗi allele A và a trong quần thể nói
trên bằng
A. A = 0,8; a = 0,2 B. A = 0,3; a = 0,7
C. A = 0,2; a = 0,8 D. A = 0,6; a = 0,4.
Câu 800: Một nhóm quần thể người, nhóm máu
O chiểm tỉ lệ 48,35 %, nhóm máu B chiển tỉ lệ
27,49 %, nhóm máu A có tỉ lệ 19,46 %. Tần số
tương đối các allele IA
, IB
, IO
trong quần thể là
A. IA
= 0.13, IB
= 0.18 , IO
= 0.69
B. IA
= 0.18, IB
= 0.13 , IO
= 0.69
C. IA
= 0.26, IB
= 0.17 , IO
= 0.57
D. IA
= 0.17, IB
= 0.26 , IO
= 0.57
Câu 801: Cho quần thể có tỉ lệ các kiểu gene
như sau: P: 0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3 aa. Tần số của
mỗi allele trong quần thể là
A.Tần số A = 0,5, tần số a = 0,5
B.Tần số A = 0,3, tần số a = 0,7
C.Tần số A = 0,4, tần số a = 0,6
D.Tần số A = 0,7, tần số a = 0,3.
Câu 802: Một quần thể đã ở trạng thái cân bằng
có tần số của mỗi allele như sau: 0,8D và 0,2d.
Tỉ lệ kiểu gene của quần thể trên là
A. 0,04 DD : 0,32 Dd : 0,64 dd
B. 0,32 DD : 0,64 Dd : 0,04 dd
C. 0,64 DD : 0,32 Dd : 0,04 dd
D. 0,32 DD : 0,04 Dd : 0,64 dd.
Câu 803: (Đ2007) Quần thể nào sau đây đã đạt
trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa
B. 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa
C. 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa
D. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa.
Câu 804: Giả sử một quần thể giao phối ở trạng
thái cân bằng di truyền có 10000 cá thể, trong
đó 100 cá thể có kiểu gene aa, số cá thể có kiểu
gene dị hợp Aa trong quần thể sẽ là
A. 900 B. 1800 C. 8100 D. 9900.
Câu 805: (Đ2008) Một quần thể giao phối ở
trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gene có 2
allele (A và a), người ta thấy số cá thể đồng hợp
trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ
% số cá thể dị hợp trong quần thể này là
A. 18,75% B. 56,25%
C. 37,5% D. 3,75%.
Câu 806: (Đ2008) Một loài thực vật, gene trội
A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Một
quần thể của loài trên ở trạng thái cân bằng di
truyền có 75% số cây quả đỏ và 25% số cây quả
vàng. Tần số tương đối của các allele A và a
trong quần thể là
A. 0,2A và 0,8a. B. 0,4A và 0,6a
C. 0,5A và 0,5a D. 0,6A và 0,4a
Câu 807: Ở đậu Hà Lan, hạt trơn là trội hoàn
toàn so với hạt nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với
đậu hạt hạt nhăn được F1 đồng tính hạt trơn.
Cho F1 tạp giao, F2 phân tính 3 hạt trơn:1 hạt
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 112
nhăn. Cho các cây hạt hạt trơn F2 giao phấn thì
đời con có thể thế nào?
A. 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn
B. 5 hạt trơn : 3 hạt nhăn
C. 8 hạt trơn : 1 hạt nhăn
D. 5 hạt trơn : 1 hạt nhăn
Câu 808*: Với 1 gene nằm trên NST thường.
Trong đó B quy định tính trạng hoa đỏ, b quy
định tính trạng hoa vàng, gene trội là trội hoàn
toàn. Tiến hành lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa
đỏ ở F1 được toàn cây hoa đỏ, sau đó cho các
cây F1 tạp giao ở F2 thu được cả cây hoa đỏ lẫn
cây hoa vàng. Hãy cho biết tỉ lệ phân tính ở F2?
A. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng
B. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa vàng
C. 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng
D. 1 cây hoa đỏ :1 cây hoa vàng
Câu 809: (C2010) Theo quan niệm hiện đại, về
mặt di truyền học, mỗi quần thể giao phối được
đặc trưng bởi
A. số lượng nhiễm sắc thể của các cá thể trong
quần thể.
B. tần số tương đối các allele và tần số kiểu
gene của quần thể.
C. số lượng các cá thể có kiểu gene dị hợp của
quần thể.
D. số lượng các cá thể có kiểu gene đồng hợp
trội của quần thể.
Câu 810: (C2010) Một quần thể ban đầu có cấu
trúc di truyền là: 0,6AA : 0,4Aa. Sau một thế hệ
ngẫu phối, người ta thu được ở đời con 8000 cá
thể. Tính theo lí thuyết, số cá thể có kiểu gene dị
hợp ở đời con là
A. 7680. B. 2560.
C. 5120. D. 320.
Câu 811: (Đ2010NC) Một quần thể ngẫu phối,
ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gene là
0,36BB+0,48Bb+0,16bb=1.
Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu
gene dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản
cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gene đồng
hợp thì
A. allele trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn
khỏi quần thể.
B. tần số allele trội và tần số allele lặn có xu
hướng bằng nhau.
C. tần số allele trội và tần số allele lặn có xu
hướng không thay đổi.
D. allele lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn
khỏi quần thể.
Câu 812: (Đ2010) Ở một loài thực vật giao
phấn, xét một gene có 2 allele, allele A qui định
hoa màu đỏ trội không hoàn toàn so với allele a
qui định hoa màu trắng, thể dị hợp về cặp gene
này có hoa màu hồng. Quần thể nào sau đây của
loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và
các cây có hoa màu hồng
B. Quần thể gồm tất cả các cây có hoa màu
hồng
C. Quần thể gồm tất cả các cây đều có hoa
màu đỏ
D. Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và
các cây có hoa màu trắng
Câu 813*: Với 2 gene allele A và a nằm trên
nhiễm sắc thể thường, A quy định tính trạng hoa
vàng, a quy định tính trạng hoa trắng, gene trội
là trội hoàn toàn. Tiến hành lai giữa cây hoa
vàng với cây hoa trắng ở F1 được toàn cây hoa
vàng với cây hoa trắng, sau đó cho các cây F1
tạp giao ở F2 sẽ thu được tỉ lệ phân tính như thế
nào?
A. 15 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng
B. 9 cây hoa trắng : 7 cây hoa vàng
C. 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng
D. 7 cây hoa trắng : 9 cây hoa vàng
Câu 814: (C2011) Ở một loài thực vật, allele A
quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với allele a
quy định hoa trắng.Thế hệ ban đầu (P) của một
quần thể có tần số các kiểu gene là 0,5Aa :
0,5aa. Các cá thể của quần thể ngẫu phối và
không có các yếu tố làm thay đổi tần số allele,
tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F1 là
A. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng
B. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng
C. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng
D. 7 cây hoa đỏ : 9 cây hoa trắng.
Câu 815: (C2011) Ở một loài thực vật lưỡng
bội, xét hai cặp gene Aa và Bb nằm trên hai cặp
nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu một quần
thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di
truyền về cả hai cặp gene trên, trong đó tần số
của allele A là 0,2; tần số của allele B là 0,4 thì
tỉ lệ kiểu gene AABb là
A. 0,96% B. 0,04%
C. 1,92% D. 3,25%
Câu 816: (Đ2011) Trong một quần thể thực vật
giao phấn, xét một locus có hai allele, allele A
quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a
quy định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có
kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25%. Sau một thế
hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các
nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp ở thế hệ
con chiếm tỉ lệ 16%. Tính theo lí thuyết, thành
phần kiểu gene của quần thể (P) là
A. 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa
B. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa
C. 0,30AA : 0,45Aa : 0,25aa
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 113
D. 0,10AA : 0,65Aa : 0,25aa
3. Câu hỏi tổng hợp
Câu 817: Ở đậu Hà Lan, hạt trơn là trội hoàn
toàn so với hạt nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với
đậu hạt hạt nhăn được F1 đồng tính hạt trơn.
Cho F1 tạp giao, F2 phân tính 3 hạt trơn:1 hạt
nhăn. Cho F2 tự thụ phấn thì F3 có thể thế nào?
A. 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn
B. 5 hạt trơn : 3 hạt nhăn
C. 8 hạt trơn : 1 hạt nhăn
D. 1 hạt trơn : 1 hạt nhăn
Câu 818: Quần thể nào trong các quần thể nêu
dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?
Quần
thể
Tần
số kiểu
gene AA
Tần
số kiểu
gene Aa
Tần số kiểu
gene aa
1 1 0 0
2 0 1 0
3 0 0 1
4 0,2 0,5 0,3
A. Quần thể 2 và 4 B. Quần thể 1 và 3
C. Quần thể 3 và 4 D. Quần thể 1 và 2
Câu 819: (Đ2011NC) Ở gà, allele A quy định
tính trạng lông vằn trội hoàn toàn so với allele a
quy định tính trạng lông nâu. Cho gà mái lông
vằn giao phối với gà trống lông nâu (P), thu
được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 gà lông
vằn : 1 gà lông nâu. Tiếp tục cho F1 giao phối
với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo
tỉ lệ 1 gà lông vằn : 1 gà lông nâu. Phép lai (P)
nào sau đây phù hợp với kết quả trên?
A. Aa  aa. B. AA  aa.
C.XA
Xa
 Xa
Y D. Xa
Xa
 XA
Y
4. Xác định số loại giao tử, kiểu gene trong
quần thể
Câu 820: Gene D: quả dài, trội hoàn toàn so với
gene d: quả ngắn; Gene N: hạt nâu, trội hoàn
toàn so với gene n: hạt trắng. Hai cặp gene nói
trên nằm cùng một cặp NST tương đồng. Số
kiểu gene dị hợp về hai cặp gene là:
A. 2 kiểu B. 4 kiểu C. 1 kiểu D. 8 kiểu
Câu 821: (C2010) Trong quần thể ngẫu phối
của một loài động vật lưỡng bội, xét một gene
có 5 allele nằm trên nhiễm sắc thể thường. Biết
không có đột biến mới xảy ra, số loại kiểu gene
tối đa có thể tạo ra trong quần thể này là
A. 4. B. 6. C. 15. D. 10.
Câu 822: (C2012) Ở một loài thú, locus gen quy
định màu sắc lông gồm 2 allele, trong đó các
kiểu gen khác nhau về locus này quy định các
kiểu hình khác nhau; locus gen quy định màu
mắt gồm 2 allele, allele trội là trội hoàn toàn.
Hai locus này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc
thể thường. Cho biết không xảy ra đột biến, theo
lí thuyết, số loại kiểu gen và số loại kiểu hình tối
đa về hai locus trên là
A. 10 kiểu gen và 4 kiểu hình.
B. 10 kiểu gen và 6 kiểu hình.
C. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình.
D. 9 kiểu gen và 6 kiểu hình.
Câu 823: Trong một quần thể giao phối nếu
một gene có 3 allele a1, a2, a3 thì sự giao phối tự
do sẽ tạo ra
A. 8 loại tổ hợp gene. B. 6 loại tổ hợp gene.
C. 10 loại tổ hợp gene. D. 4 loại tổ hợp gene.
Câu 824*: Ở ruồi giấm đoạn 16A nằm trên
nhiễm sắc thể giới tính X bị lặp đoạn làm cho
mắt lồi thành mắt dẹt. Nếu chỉ xẩy ra hiện tượng
lặp đoạn 16A một lần và hai lần thì trong quần
thể ruồi mắt dẹt có bao nhiêu kiểu gene?
A. 5 B. 9 C. 3 D. 7
Câu 825: Ở người có 3 gen, gen thứ nhất có 2
allele nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi
gen đều có hai allele nằm trên NST X , không có
allele trên Y, các gen trên X liên kết hoàn toàn
với nhau. Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về
các locus trên trong quần thể người là:
A. 30 B. 42 C. 15 D. 27
Câu 826: (Đ2010) Ở một quần thể ngẫu phối,
xét hai gene: Gene thứ nhất có 3 allele, nằm trên
đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới
tính X; Gene thứ hai có 5 allele, nằm trên nhiễm
sắc thể thường. Trong trường hợp không xảy ra
đột biến, số loại kiểu gene tối đa về cả hai gene
trên có thể được tạo ra trong quần thể này là
A. 45 B. 90 C. 15 D. 135
Câu 827: (Đ2011) Trong quần thể của một loài
thú, xét hai locus: locus một có 3 allele là A1,
A2, A3; locus hai có 2 allele là B và b. Cả hai
locus đều nằm trên đoạn không tương đồng của
nhiễm sắc thể giới tính X và các allele của hai
locus này liên kết không hoàn toàn. Biết rằng
không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, số
kiểu gen tối đa về hai locus trên trong quần thể
này là:
A.18 B. 36 C.30 D. 27
Câu 828*: (Đ2012) Trong quần thể của một loài
động vật lưỡng bội, xét một locus có ba allele
nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X
và Y. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí
thuyết, số loại kiểu gene tối đa về locus trên
trong quần thể là
A. 12. B. 15. C. 6. D. 9.
Câu 829: (Đ2012) Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8.
Trên mỗi cặp NST thường xét hai cặp gene di
hợp, trên cặp NST giới tính xét một gene có hai
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 114
allele nằm ở vùng không tương đồng của NST
giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi
các ruồi đực có kiểu gene khác nhau về các gene
đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao
nhiêu loại tinh trùng?
A. 128. B. 192. C. 24. D. 16.
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Câu 830: (C2012) Một quần thể giao phối đang
ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gene có
2 allele là A và a, trong đó số cá thể có kiểu
gene đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16%. Tần số
các allele A và a trong quần thể này lần lượt là
A. 0,42 và 0,58 B. 0,4 và 0,6
C. 0,38 và 0,62 D. 0,6 và 0,4
Câu 831: (C2012) Tần số các allele của một
gene ở một quần thể giao phối là 0,4A và 0,6a
đột ngột biến đổi thành 0,8A và 0,2a. Quần thể
này có thể đã chịu tác động của nhân tố tiến hóa
nào sau đây?
A. Đột biến.
B. Chọn lọc tự nhiên.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên.
D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 832: (C2012) Ở một loài thực vật, allele A
quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele quy
định hoa trắng. Một quần thể của loài này đang
ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số cây
hoa đỏ. Chọn ngẫu nhiên hai cây hoa đỏ, xác
suất để cả hai cây được chọn có kiểu gene dị hợp
tử là
A. 14,06% B. 56,25% C. 75,0% D. 25%
Câu 833: (C2012) Một quần thể thực vật ở thể
hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gene 0,4AA
: 0,4Aa : 0,2aa. Nếu xảy ra tự thụ phấn thì theo lí
thuyết, thành phần kiểu gene ở F2 là
A. 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa.
B. 0,575AA : 0,05Aa : 0,375aa.
C. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.
D. 0,55AA : 0,1Aa : 0,35aa.
Câu 834: (Đ2012) Ở người, một gene trên NST
thường có hai allele: allele A quy định thuận tay
phải trội hoàn toàn so với allele a quy định thuận
tay trái. Một quần thể người đang ở trạng thái
cân bằng di truyền có 64% số người thuận tay
phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn
với một người đàn ông thuận tay phải thuộc
quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng
của cặp vợ chồng này thuận tay phải là
A. 37,5%. B. 43,75%. C. 62,5%. D. 50%.
Câu 835: (Đ2012) Ở một quần thể thực vật
lưỡng bội, xét một gene có hai allele nằm trên
NST thường: allele A quy định hoa đỏ trội hoàn
toàn so với allele a quy định hoa trắng. Khi quần
thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có
số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 4%. Cho toàn bộ các
cây hoa đỏ trong quần thể đó giao phấn ngẫu
nhiên với nhau, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu
được ở đời con là:
A. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
B. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
C. 24 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
Câu 836: (Đ2012) Ở một loài động vật, màu
sắc lông do một gene có hai allele nằm trên NST
thường quy định. Kiểu gene AA quy định lông
xám, kiểu gene Aa quy định lông vàng và kiểu
gene aa quy định lông trắng. Cho các trường hợp
sau:
(1) Các cá thể lông xám có sức sống và khả
năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức
sống và khả năng sinh sản bình thường.
(2) Các cá thể lông vàng có sức sống và khả
năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức
sống và khả năng sinh sản bình thường.
(3) Các cá thể lông trắng có sức sống và khả
năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức
sống và khả năng sinh sản bình thường.
(4) Các cá thể lông trắng và các cá thể lông
xám đều có sức sống và khả năng sinh sản
kém như nhau, các cá thể lông vàng có sức
sống và khả năng sinh sản bình thường.
Giả sử một quần thể thuộc loài này có
thành phần kiểu gene là 0,25AA + 0,5Aa +
0,25aa = 1. Chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng
làm thay đổi tần số allele của quần thể trong các
trường hợp:
A. (1), (3) B. (3), (4)
C. (2), (4) D. (1), (2).
Câu 837: (Đ2012) Ở một quần thể, cấu trúc di
truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau:
F1 : 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa
F2 : 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa
F3 : 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa
F4 : 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa
Cho biết các kiểu gene khác nhau có sức sống
và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả
năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau
đây?
A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Đột biến gene.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên
D. Giao phối ngẫu nhiên.
Câu 838: (Đ2012NC) Ở đậu Hà Lan, allele A
quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a
quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần
chủng giao phấn với cây thân thấp, thu được F1.
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 115
Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Tiếp tục cho
các cây F2 tự thụ phấn cho được F3. Biết rằng
không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, tỉ lệ phân li
kiểu hình ở F3 là:
A. 1 cây thân cao: 1 cây thân thấp
B. 3 cây thân cao: 5 cây thân thấp
C. 3 cây thân cao: 1 cây thân thấp
D. 5 cây thân cao: 3 cây thân thấp
Câu 839: (Đ2012NC) Ở một loài thực vật lưỡng
bội, khi lai hai cây hoa trắng thuần chủng với
nhau, thu được F1 toàn cây hoa trắng. Cho F1
giao phấn với nhau thu được F2 gồm 81,25% cây
hoa trắng và 18,75% cây hoa đỏ. Cho F1 giao
phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2 thu được đời
con. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý
thuyết, ở đời con số cây có kiểu gene đồng hợp
tử lặn về hai cặp gene trên chiếm tỉ lệ
A. 1/12 B. 1/24 C. 1/8 D. 1/16
Câu 840: (C2013) Ở một loài sinh vật, xét một
gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen là
A và a. Một quần thể của loài này đang ở trạng
thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gen đồng
hợp trội bằng hai lần tần số kiểu gen dị hợp.
Theo lí thuyết, tần số alen A và a của quần thể
này lần lượt là
A. 0,2 và 0,8 B. 0,33 và 0,67
C. 0,67 và 0,33 D. 0,8 và 0,2
Câu 841: (C2013) Ở đậu Hà Lan, alen A quy
định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy
định thân thấp. Cho cây thân cao (P) tự thụ
phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và
25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao
F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lí
thuyết, thu được đời con có kiểu hình phân li
theo tỉ lệ
A. 3 cây thân thấp : 1 cây thân cao
B. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp
C. 1 cây thân cao : 1 cây thân thấp
D. 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp
Câu 842: (Đ2013) Ở một loài động vật, gene
quy định độ dài cánh nằm trên nhiễm sắc thể
thường có 2 alen, alen A quy định cánh dài trội
hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn. Cho
các con đực cánh dài giao phối ngẫu nhiên với
các con cái cánh ngắn (P), thu được F1 gồm 75%
số con cánh dài, 25% số con cánh ngắn. Tiếp tục
cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí
thuyết, ở F2 số con cánh ngắn chiếm tỉ lệ
A. 39/64 B. 1/4
C. 3/8 D. 25/64
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 281
GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
Câu 767: A
Tỉ lệ dị hợp sau 5 thế hệ: 100%.(1/2)5
= 3,125% => Đáp án A.
Câu 768: C
Tỉ lệ dị hợp sau 3 thế hệ: 100%.(1/2)3
= 12,5% = 0,125 => Đáp án C.
Câu 769: D
Không có khả năng sinh sản, tức là không đóng góp gì, ảnh hưởng gì về mặt di truyền với quần thể.
Nên ta có: 0,45AA : 0,3Aa : 0,25aa <=> 0,45AA : 0,3Aa : 0,25aa = 0,45AA : 0,3Aa = 0,6AA :
0,4Aa. Như vậy, sau một thế hệ tự thụ, tỉ lệ dị hợp còn: 0,4.1/2 = 0,2 => Đáp án D.
Câu 770: A
Tỉ lệ dị hợp sau 3 thế hệ tự phối còn: 0,4.(1/2)3
= 0,05, suy ra tỉ lệ dị hợp đã chuyển sang trạng thái
đồng hợp là: 0,4 – 0,05 = 0,35.
Vậy tỉ lệ đồng hợp lặn trong quần thể sau 3 thế hệ tự thụ là: 0,3 + 0,35/2 = 0,475 = 47,5% hoa trắng.
Suy ra đáp án A.
Câu 771: B
Câu 772: C
Tỉ lệ dị hợp sau 3 thế hệ tự phối còn: 0,7.(1/2)3
= 0,0875, suy ra tỉ lệ dị hợp đã chuyển sang trạng
thái đồng hợp là: 0,7 – 0,0875 = 0,6125.
Vậy tỉ lệ đồng hợp lặn trong quần thể sau 3 thế hệ tự thụ là: 0,2 + 0,6125/2 = 0,50625 = 50,625%.
Suy ra đáp án C.
Câu 773: C
Tỉ lệ đồng hợp lặn trong quần thể ở thế hệ xuất phát là: 100% - 2% - 80% = 18% = 0,18.
Tỉ lệ dị hợp sau 4 thế hệ tự phối còn: 0,8.(1/2)4
= 0,05, suy ra tỉ lệ dị hợp đã chuyển sang trạng thái
đồng hợp là: 0,8 – 0,05 = 0,75.
Vậy tỉ lệ đồng hợp lặn trong quần thể sau 4 thế hệ tự thụ là: 0,18 + 0,75/2 = 0,555 = 55,5% quả dài.
Suy ra đáp án D.
Câu 774: C
Tỉ lệ dị hợp của quần thể ở thế hệ xuất phát là: 8% : (1/2)3
= 64% = 0,64.
Vậy tỉ lệ đồng lặn (cơ thể mang tính trạng lặn) của cơ quần thể ở thế hệ xuất phát là: 1 – 0,64 – 0,2
= 0,16 = 16% cánh ngắn.
Câu 775: C
Câu 776: B
Câu 777: A
Tỉ lệ dị hợp của quần thể ở thế hệ xuất phát là: 0,01875 : (1/2)5
= 0,6. Suy ra đáp án A.
Câu 778: B
0,7.(1/2)3
= 0,0875
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 282
Câu 779: B
Tỉ lệ dị hợp của quần thể thế hệ xuất phát là: 60% = 0,6.
Suy ra tỉ lệ dị hợp đã giảm: 0,6 : 0,0375 = 16 = 24
lần. Vậy quần thể đã trải qua 4 thế hệ tự phối.
Câu 780: C
Tỉ lệ cây dị hợp của quần thể ở thế hệ xuất phát là: 1500/2000 = 0,75.
Tỉ lệ dị hợp của quần thể sau các thế hệ tự thụ là: 100% - 90,625% = 9,375% = 0,09375.
Vậy tỉ lệ dị hợp đã giảm: 0,75 : 0,09375 = 8 = 23
. Vậy quần thể đã trải qua 3 thế hệ tự thụ phấn.
Câu 781: C
Sau 2 thế hệ tự thụ, tỉ lệ dị hợp Aa còn: 100%.(1/2)2
= 25%.
Tỉ lệ đồng hợp lặn (hoa vàng) ở F2 là: (100% - 25%)/2 = 37,5%. Vậy tỉ lệ hoa đỏ ở F2 là: 100% -
37,5% = 62,5%.
Câu 782: C
Tỉ lệ dị hợp đời con là: 0,4.1/2 = 0,2.
Tỉ lệ dị hợp chuyển sang đồng hợp là: 0,4 – 0,2 = 0,2.
Tỉ lệ đồng hợp lặn (hoa vàng) ở đời con là: 0,2/2 = 0,1.
Vậy tỉ lệ hoa đỏ ở đời con là: 1 – 0,1 = 0,9 = 90%.
Câu 783: C
Tỉ lệ dị hợp sau 3 thế hệ tự thụ là: 0,4.(1/2)3 = 0,05;
Câu 784: C
Tỉ lệ dị hợp của quần thể ở thế hệ xuất phát là: 0,05:(1/2)3
= 0,4.
Tỉ lệ dị hợp đã chuyển sang trạng thái đồng hợp là: 0,4 – 0,05 = 0,35.
Tỉ lệ dị hợp chuyển sang trạng thái đồng hợp trội là: 0,35/2 = 0,175.
Vậy tỉ lệ đồng hợp trội (AA) của quần thể ở thế hệ xuất phát là: 0,525 – 0,175 = 0,35.
Câu 785: A
Thế hệ P có: 9 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng = 0,9 cây hoa đỏ : 0,1 cây hoa trắng. Tỉ lệ dị hợp ở thế
hệ P là: 7,5%:(1/2)3
= 0,075:(1/2)3
= 0,6. Vậy tỉ lệ AA là: 0,9 – 0,6 = 0,3.
Câu 786: A
Câu 787: A
Tỉ lệ allele A là:
1.2 2.1
0,4
(1 2 2).2


 
, vậy tỉ lệ allele a là: 1 – 0,4 = 0,6.
Câu 788: A
fA =
410.2 580.1
0,7
(410 580 10).2


 
=> fa = 1 – 0,7 = 0,3.
Câu 789: C
Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2
AA : 2pqAa : q2
aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1)
Tỉ lệ cây hoa vàng trong quần thể là: 1 – 0,36 = 0,64 = q2
=> q = 0,8.
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 283
Câu 790: D
Có fd = 1 – fD = 1 – 0,75 = 0,25. Vậy tỉ lệ lông ngắn ở đời con là: 0,252 = 0,0625 = 6,25%
Câu 791: D
Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2
AA : 2pqAa : q2
aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1)
Tỉ lệ KH lông trắng là: q2
= 1 – 0,51 = 0,49 => q = 0,7, p = 1 = 0,7 = 0,3.
Suy ra fAA = 0,32
= 0,09 = 9%.
Câu 792: D
Coi quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2
DD : 2pqDd : q2
dd (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1)
Tỉ lệ người bạch tạng là: q2
= 1/20000 => q ≈ 0,007071, p = 0,992929
Vậy tỉ lệ dị hợp trong quần thể là: 2pq = 2.0,007071.0,992929 ≈ 0,014 = 1,4%
Câu 793: C
Do quần thể cân bằng di truyền nên fa = 0,2025 0,45 , suy ra fA = 1 – 0,45 = 0,55. Vậy tỉ lệ A/a
là: 0,55/0,45 ≈ 1,22
Câu 794: D
Câu 795: B
Ta có fD = 0,25 + 0,4/2 = 0,45, suy ra fd = 1 – 0,45 = 0,55. Vậy khi quần thể cân bằng sẽ có cấu
trúc: 0,452
DD : 2.0,45. 0,45Dd : 0,552
dd hay 20,25% đỏ : 49,50% hoa hồng : 30,25% hoa trắng.
Câu 796: C
Ta có: 0,8Aa : 0,2aa. Có fA = 0,8/2 = 0,4, fa = 1 – 0,4 = 0,6. Vậy tỉ lệ các loại KG trong quần thể là:
0,42
AA : 2. 0,4.0,6Aa : 0,62
aa <=> 0,16 AA : 0,48Aa : 0,36aa
Câu 797: C
Câu 798: A
Có fA = 0,6/2 = 0,3, fa = 1 – 0,3 = 0,7. Vậy sau một thế hệ quần thể sẽ cân bằng di truyền và có cấu
trúc: 0,32
AA : 2.0,3.0,7Aa : 0,72
aa <=> 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa <=> 90AA : 420Aa : 490aa.
Câu 799: B
Tỉ lệ cây hoa trắng (aa) trong quần thể là:
3000 1530 1470
0,49
3000 3000

  => fa = 0,49 0,7 , fA = 1 –
0,7 = 0,3.
Câu 800: A
Coi quần thể cân bằng di truyền và gọi tỉ lệ các loại allele IA
, IB
, IO
lần lượt là p, q, r.
Coi quần thể cân bằng di truyền. Khi đó quần thể có cấu trúc:
p2
IA
IA
: 2pr IA
IO
0,1946
q2
IB
IB
: 2qr IB
IO
0,2749
2pq IA
IB
r2
IO
IO
0,4835
Có r2
=0,4835, suy ra r ≈ 0,69.
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 284
Có p2 + 2pr = 0,1946 <=> p2 + 2pr + r2 = 0,1946 + r2 = 0,1946 + 0,4835 = 0,6781 <=> (p + r)2 =
0,6781 <=> p + r ≈ 0,82 => p = 0,13.
Câu 801: A Câu 802: C Câu 803: C
Câu 804: B
Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2
AA : 2pqAa : q2
aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1)
Ta có: q2
= 100/10000 = 0,01 => q = 0,1; p = 1 – 0,1 = 0,9.
Vậy tỉ lệ KG dị hợp ở đời con là: 2pq = 2.0,9.0,1 = 0,18, và có số lượng 0,18.10000 = 1800 cá thể
có KG dị hợp.
Câu 805: C
Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2
AA : 2pqAa : q2
aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1)
Tỉ lệ đồng hợp trội gấp 9 lần tỉ lệ đồng hợp lặn nên ta có: p2
= 9q2
=> p = 3q mà p + q = 1 nên suy
ra p = 0,75; q = 0,25.
Vậy tỉ lệ cá thể dị hợp trong quần thể là: 2pq = 2.0,75.0,25 = 0,375 = 37,5%.
Câu 806: C
Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2
AA : 2pqAa : q2
aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1)
Suy ra p2 = 0,25 => p = 0,5, q = 1 – 0,5 = 0,5.
Câu 807: C
Dễ thấy F2 có tỉ lệ các loại KG cho ra hạt trơn là: 1AA : 2Aa.
Tỉ lệ giao tử mang allele a là:
1.2 1
(1 2)2 3
af  

, fA = 1 – 1/3 = 2/3.
Vậy tỉ lệ KH hạt nhăn ở đời con là: 1/3a.1/3a = 1/9aa, suy ra tỉ lệ hạt trơn là: 1 – 1/9 = 8/9.
Câu 808: C
Con xuất hiện cây hoa vàng (aa) suy ra F1 có cơ thể có khả năng cho a, mà F1 100% cây hoa đỏ
nên F1 có KG AA và Aa. Để cho được F1 có 2 KG AA, Aa thì phép lai P phải là: AA x Aa.
Ta có: P: AA x Aa => F1: 1AA : 1Aa
Tỉ lệ giao tử mang allele a là:
1.1 1
(1 1)2 4
af  

, fA = 1 – 1/4 = 3/4.
Vậy khi F1 tạp giao, tỉ lệ cây hoa vàng ở F2 là: ¼. ¼ = 1/16, suy ra tỉ lệ cây hoa đỏ là: 1 – 1/16 =
15/16.
Câu 809: B
Câu 810: B
Ta có fa = 0,4/2 = 0,2; fA = 1 – 0,2 = 0,8. Sau ngẫu phối quần thể có tỉ lệ Aa là: 2.fA.fa = 2.0,8.0,2 =
0,32; tức sẽ có số lượng 0,32.8000 = 2560
Câu 811: B Câu 812: C
Câu 813: B
P: Vàng x Trắng => F1: Vàng : Trắng
Dễ dàng xác định được F1 thu được là: 1Aa : 1aa
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 285
Tần số allele A là:
1.1 1
(1 1)2 4
Af  

; fa = 1 – ¼ = ¾
Tỉ lệ KH hoa trắng ở F2 là: 3/4a.3/4a = 9/16aa, suy ra tỉ lệ hoa vàng ở F2 là: 1 – 9/16 = 7/16.
Câu 814: D
Tương tự câu trên, suy ra đáp án D.
Câu 815: C
Quán triệt nguyên tắc độc lập, ta chỉ cần tách ra và xét từng gene.
Tỉ lệ AA của quần thể cân bằng là: 0,22 = 0,04; tỉ lệ Bb của quần thể ở trạng thái cân bằng là:
2.0,4.(1-0,4) = 0,48.
Vậy tỉ lệ AABb ở đời con là: 0,48.0,04 = 0,0192 = 1,92%.
Câu 816: A
*Sau một thế hệ ngẫu phối quần thể sẽ cân bằng di truyền theo cấu trúc: p2
AA : 2pqAa : q2
aa (0 ≤
p,q ≤ 1; p + q = 1)
Suy ra tỉ lệ cây thân thấp ở đời con là: q2
= 0,16 => q = 0,4.
*Với quần thể ban đầu: Tỉ lệ allele a trong kiểu gene dị hợp là: 0,4 - 0,25 = 0,15. Vậy tỉ lệ dị hợp là:
0,15.2 = 0,3. (Ứng dụng vấn đề tần số allele không thay đổi qua các thế hệ và làm ngược của tình
huống: Một quần thể có xAA : yAa : zaa thì trong quần thể fa = z + y/2.)
Câu 817: B
Dễ dàng xác định được F2 có tỉ lệ các loại KG: 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa.
Ở thế hệ F3: fAa = 2/4.1/2 = 1/4; tỉ lệ dị hợp chuyển sang đồng hợp là: 2/4 – 1/4 = 1/4.
Vậy tỉ lệ aa ở đời con là: (2/4 – 1/4)/2 + 1/4 = 3/8.
Câu 818: B
Câu 819: D
A. P: Aa x aa => F1: 1Aa : 1aa => F2: 7 vằn : 9 nâu (loại)
B. P: AA x aa => F1: Aa (loại).
C. P: XA
Xa
 Xa
Y => F1: : 1XA
Xa
: 1Xa
Xa
: 1XA
Y : 1Xa
Y
Con đực cho: Tỉ lệ giao tử XA
là: ¼; tỉ lệ giao tử Xa
là ¾.
Con cái cho: Tỉ lệ giao tử XA
là: ¼; tỉ lệ giao tử Xa
là ¼; tỉ lệ giao tử Y là ½.
Vậy F2 sẽ có tỉ lệ các loại KH: 7 vằn : 9 nâu, do:
♀ ♂ ¼ XA
¾ Xa
¼ XA
1/16 (Vằn) 3/16 (Vằn)
¼ Xa
1/16 (Vằn) 3/16 (nâu)
½ Y 2/16 (Vằn) 6/16 (nâu)
D. P: Xa
Xa
 XA
Y => F1: : 1XA
Xa
: 1Xa
Y
Con đực cho: Tỉ lệ giao tử XA
là: ½; tỉ lệ giao tử Xa
là ½.
Con cái cho: Tỉ lệ giao tử Xa
là ½; tỉ lệ giao tử Y là ½.
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 286
Vậy F2 sẽ có tỉ lệ các loại KH: 1 vằn : 1 nâu, do:
♀ ♂ ½ XA
½ Xa
½ Xa
1/4 (Vằn) 1/4 (Nâu)
½ Y 1/4 (Vằn) 1/4 (nâu)
Câu 820: A
Câu 821: C
*Số loại giao tử tối đa là: 5.
*Số KG tối đa trong quần thể là: 5.(5 + 1)/2 = 15.
Câu 822: B
*Xác định số loại KG:
- Số loại giao tử tối đa là: 2.2 = 4.
- Số KG tối đa trong quần thể là: 4.(4 + 1)/2 = 10.
*Xác định số loại KH:
- Gene quy định màu sắc lông có 3 KH tương ứng với 3 loại KG; gene quy định màu mắt có 2 KH.
Vậy số KH tối đa trong quần thể là: 3.2 = 6.
Câu 823: B
*Số loại giao tử tối đa là: 3.
*Số KG tối đa trong quần thể là: 3.(3 + 1)/2 = 6.
Câu 824: B
*Số loại giao tử tối đa là:
- Số loại giao tử X là: 3, bao gồm giao tử bình thường, giao tử lặp đoạn 16A 1 lần, giao tử lặp đoạn
16A 2 lần.
- Số loại giao tử Y là: 1
*Số KG tối đa trong quần thể là:
- Số KG XX: 3.(3 + 1)/2 = 6
- Số KG XY: 3.1 = 3.
Vậy số KG tối đa trong quần thể là: 6 + 3 = 9.
Câu 825: B
Quán triệt nguyên tắc độc lập, ta tách và xử lý từng cặp NST với các gene trên nó.
*Gene nằm trên NST thường sẽ cho: 2(2 + 1)/2 = 3KG.
*Gene nằm trên NST giới tính:
- Số loại giao tử tối đa:
+ Số loại giao tử X là: 2.2 = 4.
+ Số loại giao tử Y là: 1.
- Số loại KG tối đa:
+ Số KG XX: 4.(4 + 1)/2 = 10.
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 287
+ Số KG XY: 4.1 = 4.
Vậy trong quần thể có tối đa là: 3.(10 + 4) = 42 KG.
Câu 826: D
Quán triệt nguyên tắc độc lập, ta tách và xử lý từng cặp NST với các gene trên nó.
*Gene nằm trên NST thường sẽ cho: 5(5 + 1)/2 = 15KG.
*Gene nằm trên NST giới tính:
- Số loại giao tử tối đa:
+ Số loại giao tử X là: 3.
+ Số loại giao tử Y là: 1.
- Số loại KG tối đa:
+ Số KG XX: 3.(3 + 1)/2 = 6.
+ Số KG XY: 3.1 = 3.
Vậy trong quần thể có tối đa là: 15.(6 + 3) = 135 KG.
Câu 827: C
- Số loại giao tử tối đa:
+ Số loại giao tử X là: 3.2 = 6; số loại giao tử Y là: 1.
- Số loại KG tối đa:
+ Số KG XX: 6.(6 + 1)/2 = 21.
+ Số KG XY: 6.1 = 6.
Vậy trong quần thể có tối đa là: 21 + 6 = 27 KG.
Câu 828: B
Số loại giao tử X là: 3; số loại giao tử Y là: 3
Số KG XX là: 3.(3+1)/2 = 6; số KG XY là: 3.3 = 9.
Vậy trong quần thể sẽ có tối đa: 6 + 9 = 15 KG.
Câu 829: C
*Xét mỗi cặp NST thường: Số loại giao tử có thể tạo ra là: 2.2 = 4.
*Xét cặp NST giới tính:
- Số loại giao tử X: 2
- Số loại giao tử Y: 1
Suy ra số loại giao tử có thể được hình thành: 2 + 1 = 3.
Vậy số loại tinh trùng có thể được hình thành là: 4.4.4.3 = 192.
Câu 830: B
Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2
AA : 2pqAa : q2
aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1)
Tỉ lệ KG đồng hợp trội là: p2
= 0,16 => p = 0,4; q = 1 – 0,4 = 0,6.
Câu 831: C
Câu 832: B
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 288
Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2
AA : 2pqAa : q2
aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1)
Tỉ lệ cây hoa trắng là: q2
= 1 – 0,64 = 0,36 => q = 0,6; p = 1 – 0,6 = 0,4.
Vậy, quần thể có cấu trúc: 0,42
AA : 2.0,4. 0,6Aa : 0,62
aa <=> 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa.
Xác suất một cây hoa đỏ chọn được có KG dị hợp là:
0,48 0,48
0,75
(0,16 0,48) 0,64
 

. Vậy cả 2 cây hoa
đỏ được chọn có KG dị hợp là: 0,75.0,75 = 0,5625 = 56,25%.
Câu 833: A
Tỉ lệ KG dị hợp sau một thế hệ tự thụ là: 0,4.1/2 = 0,2.
Câu 834: C
Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2
AA : 2pqAa : q2
aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1)
Tỉ lệ người thuận tay trái là: q2
= 1 – 0,64 = 0,36 => q = 0,6; p = 1 – 0,6 = 0,4.
Vậy, quần thể có cấu trúc: 0,42
AA : 2.0,4. 0,6Aa : 0,62
aa <=> 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa.
Xác suất người chồng thuận tay phải có KG dị hợp là:
0,48 0,48
0,75
(0,16 0,48) 0,64
 

. Vậy cả 2 cây
Có: P: Aa x aa => F1: 1/2Aa : 1/2aa, tức ½ sinh ra con thuận tay trái.
XS cặp vợ chồng đó sinh ra con thuận tay trái là: 0,75.1/2 = 0,375. Vậy XS cặp vợ chồng đó sinh ra
con thuận tay phải là: 1 – 0,375 = 0,625 = 62,5%.
Câu 835: B
*Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2
AA : 2pqAa : q2
aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1)
Tỉ lệ cây hoa trắng là: p2
= 0,04 => p = 0,2; q = 1 – 0,2 = 0,8.
Vậy, quần thể có cấu trúc: 0,82
AA : 2.0,8. 0,2Aa : 0,22
aa <=> 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa.
*Khi chỉ xét các cây hoa đỏ ở đời con có: 0,64AA : 0,32Aa
Suy ra tỉ lệ giao tử mang allele a là:
0,32.1 1
(0,64 0,32).2 6


.
Vậy tỉ lệ cây hoa trắng ở đời con là: 1/6a.1/6a = 1/36aa, tỉ lệ hoa đỏ là: 1 – 1/36 = 35/36.
Câu 836: A
Câu 837: C
Ta thấy tỉ lệ kiểu gene đồng hợp trội và đồng hợp lặn tăng dần, tỉ lệ KG dị hợp giảm dần chứng tỏ
là do sự tác động của nhân tố giao phối không ngẫu nhiên trong quần thể.
Câu 838: D
Dễ dàng xác định được F1 dị hợp Aa. Sau 2 thế hệ tự thụ tỉ lệ dị hợp còn: 100%.(1/2)2
= 25% =
0,25. Tỉ lệ KG dị hợp chuyển sang trạng thái đồng hợp lặn là: (1 – 0,25)/2 = 3/8.
Câu 839: A
Ta có F1 dị hợp 2 cặp gene và tỉ lệ F2: 13 cây hoa trắng : 3 cây hoa đỏ.
Không giảm tính tổng quát, giả sử A át chế B, b. Khi đó ta có:
Kiểu hình Trắng Đỏ Trắng
LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 289
F2 9/16 A-B- 3/16 A-bb 3/16 aaB- 1/16 aabb
Xét các cây hoa đỏ ở F2, ta có: (1AA : 2Aa : 1aa) (1BB : 2Bb : 1bb) = 1/3aaBB : 2/3aaBb
Các cơ thể này sẽ cho: 2/3.1/2 = 1/3ab.
Cơ thể F1 AaBb cho 1/4ab. Vậy tỉ lệ cơ thể có KG đồng hợp tử lặn về cả 2 cặp gene ở đời con là:
1/3ab . 1/4ab = 1/12aabb.
Câu 840: D
Quần thể cân bằng di truyền nên ta luôn có: p2
AA : 2pqAa : q2
aa (0 ≤ p,q ≤ 1 , p + q = 1). Trong đó
p là tần số allele A; q là tần số allele a.
Do tần số KG đồng hợp trội bằng 2 lần tần số KG dị hợp nên ta có: P2
= 2.2pq <=> p = 4q
Như vậy ta có hệ:
1
4
p q
p q
 


<=>
0,8
0,2
p
q



Câu 841: C
Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. → F1
có cấu trúc di truyền F1: 1/4AA: 2/4Aa: 1/4aa và tỉ lệ các loại KG thân cao ở F1 là: 1/3AA : 2/3Aa
Phép lai giữa các cây thân cao F1 với cây thân thấp: (1/3AA; 2/3Aa) x 1aa. Dễ thấy đây là phép lai
phân tích nên tỉ lệ KH đời con bằng tỉ lệ các loại giao tử của các cây thân cao F1. Vậy, với các cây
thân cao F1, ta có:
- Tỉ lệ loại giao tử mang allele a là: 2/3.1/2 = 1/3
- Tỉ lệ loại giao tử mang allele A là: 1 – 1/3 = 2/3.
Suy ra tỉ lệ các loại KH ở đời con bằng 2 cao : 1 thấp.
Câu 842: D
Gọi x là tỉ lệ cá thể đực có KG AA, suy ra 1-x là tỉ lệ cá thể có KG Aa.
Tỉ lệ cánh ngắn ở đời con là: (1-x).1/2.1 = 25% = 0,25 => x = 0,5.
*Con đực: Tỉ lệ giao tử mang allele a là: (1-0,5)/2 – 0,25; tỉ lệ giao tử mang allele A là: 1 – 0,25 =
0,75.
Vậy F1 có tỉ lệ: 0,75Aa : 0,25aa.
Tỉ lệ giao tử A ở F1 là: 0,75/2 = 0,375; tỉ lệ giao tử a là: 1 – 0,375 = 0,625 = 5/8.
Như vậy tỉ lệ ruồi cánh ngắn ở đời con là: 5/8.5/8 = 25/64.

Recomendados

Ly thuyet chuyen de 9 von
Ly thuyet chuyen de 9Ly thuyet chuyen de 9
Ly thuyet chuyen de 9onthi360
400 views6 Folien
Cd3 von
Cd3Cd3
Cd3onthi360
556 views13 Folien
95 bai tap_chon_loc_chuyen_de_lien_ket_gen_hoan_vi_gen_co_loi_giai_chi_tiet von
95 bai tap_chon_loc_chuyen_de_lien_ket_gen_hoan_vi_gen_co_loi_giai_chi_tiet95 bai tap_chon_loc_chuyen_de_lien_ket_gen_hoan_vi_gen_co_loi_giai_chi_tiet
95 bai tap_chon_loc_chuyen_de_lien_ket_gen_hoan_vi_gen_co_loi_giai_chi_tietonthi360
4K views44 Folien
30 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_tuong_tac_co_loi_giai_chi_tiet von
30 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_tuong_tac_co_loi_giai_chi_tiet30 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_tuong_tac_co_loi_giai_chi_tiet
30 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_tuong_tac_co_loi_giai_chi_tietonthi360
4.5K views12 Folien
Tương tác gen von
Tương tác genTương tác gen
Tương tác genHue Nguyen Cuu
5K views10 Folien
Bai tap chuyen de 4 von
Bai tap chuyen de 4Bai tap chuyen de 4
Bai tap chuyen de 4onthi360
1.1K views8 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi... von
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi...40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi...
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi...onthi360
2.6K views23 Folien
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn von
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnMegabook
8.4K views17 Folien
Ly thuyet lkg hvg von
Ly thuyet lkg hvgLy thuyet lkg hvg
Ly thuyet lkg hvgonthi360
281 views8 Folien
[Www.giasunhatrang.net]giai chi-tiet-de-sinh-vung-tau-thang-5-lan-2 von
[Www.giasunhatrang.net]giai chi-tiet-de-sinh-vung-tau-thang-5-lan-2[Www.giasunhatrang.net]giai chi-tiet-de-sinh-vung-tau-thang-5-lan-2
[Www.giasunhatrang.net]giai chi-tiet-de-sinh-vung-tau-thang-5-lan-2GiaSư NhaTrang
8.3K views12 Folien
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-... von
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...mcbooksjsc
4.2K views8 Folien
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013 von
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013dethinet
17K views7 Folien

Was ist angesagt?(20)

40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi... von onthi360
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi...40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi...
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tong_hop_cac_quy_luat_di_truyen_co_loi_giai_chi...
onthi3602.6K views
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn von Megabook
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Megabook8.4K views
Ly thuyet lkg hvg von onthi360
Ly thuyet lkg hvgLy thuyet lkg hvg
Ly thuyet lkg hvg
onthi360281 views
[Www.giasunhatrang.net]giai chi-tiet-de-sinh-vung-tau-thang-5-lan-2 von GiaSư NhaTrang
[Www.giasunhatrang.net]giai chi-tiet-de-sinh-vung-tau-thang-5-lan-2[Www.giasunhatrang.net]giai chi-tiet-de-sinh-vung-tau-thang-5-lan-2
[Www.giasunhatrang.net]giai chi-tiet-de-sinh-vung-tau-thang-5-lan-2
GiaSư NhaTrang8.3K views
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-... von mcbooksjsc
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
mcbooksjsc4.2K views
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013 von dethinet
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
dethinet17K views
Sinh chuyende2 von onthi360
Sinh chuyende2Sinh chuyende2
Sinh chuyende2
onthi360789 views
Bài tập về quy luật phân li men đen von Duyen Tran
Bài tập về quy luật phân li men đenBài tập về quy luật phân li men đen
Bài tập về quy luật phân li men đen
Duyen Tran30.8K views
Đề thi đại học 2010 môn Sinh Học von tuituhoc
Đề thi đại học 2010 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2010 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2010 môn Sinh Học
tuituhoc1K views
60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet
60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3601.4K views
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn von Megabook
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vnĐáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Megabook78.4K views
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an von Văn Hà
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anThi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Văn Hà1.3K views
De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012 von webdethi
De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012
De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012
webdethi892 views
Ly thuyet chuyen de 6 von onthi360
Ly thuyet chuyen de 6Ly thuyet chuyen de 6
Ly thuyet chuyen de 6
onthi360358 views
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012 von dethinet
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet8.1K views
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn von Megabook
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn [Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
Megabook2.7K views
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an von Văn Hà
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
Văn Hà5.2K views
Tong hop cac bai tap di truyen luyen thi dai hoc von nghiafff
Tong hop cac bai tap di truyen luyen thi dai hocTong hop cac bai tap di truyen luyen thi dai hoc
Tong hop cac bai tap di truyen luyen thi dai hoc
nghiafff6K views
Bai tap lkg hvg von onthi360
Bai tap lkg hvgBai tap lkg hvg
Bai tap lkg hvg
onthi360959 views

Destacado

72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet von
72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet
72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tietonthi360
2.7K views27 Folien
Bai17. cau truc-di-truyen-cua-quan-the-(tt) von
Bai17. cau truc-di-truyen-cua-quan-the-(tt)Bai17. cau truc-di-truyen-cua-quan-the-(tt)
Bai17. cau truc-di-truyen-cua-quan-the-(tt)phongvan0108
14K views10 Folien
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet von
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tietonthi360
2.4K views63 Folien
Bai39 sinh hoc 12 von
Bai39 sinh hoc 12Bai39 sinh hoc 12
Bai39 sinh hoc 12Nguyen KienHuyen
3.6K views12 Folien
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011 von
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011dethinet
23.6K views2 Folien
Biến động số lượng cá thể của quần von
Biến động số lượng cá thể của quầnBiến động số lượng cá thể của quần
Biến động số lượng cá thể của quầnHứa Hồng
24.4K views46 Folien

Destacado(9)

72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet
72 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_nhiem_sac_the_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3602.7K views
Bai17. cau truc-di-truyen-cua-quan-the-(tt) von phongvan0108
Bai17. cau truc-di-truyen-cua-quan-the-(tt)Bai17. cau truc-di-truyen-cua-quan-the-(tt)
Bai17. cau truc-di-truyen-cua-quan-the-(tt)
phongvan010814K views
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet
173 bai tap_chon_loc_chuyen_de_sinh_thai_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3602.4K views
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011 von dethinet
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Sinh - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet23.6K views
Biến động số lượng cá thể của quần von Hứa Hồng
Biến động số lượng cá thể của quầnBiến động số lượng cá thể của quần
Biến động số lượng cá thể của quần
Hứa Hồng24.4K views
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn von Megabook
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Megabook3.3K views
Sinh 12-bai-tap-tien-hoa-new von Hoan Hoang
Sinh 12-bai-tap-tien-hoa-newSinh 12-bai-tap-tien-hoa-new
Sinh 12-bai-tap-tien-hoa-new
Hoan Hoang22.3K views

Similar a Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9

Sinh 12 chu de 3 di truyen quan the von
Sinh 12 chu de 3 di truyen quan theSinh 12 chu de 3 di truyen quan the
Sinh 12 chu de 3 di truyen quan theNguyen Thanh Tu Collection
187 views35 Folien
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau von
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mauDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mauonthitot .com
1.3K views5 Folien
Sinh c dkhoi btto von
Sinh c dkhoi bttoSinh c dkhoi btto
Sinh c dkhoi bttodiepquoc
381 views7 Folien
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010 von
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010Trungtâmluyệnthi Qsc
428 views10 Folien
De thi thu mon sinh nam 2013 von
De thi thu mon sinh nam 2013De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013adminseo
624 views4 Folien
Sinh 2 von
Sinh 2Sinh 2
Sinh 2adminseo
441 views8 Folien

Similar a Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9(20)

De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau von onthitot .com
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mauDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
onthitot .com1.3K views
Sinh c dkhoi btto von diepquoc
Sinh c dkhoi bttoSinh c dkhoi btto
Sinh c dkhoi btto
diepquoc381 views
De thi thu mon sinh nam 2013 von adminseo
De thi thu mon sinh nam 2013De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013
adminseo624 views
Sinh 2 von adminseo
Sinh 2Sinh 2
Sinh 2
adminseo441 views
Dap an de thi thu dh 2013 sinh von adminseo
Dap an de thi thu dh 2013  sinhDap an de thi thu dh 2013  sinh
Dap an de thi thu dh 2013 sinh
adminseo744 views
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet von adminseo
De thi thu mon sinh co dap an chi tietDe thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet
adminseo1.7K views
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn von Đào Nhung
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vnĐề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đào Nhung1.6K views
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013 von Zome VN
 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
Zome VN1.7K views
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5 von sonpzx
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
sonpzx913 views
De thi thu mon sinh co dap an von adminseo
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
adminseo1.1K views
Dap an de thi thu mon sinh 2013 von adminseo
Dap an de thi thu mon sinh 2013Dap an de thi thu mon sinh 2013
Dap an de thi thu mon sinh 2013
adminseo1.3K views
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T... von Nguyen Thanh Tu Collection
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...
De thi thu mon sinh hoc co dap an von adminseo
De thi thu mon sinh hoc co dap anDe thi thu mon sinh hoc co dap an
De thi thu mon sinh hoc co dap an
adminseo1.9K views
De thi thu mon sinh hoc nam 2013 von adminseo
De thi thu mon sinh hoc nam 2013De thi thu mon sinh hoc nam 2013
De thi thu mon sinh hoc nam 2013
adminseo2.4K views

Más de onthi360

KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC von
KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌCKỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC
KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌConthi360
12.1K views135 Folien
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc von
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocPhuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoconthi360
1.2K views101 Folien
giai nhanh hoa12 von
giai nhanh hoa12giai nhanh hoa12
giai nhanh hoa12onthi360
526 views7 Folien
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016 von
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_201625 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016onthi360
1.3K views14 Folien
120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet von
120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet
120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tietonthi360
1.2K views38 Folien
50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet von
50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet
50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tietonthi360
4.8K views28 Folien

Más de onthi360(20)

KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC von onthi360
KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌCKỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC
KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC
onthi36012.1K views
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc von onthi360
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocPhuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
onthi3601.2K views
giai nhanh hoa12 von onthi360
giai nhanh hoa12giai nhanh hoa12
giai nhanh hoa12
onthi360526 views
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016 von onthi360
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_201625 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016
25 ly truong_thpt_chuyen_khtn_lan_2_nam_2016
onthi3601.3K views
120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet
120 bai tap_chon_loc_chuyen_de_tien_hoa_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3601.2K views
50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet
50 bai tap_chon_loc_theo_chuyen_de_di_truyen_nguoi_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3604.8K views
73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c... von onthi360
73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c...73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c...
73 bai tap_chon_loc_chuyen_de_ung_dung_di_truyen_vao_chon_giong_co_loi_giai_c...
onthi3601.2K views
125 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_quan_the_co_loi_giai_chi_tiet von onthi360
125 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_quan_the_co_loi_giai_chi_tiet125 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_quan_the_co_loi_giai_chi_tiet
125 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_quan_the_co_loi_giai_chi_tiet
onthi3602.8K views
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n... von onthi360
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n...50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n...
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_lien_ket_voi_gioi_tinh_va_di_truyen_n...
onthi3601.6K views
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_ch... von onthi360
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_ch...40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_ch...
40 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen_cap_do_te_bao_co_loi_giai_ch...
onthi3602.9K views
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_gen von onthi360
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_gen50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_gen
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_dot_bien_gen
onthi3602.1K views
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen von onthi360
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen
50 bai tap_chon_loc_chuyen_de_vat_chat_di_truyen
onthi3602.2K views
110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet von onthi360
110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet
110 de nghi luan xa hoi chon loc co loi giai chi tiet
onthi36010.8K views
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet von onthi360
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet 110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet
110 bai tap doc hieu chon loc co loi giai chi tiet
onthi360237.1K views
80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet von onthi360
80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet 80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet
80 de nghi luan van hoc chon loc co loi giai chi tiet
onthi36016.1K views
406 bai tap ngu phap va tu vung co loi giai chi tiet von onthi360
406 bai tap ngu phap va tu vung co loi giai chi tiet406 bai tap ngu phap va tu vung co loi giai chi tiet
406 bai tap ngu phap va tu vung co loi giai chi tiet
onthi360791 views
294 bai tap co loi giai chi tiet von onthi360
294 bai tap co loi giai chi tiet294 bai tap co loi giai chi tiet
294 bai tap co loi giai chi tiet
onthi3607.9K views
100 bai tap chon loc mon tieng anh chuyen de tu luan viet lai cau va viet doa... von onthi360
100 bai tap chon loc mon tieng anh chuyen de tu luan viet lai cau va viet doa...100 bai tap chon loc mon tieng anh chuyen de tu luan viet lai cau va viet doa...
100 bai tap chon loc mon tieng anh chuyen de tu luan viet lai cau va viet doa...
onthi36013.1K views
Ly thuyet chuyen de 8 von onthi360
Ly thuyet chuyen de 8Ly thuyet chuyen de 8
Ly thuyet chuyen de 8
onthi360235 views
Bai tap va dap an chuyen de 8 von onthi360
Bai tap va dap an chuyen de 8Bai tap va dap an chuyen de 8
Bai tap va dap an chuyen de 8
onthi3602.3K views

Último

3. Chủ đề nghiên cứu.pdf von
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdfFred Hub
6 views6 Folien
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
7 views83 Folien
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D... von
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
7 views231 Folien
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
8 views90 Folien
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc von
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docLuận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.doc
Luận Văn Công Trình Làm Việc Khối Cơ Quan Sự Nghiệp Tp.Thái Bình.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
5 views290 Folien
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... von
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
8 views941 Folien

Último(20)

3. Chủ đề nghiên cứu.pdf von Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub5 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... von Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
3. Phân tích định tính.pdf von Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 views
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf von Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 views
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... von Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...

Bai tap va giai chi tiet chuyen de 9

 • 1. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 109 TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ 1. Quần thể tự thụ Câu 767: Cho quần thể nội phối P: 100% Aa. Cấu trúc di truyền của quần thể ở F5 là: A .48,4375% AA : 3,125% Aa : 48,4375% aa B. 49,21875% AA : 1,5615% Aa : 49,21875% aa C. 46,875% AA : 6,25% Aa: 46,875% aa D.43,75% AA : 12,5% Aa : 43,75% aa Câu 768: (Đ2007) Một quần thể có 100% cá thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn qua 3 thế hệ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ thứ 3 sẽ là: A. 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa B. 0,2 AA : 0,4 Aa : 0,4 aa C. 0,4375 AA : 0,125 Aa : 0,4375 aa D. 0,375 AA : 0,25 Aa : 0,375 aa. Câu 769: (Đ2008) Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,3Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F1 là: A. 0,525 AA : 0,150 Aa : 0,325 aa B. 0,36 AA : 0,24 Aa : 0,40 aa C. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa D. 0,7 AA : 0,2 Aa : 0,1 aa. Câu 770: Cho biết D: hoa đỏ, d: hoa trắng, không có tính trung gian. Cho 1 quần thể ban đầu P: 0,3DD : 0,4Dd : 0,3dd Sau 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ các kiểu hình của quần thể là: A. 52,5% hoa đỏ : 47,5% hoa trắng B. 47,5% hoa đỏ : 52,5% hoa trắng C. 55% hoa đỏ : 45% hoa trắng D. 45% hoa đỏ : 55% hoa trắng Câu 771: Cho biết D: hoa đỏ, d: hoa trắng, không có tính trung gian. Cho 1 quần thể ban đầu P: 0,3 DD : 0,4 Dd : 0,3 dd Phát biểu nào sau đây đúng khi quần thể trên là quần thể tự phối? A. Tỉ lệ kiểu gen Dd tăng dần qua các thế hệ B. Tỉ lệ của DD và dd luôn luôn bằng nhau ở mỗi thế hệ tiếp theo. C. Tỉ lệ của DD giảm dần qua các thế hệ D. Tỉ lệ của dd giảm dần qua các thế hệ. Câu 772: Cho 1 quần thể có cấu trúc di truyền như sau: P: 0,1 AA : 0,7 Aa : 0,2 aa. Cấu trúc quần thể ở thế hệ F3 nếu quần thể xảy ra quá trình nội phối là A.36,25% AA : 17,5% Aa : 46,25% aa B. 46,25% AA : 17,5% Aa : 36,25% aa C. 40,625% AA : 8,75% Aa : 50,625% aa D. 50,625% AA : 8,75% Aa : 40,625% aa. Câu 773: Một quần thể P có tỉ lệ 2% AA và 80% Aa; còn lại là tỉ lệ của aa. Biết A: quả tròn, a: quả dài. Sau 4 thế hệ tự phối bắt buộc, tỉ lệ của kiểu hình quả dài trong quần thể là A. 39,5% B. 37% C. 45% D. 55,5%. Câu 774: Ở một quần thể sau 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ thể dị hợp của quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình của quần thể trước khi xảy ra quá trình tự phối nói trên? A. 36% cánh dài : 64% cánh ngắn B. 64% cánh dài : 36% cánh ngắn C. 84% cánh dài : 16% cánh ngắn D. 84% cánh ngắn : 16% cánh dài Câu 775: Cho biết P: 100% Aa. Sau các thế hệ tự phối (nội phối), tỉ lệ kiểu gen ở F3 là A. 0,125 AA : 0,4375 Aa: 0,4375 aa B. 0,4375 AA : 0,4375 Aa : 0,125 aa C. 0,4375 AA : 0,125 Aa : 0,4375 aa D. 0,4 AA : 0,1 Aa : 0,5 aa Câu 776: Cho biết gen A: hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a: hoa trắng. Quần thể ban đầu có 0,4375AA + 0,5625aa = 1, trải qua 6 thế hệ tự phối thì tỉ lệ kiểu hình của quần thể sau quá trình này là A. 5% hoa đỏ : 25% hoa trắng B. 43,75% hoa đỏ : 56,25% hoa trắng C. 50% hoa đỏ : 50% hoa trắng D. 87,5% hoa đỏ : 12,5% hoa trắng Câu 777: Một quần thể ban đầu có tỉ lệ của kiểu gen aa bằng 0,1; còn lại là 2 kiểu gen AA và Aa. Sau 5 thế hệ tự phối bắt buộc, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể còn lại là 0,01875. Hãy xác định tỉ lệ các kiểu gen của quần thể ban đầu A. 0,3 AA + 0,6 Aa + 0,1 aa = 1 B. 0,6 AA + 0,3 Aa + 0,1 aa = 1 C. 0,0375 AA + 0,8625 Aa + 0,01 aa = 1 D. 0,8625 AA + 0,0375 Aa + 0,01 aa = 1. Câu 778: Cho quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,7Aa : 0,3aa. Sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối thì tỉ lệ của kiểu gen Aa trong quần thể là A. 30,625% B. 8,75% C. 1,375% D.60,625% Câu 779: Một quần thể xuất phát có tỉ lệ của thể dị hợp bằng 60%. Sau 1 số thế hệ tự phối liên tiếp, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể còn bằng 0,0375. Số thế hệ tự phối của quần thể nói trên bằng
 • 2. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 110 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 780: Một quần thể ban đầu có 2000 cây, trong đó có 1500 cây mang kiểu gen dị hợp Aa. Sau một số thế hệ tự thụ phấn bắt buộc, tỉ lệ của các thể đồng hợp trong quần thể bằng 90,625%. Số thế hệ tự thụ phấn bắt buộc đã xảy ra là A. 5 B. 4 C. 3 D. 2. Câu 781: (C2011) Ở một loài thực vật, allele A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa vàng. Cho cây (P) có kiểu gen Aa tự thụ phấn thu được F1; tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết rằng không có đột biến xảy ra, số cây con được tạo ra, khi các cây F1 tự thụ phấn là tương đương nhau, Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình đỏ ở F2 chiếm tỉ lệ A. 50,0% B. 37,5% C. 62,5% D. 75,0% Câu 782: (C2011) Ở một loài thực vật, allele A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa vàng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể tự thụ phấn có tần số các kiểu gen là 0,6AA : 0,4Aa. Biết rằng không có các yếu tố làm thay đổi tần số allele của quần thể tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây hoa đỏ ở F1 là A. 90% B. 96% C. 32% D. 64% Câu 783: (Đ2010) Một quần thể thực vật có tỉ lệ các kiểu gene ở thế hệ xuất phát (P) là 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gene của quần thể này sau ba thế hệ tự thụ phấn bắt buộc (F3) là A. 0,375AA : 0,100Aa : 0,525aa. B. 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa. C. 0,425AA : 0,050Aa : 0,525aa. D. 0,35AA : 0,20Aa : 0,45aa. Câu 784: (Đ2011) Từ một quần thể thực vật ban đầu (P), sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen của quần thể là 0,525AA : 0,050Aa : 0,425aa. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của (P) là A. 0,400AA : 0,400Aa : 0,200aa B. 0,250AA : 0,400Aa : 0,350aa C. 0,350AA : 0,400Aa : 0,250aa D. 0,375AA : 0,400Aa : 0,225aa Câu 785: (Đ2013) Ở một loài thực vật, xét một gene có 2 alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể thuộc loài này có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, ở F3 cây có kiểu gene dị hợp chiếm tỉ lệ 7,5%. Theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể này ở thế hệ P là A. 0,1AA + 0,6Aa +0,3aa = 1 B. 0,3AA + 0,6Aa +0,1aa = 1 C. 0,6AA + 0,3Aa +0,1aa = 1 D. 0,7AA + 0,2Aa +0,1aa = 1 2. Quần thể ngẫu phối Câu 786: Điều kiện để 1 quần thể từ chưa cân bằng chuyển sang trạng thái cân bằng về di truyền là A. cho các cá thể giao phối B. giảm bớt thể đồng hợp trội C. giảm bớt thể dị hợp D. giảm bớt thể đồng hợp lặn. Câu 787: Trong 1 quần thể giao phối, tỉ lệ các kiểu gene AA: Aa: aa có tỉ lệ lần lượt bằng 1 : 2 : 2. Tần số của mỗi allele trong quần thể trên là A. A = 0,4, a = 0,6 B. A = 0,3, a = 0,7 C. A = 0,6, a = 0,4 D. A = 0,7, a = 0,3 Câu 788: Cho biết: AA: lông đen, Aa: lông đốm, aa: lông trắng. Một quần thể gà có 410 con lông đen, 580 con lông đốm và 10 con lông trắng. Tần số tương đối của mỗi allele A và a là A. 0,7A; 0,3a B. 0,3A; 0,7a C. 0,42A; 0,48a D. 0,48A; 0,42 Câu 789: Một quần thể thực vật cân bằng có 36% số cây có quả đỏ, còn lại là quả vàng. Biết A: quả đỏ, a: quả vàng. Tần số tương đối của mỗi allele A và a trong quần thể là A. A = 0,6; a = 0,4 B. A = 0,4; a = 0,6 C. A = 0,2; a = 0,8 D. A = 0,8; a = 0,2 Câu 790: Cho biết: D: lông dài, d: lông ngắn. Tần số của D = 0,75. Khi quần thể cân bằng thì tỉ lệ KH của quần thể là: A. 75% lông dài : 25% lông ngắn B. 25% lông dài : 75% lông ngắn C. 6,25% lông dài : 93,75% lông ngắn D. 93,75% lông dài : 6,25% lông ngắn. Câu 791: Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng về di truyền, số cá thể lông xám chiếm 51%, còn lại là số cá thể lông trắng. Biết gene A: lông xám, trội hoàn toàn so với gene a: lông trắng. Tỉ lệ các kiểu gene của quần thể trên là A. 9% AA : 49% Aa : 42% aa B. 42% AA : 9% Aa : 49% aa C. 49% AA : 42% Aa : 9% aa D. 9% AA : 42% Aa : 49% aa. Câu 792: Ở người, bệnh bạch tạng do gene d gây ra. Những người bạch tạng được gặp với tần số khoảng 1/20000. Tỉ lệ phần trăm số người ở thể dị hợp Dd là bao nhiêu? A. Khoảng 2,5% B. Khoảng 1,25% C. Khoảng 0,6951% D. Khoảng 1,4%. Câu 793: Trong một quần thể cân bằng, người ta xác định có 20,25% số cá thể có lông dài và còn lại là lông ngắn. Biết A: lông ngắn, a: lông dài. Tỉ lệ A/a của quần thể trên là bao nhiêu?
 • 3. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 111 A. 0,80 B. 1,25 C. 1,22 D. 0,85 Câu 794: Cho 3 quần thể giao phối: Quần thể I: 0,25 AA : 0,1 Aa : 0,65 aa, quần thể II: 0,3 AA : 0,7 aa, quần thể III: 0,6 Aa: 0,4 aa. Kết luận đúng về 3 quần thể trên là A. cả 3 quần thể đều cân bằng B. chỉ có quần thể II cân bằng C. chỉ có quần thể III cân bằng D. tần số của mỗi allele tương ứng ở 3 quần thể giống nhau. Câu 795: Ở 1 quần thể, biết gene D qui định hoa đỏ, trội không hoàn toàn so với gene d qui định màu hoa trắng. Hoa hồng là tính trạng trung gian. Cho 1 quần thể có cấu trúc di truyền như sau: 0,25 DD, 0,40 Dd, 0,35 dd. Tỉ lệ các kiểu hình của quần thể trên khi đạt trạng thái cân bằng là bao nhiêu? A. 30,25% hoa đỏ : 49,5% hoa hồng : 20,25% hoa trắng B. 20,25% hoa đỏ : 49,5% hoa hồng : 30, 25% hoa trắng C. 25% hoa đỏ : 40% hoa hồng : 35% hoa trắng D. 27,5% hoa đỏ : 46,25% hoa hồng : 26,25% hoa trắng. Câu 796: Một quần thể giao phối có tỉ lệ kiểu gene aa là 0,2; còn lại là tỉ lệ của các thể dị hợp. Khi quần thể nói trên cân bằng thì tỉ lệ của các kiểu gene trong quần thể là A. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa B. 0,48AA : 0,36Aa : 0,16aa C. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa D. 0,48AA : 0,16Aa : 0.36aa Câu 797: (TN2013) Quần thể ngẫu phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? A. 0,49AA : 0,50Aa : 0,01aa. B. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa. C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. D. 0,25AA : 0,59Aa : 0,16aa. Câu 798: Cho 1 quần thể giao phối ở thế hệ xuất phát P: 0,6 Aa : 0,4aa. Nếu đến F3, số cá thể trong quần thể bằng 1000 thì số cá thể của từng kiểu gen là bao nhiêu? A. 90 AA, 420 Aa, 490 aa B. 360 AA, 480 Aa, 160 aa C. 90 AA, 490 Aa, 420 aa D. 480 AA, 360 Aa, 160 aa Câu 799: Ở một quần thể thực vật được xem là cân bằng, biết A: hoa đỏ trội hoàn so với a: hoa trắng. Biết rằng trong tổng số 3000 cây có trong quần thể thì số cây có hoa đỏ chiếm 1530 cây. Tần số của mỗi allele A và a trong quần thể nói trên bằng A. A = 0,8; a = 0,2 B. A = 0,3; a = 0,7 C. A = 0,2; a = 0,8 D. A = 0,6; a = 0,4. Câu 800: Một nhóm quần thể người, nhóm máu O chiểm tỉ lệ 48,35 %, nhóm máu B chiển tỉ lệ 27,49 %, nhóm máu A có tỉ lệ 19,46 %. Tần số tương đối các allele IA , IB , IO trong quần thể là A. IA = 0.13, IB = 0.18 , IO = 0.69 B. IA = 0.18, IB = 0.13 , IO = 0.69 C. IA = 0.26, IB = 0.17 , IO = 0.57 D. IA = 0.17, IB = 0.26 , IO = 0.57 Câu 801: Cho quần thể có tỉ lệ các kiểu gene như sau: P: 0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3 aa. Tần số của mỗi allele trong quần thể là A.Tần số A = 0,5, tần số a = 0,5 B.Tần số A = 0,3, tần số a = 0,7 C.Tần số A = 0,4, tần số a = 0,6 D.Tần số A = 0,7, tần số a = 0,3. Câu 802: Một quần thể đã ở trạng thái cân bằng có tần số của mỗi allele như sau: 0,8D và 0,2d. Tỉ lệ kiểu gene của quần thể trên là A. 0,04 DD : 0,32 Dd : 0,64 dd B. 0,32 DD : 0,64 Dd : 0,04 dd C. 0,64 DD : 0,32 Dd : 0,04 dd D. 0,32 DD : 0,04 Dd : 0,64 dd. Câu 803: (Đ2007) Quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền? A. 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa B. 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa C. 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa D. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa. Câu 804: Giả sử một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền có 10000 cá thể, trong đó 100 cá thể có kiểu gene aa, số cá thể có kiểu gene dị hợp Aa trong quần thể sẽ là A. 900 B. 1800 C. 8100 D. 9900. Câu 805: (Đ2008) Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gene có 2 allele (A và a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ % số cá thể dị hợp trong quần thể này là A. 18,75% B. 56,25% C. 37,5% D. 3,75%. Câu 806: (Đ2008) Một loài thực vật, gene trội A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Một quần thể của loài trên ở trạng thái cân bằng di truyền có 75% số cây quả đỏ và 25% số cây quả vàng. Tần số tương đối của các allele A và a trong quần thể là A. 0,2A và 0,8a. B. 0,4A và 0,6a C. 0,5A và 0,5a D. 0,6A và 0,4a Câu 807: Ở đậu Hà Lan, hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt hạt nhăn được F1 đồng tính hạt trơn. Cho F1 tạp giao, F2 phân tính 3 hạt trơn:1 hạt
 • 4. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 112 nhăn. Cho các cây hạt hạt trơn F2 giao phấn thì đời con có thể thế nào? A. 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn B. 5 hạt trơn : 3 hạt nhăn C. 8 hạt trơn : 1 hạt nhăn D. 5 hạt trơn : 1 hạt nhăn Câu 808*: Với 1 gene nằm trên NST thường. Trong đó B quy định tính trạng hoa đỏ, b quy định tính trạng hoa vàng, gene trội là trội hoàn toàn. Tiến hành lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa đỏ ở F1 được toàn cây hoa đỏ, sau đó cho các cây F1 tạp giao ở F2 thu được cả cây hoa đỏ lẫn cây hoa vàng. Hãy cho biết tỉ lệ phân tính ở F2? A. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng B. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa vàng C. 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng D. 1 cây hoa đỏ :1 cây hoa vàng Câu 809: (C2010) Theo quan niệm hiện đại, về mặt di truyền học, mỗi quần thể giao phối được đặc trưng bởi A. số lượng nhiễm sắc thể của các cá thể trong quần thể. B. tần số tương đối các allele và tần số kiểu gene của quần thể. C. số lượng các cá thể có kiểu gene dị hợp của quần thể. D. số lượng các cá thể có kiểu gene đồng hợp trội của quần thể. Câu 810: (C2010) Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là: 0,6AA : 0,4Aa. Sau một thế hệ ngẫu phối, người ta thu được ở đời con 8000 cá thể. Tính theo lí thuyết, số cá thể có kiểu gene dị hợp ở đời con là A. 7680. B. 2560. C. 5120. D. 320. Câu 811: (Đ2010NC) Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gene là 0,36BB+0,48Bb+0,16bb=1. Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gene dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gene đồng hợp thì A. allele trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể. B. tần số allele trội và tần số allele lặn có xu hướng bằng nhau. C. tần số allele trội và tần số allele lặn có xu hướng không thay đổi. D. allele lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể. Câu 812: (Đ2010) Ở một loài thực vật giao phấn, xét một gene có 2 allele, allele A qui định hoa màu đỏ trội không hoàn toàn so với allele a qui định hoa màu trắng, thể dị hợp về cặp gene này có hoa màu hồng. Quần thể nào sau đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền? A. Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây có hoa màu hồng B. Quần thể gồm tất cả các cây có hoa màu hồng C. Quần thể gồm tất cả các cây đều có hoa màu đỏ D. Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây có hoa màu trắng Câu 813*: Với 2 gene allele A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, A quy định tính trạng hoa vàng, a quy định tính trạng hoa trắng, gene trội là trội hoàn toàn. Tiến hành lai giữa cây hoa vàng với cây hoa trắng ở F1 được toàn cây hoa vàng với cây hoa trắng, sau đó cho các cây F1 tạp giao ở F2 sẽ thu được tỉ lệ phân tính như thế nào? A. 15 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng B. 9 cây hoa trắng : 7 cây hoa vàng C. 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng D. 7 cây hoa trắng : 9 cây hoa vàng Câu 814: (C2011) Ở một loài thực vật, allele A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng.Thế hệ ban đầu (P) của một quần thể có tần số các kiểu gene là 0,5Aa : 0,5aa. Các cá thể của quần thể ngẫu phối và không có các yếu tố làm thay đổi tần số allele, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F1 là A. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng B. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng C. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng D. 7 cây hoa đỏ : 9 cây hoa trắng. Câu 815: (C2011) Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gene Aa và Bb nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về cả hai cặp gene trên, trong đó tần số của allele A là 0,2; tần số của allele B là 0,4 thì tỉ lệ kiểu gene AABb là A. 0,96% B. 0,04% C. 1,92% D. 3,25% Câu 816: (Đ2011) Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một locus có hai allele, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp ở thế hệ con chiếm tỉ lệ 16%. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gene của quần thể (P) là A. 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa B. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa C. 0,30AA : 0,45Aa : 0,25aa
 • 5. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 113 D. 0,10AA : 0,65Aa : 0,25aa 3. Câu hỏi tổng hợp Câu 817: Ở đậu Hà Lan, hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt hạt nhăn được F1 đồng tính hạt trơn. Cho F1 tạp giao, F2 phân tính 3 hạt trơn:1 hạt nhăn. Cho F2 tự thụ phấn thì F3 có thể thế nào? A. 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn B. 5 hạt trơn : 3 hạt nhăn C. 8 hạt trơn : 1 hạt nhăn D. 1 hạt trơn : 1 hạt nhăn Câu 818: Quần thể nào trong các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền? Quần thể Tần số kiểu gene AA Tần số kiểu gene Aa Tần số kiểu gene aa 1 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 4 0,2 0,5 0,3 A. Quần thể 2 và 4 B. Quần thể 1 và 3 C. Quần thể 3 và 4 D. Quần thể 1 và 2 Câu 819: (Đ2011NC) Ở gà, allele A quy định tính trạng lông vằn trội hoàn toàn so với allele a quy định tính trạng lông nâu. Cho gà mái lông vằn giao phối với gà trống lông nâu (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 gà lông vằn : 1 gà lông nâu. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 gà lông vằn : 1 gà lông nâu. Phép lai (P) nào sau đây phù hợp với kết quả trên? A. Aa  aa. B. AA  aa. C.XA Xa  Xa Y D. Xa Xa  XA Y 4. Xác định số loại giao tử, kiểu gene trong quần thể Câu 820: Gene D: quả dài, trội hoàn toàn so với gene d: quả ngắn; Gene N: hạt nâu, trội hoàn toàn so với gene n: hạt trắng. Hai cặp gene nói trên nằm cùng một cặp NST tương đồng. Số kiểu gene dị hợp về hai cặp gene là: A. 2 kiểu B. 4 kiểu C. 1 kiểu D. 8 kiểu Câu 821: (C2010) Trong quần thể ngẫu phối của một loài động vật lưỡng bội, xét một gene có 5 allele nằm trên nhiễm sắc thể thường. Biết không có đột biến mới xảy ra, số loại kiểu gene tối đa có thể tạo ra trong quần thể này là A. 4. B. 6. C. 15. D. 10. Câu 822: (C2012) Ở một loài thú, locus gen quy định màu sắc lông gồm 2 allele, trong đó các kiểu gen khác nhau về locus này quy định các kiểu hình khác nhau; locus gen quy định màu mắt gồm 2 allele, allele trội là trội hoàn toàn. Hai locus này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen và số loại kiểu hình tối đa về hai locus trên là A. 10 kiểu gen và 4 kiểu hình. B. 10 kiểu gen và 6 kiểu hình. C. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình. D. 9 kiểu gen và 6 kiểu hình. Câu 823: Trong một quần thể giao phối nếu một gene có 3 allele a1, a2, a3 thì sự giao phối tự do sẽ tạo ra A. 8 loại tổ hợp gene. B. 6 loại tổ hợp gene. C. 10 loại tổ hợp gene. D. 4 loại tổ hợp gene. Câu 824*: Ở ruồi giấm đoạn 16A nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X bị lặp đoạn làm cho mắt lồi thành mắt dẹt. Nếu chỉ xẩy ra hiện tượng lặp đoạn 16A một lần và hai lần thì trong quần thể ruồi mắt dẹt có bao nhiêu kiểu gene? A. 5 B. 9 C. 3 D. 7 Câu 825: Ở người có 3 gen, gen thứ nhất có 2 allele nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có hai allele nằm trên NST X , không có allele trên Y, các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các locus trên trong quần thể người là: A. 30 B. 42 C. 15 D. 27 Câu 826: (Đ2010) Ở một quần thể ngẫu phối, xét hai gene: Gene thứ nhất có 3 allele, nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; Gene thứ hai có 5 allele, nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gene tối đa về cả hai gene trên có thể được tạo ra trong quần thể này là A. 45 B. 90 C. 15 D. 135 Câu 827: (Đ2011) Trong quần thể của một loài thú, xét hai locus: locus một có 3 allele là A1, A2, A3; locus hai có 2 allele là B và b. Cả hai locus đều nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và các allele của hai locus này liên kết không hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, số kiểu gen tối đa về hai locus trên trong quần thể này là: A.18 B. 36 C.30 D. 27 Câu 828*: (Đ2012) Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét một locus có ba allele nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gene tối đa về locus trên trong quần thể là A. 12. B. 15. C. 6. D. 9. Câu 829: (Đ2012) Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Trên mỗi cặp NST thường xét hai cặp gene di hợp, trên cặp NST giới tính xét một gene có hai
 • 6. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 114 allele nằm ở vùng không tương đồng của NST giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gene khác nhau về các gene đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng? A. 128. B. 192. C. 24. D. 16. BÀI TẬP LUYỆN TẬP Câu 830: (C2012) Một quần thể giao phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gene có 2 allele là A và a, trong đó số cá thể có kiểu gene đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16%. Tần số các allele A và a trong quần thể này lần lượt là A. 0,42 và 0,58 B. 0,4 và 0,6 C. 0,38 và 0,62 D. 0,6 và 0,4 Câu 831: (C2012) Tần số các allele của một gene ở một quần thể giao phối là 0,4A và 0,6a đột ngột biến đổi thành 0,8A và 0,2a. Quần thể này có thể đã chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây? A. Đột biến. B. Chọn lọc tự nhiên. C. Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Giao phối không ngẫu nhiên. Câu 832: (C2012) Ở một loài thực vật, allele A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số cây hoa đỏ. Chọn ngẫu nhiên hai cây hoa đỏ, xác suất để cả hai cây được chọn có kiểu gene dị hợp tử là A. 14,06% B. 56,25% C. 75,0% D. 25% Câu 833: (C2012) Một quần thể thực vật ở thể hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gene 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Nếu xảy ra tự thụ phấn thì theo lí thuyết, thành phần kiểu gene ở F2 là A. 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa. B. 0,575AA : 0,05Aa : 0,375aa. C. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. D. 0,55AA : 0,1Aa : 0,35aa. Câu 834: (Đ2012) Ở người, một gene trên NST thường có hai allele: allele A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với allele a quy định thuận tay trái. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với một người đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thuận tay phải là A. 37,5%. B. 43,75%. C. 62,5%. D. 50%. Câu 835: (Đ2012) Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gene có hai allele nằm trên NST thường: allele A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 4%. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể đó giao phấn ngẫu nhiên với nhau, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là: A. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. B. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. C. 24 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Câu 836: (Đ2012) Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gene có hai allele nằm trên NST thường quy định. Kiểu gene AA quy định lông xám, kiểu gene Aa quy định lông vàng và kiểu gene aa quy định lông trắng. Cho các trường hợp sau: (1) Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. (2) Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. (3) Các cá thể lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. (4) Các cá thể lông trắng và các cá thể lông xám đều có sức sống và khả năng sinh sản kém như nhau, các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. Giả sử một quần thể thuộc loài này có thành phần kiểu gene là 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. Chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số allele của quần thể trong các trường hợp: A. (1), (3) B. (3), (4) C. (2), (4) D. (1), (2). Câu 837: (Đ2012) Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau: F1 : 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa F2 : 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa F3 : 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa F4 : 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa Cho biết các kiểu gene khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây? A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Đột biến gene. C. Các yếu tố ngẫu nhiên D. Giao phối ngẫu nhiên. Câu 838: (Đ2012NC) Ở đậu Hà Lan, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, thu được F1.
 • 7. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 115 Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Tiếp tục cho các cây F2 tự thụ phấn cho được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 là: A. 1 cây thân cao: 1 cây thân thấp B. 3 cây thân cao: 5 cây thân thấp C. 3 cây thân cao: 1 cây thân thấp D. 5 cây thân cao: 3 cây thân thấp Câu 839: (Đ2012NC) Ở một loài thực vật lưỡng bội, khi lai hai cây hoa trắng thuần chủng với nhau, thu được F1 toàn cây hoa trắng. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 81,25% cây hoa trắng và 18,75% cây hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2 thu được đời con. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết, ở đời con số cây có kiểu gene đồng hợp tử lặn về hai cặp gene trên chiếm tỉ lệ A. 1/12 B. 1/24 C. 1/8 D. 1/16 Câu 840: (C2013) Ở một loài sinh vật, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen là A và a. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội bằng hai lần tần số kiểu gen dị hợp. Theo lí thuyết, tần số alen A và a của quần thể này lần lượt là A. 0,2 và 0,8 B. 0,33 và 0,67 C. 0,67 và 0,33 D. 0,8 và 0,2 Câu 841: (C2013) Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lí thuyết, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ A. 3 cây thân thấp : 1 cây thân cao B. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp C. 1 cây thân cao : 1 cây thân thấp D. 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp Câu 842: (Đ2013) Ở một loài động vật, gene quy định độ dài cánh nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn. Cho các con đực cánh dài giao phối ngẫu nhiên với các con cái cánh ngắn (P), thu được F1 gồm 75% số con cánh dài, 25% số con cánh ngắn. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 số con cánh ngắn chiếm tỉ lệ A. 39/64 B. 1/4 C. 3/8 D. 25/64
 • 8. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 281 GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ Câu 767: A Tỉ lệ dị hợp sau 5 thế hệ: 100%.(1/2)5 = 3,125% => Đáp án A. Câu 768: C Tỉ lệ dị hợp sau 3 thế hệ: 100%.(1/2)3 = 12,5% = 0,125 => Đáp án C. Câu 769: D Không có khả năng sinh sản, tức là không đóng góp gì, ảnh hưởng gì về mặt di truyền với quần thể. Nên ta có: 0,45AA : 0,3Aa : 0,25aa <=> 0,45AA : 0,3Aa : 0,25aa = 0,45AA : 0,3Aa = 0,6AA : 0,4Aa. Như vậy, sau một thế hệ tự thụ, tỉ lệ dị hợp còn: 0,4.1/2 = 0,2 => Đáp án D. Câu 770: A Tỉ lệ dị hợp sau 3 thế hệ tự phối còn: 0,4.(1/2)3 = 0,05, suy ra tỉ lệ dị hợp đã chuyển sang trạng thái đồng hợp là: 0,4 – 0,05 = 0,35. Vậy tỉ lệ đồng hợp lặn trong quần thể sau 3 thế hệ tự thụ là: 0,3 + 0,35/2 = 0,475 = 47,5% hoa trắng. Suy ra đáp án A. Câu 771: B Câu 772: C Tỉ lệ dị hợp sau 3 thế hệ tự phối còn: 0,7.(1/2)3 = 0,0875, suy ra tỉ lệ dị hợp đã chuyển sang trạng thái đồng hợp là: 0,7 – 0,0875 = 0,6125. Vậy tỉ lệ đồng hợp lặn trong quần thể sau 3 thế hệ tự thụ là: 0,2 + 0,6125/2 = 0,50625 = 50,625%. Suy ra đáp án C. Câu 773: C Tỉ lệ đồng hợp lặn trong quần thể ở thế hệ xuất phát là: 100% - 2% - 80% = 18% = 0,18. Tỉ lệ dị hợp sau 4 thế hệ tự phối còn: 0,8.(1/2)4 = 0,05, suy ra tỉ lệ dị hợp đã chuyển sang trạng thái đồng hợp là: 0,8 – 0,05 = 0,75. Vậy tỉ lệ đồng hợp lặn trong quần thể sau 4 thế hệ tự thụ là: 0,18 + 0,75/2 = 0,555 = 55,5% quả dài. Suy ra đáp án D. Câu 774: C Tỉ lệ dị hợp của quần thể ở thế hệ xuất phát là: 8% : (1/2)3 = 64% = 0,64. Vậy tỉ lệ đồng lặn (cơ thể mang tính trạng lặn) của cơ quần thể ở thế hệ xuất phát là: 1 – 0,64 – 0,2 = 0,16 = 16% cánh ngắn. Câu 775: C Câu 776: B Câu 777: A Tỉ lệ dị hợp của quần thể ở thế hệ xuất phát là: 0,01875 : (1/2)5 = 0,6. Suy ra đáp án A. Câu 778: B 0,7.(1/2)3 = 0,0875
 • 9. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 282 Câu 779: B Tỉ lệ dị hợp của quần thể thế hệ xuất phát là: 60% = 0,6. Suy ra tỉ lệ dị hợp đã giảm: 0,6 : 0,0375 = 16 = 24 lần. Vậy quần thể đã trải qua 4 thế hệ tự phối. Câu 780: C Tỉ lệ cây dị hợp của quần thể ở thế hệ xuất phát là: 1500/2000 = 0,75. Tỉ lệ dị hợp của quần thể sau các thế hệ tự thụ là: 100% - 90,625% = 9,375% = 0,09375. Vậy tỉ lệ dị hợp đã giảm: 0,75 : 0,09375 = 8 = 23 . Vậy quần thể đã trải qua 3 thế hệ tự thụ phấn. Câu 781: C Sau 2 thế hệ tự thụ, tỉ lệ dị hợp Aa còn: 100%.(1/2)2 = 25%. Tỉ lệ đồng hợp lặn (hoa vàng) ở F2 là: (100% - 25%)/2 = 37,5%. Vậy tỉ lệ hoa đỏ ở F2 là: 100% - 37,5% = 62,5%. Câu 782: C Tỉ lệ dị hợp đời con là: 0,4.1/2 = 0,2. Tỉ lệ dị hợp chuyển sang đồng hợp là: 0,4 – 0,2 = 0,2. Tỉ lệ đồng hợp lặn (hoa vàng) ở đời con là: 0,2/2 = 0,1. Vậy tỉ lệ hoa đỏ ở đời con là: 1 – 0,1 = 0,9 = 90%. Câu 783: C Tỉ lệ dị hợp sau 3 thế hệ tự thụ là: 0,4.(1/2)3 = 0,05; Câu 784: C Tỉ lệ dị hợp của quần thể ở thế hệ xuất phát là: 0,05:(1/2)3 = 0,4. Tỉ lệ dị hợp đã chuyển sang trạng thái đồng hợp là: 0,4 – 0,05 = 0,35. Tỉ lệ dị hợp chuyển sang trạng thái đồng hợp trội là: 0,35/2 = 0,175. Vậy tỉ lệ đồng hợp trội (AA) của quần thể ở thế hệ xuất phát là: 0,525 – 0,175 = 0,35. Câu 785: A Thế hệ P có: 9 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng = 0,9 cây hoa đỏ : 0,1 cây hoa trắng. Tỉ lệ dị hợp ở thế hệ P là: 7,5%:(1/2)3 = 0,075:(1/2)3 = 0,6. Vậy tỉ lệ AA là: 0,9 – 0,6 = 0,3. Câu 786: A Câu 787: A Tỉ lệ allele A là: 1.2 2.1 0,4 (1 2 2).2     , vậy tỉ lệ allele a là: 1 – 0,4 = 0,6. Câu 788: A fA = 410.2 580.1 0,7 (410 580 10).2     => fa = 1 – 0,7 = 0,3. Câu 789: C Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2 AA : 2pqAa : q2 aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1) Tỉ lệ cây hoa vàng trong quần thể là: 1 – 0,36 = 0,64 = q2 => q = 0,8.
 • 10. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 283 Câu 790: D Có fd = 1 – fD = 1 – 0,75 = 0,25. Vậy tỉ lệ lông ngắn ở đời con là: 0,252 = 0,0625 = 6,25% Câu 791: D Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2 AA : 2pqAa : q2 aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1) Tỉ lệ KH lông trắng là: q2 = 1 – 0,51 = 0,49 => q = 0,7, p = 1 = 0,7 = 0,3. Suy ra fAA = 0,32 = 0,09 = 9%. Câu 792: D Coi quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2 DD : 2pqDd : q2 dd (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1) Tỉ lệ người bạch tạng là: q2 = 1/20000 => q ≈ 0,007071, p = 0,992929 Vậy tỉ lệ dị hợp trong quần thể là: 2pq = 2.0,007071.0,992929 ≈ 0,014 = 1,4% Câu 793: C Do quần thể cân bằng di truyền nên fa = 0,2025 0,45 , suy ra fA = 1 – 0,45 = 0,55. Vậy tỉ lệ A/a là: 0,55/0,45 ≈ 1,22 Câu 794: D Câu 795: B Ta có fD = 0,25 + 0,4/2 = 0,45, suy ra fd = 1 – 0,45 = 0,55. Vậy khi quần thể cân bằng sẽ có cấu trúc: 0,452 DD : 2.0,45. 0,45Dd : 0,552 dd hay 20,25% đỏ : 49,50% hoa hồng : 30,25% hoa trắng. Câu 796: C Ta có: 0,8Aa : 0,2aa. Có fA = 0,8/2 = 0,4, fa = 1 – 0,4 = 0,6. Vậy tỉ lệ các loại KG trong quần thể là: 0,42 AA : 2. 0,4.0,6Aa : 0,62 aa <=> 0,16 AA : 0,48Aa : 0,36aa Câu 797: C Câu 798: A Có fA = 0,6/2 = 0,3, fa = 1 – 0,3 = 0,7. Vậy sau một thế hệ quần thể sẽ cân bằng di truyền và có cấu trúc: 0,32 AA : 2.0,3.0,7Aa : 0,72 aa <=> 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa <=> 90AA : 420Aa : 490aa. Câu 799: B Tỉ lệ cây hoa trắng (aa) trong quần thể là: 3000 1530 1470 0,49 3000 3000    => fa = 0,49 0,7 , fA = 1 – 0,7 = 0,3. Câu 800: A Coi quần thể cân bằng di truyền và gọi tỉ lệ các loại allele IA , IB , IO lần lượt là p, q, r. Coi quần thể cân bằng di truyền. Khi đó quần thể có cấu trúc: p2 IA IA : 2pr IA IO 0,1946 q2 IB IB : 2qr IB IO 0,2749 2pq IA IB r2 IO IO 0,4835 Có r2 =0,4835, suy ra r ≈ 0,69.
 • 11. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 284 Có p2 + 2pr = 0,1946 <=> p2 + 2pr + r2 = 0,1946 + r2 = 0,1946 + 0,4835 = 0,6781 <=> (p + r)2 = 0,6781 <=> p + r ≈ 0,82 => p = 0,13. Câu 801: A Câu 802: C Câu 803: C Câu 804: B Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2 AA : 2pqAa : q2 aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1) Ta có: q2 = 100/10000 = 0,01 => q = 0,1; p = 1 – 0,1 = 0,9. Vậy tỉ lệ KG dị hợp ở đời con là: 2pq = 2.0,9.0,1 = 0,18, và có số lượng 0,18.10000 = 1800 cá thể có KG dị hợp. Câu 805: C Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2 AA : 2pqAa : q2 aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1) Tỉ lệ đồng hợp trội gấp 9 lần tỉ lệ đồng hợp lặn nên ta có: p2 = 9q2 => p = 3q mà p + q = 1 nên suy ra p = 0,75; q = 0,25. Vậy tỉ lệ cá thể dị hợp trong quần thể là: 2pq = 2.0,75.0,25 = 0,375 = 37,5%. Câu 806: C Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2 AA : 2pqAa : q2 aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1) Suy ra p2 = 0,25 => p = 0,5, q = 1 – 0,5 = 0,5. Câu 807: C Dễ thấy F2 có tỉ lệ các loại KG cho ra hạt trơn là: 1AA : 2Aa. Tỉ lệ giao tử mang allele a là: 1.2 1 (1 2)2 3 af    , fA = 1 – 1/3 = 2/3. Vậy tỉ lệ KH hạt nhăn ở đời con là: 1/3a.1/3a = 1/9aa, suy ra tỉ lệ hạt trơn là: 1 – 1/9 = 8/9. Câu 808: C Con xuất hiện cây hoa vàng (aa) suy ra F1 có cơ thể có khả năng cho a, mà F1 100% cây hoa đỏ nên F1 có KG AA và Aa. Để cho được F1 có 2 KG AA, Aa thì phép lai P phải là: AA x Aa. Ta có: P: AA x Aa => F1: 1AA : 1Aa Tỉ lệ giao tử mang allele a là: 1.1 1 (1 1)2 4 af    , fA = 1 – 1/4 = 3/4. Vậy khi F1 tạp giao, tỉ lệ cây hoa vàng ở F2 là: ¼. ¼ = 1/16, suy ra tỉ lệ cây hoa đỏ là: 1 – 1/16 = 15/16. Câu 809: B Câu 810: B Ta có fa = 0,4/2 = 0,2; fA = 1 – 0,2 = 0,8. Sau ngẫu phối quần thể có tỉ lệ Aa là: 2.fA.fa = 2.0,8.0,2 = 0,32; tức sẽ có số lượng 0,32.8000 = 2560 Câu 811: B Câu 812: C Câu 813: B P: Vàng x Trắng => F1: Vàng : Trắng Dễ dàng xác định được F1 thu được là: 1Aa : 1aa
 • 12. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 285 Tần số allele A là: 1.1 1 (1 1)2 4 Af    ; fa = 1 – ¼ = ¾ Tỉ lệ KH hoa trắng ở F2 là: 3/4a.3/4a = 9/16aa, suy ra tỉ lệ hoa vàng ở F2 là: 1 – 9/16 = 7/16. Câu 814: D Tương tự câu trên, suy ra đáp án D. Câu 815: C Quán triệt nguyên tắc độc lập, ta chỉ cần tách ra và xét từng gene. Tỉ lệ AA của quần thể cân bằng là: 0,22 = 0,04; tỉ lệ Bb của quần thể ở trạng thái cân bằng là: 2.0,4.(1-0,4) = 0,48. Vậy tỉ lệ AABb ở đời con là: 0,48.0,04 = 0,0192 = 1,92%. Câu 816: A *Sau một thế hệ ngẫu phối quần thể sẽ cân bằng di truyền theo cấu trúc: p2 AA : 2pqAa : q2 aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1) Suy ra tỉ lệ cây thân thấp ở đời con là: q2 = 0,16 => q = 0,4. *Với quần thể ban đầu: Tỉ lệ allele a trong kiểu gene dị hợp là: 0,4 - 0,25 = 0,15. Vậy tỉ lệ dị hợp là: 0,15.2 = 0,3. (Ứng dụng vấn đề tần số allele không thay đổi qua các thế hệ và làm ngược của tình huống: Một quần thể có xAA : yAa : zaa thì trong quần thể fa = z + y/2.) Câu 817: B Dễ dàng xác định được F2 có tỉ lệ các loại KG: 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa. Ở thế hệ F3: fAa = 2/4.1/2 = 1/4; tỉ lệ dị hợp chuyển sang đồng hợp là: 2/4 – 1/4 = 1/4. Vậy tỉ lệ aa ở đời con là: (2/4 – 1/4)/2 + 1/4 = 3/8. Câu 818: B Câu 819: D A. P: Aa x aa => F1: 1Aa : 1aa => F2: 7 vằn : 9 nâu (loại) B. P: AA x aa => F1: Aa (loại). C. P: XA Xa  Xa Y => F1: : 1XA Xa : 1Xa Xa : 1XA Y : 1Xa Y Con đực cho: Tỉ lệ giao tử XA là: ¼; tỉ lệ giao tử Xa là ¾. Con cái cho: Tỉ lệ giao tử XA là: ¼; tỉ lệ giao tử Xa là ¼; tỉ lệ giao tử Y là ½. Vậy F2 sẽ có tỉ lệ các loại KH: 7 vằn : 9 nâu, do: ♀ ♂ ¼ XA ¾ Xa ¼ XA 1/16 (Vằn) 3/16 (Vằn) ¼ Xa 1/16 (Vằn) 3/16 (nâu) ½ Y 2/16 (Vằn) 6/16 (nâu) D. P: Xa Xa  XA Y => F1: : 1XA Xa : 1Xa Y Con đực cho: Tỉ lệ giao tử XA là: ½; tỉ lệ giao tử Xa là ½. Con cái cho: Tỉ lệ giao tử Xa là ½; tỉ lệ giao tử Y là ½.
 • 13. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 286 Vậy F2 sẽ có tỉ lệ các loại KH: 1 vằn : 1 nâu, do: ♀ ♂ ½ XA ½ Xa ½ Xa 1/4 (Vằn) 1/4 (Nâu) ½ Y 1/4 (Vằn) 1/4 (nâu) Câu 820: A Câu 821: C *Số loại giao tử tối đa là: 5. *Số KG tối đa trong quần thể là: 5.(5 + 1)/2 = 15. Câu 822: B *Xác định số loại KG: - Số loại giao tử tối đa là: 2.2 = 4. - Số KG tối đa trong quần thể là: 4.(4 + 1)/2 = 10. *Xác định số loại KH: - Gene quy định màu sắc lông có 3 KH tương ứng với 3 loại KG; gene quy định màu mắt có 2 KH. Vậy số KH tối đa trong quần thể là: 3.2 = 6. Câu 823: B *Số loại giao tử tối đa là: 3. *Số KG tối đa trong quần thể là: 3.(3 + 1)/2 = 6. Câu 824: B *Số loại giao tử tối đa là: - Số loại giao tử X là: 3, bao gồm giao tử bình thường, giao tử lặp đoạn 16A 1 lần, giao tử lặp đoạn 16A 2 lần. - Số loại giao tử Y là: 1 *Số KG tối đa trong quần thể là: - Số KG XX: 3.(3 + 1)/2 = 6 - Số KG XY: 3.1 = 3. Vậy số KG tối đa trong quần thể là: 6 + 3 = 9. Câu 825: B Quán triệt nguyên tắc độc lập, ta tách và xử lý từng cặp NST với các gene trên nó. *Gene nằm trên NST thường sẽ cho: 2(2 + 1)/2 = 3KG. *Gene nằm trên NST giới tính: - Số loại giao tử tối đa: + Số loại giao tử X là: 2.2 = 4. + Số loại giao tử Y là: 1. - Số loại KG tối đa: + Số KG XX: 4.(4 + 1)/2 = 10.
 • 14. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 287 + Số KG XY: 4.1 = 4. Vậy trong quần thể có tối đa là: 3.(10 + 4) = 42 KG. Câu 826: D Quán triệt nguyên tắc độc lập, ta tách và xử lý từng cặp NST với các gene trên nó. *Gene nằm trên NST thường sẽ cho: 5(5 + 1)/2 = 15KG. *Gene nằm trên NST giới tính: - Số loại giao tử tối đa: + Số loại giao tử X là: 3. + Số loại giao tử Y là: 1. - Số loại KG tối đa: + Số KG XX: 3.(3 + 1)/2 = 6. + Số KG XY: 3.1 = 3. Vậy trong quần thể có tối đa là: 15.(6 + 3) = 135 KG. Câu 827: C - Số loại giao tử tối đa: + Số loại giao tử X là: 3.2 = 6; số loại giao tử Y là: 1. - Số loại KG tối đa: + Số KG XX: 6.(6 + 1)/2 = 21. + Số KG XY: 6.1 = 6. Vậy trong quần thể có tối đa là: 21 + 6 = 27 KG. Câu 828: B Số loại giao tử X là: 3; số loại giao tử Y là: 3 Số KG XX là: 3.(3+1)/2 = 6; số KG XY là: 3.3 = 9. Vậy trong quần thể sẽ có tối đa: 6 + 9 = 15 KG. Câu 829: C *Xét mỗi cặp NST thường: Số loại giao tử có thể tạo ra là: 2.2 = 4. *Xét cặp NST giới tính: - Số loại giao tử X: 2 - Số loại giao tử Y: 1 Suy ra số loại giao tử có thể được hình thành: 2 + 1 = 3. Vậy số loại tinh trùng có thể được hình thành là: 4.4.4.3 = 192. Câu 830: B Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2 AA : 2pqAa : q2 aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1) Tỉ lệ KG đồng hợp trội là: p2 = 0,16 => p = 0,4; q = 1 – 0,4 = 0,6. Câu 831: C Câu 832: B
 • 15. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 288 Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2 AA : 2pqAa : q2 aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1) Tỉ lệ cây hoa trắng là: q2 = 1 – 0,64 = 0,36 => q = 0,6; p = 1 – 0,6 = 0,4. Vậy, quần thể có cấu trúc: 0,42 AA : 2.0,4. 0,6Aa : 0,62 aa <=> 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Xác suất một cây hoa đỏ chọn được có KG dị hợp là: 0,48 0,48 0,75 (0,16 0,48) 0,64    . Vậy cả 2 cây hoa đỏ được chọn có KG dị hợp là: 0,75.0,75 = 0,5625 = 56,25%. Câu 833: A Tỉ lệ KG dị hợp sau một thế hệ tự thụ là: 0,4.1/2 = 0,2. Câu 834: C Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2 AA : 2pqAa : q2 aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1) Tỉ lệ người thuận tay trái là: q2 = 1 – 0,64 = 0,36 => q = 0,6; p = 1 – 0,6 = 0,4. Vậy, quần thể có cấu trúc: 0,42 AA : 2.0,4. 0,6Aa : 0,62 aa <=> 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Xác suất người chồng thuận tay phải có KG dị hợp là: 0,48 0,48 0,75 (0,16 0,48) 0,64    . Vậy cả 2 cây Có: P: Aa x aa => F1: 1/2Aa : 1/2aa, tức ½ sinh ra con thuận tay trái. XS cặp vợ chồng đó sinh ra con thuận tay trái là: 0,75.1/2 = 0,375. Vậy XS cặp vợ chồng đó sinh ra con thuận tay phải là: 1 – 0,375 = 0,625 = 62,5%. Câu 835: B *Quần thể cân bằng di truyền nên có cấu trúc: p2 AA : 2pqAa : q2 aa (0 ≤ p,q ≤ 1; p + q = 1) Tỉ lệ cây hoa trắng là: p2 = 0,04 => p = 0,2; q = 1 – 0,2 = 0,8. Vậy, quần thể có cấu trúc: 0,82 AA : 2.0,8. 0,2Aa : 0,22 aa <=> 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. *Khi chỉ xét các cây hoa đỏ ở đời con có: 0,64AA : 0,32Aa Suy ra tỉ lệ giao tử mang allele a là: 0,32.1 1 (0,64 0,32).2 6   . Vậy tỉ lệ cây hoa trắng ở đời con là: 1/6a.1/6a = 1/36aa, tỉ lệ hoa đỏ là: 1 – 1/36 = 35/36. Câu 836: A Câu 837: C Ta thấy tỉ lệ kiểu gene đồng hợp trội và đồng hợp lặn tăng dần, tỉ lệ KG dị hợp giảm dần chứng tỏ là do sự tác động của nhân tố giao phối không ngẫu nhiên trong quần thể. Câu 838: D Dễ dàng xác định được F1 dị hợp Aa. Sau 2 thế hệ tự thụ tỉ lệ dị hợp còn: 100%.(1/2)2 = 25% = 0,25. Tỉ lệ KG dị hợp chuyển sang trạng thái đồng hợp lặn là: (1 – 0,25)/2 = 3/8. Câu 839: A Ta có F1 dị hợp 2 cặp gene và tỉ lệ F2: 13 cây hoa trắng : 3 cây hoa đỏ. Không giảm tính tổng quát, giả sử A át chế B, b. Khi đó ta có: Kiểu hình Trắng Đỏ Trắng
 • 16. LUYỆN THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: http://diendan.onthi360.com 289 F2 9/16 A-B- 3/16 A-bb 3/16 aaB- 1/16 aabb Xét các cây hoa đỏ ở F2, ta có: (1AA : 2Aa : 1aa) (1BB : 2Bb : 1bb) = 1/3aaBB : 2/3aaBb Các cơ thể này sẽ cho: 2/3.1/2 = 1/3ab. Cơ thể F1 AaBb cho 1/4ab. Vậy tỉ lệ cơ thể có KG đồng hợp tử lặn về cả 2 cặp gene ở đời con là: 1/3ab . 1/4ab = 1/12aabb. Câu 840: D Quần thể cân bằng di truyền nên ta luôn có: p2 AA : 2pqAa : q2 aa (0 ≤ p,q ≤ 1 , p + q = 1). Trong đó p là tần số allele A; q là tần số allele a. Do tần số KG đồng hợp trội bằng 2 lần tần số KG dị hợp nên ta có: P2 = 2.2pq <=> p = 4q Như vậy ta có hệ: 1 4 p q p q     <=> 0,8 0,2 p q    Câu 841: C Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. → F1 có cấu trúc di truyền F1: 1/4AA: 2/4Aa: 1/4aa và tỉ lệ các loại KG thân cao ở F1 là: 1/3AA : 2/3Aa Phép lai giữa các cây thân cao F1 với cây thân thấp: (1/3AA; 2/3Aa) x 1aa. Dễ thấy đây là phép lai phân tích nên tỉ lệ KH đời con bằng tỉ lệ các loại giao tử của các cây thân cao F1. Vậy, với các cây thân cao F1, ta có: - Tỉ lệ loại giao tử mang allele a là: 2/3.1/2 = 1/3 - Tỉ lệ loại giao tử mang allele A là: 1 – 1/3 = 2/3. Suy ra tỉ lệ các loại KH ở đời con bằng 2 cao : 1 thấp. Câu 842: D Gọi x là tỉ lệ cá thể đực có KG AA, suy ra 1-x là tỉ lệ cá thể có KG Aa. Tỉ lệ cánh ngắn ở đời con là: (1-x).1/2.1 = 25% = 0,25 => x = 0,5. *Con đực: Tỉ lệ giao tử mang allele a là: (1-0,5)/2 – 0,25; tỉ lệ giao tử mang allele A là: 1 – 0,25 = 0,75. Vậy F1 có tỉ lệ: 0,75Aa : 0,25aa. Tỉ lệ giao tử A ở F1 là: 0,75/2 = 0,375; tỉ lệ giao tử a là: 1 – 0,375 = 0,625 = 5/8. Như vậy tỉ lệ ruồi cánh ngắn ở đời con là: 5/8.5/8 = 25/64.