60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet

O

60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet

Tài li u ôn thi 10, 11, 12 và k thi THPT Qu c gia: diendan.onthi360.com 1/23
LÍ THUYẾT DI TRUYỀN MEN DEN ( 20 CÂU )
Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015
Để phát hiện ra các quy luật di truyền, phương pháp nghiên cứu của Menđen là:
A. phân tích cơ thể lai B. lai thuận nghịch C. lai phân tích D. tự thụ phấn
Câu 2 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Biên Hòa năm 2015
Thực chất của qui luật phân li độc lập là nói về
A.sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ (3:1)n
B.sự phân li độc lập của các cặp tính trạng
C.sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh
D.sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân
Câu 3 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015
Ở loài lưỡng bội, để cho các alen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa
alen kia thì cần có điều kiện gì ?
A. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn
B. Bố mẹ đem lai phải thuần chủng
C. Quá trình giảm phân xảy ra bình thường
Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 15. Menden nghiên cứu quy luật di truyền
của 12 tính trạng khác nhau ở đậu Hà Lan. Ông đã chắc chắn về sự phân ly độc lập của 7 trong số 12 tính trạng
đó. Vậy ta rút ra được điều gì?
A. Cây đậu Hà Lan có thể có tối đa 7 cặp nhiễm sắc thể
B. Cây đậu Hà Lan có ít nhất 7 cặp nhiễm sắc thể
C. Cây đậu Hà Lan có chính xác 7cặp nhiễm sắc thể
D. Cây đậu Hà Lan có số nhiễm sắc thể đơn bội giữa 7 và 12
Câu 5 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015
Menđen đã phát hiện ra qui luật di truyền phân li độc lập ở 7 cặp tính trạng tương phản. Sau này các gen tương
ứng qui định 7 cặp tính trạng này được tìm thấy trên 4 NST khác nhau. Phát biểu nào sau đây là phù hợp để giải
thích cho kết luận trên?
A. Hệ gen đơn bội của đậu Hà Lan chỉ có 4 NST.
B. Mặc đù một sổ gen liên kết, song khoảng cách trên NST cùa chúng xa đến mức mà tần sổ tái tổ hợp của
chúng đạt 50%.
C. Mặc dù một số gen liên kết, song trong các thí nghiệm cúa Menđen, chúng phân li độc lập một cách tình cờ.
D. Mặc dù một số gen liên kết, song kết quả các phép lải cho kiểu hình phân li độc lập vì sự tái tổ hợp trong
giảm phân không xảy ra.
Câu 6 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015
Nội dung nào không đúng với quy luật phân ly?
A. mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen.
B. khi giảm phân cặp nhân tố di truyền phân ly đồng đều về các giao tử.
C. các cặp alen phân ly độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình hình thành giao tử.
D. sự phân ly của cặp NST tương đồng dẫn đến sự phân ly của cặp alen tương ứng.
60 BÀI TẬP CHỌN LỌC CHUYÊN ĐỀ DI
TRUYỀN MEN DEN
LUY N THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài li u ôn thi 10, 11, 12 và k thi THPT Qu c gia: diendan.onthi360.com 2/23
Câu 7 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015
Ở một loài thực vật, sự hình thành màu sắc hoa không chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường. Trong đó alen
A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thực hiện phép lai nào sau đây để xác định
chính xác kiểu gen của cây hoa đó ?
A. Lai các cây hoa đỏ với các cây hoa trắng và quan sát kiểu hình của đời con
B. Cho các cây hoa đỏ và hoa trắng giao phấn ngẫu nhiên và quan sát kiểu hình của đời con
C. Lai các cây hoa đỏ với nhau và quan sát kiểu hình của đời con
D. Cho các cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên với nhau và quan sát kiểu hình của đời con
Câu 8 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Phan Bội Châu năm 2015
Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là sự phân li đồng đều của các NST trong cặp tương đồng.
(2) Các gen trên cùng một NST luôn phân li cùng nhau trong quá trình giảm phân
(3) Sự phân li độc lập và hoán vị gen có thể làm tăng biến dị tổ hợp.
(4) Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là sự phân li độc lập của các cặp tính trạng.
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
Câu 9 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Sở giáo dục Hồ Chí Minh năm 2015
Tỉ lệ kiểu hình trong di truyền trong di truyền liên kết giống với phân li độc lập trong trường hợp nào
A. 2 gen quy định hai tính trạng nằm cách nhau 40cM và tái tổ hợp gen cả hai bên
B. 2 gen quy định hai tính trạng nằm cách nhau ≥ 50cM và tái tổ hợp gen cả hai bên
C. quy định hai tính trạng nằm cách nhau 25 cM và tái tổ hợp gen một bên
D.quy định hai tính trạng nằm cách nhau ≥ 50 cM và tái tổ hợp gen một bên
Câu 10 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Trường THPT Sào Nam năm 2015
Quy luật phân li độc lập thực chất nói về
A. Sự phân li độc lập của các tính trạng
B. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh
C. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1
D. Sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân
Câu 11 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015
Dựa vào phân tích thí nghiêm Men den cho rằng màu sắc và hình dạng hạt phân li độc lập là vì
A. Tỷ lệ từng cặp tính trạng đều 3 trội 1 lặn
B. F2 có 4 kiểu hình
C. Tỷ lệ kiểu hình bằng tích xác xuất của các tính trạng hợp thành nó
D. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp
Câu 12 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015
Trường hợp nào sau đây gen không di truyền theo quy luật phân li của Men den
A. Các gen cùng nằm trên một NST và sự phân li NST diễn ra bình thường
B. Gen nằm trên vùng tương đồng của NSTgiới tính
C. Gen nằm trong NST và xảy ra sự rối loạn phân li của NST trong giảm phân
D. Các gen cùng nằm trên 1 NST và xảy ra hoán vị với tần số là 50%
Câu 13 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015
>>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 3/23
Cho các bước:
(1) Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi một hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở F1, F2 và
F3.
(2) Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.
(3) Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết.
(4) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.
Trình tự các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Men đen là
A. (2) →(1) →(4) →(3)
B. (2) →(1) →(3) →(4).
C. (1)→(2) →(3) →(4).
D. (1) → (3) →(2) →(4).
Câu 14 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Trần Phú năm 2015
Ở quy luật di truyền nào sau đây, gen không di truyền theo quy luật phân li của Menđen?
A. Di truyền qua tế bào chất
B. Hoán vị gen
C. Di truyền liên kết giới tính
D. Tương tác gen
Câu 15 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Lí Thái Tổ năm 2015
Theo Menden, nội dung của quy luật phân li là :
A. Ở thể dị hợp, tính trạng trội át chế hoàn toàn tính trạng lặn
B. Mỗi nhân tố di truyền của cặp phân li về giao tử với xác suất như nhau, nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố
di truyền (alen) của bố hoặc mẹ.
C. F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình trung bình là 3 trội : 1 lặn.
D. F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen với tỉ lệ 3 trội : 1 lặn.
Câu 16 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Sở giáo dục Bắc Ninh năm 2015
Theo Men den, cơ chế nào dưới đây chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản qua
các thế hệ ?
A. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân
B. Sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh
C. Sự tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong thụ tinh
D. Sự phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh
Câu 17 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Trường Ngô Gia Tự năm 2015
Điều kiện cần và đủ để nghiệm đúng định luật phân ly độc lập của Men-Đen là:
A. Bố và mẹ đều phải thuần chủng.
B. Có quan hệ tính trội, tính lặn hoàn toàn.
C. Mỗi gen phải nằm trên một NST riêng rẽ.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 18 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Sở giáo dục Bắc Ninh năm 2015
khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền qui định, các nhân tố di truyền trong tế bào
không hòa trộn vào nhau và phân li đồng đều về các giao tử, Menden đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách
nào?
A. Cho F1 giao phấn với nhau
B. Cho F1 tự thụ phấn
C. Cho F1 lai phân tích
D. Cho F2 tự thụ phấn
Câu 19 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015
Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho P thuần chủng, khác
nhau hai cặp tính trạng tương phản. Điểm khác biệt giữa quy luật phân li độc lập với liên kết gen là:
I. Tỉ lệ kiểu hình của F1.
Đ thi th THPT Qu c gia m i nh t có hư ng d n gi i chi ti t : diendan.onthi360.com
>>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 4/23
II. Tỉ lệ kiểu hình và tỉ lệ kiểu gen của F2.
III. Tỉ lệ kiểu hình đối với mỗi cặp tính trạng ở đời F2.
IV. Sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.
Câu trả lời đúng là
A. I, II, III và IV.
B. II và IV.
C. I, III và IV.
D. II và III.
Câu 20 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Phan Bội Châu năm 2015
Cho các thông tin sau:
(1) Các gen nằm trên cùng một cặp NST
(2) Mỗi gen nằm trên một NST khác nhau
(3) Thể dị hợp hai cặp gen giảm phân bình thường cho 4 loại giao tử
(4) Tỉ lệ một loại kiểu hình chung bằng tích tỉ lệ các loại tính trạng cấu thành kiểu hình đó
(5) Làm xuất hiện biến dị tổ hợp
(6) Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, nếu P thuần chủng, khác nhau về các cặp tính trạng
tương phản thì F1 đồng loạt có kiểu hình giống nhau và có kiểu gen dị hợp tử
Những điểm giống nhau giữa quy luật phân li độc lập và quy luật hoán vị gen là:
A. 3,4,5
B. 1,4,6
C. 2,3,5
D.3,5,6
XÁC ĐỊNH SỐ KIỂU GEN CỦA ĐỜI CON ( 5 CÂU )
Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015
Trong qui luật di truyền phân ly độc lập, với các gen trội lặn hoàn toàn. Nếu p thuần chủng khác nhau bởi n cặp
tính trạng tương phản thì số loại kiểu gen khác nhau ở F2 là
A. 2n
B. (3 : 1) n
C. 3 n
D. (1 : 2 : 1) n
Câu 2 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 9:(ID: 83254)Thực hiện phép lai sau: ♀
AABb x ♂AaBb, biết trong quá trình giảm phân cơ thể dùng làm bố có 1 số tế bào rối loạn phân li ở giảm phân
I của cặp nhiễm sắc thể mang Aa. Biết rằng tất cả các loại tinh trùng đều có khả năng thụ tinh và các họp tử
được tạo thành đều có khả năng sống sót. Theo lí thuyết đời con cùa phép lai trên có tối đa bao nhiêu loại kiểu
gen?
A. 14. B. 16. C 12. D. 6.
Câu 3 Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li
trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường, cơ thể cái giảm
phân bình thường. Ở đời con của phép lai ♂ AaBbDd X ♀ AabbDd, sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đột
biến?
A. 16 B. 24. C. 12. D. 8.
Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015
Phép lai P: ♀ AaBbDd × ♂ AaBbdd. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, ở một số tế bào, cặp
nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I; giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình
giảm phân hình thành giao tử cái diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai trên tạo ra F1 có tối đa bao nhiêu
loại kiểu gen?
Đ thi th THPT Qu c gia m i nh t có hư ng d n gi i chi ti t : diendan.onthi360.com
>>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 5/23
A.24. B.56. C.18. D.42.
Câu 5 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên KHTN năm 2015
Nếu các gen nghiên cứu là trội hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng và các cặp gen (A,a; B,b và D,d)
phân li độc lập, thì phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBbDD x AabbDd sẽ cho thế hệ sau có
A. 8 kiểu hình, 8 kiểu gen
B. 4 kiểu hình, 12 kiểu gen
C. 8 kiểu hình, 12 kiểu gen
D.4 kiểu hình, 8 kiểu gen.
XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CỦA BỐ MẸ
( 8 CÂU)
Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Một cặp vợ chồng có ba con đẻ. Một đứa con bị một bệnh di truyền do gen lặn trên nhiễm sắc thể thường gây ra.
Cả hai bố mẹ và hai đứa trẻ khác không hiển thị dấu hiệu của bệnh. Nếu A là alen trội và là alen không gây bệnh,
và alen lặn gây bệnh, vậy cha mẹ phải có kiểu gen nào?
A. Cả hai cha mẹ là Aa. B. Một người là Aa, và người còn lại là aa
C. Một người là AA, và người còn lại là aa D. Một người là AA, và người khác là Aa.
Câu 2 :Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 : Ở người, gen quy định nhóm máu có 3
alen: alen IA
quy định nhóm máu A trội hoàn toàn so với alen I0
quy định nhóm máu O; alen IB
quy định nhóm
máu B trội hoàn toàn so với alen IO
; các alen IA
và alen IB
đồng trội quy định nhóm máu AB. Mẹ có nhóm máu
AB sinh con trai có nhóm máu AB, nhóm máu chắc chăn không phải của bố cậu con trai trên là
A. A
B. B
C. AB
D. O
Câu 3: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Ở bò, AA lông đen. Aa lông trắng đen, aa lông vàng; alen B quy định không sừng, alen b quy định có sừng; alen
D quy định chân cao, alen d quy định chân thấp. Các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau.
Lai giữa bò cái lông vàng, có sừng, chân thấp với bò đực chưa biết kiểu gen. Năm đầu đẻ được một bê đực lông
vàng, có sừng, chân thấp. Năm sau đẻ được một bê cái lông trắng đen, không sừng, chân cao. Kiểu gen của bò
bố mẹ và hai bê con lần lượt là
A. AaBbDd, aabbdd, aabbdd, AabbDd
B. AaBbDd, aabbdd, aabbdd, AaBb Dd
C. AaBbDd, aabbdd, Aabbdd, AaBb Dd
D. AabbDd, aabbdd, aabbdd, AaBb Dd
Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 :
Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau:
(1) AaBbDd x AaBbDd
(2) AaBBDd x AaBBDd
(3) AABBDd x AAbbDd
(4) AaBBDd x AaBbDD
Số phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen là:
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 5 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hùng Vương năm 2015
>>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 6/23
Ở một loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng; gen B qui định thân
cao trội hoàn toàn so với alen b qui định thân thấp. Các gen phân li độc lập. Cho một cá thể (P) lai với một cá
thể khác không cùng kiểu gen , đời con thu được nhiều loại kiểu hình, trong đó kiểu hình hoa trắng, thân cao
chiếm tỉ lệ ¼. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên ?
A. 2 phép lai
B. 1 phép lai
C. 5 phép lai
D. 3 phép lai
Câu 6 :Đề thi thử THPT Quốc gia trường Hàn Thuyên năm 2015
Trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen, khi cho cây F1 lai với một cây chưa rõ kiểu gen, F2 có tỉ lệ
kiểu hình 3 vàng trơn: 3 vàng nhăn: 1 xanh trơn: 1 xanh nhăn. Kiểu gen của cây F1 và cây khác là.
A.F1 : AaBb x cây khác Aabb hay aaBb
B. F1 : Aabb x cây khác Aabb hay aaBb
C. F1 : AaBb x cây khác Aabb
D. F1 : AaBB x cây khác Aabb
Câu 7 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên KHTN năm 2015
Ở chuột Côbay, gen A quy định lông đen, gen a quy định lông trắng; B: lông ngắn, b: lông dài. Hai cặp gen này
di truyền độc lập với nhau. Chuột lông đen, dài giao phối với chuột lông trắng, ngắn sinh ra F1 có tỉ lệ 1 đen,
ngắn : 1 trắng, ngắn. Kiểu gen của chuột bố mẹ là
A. Aabb x aaBb
B. Aabb x aaBb
C. Aabb x aaBB
D. Aabb x aaBB.
Câu 8 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chu Văn An – Hà Nội năm 2015
Biết AA hoa đỏ, Aa hoa hồng, aa hoa trắng, B cánh kép trội hoàn toàn b cánh đơn. Các cặp gen này nằm trên
các cặp NST tương đồng khác nhau. Nếu màu sắc hoa phân li 1: 1, tính trạng cánh hoa đồng tính thì số phép lai
tối đa cho kết quả trên bằng bao nhiêu?
A. 12 B. 8 C. 6 D. 4
XÁC ĐỊNH TỈ LỆ KIỂU GEN VÀ KIỂU HÌNH Ở ĐỜI CON
16 CÂU
Câu 1: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và phân ly độc lập với nhau; gen trội hoàn toàn lấn át gen lặn.
Ở đời con của phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd; tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội là:
A. 81/256 B. 255/256 C. 27/256 D. 9/256
Câu 2 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015
Cho cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, với mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.
Tỷ lệ kiểu hình mang 1 tính trội, 1 tính lặn ở đời lai là:
A.1/66 B. 3/16 C.6/16 D.9/16
Câu 3 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Một nhà khoa học đang nghiên cứu một gen có hai alen H1 và H2, H1 là trội so với H2. Một cá thể có kiểu gen
H1H2 được lai với một cá thể có cùng kiểu gen. Dự kiến F1 có tỷ lệ kiểu hình trội là bao nhiêu?
>>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 7/23
A. 100% B. 50% C. 25% D. 75%
Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Biên Hòa năm 2015 :
Trong trường hợp các gen phân ly độc lập, tác động riêng rẻ, các gen trội là trội hoàn toàn phép lai aabbDdEe x
aaBbDdEe cho tỉ lệ kiểu hình gồm 2 tính trạng trội, 2 tính trạng lặn ở đời con là bao nhiêu ?
A.13/32 B.15/32. C.19/32. D.7/32.
Câu 5: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Bạn đang quan tâm đến sự di truyền trong một quần thể rắn chuông. Hai đặc điểm mà bạn quan tâm là hình dáng
hoa văn và màu sắc hoa văn. Hình dạng có thể là tròn hoặc kim cương và màu sắc có thể có màu đỏ hoặc đen. Bạn
có thể xác định rằng hình dạng được qui định bởi gen A trong khi màu sắc được xác định bởi gen B. Bạn cũng xác
định rằng kim cương, đen là những tính trạng trội. Bạn cho lai một con rắn kim cương màu đen với một con rắn
hình tròn màu đỏ. Con rắn kim cương đen là dị hợp cho cả hai gen. Tỷ lệ cá thể có kiểu hình đen tròn trong các
con F1 là bao nhiêu?
A. 1/4 B. 1/8 C. 1/16 D. ¾
Câu 6 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học Huế năm 2015
Ở 1 loài động vật, tình trạng màu mất do 1 gen nằm trên NST thường có 3 alen qui định. Người ta tiến hành 2
phép lai như sau:
Phép lai 1: mắt đỏ x mắt vàng thu được 1 mắt đỏ, 1 mắt vàng, 1 mắt hồng, 1 mắt trắng
Phép lai 2: Mắt hồng x mắt trắng thu được 1 mắt đỏ : 1 mắt vàng
Nếu cho các cá thể mắt đỏ giao phối với các cá thể mắt hồng thì kiểu hình mắt đỏ ở đời con là:
A. 25% B. 75% C. 50% D. 100%
Câu 7 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Thái Nguyên năm 2015
Nếu một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn thì kiểu gen của bố mẹ như thế nào để
ngay đời con phân ly theo tỷ lệ kiểu hình 1:1:1:1:1:1:1:1?
1.aaBbDd x aaBbdd 2. AabbDd x Aabbdd
3. AabbDd x aaBbdd 4. AaBbDd x aabbdd.
Tổ hợp đúng là
A. 3, 4 B. 1, 2 C. 1, 4 D. 2, 3
Câu 8 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015
Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng và trội lặn hoàn toàn, lai phân tích một cơ thể dị hợp tử 4 cặp
gen có thể thu được tối đa
A.8 loại kiểu hình. B.16 loại kiểu hình. C.12 loại kiểu hình. D.4 loại kiểu hình.
Câu 9 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015: Xét phép lai AaBbDDEe x AaBbDdee,
theo lí thuyết ở đời con tỉ lệ cơ thể mang 5 alen trội trong kiểu gen là
A.35/64. B.56/64. C.15/64. D.21/64.
Câu 10 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015
>>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 8/23
Ở cừu A – có sừng, a – không sừng, gen A là trội ở con đực nhưng lặn ở con cái. Lai giữa cừu đực có sừng với
cừu cái không sừng đều thuần chủng được F1, tiếp tục cho F1 giao phối với nhau được F2. Hãy xác định tỉ lệ giới
tính của các cừu F2, biết tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là 2 có sừng : 1 không sừng.
A.1 đực : 1 cái. B.3 đực : 1 cái. C.4 đực : 1 cái. D.5 đực : 1 cái.
Câu 11 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Biên Hòa năm 2015
Ở cừu, gen H quy định có sừng, gen h quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không
sừng ở cừu cái, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1,
cho F1 giao phối với nhau được F2, cho các cừu F2 giao phối tự do.Theo lý thuyết, tỷ lệ cừu cái có sừng ở F3 là
bao nhiêu ?
A.1/8. B.1/4. C.3/8. D.3/16.
Câu 12 - Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015
Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn. Xét các phép lai:
(1) AaBbdd × AaBBdd. (2) AAbbDd × AaBBDd.
(3) Aabbdd × aaBbDD. (4) aaBbdd × AaBbdd.
(5) aabbdd × AaBbDd. (6) AaBbDd × AabbDD.
Có bao nhiêu phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 1 : 1?
A.1. B.3. C.4. D.2.
Câu 13 :Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015
Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có
mặt đồng thời hai gen A và B cho kiểu hình hoa màu đỏ, khi chỉ có mặt một trong hai gen A hoặc B cho hoa
màu hồng; không có mặt cả hai gen A và B cho hoa màu trắng. Cho lai hai cây có kiểu hình khác nhau, có bao
nhiêu phép lai thu được kiểu hình ở đời con có 50% cây hoa màu hồng ?
(1)AaBb x aabb
(2)Aabb x aaBb
(3)AaBb x Aabb
(4)AABb x aaBb
(5)AAbb xAaBb
(6)aaBB x AaBb
(7)AABb x Aabb
(8)AAbb x aaBb
A. 5 B. 4 C. 6 D. 7
Câu 14 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái năm 2015
Biết AA - hoa đỏ, Aa - hoa hồng, aa - hoa trắng, B quy định cánh kép trội hoàn toàn so với b quy định cánh
đơn. Các cặp gen này nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết số phép lai tối đa có thể cho
kết quả ở đời con với màu sắc hoa phân li 1 : 1, tính trạng hình dạng cánh hoa đồng tính?
A.4 B.6 C.12 D.8
Câu 15 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015
Biết mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Cho các phép lai
(1) aabbDd × AaBBdd. (2) AaBbDd × aabbDd.
(3) AabbDd × aaBbdd. (4) aaBbDD × aabbDd.
>>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 9/23
(5) AabbDD × aaBbDd. (6) AABbdd × AabbDd.
(7) AabbDD × AabbDd. (8) AABbDd × Aabbdd.
Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, số phép lai thu được ở đời con 4 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau là
A.2. B.4. C.5. D.3.
Câu 16 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015
Ở người, mắt nâu là trội so với mắt xanh, da đen trội so với da trắng, hai cặp tính trạng này do hai cặp gen năm
trên 2 cặp NST thường quy định. Một cặp vợ chông có mắt nâu và da đen sinh đứa con đẩu lòng có mắt xanh vả
da trắng. Xác suất để họ sinh đứa con thứ hai là gái và có kiểu hình giống mẹ là
A. 6,25%. B.56.25%. C. 28,125%. D. 18,75%.
VẬN DỤNG TOÁN XÁC SUẤT TRONG DI TRUYỀN MEN DEN ( 7 CÂU )
Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp,
hoa trắng được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn đời F2 có ti lệ 56,25% cây thân cao,
hoa đỏ: 18,75% cây thân cao, hoa trắng: 18.75% cây thân thấp, hoa đỏ: 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Lấy
ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa trắng ở F2, xác suất để thu được 1 cây thuần chủng là bao nhiêu?
A.4/9. B.1/16. C. 1/9. D. 1/3.
Câu 2: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Ở phép lai AabbddEE x AaBbDdEe thu được Fl. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể Fl. Xác suất để được cá thể có 4 alen
trội là bao nhiêu?
A. 15/64. B. 5/16. C. 3/64. D. 5/32.
Câu 3: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai AaBBDD x
AaBbdd thu được F1. Lẩy ngẫu nhiên 2 cá thể, xác suất để thu được 2 cá thể có kiểu hình trội về cả 3 tính
trạng là bao nhiêu?
A. 16/81 B. 27/81. C. 3/4. D. 9/16.
Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Ở phép lai AabbddEE X AaBbDdEe thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể F1, xác suất để trong 3 cá thể đã
lấy có 2 cá thể có 3 alen trội là
A.0,3. B. 0,2. C.0,4. D. 0,5.
Câu 5: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Ở người, alen A qui định tóc quăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng; alen B quy định mắt đen trội
hoàn toàn so với alen b quy định mắt nâu. Gen quy định nhóm máu có 3 alen IA
,IB
,IO
, trong đó alen IA
, IB
trội
hoàn toàn so với alen IO
;alen IA
, IB
quan hệ đồng trội. Biết ba gen này nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
Phép lai (P); bố có nhóm máu B,mắt đen tóc thẳng so với mẹ có nhóm máu A, mắt nâu, tóc quăn sinh con đầu
lòng nhóm máu O có tóc thẳng, mắt nâu. Xác suất để lần sinh thứ hai sinh được một đứa con có nhóm máu B,
mắt nâu, tóc thẳng là
A. 25%
B. 6,25%
C. 12,5%
D. 50%
Câu 6 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
>>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 10/23
Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa
trắng được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn đời F2 có tỉ lệ 56,25% cây thân cao, hoa đỏ:
18,75% cây thân cao, hoa trắng: 18,75% cây thân thấp, hoa đỏ: 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Ở F2, lấy ngẫu
nhiên 3 cây thân cao, hoa đỏ, xác suất để thu được 1 cây thuần chủng là
A. 64/243. B. 32/81. C. 1/9. D. 64/729?
Câu 7 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so
với b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen lai phân
tích được Fa. Lấy 4 cây Fa, xác suất để trong 4 cây này chỉ có 2 cây thân thấp, hoa trắng là
A. 27/128. B. 9/256. C.3/8. D. 1/16.
TỔNG HỢP DI TRUYỀN MEN DEN ( 4 CÂU )
Câu 1 : Ở loài cá kiếm, alen A qui định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng; alen B quy định
vây đuôi dài trội hoàn toàn so với alen b quy định vây đuôi ngắn. Trong một thí nghiệm, một học sinh đem lai
một cá thể cá kiếm dị hợp tử hai cặp gen với một cá thể cùng loài có kiểu gen đồng hợp lặn. Tỉ lệ phân li kiểu
hình thu được ở F1 là 1:1:1:1. Học sinh này đã rút ra một số kết luận để giải thích kết quả trên. Kết luận nào sau
đây chính xác nhất ?
A. Hai gen trên có thể cùng nằm trên một cặp NST hoặc nằm trên hai cặp NST khác nhau
B. Hai gen trên nằm trên hai cặp NST khác nhau
C. Hai gen trên phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử
D. Hai gen trên có thể cùng nằm trên một cặp NST
Câu 2 :Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
Xơ nang là một bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra, bệnh này phát sinh do có trở ngại trong
việc vận chuyển các ion giữa tế bào và ngoại bào. Bệnh này thường gây chết người và hầu hết người bị chết ở độ
tuổi trẻ. Một đứa trẻ được chuẩn đoán mắc bệnh, nhưng cha mẹ của mình hoàn toàn khỏe mạnh. Tuyên bố nào là
ĐÚNG?
A. Bố hoặc mẹ là đồng hợp tử về gen gây bệnh xơ nang.
B. Những đứa con sau này của cặp vợ chồng trên có thể bị bệnh với xác suất là 1/4
C. Các con là dị hợp tử gen gây bệnh xơ nang.
D. Con trai dễ mắc bệnh xơ nang hơn (so với con gái)
Câu 3 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015
Cho phép lai sau đây: AaBbCcDdEe X aaBbccDdee
Biết gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen qui định 1 tính trạng, không có đột biến phát sinh. Có mấy kêt luận sau
đây là đúng với phép lai trên:
(1) : tỉ lệ đời con có kiểu hình lặn về tất cả tinh trạng là 1/128.
(2) : sổ loại kiểu hình dược tạo thành là 32.
(3) : tỉ lệ kiểu hình trội về tất cả các tính trạng là: 9/128
(4) : số loại kiểu gen được tạo thành: 64
A. 4. B. 3 C. 1. D. 2.
>>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 11/23
Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hùng Vương năm 2015
Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến
xảy ra. Tính theo lý thuyết, những kết luận nào đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe?
(1)Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256
(2)Có 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên
(3)Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16
(4)Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ (3/4)4
(5)Có 256 tổ hợp được hình thành từ phép lai trên
(6)Kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội ở đời con chiếm tỉ lệ 13/256
Có bao nhiêu phát biểu không đúng?
A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
LUY N THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài li u ôn thi 10, 11, 12 và k thi THPT Qu c gia: diendan.onthi360.com
Đ thi th THPT Qu c gia m i nh t có hư ng d n gi i chi ti t : diendan.onthi360.com
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 12/21
ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT DI TRUYỀN MEN DEN
20 CÂU
Câu 1 : Lời giải:
Phương pháp nghiên cứu của Menđen là phân tích kết quả các đời lai, áp dụng toán xác suất thống kê vào
và từ đó rút ra các quy luật di truyền.
Chọn A.
Câu 2 : Lời giải :
Thực chất của quy luật phân li độc lập là nói về sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm
phân
Đáp án : D
Câu 3 :Lời giải
Để các gen phân li đồng đều về các giao tử thì quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường
Đáp án C
Câu 4 : Đáp án B
Chắc chắn về sự phân ly độc lập của 7 tính trạng trong số 12 tính trạng
→ có thể có ít nhất 7 cặp NST.
Chọn B
Câu 5 : Lời giải:
7 cặp tính trạng nằm trên 4 NST khác nhau => có hiện tượng liên kết gen nhưng trong kết quả thí nghiệm
của Menden thì chúng phân li độc lập với nhau.
 khoảng cách trên NST của chúng xa đến mức mà tần sổ tái tổ hợp của chúng đạt 50%.
 Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con giống với phân li đôc lập
Chọn B.
Câu 6 : Nội dung quy luật phân ly: "Mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen. Do sự phân ly đồng
đều của cặp alen trong giảm phân nên mỗi giao tử chỉ chứa 1 alen của cặp".
C – sai vì nó thể hiện nội dung của quy luật phân độc lập
Chọn C.
Câu 7 : Lời giải
Để biết chính xác kiểu gen của cây hoa đỏ thì cần lai phân tích cây hoa đỏ với câu hoa trắng (có kiểu gen
đồng hợp lặn )
Nếu đơi con có kiểu hình đỏ 100% => cây hoa đỏ có kiểu gen AA
Nếu đời con có sự phân li kiểu hình trắng : đỏ => cây hoa đỏ có kiểu gen Aa
Đáp án A
Câu 8 : Lời giải
Các phát biểu đúng là (1) (3)
2 – sai do các gen trong NST chỉ phân li cùng nhau khi chúng liên kết hoàn toàn
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 13/21
4 – sai các tính trạng không thể phân li độc lập mà chỉ có các gen nằm trên các NST khác nhau mới phân
li độc lập
Đáp án D
Câu 9 : Lời giải
Tỉ lệ kiểu hình trong di truyền liên kết giống với phân li độc lập khi 2 gen quy định hai tính trạng nằm
cách nhau ≥ 50cM và tái tổ hợp gen cả hai bên tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau
Chọn B.
Câu 10 : Lời giải
Quy luật phân li độc lập thực chất nói về sự phân li độc lập của các alen trong quá trình hình thành giao
tử.
Chọn D.
Câu 11 : Lời giải
Dựa vào phân tích thí nghiêm Men den cho rằng màu sắc và hình dạng hạt phân li độc lập là vì tỷ lệ kiểu
hình bằng tích xác xuất của các tính trạng hợp thành nó
Đáp án C
Câu 12 : Lời giải
Gen không di truyền theo quy luật phân li của Men den là ở trường hợp gen nằm trong NST và xảy ra sự
rối loạn phân li của NST trong giảm.
Điều kiện nghiệm đúng của qui luật phân li menden là quá trình giảm phân bình thường, khi đó 50% số
giao tử sẽ mang alen này và 50% giao tử sẽ mang alen kia
Đáp án C
Câu 13 : Lời giải
Trình tự các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Menđen là
- Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ
- Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi một hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở
F1, F2 và F3.
- Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.
- Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết.
- Đáp án A
Câu 14: Lời giải
Gen không di truyền theo qui luật phân li của Menden là di truyền qua tế bào chất. gen nằm trong tế bào
chất thường nừm trên NST là ADN dạng vòng, nằm trong ti thể hoặc lục lạp, di truyền theo dòng mẹ
Đáp án A
Câu 15: Lời giải
Theo Menden, các tính trạng do các nhân tố di truyền quyết định ( alen theo quan niệm hiện đại )
Mỗi nhân tố di truyền của cặp phân li về giao tử với xác suất như nhau, nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân
tố di truyền (alen) của bố hoặc mẹ
Đáp án B
Câu 16: Lời giải :
Theo MenĐen, cơ chế chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản qua các thế
hệ là sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh.
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 14/21
Chọn B.
Câu 17 : Lời giải
Điều kiện nghiệm đúng là : mỗi gen phải tên 1 NST riêng rẽ
Đáp án C
Câu 18 : Lời giải
Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền qui định, các nhân tố di truyền trong tế
bào không hòa trộn vào nhau và phân li đồng đều về các giao tử, Menden đã kiểm tra giả thuyết của mình
bằng cách cho F1 lai phân tích có kết quả Fb có kết quả phân li kiểu hình 1:1
Đáp án
Câu 19 : Lời giải
Điểm khác biệt giữa qui luật phân li độc lập và liên kết gen là : II, IV
I sai,ở F1 cả hai 2 trường hợp đều chỉ có 1 loại kiểu hình
II. Tỉ lệ kiểu hình và kiểu gen ở F2 ở phép lai phân li độc lâp và liên kết gen là khác nhau.
III sai- đối với mỗi cặp riêng biệt ở F2 thì tỉ lệ phân li kiểu hình đều là 3:1.
IV. Liên kết gen có ít các biến dị tổ hợp hơn hoán vị gen .
Đáp án B
Câu 20 : Lời giải
Điểm giống nhau giữa hoán vị gen và gen phân li độc lập là :
Làm xuất hiện biến dị tổ hợp
Nếu P thuần chủng khác nhau về các cặp tính trạng tương phản thì thì F1 đồng loạt có kiểu hình giống
nhau và có kiểu gen dị hợp tử
Trong hoán vị gen và phân li độc lập và hoán vị gen đều tạo ra 4 loại giao tử
Đáp án D
ĐÁP ÁN – XÁC ĐỊNH SỐ KIỂU GEN CỦA ĐỜI CON
Câu 1 : Lời giải
Theo quy luật phân ly độc lập, với các gen trội lặn hoàn toàn, P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính
trạng tương phản thì số loại kiểu gen khác nhau ở F2 là 3n
.
Chọn C.
Câu 2 : Lời giải:
Bb x Bb → 3 loại kiểu gen
♂Aa: 1 số tế bào rối loạn giảm phân I, → các giao tử: A, a, Aa, O.
♂Aa x ♀AA → 4 loại kiểu gen
=> Đời con có tối đa 3 x 4 = 12 kiểu gen.
Chọn C.
Câu 3: . Lời giải:
Aa x Aa → 3 kiểu gen.
Bb x bb → 2 kiểu gen.
Xét Dd x Dd:
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 15/21
♂Dd → 2 loại giao tử: D, d.
♀Dd, một số tế bào không phân ly trong giảm phân I → các loại giao tử: D, d, Dd, O
=> Dd x Dd → 4 loại kiểu gen đột biến: DDd, Ddd, OD, Od.
=> Số loại kiểu gen đột biến: 3 x 2 x 4 = 24.
Chọn B.
Câu 4 : Lời giải:
-Cá thể cái giảm phân bình thường tạo ra 8 loại giao tử.
-Một số TB ở cá thể đực giảm phân I xảy ra không phân li cặp NST Aa và giảm phân II diễn ra bình
thường nên tạo ra 4 loại giao tử không bình thường là AaBd, Aabd, Bd, bd. Số TB còn lại giảm phân bình
thường tạo 4 loại giao tử bình thường là ABd, abd, Abd, aBd.
-Các giao tử bình thường tổ hợp với nhau tạo ra 3.3.2=18 kiểu gen.
-Xét gen A có các kiểu gen khi giao tử đực không bình thường kết hợp với giao tử cái bình thường là: a,
A, Aaa, Aaa→có 4 kiểu gen về gen A. Vậy khi cho các giao tử cái kết hợp với các giao tử đực không bình
thường sẽ tạo ra số kiểu gen là 4.3.2=24(vì các gen B,D giảm phân bình thường).
Tổng số kiểu gen thu được là 18+24 =42 kiểu gen.
Đáp án D
Câu 5 : Lời giải :
Số kiểu gen trong phép lai đó là :
3 x 2 x 2 = 12 kiểu gen
Số kiểu hình trong quần thể là : 2 x 2 x 1 = 4
Đáp án B
ĐÁP ÁN- XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CỦA BỐ MẸ
Câu 1 :Lời giải
Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh, mà bệnh do alen lặn trên NST thường=> hai bố mẹ mang kiểu gen dị
hợp
=> P: Aa x Aa
Chọn A.
Câu 2 : Lời giải
Mẹ có nhóm máu AB sinh ra con trai có nhóm máu AB => con trai đã nhận A ( tử mẹ ) và B( từ bố )hoặc
nhận B (từ mẹ )và A ( từ bố )
 Bố có thể có thuộc các nhóm máu AB ; A, B
 Bố không thể là nhóm máu O
 Đáp án D
 Câu 3 : Lời giải
 Bò cái lông vàng, có sừng, chân
thấp : aabbdd
 Năm đầu : bê đực lông vàng, có
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 16/21
sừng, chân thấp : aabbdd => bố _a_b_d
 Năm sau: bê cái lông trắng đen,
không sừng, chân cao : AaBbDd (vì mẹ đồng hợp lặn) => bố A_B_D_
 =>bố: AaBbDd
 Đáp án B
Câu 4:Lời giải
Ta có phép lai 2 và 3 không thể tạo ra cá thể có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen
 Chỉ có phép lai thư nhất và phép lai thứ 4 là có thể tạ ra các thể dị hợp ba cặp gen
 Đáp án C
Câu 5 :Lời giải
P lai với một cá thể khác đời con thu được nhiều loại kiểu hình,
Trong đó, kiểu hình aaB- = = x = x 1
Các phép lai phù hợp kết quả trên là :
AaBB x Aabb
AaBB x AaBb
AaBb x aabb
Aabb x aaBb
AaBB x AaBB
Đáp án C
Câu 6 : Lời giải
Ta có kiểu hình phân li 3:3:1:1 = (3:1)(1:1)
=>Trong phép lai có 8 tổ hợp = 4 x 2 => Một cá thể dị hợp hai cặp gen , các thể còn lại dị hợp 1 cặp gen
=> Cây đem lai với F1 dị hợp 1 cặp: Aabb hoặc aaBb.
Chọn A
Câu 7 : Lời giải :
Chuột lông đen dài => A – bb , chuột lông trắng ngắn :aaB-
Xét tỉ lệ phân li kiểu hình của đời con F1 :
Đen : trắng = 1 :1 => Aa x aa
Ngắn 100% => BB x bb
=> Kiểu gen của bố mẹ là : Aabb x aaBB
=> Đáp án D
Câu 8 : Lời giải
Cách 1 :
Màu sắc phân li 1:1
- 1 đỏ : 1 hồng =>phép lai : AA x Aa
- 1 hồng : 1 trắng => phép lai : Aa x aa
Tính trạng cánh hoa đồng tính
<=> có 4 phép lai cho tính trạng cánh hoa đồng tính:
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 17/21
BB x BB; BB x Bb ; BB x bb; bb x bb
Kết hợp lại, ta có
AA x Aa, kết hợp với BB x BB chỉ cho 1 phép lai. Tương tự , kết hợp bb x bb cho 1 phép lai
AA x Aa, kết hợp với BB x Bb cho 2 phép lai. Tương tự, kết hợp với BB x bb cho 2 phép lai
=> Tổng có 6 phép lai
Tương tự khi kết hợp Aa x aa với các phép lai gen B, ta cũng có 6 phép lai
Vậy tổng có 12 phép lai
Đáp án A.
Cách 2 :
Màu sắc hoa có thể là: (1 AA : 1 Aa), (1 Aa : 1 aa) => AA x Aa, Aa x aa
Cánh hoa: B- hoặc bb => BB x Bb, BB x bb, bb x bb, BB x BB
=> số phép lai tối đa: 2 x (2 x 4 – 2) = 12.
Đáp án A
ĐÁP ÁN- XÁC ĐỊNH TỈ LỆ KIỂU GEN VÀ KIỂU HÌNH Ở ĐỜI CON
Câu 1 : Lời giải
%aabbccdd =
2
1 1
4 256
 
 
 
→ Tỷ lệ kiểu hình mang tính trạng trội:
1 255
1
256 256
 
Chọn B.
Câu 2 : Lời giải:
AaBb x AaBb → 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb.
=> Tỷ lệ kiểu hình 1 tính trội, 1 tính lặn:
16
6
Chọn C.
Câu 3 :Lời giải:
P: H1H2 x H1H2 → F1: 1H1H1 : 2H1H2 : 1H2H2.
=> Tỷ lệ H1- là
4
3
= 75%.
Chọn D.
Câu 4 :Lời giải :
Trong phép lai : aabbDdEe x aaBbDdEe
Tỉ lệ đời con có 2 trội 2 lặn là : aabbD_E_ + aaB_ddE_ + aaB_D_ee
= + x x x 2 =
Đáp án B
Câu 5 : Lời giải:
P: AaBb x aabb → F1: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 18/21
=> Tỷ lệ aaBb ở F1:
4
1
Chọn A.
Câu 6: Lời giải
Phép lai 1 : a1a3 x a2a3
Phép lai 2 : a1a2 x a3a3
Ta có a1 đỏ trội không hoàn toàn a2 (vàng) . tính trạng trung gian a1a2 : hồng
Và a1, a2 trội hoàn toàn a3 trắng
Mắt đỏ x mắt hồng : a1a3 x a1a2
F1 : a1a1 : a1a2 : a1a3 : a2a3
 2 đỏ : 1 hồng : 1 vàng
Đáp án C
Câu 7 : Lời giải:
Tỉ lệ KH 1:1:1:1:1:1:1:1 = (1 :1)*(1 :1)*(1 :1)
 các cặp gen sẽ là Aa x aa, Bb x bb, Dd x dd
Vậy các phép lai thỏa mãn là : 3, 4
Đáp án A
Câu 8 : Lời giải
Lai phân tích một cơ thể dị hợp tử 4 cặp gen có thể thi được 24
= 16 kiểu hình
Đáp án B
Câu 9: Lời giải
Do cặp gen DD x Dd chắc chắn cho đời con có chứa 1 NST D
Ee x ee chắc chắn cho đời con có chứa 1 NST e
Vậy còn 6 vị trí cần xét .
Tỉ lệ đời con mang 5 alen trội là
4
6
6
15
2 64
C

Đáp án C
Câu 10 : - Lời giải
Pt/c : cừu đực có sừng (AA) x cừu cái không sừng (aa)
F1: 100% Aa
F1 x F1 : Aa x Aa
F2 : 1AA : 2Aa : 1 aa
Giả sử tỉ lệ là x con đực : 1 con cái
Giới đực có tỉ lệ : 3 có sừng : 1 không sừng
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 19/21
Giới cái có tỉ lệ : 1 có sừng : 3 không sừng
 Tỉ lệ chung : ( 3x+1) có sừng : (x+3) không sừng
Theo đề bài, ta có F2 : 2 có sừng : 1 không sừng
Do đó, có phương trình :
3 1 2
3 1
x
x



Giải ra, ta được x = 5
Như vậy tỉ lệ là 5 đực : 1 cái
Đáp án D
Câu 11: Lời giải :
P : đực : HH x cái hh
 F1 , Hh x Hh
 F2 : HH : Hh : hh
F2 có : H = , h = giao phối tự do với nhau thì cho
Ta có tỉ lệ phân li kiểu gen ở F3 là
HH =
Hh =
hh =
Tỉ lệ cừu cái có sừng là
 Tỉ lệ cừu cái có sừng F3 : x =
Đáp án : A
Câu 12 : Lời giải
Bài toán xét đến phép lai của ba cặp gen
Ta có : (3 : 3 : 1 : 1) = ( 3 : 1 ) ( 1 ) ( 1:1)
 Một cặp gen có phép lai đồng nhất kiểu hình
 Một cặp gen có phép lai có kiểu hình phân li với tỉ lệ 1 :1
 Một cặp gen có phép lai có kiểu hình phân li với tỉ lệ 3 :1
 4,6 thỏa mãn
 Đáp án C
Câu 13:Lời giải:
(1) → ( AB : aB : Ab : ab ) ( ab) = 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng
(2) → (1A- : 1aa)(1B- : 1bb) => 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng.
(3) → (3A- : 1aa)(1B- : 1bb) => 3:4:1 => loại.
(4) → A- (3B- : 1bb) => 3 đỏ : 1 hồng (loại )
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 20/21
(5) → A- (1B- : 1bb) => 1 đỏ :1 hồng
(6) → (1A- : 1aa)B- => 1 đỏ : 1 hồng.
(7) → A- (1B- : 1bb) => 1 đỏ :1 hồng
(8) → A- (1B- : 1bb) => 1 đỏ :1 hồng
Chọn C
Câu 14 : Lời giải:
Màu sắc hoa có thể là: (1 AA : 1 Aa), (1 Aa : 1 aa) => AA x Aa, Aa x aa
Cánh hoa: B- hoặc bb => BB x Bb, BB x bb, bb x bb, BB x BB
=> số phép lai tối đa: 2 x (2 x 4 – 2) = 12.
Chọn C.
Câu 15 :Lời giải:
1- aabbDd × AaBBdd. = (aa× Aa)(bb×BB)(Dd × dd) = (1Aa : aa)( Bb)(1Dd :1 dd)
5- AabbDD × aaBbDd.= (aa× Aa)(bb×Bb)(DD × Dd)= (1Aa :1 aa)( 1Bb:1bb )(D-)
6-AABbdd × AabbDd.= (AA× Aa)(bb×BB) (Dd × dd) = (A-)(1Bb:1bb)(1Dd :1 dd)
8- AABbDd × Aabbdd.= (AA× Aa)(bb×BB) (Dd × dd) = (A-) ( 1Bb:1bb)(1Dd :1 dd)
Các tổ hợp lai cho đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau là (1) (5) (6) (8)
Đáp án B
Câu 16 : Lời giải:
P: A-B- x A-B- → aabb
=> P: AaBb x AaBb → F1: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb.
Xác suất sinh đứa con gái A-B- là:
16
9
x
2
1
= 28,125%.
Chọn C.
ĐÁP ÁN – TỔNG HỢP QUY LUẬT DI TRUYỀN
Câu 1:Lời giải:
Cá thể dị hợp 2 cặp lai phân tích → 1:1:1:1
=> 2 gen phân ly độc lập hoặc liên kết với tần số hoán vị 50%.
Chọn A.
Câu 2: Lời giải:
Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh, mà bệnh do gen lặn trên NST thường
=> Bố mẹ có kiểu gen dị hợp tử
Aa x Aa →
4
3
A- :
4
1
aa => Xác suất con sinh ra bị bệnh là
4
1
Chọn B.
Câu 3 : Lời giải:
>> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 21/21
Ở đời con:
Số loại kiểu hình: 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32.
Kiểu hình aabbccddee:
2
1
x
4
1
x
2
1
x
4
1
x
2
1
=
128
1
Kiểu hình A-B-C-D-E- :
2
1
x
4
3
x
2
1
x
4
3
x
2
1
=
128
9
Số loại kiểu gen: 2 x 3 x 2 x 3 x 2 = 72
=> (1), (2), (3).
Chọn B.
Câu 4 :Lời giải
Các kết luận đúng là (3), (5)
Đáp án D
Câu (1) sai vì : tỉ lệ KH mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là :
2 2
2
4
3 1 27
4 4 128
C
   
     
   
Câu 2 sai vì phép lai tạo ra 16 dòng thuần
Câu (4) sai vì tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là 1 – (3/4)4
Câu (6) sai vì :
Kiểu hình mang toàn tính trạng lặn là
4
1
4
 
 
 
Kiểu hình mang 1 tính trạng trội là
3
1 3
4 4
 
 
 
Vậy kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội là
3 4
1 3 1 63
1
4 4 4 64
   
      
   
Đáp án C
LUY N THI ONLINE : ONTHI360.COM
Tài li u ôn thi 10, 11, 12 và k thi THPT Qu c gia: diendan.onthi360.com
Đ thi th THPT Qu c gia m i nh t có hư ng d n gi i chi ti t : diendan.onthi360.com

Más contenido relacionado

Similar a 60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet

Bai tapcBai tapc
Bai tapcQuốc Thắng Vũ
477 views4 Folien

Similar a 60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet(20)

Último(20)

60 bai tap_chon_loc_chuyen_de_di_truyen_men_den_co_loi_giai_chi_tiet

 • 1. Tài li u ôn thi 10, 11, 12 và k thi THPT Qu c gia: diendan.onthi360.com 1/23 LÍ THUYẾT DI TRUYỀN MEN DEN ( 20 CÂU ) Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Để phát hiện ra các quy luật di truyền, phương pháp nghiên cứu của Menđen là: A. phân tích cơ thể lai B. lai thuận nghịch C. lai phân tích D. tự thụ phấn Câu 2 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Biên Hòa năm 2015 Thực chất của qui luật phân li độc lập là nói về A.sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ (3:1)n B.sự phân li độc lập của các cặp tính trạng C.sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh D.sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân Câu 3 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Ở loài lưỡng bội, để cho các alen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì ? A. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn B. Bố mẹ đem lai phải thuần chủng C. Quá trình giảm phân xảy ra bình thường Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 15. Menden nghiên cứu quy luật di truyền của 12 tính trạng khác nhau ở đậu Hà Lan. Ông đã chắc chắn về sự phân ly độc lập của 7 trong số 12 tính trạng đó. Vậy ta rút ra được điều gì? A. Cây đậu Hà Lan có thể có tối đa 7 cặp nhiễm sắc thể B. Cây đậu Hà Lan có ít nhất 7 cặp nhiễm sắc thể C. Cây đậu Hà Lan có chính xác 7cặp nhiễm sắc thể D. Cây đậu Hà Lan có số nhiễm sắc thể đơn bội giữa 7 và 12 Câu 5 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Menđen đã phát hiện ra qui luật di truyền phân li độc lập ở 7 cặp tính trạng tương phản. Sau này các gen tương ứng qui định 7 cặp tính trạng này được tìm thấy trên 4 NST khác nhau. Phát biểu nào sau đây là phù hợp để giải thích cho kết luận trên? A. Hệ gen đơn bội của đậu Hà Lan chỉ có 4 NST. B. Mặc đù một sổ gen liên kết, song khoảng cách trên NST cùa chúng xa đến mức mà tần sổ tái tổ hợp của chúng đạt 50%. C. Mặc dù một số gen liên kết, song trong các thí nghiệm cúa Menđen, chúng phân li độc lập một cách tình cờ. D. Mặc dù một số gen liên kết, song kết quả các phép lải cho kiểu hình phân li độc lập vì sự tái tổ hợp trong giảm phân không xảy ra. Câu 6 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Nội dung nào không đúng với quy luật phân ly? A. mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen. B. khi giảm phân cặp nhân tố di truyền phân ly đồng đều về các giao tử. C. các cặp alen phân ly độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình hình thành giao tử. D. sự phân ly của cặp NST tương đồng dẫn đến sự phân ly của cặp alen tương ứng. 60 BÀI TẬP CHỌN LỌC CHUYÊN ĐỀ DI TRUYỀN MEN DEN LUY N THI ONLINE : ONTHI360.COM
 • 2. Tài li u ôn thi 10, 11, 12 và k thi THPT Qu c gia: diendan.onthi360.com 2/23 Câu 7 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Ở một loài thực vật, sự hình thành màu sắc hoa không chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường. Trong đó alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thực hiện phép lai nào sau đây để xác định chính xác kiểu gen của cây hoa đó ? A. Lai các cây hoa đỏ với các cây hoa trắng và quan sát kiểu hình của đời con B. Cho các cây hoa đỏ và hoa trắng giao phấn ngẫu nhiên và quan sát kiểu hình của đời con C. Lai các cây hoa đỏ với nhau và quan sát kiểu hình của đời con D. Cho các cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên với nhau và quan sát kiểu hình của đời con Câu 8 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Phan Bội Châu năm 2015 Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng? (1) Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là sự phân li đồng đều của các NST trong cặp tương đồng. (2) Các gen trên cùng một NST luôn phân li cùng nhau trong quá trình giảm phân (3) Sự phân li độc lập và hoán vị gen có thể làm tăng biến dị tổ hợp. (4) Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là sự phân li độc lập của các cặp tính trạng. A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 9 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Sở giáo dục Hồ Chí Minh năm 2015 Tỉ lệ kiểu hình trong di truyền trong di truyền liên kết giống với phân li độc lập trong trường hợp nào A. 2 gen quy định hai tính trạng nằm cách nhau 40cM và tái tổ hợp gen cả hai bên B. 2 gen quy định hai tính trạng nằm cách nhau ≥ 50cM và tái tổ hợp gen cả hai bên C. quy định hai tính trạng nằm cách nhau 25 cM và tái tổ hợp gen một bên D.quy định hai tính trạng nằm cách nhau ≥ 50 cM và tái tổ hợp gen một bên Câu 10 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Trường THPT Sào Nam năm 2015 Quy luật phân li độc lập thực chất nói về A. Sự phân li độc lập của các tính trạng B. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh C. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1 D. Sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân Câu 11 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015 Dựa vào phân tích thí nghiêm Men den cho rằng màu sắc và hình dạng hạt phân li độc lập là vì A. Tỷ lệ từng cặp tính trạng đều 3 trội 1 lặn B. F2 có 4 kiểu hình C. Tỷ lệ kiểu hình bằng tích xác xuất của các tính trạng hợp thành nó D. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp Câu 12 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015 Trường hợp nào sau đây gen không di truyền theo quy luật phân li của Men den A. Các gen cùng nằm trên một NST và sự phân li NST diễn ra bình thường B. Gen nằm trên vùng tương đồng của NSTgiới tính C. Gen nằm trong NST và xảy ra sự rối loạn phân li của NST trong giảm phân D. Các gen cùng nằm trên 1 NST và xảy ra hoán vị với tần số là 50% Câu 13 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015
 • 3. >>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 3/23 Cho các bước: (1) Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi một hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở F1, F2 và F3. (2) Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. (3) Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết. (4) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, đưa ra giả thuyết giải thích kết quả. Trình tự các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Men đen là A. (2) →(1) →(4) →(3) B. (2) →(1) →(3) →(4). C. (1)→(2) →(3) →(4). D. (1) → (3) →(2) →(4). Câu 14 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Trần Phú năm 2015 Ở quy luật di truyền nào sau đây, gen không di truyền theo quy luật phân li của Menđen? A. Di truyền qua tế bào chất B. Hoán vị gen C. Di truyền liên kết giới tính D. Tương tác gen Câu 15 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Lí Thái Tổ năm 2015 Theo Menden, nội dung của quy luật phân li là : A. Ở thể dị hợp, tính trạng trội át chế hoàn toàn tính trạng lặn B. Mỗi nhân tố di truyền của cặp phân li về giao tử với xác suất như nhau, nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền (alen) của bố hoặc mẹ. C. F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình trung bình là 3 trội : 1 lặn. D. F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen với tỉ lệ 3 trội : 1 lặn. Câu 16 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Sở giáo dục Bắc Ninh năm 2015 Theo Men den, cơ chế nào dưới đây chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ ? A. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân B. Sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh C. Sự tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong thụ tinh D. Sự phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tinh Câu 17 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Trường Ngô Gia Tự năm 2015 Điều kiện cần và đủ để nghiệm đúng định luật phân ly độc lập của Men-Đen là: A. Bố và mẹ đều phải thuần chủng. B. Có quan hệ tính trội, tính lặn hoàn toàn. C. Mỗi gen phải nằm trên một NST riêng rẽ. D. Tất cả đều đúng. Câu 18 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Sở giáo dục Bắc Ninh năm 2015 khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền qui định, các nhân tố di truyền trong tế bào không hòa trộn vào nhau và phân li đồng đều về các giao tử, Menden đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào? A. Cho F1 giao phấn với nhau B. Cho F1 tự thụ phấn C. Cho F1 lai phân tích D. Cho F2 tự thụ phấn Câu 19 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015 Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho P thuần chủng, khác nhau hai cặp tính trạng tương phản. Điểm khác biệt giữa quy luật phân li độc lập với liên kết gen là: I. Tỉ lệ kiểu hình của F1. Đ thi th THPT Qu c gia m i nh t có hư ng d n gi i chi ti t : diendan.onthi360.com
 • 4. >>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 4/23 II. Tỉ lệ kiểu hình và tỉ lệ kiểu gen của F2. III. Tỉ lệ kiểu hình đối với mỗi cặp tính trạng ở đời F2. IV. Sự xuất hiện các biến dị tổ hợp. Câu trả lời đúng là A. I, II, III và IV. B. II và IV. C. I, III và IV. D. II và III. Câu 20 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Phan Bội Châu năm 2015 Cho các thông tin sau: (1) Các gen nằm trên cùng một cặp NST (2) Mỗi gen nằm trên một NST khác nhau (3) Thể dị hợp hai cặp gen giảm phân bình thường cho 4 loại giao tử (4) Tỉ lệ một loại kiểu hình chung bằng tích tỉ lệ các loại tính trạng cấu thành kiểu hình đó (5) Làm xuất hiện biến dị tổ hợp (6) Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, nếu P thuần chủng, khác nhau về các cặp tính trạng tương phản thì F1 đồng loạt có kiểu hình giống nhau và có kiểu gen dị hợp tử Những điểm giống nhau giữa quy luật phân li độc lập và quy luật hoán vị gen là: A. 3,4,5 B. 1,4,6 C. 2,3,5 D.3,5,6 XÁC ĐỊNH SỐ KIỂU GEN CỦA ĐỜI CON ( 5 CÂU ) Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Trong qui luật di truyền phân ly độc lập, với các gen trội lặn hoàn toàn. Nếu p thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu gen khác nhau ở F2 là A. 2n B. (3 : 1) n C. 3 n D. (1 : 2 : 1) n Câu 2 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 9:(ID: 83254)Thực hiện phép lai sau: ♀ AABb x ♂AaBb, biết trong quá trình giảm phân cơ thể dùng làm bố có 1 số tế bào rối loạn phân li ở giảm phân I của cặp nhiễm sắc thể mang Aa. Biết rằng tất cả các loại tinh trùng đều có khả năng thụ tinh và các họp tử được tạo thành đều có khả năng sống sót. Theo lí thuyết đời con cùa phép lai trên có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? A. 14. B. 16. C 12. D. 6. Câu 3 Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường. Ở đời con của phép lai ♂ AaBbDd X ♀ AabbDd, sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đột biến? A. 16 B. 24. C. 12. D. 8. Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015 Phép lai P: ♀ AaBbDd × ♂ AaBbdd. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I; giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử cái diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai trên tạo ra F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? Đ thi th THPT Qu c gia m i nh t có hư ng d n gi i chi ti t : diendan.onthi360.com
 • 5. >>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 5/23 A.24. B.56. C.18. D.42. Câu 5 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên KHTN năm 2015 Nếu các gen nghiên cứu là trội hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng và các cặp gen (A,a; B,b và D,d) phân li độc lập, thì phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBbDD x AabbDd sẽ cho thế hệ sau có A. 8 kiểu hình, 8 kiểu gen B. 4 kiểu hình, 12 kiểu gen C. 8 kiểu hình, 12 kiểu gen D.4 kiểu hình, 8 kiểu gen. XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CỦA BỐ MẸ ( 8 CÂU) Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Một cặp vợ chồng có ba con đẻ. Một đứa con bị một bệnh di truyền do gen lặn trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Cả hai bố mẹ và hai đứa trẻ khác không hiển thị dấu hiệu của bệnh. Nếu A là alen trội và là alen không gây bệnh, và alen lặn gây bệnh, vậy cha mẹ phải có kiểu gen nào? A. Cả hai cha mẹ là Aa. B. Một người là Aa, và người còn lại là aa C. Một người là AA, và người còn lại là aa D. Một người là AA, và người khác là Aa. Câu 2 :Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 : Ở người, gen quy định nhóm máu có 3 alen: alen IA quy định nhóm máu A trội hoàn toàn so với alen I0 quy định nhóm máu O; alen IB quy định nhóm máu B trội hoàn toàn so với alen IO ; các alen IA và alen IB đồng trội quy định nhóm máu AB. Mẹ có nhóm máu AB sinh con trai có nhóm máu AB, nhóm máu chắc chăn không phải của bố cậu con trai trên là A. A B. B C. AB D. O Câu 3: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở bò, AA lông đen. Aa lông trắng đen, aa lông vàng; alen B quy định không sừng, alen b quy định có sừng; alen D quy định chân cao, alen d quy định chân thấp. Các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Lai giữa bò cái lông vàng, có sừng, chân thấp với bò đực chưa biết kiểu gen. Năm đầu đẻ được một bê đực lông vàng, có sừng, chân thấp. Năm sau đẻ được một bê cái lông trắng đen, không sừng, chân cao. Kiểu gen của bò bố mẹ và hai bê con lần lượt là A. AaBbDd, aabbdd, aabbdd, AabbDd B. AaBbDd, aabbdd, aabbdd, AaBb Dd C. AaBbDd, aabbdd, Aabbdd, AaBb Dd D. AabbDd, aabbdd, aabbdd, AaBb Dd Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 : Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau: (1) AaBbDd x AaBbDd (2) AaBBDd x AaBBDd (3) AABBDd x AAbbDd (4) AaBBDd x AaBbDD Số phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen là: A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 5 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hùng Vương năm 2015
 • 6. >>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 6/23 Ở một loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng; gen B qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen b qui định thân thấp. Các gen phân li độc lập. Cho một cá thể (P) lai với một cá thể khác không cùng kiểu gen , đời con thu được nhiều loại kiểu hình, trong đó kiểu hình hoa trắng, thân cao chiếm tỉ lệ ¼. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên ? A. 2 phép lai B. 1 phép lai C. 5 phép lai D. 3 phép lai Câu 6 :Đề thi thử THPT Quốc gia trường Hàn Thuyên năm 2015 Trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen, khi cho cây F1 lai với một cây chưa rõ kiểu gen, F2 có tỉ lệ kiểu hình 3 vàng trơn: 3 vàng nhăn: 1 xanh trơn: 1 xanh nhăn. Kiểu gen của cây F1 và cây khác là. A.F1 : AaBb x cây khác Aabb hay aaBb B. F1 : Aabb x cây khác Aabb hay aaBb C. F1 : AaBb x cây khác Aabb D. F1 : AaBB x cây khác Aabb Câu 7 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên KHTN năm 2015 Ở chuột Côbay, gen A quy định lông đen, gen a quy định lông trắng; B: lông ngắn, b: lông dài. Hai cặp gen này di truyền độc lập với nhau. Chuột lông đen, dài giao phối với chuột lông trắng, ngắn sinh ra F1 có tỉ lệ 1 đen, ngắn : 1 trắng, ngắn. Kiểu gen của chuột bố mẹ là A. Aabb x aaBb B. Aabb x aaBb C. Aabb x aaBB D. Aabb x aaBB. Câu 8 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chu Văn An – Hà Nội năm 2015 Biết AA hoa đỏ, Aa hoa hồng, aa hoa trắng, B cánh kép trội hoàn toàn b cánh đơn. Các cặp gen này nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Nếu màu sắc hoa phân li 1: 1, tính trạng cánh hoa đồng tính thì số phép lai tối đa cho kết quả trên bằng bao nhiêu? A. 12 B. 8 C. 6 D. 4 XÁC ĐỊNH TỈ LỆ KIỂU GEN VÀ KIỂU HÌNH Ở ĐỜI CON 16 CÂU Câu 1: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và phân ly độc lập với nhau; gen trội hoàn toàn lấn át gen lặn. Ở đời con của phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd; tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội là: A. 81/256 B. 255/256 C. 27/256 D. 9/256 Câu 2 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Cho cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, với mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tỷ lệ kiểu hình mang 1 tính trội, 1 tính lặn ở đời lai là: A.1/66 B. 3/16 C.6/16 D.9/16 Câu 3 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Một nhà khoa học đang nghiên cứu một gen có hai alen H1 và H2, H1 là trội so với H2. Một cá thể có kiểu gen H1H2 được lai với một cá thể có cùng kiểu gen. Dự kiến F1 có tỷ lệ kiểu hình trội là bao nhiêu?
 • 7. >>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 7/23 A. 100% B. 50% C. 25% D. 75% Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Biên Hòa năm 2015 : Trong trường hợp các gen phân ly độc lập, tác động riêng rẻ, các gen trội là trội hoàn toàn phép lai aabbDdEe x aaBbDdEe cho tỉ lệ kiểu hình gồm 2 tính trạng trội, 2 tính trạng lặn ở đời con là bao nhiêu ? A.13/32 B.15/32. C.19/32. D.7/32. Câu 5: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Bạn đang quan tâm đến sự di truyền trong một quần thể rắn chuông. Hai đặc điểm mà bạn quan tâm là hình dáng hoa văn và màu sắc hoa văn. Hình dạng có thể là tròn hoặc kim cương và màu sắc có thể có màu đỏ hoặc đen. Bạn có thể xác định rằng hình dạng được qui định bởi gen A trong khi màu sắc được xác định bởi gen B. Bạn cũng xác định rằng kim cương, đen là những tính trạng trội. Bạn cho lai một con rắn kim cương màu đen với một con rắn hình tròn màu đỏ. Con rắn kim cương đen là dị hợp cho cả hai gen. Tỷ lệ cá thể có kiểu hình đen tròn trong các con F1 là bao nhiêu? A. 1/4 B. 1/8 C. 1/16 D. ¾ Câu 6 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học Huế năm 2015 Ở 1 loài động vật, tình trạng màu mất do 1 gen nằm trên NST thường có 3 alen qui định. Người ta tiến hành 2 phép lai như sau: Phép lai 1: mắt đỏ x mắt vàng thu được 1 mắt đỏ, 1 mắt vàng, 1 mắt hồng, 1 mắt trắng Phép lai 2: Mắt hồng x mắt trắng thu được 1 mắt đỏ : 1 mắt vàng Nếu cho các cá thể mắt đỏ giao phối với các cá thể mắt hồng thì kiểu hình mắt đỏ ở đời con là: A. 25% B. 75% C. 50% D. 100% Câu 7 : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Thái Nguyên năm 2015 Nếu một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn thì kiểu gen của bố mẹ như thế nào để ngay đời con phân ly theo tỷ lệ kiểu hình 1:1:1:1:1:1:1:1? 1.aaBbDd x aaBbdd 2. AabbDd x Aabbdd 3. AabbDd x aaBbdd 4. AaBbDd x aabbdd. Tổ hợp đúng là A. 3, 4 B. 1, 2 C. 1, 4 D. 2, 3 Câu 8 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015 Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng và trội lặn hoàn toàn, lai phân tích một cơ thể dị hợp tử 4 cặp gen có thể thu được tối đa A.8 loại kiểu hình. B.16 loại kiểu hình. C.12 loại kiểu hình. D.4 loại kiểu hình. Câu 9 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015: Xét phép lai AaBbDDEe x AaBbDdee, theo lí thuyết ở đời con tỉ lệ cơ thể mang 5 alen trội trong kiểu gen là A.35/64. B.56/64. C.15/64. D.21/64. Câu 10 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015
 • 8. >>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 8/23 Ở cừu A – có sừng, a – không sừng, gen A là trội ở con đực nhưng lặn ở con cái. Lai giữa cừu đực có sừng với cừu cái không sừng đều thuần chủng được F1, tiếp tục cho F1 giao phối với nhau được F2. Hãy xác định tỉ lệ giới tính của các cừu F2, biết tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là 2 có sừng : 1 không sừng. A.1 đực : 1 cái. B.3 đực : 1 cái. C.4 đực : 1 cái. D.5 đực : 1 cái. Câu 11 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Biên Hòa năm 2015 Ở cừu, gen H quy định có sừng, gen h quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2, cho các cừu F2 giao phối tự do.Theo lý thuyết, tỷ lệ cừu cái có sừng ở F3 là bao nhiêu ? A.1/8. B.1/4. C.3/8. D.3/16. Câu 12 - Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn. Xét các phép lai: (1) AaBbdd × AaBBdd. (2) AAbbDd × AaBBDd. (3) Aabbdd × aaBbDD. (4) aaBbdd × AaBbdd. (5) aabbdd × AaBbDd. (6) AaBbDd × AabbDD. Có bao nhiêu phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 1 : 1? A.1. B.3. C.4. D.2. Câu 13 :Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có mặt đồng thời hai gen A và B cho kiểu hình hoa màu đỏ, khi chỉ có mặt một trong hai gen A hoặc B cho hoa màu hồng; không có mặt cả hai gen A và B cho hoa màu trắng. Cho lai hai cây có kiểu hình khác nhau, có bao nhiêu phép lai thu được kiểu hình ở đời con có 50% cây hoa màu hồng ? (1)AaBb x aabb (2)Aabb x aaBb (3)AaBb x Aabb (4)AABb x aaBb (5)AAbb xAaBb (6)aaBB x AaBb (7)AABb x Aabb (8)AAbb x aaBb A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 Câu 14 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái năm 2015 Biết AA - hoa đỏ, Aa - hoa hồng, aa - hoa trắng, B quy định cánh kép trội hoàn toàn so với b quy định cánh đơn. Các cặp gen này nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết số phép lai tối đa có thể cho kết quả ở đời con với màu sắc hoa phân li 1 : 1, tính trạng hình dạng cánh hoa đồng tính? A.4 B.6 C.12 D.8 Câu 15 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015 Biết mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Cho các phép lai (1) aabbDd × AaBBdd. (2) AaBbDd × aabbDd. (3) AabbDd × aaBbdd. (4) aaBbDD × aabbDd.
 • 9. >>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 9/23 (5) AabbDD × aaBbDd. (6) AABbdd × AabbDd. (7) AabbDD × AabbDd. (8) AABbDd × Aabbdd. Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, số phép lai thu được ở đời con 4 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau là A.2. B.4. C.5. D.3. Câu 16 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Ở người, mắt nâu là trội so với mắt xanh, da đen trội so với da trắng, hai cặp tính trạng này do hai cặp gen năm trên 2 cặp NST thường quy định. Một cặp vợ chông có mắt nâu và da đen sinh đứa con đẩu lòng có mắt xanh vả da trắng. Xác suất để họ sinh đứa con thứ hai là gái và có kiểu hình giống mẹ là A. 6,25%. B.56.25%. C. 28,125%. D. 18,75%. VẬN DỤNG TOÁN XÁC SUẤT TRONG DI TRUYỀN MEN DEN ( 7 CÂU ) Câu 1 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn đời F2 có ti lệ 56,25% cây thân cao, hoa đỏ: 18,75% cây thân cao, hoa trắng: 18.75% cây thân thấp, hoa đỏ: 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa trắng ở F2, xác suất để thu được 1 cây thuần chủng là bao nhiêu? A.4/9. B.1/16. C. 1/9. D. 1/3. Câu 2: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở phép lai AabbddEE x AaBbDdEe thu được Fl. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể Fl. Xác suất để được cá thể có 4 alen trội là bao nhiêu? A. 15/64. B. 5/16. C. 3/64. D. 5/32. Câu 3: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai AaBBDD x AaBbdd thu được F1. Lẩy ngẫu nhiên 2 cá thể, xác suất để thu được 2 cá thể có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng là bao nhiêu? A. 16/81 B. 27/81. C. 3/4. D. 9/16. Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở phép lai AabbddEE X AaBbDdEe thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể F1, xác suất để trong 3 cá thể đã lấy có 2 cá thể có 3 alen trội là A.0,3. B. 0,2. C.0,4. D. 0,5. Câu 5: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở người, alen A qui định tóc quăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng; alen B quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt nâu. Gen quy định nhóm máu có 3 alen IA ,IB ,IO , trong đó alen IA , IB trội hoàn toàn so với alen IO ;alen IA , IB quan hệ đồng trội. Biết ba gen này nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Phép lai (P); bố có nhóm máu B,mắt đen tóc thẳng so với mẹ có nhóm máu A, mắt nâu, tóc quăn sinh con đầu lòng nhóm máu O có tóc thẳng, mắt nâu. Xác suất để lần sinh thứ hai sinh được một đứa con có nhóm máu B, mắt nâu, tóc thẳng là A. 25% B. 6,25% C. 12,5% D. 50% Câu 6 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015
 • 10. >>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 10/23 Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn đời F2 có tỉ lệ 56,25% cây thân cao, hoa đỏ: 18,75% cây thân cao, hoa trắng: 18,75% cây thân thấp, hoa đỏ: 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Ở F2, lấy ngẫu nhiên 3 cây thân cao, hoa đỏ, xác suất để thu được 1 cây thuần chủng là A. 64/243. B. 32/81. C. 1/9. D. 64/729? Câu 7 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen lai phân tích được Fa. Lấy 4 cây Fa, xác suất để trong 4 cây này chỉ có 2 cây thân thấp, hoa trắng là A. 27/128. B. 9/256. C.3/8. D. 1/16. TỔNG HỢP DI TRUYỀN MEN DEN ( 4 CÂU ) Câu 1 : Ở loài cá kiếm, alen A qui định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng; alen B quy định vây đuôi dài trội hoàn toàn so với alen b quy định vây đuôi ngắn. Trong một thí nghiệm, một học sinh đem lai một cá thể cá kiếm dị hợp tử hai cặp gen với một cá thể cùng loài có kiểu gen đồng hợp lặn. Tỉ lệ phân li kiểu hình thu được ở F1 là 1:1:1:1. Học sinh này đã rút ra một số kết luận để giải thích kết quả trên. Kết luận nào sau đây chính xác nhất ? A. Hai gen trên có thể cùng nằm trên một cặp NST hoặc nằm trên hai cặp NST khác nhau B. Hai gen trên nằm trên hai cặp NST khác nhau C. Hai gen trên phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử D. Hai gen trên có thể cùng nằm trên một cặp NST Câu 2 :Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Xơ nang là một bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra, bệnh này phát sinh do có trở ngại trong việc vận chuyển các ion giữa tế bào và ngoại bào. Bệnh này thường gây chết người và hầu hết người bị chết ở độ tuổi trẻ. Một đứa trẻ được chuẩn đoán mắc bệnh, nhưng cha mẹ của mình hoàn toàn khỏe mạnh. Tuyên bố nào là ĐÚNG? A. Bố hoặc mẹ là đồng hợp tử về gen gây bệnh xơ nang. B. Những đứa con sau này của cặp vợ chồng trên có thể bị bệnh với xác suất là 1/4 C. Các con là dị hợp tử gen gây bệnh xơ nang. D. Con trai dễ mắc bệnh xơ nang hơn (so với con gái) Câu 3 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Cho phép lai sau đây: AaBbCcDdEe X aaBbccDdee Biết gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen qui định 1 tính trạng, không có đột biến phát sinh. Có mấy kêt luận sau đây là đúng với phép lai trên: (1) : tỉ lệ đời con có kiểu hình lặn về tất cả tinh trạng là 1/128. (2) : sổ loại kiểu hình dược tạo thành là 32. (3) : tỉ lệ kiểu hình trội về tất cả các tính trạng là: 9/128 (4) : số loại kiểu gen được tạo thành: 64 A. 4. B. 3 C. 1. D. 2.
 • 11. >>Truy cập trang http://onthi360.com để học Toán – Hóa – Lý – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 11/23 Câu 4 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hùng Vương năm 2015 Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, những kết luận nào đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe? (1)Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256 (2)Có 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên (3)Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16 (4)Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ (3/4)4 (5)Có 256 tổ hợp được hình thành từ phép lai trên (6)Kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội ở đời con chiếm tỉ lệ 13/256 Có bao nhiêu phát biểu không đúng? A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 LUY N THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài li u ôn thi 10, 11, 12 và k thi THPT Qu c gia: diendan.onthi360.com Đ thi th THPT Qu c gia m i nh t có hư ng d n gi i chi ti t : diendan.onthi360.com
 • 12. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 12/21 ĐÁP ÁN - LÝ THUYẾT DI TRUYỀN MEN DEN 20 CÂU Câu 1 : Lời giải: Phương pháp nghiên cứu của Menđen là phân tích kết quả các đời lai, áp dụng toán xác suất thống kê vào và từ đó rút ra các quy luật di truyền. Chọn A. Câu 2 : Lời giải : Thực chất của quy luật phân li độc lập là nói về sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân Đáp án : D Câu 3 :Lời giải Để các gen phân li đồng đều về các giao tử thì quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường Đáp án C Câu 4 : Đáp án B Chắc chắn về sự phân ly độc lập của 7 tính trạng trong số 12 tính trạng → có thể có ít nhất 7 cặp NST. Chọn B Câu 5 : Lời giải: 7 cặp tính trạng nằm trên 4 NST khác nhau => có hiện tượng liên kết gen nhưng trong kết quả thí nghiệm của Menden thì chúng phân li độc lập với nhau.  khoảng cách trên NST của chúng xa đến mức mà tần sổ tái tổ hợp của chúng đạt 50%.  Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con giống với phân li đôc lập Chọn B. Câu 6 : Nội dung quy luật phân ly: "Mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen. Do sự phân ly đồng đều của cặp alen trong giảm phân nên mỗi giao tử chỉ chứa 1 alen của cặp". C – sai vì nó thể hiện nội dung của quy luật phân độc lập Chọn C. Câu 7 : Lời giải Để biết chính xác kiểu gen của cây hoa đỏ thì cần lai phân tích cây hoa đỏ với câu hoa trắng (có kiểu gen đồng hợp lặn ) Nếu đơi con có kiểu hình đỏ 100% => cây hoa đỏ có kiểu gen AA Nếu đời con có sự phân li kiểu hình trắng : đỏ => cây hoa đỏ có kiểu gen Aa Đáp án A Câu 8 : Lời giải Các phát biểu đúng là (1) (3) 2 – sai do các gen trong NST chỉ phân li cùng nhau khi chúng liên kết hoàn toàn
 • 13. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 13/21 4 – sai các tính trạng không thể phân li độc lập mà chỉ có các gen nằm trên các NST khác nhau mới phân li độc lập Đáp án D Câu 9 : Lời giải Tỉ lệ kiểu hình trong di truyền liên kết giống với phân li độc lập khi 2 gen quy định hai tính trạng nằm cách nhau ≥ 50cM và tái tổ hợp gen cả hai bên tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau Chọn B. Câu 10 : Lời giải Quy luật phân li độc lập thực chất nói về sự phân li độc lập của các alen trong quá trình hình thành giao tử. Chọn D. Câu 11 : Lời giải Dựa vào phân tích thí nghiêm Men den cho rằng màu sắc và hình dạng hạt phân li độc lập là vì tỷ lệ kiểu hình bằng tích xác xuất của các tính trạng hợp thành nó Đáp án C Câu 12 : Lời giải Gen không di truyền theo quy luật phân li của Men den là ở trường hợp gen nằm trong NST và xảy ra sự rối loạn phân li của NST trong giảm. Điều kiện nghiệm đúng của qui luật phân li menden là quá trình giảm phân bình thường, khi đó 50% số giao tử sẽ mang alen này và 50% giao tử sẽ mang alen kia Đáp án C Câu 13 : Lời giải Trình tự các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Menđen là - Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ - Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi một hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở F1, F2 và F3. - Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, đưa ra giả thuyết giải thích kết quả. - Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết. - Đáp án A Câu 14: Lời giải Gen không di truyền theo qui luật phân li của Menden là di truyền qua tế bào chất. gen nằm trong tế bào chất thường nừm trên NST là ADN dạng vòng, nằm trong ti thể hoặc lục lạp, di truyền theo dòng mẹ Đáp án A Câu 15: Lời giải Theo Menden, các tính trạng do các nhân tố di truyền quyết định ( alen theo quan niệm hiện đại ) Mỗi nhân tố di truyền của cặp phân li về giao tử với xác suất như nhau, nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền (alen) của bố hoặc mẹ Đáp án B Câu 16: Lời giải : Theo MenĐen, cơ chế chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ là sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh.
 • 14. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 14/21 Chọn B. Câu 17 : Lời giải Điều kiện nghiệm đúng là : mỗi gen phải tên 1 NST riêng rẽ Đáp án C Câu 18 : Lời giải Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền qui định, các nhân tố di truyền trong tế bào không hòa trộn vào nhau và phân li đồng đều về các giao tử, Menden đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách cho F1 lai phân tích có kết quả Fb có kết quả phân li kiểu hình 1:1 Đáp án Câu 19 : Lời giải Điểm khác biệt giữa qui luật phân li độc lập và liên kết gen là : II, IV I sai,ở F1 cả hai 2 trường hợp đều chỉ có 1 loại kiểu hình II. Tỉ lệ kiểu hình và kiểu gen ở F2 ở phép lai phân li độc lâp và liên kết gen là khác nhau. III sai- đối với mỗi cặp riêng biệt ở F2 thì tỉ lệ phân li kiểu hình đều là 3:1. IV. Liên kết gen có ít các biến dị tổ hợp hơn hoán vị gen . Đáp án B Câu 20 : Lời giải Điểm giống nhau giữa hoán vị gen và gen phân li độc lập là : Làm xuất hiện biến dị tổ hợp Nếu P thuần chủng khác nhau về các cặp tính trạng tương phản thì thì F1 đồng loạt có kiểu hình giống nhau và có kiểu gen dị hợp tử Trong hoán vị gen và phân li độc lập và hoán vị gen đều tạo ra 4 loại giao tử Đáp án D ĐÁP ÁN – XÁC ĐỊNH SỐ KIỂU GEN CỦA ĐỜI CON Câu 1 : Lời giải Theo quy luật phân ly độc lập, với các gen trội lặn hoàn toàn, P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu gen khác nhau ở F2 là 3n . Chọn C. Câu 2 : Lời giải: Bb x Bb → 3 loại kiểu gen ♂Aa: 1 số tế bào rối loạn giảm phân I, → các giao tử: A, a, Aa, O. ♂Aa x ♀AA → 4 loại kiểu gen => Đời con có tối đa 3 x 4 = 12 kiểu gen. Chọn C. Câu 3: . Lời giải: Aa x Aa → 3 kiểu gen. Bb x bb → 2 kiểu gen. Xét Dd x Dd:
 • 15. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 15/21 ♂Dd → 2 loại giao tử: D, d. ♀Dd, một số tế bào không phân ly trong giảm phân I → các loại giao tử: D, d, Dd, O => Dd x Dd → 4 loại kiểu gen đột biến: DDd, Ddd, OD, Od. => Số loại kiểu gen đột biến: 3 x 2 x 4 = 24. Chọn B. Câu 4 : Lời giải: -Cá thể cái giảm phân bình thường tạo ra 8 loại giao tử. -Một số TB ở cá thể đực giảm phân I xảy ra không phân li cặp NST Aa và giảm phân II diễn ra bình thường nên tạo ra 4 loại giao tử không bình thường là AaBd, Aabd, Bd, bd. Số TB còn lại giảm phân bình thường tạo 4 loại giao tử bình thường là ABd, abd, Abd, aBd. -Các giao tử bình thường tổ hợp với nhau tạo ra 3.3.2=18 kiểu gen. -Xét gen A có các kiểu gen khi giao tử đực không bình thường kết hợp với giao tử cái bình thường là: a, A, Aaa, Aaa→có 4 kiểu gen về gen A. Vậy khi cho các giao tử cái kết hợp với các giao tử đực không bình thường sẽ tạo ra số kiểu gen là 4.3.2=24(vì các gen B,D giảm phân bình thường). Tổng số kiểu gen thu được là 18+24 =42 kiểu gen. Đáp án D Câu 5 : Lời giải : Số kiểu gen trong phép lai đó là : 3 x 2 x 2 = 12 kiểu gen Số kiểu hình trong quần thể là : 2 x 2 x 1 = 4 Đáp án B ĐÁP ÁN- XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CỦA BỐ MẸ Câu 1 :Lời giải Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh, mà bệnh do alen lặn trên NST thường=> hai bố mẹ mang kiểu gen dị hợp => P: Aa x Aa Chọn A. Câu 2 : Lời giải Mẹ có nhóm máu AB sinh ra con trai có nhóm máu AB => con trai đã nhận A ( tử mẹ ) và B( từ bố )hoặc nhận B (từ mẹ )và A ( từ bố )  Bố có thể có thuộc các nhóm máu AB ; A, B  Bố không thể là nhóm máu O  Đáp án D  Câu 3 : Lời giải  Bò cái lông vàng, có sừng, chân thấp : aabbdd  Năm đầu : bê đực lông vàng, có
 • 16. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 16/21 sừng, chân thấp : aabbdd => bố _a_b_d  Năm sau: bê cái lông trắng đen, không sừng, chân cao : AaBbDd (vì mẹ đồng hợp lặn) => bố A_B_D_  =>bố: AaBbDd  Đáp án B Câu 4:Lời giải Ta có phép lai 2 và 3 không thể tạo ra cá thể có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen  Chỉ có phép lai thư nhất và phép lai thứ 4 là có thể tạ ra các thể dị hợp ba cặp gen  Đáp án C Câu 5 :Lời giải P lai với một cá thể khác đời con thu được nhiều loại kiểu hình, Trong đó, kiểu hình aaB- = = x = x 1 Các phép lai phù hợp kết quả trên là : AaBB x Aabb AaBB x AaBb AaBb x aabb Aabb x aaBb AaBB x AaBB Đáp án C Câu 6 : Lời giải Ta có kiểu hình phân li 3:3:1:1 = (3:1)(1:1) =>Trong phép lai có 8 tổ hợp = 4 x 2 => Một cá thể dị hợp hai cặp gen , các thể còn lại dị hợp 1 cặp gen => Cây đem lai với F1 dị hợp 1 cặp: Aabb hoặc aaBb. Chọn A Câu 7 : Lời giải : Chuột lông đen dài => A – bb , chuột lông trắng ngắn :aaB- Xét tỉ lệ phân li kiểu hình của đời con F1 : Đen : trắng = 1 :1 => Aa x aa Ngắn 100% => BB x bb => Kiểu gen của bố mẹ là : Aabb x aaBB => Đáp án D Câu 8 : Lời giải Cách 1 : Màu sắc phân li 1:1 - 1 đỏ : 1 hồng =>phép lai : AA x Aa - 1 hồng : 1 trắng => phép lai : Aa x aa Tính trạng cánh hoa đồng tính <=> có 4 phép lai cho tính trạng cánh hoa đồng tính:
 • 17. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 17/21 BB x BB; BB x Bb ; BB x bb; bb x bb Kết hợp lại, ta có AA x Aa, kết hợp với BB x BB chỉ cho 1 phép lai. Tương tự , kết hợp bb x bb cho 1 phép lai AA x Aa, kết hợp với BB x Bb cho 2 phép lai. Tương tự, kết hợp với BB x bb cho 2 phép lai => Tổng có 6 phép lai Tương tự khi kết hợp Aa x aa với các phép lai gen B, ta cũng có 6 phép lai Vậy tổng có 12 phép lai Đáp án A. Cách 2 : Màu sắc hoa có thể là: (1 AA : 1 Aa), (1 Aa : 1 aa) => AA x Aa, Aa x aa Cánh hoa: B- hoặc bb => BB x Bb, BB x bb, bb x bb, BB x BB => số phép lai tối đa: 2 x (2 x 4 – 2) = 12. Đáp án A ĐÁP ÁN- XÁC ĐỊNH TỈ LỆ KIỂU GEN VÀ KIỂU HÌNH Ở ĐỜI CON Câu 1 : Lời giải %aabbccdd = 2 1 1 4 256       → Tỷ lệ kiểu hình mang tính trạng trội: 1 255 1 256 256   Chọn B. Câu 2 : Lời giải: AaBb x AaBb → 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb. => Tỷ lệ kiểu hình 1 tính trội, 1 tính lặn: 16 6 Chọn C. Câu 3 :Lời giải: P: H1H2 x H1H2 → F1: 1H1H1 : 2H1H2 : 1H2H2. => Tỷ lệ H1- là 4 3 = 75%. Chọn D. Câu 4 :Lời giải : Trong phép lai : aabbDdEe x aaBbDdEe Tỉ lệ đời con có 2 trội 2 lặn là : aabbD_E_ + aaB_ddE_ + aaB_D_ee = + x x x 2 = Đáp án B Câu 5 : Lời giải: P: AaBb x aabb → F1: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb
 • 18. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 18/21 => Tỷ lệ aaBb ở F1: 4 1 Chọn A. Câu 6: Lời giải Phép lai 1 : a1a3 x a2a3 Phép lai 2 : a1a2 x a3a3 Ta có a1 đỏ trội không hoàn toàn a2 (vàng) . tính trạng trung gian a1a2 : hồng Và a1, a2 trội hoàn toàn a3 trắng Mắt đỏ x mắt hồng : a1a3 x a1a2 F1 : a1a1 : a1a2 : a1a3 : a2a3  2 đỏ : 1 hồng : 1 vàng Đáp án C Câu 7 : Lời giải: Tỉ lệ KH 1:1:1:1:1:1:1:1 = (1 :1)*(1 :1)*(1 :1)  các cặp gen sẽ là Aa x aa, Bb x bb, Dd x dd Vậy các phép lai thỏa mãn là : 3, 4 Đáp án A Câu 8 : Lời giải Lai phân tích một cơ thể dị hợp tử 4 cặp gen có thể thi được 24 = 16 kiểu hình Đáp án B Câu 9: Lời giải Do cặp gen DD x Dd chắc chắn cho đời con có chứa 1 NST D Ee x ee chắc chắn cho đời con có chứa 1 NST e Vậy còn 6 vị trí cần xét . Tỉ lệ đời con mang 5 alen trội là 4 6 6 15 2 64 C  Đáp án C Câu 10 : - Lời giải Pt/c : cừu đực có sừng (AA) x cừu cái không sừng (aa) F1: 100% Aa F1 x F1 : Aa x Aa F2 : 1AA : 2Aa : 1 aa Giả sử tỉ lệ là x con đực : 1 con cái Giới đực có tỉ lệ : 3 có sừng : 1 không sừng
 • 19. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 19/21 Giới cái có tỉ lệ : 1 có sừng : 3 không sừng  Tỉ lệ chung : ( 3x+1) có sừng : (x+3) không sừng Theo đề bài, ta có F2 : 2 có sừng : 1 không sừng Do đó, có phương trình : 3 1 2 3 1 x x    Giải ra, ta được x = 5 Như vậy tỉ lệ là 5 đực : 1 cái Đáp án D Câu 11: Lời giải : P : đực : HH x cái hh  F1 , Hh x Hh  F2 : HH : Hh : hh F2 có : H = , h = giao phối tự do với nhau thì cho Ta có tỉ lệ phân li kiểu gen ở F3 là HH = Hh = hh = Tỉ lệ cừu cái có sừng là  Tỉ lệ cừu cái có sừng F3 : x = Đáp án : A Câu 12 : Lời giải Bài toán xét đến phép lai của ba cặp gen Ta có : (3 : 3 : 1 : 1) = ( 3 : 1 ) ( 1 ) ( 1:1)  Một cặp gen có phép lai đồng nhất kiểu hình  Một cặp gen có phép lai có kiểu hình phân li với tỉ lệ 1 :1  Một cặp gen có phép lai có kiểu hình phân li với tỉ lệ 3 :1  4,6 thỏa mãn  Đáp án C Câu 13:Lời giải: (1) → ( AB : aB : Ab : ab ) ( ab) = 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng (2) → (1A- : 1aa)(1B- : 1bb) => 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng. (3) → (3A- : 1aa)(1B- : 1bb) => 3:4:1 => loại. (4) → A- (3B- : 1bb) => 3 đỏ : 1 hồng (loại )
 • 20. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 20/21 (5) → A- (1B- : 1bb) => 1 đỏ :1 hồng (6) → (1A- : 1aa)B- => 1 đỏ : 1 hồng. (7) → A- (1B- : 1bb) => 1 đỏ :1 hồng (8) → A- (1B- : 1bb) => 1 đỏ :1 hồng Chọn C Câu 14 : Lời giải: Màu sắc hoa có thể là: (1 AA : 1 Aa), (1 Aa : 1 aa) => AA x Aa, Aa x aa Cánh hoa: B- hoặc bb => BB x Bb, BB x bb, bb x bb, BB x BB => số phép lai tối đa: 2 x (2 x 4 – 2) = 12. Chọn C. Câu 15 :Lời giải: 1- aabbDd × AaBBdd. = (aa× Aa)(bb×BB)(Dd × dd) = (1Aa : aa)( Bb)(1Dd :1 dd) 5- AabbDD × aaBbDd.= (aa× Aa)(bb×Bb)(DD × Dd)= (1Aa :1 aa)( 1Bb:1bb )(D-) 6-AABbdd × AabbDd.= (AA× Aa)(bb×BB) (Dd × dd) = (A-)(1Bb:1bb)(1Dd :1 dd) 8- AABbDd × Aabbdd.= (AA× Aa)(bb×BB) (Dd × dd) = (A-) ( 1Bb:1bb)(1Dd :1 dd) Các tổ hợp lai cho đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau là (1) (5) (6) (8) Đáp án B Câu 16 : Lời giải: P: A-B- x A-B- → aabb => P: AaBb x AaBb → F1: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb. Xác suất sinh đứa con gái A-B- là: 16 9 x 2 1 = 28,125%. Chọn C. ĐÁP ÁN – TỔNG HỢP QUY LUẬT DI TRUYỀN Câu 1:Lời giải: Cá thể dị hợp 2 cặp lai phân tích → 1:1:1:1 => 2 gen phân ly độc lập hoặc liên kết với tần số hoán vị 50%. Chọn A. Câu 2: Lời giải: Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh, mà bệnh do gen lặn trên NST thường => Bố mẹ có kiểu gen dị hợp tử Aa x Aa → 4 3 A- : 4 1 aa => Xác suất con sinh ra bị bệnh là 4 1 Chọn B. Câu 3 : Lời giải:
 • 21. >> Truy cập http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 21/21 Ở đời con: Số loại kiểu hình: 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32. Kiểu hình aabbccddee: 2 1 x 4 1 x 2 1 x 4 1 x 2 1 = 128 1 Kiểu hình A-B-C-D-E- : 2 1 x 4 3 x 2 1 x 4 3 x 2 1 = 128 9 Số loại kiểu gen: 2 x 3 x 2 x 3 x 2 = 72 => (1), (2), (3). Chọn B. Câu 4 :Lời giải Các kết luận đúng là (3), (5) Đáp án D Câu (1) sai vì : tỉ lệ KH mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là : 2 2 2 4 3 1 27 4 4 128 C               Câu 2 sai vì phép lai tạo ra 16 dòng thuần Câu (4) sai vì tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là 1 – (3/4)4 Câu (6) sai vì : Kiểu hình mang toàn tính trạng lặn là 4 1 4       Kiểu hình mang 1 tính trạng trội là 3 1 3 4 4       Vậy kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội là 3 4 1 3 1 63 1 4 4 4 64                Đáp án C LUY N THI ONLINE : ONTHI360.COM Tài li u ôn thi 10, 11, 12 và k thi THPT Qu c gia: diendan.onthi360.com Đ thi th THPT Qu c gia m i nh t có hư ng d n gi i chi ti t : diendan.onthi360.com