Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Magazine 2028, eerste editie

Magazine 2028, eerste editie, voorjaar 2011.

 • Als Erste(r) kommentieren

Magazine 2028, eerste editie

 1. 1. 1e editie – voorjaar 2011Heel NederlaNd NaarOlympiscH NiveauWakkie & BeenDe winst van het verliesVeen & EggenkampPresenteren met trots hetTopsportteamLeontien van Moorsel, JochemUytdehaage en Esther Vergeer“Het olympisch Plan gaat om zoveel méér dansport”Pieter van den Hoogenband“olympisch niveau staat gelijk aan topkwaliteitbieden”Gerard Dielessen“Focussen op een (sport)evenementenkalender”Z.K.H. de Prins van Oranje“Het olympisch Plan; een integraal masterplan”en verder: Introductie van het Topsportteam 2028 | Primeur: de SportLandKaart | Het vergetenbewustzijn van 1928 | aansprekende projecten uit het hele land | alliantiepartners aan hetwoord | Sport & Zaken en het olympisch Plan
 2. 2. 6. Het vergeten bewustzijn van 1928 De Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam11. Het Topsportteam 20281. Ter inspiratie Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje 20. Overzicht evenementen 2011-2014 Interviews2. Olympisch Vuur in het kort 21. SportLandKaart Alle accommodaties voor topsportevenementen op één 9. De bright guys achter het Topsportteam 2028 Veen en Eggenkamp zetten hun kaart topsportervaring én zakelijke3. Interview met Eric Eijkelberg Programmadirecteur van 24. Sport & Zaken verbindt be- kennis in Olympisch Vuur drijfsleven met Olympisch Plan 2028 15. Esther Vergeer: “Het denkpatroon moet anders”4. 8 ambities, 26 aanspre- kende resultaten 25. Gerard Dielessen: “We moeten focussen op een 16. Jochem Uytdehaage: “Het Olympisch Plan gaat om12. Projecten in het land Proeftuinen en aansprekende strategische (sport)evenemen- tenkalender tot 2020” zoveel méér dan sport” projecten 26. Tien inspirerende projecten 17. Leontien van Moorsel: “Ik gun de talenten van nu de14. Pieter van den Hoogenband: “Olympisch niveau staat gelijk van Alliantiepartners ervaring die ik zelf heb opgedaan” aan topkwaliteit bieden” 18. Harry Been en Johan Wakkie in gesprek “Het Olympisch Plan is juist ook belangrijk voor al die bonden die een WK willen organiseren”Colofon Uitgever Lezersservice mechanisch, in fotokopie of2028 is een uitgave van Alice Kroeze Abonnementen/adreswijzigingen anderszins gereproduceerd doorOlympisch Vuur in samenwerking alice.kroeze@olympisch-vuur.nl Arko Sports Media middel van boekdruk, foto-offset,met Sport & Strategie. Michel van Troost Postbus 393 fotokopie, microfilm of welke michel.van.troost@arko.nl 3430 AJ Nieuwegein andere methode dan ook, zonderHoofdredactie T. +31 (0)30 - 707 30 00 de schriftelijke toestemming vanFrans Oosterwijk Foto’s F. +31 (0)30 - 60 52 618 de uitgever. ANP Photo, René Bouwman, E. sport @arko.nlEindredactie Jeroen Hermes, Maurits van Lid van het NederlandsKarlijn de Jonge Hout, Rebke Klokke, Ivar Pel, ©2011 Arko Sports Media, Uitgeversverbond Rens Plaschek, Soenar Chamid, NieuwegeinRedactionele bijdragen Collectie Spaarnestad Photo, Niets uit deze uitgave mag ISSN 2211-288XRick de Haan, Joost de Jong, Friso Rogier van Steennis/NLroei, René worden verveelvoudigd, opge-Schotanus, Jurryt van de Vooren Verleg, Evert Wilstra slagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaarOntwerp en opmaak Druk worden gemaakt in enige vorm ofWielaard Studio, Belfeld PreVision, Eindhoven op enige wijze, hetzij elektronisch,
 3. 3. Voor u ligt de eerste editie van 2028, het magazine Ter inspiraTie van de Alliantie Olympisch Vuur. Hierin leest u over onze missie, de men- “Alweer vijf jaar geleden startte NOC*NSF een onderzoek, dat sen die erbij betrokken resulteerde in een veelomvattend plan, het Olympisch Plan 2028, geïnspireerd op het Australische model. Dat plan is in de zomer van zijn, en bovenal over 2009 omarmd door de sportbonden, het kabinet en de belangrijkste bestuurlijke organisaties van Nederland. En deze supporters van het de verbindende kracht Olympisch Plan hebben zich verenigd in de Alliantie Olympisch Vuur. Nog niet eerder werd in Nederland een dergelijk groots plan zo breed van sport, die wij inzet- gedragen. Dat bewijst de verbindende, inspirerende en richting- gevende kracht ervan. ten om Nederland naar Ook het nieuwe regeerakkoord noemt de belangrijke functie van sport in maatschappij en economie, en bevestigt nadrukkelijk de Olympisch niveau te tillen. ambitie om in Nederland gezamenlijk naar Olympisch niveau toe te werken en hiermee de Spelen binnen te halen. De komende kabinets- Ter introductie willen wij periode zal op dit punt veel moeten gebeuren. Zoals beslissingen over belangrijke ruimtelijke vraagstukken en de keuze van een stad. Maar u graag inspireren zoals ook de uitkomsten van een verkenning naar de maatschappelijke kosten en baten voor ons land zullen interessant zijn. prins Willem-Alexander Sceptici mogen zich afvragen of dit onder de huidige economische dat deed met zijn speech omstandigheden een verantwoorde inzet is. Ik zou zeggen dat Nederland juist nu een dergelijke ambitie met bijbehorende visie tijdens het Schipholdiner nodig heeft. De crux is dat het om veel meer gaat dan het organiseren van de Spelen. Het Olympisch Plan is een integraal masterplan van de Kamer van dat gedragen wordt door alle sectoren van de samenleving en waar- aan we – ook als wij de Spelen onverhoopt niet toegewezen zouden Koophandel Amsterdam op krijgen – toch een duidelijke meerwaarde kunnen ontlenen. De ambities van het Olympisch Plan gaan uiteraard over sport. Zowel 14 oktober 2010. in de breedte als bij de echte topsport, waarbij ik ook de gehandi- captensport wil noemen. Zo worden er door NOC*NSF ambitieuze plannen ontwikkeld om Nederland structureel in de top tien van het medailleklassement te brengen. Maar het Olympisch Plan gaat over veel meer: ook over gezondheid en welzijn, ook over de economie en ruimtelijke ordening, over de organisatie van evenementen en over internationale media-aandacht. De komende periode, tot 2016, moet het draagvlak onder de bevol- king versterkt worden voor het uitbrengen van een bid. We moeten ons ook internationaal laten zien, meer dan nu al het geval is. Ons internationaal profileren met een trackrecord op het gebied van grote evenementen en met blijvende indrukwekkende topsportprestaties, met innovaties op sportgebied en daarbuiten. Uiteindelijk kan iedere organisatie, elk gemeente, ieder bedrijf díe dingen uit het plan halen die van toepassing zijn op de eigen situatie en die werken voor de eigen doelstellingen én voor die van het Olympisch Plan. En als we allemaal naar dezelfde stip aan de horizon toewerken, gaan we het doel om Nederland naar Olympisch niveau te brengen samen uiteindelijk halen.” Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van OranjeFOTO: ANP PHOTO 1 | 2028
 4. 4. Olympisch Plan 2028Heel nederland naar Olympisch niveauMissie Olympisch VuurWe gaan met sport in de volle breedte heel Nederland naar Olympisch niveaubrengen. Daar hebben we allemaal profijt van, nu en in de toekomst; opsociaal-maatschappelijk, economisch, ruimtelijk en welzijnsgebied. Met alsmogelijk resultaat Olympische en Paralympische Spelen in 2028 in Nederland.Het Olympisch Plan 2028:• Olympische Spelen 2028 als inspirerende stip aan de horizon en als katalysator• Het profijt (legacy) naar voren halen• Sport als middel om heel Nederland naar een hoger (Olympisch) niveau te brengen• Met als mogelijke uitkomst Olympische en Paralympische Spelen in NederlandHet Plan kent 3 fasen1 - Onderzoeksfase 2006-2009 (afgerond)Resultaat: het Olympisch Plan 2028 en het ontstaan van de Alliantie (8 juli 2009)2 - Opbouwfase 2009-2016Gewenste resultaat: heel Nederland op Olympisch niveau & draagvlak voor Spelen3 - Kandidaatfase vanaf 2016Gewenste resultaat: kandidaatstelling en organisatie van de Spelen door en in NederlandAcht ambities De Alliantiepartners1. Topsportambitie • NOC*NSF2. Breedtesportambitie • Rijksoverheid met VWS als ‘voortrekker’3. Sociaal-maatschappelijke ambitie • Interprovinciaal Overleg4. Welzijnsambitie • Vereniging van Nederlandse Gemeenten5. Economische ambitie • G4 (Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam)6. Ruimtelijke ambitie • VNO-NCW7. Evenementen ambitie • MKB Nederland8. Media-aandacht ambitie • FNVDe Samenwerkingspartners Organisatiestructuur Olympisch Vuur• NISB, Nederlands Instituut Sport en Bewegen • Council OP2028 (coördinatiecommissie)• Sport & Zaken • Club van 2028 (adviesraad)• NBTC, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen • Topsportteam 2028• Nationaal Sport Platform • Program Office OP2028 (facilitair bureau)2 | 2028
 5. 5. Vier vragen aaneric eijkelbergdie op 21 maart begint als de nieuwedirecteur van Olympisch VuurWie is Eric Eijkelberg?“Een gepassioneerd sportliefhebber en Biografie Eric Eijkelberg-beoefenaar. Een trotse vader. Een man 2006-hedenmet ambitie. Bij alles wat ik doe, of het plaatsvervangend directeur Energie ennu gaat om studie, carrière of sport, wil Duurzaamheid bij het Ministerie van Economie,ik het beste uit mijzelf en mijn omgeving Landbouw en Innovatie (voorheen Ministerie vanhalen. Dat ik nu de kans krijg om, samen Economische Zaken)met alle betrokkenen, het beste uitNederland te halen, vind ik fantastisch.” 2004-2006 plaatsvervangend directeur Strategie enGepassioneerd sportliefhebber en Internationale Zaken bij hetzelfde ministeriebeoefenaar? Vertel…“Het begon al heel jong. Mijn vader was 2000-2005voorzitter van de plaatselijke handbal- lid van het managementteam bij Rijkswaterstaat,vereniging en mede daardoor ging ik waar hij onder meer verantwoordelijk was voormet mijn twee broers op handbal. Dat Verkeer & Vervoer en Bestuurlijke & Juridischeheb ik van mijn 6e tot mijn 18e fanatiek Zakengedaan. Mijn interesse voor sport werdal snel breder. Tijdens mijn studie ging ik 1996- 2000bergbeklimmen en heb ik de Mont Blanc werkzaam bij Heineken in Nederland en Nigeriabeklommen. Later ging ik skiën en werdskileraar. Ook liep ik, na een wedden- 1995-1996schap, met twee collega’s van Heineken ingenieursbureau Tebodin in Litouwende marathon van New York. Maar hetleukste van alles vind ik wielrennen en Eric Eijkelberg (1971) studeerde Chemische Technologie aan Technischehet fietsen van cyclosportieven zoals de Universiteit Eindhoven en rondde de opleiding Master of Business AdministrationMarmotte. Kortom, sport hoort bij mijn aan de Universiteit Nyenrode en University of Rochester (Verenigde Staten) cumleven.” laude af.Waarom Olympisch Vuur“Uiteraard heeft mijn affiniteit met sportdaar mee te maken, maar het gaat verder Een groot compliment voor NOC*NSF, perspectief. De stip aan de horizon.dan dat. Sport is een hele elegante waar het Plan is geboren. Er is al veel Waar het nu om gaat is Nederland naarmanier om ingewikkelde problemen bestuurlijk draagvlak voor. Nu komt het Olympisch niveau te brengen. Dit is hetaan te pakken en op te lossen. Daar kan er op aan – met concrete resultaten! – fundament. Er moet nog veel gebeuren,bij wijze van spreken geen beleidsnota draagvlak in Nederland te krijgen. Dat is maar we zijn op de goede weg. Ik gelooftegenop. Daarom geloof ik ook echt in een mooie uitdaging.” dus zeker dat we ons doel - Nederlandhet Olympisch Plan 2028. We kunnen op Olympisch niveau in 2016 - kunnenhier samen het verschil maken. Voor een Geloof je er ook in dat we de Spelen halen. En als dat ons uiteindelijk brengtbetere samenleving, een sterkere eco- in 2028 gaan binnenhalen? tot de organisatie van de Spelen innomie, kortom een gezonder Nederland. “2028 is ook voor mij het wenkend Nederland, zou dat geweldig zijn!” 3 | 2028
 6. 6. 8 ambities,26 aansprekenderesultatenTOpSpORT • ‘Judo in de zorg’ wint de Nationale FOTO: ANP PHOTO• Het Nederlands Olympisch Team haalt Jeugdzorgprijs 2010. In dit project tijdens de Spelen in Vancouver een wordt judo ingezet als middel om mondiale toptienpositie probleemgedrag van jongeren aan te pakken, maatschappelijke uitval te voorkomen en (re)integratie te bevorderen. • Het project ‘Denken en Doen’ van de Nederlandse Bridgebond, onderdeel tot een aantrekkelijk en klantgericht van het Nationaal Actieplan Sport sportaanbod. en Bewegen, creëert een socialer en • NOC*NSF en de Basketballvereniging gezonder leefklimaat voor inac- ST4R openen de eerste straatbasket- tieve ouderen en biedt ze een sociaal• Prins Willem-Alexander en Jeroen balvereniging van Nederland. netwerk. Straathof ontvangen uit handen van • In december 2010 tekenden Pieter van den Hoogenband de studie 124 gemeenten de intentieverklaring ‘Nederland in de top-10’, waarin wordt ‘Combinatiefuncties’, dit brengt het verwoord hoe ons land een positie totaal op ruim 300 gemeenten. De bij de beste tien topsportlanden kan combinatiefunctionaris verbindt school veroveren. en sportvereniging, en zorgt zo voor• Via het programma ‘Goud op de een toename van de sportparticipatie werkvloer’ beginnen 41 sporters in van de jeugd. een baan na(ast) de sport. Daarmee stijgt het totaal aantal plaatsingen SOCiAAL-MAATSCHAppELijK tot boven de zeventig, en komt het • Het NISB voerde samen met partners WELzijN doel van honderd plaatsingen tot de in de periode 2006-2010 het pro- • Dertien deelnemers met diabetes Olympische Spelen van Londen 2012 al gramma ‘Meedoen alle jeugd’ uit, met type 2 halen samen met Bas van de aardig in zicht. als doel het stimuleren van jeugdsport. Goor de top van de 4.167 meter hoge In samenwerking met gemeenten Toubkal.BREEDTESpORT en sportbonden werden meer dan• Het project ‘Start to Run’ van de 500 clubs ‘maatschappelijk actief’, en Atletiekunie trekt steeds meer trokken 26.000 nieuwe jeugdleden. lopers tussen de dertig en vijftig • Het project ‘Tijd voor Vechtsport’ jaar. Inmiddels zijn er 110 locaties in van de KNKF wint de IOC Trophy. Het Nederland waar gelopen kan worden project is onderdeel van het programma• Het Marc Lammers Plaza XL in Den ‘Meedoen Alle Jeugd Door Sport’, dat Bosch is een van de vijf proeftuinen wordt gesubsidieerd door het Ministerie die NOC*NSF het afgelopen jaar heeft van VWS, en zet vechtsporten in ten geopend. Doel van de proeftuinen behoeve van de integratie en persoon- is sportverenigingen te stimuleren lijke ontwikkeling van allochtone jeugd.4 | 2028
 7. 7. Acht ambities werden er in 2008 in het Olympisch Plan geformuleerd: acht terreinen waarop Nederland de komende jaren naar Olympisch niveau wil reiken. Op elk van die gebieden werden het afgelopen jaar belangrijke resultaten geboekt. • Met 150.000 deelnemers van cultuur en congressen te vinden zijn. voor het hbo’. Daarin wordt beschreven 200 verschillende scholen zijn de • Vijf Nederlandse steden gaan samen hoe hbo-instellingen kunnen bijdragen finales van Mission Olympic in het met NOC*NSF en het Nederlands aan de realisering van de ambities van Olympisch Stadion wederom een Bureau voor Toerisme en Congressen het Olympisch Plan 2028. doorslaand succes. naar Dubai om Nederland te vertegen- • 53 universiteiten, hogescholen, • In 2010 fietsten deelnemers van woordigen tijdens SportAccord. onderzoeksinstituten, sportorganisa- het Sportplan Tegenkracht onder ties en sportkoepels publiceren samen begeleiding van (oud-)Olympiërs met de ministeries van OCW en VWS vanuit Nederland langs legendarische het Sectorplan Sportonderzoek en etappes naar de Alpe d’Huez om deze -onderwijs 2011-2016. Daarin wordt vervolgens gezamenlijk te beklimmen. beschreven wat er tot 2016 moet ge- Met het ingezamelde geld helpt stich- beuren om deze sector op Olympisch ting Tegenkracht kankerpatiënten aan niveau te brengen. een sportplan op maat, om zodoende het vertrouwen in hun lichaam weer MEDiA terug te winnen. • In 2010 werd de Kijkcijfertop-25 • Naast de succesvolle variant voor het Ruimtelijk wederom gedomineerd door sport. basisonderwijs introduceert Rotterdam • NOC*NSF rondt samen met de Liefst 24 van de 25 best bekeken tv- ook de Schoolsportvereniging voor het Alliantiepartners de Sportlandkaart af. programma’s waren sportgerelateerd. voortgezet, mbo en speciaal onderwijs. Op deze kaart zijn alle accommodaties Sport leeft in Nederland. voor topsportevenementen te vinden • Public viewing geeft een nieuwe EVENEMENTEN die Nederland rijk is, alsmede accom- impuls aan de media-aandacht voor modaties die nodig zijn voor 2016 en sport: 100.000 mensen keken opFOTO: ANP PHOTO eventueel voor de Olympische Spelen het Museumplein samen naar de WK van 2028. voetbalfinale tussen Nederland en • Het Ministerie van Infrastructuur en Spanje. Milieu start met de ontwikkeling van de FOTO: ANP PHOTO Olympische Hoofd Structuur. In 2011 volgt het definitieve ontwerp. • Met de opening van de Internationale • Met onder andere de start van de Giro Indoor Sport Accommodatie (IISPA) op d’Italia en de Tour de France, het WK 18 november 2010 door topsport team- zwemmen voor Gehandicapten, WK lid Mark Huizinga beschikt Almelo over turnen, EK korfbal en het EK zwem- een (top)sportaccommodatie waar in de men korte baan vinden in 2010 in toekomst vele (topsport)evenementen Nederland weer tal van grote internati- plaats kunnen gaan vinden. onale evenementen plaats. • Olympisch Vuur lanceert de Nationale ECONOMiE • De LinkedIn-groep ‘Olympisch Plan Evenementen Kalender, waarop alle • De HBO-raad presenteert het 2028’ overstijgt het Olympisch niveau evenementen op het gebied van sport, ambitiedocument ‘Olympische ambitie van 2028 leden. 5 | 2028
 8. 8. De Olympische Spelen van 1928 maak- ten een enorme indruk op Nederland én op de wereld. Het waren de eerste lympivan eDe O len sch Spelen waar het Olympisch vuur werd Spe 8 in ontstoken. Ook mochten er voor het 192 dam eerst in de geschiedenis vrouwen Amster deelnemen. De Spelen zorgden ervoor dat Nederland, en Amsterdam in het bijzonder, een grote stap van de 19 e naar de 20 e eeuw maakte.Het vergetenbewustzijn van 1928 COLLECTIE SPAARNESTAD PHOTO/FOTOGRAAF ONBEKEND6 | 2028
 9. 9. Door Jurryt van de VoorenVeruit het grootste evenement dat Nederland in de vorigeeeuw binnen zijn landsgrenzen had, waren de OlympischeSpelen van 1928 in Amsterdam. Nederlandse sportliefhebberskonden zo de internationale sporthelden eindelijk eens in le-vende lijve bewonderen. De stad sidderde van opwinding doorde aanwezigheid van het Finse loopwonder Paavo Nurmi, maardeze was helaas zo mensenschuw dat hij zelfs het contactmet zijn eigen ploegleider vermeed. Na afloop van zijn goudenrace op de 10.000 meter was hij daarom meteen verdwenen.Dagblad De Eemlander: ‘Zonder zich om de filmoperateurs tebekommeren, rent Nurmi meteen den tunnel voor de kleedka-mers binnen.’ COLLECTIE SPAARNESTAD PHOTO/ANPDe Australische roeier Bob Pearce daarentegen werd populairals de Held van Sloten, vernoemd naar het dorp waar deOlympische races werden gevaren. De plaatselijke jeugdachtervolgde hem overal. Door het gekrioel langs de kant vieler een keer een peuter van een vlonder, die net op tijd weeruit het water werd gevist. Nadat Pearce al zijn wedstrijden had “Voor het eerst in degewonnen, kreeg hij van de kinderen een vaasje met bloemenen een zilveren lepeltje met het wapen van Sloten. Met zijn geschiedenis van deenorme handen en sympathieke grijns was Pearce een van desterren van 1928 – in ieder geval onder de kinderen.vreemde gebruiken Olympische Spelen brandde in AmsterdamGlunderend en gnuivend keek het Nederlandse publiek naarde vreemde gebruiken van die buitenlanders. De Portugese het Olympisch vuur” voetballers bijvoorbeeld zoenden elkaar<< De intocht in als ze een doelpunt hadden gemaakt!het Olympisch Voetbaljournalist Ad van Emmenes hadStadion bij de het zelf gezien nadat zo’n voetballer hadSpelen in 1928. gescoord: ‘Hij kreeg meer zoenen dan eenVoorop lopen normale Hollandse vrijer in een week afkan.de Zwitsers, Die zwarte rechtsbinnen met z’n blozendedaarachter de wangen was de gelukkigste man van de Op de Spelen van 1928 mochten vrouwen voor de eersteNederlanders. wereld.’ keer meedoen bij het atletiek en turnen – met zwemmen de belangrijkste Olympische sporten. Dat viel niet bij iedereenTussen al die gekke namen en gebruiken door zagen de in goede aarde. Vooral de atletiekfinale op de 800 metertoeschouwers vooral hoe goed de internationale sporters was verschrikkelijk, vond De Telegraaf: ‘Het heele stel hadwaren. Dat leverde voor Nederlandse deelnemers wel eens tien minuten nodig om weer op adem te komen, waarop heteen pijnlijk moment op, meldde tijdschrift Revue der Sporten: grienend zwikje, met uitzondering van de winster, elkander‘Sommige van die wereldcracks hebben er ’n satanisch plezier melodramatisch de schouders omvattend uit het gezichtsveldom eens naar de Nederlandsche athletiekrecords op spring- en verdween. Laat dit de laatste maal zijn, Heeren voorbereiderswerpnummers te informeeren en dan op hun doode gemak ’n der Olympiades.’heel eind verder te springen of te werpen dan onze nationaletopprestaties.’ olympisch vuur De Amerikaanse atlete Anne Vrana O’Brien vond deze kritiekvrouwensport schandalig: “Ik was erbij en geef toe dat de meisjes uitgeputToch was Nederland vooral in de ban van zijn eigen sporters. waren. Maar de mannen die in 1928 de 200 meter haddenDe gouden zwemmedaille van Zus Braun maakte veel emoties gelopen, waren er na afloop net zo slecht aan toe.” Ondankslos. ‘Het Wilhelmus klonk op,’ zag de verslaggever van de de vele kritiek markeerden de Spelen van Amsterdam deNieuwe Rotterdamsche Courant, ‘statig ging de vaderlandsche Olympische doorbraak van de internationale vrouwensport.driekleur omhoog. Het was het moment waarop ieder gewacht Het aantal vrouwelijke deelnemers groeide daarna als kool - alshad … het was een oogenblik van vreugde en ontroering. Velen een legacy van 1928.pinkten een traan weg, omdat het zoo heerlijk was, die vlag in Voor het eerst in de geschiedenis van de Olympischeons eigen land op onze Olympische Spelen.’ Spelen brandde in Amsterdam ook het Olympisch vuur. 7 | 2028
 10. 10. “Je breekt geen Olympisch Stadion af. Dat doe je niet als je jezelf als land respecteert”Stadionarchitect Jan Wils zag het in april 1926, twee jaar voor Als de toeschouwers het Olympisch Stadion verlaten, lopenaanvang van de Spelen, al helemaal voor zich. In dagblad ze over steeds grotere trappen, die stuk voor stuk wordenHet Vaderland vertelde hij toen over de Marathontoren bij onderbroken door ruime bordessen. Deze fungeren als buf-het Olympisch Stadion: “Ik stel me daarvan veel voor. Het ferruimtes om de met verschillende snelheid lopende mensenwordt een heele ijle toren. Er boven komt een groote schaal, op te vangen. Nibbering: ‘De brede trappen, die uitmonden opwaarin overdag een rookpluim kan opstijgen en ’s avonds een het straatniveau, nodigen daarom uit deze zonder angst af tevuurzuil.” lopen, als de monding van een rivier.’het veiligste stadion ter wereld Wils had dit beter doordacht dan menig stadionbouwer in deBehalve het Olympisch vuur schonk Wils de wereld ook een 21ste eeuw, die de bezoeker het liefst opsluit in helse trappen-ultraveilig Olympisch Stadion, wat vooral te danken was aan stelsels. Het Olympisch Stadion heeft de veiligste trappen terhet ingenieuze trappenstelsel. Architectuurhistoricus Maurits wereld: nimmer vond er een ongeluk plaats!Nibbering: ‘De vorm, organisatie, afmetingen van trappen entreden in het Olympisch Stadion gelden al decennialang als amsterdam wereldstadmodelvoorbeeld voor de geleiding van publieksstromen in en Na de Spelen van 1928 was het collectieve zelfbeeld grondiguit het stadion.’ veranderd. Alhoewel ons land na afloop geen vierkante kilome- ter in oppervlakte was gegroeid, was er tussen de oren van de toenmalige Nederlanders, in ieder geval de Amsterdammers, wel degelijk iets veranderd. Het begon al in 1913 toen het zogenaamde Oude Stadion werd gebouwd aan de Amstelveenseweg – tegenover de plek waar in 1928 het Olympisch Stadion kwam te staan. Net als steden als Parijs, Londen, Berlijn en New York kreeg Amsterdam eindelijk zijn eigen sportstadion. Toen vijftien jaar later het Olympisch Stadion werd gebouwd, verzuchtte de N.R.C.: ‘Zooveel vreemde talen als men op straat en vooral op de overvolle café-terrassen hoort spreken, heeft men hier wel- licht nog nooit door elkander kunnen hooren.’ Dankzij de sport kon Amsterdam zich met recht een wereldstad noemen – eerst in 1913, later in 1928. renaissance Anno 2011 zijn alle Nederlandse deelnemers aan de Spelen van 1928 overleden. En er zullen ook niet veel mensen meer zijn die de Spelen met eigen ogen hebben kunnen aanschouwen. Een van hen was de in 2009 overleden Piet Kranenberg. Tien jaar oud liep hij in 1928 aan de hand van zijn vader naar het stadion. In 2008, tachtig jaar na de Spelen, stond die herinne- ring nog als de dag van gisteren in zijn geheugen gekerfd. “Het was heel fantastisch.” Mede daardoor werd Kranenberg eind vorige eeuw het gezicht van de reddingsactie van het Olympisch Stadion. Als een mantra herhaalde hij keer op keer: “Je breekt geen Olympisch Stadion af. Dat doe je niet als je jezelf als land respecteert.” Ware woorden, want het stadion symboliseert een tijdperk waarin Nederland en Amsterdam het grootste evenement van de twintigste eeuw organiseerden. Het was een tijdperk van daadkracht en creativiteit, welke in de ambitie om honderd jaar FOTO: ANP PHOTO later opnieuw de Spelen te organiseren, zijn renaissance lijkt te beleven.8 | 2028
 11. 11. De bright guysachter hetTopsportteam2028 Veen en Eggenkamp zetten hun topsportervaring én zakelijke kennis inZe zijn beiden vanaf het eerste uur bij het Olympisch Plan betrokken. Ook zijn ze – zeker gezien hunervaring – jong, bekleden ze vooraanstaande functies in het bedrijfsleven én kunnen ze bogen op eenimposante topsportcarrière. Logisch dus dat Stephan Veen en Gerritjan Eggenkamp, beiden lid van hetDagelijks Bestuur van Olympisch Vuur, de rol van ‘kwartiermaker Topsportteam 2028’ toebedeeld kregen.‘Topsporters belichamen als geen ander de ‘kracht van sport’ en zijn een inspirerend voorbeeld voor hunomgeving. Het is geweldig én essentieel dat Olympisch Vuur kan putten uit de unieke ervaring, expertise,wilskracht én daadkracht die (oud-)topsporters eigen is.” Door Friso Schotanus | Foto’s René Bouwman 9 | 2028
 12. 12. Eggenkamp: “Binnen het IOC schijnt men met interesse topsportteam 2028 Een van de wapenfeiten van Veen naar ons te kijken: Wat zijn de Nederlanders aan het en Eggenkamp is de formatie van het Topsportteam 2028 (zie pagina 11). Om doen? Ze noemen het de Dutch approach” meer (oud-)sporters bij het plan te betrek- ken, gingen ze op zoek naar ‘maatschap-Roeier Gerritjan Eggenkamp (35) won – zowel zakelijk als op topsportniveau – pelijk geëngageerde’ ex-topsporters, uitals eerste Nederlander de beroemde goed van pas”, vertelt de voormalig verschillende disciplines. “Het mooie is”,Boat Race tussen de universiteiten van tophockeyer. vertelt Eggenkamp, “dat iedereen in dezeOxford en Cambridge en nam tweemaal Veen is regiodirecteur voor de Rabobank groep activiteiten ontplooit die onder dedeel aan de Olympische Spelen (Sydney in Oost-Nederland. Hij stuurt een team ambities van het Olympisch Plan te scharenen Athene), waarbij hij in 2004 zilver van 35 man aan, en heeft te maken met de zijn. Zo dragen ze echt inhoudelijk bij aanwon met de Holland Acht. Daarna trad de belangen van lokale banken, die een grote het naar Olympisch niveau brengen vanvoormalig student computerwetenschap- mate van autonomie bezitten. Veen leert Nederland. Neem Leontien van Moorselpen als management consultant in dienst naar eigen zeggen goed omgaan met de met haar Ladies Ride, Bas van de Goor metvan McKinsey. Vanuit die functie belandde verschillende belangen. Die vaardigheid zijn Foundation. Naast een inhoudelijke rol,hij in 2006 samen met een aantal collega’s is in de Council een gewenste eigen- hebben de leden van het Topsportteamop Papendal. “In de zomer van dat jaar schap. Veen: “We vormen met zijn vijven 2028 ook een ambassadeursfunctie. Dithebben we met Marcel Sturkenboom en het dagelijks bestuur en komen eens houdt in dat ze op verschillende plekkenTon Nelissen, die je gerust de oervaders in de twee weken bij elkaar. NOC*NSF- ‘het Olympische verhaal’ uitdragen envan het Olympisch Plan kunt noemen, pro voorzitter André Bolhuis heeft de taken andere partijen en personen enthou-bono nagedacht over de manier waarop van voormalig voorzitter Ivo Opstelten (de siasmeren om een bijdrage te leveren.je de Olympische ambities gestalte kunt huidige minister van Veiligheid) uitste- Daarnaast komen we ongeveer vier keergeven. Het idee om de legacy, de nalaten- kend waargenomen. In zijn plaats komt per jaar bij elkaar, waarbij de leden hun ken-schap van de Spelen naar voren te halen binnenkort Jan Willem Maas, bestuurslid nis en ervaring beschikbaar stellen aan hetis toen ontstaan, en dat is nog niet eerder NOC*NSF en voorzitter van hockeyvereni- Olympisch Plan. Denk hierbij bijvoorbeeldvertoond. Zelfs als de Spelen uiteindelijk ging Kampong. Daarnaast hebben Geert aan Richard Krajicek en Esther Vergeer,niet naar Nederland komen, hebben we van Maanen, topambtenaar van VWS, en beiden toernooidirecteur met kennis vanhet profijt mogen ervaren van de kracht Albert Spijkman van marketingbureau Evenementen. Deze kennis kunnen zevan sport & de Olympische gedachte. En VODW zitting in het bestuur. De lijnen inbrengen en is van grote waarde.ons land hierdoor naar een hoger niveau zijn kort, waardoor we snel en adequaatgetild. Binnen het IOC schijnt men met kunnen handelen.” Het formeren van het Topsportteam kostteinteresse naar ons te kijken: Wat zijn de de drukbezette heren veel vrije tijd. Veen:Nederlanders aan het doen? Ze noemen wapenfeiten “We wilden alle sporters individueel bena-het de Dutch approach.” Eggenkamp en Veen constateren dat het deren. Gelukkig werden en worden we heel fundament van het Olympisch Plan staat. goed ondersteund door het Program Office.dagelijks bestuur Ook over de voortgang van de uitvoering Het is machtig mooi om te zien – en daarOok Stephan Veen (40) was van begin af zijn ze, ondanks het feit dat Nederland hebben we ons echt over verbaasd – hoeaan, als lid van de Club van 2028, betrok- moet bezuinigen, niet bezorgd. Veen: deze sporters zich inspannen en bereid zijnken bij het Olympisch Plan. Veen nam deel “We zijn nog lang niet waar we moeten iets terug te geven aan de samenleving.aan drie Olympische Spelen (Barcelona, zijn, maar zijn wel op de goede weg. Het Normaal zou je zeggen: topsporters gaanAtlanta en Sydney), en won tweemaal stimuleren van bewegen, het sporten op alleen voor topsport. Maar dit plan is breder,Olympisch goud. In de hockeyfinale in scholen en de naschoolse opvang, daar zit en deze topsporters dragen daar allemaalSydney scoorde hij drie keer en benutte vooruitgang in, en daarvan is Olympisch aan bij, op het gebied van gezondheid,de laatste en beslissende strafbal. De Vuur de ontbrander geweest. Ook slagen welzijn of sociaal-maatschappelijkezoon van oud-profvoetballer en De we er beter in om grote evenementen taken. Dát is de grootste kracht van hetGraafschap-voorzitter Sietze Veen werd naar Nederland te halen. In gesprekken Topsportteam.”ook tweemaal wereldkampioen, won twee over het Olympisch Plan vallen mij altijd Eggenkamp: “Het is heel erg inspirerend omkeer de Champions Trophy er werd in 1998 de superenthousiaste reacties op, als het met deze groep bij elkaar te zijn. Als je zieten 2000 verkozen tot ’s werelds beste gaat om het inzetten van sport als middel wat ze allemaal doen, het enthousiasme enhockeyer. om een betere samenleving tot stand te de gedrevenheid wat van ze afstraalt, dat is brengen.” echt heel bijzonder.”Geen wonder dat bij het formeren van hetdagelijks bestuur van de Council OlympischPlan 2028, dat toeziet op het realiseren Veen: “Normaal zou je zeggen: topsporters gaan alleenvan het Olympisch Plan en het draagvlakervoor probeert te bevorderen, behalve voor topsport. Maar dit plan is breder, en deze topspor-aan Gerritjan Eggenkamp ook aan StephanVeen werd gedacht. “We zijn relatief jong, ters dragen daar allemaal aan bij. Dát is de grootstemaar bij het uitdenken en opzetten vanbepaalde projecten komt onze ervaring kracht van het Topsportteam”10 | 2028
 13. 13. Topsport­ 1 2 3 4team 2028Op Koninginnedag 2010 5 6 7 8werd het ‘Topsportteam2028’ wereldkundiggemaakt. Onder de noe-mer ‘Een beter Nederlanddoor de kracht van sport’ 9 10 11 12hebben de volgende pro-minente ex-topsporterszich aan het realiserenvan het Olympisch Plan 13 14 15 162028 verbonden:Van links naar rechts:1. Bas van de Goor2. Floris Jan Bovelander3. Chiel Warners4. Mark Huizinga 17 18 19 205. Minke Booij6. Stephan van den Berg7. Pieter van den Hoogenband8. Richard Krajicek9. Leontien Zijlaard-van Moorsel10. Yvonne van Gennip11. Ellen van Langen12. Esther Vergeer13. Saskia Mulder 21 22 23 2414. Trinko Keen15. Jochem Uytdehaage16. Erben Wennemars17. Nicole Bulk18. Kirsten van der Kolk19. Arnold Vanderlyde20. Tineke Bartels21. Nienke Nijenhuis22. Deborah Gravenstijn 25 26 27 2823. Wietse van Alten24. Daniëlle de Bruijn25. Bettine Vriesekoop26. Jeroen Straathof (voorzitter Atletencommissie NOC*NSF) FOTO’S: ANP PHOTO27. Stephan Veen28. Gerritjan Eggenkamp 11 | 2028
 14. 14. De kracht van sport benutten vooreen betere maatschappij is niet projecten in het landnieuw. Ook voor de introductie vanhet Olympisch Plan 2028 waren er alprachtige projecten en initiatieven,die een waardevolle bijdrage leverdenaan een beter Nederland, een gezon-der en sportiever leven of een pret-tiger en socialer leefklimaat. Denkhierbij bijvoorbeeld aan landelijke ini- Sportdorp (Opende , Hoorn) Duursportief Noord-Holland (Alkmaar)tiatieven als de Nationale Sportweek, Sportfair (Opmeer, Haarlem, Enkhuizen, Den Helder) 45-plus voetbal LisseMission Olympic, de Richard KrajicekPlaygrounds en de Cruyff Courts. ClubFIT (Amsterdam)Een ander mooi voorbeeld zijn de Van Sportdag naar Vereniging, Esther Vergeer gehandi- captensport (hoofdkantoor Woerden)proeftuinen van NOC*NSF, waarin Sportiefste School 2010, Het Scala College (Alphen a/d Rijn)sportverenigingen zich presen-teren met een vernieuwend en Den Haagklantgericht aanbod. Vorig jaar De vereniging als winkel en leerbedrijf De Sportbankwerd met Sportfrissel in Drachten Streetball in de wijk Rotterdamde twintigste proeftuin geopend. Schoolsportvereniging Topsporthal RotterdamDaarnaast heeft de introductie van Streetball in de wijkhet Olympisch Plan 2028 ook geleidtot nieuwe aansprekende projec- 45-plus voetbal, Middelburgten. Denk hierbij bijvoorbeeld aanSonsbeek Runningpark in Arnhem, Landelijk: • Richard Krajicek Playgrounds (totaal 49 playgrounds in 22het Drents Olympisch Plan en Grolloo verschillende steden) • 76 Johan Cruyff CourtsOlympisch Dorp 2011. Kortom het • Nationale Sportweek (95 gemeenten, 4.500 sportacti- viteiten georganiseerd, 550.000 deelnemers, gastge-Olympisch Vuur verspreidt zich… meente 2011 nog niet bekend) • Scool on wheels, Fonds Gehandicaptensport landelijkeMist u een aansprekend project? Mail clinics (hoofdkantoor Bunnik) • Mission Olympic, finales Amsterdam, voorrondes heeldeze dan naar helmi.langenhorst@ Nederland • KPN Junior schaatsclub, landelijke clinics (hoofdkantoorolympisch-vuur.nl. KNSB Amersfoort)12 | 2028
 15. 15. Sportdorp (Stedum, Blijham, OranjeRun (Groningen) Eenrum/Wehe-den) De vereniging als winkel en 45-plus voetbal (Leeuwarden) leerbedrijf (Groningen) Sportfrissel (Drachten) Grolloo Olympisch Dorp 2011 (Grolloo) Drenthe Play it Forward Drents Olympisch Plan De Pelikaan (Zwolle) Sportboulevard Enschede Scoren in de Wijk, FC Twente (Enschede) Topsporthal Almelo Sporttop, Jochem Uytdehaage (hoofdkantoor Blaricum) Sportconnextion (Utrecht) Jeugd wil Scoren (Utrecht) Sportvarianten (Zeist) Waterpolo Rulez (Hilversum) Runningpark Sonsbeek (Arnhem) SportZ (Nijmegen) Eindhoven, Helmond Lisso Beweegtuin Senioren Vrijenbroek.nl (Venlo)Tilburg Den Bosch Lisso Grenzeloos in Beweging Topsporthal Tilburg Marc Lammers Plaza XL Streetball in de wijk Lisso Sport & Leisure Park de proeftuinen van noc*nsf Landgraaf (Landgraaf) overige aansprekende projecten Regionaal/plaatselijk 13 | 2028
 16. 16. Polonaisecolum Als Brabander en carnavalsfan is mijn favoriete dansvorm uiteraard de polonaise. Zodra ik de eerste tonen van ‘Het dondert en het bliksemt’ hoor, loop ik al op de dans- vloer met m’n armen vooruit. Wachtend tot twee schouders zich onder mijn handen nestelen. Maar – zoals het een goede polonaise betaamt – meestal sluiten de mensen achter aan. Dat doe ik zelf ook regelmatig, want ik hoef echt niet per se voorop te lopen. Als de koploper maar de juiste richting bepaalt en alle mensen daarachter ongeveer hetzelfde tempo aanhouden. Zodra er een paar harder gaan lopen of tegendraads gaan draaien, valt de slinger uiteen in allerlei losse regenwormpjes die telkens tegen elkaar opbotsen. We moeten oppassen dat het Olympisch Plan het buitenland. Willen we straks daadwerkelijk 2028 niet uitmondt in een slechte polonaise, een kans maken om die Spelen binnen te halen, waar ieder voor zich z’n eigen draai geeft aan dan zullen we als land één front moeten vormen. de term ‘Olympisch niveau’. Ik ben als lid van het Topsportteam 2028 een groot supporter van de Ik weet dat het Olympisch Plan vooral is bedoeld gedachte achter en de doelstellingen van het om Nederland eerst maar eens – in 2016 – op Olympisch Plan, maar de laatste tijd heb ik de Olympisch niveau te kríjgen en pas daarna om indruk dat de (al dan niet feest)neuzen niet meer de Spelen daadwerkelijk te mogen organiseren. allemaal dezelfde kant op staan. Dat is jammer, Echter, we moeten ons dan wel met z’n allen want het Olympisch Plan heeft een enorme po- realiseren wat Olympisch niveau dan precies tentie. Naast uiteraard de sport heeft vrijwel elke inhoudt. Voor mij staat dat gelijk aan topkwaliteit sector het plan inmiddels omarmd: de politiek, de bieden. In de topsport natuurlijk, maar óók in de economie, de wetenschap en ga zo maar door. breedtesport, in talentontwikkeling, in de zorg, in Het lijkt wel of iedereen is betoverd door de magie de export, enzovoort, enzovoort. en de grootsheid van de Olympische Spelen. Men Om dat te bereiken is het van belang dat we de lijkt er in Nederland – eindelijk – van doordrongen juiste poppetjes op de juiste plaatsen gaan krijgen. dat sport het ideale (bind)middel is om ook tal van Ex-topsporters of mensen die lang in de topsport economische, sociale en maatschappelijke doelen hebben gewerkt, weten hoe ze op het juiste te bereiken. moment moeten pieken. Dat is niet vandaag, maar in 2016. Stel daarom een aantal kartrekkers uit De basis is gelegd en theoretisch hebben we de topsport aan die over een langere periode de goud in handen. Nu is het nog zaak om die plak richting van de Olympisch Plan-polonaise gaan be- ook daadwerkelijk binnen te slepen en dat is mak- palen en die er ook voor gaan zorgen dat iedereen kelijker gezegd dan gedaan, weet ik uit ervaring. in dezelfde richting en in hetzelfde tempo loopt. Want hoewel het natuurlijk wel te prijzen is dat De beleidsbepalers achter de Olympische missie al die gemeenten linksom of rechtsom bezig zijn moeten juist nu moed en leiderschap tonen door met het Olympisch Plan, krijg ik sterk de indruk de juiste mensen verantwoordelijkheid te geven dat het toch nog steeds een beetje ieder voor en andere mensen die niet goed functioneren, zich is. De bedoelingen van al die verschillende te laten gaan of andere taken te geven. Dat is projecten en initiatieven zijn goed – laat daar niet makkelijk en ook niet leuk, maar wel nodig FOTO: ANP PHOTO geen misverstand over bestaan – maar ik denk dat als je je doelen wilt bereiken. Het Olympisch Plan we nog een heel grote slag moeten maken op het staat als een huis, maar heeft wel een injectie gebied van samenwerken en kennisuitwisseling. van daadkracht nodig om ervoor te zorgen dat pieTer Gemeenten moeten niet met elkáár concurreren, we in 2016 en misschien ook wel in 2028 met Van Den maar juist samen optrekken en profiteren van alle Nederlanders een oneindig lange ‘Polonaise HOOGenBanD elkaars kennis. Want de échte concurrentie zit in Hollandaise’ gaan lopen. 14 | 2028
 17. 17. Esther Vergeer wil volgend jaar bij de FOTO: SOENAR CHAMID Olympische Spelen in Londen nog één keer boven op het podium staan. Dan is het gedaan met de topsport en gaat de rolstoeltennisster zich toeleggen op haar maatschappelijke carrière, die voor een deel in het teken zal blijven staan van het Olympisch Plan en de emancipatie van de gehandicaptensport. Door Joost de Jong“Het denkpatroonmoet anders”Europese titels, wereldtitels, grand van gehandicaptensport in Nederland. wel eens: Waarom moeten er tweeslams, drie (zes, als je haar dubbeltitels Ze geeft lezingen voor studenten, het weken zitten tussen de Olympischemeetelt) Olympische gouden medailles, bedrijfsleven en sportverenigingen, Spelen en de Paralympics? Daardooracht jaar lang ongeslagen, elf jaar achter- en verzorgt met haar Esther Vergeer verdwijnt de aandacht. Waarom is huneen nummer één op de wereldranglijst. Foundation clinics voor gehandicapte sluitingsceremonie niet onze opening?”Dus is de logische vraag: Wat valt er nog kinderen op mytylscholen. “Samen met Als enige gehandicapte sporter maaktte winnen? “Halverwege 2009 worstelde de Johan Cruyff Foundation proberen Vergeer deel uit van het Topsportteamik met mijn motivatie”, vertelt Esther we onder het motto ‘Van sportdag naar 2028. “Ik kan ogen openen, zeggen: ‘Hé,Vergeer. “Ik merkte dat ik het heerlijk vereniging’ zoveel mogelijk kinderen met denken jullie wel aan de Paralympischevond om thuis te zijn bij vrienden en een handicap in contact te laten komen Spelen?’ Ik hoop op die manier mijnfamilie, had een vriend gekregen en dat met sport en bij een vereniging onder te steentje bij te dragen aan het Olympischis ook heel fijn. Ik vroeg me af of ik nog brengen. Daar is grote behoefte aan. Er Plan. Ik geloof sterk in dat Plan, vooral inwel in die topsporttunnel wilde blijven. wordt wel veel aandacht besteed aan het samen proberen dingen voor elkaarOok maatschappelijk gezien lagen er Olympische en Paralympische topsport te krijgen. Daardoor zal de positie van demogelijkheden. Maar ik heb er toch voor en aan de reguliere breedtesport, maar gehandicaptensport ook verbeteren.”gekozen om de focus te richten op de de gehandicaptenbreedtesport ligt nog Als toernooidirecteur is Vergeer dit jaarSpelen van volgend jaar in Londen. Daar braak. Het is nog steeds heel moeilijk voor de derde keer verantwoordelijk voorwil ik nog één keer goud halen.” om je weg te vinden als je gehandicapt het rolstoeltennistoernooi tijdens hetDus reist Vergeer weer de wereld rond, raakt en aan sport wilt doen. Waar moet ABN AMRO World Tennis Tournamentmaar wel in aangepaste vorm. “Voorheen je heen, hoe moet je beginnen? Er zijn in Ahoy Rotterdam. “Sportmarketing enspeelde ik elk jaar ruim twintig toer- weinig instanties die je dan kunnen het organiseren van evenementen is eennooien en was ik zo’n 25 weken per jaar helpen.” van de andere richtingen die ik na mijnonderweg. Nu doe ik nog maar tien, Ook in de topsport strijdt Vergeer voor de carrière op wil”, zegt ze. “In Rotterdamtwaalf toernooien per jaar. Dat is mak- positie van de Paralympiërs. “Binnen de is het rolstoelevenement geïntegreerdkelijker vol te houden, geeft me de kans bonden is het niet altijd vanzelfsprekend in het reguliere toernooi, en dat is eenom meer thuis te zijn en om te werken dat Olympisch en Paralympisch één zijn. perfecte manier om rolstoeltennis teaan mijn maatschappelijke carrière.” Het wordt gelukkig wel steeds beter, laten zien aan het publiek. Zo breng je dankzij de organisatorische integratie beide werelden bij elkaar en zien deDie carrière staat tot dusver vooral in het van beide takken. Zo zou het misschien mensen dat gehandicaptensport óókteken van het verbeteren van de positie ook wel met de Spelen moeten. Ik denk mooi en spectaculair kan zijn.” 15 | 2028
 18. 18. Weg met de op je energieniveau, wat doet stress of slaap op je energiehuishouding? In dit werk kan ik heel goed putten uitnegatieve mijn ervaring als sporter. Als schaatser weet ik namelijk heel goed hoe ik het optimale uit mijn lichaam kan halen. Een topsporter is in staat om ‘energielekken’ te benoemen en daarmee aan de slag teenergie! gaan. Je moet namelijk zoveel mogelijk energie overhouden voor de finale. Daar komt ‘stressmanagement’ bij kijken. Als ik terugkijk naar Salt Lake: daar ging alles super. Ik reed onwijs lekker, ik sliep prima, het was mooi weer. Ik wil maar zeggen: uiteindelijk draait het allemaalJochem Uytdehaage, tweevoudig Olympisch om welzijn. Je moet jezelf lekker voelen om optimaal te kunnen presteren. Alskampioen, heeft van de ambitie om Nederland op dat lukt kun je de hele wereld aan. Dat probeer ik te vertalen naar de werkvloer:Olympisch niveau te brengen zijn werk gemaakt. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen die continu negatieve druk ervaren, een Door Friso Schotanus switch kunnen maken, ervoor zorgen dat ze positiever in hun werk staan?In zijn sportieve topjaar 2002 (Olympisch voornaamste werk bestaat uit het fitter Vaak blijkt dat mensen streven naar eengoud op de 5.000 en 10.000 meter in en vitaler maken van de werkende betere verhouding tussen werk en privé.Salt Lake City), nam Uytdehaage het ini- Nederlander. Onder de noemer Everyday Maar in de praktijk kiezen ze niet écht.tiatief tot de oprichting van de Stichting Olympics zet hij zich als lifeguard in om Als je afspraken maakt met je gezin en jeSporttop, een stichting die jonge de Olympische spirit te bevorderen. ”Voor elk individusporters ondersteunt. “Hierbij koppelen “Ik houd mij met name bezig met hetwe de ervaring van (ex-)topsporters geven van bedrijfstrainingen, gericht in Nederland zijnaan sporttalenten. Je krijgt koppels, met op ‘energiemanagement’. Dat betekenteen mentor-pupilverhouding. Ik ben dat je leert omgaan met en je bewust er voordelen aanervan overtuigd dat de kennis en kunde wordt van je eigen energie. Hoe je ervoorvan sporters, in welke tak dan ook, van kan zorgen dat je gedurende de gehele het Olympischwaarde is voor jonge sporters.” dag voldoende energie hebt. Wat voorMaar Uytdehaage doet meer. Zijn invloed heeft bijvoorbeeld voeding Plan te behalen” FOTO: SOENAR CHAMID kunt ze niet waarmaken, dan levert dat ‘interne ontevredenheid’, stress op. Dus is het zaak duidelijke keuzes te maken.” Gezien mijn werk is het logisch dat ik een enthousiast ambassadeur ben van het Olympisch Plan 2028; voor elk individu in Nederland zijn er voordelen aan te behalen. De grootste makke is dat mensen denken: het Olympisch Plan, dat gaat alleen maar over sport en het binnenhalen van de Olympische Spelen. Daarom moet je mensen ervan bewust maken dat het om zoveel méér dan sport gaat. Al vind ik wel dat mensen écht meer moeten bewegen, omdat het nu eenmaal goed is om te doen. Het geeft je energie.” << Salt Lake City, 2002. Jochem Uytdehaage rijdt een ereronde na het behalen van de gouden medaille op de 10.000 meter.16 | 2028
 19. 19. << De Ladies Ride afgelopen jaar in Den Bosch.FOTO: JEROEN HERMES Leontien van Moorsel is niet het type om stil te zitten. Sinds het beëindigen van haar topsportcarrière trekt ze alles uit de kast om sport en een gezonde levensstijl voor vrouwen te promoten. Door Friso Schotanus alles met passie Leontien van Moorsel heeft van haar belangrijk. Alles wat ik doe, of het nu de Griekenland. Het lijkt me zó mooi voor voornaam een platform gemaakt. Ladies Ride is, mijn eigen wielerteam, mijn ‘onze’ jonge sporters om dat in 2028 in Leontien.nl fungeert als online da- kledinglijn, dat doe ik allemaal met heel eigen land mee te kunnen maken. Daar mesmagazine waarop alles draait om veel passie en enthousiasme. Dan merk je wil ik me hard voor maken. Daarvoor gezond leven. Het oogt als een glossy, ook dat het succes heeft.” is het wel absoluut noodzakelijk dat en gaat over lifestyle, met gezondheids-, “Bij alles wat ik doe grijp ik ook terug iedereen goed samenwerkt. Dus niet voedings- en bewegingstips. Daarnaast op mijn topsportcarrière. Vooral bij Amsterdam versus Rotterdam, het moet heeft zij haar eigen sportkledinglijn, het adviseren van mijn wielerteam niet uitmaken waar de openingscere- die weer nauw aansluit bij haar eigen natuurlijk, maar ook bij de evenementen monie is en waar het grote stadion komt wielerteam, dat succesvol deelneemt die wij opzetten. Als wij een Ladies Ride te staan. Nee, alleen als we de handen aan het Nederlandse wedstrijdcircuit en organiseren dan moet ook alles van a tot “Het is wel abso- natuurlijk de Ladies Ride, hét fietsevene- z kloppen. Het is net als een wedstrijd: je ment voor vrouwen. leeft er helemaal naar toe, puzzelstukjes luut noodzakelijk Voor Van Moorsel sluiten al deze activitei- moeten in elkaar vallen. Mijn valkuil in ten aan bij haar beleving als topsporter. mijn huidige werk is net als tijdens mijn dat iedereen goed “Je hebt sporters die gaan alleen voor de topsportcarrière: te veel hooi op mijn winst. Ik vond tijdens mijn topsportcar- vork nemen. Niet goed luisteren naar samenwerkt” rière de positieve kracht die sport geeft al je lichaam. Als iets af moet, ga ik ermee net zo belangrijk. Daarom ben ik na mijn door, totdat mijn lichaam zegt: Leontien: actieve carrière ook blijven bewegen, ik tot hier en niet verder. Dan heb ik last van wilde die positieve energie blijven voelen. allerlei kwaaltjes en dingetjes, of mijn ineenslaan kan het kans van slagen En ik wilde er iets meer mee, namelijk weerstand gaat naar nul.” hebben. Trouwens, mijn eigen kleine die positieve energie overbrengen op Van Moorsel is lid van het Topsportteam meid is nu drie jaar en ze heeft net zo’n anderen, op de huisvrouw op de stads- 2028 van Olympisch Vuur. Zij gunt de fel karaktertje als ik, dus misschien… Nee fiets, of de buurvrouw die gaat joggen. Ik talenten van nu de ervaring die ze zelf hoor, ze hoeft van mij niet aan topsport wil ervoor zorgen dat mensen in balans heeft opgedaan. “Ik ben Olympisch te doen. Al zal ik haar wel stimuleren te komen en blijven, dat vind ik heel erg kampioen geworden in Australië en in gaan sporten.” 17 | 2028
 20. 20. WAKKiE - BEEN 1 0De ontmoeting tussen Harry Been en Johan Wakkie begint hilarisch. De tweekennen elkaar goed, delen een diepe liefde voor sport en muziek, en schakenmet elkaar via internet. Been op zijn iPhone, Wakkie tegenwoordig via zijniPad. Dat maakt Been nieuwsgierig. “Wat kan je daar nou mee, met zo’n iPad?”“Het is geweldig”, juicht Wakkie. “Ik lees er alle kranten op, heerlijk in de trein.”Het verhaal dat uit het gesprek moet voortvloeien, is even bijzaak. “Ach,” zegtWakkie, “dat verhaal komt vanzelf. En de kop hebben we al: Wakkie-Been 1-0!”Want de KNHB heeft wel een WK veroverd en de KNVB niet. Been laat deprovocatie niet op zich zitten: “Ach, is het ook eens andersom.”De toon is dus snel gezet in het sfeervolle Zwolse restaurant nederland vs. ruslandPoppe, waar Been, op steenworp afstand van huis, optreedt als “Ik was er echt van overtuigd dat het tot het laatste momentgastheer. Het zijn de dagen na Kerstmis, niet lang na 2 decem- tussen Rusland en ons zou gaan,” zegt Been. “In de week voorber 2010 dus, D-day voor het Nederlandse voetbal en eigenlijk de stemming was onze analyse: Engeland haalt het zeker niet.de hele Nederlandse sport. Op die dag wees de FIFA het WK Die zijn vermoord door hun eigen pers en de verhalen overvoetbal van 2018 toe aan Rusland en niet aan het door Been omkoping en corruptie. De 22 mensen uit het FIFA-bestuur diegeleide HollandBelgiumBid, kortweg The Bid. Na maanden van moeten stemmen, komen uit Zuid-Amerika, Zuid-Korea, Japanlobbyen en promoten, probeert Been de rust te vinden voor een et cetera, die hebben geen zin om zeven jaar last te hebbeneerste reflectie. van de Engelse pers. Ook was al vroeg duidelijk dat Spanje/ Portugal het niet zou redden vanwege de stemmendeal met18 | 2028
 21. 21. Door Joost de Jong | Foto’s Maurits van HoutQatar. Dat is in FIFA-kringen niet gewaardeerd. Dus ging het hebben laten nemen. Michael van Praag, François Detussen Rusland en ons. Wij hebben ons steeds gepositioneerd Keersmaecker [voorzitters van respectievelijk KNVB en KBVB,als het bid waarbij voetbal voorop stond, een beetje alternatief, red.] en ik, hebben een stap terug gedaan, ten gunste van degroen, vooruitstrevend. Maar ook als integer. Bij ons valt niks sporters. Dat was best een avontuur. Ruud Gullit als presidentte halen, wie iets financieels wil, moet niet bij ons zijn. Dat is van een WK-bid, dat had je in 1990 toch niet voor mogelijkrisicovol. In Nederland is het goed je zo te positioneren, maar gehouden. Gebleken is dat sporters en oud-sporters meerinternationaal?” kunnen en veel enthousiaster zijn dan je denkt en dat ze eenBeen vervolgt: “Ik denk dat uiteindelijk de positie van FIFA- geweldige beweging op gang brengen. Die ervaring mag nietvoorzitter Sepp Blatter de doorslag heeft gegeven. Hij besloot verloren gaan. Ik vind dat we binnen de KNVB en misschienvoor Rusland te gaan. Het merkwaardige is dat in geen van ook wel binnen NOC*NSF sporters een belangrijker rol moetende onderzoeken die vooraf werden gepresenteerd – van de geven.”technische commissie van de FIFA, McKinsey en de Universiteitvan Sankt-Gallen – Rusland er als beste uit kwam. Het is een meer dan sportvolstrekt irrationele keus geweest. Waarschijnlijk op basis Hockey dan. In 2014 is Nederland, om precies te zijn Den Haag,van het feit dat de FIFA zich welkom voelt in Rusland. Daar is het toneel van het WK hockey voor mannen en vrouwen. “Degeen gedoe met de pers, de rode loper gaat uit. En ze hebben positie van Nederland in het hockey is heel anders dan in hetwaarschijnlijk geld genoeg.” voetbal”, zegt Wakkie. “Je kunt rustig zeggen dat wij het belang- rijkste hockeyland van de afgelopen twintig, dertig jaar zijn. Eenvoorkeur voor geld en geen gezeur groot toernooi in Nederland is altijd succesvol. We kunnen goedWakkie breekt in: “Als buitenstaander is mijn conclusie dat organiseren, het zit lekker vol, er zijn sponsors, er is televisiede twee rijkste landen, niet echt democratieën, gewonnen en onze teams spelen redelijk goed. Maar ons plan voor het WKhebben. De keuze voor Qatar en Rusland geeft aan dat die 22 2014 gaat verder dan alleen het organiseren van het toernooi.stemgemachtigden een voorkeur hebben voor landen met veel We koppelen het evenement heel bewust aan het Olympischgeld en waar je geen gezeur hebt van de pers. Dat staat haaks Plan. Daarom wilden we met het toernooi ook naar Den Haag.op wat Nederland doet: niks extra’s, gewoon een mooi event Daar zitten de ministeries, daar zit de regering. Of het nu VWS,aanbieden.” Economische Zaken of Sociale Zaken is, de komende 3,5 jaarBeen: “Klopt, maar er is nog een factor. Afgelopen zomer is in ga ik alle ministeries bestoken met projecten voor sport: vanhet Nederlandse parlement en in de pers een sfeer ontstaan jeugdsport tot integratie.van: de FIFA mag komen, maar ze moetwel normaal doen. De toestanden rondde Bavaria-babes in Zuid-Afrika speeldendaarin een grote rol. Dat heeft het beeldgecreëerd van ‘de FIFA die de wereld Been: “We moetenoverneemt’. De vrije rijbanen voor Blatteren de 300 miljoen euro die de FIFA niet binnen de KNVB enaan belasting hoeft te betalen, hebben datbeeld versterkt. Onzin allemaal, maar in het misschien ook binnenontzenuwen ervan hebben we veel energiemoeten steken. Terwijl we op pad moesten, NOC*NSF sporters eenlobbyen.” belangrijker rol geven”sporters het voortouw latennemenHet bid mag dan zijn verloren, er is ook veelwinst geboekt, vindt Been. “We hebbenNederland en België aan het denken gezet over de toekomst Een ander belangrijk onderdeel van ons bid is dat we metvan het voetbal. Ook is aangetoond dat het Nederlandse de internationale federatie een langdurige verbintenis zijnbedrijfsleven bereid is om dit soort processen te steunen. Met aangegaan om hockey internationaal te ontwikkelen en tede KLM, BAM, Randstad, ING en PWC hebben we vijf bedrijven promoten. De FIH mag 500 mensen naar Nederland brengen:gevonden die ook in deze tijd van recessie fors wilden investe- trainers, scheidsrechters, bestuurders. Die gaan we structureelren en zich voor jaren wilden verbinden aan een ambitie. Terwijl helpen zich verder te ontwikkelen. Wij betalen, maar het gaatje tijdens zo’n bidproces nog niets te bieden hebt: er is geen niet om het geld, maar om de spirit. Op die manier geef je extraevenement, geen exposure. én blijvende waarde aan een toernooi.”Uniek is vooral dat we de hele voetbal- en sportwereld achterons hebben gekregen. Ik denk dat dat vooral komt omdat bonden helpen bondenwe de sporters, inclusief niet-voetballers als Pieter van den Meer maken van een toernooi of evenement, sport als vliegwielHoogenband en Justine Henin, zo duidelijk het voortouw voor een hoger doel, dat is wat Wakkie bedoelt. “Dat is ook de 19 | 2028
 22. 22. kern van het Olympisch Plan,” zegt hij. “Niet de Spelen van 2028 heeft de tafeltennisbond niet de capaciteit dat te organiserenzijn het doel, maar het proces, het in gang zetten van ontwik- en VWS geeft maar beetje subsidie. Dus moeten de groterekelingen. Daarom was het zo mooi geweest om in 2018 het WK bonden helpen. Ik probeer nu andere bonden zover te krijgenvoetbal te organiseren. Het had extra energie, motivatie en dat zij hun toppers afvaardigen naar een tafeltennistoernooiinfrastructuur gecreëerd. rond het WK. Weet je wat mooi zou zijn, Harry? Als jouw RobinWakkie vervolgt: “Het Olympisch Plan is juist ook belangrijk voor van Persie ambassadeur van het WK tafeltennis wordt. Hij isal die bonden die een WK willen organiseren. Je moet vooraf een goede tafeltennisser, als hij erachter staat, misschien eenbedenken wat je er ‘aan de achterkant’ mee wilt bereiken. Het dag meespeelt, dan denken veel kinderen: hé tafeltennis, mooiWK tafeltennis in mei is een goed voorbeeld. Na de tweede man!” Been onderbreekt zijn hockeyvriend met een kwetsbare vraag: “Vind je dat wij te weinig mensen helpen bij de KNVB?” Wakkie: “De komende Wakkie: “Ja.” Been: “Wie zouden we dan moeten helpen?” 3,5 jaar ga ik alle minis- Wakkie: “Je zou je expertise moeten aanbie- den aan bonden die WK’s willen organiseren teries bestoken met en moeten zeggen: Waar kan ik jullie mee van dienst zijn? De KNVB heeft zo veel kennis projecten voor sport: van en ervaring. Keer niet naar binnen, keer naar buiten!”jeugdsport tot integratie” Been, peinzend: “We zouden meer kunnen doen, inderdaad. We zijn de grootste bond, dat schept verplichtingen. We bedenken al zo veel dingen, waarom zouden we dat ook niet voor anderen doen?”ronde zit er waarschijnlijk geen Nederlander meer in het Wakkie: “Onze evenementencommissie telt zestien man. Dietoernooi, behalve de genaturaliseerde Chinezen. Dan kun je weten alles van parkeren, hotels, organiseren. Als anderezo’n WK afdoen als: ‘leuk, maar we winnen niks’. Uit oogpunt van bonden dat willen, mogen ze daar gebruik van maken. Kan desportparticipatie, een van de sleuteltermen uit het Olympisch KNVB ook doen.”Plan, biedt dat WK echter volop kansen, want tafeltennis- Been: “Mee eens. Dit soort kennis moet beschikbaar zijn voorsen, kunnen we allemaal! Denk ook aan de honderdduizend andere bonden. Ik denk dat ik de KNVB wel zover kan krijgen omChinezen, de Indonesiërs en Japanners in Nederland die je bij daarin mee te gaan. Zo veel ruimte en flexibiliteit is er wel.”het toernooi kunt betrekken. Het WK tafeltennis is dus een Wakkie: “Laten we het samen doen. Laten we er een gezamen-schitterende mogelijkheid voor projecten eromheen. Zelf lijke bijdrage van maken in het kader van het Olympisch Plan.” Grote evenementen in nederland 2011 EK zitvolleybal Rotterdam 2012 EK handboogschieten Amsterdam 2013 EK schaatsen allround Heerenveen EK bridge landenteams Veldhoven WK schaatsen afstanden Heerenveen European Youth Olympic Festival Utrecht WK squash WK wielrennen op de weg Valkenburg mannen en vrouwen Rotterdam EK handbal vrouwen Rotterdam WK schaatsen sprint EK shorttrack EK badminton Heerenveen Heerenveen Amsterdam Almere Eindhoven Apeldoorn 2014 WK hockey Den Haag EK BMX Haaksbergen EK waterpolo Eindhoven WK roeien Amsterdam WK tafeltennis Rotterdam EK handboogschieten Amsterdam EK dressuur Rotterdam EK boksen vrouwen Rotterdam WK baanwielrennen Apeldoorn20 | 2028
 23. 23. Alle accommodatiesvoor topsport­evenementen opéén kaartDe SportLandKaart: tussenstap op wegnaar de Olympische HoofdstructuurNOC*NSF heeft in samenwerking met een breed scala aan deskundigen uit de sport-bonden en alle overheidslagen de SportLandKaart laten samenstellen. Hierin staande huidige en de benodigde accommodaties voor topsportevenementen beschreven.Het is voor het eerst dat deze accommodaties landelijk in kaart zijn gebracht.Hiermee neemt NOC*NSF tegelijkertijd het initiatief om namens de sportsectorin brede zin (bonden en overheid) input te geven aan de ontwikkeling van deOlympische Hoofdstructuur. Naar aanleiding van een verzoekvan de Tweede Kamer uit 2008 werkt het Ministerie vanInfrastructuur en Milieu op dit moment aan de ontwikkelingvan deze Olympische Hoofdstructuur. Beide projecten vor-men integraal onderdeel van de Ruimtelijke ambitie van hetOlympisch Plan 2028. 21 | 2028

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • sundrakumarkanagasundram

  Dec. 3, 2011

Magazine 2028, eerste editie, voorjaar 2011.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

3.697

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

15

Befehle

Downloads

13

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×