Más contenido relacionado

Más de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

Johda pedagogiikkaa 5.9.2019 OAJ

 1. Kasvatustieteellinen tiedekunta JOHDA PEDAGOGIIKKAA! KT Elina Fonsén elina.fonsen@helsinki.fi
 2. Kasvatustieteellinen tiedekunta Kuntapäättäjät Varhaiskasvatus johtaja Päiväkodin johtaja Lastentarhan- opettaja Lastenhoitaja Valtakunnan tason päätöksenteko järjestelmä Elina Fonsén 2014 PEDAGOGINEN JOHTAJUUS jaetun johtajuuden näkökulmasta Position mukaan laajenevat pedagogisen johtajuuden vastuualueet Fonsén 2014
 3. Kasvatustieteellinen tiedekunta PEDAGOGINEN JOHTAJUUS on varhaiskasvatuksen/ esiopetuksen (tm. opetuksen) perustehtävän laadusta vastaamista ja sen kehittämistä Se ei ole ainoastaan johtajan toimenkuvaan sidottu tehtävä, vaan kukin ammattiryhmä kantaa oman vastuualueensa oman ammattiroolinsa mukaisesti. Esim. uusi vasu edellyttää toimintakulttuurin johtamista. Toimintakulttuuri rakentuu vakiintuneista tavoista toimia niiden perusolettamusten varassa, joita toimijoilla varhaiskasvatuksesta/opetuksesta on. Näiden avaaminen ja tarkastelu vasun/opsin tavoitteiden valossa vaatii jaetun pedagogisen johtajuuden keinoja.
 4. Kasvatustieteellinen tiedekunta Fonsén 2009 Vuorovaikutus => Yhteinen ymmärrys Perustehtävän määrittely
 5. Kasvatustieteellinen tiedekunta Disadvantages of pedagogical leadership enactment as perceived by stakeholders Emerging constructions of leadership enactment as a distributed and interdependent activity Pedagogical leadership as the main leadership responsibility Disconnected enactment of pedagogical leadership between the ECE stakeholders The context of ECE T I M E Functioning of the municipal organisation National ECE policy Heikka 2014 Käsitys pedagogiikasta ja sen johtamiseen liittyvästä resursoinnista ja rakenteesta ei ole ollut yhtenevä eri johtamistasojen välillä
 6. Kasvatustieteellinen tiedekunta PEDAGOGINEN JOHTAJUUS RAKENTUU VIIDEN ULOTTUVUUDEN VARAAN (FONSÉN 2014) Arvot (mitä pidetään tärkeänä) Kontekstuaalisuus (aika, paikka, toimijat <= erilaiset rakenteet) Organisaatiokulttuuri (talon tavat!, vuorovaikutuksen laatu, johtajuuden jakaminen) (Johtajan) ammatillisuus Substanssin hallinta (oman alan hallinta ja osaaminen)
 7. Kasvatustieteellinen tiedekunta ”Kokonaisvaltaisen tarkastelutavan kautta pedagoginen johtajuus nähdään organisaatiossa yhteisön ilmiönä, ja erityisesti sen kasvupotentiaalin ja osaamisen kasvattamiseen liittyvänä vuorovaikutuksellisena ilmiönä.” (Fonsén 2014, 35)
 8. Kasvatustieteellinen tiedekunta LAAJA PEDAGOGINEN JOHTAJUUS (LAHTERO & KUUSILEHTO- AWALE, 2015)
 9. Kasvatustieteellinen tiedekunta PEDAGOGISET SILMÄLASIT (PEDAGOGISET PIILOLINSSIT)
 10. Kasvatustieteellinen tiedekunta ARVOPOHJA NÄKYY TYÖYHTEISÖN TOIMINTAKULTTUURISSA, ESIM: Perustehtävänäkemys? Pedagogiikka vai vanhat toimintakultturiset tavat tai sosiaalipoliittinen/työvoimapoliittinen päivähoidon perustehtävä? Osallisuus? Arvostetaanko lasten osallisuutta? Arvostetaanko kaikkien työntekijäryhmien osallisuutta? Entä vanhempien osallisuus? Entä miten nämä näkyvät käytännön tekoina?
 11. Kasvatustieteellinen tiedekunta MIKÄ ON PERUSTEHTÄVÄMME? Varhaiskasvatuksen perustehtävän määrittelystä rinnakkaiset ja siitä osin kilpailevat diskurssit kasvatustieteel- linen tieto normiohjaus opetus- suunnitelmat toimintakulttuuri Johtajuuden diskurssit varhaiskasvatuksessa - vastuu ja valta johtajuuden jäsentäjinä (tulossa) Fonsén, Varpanen, Kupila & Liinamaa
 12. Kasvatustieteellinen tiedekunta PERUSTEHTÄVÄÄ MÄÄRITTÄÄ VARHAISKASVATUSLAKI 450/2018 2 § Varhaiskasvatuksen määritelmä Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka 3 § Varhaiskasvatuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun varhaiskasvatuksen tavoitteena on:
 13. Kasvatustieteellinen tiedekunta 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia; 2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista; 3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset; 4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö; 5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä; 6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa; 7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä; 8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen; 9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin; 10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.
 14. Kasvatustieteellinen tiedekunta ARVOPERUSTA ( LUKU 2.4 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989 Varhaiskasvatuslaki 540/2018 YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2007
 15. Kasvatustieteellinen tiedekunta Johtajan toiminta on uskottavaa vain, kun hänen toimintansa heijastaa samoja arvoja, joita hän kertoo pitävänsä tärkeinä. Johtaja, jonka toiminta on arvopohjaista, ja joka seisoo sanojensa takana, on vakuuttava ja häneen luotetaan. Kuten Sergiovanni (1992) kuvaa sydän, pää ja kädet tulisi toimia saman arvopohjan mukaan.
 16. Kasvatustieteellinen tiedekunta VARHAISKASVATUKSEN PERUSTEHTÄVÄ Suunta johtajuudelle Tärkeää tunnistaa mistä on tultu ja mihin ollaan menossa -taustalla vaikuttavat kulttuuriset tavat hahmottaa toiminnan ydintarkoitus suuntaavat edelleen ristiriitaisiinkin suuntiin toimintaa
 17. Kasvatustieteellinen tiedekunta Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen kontekstissa (Fonsén 2009, 107) Palikkatorni-metafora Perustehtävän määrittely Varhaiskasvatussuunnitelmatyö Ihmisten ja toiminnan johtaminen Pedagogisen keskustelun ylläpitäminen
 18. Kasvatustieteellinen tiedekunta MUUTOSPROSESSISSA JOHTAJUUDELLA JA JOHTAJUUDESTA PUHUMISELLA ON TÄRKEÄ ROOLI Organisaation rakenteiden muuttuessa sen kulttuuri joutuu etsimään uusia muotoja. Jaetun johtajuuden problematiikasta pitää keskustella avoimesti, jotta ymmärrys siitä yhteisenä jaettuna vastuuna laadukkaasta toiminnasta tulisi kaikille työyhteisön jäsenille selkeäksi. Pelkkä organisaation rakenteen muuttaminen aiheuttaa hämmennystä, ellei käydä keskustelua siitä, miten ihmisten toimijuuden pitäisi näissä uusissa rakenteissa muuttua. Erityisen tärkeää on käydä keskustelua siitä, miten kunkin työntekijäryhmän toimijuus muuttuu (Halttunen 2009).
 19. Kasvatustieteellinen tiedekunta TÄMÄN HETKEN TÄRKEÄ KEHITYSTEHTÄVÄ: LASTENHOITAJIEN, OPETTAJIEN JA SOSIONOMIEN YDINOSAAMISEN TUNNISTAMINEN, ROOLIEN SELKIYTTÄMINEN JA ASIANTUNTIJUUDEN YHDISTÄMINEN Eräässä suomalaisessa kaupungissa varhaiskasvatuksen työelämän ja korkeakoulutusten yhteisessä tutkimushankkeessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajien, opettajien ja sosionomien asiantuntijuutta moniammatillisessa tiimissä sekä moniammatillisen asiantuntijuuden tunnistamiseen liittyvää muutosprosessia.
 20. Kasvatustieteellinen tiedekunta ….ALUSTAVIA TULOKSIA • Haasteista huolimatta varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteinen ja eriytyvä asiantuntijuus selkiytyi toimintakauden aikana • Tiimien henkilöstö rakensi asiantuntijuuttaan relationaalisesti, suhteessa toisiin ammattilaisiin (Edwards 2010) • Uusi henkilöstörakenne tuottaa parhaimmillaan päiväkodin tiimeihin ja koko työyhteisöihin uudenlaista, monipuolista asiantuntijuutta sekä laatua varhaiskasvatukseen. • Muutosprosessi voi olla haastava, sillä onhan kyseessä vuosikymmenien aikana rakentunut varhaiskasvatuksen ”kaikki tekevät kaikkea – toimintakulttuurin” muutos (Kinos 2008).
 21. Kasvatustieteellinen tiedekunta RELATIONAALINEN ASIANTUNTIJUUS Luottamusta omaan asiantuntijuuteen ja tietoon Taitoa tunnistaa ja vastata toisten tarjoamaan tietoon Taitoa neuvotella yhdessä työhön ja sen tavoitteisiin liittyvistä merkityksistä, jolloin opitaan muilta ja tuodaan myös oma osaaminen muiden käyttöön. Yksittäinen ammattilainen kasvaa asiantuntijaksi osana yhteistyökäytäntöjä ja suhteessa toisiin ammattilaisiin. (Duhn, Fleer, & Harrison 2016; Edwards 2010).
 22. Kasvatustieteellinen tiedekunta MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ (SATU VALKONEN, HY KESÄYLIOPISTON LUENTO, 2019) Moniammatillisessa yhteistyössä pyritään tietojen, taitojen, tehtävien, kokemusten ja/ tai toimivallan jakamisella jonkin yhteisen päämäärän saavuttamiseen. (Määttä 2007, 15–16.) Moniammatillinen työryhmä tekee tavoitteellista, suunnitelmallista ja säännöllistä yhteistyötä. Perustehtävien vaatimusten täyttäminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät, että jokaiselle jaetaan vastuuta ja konkreettisia tehtäviä ja että jokainen myös osallistuu päätöksentekoon. TYÖRYHMÄN JÄSENTEN ON TUOTAVA ESIIN OMA ASIANTUNTEMUKSENSA, JOISTA YHDISTETÄÄN KOKONAISUUS, JOTTA YKSIKÖN PERUSTEHTÄVÄ JA ASETETUT TAVOITTEET VOIDAAN SAAVUTTAA. (Jauhiainen 2004, 45.)
 23. Kasvatustieteellinen tiedekunta OPETTAJAN PEDAGOGINEN VASTUU Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien pedagogista vastuuta. Kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatuksen opettajilla. Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhdessä. (Vasu 2018, 13.) Johtajuus = vastuun kantamista = palvelutehtävä Ei tarkoita ylemmyyttä, yläpuolelle asettumista vaan vastuuta siitä, että toiminta vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin Tärkeintä avoin ja toisia kunnioittava vuorovaikutus tiimissä! Yhteisen keskustelun kautta yhteisiin sopimuksiin! Johtajuutta on kantaa vastuu tämän prosessin toteuttamisesta! Se on siten yksi työtehtävä!
 24. Kasvatustieteellinen tiedekunta DISKURSSIT OPETTAJAN JOHTAJUUDESTA Johtajuuden diskurssit varhaiskasvatuksessa - vastuu ja valta johtajuuden jäsentäjinä (tulossa) Fonsén, Varpanen, Kupila & Liinamaa
 25. Kasvatustieteellinen tiedekunta OPETTAJAJOHTAJUUTEEN LIITTYVÄ VALTA JA VASTUU OPETTAJIEN DISKURSSEISSA Taustalla teoreettinen jäsennys diskursseista ja niiden artikuloinnista valta = valtaa vaikuttaa toimintaan, määritellä sen sisältöjä
 26. Kasvatustieteellinen tiedekunta …..ALUSTAVIA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Johtajuus toteutuu vallan rakentuessa selkeiden vastuiden vankalle pohjalle, kun taas vallan ja vastuun epätasapaino vaarantaa johtajuuden. Tämä osoittaa johtajien kasvavan tiedon ja koulutuksen tarpeen, joka suuntautuu yhtäältä parempaan perustehtävän tuntemukseen, mutta toisaalta parempaan johtajuusosaamiseen Vastuiden selkeä jakautuminen on vankan johtajuuden perusedellytys, tällä hetkellä erityisesti ohjausasiakirjojen suhteen vastuut eivät ole selkeitä.
 27. Kasvatustieteellinen tiedekunta ORGANISAATION KULTTUURI ON JOHTAMISEN TULOS Yhteisen näkemyksen puute organisaation perustehtävästä tuottaa hämmennystä ja ristiriitoja. Organisaatioon alkaa muodostua keskenään kilpailevia alakulttuureja. Organisaation kulttuuria voidaan kehittää yhteisen prosessoinnin myötä. Kasvatusvuorovaikutus rakentuu osana organisaation kulttuuria ja työyhteisön hyvinvointi heijastuu paitsi johtajan ja henkilöstön myös lasten/oppilaiden hyvinvointiin. Organisaation kulttuuri muodostuu hyvällä johtajuudella vahvaksi ja työhyvinvointia tukevaksi. (Nummenmaa 2006)
 28. Kasvatustieteellinen tiedekunta TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN JA SITÄ OHJAAVAT PERIAATTEET (VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2018, LUKU 3.1) ”Yhteisön toimintakulttuuri muuttuu jatkuvasti ja sitä tulee myös arvioida ja kehittää. Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen edistää arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä. Jatkuvan kehittämisen perusedellytys on, että henkilöstö ymmärtää oman toimintansa taustalla vaikuttavien arvojen, tietojen ja uskomusten merkityksen sekä osaa arvioida niitä. Kehittämisessä on tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä osallistava ja luottamusta rakentava dialogi…. Johtaja edistää osallistavaa toimintakulttuuria luomalla rakenteita ammatilliseen keskusteluun. Lisäksi johtaja rohkaisee työyhteisöä säännöllisesti kehittämään ja innovoimaan yhteistä toimintakulttuuria. Johtaja tukee yhteisön kehittymistä oppivaksi yhteisöksi, jossa osaamista kehitetään ja jaetaan. Päämääränä on, että yhteinen toiminta- ajatus ja toiminnan tavoitteet näkyvät käytännöissä. Johtaja vastaa siitä, että yhteisiä työkäytäntöjä tehdään näkyväksi ja että niitä havainnoidaan ja arvioidaan säännöllisesti….”
 29. Kasvatustieteellinen tiedekunta PEDAGOGISEN JOHTAJUUDEN VOIMANSIIRTO = JOHTAJUUS LAADUN PORTINAVAAJANA Elina Fonsén 2014
 30. Kasvatustieteellinen tiedekunta Tieto laadukkaasta pedagogiikasta koulutus, uuden tiedon aktiivinen etsiminen Tietoisuus toteutettavasta pedagogiikasta seuraaminen, arviointi, kyky reflektoida, erilaiset keskustelun muodot Taito ohjata henkilöstö toteuttamaan laadukasta pedagogiikkaa johtamisosaaminen henkilöstöjohtamisena ja pedagogiikan (perustehtävän) johtamisena, perustehtävän kirkastaminen, yhteisen arvokeskustelun ohjaaminen, Vasu-työ, toiminnan reflektoinnin ohjaaminen, kehittämistyön ohjaaminen, koulutustarpeen arviointi ja täydennyskoulutuksen järjestäminen Kyky pedagogiseen argumentointiin henkilöstön ja toiminnan johtamisen perustelu resurssien takaaminen (henkilöstöresurssit, hallittavissa oleva vastuualue, muut laadukkaaseen toimintaan tarvittavat resurssit) lapsen edun ja varhaiskasvatuksen puolesta puhuminen Inhimillinenpääoma pedagogisessa johtajuudessa Fonsén2014Sergiovannia(1998) mukaillen
 31. Kasvatustieteellinen tiedekunta THE PROCESS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ECE TEACHER AND THE PROGRESS OF PEDAGOGICAL LEADERSHIP (FONSÉN & UKKONEN-MIKKOLA, 2019) Pedagogical leadership Professional development Increased knowledge Awareness of the quality of the implemented pedagogy Skills to lead development Ability to argue for ECE pedagogy 31 Pedagogical leadership is not only directors’ duty!
 32. Kasvatustieteellinen tiedekunta UUDISTUSTEN VAIKEUS? Toimintakulttuurinen ymmärrys Totunnaistuminen (Berger & Luckmann. 1966. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen) ”Väki vaihtuu, tavat pysyy – pöydänjaloissako ne on kiinni?”
 33. Kasvatustieteellinen tiedekunta TAVASTA INSTITUUTIOKSI Totunnaistuminen inhimillisestä toiminnasta muodostuu sitä toistamalla rutiini Tyypittely totunnaistunut toiminta jaetaan toisten kanssa motiivien ja säännönmukaisuuksien liittäminen toimintaan Instituutioituminen tottumukset ja tyypitykset objektivoituvat lopullisesti, kun ne välitetään uusille työntekijäsukupolville
 34. Kasvatustieteellinen tiedekunta ORGANISAATIOIDEN KULTTUURISEN TODELLISUUDEN YMMÄRTÄMINEN ON KEHITTÄMISEN VÄLTTÄMÄTÖN YDIN Kuva: https://wallhere.com/fi/wallpaper/216015 Schein (1989) Organisaatiokulttuurin tasot
 35. Kasvatustieteellinen tiedekunta ARVIOINTIVELVOITE Dia: https://karvi.fi/app/uploads/2018/01/Varhaiskasvatuksen-arvioinnin-esittely.pdf
 36. Kasvatustieteellinen tiedekunta MITÄ ARVIOIDAAN, SITÄ ARVOSTETAAN! Arviointikriteerit ja väittämät ohjaavat jo sinänsä laatua Sillä mitä arvioidaan, kerrotaan mitä arvostetaan (Jones ja Pound 2008) Fenech, Sumsion ja Goodfellow (2008) mukaan ulkopuolisten tahojen asettamat säännökset voivat olla jopa uhka varhaiskasvatuksen pedagogiselle laadulle. Voivat esim. kapeuttaa pedagogisia toimintamahdollisuuksia mm. turvallisuusnäkökulmaa korostamalla. Mittarin tulee perustua teoreettiseen ja tutkimukselliseen tietoon – myös eri näkökulmat huomioiden! KARVI Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tekee arvokasta työtä, laadun teoria ja laadun indikaattorit Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset 2018
 37. Kasvatustieteellinen tiedekunta KEHITTÄMISNÄKÖKULMA – ”KOLMINAISUUS” Lähde: Kirsi Alila TOIMIN- TA LAATU ARVIOINTI KEHITTÄ- MINEN
 38. Kasvatustieteellinen tiedekunta Kuvio 3. Positiivinen ja negatiivinen diskurssi (Fonsén & Keski-Rauska, 2018) JOHDA DISKURSSIA!
 39. Kasvatustieteellinen tiedekunta Eettisyyden kehittäminen johtamisessa (Heiskanen & Salo 2007) INTEGRITEETTI JA EETTISYYS JOHTAMISESSA
 40. Kasvatustieteellinen tiedekunta AKSELIN, M-L. 2013. VARHAISKASVATUKSEN STRATEGISEN JOHTAMISEN RAKENTUMINEN JA MENESTYMISEN ENNAKOIMINEN JOHTAMISTYÖN TARINOIDEN VALOSSA. TAMPEREEN YLIOPISTO. HTTP://TAMPUB.UTA.FI/BITSTREAM/HANDLE/10024/67985/978-951-44-9050- 7.PDF?SEQUENCE=1&ISALLOWED=Y
 41. Kasvatustieteellinen tiedekunta HYVÄ PEDAGOGINEN JOHTAJUUS EDELLYTTÄÄ Arvostusta - resurssia! Aikaa - keskustelut! Hyvää vuorovaikutusta Rakenteita – organisaation rakenne mahdollistaa pedagogiikan johtamisen ja tukee hyvää pedagogista toimintaa Osaamista – johtajalla on kasvatustieteellistä tietoa ja johtamisosaamista => Kasvatus- ja opetusalan johtamisen opinnot!
 42. Kasvatustieteellinen tiedekunta elina.fonsen@helsinki.fi Helsingin yliopiston Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJO https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/kasvatus-ja- opetusalan-johtajuuden-tutkimus-ja-koulutusryhma EduLeaders https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/kasvatus-ja-opetusalan- johtajuuden-tutkimus-ja-koulutusryhma/kehittamishankkeet/eduleaders Discourses of leadership in the diverse field of early childhood education https://lassotaaperot.com/international-early-childhood-education-leader- reseach/
 43. Kasvatustieteellinen tiedekunta Fonsén, E. (2009). Pedagoginen johtajuus – varhaiskasvatustyön johtamisen punainen lanka. Pro gradu - tutkielma. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos. Varhaiskasvatuksen yksikkö. http://tampub.uta.fi/handle/10024/80562 Fonsén, E. (2013). Dimensions of Pedagogical leadership in Early Childhood Education and Care. Teoksessa E. Hujala, M. Waniganayake & J. Rodd (toim.) Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press, 181–192. http://ilrfec.org/wp- content/uploads/2014/01/art_10Fonsen.pdf Fonsén, E. (2014). Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1914. Tampere: Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95050/978-951-44- 9397-3.pdf?sequence=1 Fonsén, E. (2019). Management, Leadership, and Governance in Early Childhood Education (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury Academic. http://dx.doi.org/10.5040/9781474209441.0029 Fonsén, E., Akselin, M-L. & Aronen, K. (2015). From distributed leadership towards joint leadership – a case study: the early stages of developing a new ECE leadership model for the city of Hämeenlinna. Teoksessa M. Waniganayake, J. Rodd & L. Gibbs (toim.) Thinking and Learning about Leadership: Early childhood research from Australia, Finland and Norway. International Leadership Research Forum (ILRF) Research Monograph #2. Sydney: Community Childcare Cooperative NSW, 116–130. http://ilrfec.org/wp-content/uploads/2017/09/thinking-about-leadership-2015-09.pdf Fonsén, E. & Keski-Rauska, M-L. (2018). Varhaiskasvatuksen yhteinen johtajuus vastakohtaisten diskurssien valossa. Työelämän tutkimus 3/2018, 185-200. Fonsén, E. & Mäntyjärvi, M. (2019). Diversity of the assessments of a joint leadership model in Early Childhood Education. Teoksessa P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd & M. Waniganayake (Toim.) Leadership in Early Education in Times of Change. Research from five Continents. Opladen- Berlin-Toronto: Verlag Barbara Budrich, 154-169. 43
 44. Kasvatustieteellinen tiedekunta Fonsén, E. & Ukkonen-Mikkola, T. (2019). Early Childhood Education Teachers’ Professional Development towards Pedagogical Leadership. Educational Research. https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1600377 Fonsén, E., Varpanen, J., Strehmel, P, Kawakita, M., Inoue, C., Marchant, S., Modise, M., Szecsi, T. & Halpern, C. (2019). International review of ECE leadership research - Finland, Germany, Japan, Singapore, South Africa and the United States under review. Teoksessa P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd & M. Waniganayake (Toim.) Leadership in Early Education in Times of Change. Research from five Continents. Opladen-Berlin-Toronto: Verlag Barbara Budrich, 253-276. Fonsén, E. & Vlasov, J. (2017). Leading Pedagogical Quality in the Context of Finnish Child Care. Teoksessa C. Ringsmose & G. Kragh-Müller (toim.) The Nordic Social Pedagogical Approach to Early Years. Series: International Perspectives on Early Childhood Education and Development, Vol. 15. Cham: Springer International Publishing AG, 253–265. Keski-Rauska, M-L., Fonsén, E., Aronen, K. & Riekkola A. (2016). Research on a joint leadership model for early childhood education in Finland. Journal of Early Childhood Education Research, 5(2), 310– 328. http://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2016/12/Keski-Rauska-Fonsen-Aronen-Riekkola-issue5- 2.pdf Soukainen, U. & Fonsén, E. (2018). Will the Leadership Last? Sustainable Leadership in Early Childhood Education. Teoksessa E. Rogulj, A.V. Jevtić & A. Jurčević - Lozančić (toim.) Early Childhood Relationships: The foundation for Sustainable Future. Proceedings. International Scientifical and Professional Conference OMEP 2017, 293–310. Parrila, S. & Fonsén, E. (toim.) (2016). Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus.