Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)

edwin planas ada
edwin planas adaTeacher at dasmarinas west national high school um edwin planas ada
ARALIN 2: Mga Isyu sa Kasarian At Lipunan
edwin planas ada
Teacher 1, dasmarinas west nhs
PAKISTAN PILIPINAS
Gawain 19.
House Husband(Pagsusuri ng larawan)
 Gamit ang kasunod na larawan, suriin ang kalagayan ng lalaki na nananatili sa
tahanan sa pamamagitan ng pagsagot sa pamprosesong tanong.
Pamprosesong mga Tanong
1. Sino sa tingin mo ang nasa larawan? Ipaliwanag.
2. Ano-ano ang gawaing bahay na ipinakikita sa larawan?
3. Sa inyong tahanan, sino ang kadalasang gumagawa ng mga
gawaing ito? Ipaliwanag.
4. Sa isang bahay na lalaki o ama ang naiiwan na gumagawa
ng mga gawaing bahay,ano kaya ang pangunahing dahilan
nito?
5. Mayroon ka bang kakilala na lalaki o ama na naiiwan sa
bahay? Bakit kaya sila ang naiiwan sa bahay?
Paksa:
Karahasan sa mga Lalaki,
Kababaihan, at LGBT
Ayon sa pag-aaral na inilabas ng United Nations
Development Programme (UNDP) at ng United States Agency
for International Development (USAID) na may titulong “Being
LGBT in Asia: The Philippines Country Report”, ang mga LGBT
may kakaunting oportunidad sa trabaho, bias sa serbisyong
medikal, pabahay at maging sa edukasyon.Sa ibang pagkakataon
din, may mga panggagahasa laban sa mga lesbian. At ang
patuloy na pagpatay sa mga LGBT kahit na patuloy ang
panawagan sa pagkakapantay- pantay at kalayaan sa lahat ng uri
ng diskriminasyon at pang-aabuso. Ayon sa ulat ng Transgender
Europe noong 2012 may 1,083 LGBT ang biktima ng pagpatay
mula 2008- 2012.
Noong 2011, ang United Nations Human
Rights Council ay nagkaroon ulat tungkol sa mga
ebidensya at kaso ng mga diskriminasiyon at
karahasan laban sa mga LGBT. Ang bansang
Uganda ay nagpasa ng batas na “Anti-
Homosexuality Act of 2014” na nagsasaad na ang
same- sex relations at marriages ay maaaring
parusahan ng panghabambuhay na pagkabilanggo.
Gawain 20.
Huwag Po! Huwag Po!
Narito ang ilang larawan na may kinalaman
sa isyung pangkasarian. Tingnan ang mga
larawan at sagutin ang mga tanong sa
gawain.
BABALA:Ang
larawang inyong
nakikita ay patungkol sa
karahasan.
Pinapaalalahanan ang
mga mag-aaral na ito
ay hindi nararapat
gayahin.
Sa tulong ng mga
larawan na iyong
nakita at napapanood
sa mga komersyal sa
telebisyon, isa-isahin
ang karahasang
nararanasan ng
kababaihan. Isulat ito
sa loob ng mga bilog.
Pamprosesong mga Tanong
1. Ano ang opinyon at saloobin mo sa
karahasang nararanasan ng ilang
kababaihan?
2. Paano mawawakasan ang ganitong
gawain sa kababaihan?
Gawain 21. Komik-Suri!
Narito ang isang komiks tungkol sa isyung may
kinalaman sa kasarian. Basahin at unawain mong
mabuti ang diyalogo. Pagkatapos ay sagutin ang
mga tanong sa gawain.
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)
Pamprosesong mga Tanong
1. Tungkol saan ang komiks?
2. Sa iyong palagay, anong isyu ang ipinakikita
rito?
3. Gaano kaya kadalas nangyayari ang ganitong
sitwasyon? Bakit kaya nagaganap ang ganitong
pangyayari?
Mga Tanong Sagot
1. Ilarawan ang pakikitungo ni Marco
sa kaniyang asawa. Makatuwiran ba
ito?
2. Ano ang reaksyon mo sa ginawa ni Marco?
Kung ikaw ay anak ng mag-asawang tauhan
sa komiks ano ang iyong mararamdaman?
3. Nakasaksi ka na ba ng ganitong
pangyayari? Ibahagi sa klase ang iyong
karanasan.
Karahasan/Diskriminasyon sa Kababaihan
Ang kababaihan, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, ay
nakararanas ng pang-aalipusta, hindi makatarungan at di
pantay na pakikitungo at karahasan. Ang mababang
pagtingin sa kababaihan ay umiiral na noon pa sa iba’t
ibang kultura at lipunan sa daigdig. Mababanggit ang
kaugaliang foot binding noon sa China na naging
dahilan ng pagkakaparalisa ng ilang kababaihan.
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)
Ang foot binding ay isinasagawa ng mga sinaunang
babae sa China. Ang mga paa ng mga babaeng ito
ay pinapaliit hanggang sa tatlong pulgada gamit ang
pagbalot ng isang pirasong bakal o bubog sa
talampakan. Ang korte ng paa ay pasusunurin sa
bakal o bubog sa pamamagitan ng pagbali sa mga
buto ng paa nang paunti-unti gamit ang telang
mahigpit na ibinalot sa buong paa.
Ang tawag sa ganitong klase ng mga paa ay lotus
feet o lily feet. Halos isang milenyong umiral ang
tradisyong ito. Ang pagkakaroon ng ganitong klase ng
paa sa simula ay kinikilala bilang simbolo ng yaman,
ganda, at pagiging karapat-dapat sa pagpapakasal.
Subalit dahil sa ang mga kababaihang ito ay may
bound feet, nalimitahan ang kanilang pagkilos,
pakikilahok sa politika, at ang kanilang pakikisalamuha.
Tinanggal ang ganitong sistema sa China noong 1911 sa
panahon ng panunungkulan ni Sun Yat Sen dahil sa di-
mabuting dulot ng tradisyong ito.
Ano ba ang karahasan sa kababaihan? Ayon sa United
Nations, ang karahasan sa kababaihan (violence against
women) ay anumang karahasang nauugat sa kasarian na
humahantong sa pisikal, seksuwal o mental na pananakit o
pagpapahirap sa kababaihan, kasama na ang mga
pagbabanta at pagsikil sa kanilang kalayaan.
May ilang kaugalian din sa ibang lipunan na
nagpapakita ng paglabag sa karapatan ng
kababaihan. Subalit ang nakakalungkot dito,
ang pagsasagawa nito ay nag-uugat sa maling
paniniwala. Mababanggit na halimbawa ang
breast ironing o breast flattening sa Africa.
Ang breast ironing o breast flattening ay isang
kaugalian sa bansang Cameroon sa kontinente
ng Africa. Ito ang pagbabayo o pagmamasahe
ng dibdib ng batang nagdadalaga sa
pamamagitan ng bato, martilyo o spatula na
pinainit sa apoy. May pananaliksik noong 2006
na nagsasabing 24% ng mga batang babaeng
may edad siyam ay apektado nito.
Ipinapaliwanag ng ina sa anak na ang
pagsagsagawa nito ay normal lamang at ang
mga dahilan nito ay upang: maiwasan ang (1)
maagang pagbubuntis ng anak; (2) paghinto sa
pag-aaral; at (3) pagkagahasa. Ang mga dahilan
na nabanggit ay mula sa paniniwala ng ina na
ang paglaki ng dibdib ng anak ay maaaring
makatawag-pansin sa mga lalaki upang sila ay
gahasain.
The flattening is carried out by female family members,
either at home or with the assistance of a healer. The
process begins as soon as the girls hit puberty—for some,
that means as early as eight years old. The consequences of
this can be disastrous for the victims' health—cysts, breast
cancer, and breastfeeding issues are all common, not to
mention the abundance of psychological consequences
linked to the practice. According to a 2011 GIZ report, one
out of every ten Cameroonian girls has been subjected to
breast ironing.
French photographer Gildas Paré recently
traveled to Cameroon to photograph
some of those victims and take note of
their stories.
Victims of breast ironing or breast
flattening and their Stories
 When my breasts started to grow, people in
my house began to talk about it. Neighbors,
my mom's friends, our elders. So much
talking! Even I started to feel ashamed
because people were talking about it.
Eventually, my mom decided to iron my
breasts. 'If we don't iron them, it will attract
men. And we know that men mean
pregnancy,' she said. We needed to kill those
breasts, she claimed. She used hot rock on
my right boob, then the left, then the right. This
went on for weeks. I suppose she meant well.
Breasts are what makes a woman beautiful,
though. Today, mine are flabby. They can't
even stand." –Carole B., 28 years old.
I was eight when my mother told me: 'Take your top off. Do you
have breasts already? When a girl your age has breasts, men
look at her.' I didn't understand what she was doing. Every day,
sometimes three times a day, she would flatten my chest with a
hot spatula. She would just say: 'It's for your own good.' It was a
nightmare. I noticed that the more she massaged me, the more
my breasts grew. When she realized it wasn't working, she used
a rock. That was hell. It felt like my body was on fire. A guidance
counselor, who I told everything, tried to talk to my mom and
get her to stop. I was happy because I thought it was over. But
she did it again—with heated fruit pits this time. She massaged
and massaged. I packed my stuff and moved to my aunt's
immediately. Sometimes, I try to understand my mother's
actions. It hurts so much when I look at myself in the mirror." –
Doriane, 19 years old.
"Every morning, before going to
school, my mom makes me lift up
my top so she can make sure I
haven't taken my bandage off. It's
been two years now and she still
checks it on a daily basis. It's
humiliating. I'd like her to stop.
When I grow up, I want to be a
lawyer or play piano. I hope that
wearing this bandage will help me
to continue my education." –Cindy,
14 years old.
 Bukod sa sampung rehiyon ng Cameroon, isinasagawa rin ang
breast ironing o breast flattening sa mga bansang Benin, Chad,
Ivory Coast, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Kenya, Togo, at
Zimbabwe. Bukod sa pagiging mapanganib ng breast ironing,
marami ring kritisismo ang binabato sa pagsasagawa nito. Ang
GIZ (German Development Agency) at RENATA (Network of
Aunties), ay ilan sa mga organisasyong sumusuporta sa
kampanya ng mga batang ina na labanan ang patuloy na pag-
iral ng gawaing ito. Ayon sa ulat ng GIZ, 39% ng mga
kababaihan sa Cameroon ang di panig sa pag-iral ng breast
ironing, 41% ang nagpapakita ng pagsuporta at 26% ay walang
pakialam.

Ang karahasan sa kababaihan ay hindi lamang problema
sa Pilipinas kundi pati narin sa buong daigdig. Sa
katunayan, itinakda ang Nobyembre 25 bilang
International Day for the Elimination of Violence Against
Women. Tunghayan mo ang istadistika sa susunod na
pahina.
ISTADISTIKA NG KARAHASAN SA KABABAIHAN
 Isa sa bawat limang babae na nasa edad 15-49 ang nakaranas ng pananakit na
pisikal simula edad 15, anim na porsyento ang nakaranas ng pananakit na pisikal.
 6% ng mga babaeng 15-49 ang nakaranas ng pananakit na seksuwal
 Isa sa apat na mga babaeng kasal na may edad 15-49 ang nakaranas ng
emosyonal, pisikal at/o pananakit na sekswal mula sa kanilang mga asawa.
 Mula sa mga babaeng may asawa at kasal na nakaranas ng pisikal/seksuwal na
pang-aabuso sa loob ng 12 buwan bago ang sarbey, 65% ang nagsabing sila ay
nakaranas ng pananakit.
Ang GABRIELA (General Assembly Binding Women for Reforms,
Integrity, Equality, Leadership, and Action) ay isang samahan sa
Pilipinas na laban sa iba’t ibang porma ng karahasang
nararanasan ng kababaihan na tinagurian nilang Seven Deadly
Sins Against Women. Ang mga ito ay ang (1)
pambubugbog/pananakit, (2) panggagahasa, (3)
at iba pang seksuwal na pang-aabuso, (4) sexual
harassment, (5)sexual discrimination at exploitation,
(6) limitadong access sa reproductive health, (7) sex
trafficking at prostitusyon.
Karahasan sa Kalalakihan
Ayon sa inilabas na ulat ng Mayo Clinic, hindi lamang kababaihan
ang biktima ng karahasan na nagaganap sa isang relasyon o ang
tinatawag na domestic violence, maging ang kalalakihan ay biktima
rin. Ayon pa sa ulat, ang ganitong uri ng karahasan sa mga lalaki ay
hindi madaling makita o kilalanin. Ang ganitong uri ng karahasan ay
may iba’t ibang uri; emosyonal, seksuwal, pisikal, at banta ng pang-
aabuso. Tandaan din na ito ay maaaring maganap sa heterosexual at
homosexual na relasyon. Ngayon, iyong tunghayan ang mga
palatandaan ng ganitong uri ng karahasan.
Ikaw ay nakararanas ng domestic violence
kung ang iyong kapareha ay:
 tinatawag ka sa ibang pangalang hindi maganda para sa iyo
at sa ibang tao, iniinsulto ka;
 pinipigilan ka sa pagpasok sa trabaho o paaralan;
 pinipigilan kang makipagkita sa iyong pamilya o mga
kaibigan; sinusubukan kang kontrolin sa paggastos sa pera,
saan ka pupunta at kung ano ang iyong mga isusuot;
 nagseselos at palagi kang pinagdududahan na nanloloko;
 nagseselos at palagi kang pinagdududahan na nanloloko;
 nagagalit kung umiinom ng alak o gumagamit ng droga;
 pinagbabantaan ka na sasaktan;
 sinisipa, sinasampal, sinasakal o sinasaktan ang iyong mga anak o
mga alagang hayop;
 pinipilit kang makipagtalik kahit labag sa iyong kalooban at
 sinisisi ka sa kanyang pananakit o sinasabi sa iyo na nararapat
lamang sa iyo ang ginagawa niya sa iyo.
Ikaw ay nakararanas ng domestic violence
kung ang iyong kapareha ay:
Ito naman ay para sa mga bakla, bisexual at
transgender:
Pinagbabantaan kang sasabihin sa iyong pamilya, mga
kaibigan at mga kakilala ang iyong oryentasyong seksuwal
at pagkakakilanlang pangkasarian
Sinasabi sa iyo na hindi tutulungan ng pamahalaan ang
mga gay, bi-sexual at transgender
Sinasabi sa iyo na ang mga lalaki ay natural na bayolente
Maari mong malamang inaabuso ka na kung
napapansin mo ang ganitong pangyayari:
 pinagbabantaan ka ng karahasan.
 sinasaktan ka na(emosyonal o pisikial)
 humihingi ng tawad, nangangakong magbabago, at
nagbibigay ng suhol.
 Paulit-ulit ang ganiong pangyayari.
 Kadalasang mas dumadalas ang pananakit at karahasan at
mas tumitindi sa paglipas ng panahon.
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)
1 von 40

Recomendados

DISKRIMINASYON SA MGA LALAKI, BABAE AT LGBT von
DISKRIMINASYON SA MGA LALAKI, BABAE AT LGBTDISKRIMINASYON SA MGA LALAKI, BABAE AT LGBT
DISKRIMINASYON SA MGA LALAKI, BABAE AT LGBTedmond84
278.7K views51 Folien
Gender Roles sa Pilipinas von
 Gender Roles sa Pilipinas Gender Roles sa Pilipinas
Gender Roles sa Pilipinasedmond84
56.2K views19 Folien
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN PPT.pptx von
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN PPT.pptxAKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN PPT.pptx
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN PPT.pptxJohnAryelDelaPaz
15.9K views35 Folien
Isyung Pangkapaligiran AP 10 von
Isyung Pangkapaligiran AP 10Isyung Pangkapaligiran AP 10
Isyung Pangkapaligiran AP 10ruth ferrer
345.1K views56 Folien
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan von
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at LipunanAralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunanedmond84
19.3K views33 Folien
Diskriminasyon von
DiskriminasyonDiskriminasyon
Diskriminasyonmaam jona
145.6K views18 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Konsepto ng Gender at Sex von
Konsepto ng Gender at SexKonsepto ng Gender at Sex
Konsepto ng Gender at SexRozzie Jhana CamQue
9.7K views12 Folien
Konsepto ng gender at sex von
Konsepto ng gender at sexKonsepto ng gender at sex
Konsepto ng gender at sexAileen Enriquez
89K views14 Folien
MGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD SA KARAPATANG PANTAO von
MGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD SA KARAPATANG PANTAOMGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD SA KARAPATANG PANTAO
MGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD SA KARAPATANG PANTAOMiss Ivy
224.9K views35 Folien
Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1) von
Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1)Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1)
Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1)faithdenys
77K views58 Folien
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinas von
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinasKasaysayan ng lgbt sa pilipinas
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinasliezel andilab
143.3K views49 Folien
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan von
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa PagkamamamayanAralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayanedmond84
35.5K views59 Folien

Was ist angesagt?(20)

MGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD SA KARAPATANG PANTAO von Miss Ivy
MGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD SA KARAPATANG PANTAOMGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD SA KARAPATANG PANTAO
MGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD SA KARAPATANG PANTAO
Miss Ivy 224.9K views
Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1) von faithdenys
Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1)Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1)
Tugon ng pamahalaan at mamamayan sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon (1)
faithdenys77K views
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinas von liezel andilab
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinasKasaysayan ng lgbt sa pilipinas
Kasaysayan ng lgbt sa pilipinas
liezel andilab143.3K views
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan von edmond84
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa PagkamamamayanAralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
edmond8435.5K views
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW) von joril23
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
joril2358.2K views
Kaligirang kasaysayan ng El Filibusterismo von menchu lacsamana
Kaligirang kasaysayan ng El FilibusterismoKaligirang kasaysayan ng El Filibusterismo
Kaligirang kasaysayan ng El Filibusterismo
menchu lacsamana187.3K views
Aralin 1 Mga Isyu at Hamong Pangkasarian von edmond84
Aralin 1 Mga Isyu at Hamong PangkasarianAralin 1 Mga Isyu at Hamong Pangkasarian
Aralin 1 Mga Isyu at Hamong Pangkasarian
edmond8420.3K views
Aralin 3 aral pan. 10 von liezel andilab
Aralin 3 aral pan. 10Aralin 3 aral pan. 10
Aralin 3 aral pan. 10
liezel andilab108.5K views
Mag isyung moral tungkol sa buhay 3rd day p von liezel andilab
Mag isyung moral tungkol sa buhay  3rd day pMag isyung moral tungkol sa buhay  3rd day p
Mag isyung moral tungkol sa buhay 3rd day p
liezel andilab85.2K views
Araling Panlipunan Grade-10 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1 4 von JoeHapz
Araling Panlipunan Grade-10 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1 4Araling Panlipunan Grade-10 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1 4
Araling Panlipunan Grade-10 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1 4
JoeHapz70.3K views
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan von Jhing Pantaleon
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong PanlipunanAP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
Jhing Pantaleon634K views
Kontraktwalisasyon 10-electron von Quiel Utulo
Kontraktwalisasyon 10-electronKontraktwalisasyon 10-electron
Kontraktwalisasyon 10-electron
Quiel Utulo107K views
2. mga-isyu-at-hamong-pangkasarian final von Oheo Lurk
2. mga-isyu-at-hamong-pangkasarian final2. mga-isyu-at-hamong-pangkasarian final
2. mga-isyu-at-hamong-pangkasarian final
Oheo Lurk30.1K views
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10 von ruth ferrer
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
ruth ferrer200.4K views

Similar a Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)

scribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptx von
scribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptxscribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptx
scribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptxMaryJoyTolentino8
335 views39 Folien
AParalin22.pptx von
AParalin22.pptxAParalin22.pptx
AParalin22.pptxJennyCaguing
27 views23 Folien
Maling pananaw sa sekswalidad von
Maling pananaw sa sekswalidadMaling pananaw sa sekswalidad
Maling pananaw sa sekswalidadGreg Aeron Del Mundo
81.7K views24 Folien
Diskriminasyon sa Kasarian.pdf von
Diskriminasyon sa Kasarian.pdfDiskriminasyon sa Kasarian.pdf
Diskriminasyon sa Kasarian.pdfParanLesterDocot
307 views42 Folien
Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin von
Kompilasyon ng mga Akademikong SulatinKompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
Kompilasyon ng mga Akademikong SulatinStemGeneroso
702 views55 Folien
yunit 7.docx von
yunit 7.docxyunit 7.docx
yunit 7.docxDexterJamero1
149 views7 Folien

Similar a Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)(20)

scribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptx von MaryJoyTolentino8
scribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptxscribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptx
scribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptx
MaryJoyTolentino8335 views
Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin von StemGeneroso
Kompilasyon ng mga Akademikong SulatinKompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
StemGeneroso702 views
Mga isyung moral sa buhay von Faith De Leon
Mga isyung moral sa buhayMga isyung moral sa buhay
Mga isyung moral sa buhay
Faith De Leon2.8K views
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx von VirgilNierva
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docxLEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
VirgilNierva673 views
PPT COT 3.pptx von nieva4
PPT COT 3.pptxPPT COT 3.pptx
PPT COT 3.pptx
nieva4236 views
(Gelmie Paculanang) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin von Beth Aunab
(Gelmie Paculanang) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin(Gelmie Paculanang) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
(Gelmie Paculanang) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
Beth Aunab192 views
(Mary Grace Piala) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larang von Beth Aunab
(Mary Grace Piala) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larang(Mary Grace Piala) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larang
(Mary Grace Piala) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larang
Beth Aunab225 views
karahasan sa kababaihan demo lesson plan von Cashmir Bermejo
karahasan sa kababaihan demo lesson plankarahasan sa kababaihan demo lesson plan
karahasan sa kababaihan demo lesson plan
Cashmir Bermejo3.6K views
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint) von marvindmina07
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
marvindmina071.4K views

Más de edwin planas ada

Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok von
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahokModyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahokedwin planas ada
4.2K views33 Folien
MODYUL 4: ARALIN 2 von
MODYUL 4: ARALIN 2MODYUL 4: ARALIN 2
MODYUL 4: ARALIN 2edwin planas ada
22.6K views24 Folien
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo von
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundoGender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundoedwin planas ada
79.1K views14 Folien
Modyul 3.paunlarin kasaysayan ng lgbt sa ph von
Modyul 3.paunlarin kasaysayan ng lgbt sa phModyul 3.paunlarin kasaysayan ng lgbt sa ph
Modyul 3.paunlarin kasaysayan ng lgbt sa phedwin planas ada
15.1K views16 Folien
Modyul 3 gender roles paunlarin von
Modyul 3 gender roles paunlarinModyul 3 gender roles paunlarin
Modyul 3 gender roles paunlarinedwin planas ada
11.8K views14 Folien
Modyul 3 paunlarin von
Modyul 3 paunlarinModyul 3 paunlarin
Modyul 3 paunlarinedwin planas ada
3.9K views20 Folien

Más de edwin planas ada(20)

Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok von edwin planas ada
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahokModyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
Modyul 4 aralin 3 politikal na pakikilahok
edwin planas ada4.2K views
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo von edwin planas ada
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundoGender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
Gender roles sa iba’t ibang lipunan sa mundo
edwin planas ada79.1K views
Modyul 3.paunlarin kasaysayan ng lgbt sa ph von edwin planas ada
Modyul 3.paunlarin kasaysayan ng lgbt sa phModyul 3.paunlarin kasaysayan ng lgbt sa ph
Modyul 3.paunlarin kasaysayan ng lgbt sa ph
edwin planas ada15.1K views
Aralin 3-hakbang sa pagsasagawa ng drrm plan von edwin planas ada
Aralin 3-hakbang sa pagsasagawa ng drrm planAralin 3-hakbang sa pagsasagawa ng drrm plan
Aralin 3-hakbang sa pagsasagawa ng drrm plan
edwin planas ada1.7K views

Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)

 • 1. ARALIN 2: Mga Isyu sa Kasarian At Lipunan edwin planas ada Teacher 1, dasmarinas west nhs
 • 3. Gawain 19. House Husband(Pagsusuri ng larawan)  Gamit ang kasunod na larawan, suriin ang kalagayan ng lalaki na nananatili sa tahanan sa pamamagitan ng pagsagot sa pamprosesong tanong.
 • 4. Pamprosesong mga Tanong 1. Sino sa tingin mo ang nasa larawan? Ipaliwanag. 2. Ano-ano ang gawaing bahay na ipinakikita sa larawan? 3. Sa inyong tahanan, sino ang kadalasang gumagawa ng mga gawaing ito? Ipaliwanag. 4. Sa isang bahay na lalaki o ama ang naiiwan na gumagawa ng mga gawaing bahay,ano kaya ang pangunahing dahilan nito? 5. Mayroon ka bang kakilala na lalaki o ama na naiiwan sa bahay? Bakit kaya sila ang naiiwan sa bahay?
 • 5. Paksa: Karahasan sa mga Lalaki, Kababaihan, at LGBT
 • 6. Ayon sa pag-aaral na inilabas ng United Nations Development Programme (UNDP) at ng United States Agency for International Development (USAID) na may titulong “Being LGBT in Asia: The Philippines Country Report”, ang mga LGBT may kakaunting oportunidad sa trabaho, bias sa serbisyong medikal, pabahay at maging sa edukasyon.Sa ibang pagkakataon din, may mga panggagahasa laban sa mga lesbian. At ang patuloy na pagpatay sa mga LGBT kahit na patuloy ang panawagan sa pagkakapantay- pantay at kalayaan sa lahat ng uri ng diskriminasyon at pang-aabuso. Ayon sa ulat ng Transgender Europe noong 2012 may 1,083 LGBT ang biktima ng pagpatay mula 2008- 2012.
 • 7. Noong 2011, ang United Nations Human Rights Council ay nagkaroon ulat tungkol sa mga ebidensya at kaso ng mga diskriminasiyon at karahasan laban sa mga LGBT. Ang bansang Uganda ay nagpasa ng batas na “Anti- Homosexuality Act of 2014” na nagsasaad na ang same- sex relations at marriages ay maaaring parusahan ng panghabambuhay na pagkabilanggo.
 • 8. Gawain 20. Huwag Po! Huwag Po! Narito ang ilang larawan na may kinalaman sa isyung pangkasarian. Tingnan ang mga larawan at sagutin ang mga tanong sa gawain.
 • 9. BABALA:Ang larawang inyong nakikita ay patungkol sa karahasan. Pinapaalalahanan ang mga mag-aaral na ito ay hindi nararapat gayahin.
 • 10. Sa tulong ng mga larawan na iyong nakita at napapanood sa mga komersyal sa telebisyon, isa-isahin ang karahasang nararanasan ng kababaihan. Isulat ito sa loob ng mga bilog.
 • 11. Pamprosesong mga Tanong 1. Ano ang opinyon at saloobin mo sa karahasang nararanasan ng ilang kababaihan? 2. Paano mawawakasan ang ganitong gawain sa kababaihan?
 • 12. Gawain 21. Komik-Suri! Narito ang isang komiks tungkol sa isyung may kinalaman sa kasarian. Basahin at unawain mong mabuti ang diyalogo. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa gawain.
 • 16. Pamprosesong mga Tanong 1. Tungkol saan ang komiks? 2. Sa iyong palagay, anong isyu ang ipinakikita rito? 3. Gaano kaya kadalas nangyayari ang ganitong sitwasyon? Bakit kaya nagaganap ang ganitong pangyayari?
 • 17. Mga Tanong Sagot 1. Ilarawan ang pakikitungo ni Marco sa kaniyang asawa. Makatuwiran ba ito? 2. Ano ang reaksyon mo sa ginawa ni Marco? Kung ikaw ay anak ng mag-asawang tauhan sa komiks ano ang iyong mararamdaman? 3. Nakasaksi ka na ba ng ganitong pangyayari? Ibahagi sa klase ang iyong karanasan.
 • 18. Karahasan/Diskriminasyon sa Kababaihan Ang kababaihan, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, ay nakararanas ng pang-aalipusta, hindi makatarungan at di pantay na pakikitungo at karahasan. Ang mababang pagtingin sa kababaihan ay umiiral na noon pa sa iba’t ibang kultura at lipunan sa daigdig. Mababanggit ang kaugaliang foot binding noon sa China na naging dahilan ng pagkakaparalisa ng ilang kababaihan.
 • 20. Ang foot binding ay isinasagawa ng mga sinaunang babae sa China. Ang mga paa ng mga babaeng ito ay pinapaliit hanggang sa tatlong pulgada gamit ang pagbalot ng isang pirasong bakal o bubog sa talampakan. Ang korte ng paa ay pasusunurin sa bakal o bubog sa pamamagitan ng pagbali sa mga buto ng paa nang paunti-unti gamit ang telang mahigpit na ibinalot sa buong paa.
 • 21. Ang tawag sa ganitong klase ng mga paa ay lotus feet o lily feet. Halos isang milenyong umiral ang tradisyong ito. Ang pagkakaroon ng ganitong klase ng paa sa simula ay kinikilala bilang simbolo ng yaman, ganda, at pagiging karapat-dapat sa pagpapakasal. Subalit dahil sa ang mga kababaihang ito ay may bound feet, nalimitahan ang kanilang pagkilos, pakikilahok sa politika, at ang kanilang pakikisalamuha.
 • 22. Tinanggal ang ganitong sistema sa China noong 1911 sa panahon ng panunungkulan ni Sun Yat Sen dahil sa di- mabuting dulot ng tradisyong ito. Ano ba ang karahasan sa kababaihan? Ayon sa United Nations, ang karahasan sa kababaihan (violence against women) ay anumang karahasang nauugat sa kasarian na humahantong sa pisikal, seksuwal o mental na pananakit o pagpapahirap sa kababaihan, kasama na ang mga pagbabanta at pagsikil sa kanilang kalayaan.
 • 23. May ilang kaugalian din sa ibang lipunan na nagpapakita ng paglabag sa karapatan ng kababaihan. Subalit ang nakakalungkot dito, ang pagsasagawa nito ay nag-uugat sa maling paniniwala. Mababanggit na halimbawa ang breast ironing o breast flattening sa Africa.
 • 24. Ang breast ironing o breast flattening ay isang kaugalian sa bansang Cameroon sa kontinente ng Africa. Ito ang pagbabayo o pagmamasahe ng dibdib ng batang nagdadalaga sa pamamagitan ng bato, martilyo o spatula na pinainit sa apoy. May pananaliksik noong 2006 na nagsasabing 24% ng mga batang babaeng may edad siyam ay apektado nito. Ipinapaliwanag ng ina sa anak na ang pagsagsagawa nito ay normal lamang at ang mga dahilan nito ay upang: maiwasan ang (1) maagang pagbubuntis ng anak; (2) paghinto sa pag-aaral; at (3) pagkagahasa. Ang mga dahilan na nabanggit ay mula sa paniniwala ng ina na ang paglaki ng dibdib ng anak ay maaaring makatawag-pansin sa mga lalaki upang sila ay gahasain.
 • 25. The flattening is carried out by female family members, either at home or with the assistance of a healer. The process begins as soon as the girls hit puberty—for some, that means as early as eight years old. The consequences of this can be disastrous for the victims' health—cysts, breast cancer, and breastfeeding issues are all common, not to mention the abundance of psychological consequences linked to the practice. According to a 2011 GIZ report, one out of every ten Cameroonian girls has been subjected to breast ironing.
 • 26. French photographer Gildas Paré recently traveled to Cameroon to photograph some of those victims and take note of their stories.
 • 27. Victims of breast ironing or breast flattening and their Stories
 • 28.  When my breasts started to grow, people in my house began to talk about it. Neighbors, my mom's friends, our elders. So much talking! Even I started to feel ashamed because people were talking about it. Eventually, my mom decided to iron my breasts. 'If we don't iron them, it will attract men. And we know that men mean pregnancy,' she said. We needed to kill those breasts, she claimed. She used hot rock on my right boob, then the left, then the right. This went on for weeks. I suppose she meant well. Breasts are what makes a woman beautiful, though. Today, mine are flabby. They can't even stand." –Carole B., 28 years old.
 • 29. I was eight when my mother told me: 'Take your top off. Do you have breasts already? When a girl your age has breasts, men look at her.' I didn't understand what she was doing. Every day, sometimes three times a day, she would flatten my chest with a hot spatula. She would just say: 'It's for your own good.' It was a nightmare. I noticed that the more she massaged me, the more my breasts grew. When she realized it wasn't working, she used a rock. That was hell. It felt like my body was on fire. A guidance counselor, who I told everything, tried to talk to my mom and get her to stop. I was happy because I thought it was over. But she did it again—with heated fruit pits this time. She massaged and massaged. I packed my stuff and moved to my aunt's immediately. Sometimes, I try to understand my mother's actions. It hurts so much when I look at myself in the mirror." – Doriane, 19 years old.
 • 30. "Every morning, before going to school, my mom makes me lift up my top so she can make sure I haven't taken my bandage off. It's been two years now and she still checks it on a daily basis. It's humiliating. I'd like her to stop. When I grow up, I want to be a lawyer or play piano. I hope that wearing this bandage will help me to continue my education." –Cindy, 14 years old.
 • 31.  Bukod sa sampung rehiyon ng Cameroon, isinasagawa rin ang breast ironing o breast flattening sa mga bansang Benin, Chad, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Kenya, Togo, at Zimbabwe. Bukod sa pagiging mapanganib ng breast ironing, marami ring kritisismo ang binabato sa pagsasagawa nito. Ang GIZ (German Development Agency) at RENATA (Network of Aunties), ay ilan sa mga organisasyong sumusuporta sa kampanya ng mga batang ina na labanan ang patuloy na pag- iral ng gawaing ito. Ayon sa ulat ng GIZ, 39% ng mga kababaihan sa Cameroon ang di panig sa pag-iral ng breast ironing, 41% ang nagpapakita ng pagsuporta at 26% ay walang pakialam. 
 • 32. Ang karahasan sa kababaihan ay hindi lamang problema sa Pilipinas kundi pati narin sa buong daigdig. Sa katunayan, itinakda ang Nobyembre 25 bilang International Day for the Elimination of Violence Against Women. Tunghayan mo ang istadistika sa susunod na pahina.
 • 33. ISTADISTIKA NG KARAHASAN SA KABABAIHAN  Isa sa bawat limang babae na nasa edad 15-49 ang nakaranas ng pananakit na pisikal simula edad 15, anim na porsyento ang nakaranas ng pananakit na pisikal.  6% ng mga babaeng 15-49 ang nakaranas ng pananakit na seksuwal  Isa sa apat na mga babaeng kasal na may edad 15-49 ang nakaranas ng emosyonal, pisikal at/o pananakit na sekswal mula sa kanilang mga asawa.  Mula sa mga babaeng may asawa at kasal na nakaranas ng pisikal/seksuwal na pang-aabuso sa loob ng 12 buwan bago ang sarbey, 65% ang nagsabing sila ay nakaranas ng pananakit.
 • 34. Ang GABRIELA (General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action) ay isang samahan sa Pilipinas na laban sa iba’t ibang porma ng karahasang nararanasan ng kababaihan na tinagurian nilang Seven Deadly Sins Against Women. Ang mga ito ay ang (1) pambubugbog/pananakit, (2) panggagahasa, (3) at iba pang seksuwal na pang-aabuso, (4) sexual harassment, (5)sexual discrimination at exploitation, (6) limitadong access sa reproductive health, (7) sex trafficking at prostitusyon.
 • 35. Karahasan sa Kalalakihan Ayon sa inilabas na ulat ng Mayo Clinic, hindi lamang kababaihan ang biktima ng karahasan na nagaganap sa isang relasyon o ang tinatawag na domestic violence, maging ang kalalakihan ay biktima rin. Ayon pa sa ulat, ang ganitong uri ng karahasan sa mga lalaki ay hindi madaling makita o kilalanin. Ang ganitong uri ng karahasan ay may iba’t ibang uri; emosyonal, seksuwal, pisikal, at banta ng pang- aabuso. Tandaan din na ito ay maaaring maganap sa heterosexual at homosexual na relasyon. Ngayon, iyong tunghayan ang mga palatandaan ng ganitong uri ng karahasan.
 • 36. Ikaw ay nakararanas ng domestic violence kung ang iyong kapareha ay:  tinatawag ka sa ibang pangalang hindi maganda para sa iyo at sa ibang tao, iniinsulto ka;  pinipigilan ka sa pagpasok sa trabaho o paaralan;  pinipigilan kang makipagkita sa iyong pamilya o mga kaibigan; sinusubukan kang kontrolin sa paggastos sa pera, saan ka pupunta at kung ano ang iyong mga isusuot;  nagseselos at palagi kang pinagdududahan na nanloloko;
 • 37.  nagseselos at palagi kang pinagdududahan na nanloloko;  nagagalit kung umiinom ng alak o gumagamit ng droga;  pinagbabantaan ka na sasaktan;  sinisipa, sinasampal, sinasakal o sinasaktan ang iyong mga anak o mga alagang hayop;  pinipilit kang makipagtalik kahit labag sa iyong kalooban at  sinisisi ka sa kanyang pananakit o sinasabi sa iyo na nararapat lamang sa iyo ang ginagawa niya sa iyo. Ikaw ay nakararanas ng domestic violence kung ang iyong kapareha ay:
 • 38. Ito naman ay para sa mga bakla, bisexual at transgender: Pinagbabantaan kang sasabihin sa iyong pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang iyong oryentasyong seksuwal at pagkakakilanlang pangkasarian Sinasabi sa iyo na hindi tutulungan ng pamahalaan ang mga gay, bi-sexual at transgender Sinasabi sa iyo na ang mga lalaki ay natural na bayolente
 • 39. Maari mong malamang inaabuso ka na kung napapansin mo ang ganitong pangyayari:  pinagbabantaan ka ng karahasan.  sinasaktan ka na(emosyonal o pisikial)  humihingi ng tawad, nangangakong magbabago, at nagbibigay ng suhol.  Paulit-ulit ang ganiong pangyayari.  Kadalasang mas dumadalas ang pananakit at karahasan at mas tumitindi sa paglipas ng panahon.