Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Nomina

2.936 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Reisen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Nomina

 1. 1. <ul>LA NÒMINA </ul>
 2. 2. Què és? - És el rebut del salari, el justificant del pagament de la nòmina.
 3. 3. Parts <ul><li>Encapçalament
 4. 4. Percepcions
 5. 5. Deduccions </li></ul>
 6. 6. Encapçalament - És la part on es recullen les dades d'identificació de l'empresa (a), del treballador (b) i el període de liquidació de la nòmina (c)
 7. 7. Percepcions Q uantitats que percep el treballador pels diversos conceptes: - Percepcions salarials (d) (subjectes a cotització al Règim de la Seguretat Social) - Percepcions no salarials (e) (que no cotitzen al mateix).
 8. 8. Deduccions - Quantitats que s'han de deduir en concepte de pagament a la seguretat Social i Hisenda
 9. 9. PERCEPCIONS SALARIALS 1. Salari base i complements salarials Salari base: retribució fixada per unitat de temps o obra; són els diners mínims que es cobren (normalment en relació a la vostra categoria professional).
 10. 10. Els complements salarials són la retribució fixada d'acord amb les circumstàncies relatives a les condicions personals del treballador, el treball realitzat, la situació i els resultats de l'empresa. Alguns són: - de caràcter personal: antiguitat, coneixements específics del treballador com idiomes, etc.
 11. 11. <ul>- pel lloc de treball: toxicitat, treball nocturn (entre les 22 i les 6h, els menors de 18 no el poden realitzar), turnicitat, responsabilitat etc. - per qualitat o quantitat de treball: incentius, puntualitat - pels resultats de l'empresa : participació en el benefici de l'empresa, etc. </ul>
 12. 12. 2. Hores extraordinàries Cada hora de treball feta per sobre de la durada màxima de la jornada ordinària. Es poden: - pagar en la quantia que es fixi (que en cap cas podrà ser inferior al valor de l'hora ordinària) - compensar per descans retribuït.
 13. 13. 3. Pagues extraordinàries - Mínim de 2 pagues anuals. - Dates: al Nadal I normalment a l'estiu. - Si s'acorda, les pagues es poden prorratejar mensualment.
 14. 14. 4. El salari en espècie - Utilització, consum o obtenció per a fins particulars dels béns, els drets o els serveis que es donen al treballador de manera gratüita o a un preu inferior al que té normalment al mercat (ex. Ús I gaudi d'un cotxe d'empresa). - No pot superar el 30% de les percepcions salarials del treballador.
 15. 15. PERCEPCIONS NO SALARIALS 1. Indemnitzacions o abonament de despeses al treballador . - Plus de transport o distància - Dietes (manutenció i/o allotjament) - Despeses de locomoció
 16. 16. 2. Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social Són les quantitats que percep el treballador en situacions extraordinàries reconegudes per la Seguretat Social, per exemple, quan està en situació d'incapacitat temporal.
 17. 17. 3. Indemnitzacions per trasllats, per suspensió o per acomiadament Són quantitat abonades per l'empresari en concepte de: - trasllat de centre de treball - suspensió del contracte de treball -finalització del contracte per mitjà d'un acomiadament.
 18. 18. DEDUCCIONS Pagament a la SS Els pagaments del treballador a aquest organisme públic s'anomenen cotització.
 19. 19. BASES DE COTITZACIÓ, TIPUS I QUOTES AMB RETRIBUCIÓ MENSUAL Per fer el càlcul de la quota que cal ingressar en concepte de cotització, segons la llei hi ha tres conceptes bàsics que intervenen en la fòrmula: Base de cotització (euros) x tipus (%)= quota per ingressar (euros)
 20. 20. - Base de cotització: Suma de percepcions salarials que rep el treballador - Tipus: tant per cent aplicable sobre la base segons el concepte de cotització - Quota: euros que cal ingressar a la Seguretat Social
 21. 21. 1. Contingències comunes (BCC) - Assegura la cobertura del salari en cas de malaltia, maternitat o accident no laboral per mitjà de les baixes laborals.
 22. 22. - Suma de les percepcions salarials: salari base, complements salarials, salari en espècie i la prorrata de pagues extraordinàries. - S'exlou les percepcions rebudes en concepte d'hores extraordinàries.
 23. 23. La quota s'obte multiplicant la base per 4,70% que ha de pagar el treballador. Exemple, amb una BCC de 1756 euros 1756 x 4,70%= 82,55
 24. 24. 2. Cotització per contingències professionals 1. La cotització per atur 2. La cotització per formació professional permet subvencionar els cursos de formació que s'imparteixen per als treballadors actius o en situació d'atur.
 25. 25. Base per al càlcul: salari base, hores extres, salari en espècie, complements salarials i prorrata de les pagues extres. Hi ha diferents tipus de cotització depenent del tipus de contracte en el cas de l'atur. Contracte indefinit 1,55 Contracte de durada determinada: temps complet 1,60 Contracte de durada determinada: temps parcial 1,60
 26. 26. En el cas de la formació professional el treballador sempre paga un 0,10% Cotització per hores extraordinàries A la nòmina, tota persona que fa hores fora de la jornada habitual de treball té una deducció del total facturat que és ingressat pel treballador a la Seguretat Social.
 27. 27. Pagament de l'IRPF. - Es tracta d'un impost que es paga a Hisenda. - Es calcula aplicant un percentatge sobre les percepcions econòmiques del treballador. El percentatge varia depenent de circumstàncies personals.
 28. 28. <ul>Exercici 1 </ul>L'Elisa és una administrativa que treballa a l'empresa des de l'any 1998. El conveni col·lectiu estableix en l'article 36 que els treballadors han de cobrar un complement personal del 10% sobre el salari base per cada trienni (3 anys d'antiguitat) a l'empresa. Si el salari base per a una auxiliar és de 700 euros, calcula l'import del complement que cobrarà l'Elisa a la nòmina del mes de gener de 2008.
 29. 29. Solució: De l'any 1998 al 2008., l'Elisa fa deu anys que treballa. Segons el conveni, cada 3 anys se li incrementa el salari. Per tant: 10/3=3, 33 ja que se li ha incrementat el salari en tres ocasions. 700 x10 %= 70 euros; cada any se li apuja el salari 70 euros. A l'Elisa li han apujat el salari en tres ocasions: 3x 70=210 euros, quantitat que cobrarà en la nòmina del mes de gener en concepte de complement personal d'antiguitat.
 30. 30. <ul>Exercici 2 </ul>Un treballador del sector de metall i categoria professional de llicenciat cobra segons conveni els conceptes següents: - sou base: 1100 euros. - Plus per conveni: 210 euros - perillositat: 125 euros
 31. 31. - torns. 138 euros - hores extres: 108 euros - dietes: 75 euros Com hem de calcular la base de contingències comunes (BCC)?
 32. 32. <ul>Solució <li>1) 1100+210+125+138=1573
 33. 33. 2) 1100 x 2= 2200/12= 183,33
 34. 34. 3) 1573+183,33=1756,33
 35. 35. 4) 4,70% x 1756,33=82,55 </li></ul>
 36. 36. Continuem amb el cas anterior i calculem la quota que el treballador haurà de pagar a la Seguretat Social en concepte d'atur i formació professional.
 37. 37. <ul>Solució <li>BCC= percepcions salarials+prorrata pagues extres= 1100+210+125+138+183,33=1756.33
 38. 38. BCP= BCC+ hores extres=1756,33+108=1864,33
 39. 39. Suposem que té un contracte indefinit: </li><ul><li>Atur: 1864,33x1,55%=28,90
 40. 40. Formació: 1864,33x 0, 10%= 1,86 </li></ul></ul>
 41. 41. <ul><li>Aclaracions: </li><ul><li>Bestreta: Anticipació o avançament de diners
 42. 42. Grup de cotització: Cadascun del sgrups en els que es classifiquen a efectes de cotització a la seguretat social, les categories professionals. </li></ul></ul>

×