Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

مستندات رفتاری در انجمنهای نرم افزار های آزاد

بررسی علل شکست انجمن های فارسی زبان مرتبط با نرم افزار های آزاد و چگونگی خروج از این بحران

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

مستندات رفتاری در انجمنهای نرم افزار های آزاد

 1. 1. ‫مستندات رفتاری در انجمناهای آزاد‬ ‫کاریزاز: زامیرحسین گودرزی )‪(Numb‬‬ ‫ا‌‬
 2. 2. ‫مقدمه‬ ‫اهمه ما به گونه اهای مختلف در انجمناها یا فعالیت مینکنیم‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫و یا اینکه از محتوای آموزشی آنها استفاده مینکنیم. برای‬ ‫ک‌‬ ‫مثال در انجمن نکاربران ایرانی اوبونتو نکاربران به بحث و‬ ‫تبادل نظر پرداخته و یا اینکه مشکل خود را مطرح مینکنند‬ ‫ک‌‬ ‫تا با نکمک دیگران مشکل را برطرف سازند.‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫تفاوت اصلی انجمناهای نرمافزاراهای آزاد ) نکه من در این‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ارائه از اسم انجمناهای آزاد برای آنها استفاده مینکنم( با‬ ‫ک‌ ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫دیگر انجمناهای انحصاری ) مثال انجمن نکاربران فتوشاپ و‬ ‫ا ً‬ ‫ک‌‬ ‫ا ً‬ ‫یا ...( در این است نکه در انجمناهای آزاد نکاربران صرفا‬ ‫ک‌‬ ‫جهت نکمک به جامعه و نکامال داوطلبانه به ایفای نقش‬ ‫ا ً‬ ‫میپردازند! البته ممکن است چنین افرادی نیز در‬ ‫ک‌‬ ‫انجمناهای انحصاری نیز باشند.‬ ‫ک‌‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 4. 4. ‫انجمن آزاد چیست؟‬ ‫انجمن آزاد اهمان گونه نکه از اسم آن مشخص است به‬ ‫گرواهی از نکاربران گفته میشود نکه با اهم به بحث و گفتوگو‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫، اشتراک تجربیات، بیان اخبار و... حول مباحث نرمافزار‬ ‫ک‌‬ ‫اهای آزاد میپردازند.‬ ‫ک‌‬ ‫انجمناهای آزاد فقط و فقط بر مبنای خطمشی و محور‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫نرمافزاراهای آزاد استوار است .‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 5. 5. ‫آشنایی با گروهاهای کاربری‬ ‫ه‌‬ ‫۱- مدیر یا رااهبر: اهمانند پیرمردی ک‌است نکه مسیر رسیدن‬ ‫به قلهی نکوه را میداند و بقیهی افراد گروه از او پیروی نکرده‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫هّ ک‌‬ ‫و با نکمک و تدبیر وبه موقع او اعضای گروه را به موفقیت‬ ‫رسانده و از مرگ آنها جلوگیری مینکند.‬ ‫ک‌‬ ‫رااهبر به طور نکلی اهدایتنکنندهی انجمن به سوی ااهداف‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫اصلی انجمن)نرمافزار آزاد( است .‬ ‫ک‌‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 6. 6. ‫آشنایی با گروهاهای کاربری‬ ‫ه‌‬ ‫۲ -ناظم یا ناظر: وظیفهی او نکمک به نکاربران ، اصالح‬ ‫ک‌‬ ‫پستاها و تاپیکاها ، جلوگیری از درگیریاها و بی احترامیاها‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫، ایجاد نظم در انجمن و ... است.‬ ‫یک ناظر خوب میتواند الگوی اخالقی بسیاری از نکاربران‬ ‫ک‌‬ ‫باشد.‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 7. 7. ‫آشنایی با گروهاهای کاربری‬ ‫ه‌‬ ‫۳ -نکاربر حرفهای: در انجمناهای مختلف به این دسته از‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫نکاربراها اسماهای خاصی را نسبت میداهند مثال نکاربر ویژه‬ ‫ا ً‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫و ... . به چاقوی سوییس معروفاند و منتظرند تا زمان‬ ‫ک‌‬ ‫مناسب پیش آید تا به دیگران نکمک فنی نکنند. تنها اهدف‬ ‫آنها نکمک به جامعه آزاد است و اهدف دیگری ندارند.‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 8. 8. ‫آشنایی با گروهاهای کاربری‬ ‫ه‌‬ ‫۴- نکاربر جدید: نکاربری نکه جهت یادگیری ، رفع اشکال‬ ‫خود و یا حتی رفع اشکال دیگران وارد انجمناها میشود.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫معموال تعداد پستاهای آنها زیاد نیست و با خط مشی‬ ‫ک‌‬ ‫ا ً‬ ‫انجمن زیاد آشنا نیست. گااهی اینگونه نکاربران نکم فعالیت و‬ ‫گااهی بسیار فعال .‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 9. 9. ‫آشنایی با گروهاهای کاربری‬ ‫ه‌‬ ‫۵ - اسپمراها: اهدفشان تبلیغ،نمایش موضوعی نکه با اهدف‬ ‫ک‌‬ ‫انجمن اهمخوانی ندارد و ... است.‬ ‫ک‌‬ ‫این دسته از نکاربران پس از اولین یا دومین پستی نکه در‬ ‫انجمن مننویسند ، اخراج میشوند تا باعث از بین رفتن‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫نظم انجمن نشوند.‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 10. 10. ‫آشنایی با گروهاهای کاربری‬ ‫ه‌‬ ‫البته گروهاهای نکاربری دیگری اهم وجود دارد اما به اندازه‬ ‫ک‌‬ ‫این چند گروه مهم و با ااهمیت نیستند.‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 11. 11. ‫آشنایی با برخی اصطلاحات‬ ‫*ترول:از معروف ترین اصطالحات موجود در اینترنت‬ ‫است.بعضی آنها را جزو گروهاهای نکاربری قرار میداهند اما‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫آنها ممکن است عضو اهر گروه نکاربری باشند.قصدشان‬ ‫ایجاد دعوا بین نکاربران ، گمراه نکردن تاپیک و ... است.‬ ‫بحث با آنها فقط اعصاب شما را خورد مینکند و دردسر شما‬ ‫ک‌‬ ‫را زیاد مینکند نکه ایناها فقط و فقط باعث خوشحالی او‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫اهستند.‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 12. 12. ‫آشنایی با اصطلاحات‬ ‫آفتاپیک: به پستاهایی نکه تنها اهدفشان گمراه نکردن‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫تاپیک است و معموال بهوسیله ترولاها نوشته میشوند،‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ا ً ک‌‬ ‫گفته میشود.‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 13. 13. ‫زاما‬ ‫چرزا بعیضزاز زانجمناهای لآززاد در حالت زایدهلآل خود قرزار‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ندزارند؟‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 14. 14. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫این سوال جواب اهای مختلفی برای اهرگروه نکاربری دارد نکه‬ ‫در ادامه به بررسی آنها خوااهیم پرداخت.‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 15. 15. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫نکاربران حرفهای و مدیران:‬ ‫ک‌‬ ‫۱- مدیران انجمناها را راهانکردهاند زیرا تصور مینکنند‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ناظماها میتوانند انجمن را اداره نکنند.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫۲-در موارد بسیار نادر مدیران توانایی نکنترل و مدیریت را‬ ‫ندارند.‬ ‫۳-نکاربران حرفهای نمیدانند چطور با نکاربرتازهنکار برخورد‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫داشته باشند.‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 16. 16. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫۴-نکاربران حرفهای نمیدانند چه چیزی را باید به نکاربران‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫جدید آموزش داهند.‬ ‫۵-به دلیل سطح علمی باالتر، نکاربران حرفهای نمیتوانند‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫پاسخ افراد تازهنکار را به صورت واضح و روشن بداهند.‬ ‫ک‌‬ ‫۶-نکاربران حرفهای حوصله پاسخ به افراد تازهنکار را ندارند و‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫به صورت غیرمستقیم پاسخ را یا به دیگران ارجاع میداهند‬ ‫ک‌‬ ‫یا اینکه به پیونداهای دیگر.‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 17. 17. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫۷- بعضی از نکاربران حرفهای طرز مودبانه صحبت نکردن را‬ ‫ک‌‬ ‫اصال بلد نیستند.‬ ‫ا ً‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 18. 18. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫نکاربران جدید:‬ ‫۱- حوصلهی طی نکردن راهاهای طوالنی را ندارند.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫۲- نمیدانند چگونه سوال بپرسند.‬ ‫ک‌‬ ‫۳- طرز استفاده از موتوراهای جستجو را بلد نیستند چون‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫دلیل استفاده از آنها را نمیدانند.‬ ‫ک‌‬ ‫۴-نکاربران جدید محترمانه و اهوشمندانه سوال پرسیدن را‬ ‫بلد نیستند.‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 19. 19. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫۵-عدم تسلط به زبان انگلیسی.‬ ‫۶-عدم مطالعه موضوعات بدست آمده توسط گوگل.‬ ‫۷-از رااهنمااها استفاده نمینکنند.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 20. 20. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫اما چیزی نکه از اهمه بیشتر دردآور تر است این است نکه‬ ‫ک‌‬ ‫گروهاهای نکاربری نمیدانند چطور باید با یکدیگر برخورد‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫داشته باشند!!!‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 21. 21. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫دالیل بروز مشکالت:‬ ‫*مشغلهی زیاد‬ ‫ک‌‬ ‫*ااهمیت نداشتن انجمناها برای افراد به این معنی است نکه‬ ‫ک‌‬ ‫انجمناها و فعالیت افراد در آناها فقط برای رفع نیاز شخصی‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫افراد صورت میگیرد و بعد از نکسب مهارت، دیگر دلیلی‬ ‫ک‌‬ ‫برای حضور در انجمناها برای افراد حرفهای باقی نمیماند.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 22. 22. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫*نداشتن دانش نسبت به لزوم حضور در انجمناها و زنده‬ ‫ک‌‬ ‫نگهداشتن روح موجود در انجمناهای آزاد.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫*پیدایش راهاهای مختلف برای برطرف نکردن مشکالت‬ ‫ک‌‬ ‫نکاربران و اهمچنین انتقال دانستهاهای خود به دیگران مانند‬ ‫ک‌‬ ‫وبالگاهای شخصی و سایتاهای خبری.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 23. 23. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫*ااهمیت مطالب علمی نسبت به مطالب اخالقی بیشتر است‬ ‫یعنی عالوهبر آموزش و رفعاشکال نکاربران جدید، باید‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫نحوهی برخورد با دیگران را نیز به نکاربران جدید آموزش‬ ‫ک‌‬ ‫داد.‬ ‫دادن پاسخ بجای یاد دادن راه رسیدن به پاسخ.‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 24. 24. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫*به دلیل غرور حاضر نیستند تا جواب نکاملی رو به نکاربران‬ ‫جدید بداهند.‬ ‫*استفاده از دستورات و لغاتی نکه برای نکاربران تازه نکار‬ ‫ک‌‬ ‫مفهوم نیست.‬ ‫*به دلیل گذشت زمان زیاد، نکاربران حرفهای، برخورد و‬ ‫ک‌‬ ‫زبان ارتباطی با نکاربران جدید را از دست‬ ‫دادهاند.‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 25. 25. ‫نتیجهگیری‬ ‫ه‌‬ ‫اینکه نکاربران را مجبور نکنیم تا ااهداف ما را دنبال نکنند ،‬ ‫نکاری بسیار سخت و نشدنی است.‬ ‫ک‌‬ ‫اما میتوان با اندنکی فکر ، از بروز مشکالت جلوگیری نکرد.‬ ‫ک‌‬ ‫انجمناهای آزاد فقط برای رفع اشکالاهای علمی نیستند‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫بلکه آنجا مکانی برای تربیت افرادی است نکه گسترش‬ ‫دانش را بهترین راه پیشرفت جامعهی خود میدانند.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 26. 26. ‫نتیجهگیری‬ ‫ه‌‬ ‫بزرگترین مشکل انجمناهای آزاد این است نکه اعضای آنها‬ ‫ک‌‬ ‫درک صحیحی از این طرز فکر یعنی نرمافزاراهای آزاد‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ندارند و فقط فکر مینکنند رفع اشکالاهای علمی تنها راه‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫نکمک است! اما حال ما میدانیم نکه چنین نیست.‬ ‫ک‌‬ ‫انجمناهای آزاد تنها در صورتی به موفقیت خوااهند رسید‬ ‫ک‌‬ ‫نکه ما صرفا به حل مشکالت بسنده نکرده و سعی به تربیت‬ ‫ا ً‬ ‫افراد برای این جامعه بکنیم.‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 27. 27. ‫با تشکر از جامعه نرمافزار آزاد‬ ‫ا‌‬ ‫با تشکر از بنیاد دانشآزاد‬ ‫ا‌‬ ‫با تشکر از محسن رزاقی به خاطر ویراستاری‬ ‫با تشکر از سید محمد مسعود صدرنژاد به خاطر نظرات سازندهاش‬ ‫ا‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 28. 28. ‫تمامی مجوزاهای این ارائه) متن،قالب ارائه و ..( برمنبای مجوز‬ ‫ا‌‬ ‫)0.3 ‪(CC BY-SA‬‬ ‫می باشد.‬ ‫این بدین معنیاست که شما اجازه به اشتراک گزاری ، تغییرات و‬ ‫ا‌‬ ‫الگو برداری و ... را دارید و حتی میتوانید از آن استفادهی‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫تجاری نمایید.‬ ‫قالب ارائه‬ ‫کاری از‪ Kelly Loves Whales‬و ‪Nick Merritt‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬

×