Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Giới thiệu về cộng đồng phần mềm nguồn mở NukeViet

Giới thiệu về cộng đồng phần mềm nguồn mở NukeViet, lịch sử NukeViet

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Giới thiệu về cộng đồng phần mềm nguồn mở NukeViet

 1. 1. TÌM HI U PH N M M NGU N M NUKEVIET &Ể Ầ Ề Ồ Ở C H I VI C LÀM DÀNH CHO SINH VIÊNƠ Ộ Ệ Hà Nội, ngày 23 – 08 – 2013 www.nukeviet.vn Nguy n Th Hùngễ ế y Viên BCH VFOSSAỦ NukeViet Administrator TGĐ cty VINADES
 2. 2. WWW.NUKEVIET.VN Kh o sát!ả
 3. 3. Gi i thi u NukeVietớ ệ NukeViet là gì • Là m t ph n m m website & c ng thông tin.ộ ầ ề ổ • Do ng i Vi t sáng t o.ườ ệ ạ • Phát hành theo gi y phép PMNM.ấ
 4. 4. Năm th nh tứ ấ 2004 Vi t hóa PHP-Nuke đ xây d ng website XuNguoi.Comệ ể ự NukeViet 1.0 ra đ iờ 5000 thành viên. LỊCH SỬ 9 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 5. 5. Năm th haiứ 2005 B t đ u tìm h ng đi chuyên nghi pắ ầ ướ ệ M t Cty TNHH đ c ch n đ h u thu n NukeViet.ộ ượ ọ ể ậ ẫ LỊCH SỬ 9 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 6. 6. Năm th baứ 2006 NukeViet 2.0 ra đ iờ Mô hình chuyên nghi p l n 1 s p đ .ệ ầ ụ ổ LỊCH SỬ 9 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 7. 7. ...đ n năm th sáuế ứ 2007-2009 NukeViet phát tri n theo mô hình t phát.ể ự 10.000 thành viên LỊCH SỬ 9 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 8. 8. Năm th b yứ ả 2010 Xây d ng mô hình chuyên nghi p l n 2ự ệ ầ Công ty c ph n phát tri n ngu n m Vi t Nam ra đ iổ ầ ể ồ ở ệ ờ 3 thành viên sáng l p, 20% c ph n dành cho c ng đ ngậ ổ ầ ộ ồ NukeViet CMS 3.0 ra đ iờ v i 100% dòng code m i, tách kh i nh h ng l c h u c a PHP-Nukeớ ớ ỏ ả ưở ạ ậ ủ 1000 l t t i trong vòng 24h phát hành.ượ ả 16.000 thành viên B GD&ĐT khuy n khích s d ngộ ế ử ụ Thông t s 08/2010/TT-BGDĐTư ố LỊCH SỬ 9 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 9. 9. Năm th támứ 2011 NukeViet Shop ra đ iờ theo ch ng trình h p tác v i PeaceSoft, đáp ng nhu c u TMĐTươ ợ ớ ứ ầ NukeViet đ t gi i Nhân tài đ t Vi tạ ả ấ ệ S n ph m CNTT đã ng d ng r ng rãi.ả ẩ ứ ụ ộ 22.000 thành viên LỊCH SỬ 9 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 10. 10. Năm th chínứ 2012 Hoàn t t k ho ch t o d ng c ng đ ng hoàn ch nhấ ế ạ ạ ự ộ ồ ỉ Xây d ng xong giai đo n 1 NukeViet Storeự ạ Kho code đ c chuy n sang Github s n sàng tr thành social coding.ượ ể ẵ ở LỊCH SỬ 9 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 11. 11. • Trên 4.000 website đang s d ngử ụ – V i hàng tri u l t ng i đang đ c ph c v .ớ ệ ượ ườ ượ ụ ụ • H n 27.000 thành viên ~ 16 l p trình viên chính ~ 50 cty sơ ậ ử d ngụ – Tham gia th o lu n, đóng góp ý t ng.ả ậ ưở – Th nghi m, ki m tra s n ph m.ử ệ ể ả ẩ – Gia công, cung c p s n ph m và d ch v cho ng i s d ngấ ả ẩ ị ụ ườ ử ụ ... • G n 40 phiên b n phát hành ~ Trên 200.000 l t t i vầ ả ượ ả ề – Tính riêng cho giai đo n 2010-2012ạ . – Ch a k các thành ph n m r ng.ư ể ầ ở ộ KẾT QUẢ 9 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 12. 12. KẾT QUẢ 9 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET •Phát hành m t quy n sách in 1500 b n!ộ ể ả •Xu t b n 5 Ebook!ấ ả •Duy trì 1 Wiki g n tài li u/bài vi t: wiki.nukeviet.vnầ ệ ế •Di n đàn 108.354 bài vi t: forum.nukeviet.vnễ ế •M t trung tâm d ch thu t 10+ ngôn ng : translate.nukeviet.vnộ ị ậ ữ •M t trung tâm OpenID!ộ •M t kho code g n 2000 revision: code.nukeviet.vnộ ầ •M t b công c dành cho l p trình viên!ộ ộ ụ ậ •Và m i đây: 1 kho ng d ng cho web v a ra m t!ớ ứ ụ ừ ắ
 13. 13. NukeViet Hôm nay! 26/01/2013 H i ngh ng i dùng và các nhà phát tri n 2013ộ ị ườ ể Tháng 02/2013 NukeViet b t đ u đ c cung c p nh m t d ch v (Software as aắ ầ ượ ấ ư ộ ị ụ service – SaaS) NukeViet Edu Gate (08/2010/TT-BGDĐT; 4987/BGDĐT-CNTT; 53/2012/TT-BGDĐT) Tháng 05/2013 Tri n khai r ng rãi NukeViet SaaS cho ng i s d ngể ộ ườ ử ụ (Web cá nhân; Web bán hàng; Web doanh nghi p; C ng thông tin giáo d c)ệ ổ ụ
 14. 14. Làm th nào đ tham gia đóng góp xâyế ể d ng NukeVietự - Ng i dùng thông th ngườ ườ : S d ng, báo l i.ử ụ ỗ - Ng i s d ng có kinh nghi mườ ử ụ ệ : Vi t tài li u h ng d n. Hế ệ ướ ẫ ỗ tr ng i s d ng khác.ợ ườ ử ụ - L p trình viênậ : Tham gia l p trình, cung c p d ch v choậ ấ ị ụ NukeViet cho nh ng đ n v có nhu c u.ữ ơ ị ầ - Bi t đ h aế ồ ọ : Thi t k giao di n cho NukeViet.ế ế ệ - Bi t ngo i ngế ạ ữ: Tham gia d ch thu t cho NukeViet.ị ậ - T t cấ ả: Ph bi n NukeViet đ n nhi u ng i h n!ổ ế ế ề ườ ơ
 15. 15. Trung tâm d ch thu tị ậ NukeViet Translate
 16. 16. Kho ng d ng:ứ ụ NukeViet Store
 17. 17. Di n đàn h trễ ỗ ợ
 18. 18. www.nukeviet.vn Hà Nội, ngày 23 – 08 – 2013 TÌM HI U PH N M M NGU N M NUKEVIET &Ể Ầ Ề Ồ Ở C H I VI C LÀM DÀNH CHO SINH VIÊNƠ Ộ Ệ Nguy n Th Hùngễ ế y Viên BCH VFOSSAỦ NukeViet Administrator - TGĐ cty VINADES FB: facebook.com/nukeviet Fanpage: facebook.com/nukevietcms Twitter: twitter.com/nukeviet

×