AASSSSAALLAAMMUU’’AALLAAIIKKUUMM WWRR-- 
WWBB
IILLMMUU KKEEBBIIDDAANNAANN 
OOLL 
EE 
HH 
DDrr.. HH.. ZZAAIINNAALL BBAAKKRRII..TTAA..SSppOOGG ((KK)) 
FFAAKKUULLTTAASS KK...
IILLMMUU KKEEBBIIDDAANNAANN AATTAAUU 
OOBBSSTTEETTRRII IIAALLAAHH IILLMMUU 
KKEEDDOOKKTTEERRAANN YYAANNGG KKHHUUSSUUSS 
MM...
WWHHOO:: TTUUJJUUAANN DDAARRII PPEELLAAYYAANNAANN 
KKEEBBIIDDAANNAANN IIAALLAAHH MMEENNJJAAMMIINN 
AAGGAARR WWAANNIITTAA H...
PELAYANAN KKEEBBIIDDAANNAANN DDAALLAAMM 
AARRTTII YYAANNGG TTEERRBBAATTAASS 
11.. PPEENNGGAAWWAASSAANN,, PPEENNAANNGGAANNA...
DDAALLAAMM AARRTTII YYAANNGG LLUUAASS 
DDIIMMUULLAAII PPEENNIINNGGKKAATTAANN 
KKEESSEEHHAATTAANN SSEEJJAAKK RREEMMAAJJAA 
...
SSEEJJAARRAAHH KKEEBBIIDDAANNAANN 
ZZAAMMAANN DDAAHHUULLUU KKEEKKUUAATTAANN GGAAIIBB MMAASSIIHH 
BBEERRPPEERRAANN.. 
DDEEN...
► HHIIPPPPOOCCRRAATTEESS HHIIDDUUPP TTAAHHUUNN 446600--337777 SSEEBBEELLUUMM 
MMAASSEEHHII DDIIAANNGGGGAAPP BBAAPPAAKK IIL...
► HIPPOCRATES, SORANUS, RRUUFFUUSS,, GGEELLEENNUUSS,, 
SSEELLSSUUSS,, DDAANN LLAAIINN--LLAAIINN AADDAALLAAHH DDOOKKTTEERR ...
► KEADAAN MULAI BBEERROOBBAAHH SSEEJJAAKK BBEEDDAAHH MMAAYYAATT 
LLEEBBIIHH UUMMUUMM DDIIKKEERRJJAAKKAANN.. BBEERRKKEEMMBB...
►TTAAHHUUNN 11551133 EEUUCCHHAARRIIUUSS RRUUSSLLIIEENN 
MMEENNEERRBBIITTKKAANN BBUUKKUU PPEELLAAJJAARRAANN PPEENNOOLLOONNG...
►11889955 BBEELLIIAAUU MMEEMMBBUUAATT RRUUMMAAHH UUNNTTUUKK 
PPEERRAAWWAATTAANN WWAANNIITTAA TTEERRLLAANNTTAARR DDAANN 
MM...
KKEEMMAATTIIAANN MMAATTEERRNNAALL 
► DDIIPPAAKKAAII UUNNTTUUKK MMEENNIILLAAII PPEELLAAYYAANN KKEEBBIIDDAANNAANN.. 
► KKEEM...
AANNAATTOOMMII AALLAATT 
KKAANNDDUUNNGGAANN 
11.. AALLAATT GGEENNEETTAALLIIAA EEKKSSTTEERRNNAALL 
22.. AALLAATT GGEENNEETT...
GGEENNAATTAALLIIAA 
EEKKSSTTEERRNNAALL 
► MMOONNSS VVEENNEERRIISS :: MMEENNOONNJJOOLL DDIIAATTAASS SSIINNFFIISSIISS:: AADD...
ALAT GGEENNEETTAALLIIAA IINNTTEERRNNAALL 
11..VVAAGGIINNAA((LLIIAANNGG KKEEMMAALLUUAANN)) 
--PPEENNGGHHUUBBUUNNGG AANNTTAA...
GGEETTAAHH BBEENNIINNGG 22//33 BBAAGGIIAANN 
AATTAASS VVAAGGIINNAA AAKKAANN DDIILLAALLUUII 
KKEELLEENNJJAARR GGEETTAAHH BB...
UUTTEERRUUSS 
► BBEERRBBEENNTTUUKK BBUUAAHH AALLPPOOKKAATT AAGGAAKK GGEEPPEENNGG 
KKEEAARRAAHH MMUUKKAA BBEELLAAKKAANNGG S...
UUTTEERRUUSS DDIISSOOKKOONNGG 
LLIIGGAAMMEENNTTUUMM 
►LLIIGGAAMMEENNTTUUMM KKAARRDDIINNAALLEE SSIINNIISSTTRRUUMM EETT 
DDE...
UUTTEERRUUSS MMEENNDDAAPPAATT DDAARRAAHH 
DDAARRII:: AARRTTEERRIIAA UUTTEERRIINNAA 
SSIINNIISSTTRRAA EETT DDEEKKSSTTRRAA Y...
TTUUBBAA FFAALLLLOOPPIIII 
11.. PPAARRSS IINNTTEERRSSTTIISSIIAALLIISS BBAAGGIIAANN YYAANNGG 
TTEERRDDAAPPAATT DDIIDDIINNDD...
OOVVAARRIIUUMM 
AADDAA 22 KKIIRRII KKAANNAANN LLEEBBIIHH 
KKUURRAANNGG SSEEBBEESSAARR IIBBUU JJAARRII 
TTAANNGGAANN PPAANN...
FFIISSIIOOLLOOGGII HHAAIIDD 
11.. CCIIRRII KKHHAASS KKEEDDEEWWAASSAAAANN WWAANNIITTAA 
22.. PPEERRUUBBAAHHAANN SSIIKKLLIIK...
DIDALAM HHIIPPOOTTAALLAAMMUUSS 
TTEERRDDAAPPAATT RREELLEEAASSIINNGG HHOORRMMOONN 
11.. FFSSHH--RRHH MMEERRAANNGGSSAANNGG H...
SSEETTIIAAPP SSIIKKLLUUSS HHAAIIDD FFSSHH DDAARRII HHIIPPOOFFIISSIISS► 
BBEERRKKEEMMBBAANNGG FFOOLLIIKKEELL PPRRIIMMEERR D...
1 kebidanan
1 kebidanan
1 kebidanan
1 kebidanan
1 kebidanan
1 kebidanan
1 kebidanan
1 kebidanan
1 kebidanan
1 kebidanan
1 kebidanan
1 kebidanan
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

1 kebidanan

187 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

1 kebidanan

 1. 1. AASSSSAALLAAMMUU’’AALLAAIIKKUUMM WWRR-- WWBB
 2. 2. IILLMMUU KKEEBBIIDDAANNAANN OOLL EE HH DDrr.. HH.. ZZAAIINNAALL BBAAKKRRII..TTAA..SSppOOGG ((KK)) FFAAKKUULLTTAASS KKEEDDOOKKTTEERRAANN UUNNSSYYIIAAHH BBAANNDDAA AACCEEHH
 3. 3. IILLMMUU KKEEBBIIDDAANNAANN AATTAAUU OOBBSSTTEETTRRII IIAALLAAHH IILLMMUU KKEEDDOOKKTTEERRAANN YYAANNGG KKHHUUSSUUSS MMEEMMPPEELLAAJJAARRII SSEEGGAALLAA HHAALL YYAANNGG BBEERRSSAANNGGKKUUTTAANN DDEENNGGAANN LLAAHHIIRRNNYYAA BBAAYYII MMEELLIIPPUUTTII KKEEHHAAMMIILLAANN,, PPEERRSSAALLIINNAANN,, NNIIFFAASS,, DDAANN BBAAYYII BBAARRUU LLAAHHIIRR
 4. 4. WWHHOO:: TTUUJJUUAANN DDAARRII PPEELLAAYYAANNAANN KKEEBBIIDDAANNAANN IIAALLAAHH MMEENNJJAAMMIINN AAGGAARR WWAANNIITTAA HHAAMMIILL,, WWAANNIITTAA MMEENNYYUUSSUUII,,DDAAPPAATT MMEEMMEELLIIHHAARRAA KKEESSEEHHAATTAANNNNYYAA AAGGAARR WWAANNIITTAA HHAAMMIILL DDAAPPAATT MMEELLAAHHIIRRKKAANN BBAAYYII SSEEHHAATT TTAANNPPAA GGAANNGGGGUUAANN DDAANN DDAAPPAATT MMEERRAAWWAATT BBAAYYII DDEENNGGAANN BBAAIIKK
 5. 5. PELAYANAN KKEEBBIIDDAANNAANN DDAALLAAMM AARRTTII YYAANNGG TTEERRBBAATTAASS 11.. PPEENNGGAAWWAASSAANN,, PPEENNAANNGGAANNAANN WWAANNIITTAA MMAASSAA HHAAMMIILL,, DDAANN WWAAKKTTUU PPEERRSSAALLIINNAANN 22.. PPEERRAAWWAATTAANN SSEESSUUDDAAHH PPEERRSSAALLIINNAANN 33.. PPEERRAAWWAATTAANN BBAAYYII BBAARRUU LLAAHHIIRR 44.. PPEEMMEELLIIHHAARRAAAANN LLAAKKTTAASSII
 6. 6. DDAALLAAMM AARRTTII YYAANNGG LLUUAASS DDIIMMUULLAAII PPEENNIINNGGKKAATTAANN KKEESSEEHHAATTAANN SSEEJJAAKK RREEMMAAJJAA BBAAGGII CCAALLOONN AAYYAAHH DDAANN IIBBUU TTEERRMMAASSUUKK BBIIMMBBIINNGGAANN DDAANN PPEENNGGEERRTTIIAANN TTEENNTTAANNGG KKEESSEEHHAATTAANN RREEPPRROODDUUKKSSII
 7. 7. SSEEJJAARRAAHH KKEEBBIIDDAANNAANN ZZAAMMAANN DDAAHHUULLUU KKEEKKUUAATTAANN GGAAIIBB MMAASSIIHH BBEERRPPEERRAANN.. DDEENNGGAANN BBEERRKKEEMMBBAANNGGNNYYAA DDUUNNIIAA KKEESSEEHHAATTAANN SSEEHHIINNGGGGAA DDIIKKEENNAALL DDAALLAAMM MMAASSYYAARRAAKKAATT AADDAANNYYAA DDOOKKTTEERR YYAANNGG DDIIYYAAKKIINNII,, MMEERREEKKAA CCAAKKAAPP DDAALLAAMM MMEENNYYEEMMBBUUHHKKAANN OORRAANNGG SSAAKKIITT.. SSEEHHIINNGGGGAA TTEERRKKEELLOOMMPPOOKKLLAAHH DDOOKKTTEERR YYAANNGG BBIISSAA MMEEMMBBAANNTTUU OORRAANNGG SSAAKKIITT DDAANN AADDAA GGOOLLOONNGGAANN MMAASSYYAARRAAKKAATT YYAANNGG BBIISSAA MMEELLAAYYAANNII MMAASSYYAARRAAKKAATT DDAALLAAMM HHUUBBUUNNGGAANN KKEERROOHHAANNIIAANN.. DDAALLAAMM SSEEJJAARRAAHH MMAANNUUSSIIAA TTEERRDDAAPPAATT PPEERRKKEEMMBBAANNGGAANN PPEERRAADDAABBAANN DDIIAANNTTAARRAANNYYAA YYUUNNAANNII,, RROOMMAAWWII,, IINNDDIIAA DDAANN TTIIOONNGGKKOOKK PPRRAAKKTTEEKK KKEEDDOOKKTTEERRAANN LLEEBBIIHH AAWWAALL DDIIMMUULLAAII..
 8. 8. ► HHIIPPPPOOCCRRAATTEESS HHIIDDUUPP TTAAHHUUNN 446600--337777 SSEEBBEELLUUMM MMAASSEEHHII DDIIAANNGGGGAAPP BBAAPPAAKK IILLMMUU KKEEDDOOKKTTEERRAANN.. ► ZZAAMMAANN DDAAHHUULLUU DDOOKKTTEERR PPRRIIAA MMEENNJJAALLAANNKKAANN PPRRAAKKTTEEKK KKEEDDOOKKTTEERRAANN TTEERRHHAADDAAPP BBEERRAAGGAAMM PPEENNYYAAKKIITT.. ► PPEERRTTOOLLOONNGGAANN PPAADDAA WWAANNIITTAA HHAAMMIILL,, PPEERRSSAALLIINNAANN HHAAMMPPIIRR SSEELLUURRUUHHNNYYAA OOLLEEHH WWAANNIITTAA,, KKEECCUUAALLII HHAALL-- HHAALL TTEERRTTEENNTTUU.. ► WWAANNIITTAA YYAANNGG MMEEMMBBEERRII PPEERRTTOOLLOONNGGAANN KKEEHHAAMMIILLAANN PPEERRSSAALLIINNAANN KKEECCUUAALLII ZZAAMMAANN YYUUNNAANNII DDAANN RRUUMMAAWWII TTIIDDAAKK MMEEMMPPUUNNYYAAII PPEENNGGEETTAAHHUUAANN BBAANNYYAAKK TTEENNTTAANNGG KKEEBBIIDDAANNAANN DDAANN MMEERREEKKAA DDAAPPAATT PPEENNGGAALLAAMMAANN DDAARRII TTUURRUUNN MMEENNUURRUUNN SSEEHHIINNGGGGAA DDIISSAAMMAAKKAANN DDEENNGGAANN DDUUKKUUNN
 9. 9. ► HIPPOCRATES, SORANUS, RRUUFFUUSS,, GGEELLEENNUUSS,, SSEELLSSUUSS,, DDAANN LLAAIINN--LLAAIINN AADDAALLAAHH DDOOKKTTEERR PPRRIIAA YYAANNGG MMEEMMPPUUNNYYAAII PPEERRHHAATTIIAANN TTEERRHHAADDAAPP KKEEHHAAMMIILLAANN DDAANN PPEERRSSAALLIINNAANN.. ► UUTTEERRUUSS DDIIKKEETTAAHHUUII SSEEBBAAGGAAII TTEEMMPPAATT PPEERRTTUUMMBBUUHHAANN JJAANNIINN.. ► KKEEHHAAMMIILLAANN TTEERRJJAADDII KKAARREENNAA PPEENNYYAATTUUAANN AAIIRR MMAANNII WWAANNIITTAA DDAANN AAIIRR MMAANNII PPRRIIAA.. AAIIRR MMAANNII PPRRIIAA DDAARRII TTEESSTTIISS.. ZZAAMMAANN IITTUU OOVVAARRIIUUMM BBEELLUUMM DDIIKKEENNAALL,, AAIIRR MMAANNII WWAANNIITTAA DDIIDDUUGGAA DDAARRII BBEEBBEERRAAPPAA TTEEMMPPAATT PPAADDAA TTUUBBUUHH DDIISSAALLUURRKKAANN KKEEDDAALLAAMM UUTTEERRUUSS.. ► PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN VVAAGGIINNAALL SSAAAATT IITTUU BBEELLUUMM DDIILLAAKKUUKKAANN.. ► VVEERRSSII PPAADDAA KKAAKKII PPAADDAA LLEETTAAKK LLIINNTTAANNGG SSUUDDAAHH DDIIJJAALLAANNKKAANN PPAADDAA JJAANNIINN MMAATTII LLAALLUU JJAANNIINN HHIIDDUUPP.. ► SSEECCSSIIOO PPAADDAA IIBBUU YYAANNGG SSUUDDAAHH MMEENNIINNGGGGAALL
 10. 10. ► KEADAAN MULAI BBEERROOBBAAHH SSEEJJAAKK BBEEDDAAHH MMAAYYAATT LLEEBBIIHH UUMMUUMM DDIIKKEERRJJAAKKAANN.. BBEERRKKEEMMBBAANNGG IILLMMUU AANNAATTOOMMII MMAANNUUSSIIAA LLAALLUU BBEERRKKEEMMBBAANNGG IILLMMUU FFIISSIIOOLLOOGGII.. BBEEDDAAHH MMAAYYAATT DDAAPPAATT MMEENNGGEETTAAHHUUII BBEEBBEERRAAPPAA KKEELLAAIINNAANN PPAATTOOLLOOGGIICC BBEEBBEERRAAPPAA PPEENNYYAAKKIITT.. LLAALLUU BBEERRKKEEMMBBAANNGG IILLMMUU BBEEDDAAHH.. ► AABBAADD--1166 DDOOKKTTEERR BBEEDDAAHH PPEERRAANNCCIISS PPIIMMPPIINNAANN AAMMBBRROOIISSEE PPAARREE BBAANNYYAAKK MMEELLAAKKUUKKAANN PPEEMMBBEEDDAAHHAANN KKAASSUUSS--KKAASSUUSS KKEEBBIIDDAANNAANN YYAANNGG SSUULLIITT.. LLAALLUU BBEERRKKEEMMBBAANNGG MMEENNJJAADDII CCAABBAANNGG IILLMMUU BBEEDDAAHH,, SSEELLAANNJJUUTTNNYYAA BBEERRKKEEMMBBAANNGG TTEENNTTAANNGG PPEENNGGEETTAAHHUUAANN PPAANNGGGGUULL,, AANNAATTOOMMII FFIISSIIOOLLOOGGII DDAANN PPAATTOOLLOOGGII IILLMMUU PPEERRSSAALLIINNAANN.. LLAALLUU IILLMMUU KKEEBBIIDDAANNAANN MMEENNCCAAPPAAII KKEEDDUUDDUUKKAANN SSEEBBAAGGAAII IILLMMUU TTEERRSSEENNDDIIRRII DDAALLAAMM IILLMMUU KKEEDDOOKKTTEERRAANN DDAANN BBEERRKKEEMMBBAANNGGLLAAHH TTEEOORRII DDAANN PPRRAAKKTTEEKK IILLMMUU KKEEBBIIDDAANNAANN PPAADDAA SSAAAATT IITTUU..
 11. 11. ►TTAAHHUUNN 11551133 EEUUCCHHAARRIIUUSS RRUUSSLLIIEENN MMEENNEERRBBIITTKKAANN BBUUKKUU PPEELLAAJJAARRAANN PPEENNOOLLOONNGG BBEERRSSAALLIINN DDEENNGGAANN JJUUDDUULL ““DDEERR SSCCHHAANNGGEENN FFRRAAUUEENN AANNDD HHEEBBAAMMMMEENN RROOSSEENNGGAARRTTEENN”” ►11559988 SSEEKKOOLLAAHH BBIIDDAANN PPEERRTTAAMMAA DDII MMUUNNCCHHEENNEERR GGEEBBAARRAANNSSTTAALLTT.. SSEEKKOOLLAAHH BBIIDDAANN YYAANNGG TTEERRKKEENNAALL PPAADDAA SSAAAATT IITTUU DDII HHOOTTEELL DDIIEEUU DDIIPPAARRIISS ►11883377 TTHHOOMMAASS BBUULLLL MMEENNUULLIISS BBUUKKUU PPEENNAANNGGAANN WWAANNIITTAA HHAAMMIILL.. ►11887788 PPIINNAARRDD MMEENNUULLIISS TTEENNTTAANNGG KKEELLAAIINNAANN LLEETTAAKK JJAANNIINN DDAALLAAMM RRAAHHIIMM DDAANN MMEENNGGAANNJJUURRKKAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN AANNTTEENNAATTAALL..
 12. 12. ►11889955 BBEELLIIAAUU MMEEMMBBUUAATT RRUUMMAAHH UUNNTTUUKK PPEERRAAWWAATTAANN WWAANNIITTAA TTEERRLLAANNTTAARR DDAANN MMEENNJJUUMMPPAAII PPEERRSSAALLIINNAANN TTEERRLLAANNTTAARR DDEENNGGAANN BBAAYYII BBEESSAARR.. ►11889999 DDII IINNGGGGRRIISS MMUULLAAII AADDAA PPEERRAAWWAATTAANN WWAANNIITTAA HHAAMMIILL TTHHEE RROOYYAALL MMAATTEERRNNIITTYY HHOOSSPPIITTAALL,,YYAANNGG BBEERRJJAASSAA DDrr..BBAALLLLEENNTTYYNNEE ►11991111 DDII BBOOSSTTOONN AAMMEERRIIKKAA SSEERRIIKKAATT CCLLIINNIICC AANNTTEENNAATTAALL BBOOSSTTOONN LLYYIINNGG IINN HHOOSSPPIITTAALL..
 13. 13. KKEEMMAATTIIAANN MMAATTEERRNNAALL ► DDIIPPAAKKAAII UUNNTTUUKK MMEENNIILLAAII PPEELLAAYYAANN KKEEBBIIDDAANNAANN.. ► KKEEMMAATTIIAANN MMAATTEERRNNAALL AADDAALLAAHH KKEEMMAATTIIAANN SSEEWWAAKKTTUU HHAAMMIILL AATTAAUU 4422 HHAARRII BBEERRAAKKHHIIRRNNYYAA KKEEHHAAMMIILLAANN SSEEBBAABB AAPPAAPPUUNN TTEERRLLEEPPAASS DDAARRII TTUUAA KKEEHHAAMMIILLAANN TTIINNDDAAKKAANN YYAANNGG DDIILLAAKKUUKKAANN UUNNTTUUKK MMEENNGGAAKKHHIIRRII KKEEHHAAMMIILLAANN.. PPEENNYYEEBBAABB KKEEMMAATTIIAANN 11.. IINNFFEEKKSSII 22.. PPEERRDDAARRAAHHAANN 33.. GGEESSTTOOSSIISS 44.. PPEELLUUKKAAAANN JJAALLAANN LLAAHHIIRR
 14. 14. AANNAATTOOMMII AALLAATT KKAANNDDUUNNGGAANN 11.. AALLAATT GGEENNEETTAALLIIAA EEKKSSTTEERRNNAALL 22.. AALLAATT GGEENNEETTAALLIIAA IINNTTEERRNNAALL
 15. 15. GGEENNAATTAALLIIAA EEKKSSTTEERRNNAALL ► MMOONNSS VVEENNEERRIISS :: MMEENNOONNJJOOLL DDIIAATTAASS SSIINNFFIISSIISS:: AADDAA RRAAMMBBUUTT KKEEMMAALLUUAANN ► LLAABBIIAA MMAAYYOORRAA :: BBIIBBIIRR BBEESSAARR ► LLAABBIIAA MMIINNOORRAA :: BBIIBBIIRR KKEECCIILL ► KKLLIITTOORRIISS :: SSEEBBEESSAARR KKAACCAANNGG HHIIJJAAUU TTEERRTTUUTTUUPP OOLLEEHH PPRREEPPUUTTIIUUMM KKLLIITTOORRIIDDIISS ► VVUULLVVAA ::BBEERRBBEENNTTUUKK LLOONNJJOONNGG DDEENNGGAANN UUKKUURRAANN PPAANNJJAANNGG DDAARRII MMUUKKAA KKEEBBEELLAAKKAANNGG 11--1111//22 KKLLIITTOORRIISS DDIITTEEMMUUKKAANN OORRIIFFIISSUUMM UURREETTRRAA EEKKSSTTEERRNNUUMM ► BBUULLBBUUSS VVEESSTTIIBBUULLII SSIINNIISSTTRRAA EETT DDEEKKSSTTRRAA IINNTTRROOIITTUUSS VVAAGGIINNAA BBEENNTTUUKK UUKKUURRAANN YYAANNGG BBEERRBBEEDDAA DDIITTUUTTUUPPII SSEELLAAPPUUTT DDAARRAA DDAANN HHIIMMEENN PPEERRIINNEEUUMM AANNTTAARRAA VVUULLVVAA DDAANN AANNUUSS RRAATTAA--RRAATTAA 44CCMM
 16. 16. ALAT GGEENNEETTAALLIIAA IINNTTEERRNNAALL 11..VVAAGGIINNAA((LLIIAANNGG KKEEMMAALLUUAANN)) --PPEENNGGHHUUBBUUNNGG AANNTTAARRAA IINNTTRROOIITTUUSS DDAANN UUTTEERRUUSS.. --SSEEBBEELLAAHH DDAALLAAMM BBEERRLLIIPPAATT DDIISSEEBBUUTT RRUUGGAAEE VVAAGGIINNAA MMEENNDDAAPPAATT PPEENNDDAARRAAHHAANN:: 11.. AARRTTEERRIIAA UUTTEERRIINNAA MMEEMMBBEERRII DDAARRAAHH KKEE 11//33 BBAAGGIIAANN AATTAASS 22.. AARRTTEERRIIAA VVEESSIIKKAALLIISS IINNFFEERRIIOORR MMEEMMBBEERRII DDAARRAAHH VVAAGGIINNAA 11//33 TTEEGGAAHH 33.. AARRTTEERRIIAA HHEEMMOORROOIIDDAALLIISS MMEEDDIIAANNAA DDAANN PPUUDDEENNDDUUSS IINNTTEERRNNAA MMEEMMBBEERRIIKKAANN DDAARRAAHH 11//33 BBAAWWAAHH DDAARRAAHH KKEEMMBBAALLII MMEELLAAUUII PPLLEEKKSSUUSS VVEENNAA YYAANNGG AADDAA PPAAMMPPIINNIIFFOORRMMIISS KKEE VVEENNAA HHIIPPOOGGAASSTTRRIIKKAA DDAANN VVEENNAA IILLIIAAKKAA
 17. 17. GGEETTAAHH BBEENNIINNGG 22//33 BBAAGGIIAANN AATTAASS VVAAGGIINNAA AAKKAANN DDIILLAALLUUII KKEELLEENNJJAARR GGEETTAAHH BBEENNIINNGG DDIIDDAAEERRAAHH VVAASSAA IILLIIAAKKAA..SSEEDDAANNGGKKAANN GGEETTAAHH BBEENNIINNGG 11//33 BBAAGGIIAANN BBAAWWAAHH DDII RREEGGIIOO IINNGGUUNNAALLIISS
 18. 18. UUTTEERRUUSS ► BBEERRBBEENNTTUUKK BBUUAAHH AALLPPOOKKAATT AAGGAAKK GGEEPPEENNGG KKEEAARRAAHH MMUUKKAA BBEELLAAKKAANNGG SSEEBBEESSAARR TTEELLUURR AAYYAAMM DDAANN AADDAA RROONNGGGGAA ► TTEERRDDIIRRII OOTTOOTT PPOOLLOOSS PPAANNJJAANNGG 77--77 ½CCMM LLEEBBAARR 55,,2255CCMM,,TTEEBBAALL 22,,55CCMM TTEEBBAALL DDIINNDDIINNGG 11,,2255CCMM ► LLEETTAAKK FFIISSIIOOLLIIGGIISS AANNTTEEVVEERRSSIIOOFFLLEEKKSSIIOO ► TTEERRDDIIRRII DDAARRII FFUUNNDDUUSS,, KKOORRPPUUSS DDAANN SSEERRVVIIKKSS ► SSEECCAARRAA HHIISSTTOOLLOOGGIISS AADDAA 11.. IINNDDOOMMEETTRRIIUUMM 22.. OOTTOOTT--OOTTOOTT PPOOLLOOSS 33.. SSEERROOSSAA
 19. 19. UUTTEERRUUSS DDIISSOOKKOONNGG LLIIGGAAMMEENNTTUUMM ►LLIIGGAAMMEENNTTUUMM KKAARRDDIINNAALLEE SSIINNIISSTTRRUUMM EETT DDEEKKSSTTRRUUMM ((MMAACCKKEENNDDRROODDTT)) MMEENNCCEEGGAAHH UUTTEERRUUSS TTIIDDAAKK TTUURRUUNN ►LLIIGGAAMMEENNTTUUMM SSAAKKRROO UUTTEERRIINNUUMM SSIINNIISSTTRRUUMM EETT DDEEKKSSTTRRUUMM MMEENNAAHHAANN UUTTEERRUUSS TTIIDDAAKK BBAANNYYAAKK BBEERRGGEERRAAKK ►LLIIGGAAMMEENNTTUUMM RROOTTUUNNDDUUMM SSIINNIISSTTRRUUMM EETT DDEEKKSSTTRRUUMM MMEENNAAHHAANN UUTTEERRUUSS DDAALLAAMM AANNTTEEFFLLAAKKSSII ►LLIIGGAAMMEENNTTUUMM LLAATTUUMM SSIINNIISSTTRRUUMM EETT DDEEKKSSTTRRUUMM MMEELLIIPPUUTTII TTUUBBAA ►LLIIGGAAMMEENNTTUUMM IINNFFUUNNDDIIBBUULLOO PPEELLVVIIKKUUMM MMEENNAAHHAANN TTUUBBAA FFAALLLLOOPPPPIIII
 20. 20. UUTTEERRUUSS MMEENNDDAAPPAATT DDAARRAAHH DDAARRII:: AARRTTEERRIIAA UUTTEERRIINNAA SSIINNIISSTTRRAA EETT DDEEKKSSTTRRAA YYAANNGG TTEERRDDIIRRII RRAAMMUUSS AASSEENNDDEENNSS DDAANN RRAAMMUUSS DDEESSEENNDDEENNSS..
 21. 21. TTUUBBAA FFAALLLLOOPPIIII 11.. PPAARRSS IINNTTEERRSSTTIISSIIAALLIISS BBAAGGIIAANN YYAANNGG TTEERRDDAAPPAATT DDIIDDIINNDDIINNGG UUTTEERRUUSS 22.. PPAARRSS IISSMMIIKKAA MMEERRUUPPAAKKAANN BBAAGGIIAANN MMEEDDIIAALL TTUUBBAA YYAANNGG SSEEMMPPIITT SSEELLUURRUUHHNNYYAA 33.. PPAARRSS AAMMPPUULLLLAARRIISS BBAAGGIIAANN YYAANNGG TTEERRBBEENNTTUUKK SSEEBBAAGGAAII SSAALLUURRAANN AAGGAAKK LLEEBBAARR,, TTEEMMPPAATT KKOONNSSEEPPSSII TTEERRJJAADDII 44.. IINNFFUUNNDDIIBBUULLUUMM,, BBAAGGIIAANN UUJJUUNNGG TTUUBBAA YYAANNGG TTEERRBBUUKKAA KKEEAARRAAHH AABBDDOOMMEENN DDAANN MMEEMMPPUUNNYYAAII FFIIMMBBRRIIAA
 22. 22. OOVVAARRIIUUMM AADDAA 22 KKIIRRII KKAANNAANN LLEEBBIIHH KKUURRAANNGG SSEEBBEESSAARR IIBBUU JJAARRII TTAANNGGAANN PPAANNJJAANNGG 44 CCMM LLEEBBAARR 11,,55CCMM SSTTRRUUKKTTUURR:: 11.. KKOORRTTEEKKSS TTEERRDDIIRRII DDAARRII SSTTRROOMMAA DDAANN FFOOLLLLIIKKEELL PPRREEMMOORRDDIIAALL YYAANNGG AAKKAANN BBEERRKKEEMMBBAANNGG MMEENNJJAADDII FFOOLLLLIIKKEELL DDEE GGRRAAFFFF 22.. MMEEDDUULLAA IISSIINNYYAA PPEEMMBBUULLUUHH DDAARRAAHH,, SSAARRAAFF DDAANN OOTTOOTT PPOOLLOOSS
 23. 23. FFIISSIIOOLLOOGGII HHAAIIDD 11.. CCIIRRII KKHHAASS KKEEDDEEWWAASSAAAANN WWAANNIITTAA 22.. PPEERRUUBBAAHHAANN SSIIKKLLIIKK PPAADDAA AALLAATT KKAANNDDUUNNGGAANN SSEEBBAAGGAAII PPEERRSSIIAAPPAANN KKEEHHAAMMIILLAANN 33.. PPRROOSSEESS KKOOMMPPLLEEKKSS DDAANN HHAARRMMOONNIISS MMEELLIIPPUUTTII SSEERREEBBRRUUMM,, HHIIPPOOTTAALLAAMMUUSS,, HHIIPPOOFFIISSIISS,, AALLAATT--AALLAATT GGEENNEETTAALL,, KKOOTTEEKKSS AADDRREENNAALL,, GGLLAANNDDUULLAA TTIIRREEOODDIIEEAA,, DDAANN KKEELLEENNJJAARR-- KKEELLAANNJJAARR LLAAIINN BBUUTTUUHH PPEENNEELLIITTIIAANN LLEEBBIIHH LLAANNJJUUTT 44.. PPAADDAA TTIIAAPP SSIIKKLLUUSS HHAAIIDD DDIIKKEENNAALL 33 MMAASSAA UUTTAAMMAA aa)) MMAASSAA HHAAIIDD SSEELLAAMMAA 22--88 HHAARRII,, IINNDDOOMMEETTRRIIUUMM TTEERRLLEEPPAASS,,HHOORRMMOONN OOVVAARRIIUUMM PPAALLIINNGG MMIINNIIMMUUMM DDIIHHAASSIILLKKAANN bb)) MMAASSAA PPRROOLLIIFFEERRAASSII SSAAMMPPAAII HHAARRII KKEE –– 1144 PPAADDAA WWAAKKTTUU IITTUU EENNDDOOMMEENNTTRRIIUUMM TTUUMMBBUUHH KKEEMMBBAALLII ((EENNDDOOMMEENNTTRRIIUUMM MMEENNGGAADDAAKKAANN PPRROOLLIIFFEERRAASSII))AANNTTAARRAA HHAARRII KKEE 1122 DDAANN KKEE 1144 DDAAPPAATT TTEERRJJAADDII OOVVUULLAASSII cc)) SSEESSUUDDAAHHNNYYAA MMAASSAA SSEEKKRREESSII,, KKOORRPPUUSS LLUUTTEEUURRNN MMEENNGGEELLUUAARRKKAANN PPRROOGGEESSTTRREEOONN,, PPEENNGGAARRUUHH PPRROOGGEESSTTRREEOONN EENNDDOOMMEETTRRIIUUMM TTUUMMBBUUHH BBEERRLLEEKKUUKK-- LLEEKKUUKK MMUULLAAII BBEERRSSEEKKRREESSII MMEENNGGEELLUUAARRKKAANN GGEETTAAHH
 24. 24. DIDALAM HHIIPPOOTTAALLAAMMUUSS TTEERRDDAAPPAATT RREELLEEAASSIINNGG HHOORRMMOONN 11.. FFSSHH--RRHH MMEERRAANNGGSSAANNGG HHIIPPOOFFIISSIISS MMEENNGGEELLUUAARRKKAANN FFSSHH 22.. LLHH--RRHH MMEERRAANNGGSSAANNGG HHIIPPOOFFIISSIISS MMEENNGGEELLUUAARRKKAANN LLHH 33.. PPIIHH MMEENNGGHHAAMMBBAATT HHIIPPOOFFIISSIISS MMEENNGGEELLUUAARRKKAANN PPRROOLLAAKKTTIINN 44.. RRHH UUNNTTUUKK SSOOMMAATTOOTTRROOPPIINN TTSSHH DDAANN AACCTTHH
 25. 25. SSEETTIIAAPP SSIIKKLLUUSS HHAAIIDD FFSSHH DDAARRII HHIIPPOOFFIISSIISS► BBEERRKKEEMMBBAANNGG FFOOLLIIKKEELL PPRRIIMMEERR DDAALLAAMM OOVVAARRIIUUMM BBIISSAA SSAATTUU BBIISSAA LLEEBBIIHH► MMEENNJJAADDII FFOOLLIIKKEELL DDEE GGRRAAAAFF YYAANNGG MMEENNGGHHAASSIILLKKAANN EESSTTRROOGGEENN.. EESSTTRROOGGEENN MMEENNEEKKAANN FFSSHH SSEEHHIINNGGGGAA AANNTTEERRIIOORR HHIIPPOOFFIISSIISS MMEENNGGEELLUUAARRKKAANN LLHH.. DDIIBBAAWWAAHH PPEENNGGAARRUUHH LLHH FFOOLLIIKKEELL DDEE GGRRAAFFFF MMEENNJJAADDII LLEEBBIIHH MMAATTAANNGG,, MMEENNDDEEKKAATTII PPEERRMMUUKKAAAANN OOVVAARRIIUUMM DDAANN TTEERRJJAADDII OOVVUULLAASSII.. SSEETTEELLAAHH OOVVUULLAASSII TTEERRBBEENNTTUUKK KKOORRPPUUSS RRUUBBRRUUMM YYAANNGG AAKKAANN MMEENNJJAADDII KKOORRPPUUSS LLUUTTEEUUMM MMEENNGGHHAASSIILLKKAANN PPRROOGGEESSEERROONN YYAANNGG AAKKAANN MMEERROOBBAAHH EENNDDOOMMEETTRRIIUUMM BBEERRPPRROOLLIIFFEERRAASSII MMEENNJJAADDII OOVVAARRIIUUMM SSEEKKRREESSII.. BBIILLAA TTIIDDAAKK AADDAA PPEEMMBBUUAAHHAANN KKOORRPPUUSS LLEETTIIUUMM BBEERRDDEEGGEENNEERRAASSII AAKKIIBBAATTNNYYAA EESSTTRROOGGEENN DDAANN PPRROOGGEESSEERROONN MMEENNUURRUUNN MMAAKKAA TTEERRJJAADDIILLAAHH PPRROOSSEESS HHAAIIDD

×