Anzeige

Tai bai len 7.pptx

25. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Tai bai len 7.pptx(20)

Anzeige

Último(20)

Tai bai len 7.pptx

  1. 4. Sự tăng trưởng của vi sinh vật
  2. 1.Chu kỳ tế bào vi khuẩn - Sự tăng trưởng là sự gia tăng các thành phần tế bào và kết quả là tăng kích cỡ tế bào, số lượng tế bào hoặc cả hai. - Hầu hết prokaryote sinh sản bằng cơ chế phân đôi. Trong sự phân đôi tế bào, tế bào được kéo dài, chromosome được tái bản và sau đó di chuyển về hai cực của tế bào để hình thành một vách ngăn để chia thành hai tế bào con.
  3. 2. Đường cong tăng trưởng - Khi vi sinh vật tăng trưởng theo mẻ, sự tăng trưởng của vi khuẩn gồm có 4 phase: tiềm phục, tăng trưởng, ổn định và tử vong. 3. Xác định sự tăng trưởng của vi sinh vật - Quần thể vi sinh vật có thể được xác định trực tiếp bằng cách đếm tế bào vi khuẩn bằng buồng đếm hồng cầu dưới kính hiển vi quang học hoặc kính hiển vi huỳnh quang. Sự thay đổi quần thể cũng có thể được xác định thông qua sinh khối tế bào bằng cách đo trọng lượng khô, độ đục, và các thành phần trong tế bào. 4. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự tăng trưởng - Nước và chất tan; Ph; Nhiệt độ; Oxy
  4. CÂU HỎI ÔN TẬP Câu 1: Chu kỳ tế bào diễn ra như thế nào Câu 2: Đường cong tăng trưởng bao gồm mấy giai đoạn? Mô tả các giai đoạn Câu 3: Các phương pháp xác định sự tăng trưởng của vi sinh vật Câu 4: Nêu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự tăng trưởng của vi sinh vật
Anzeige