3rd Transnational Meeting in Latvia

Η αναφορά της 3ης Διεθνικής Συνάντησης καθηγητών στη Λετονία, 7-10 Μαΐου 2019

3η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΤΟΝΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ 07–10 Μαΐου 2019
ΤΟΠΟΣ Jana Eglisa Preilu Valsts gimnazija, Preili, Λετονία
ΣΤΟΧΟΙ Οι βασικοίστόχοιτης τρίτηςδιεθνικήςσυνάντησηςκαθηγητών ήταν:
 να παρουσιάσουμε σε power-point τις δραστηριότητες που έγιναν στο κάθε
σχολείο στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κατά τα έτη 2017-2019,
 να μοιραστούμε καλές πρακτικές στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας με ψηφιακά
μέσα, «Digital Update on Teaching the Latvian Literature and Creativity at the
Gymnasium”,
 να μοιραστούμε καλές πρακτικές στη διδασκαλία της Πληροφορικής και στη
Ρομποτική, “ Digital Update on Robotics and Creativity in 3D Printing”,
 να επισκεφτούμε το Καλλιτεχνικό Σχολείο του Preili «Art and Music School” και
να ενημερωθούμε για τον τρόπο που λειτουργεί και τις δράσεις του,
 να γίνει ενημερωτικό σεμινάριο σχετικά με τη χρήση του εργαλείου
κινητικότητας «mobility tool”, από τη συντονίστρια του προγράμματος, Anna
Verza,
 να επισκεφτούμεμέρημε ιστορικόκαιπολιτιστικόενδιαφέρον καινα
παρακολουθήσουμεπαραδοσιακούςχορούςκαιτραγούδια απότοβραβευμένοεθνικά
σχολικόσυγκρότημα.Στόχοςήταν να ενημερωθούμεγια την πολιτιστικήκληρονομιά και
τηνιστορία της ΛετονίαςκαιειδικότερατηςπεριοχήςLatgola,
 να γνωρίσουμετη Λετονικήκουλτούρα (συνήθειες,παράδοση,κουζίνα),
 να εργαστούμεπάνωσεζητήματα τουπρογράμματος:ανασκόπησηκαι αξιολόγησητης
πορείας, προετοιμασία τηςτελικήςέκθεσης,ζητήματασχετικά με τον προϋπολογισμό
καιτις τεχνικέςδιάχυσης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ AnnaVerza(συντονίστρια τουπρογράμματος)
καιη ομάδα της
fromJana EglisaPreiluValstsgimnazija,
Preili, Λετονία
Irene Enes
José Novais
Marta Raimundo
fromAgrupamentode escolasCarolina
Michaëlis,Porto, Πορτογαλία
Programme: Erasmus+
Field: KA2 - Strategic Partnerships for Schools
Only
ProjectTitle: The ARTICS
Projectno: 2017- 1- LV01- KA219- 035422_3
NinaRaappana
AilaRaappana
fromUtajärvenlukio,Utajärvi, Φινλανδία
Fran Alfonso
Ismael Ponce Gordillo
Mª AngelesPeñaRodas
fromIesIsidrode Arcenegui yCarmona,
Marchena, Ισπανία
AnnaStaropoli
AdolfoCasagrande
fromIstitutoStatale d'Istruzione Superiore
"BonaldoStringher",Udine, Ιταλία
Κωνσταντίνα Κατιρτζή
ΚαλλιόπηΚαρατάσου
from12th
Gymnasiumof Peristeri,Athens,
Ελλάδα
1η μέρα (Τρίτη, 07-05-2019), Άφιξη στη Ρήγα
Την Τρίτητο μεσημέριόλοι οι συμμετέχοντεςσυναντηθήκαμε στοκέντροτηςΡήγα καιξεναγηθήκαμε στηνπαλιά πόλη.
Είχαμε τηνευκαιρία να δούμε απόκοντά ιστορικά μνημεία,ναούςκαιεντυπωσιακάΑρ νουβόκτίρια,να
ενημερωθούμε για τηνιστορία τηςχώρας μέχρι την πρόσφατηανεξαρτητοποίησήτης.Μετά τογεύμα μεταβήκαμεστο
Daugavpils,τηδεύτερησεμέγεθοςπόλητης Λετονίας,όπουβρισκόταν τοξενοδοχείομας.
2η μέρα (Τετάρτη, 08-05-2019), Εργασία στο σχολείο, επίσκεψη στο Καλλιτεχνικό Σχολείο και το Δημαρχείο
 Η ομάδα μας επισκέφτηκετοσχολείουποδοχήςστο Preili.Έγινεκαλωσόρισμα απότηδιευθύντρια καιεπίσημη
υποδοχή που περιλάμβανεπαραδοσιακούςχορούςκαιτραγούδιααπόμαθητέςτουσχολείου.Το σχολείο
διαθέτειμουσικήμπάντα καιιδιαίτερηπαράδοσηστημουσικήπαιδεία καιτοχορό,με πολλές διακρίσειςσε
εθνικόεπίπεδο.Ακολούθησεξενάγησηστουςχώρουςτουσχολείου καισύντομηαναφορά στιςεξαιρετικές
επιδόσειςτων μαθητώνστις εθνικέςεξετάσεις καιτιςδιακρίσειςσεδιάφορουςδιαγωνισμούς(ρομποτική,
παραδοσιακοίχοροί).Επισκεφτήκαμετα εργαστήρια πληροφορικής, τιςαίθουσεςδιαφόρων μαθημάτων,το
γυμναστήριο,τουςκοιτώνες,τουςχώρουςαναψυχήςκαιχαλάρωσηςτων μαθητών,τοεστιατόριοκλπ.Μείναμε
εντυπωσιασμένοιαπότιςσύγχρονεςυποδομέςκαιτον ψηφιακόεξοπλισμόπουδιαθέτειτοσχολείο,στοιχεία
που μαρτυρούν πόσοη χώρα επενδύειστην εκπαίδευσητων νέων.
 Στη συνέχεια παρακολουθήσαμεστα πλαίσια «καλών πρακτικών στηΛογοτεχνία»,τουςτρόπουςπου
αξιοποιείταιηψηφιακήτεχνολογίαστηδιδασκαλία τηςΛογοτεχνίας,για να προωθήσειτηδημιουργικότητα και
τη φαντασία τωνμαθητών.
 Μετά τογεύμα επισκεφτήκαμετοΜουσικόκαιΚαλλιτεχνικόΣχολείο,ξεναγηθήκαμεστουςχώρουςτουκαι
στους διαδρόμους,οιοποίοικοσμούνταιαποκλειστικά απόέργα μαθητών πολλά απότα οποία είναι
βραβευμένα σεδιαγωνισμούς.
 Ακολούθησε συνάντησημετη Δήμαρχοτης πόλης,η οποία μας παρουσίασετην πολιτικήτουΔήμου σε θέματα
εκπαίδευσης,οικονομίαςκαιμετανάστευσης.
 Τέλος,επισκεφτήκαμε την «NesterCustomMotorand Metal Art Gallery», μετα ενδιαφέροντα εκθέματααπό
εξαρτήματαμηχανών.
Η μέρα έκλεισεμε δείπνοστο ξενοδοχείο.
3η μέρα (Πέμπτη, 09-05-2019): Εργασία στο σχολείο, επίσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης
 Η ημέρα ξεκίνησε με επίσκεψη στο «Preili Doll Kingdom», ένα μουσείο με χειροποίητες κούκλες από
πηλό, οι οποίες εκτίθενται σε ένα μαγευτικό σκηνικό που παραπέμπει στον κόσμο των παραμυθιών.
Στη συνέχεια έγινε η πρώτη συνάντηση εργασίας σε θέματα του προγράμματος:
 Παρουσιάσαμε τις δραστηριότητες που κάναμε στα σχολεία μας σε σχέση με το πρόγραμμα κατά τα
δύο χρόνια διάρκειας του προγράμματος και αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα.
 Ακολούθησετο Quizπου ετοίμασανκαθηγητέςτουσχολείουγια τον εορτασμότηςΗμέραςτηςΕυρώπης, στο
οποίο συμμετείχανμαθητέςπουταξίδεψαν στοΕυρωκοινοβούλιοστα πλαίσια τουπρογράμματος Euroscola.
 Μετά τογεύμα στο εστιατόριοτουσχολείουπαρακολουθήσαμεστα πλαίσια «καλών πρακτικών στη
ρομποτική»,τηνεπίδειξητηςδημιουργικήςδουλειάςπουγίνεταιστοκλαμπρομποτικήςτου σχολείου.Οι
μαθητέςμας παρουσίασαντα ρομπόττουςκαιτον τρόποπου δουλεύειο τρισδιάστατοςεκτυπωτής,με τον
οποίο κατασκευάζουν,αφούπρώτα τα σχεδιάσουν στον υπολογιστή,κάποια απότα εξαρτήματα τωνρομπότ.
Το σχολείο συμμετέχεισε διεθνείςδιαγωνισμούςρομποτικής.
 Ακολούθησεενημερωτικόεργαστήριγια τηλειτουργία τουΕργαλείουΚινητικότηταςαπότησυντονίστρια,
AnnaVerza.
 Στη συνέχεια επισκεφτήκαμετοΠολιτιστικόΚέντροτηςπόληςκαιπαρακολουθήσαμεεκδήλωσηγια τον
εορτασμότηςάνοιξηςμεπαραδοσιακούςχορούςαπότοβραβευμένοσχολικόσυγκρότημα “Dancari”.
Η ημέρα έκλεισε με δείπνο στο χώρο του επαγγελματικού σχολείου της πόλης, που διαθέτει ειδικότητα
υπηρεσιών τουρισμού και εστίασης. Δοκιμάσαμε παραδοσιακά πιάτα της περιοχής μαγειρεμένα από τους
μαθητές του σχολείου.
4η μέρα (Παρασκευή, 10-05-2019): Επίσκεψη στο Mark Rothko centre in Daugavpils, αναχώρηση
Επισκεφτήκαμε το πρωί τη γκαλερί- μουσείο Mark Rothko. Στη συνέχεια αναχωρήσαμε για τη Ρήγα και το
αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής.
Σε γενικές γραμμές η 3η διεθνική συνάντηση καθηγητών ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν καλές πρακτικές σε διδακτικά αντικείμενα με έμφαση στην
Τέχνη και τη Δημιουργικότητα, να κλείσουν τις δραστηριότητες του προγράμματος και να αξιολογήσουν τα
αποτελέσματα, να επιβεβαιώσουν την εμπιστοσύνη και το ομαδικό πνεύμα με τον προγραμματισμό μιας
μελλοντικής συνεργασίας.
Η Διευθύντρια
Ευγενία Ρούτουλα
Χημικός

Recomendados

Ekthesi drast-20-gym-patras von
Ekthesi drast-20-gym-patrasEkthesi drast-20-gym-patras
Ekthesi drast-20-gym-patrassfikasp
408 views5 Folien
παιδαγ ομαδ 2016 περιφερ δικτυο ενα σακι με ιστοριεσ von
παιδαγ ομαδ 2016 περιφερ δικτυο ενα σακι με ιστοριεσπαιδαγ ομαδ 2016 περιφερ δικτυο ενα σακι με ιστοριεσ
παιδαγ ομαδ 2016 περιφερ δικτυο ενα σακι με ιστοριεσserreschools
67 views6 Folien
παρουσίαση von
παρουσίασηπαρουσίαση
παρουσίασηgper2014
236 views8 Folien
Using tools web 2.0. by the 10th team von
Using tools web 2.0. by the 10th teamUsing tools web 2.0. by the 10th team
Using tools web 2.0. by the 10th teamJean Ne
167 views6 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

E twinning 2014-15 von
E twinning 2014-15E twinning 2014-15
E twinning 2014-15r r
512 views24 Folien
Με μια βαλίτσα υλικά και φαντασία στο Νηπιαγωγείο von
Με μια βαλίτσα υλικά και φαντασία στο ΝηπιαγωγείοΜε μια βαλίτσα υλικά και φαντασία στο Νηπιαγωγείο
Με μια βαλίτσα υλικά και φαντασία στο ΝηπιαγωγείοΚατερίνα Γαστεράτου
176 views26 Folien
ημεριδα πολιτιστικα October 2014 von
ημεριδα πολιτιστικα October 2014ημεριδα πολιτιστικα October 2014
ημεριδα πολιτιστικα October 2014Maria Emmanouilidou
216 views21 Folien
4sykeon παρουσιαση-1 von
4sykeon παρουσιαση-14sykeon παρουσιαση-1
4sykeon παρουσιαση-1George Papadopoulos
10K views29 Folien
Taxidi kypros von
Taxidi kyprosTaxidi kypros
Taxidi kyprosgvlachos
767 views6 Folien

Was ist angesagt?(20)

E twinning 2014-15 von r r
E twinning 2014-15E twinning 2014-15
E twinning 2014-15
r r512 views
ημεριδα πολιτιστικα October 2014 von Maria Emmanouilidou
ημεριδα πολιτιστικα October 2014ημεριδα πολιτιστικα October 2014
ημεριδα πολιτιστικα October 2014
Taxidi kypros von gvlachos
Taxidi kyprosTaxidi kypros
Taxidi kypros
gvlachos767 views
European school radio - To κουτί της φαντασίας- πολιτιστικό πρόγραμμα Δ΄τάξη... von Νίκος Τοπάλης
 European school radio - To κουτί της φαντασίας- πολιτιστικό πρόγραμμα Δ΄τάξη... European school radio - To κουτί της φαντασίας- πολιτιστικό πρόγραμμα Δ΄τάξη...
European school radio - To κουτί της φαντασίας- πολιτιστικό πρόγραμμα Δ΄τάξη...
μούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφή von serreschools
μούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφήμούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφή
μούσιου ντίνας αντωνογιάννη δημιουργική γραφή
serreschools2.5K views
πώς ταξιδεύει μια ιστορία... von serreschools
πώς ταξιδεύει μια ιστορία...πώς ταξιδεύει μια ιστορία...
πώς ταξιδεύει μια ιστορία...
serreschools2.2K views
συγκροτηση 2015 von serreschools
συγκροτηση 2015συγκροτηση 2015
συγκροτηση 2015
serreschools671 views
1ο δ σ αμπελωνα σχολικη εφημεριδα προβολη von dora222
1ο δ σ αμπελωνα σχολικη εφημεριδα προβολη1ο δ σ αμπελωνα σχολικη εφημεριδα προβολη
1ο δ σ αμπελωνα σχολικη εφημεριδα προβολη
dora2221.2K views
Ευρωπαϊκές Ιστορίες von mkazakou
Ευρωπαϊκές ΙστορίεςΕυρωπαϊκές Ιστορίες
Ευρωπαϊκές Ιστορίες
mkazakou273 views
ο ρόλος του E twinning στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας von mariageorgiadou66@gmail.com
ο ρόλος του E twinning στην εκμάθηση της ξένης γλώσσαςο ρόλος του E twinning στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας
ο ρόλος του E twinning στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας
Prosklisi dimiourgikis grafis_σεμιν_νοεμ 2015 von serreschools
Prosklisi dimiourgikis grafis_σεμιν_νοεμ 2015Prosklisi dimiourgikis grafis_σεμιν_νοεμ 2015
Prosklisi dimiourgikis grafis_σεμιν_νοεμ 2015
serreschools324 views
παρουσιαση καινοτομων δρασεων ειμαι υγιησ αισθανομαι ευτυχισμενοσ,η von dora222
παρουσιαση καινοτομων δρασεων ειμαι υγιησ  αισθανομαι ευτυχισμενοσ,ηπαρουσιαση καινοτομων δρασεων ειμαι υγιησ  αισθανομαι ευτυχισμενοσ,η
παρουσιαση καινοτομων δρασεων ειμαι υγιησ αισθανομαι ευτυχισμενοσ,η
dora2221.2K views
1ο δ σ αμπελωνα σχολικη εφημεριδα von dora222
1ο δ σ αμπελωνα σχολικη εφημεριδα1ο δ σ αμπελωνα σχολικη εφημεριδα
1ο δ σ αμπελωνα σχολικη εφημεριδα
dora222301 views

Similar a 3rd Transnational Meeting in Latvia

53rd GEL The kid, the city and the monuments (2017-19) von
53rd GEL The kid, the city and the monuments (2017-19)53rd GEL The kid, the city and the monuments (2017-19)
53rd GEL The kid, the city and the monuments (2017-19)Environmental Education
648 views64 Folien
C3 portugal report, 12ο Γυμνάσιο Περιστερίου von
C3 portugal report, 12ο Γυμνάσιο ΠεριστερίουC3 portugal report, 12ο Γυμνάσιο Περιστερίου
C3 portugal report, 12ο Γυμνάσιο Περιστερίουntinakatirtzi
70 views4 Folien
A aradippou comenius 2013-2015 von
A aradippou comenius 2013-2015A aradippou comenius 2013-2015
A aradippou comenius 2013-20151aradippou
1.3K views3 Folien
Leaflet von
LeafletLeaflet
Leafleteftihia67
111 views4 Folien
Leaflet von
LeafletLeaflet
LeafletHaris Evaggelou
1.1K views4 Folien
"eTwinning, STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική: Η περίπτωση του 'Robozoo'" von
"eTwinning, STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική: Η περίπτωση του 'Robozoo'""eTwinning, STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική: Η περίπτωση του 'Robozoo'"
"eTwinning, STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική: Η περίπτωση του 'Robozoo'"Penelope Markellou
3K views48 Folien

Similar a 3rd Transnational Meeting in Latvia(20)

C3 portugal report, 12ο Γυμνάσιο Περιστερίου von ntinakatirtzi
C3 portugal report, 12ο Γυμνάσιο ΠεριστερίουC3 portugal report, 12ο Γυμνάσιο Περιστερίου
C3 portugal report, 12ο Γυμνάσιο Περιστερίου
ntinakatirtzi70 views
A aradippou comenius 2013-2015 von 1aradippou
A aradippou comenius 2013-2015A aradippou comenius 2013-2015
A aradippou comenius 2013-2015
1aradippou1.3K views
"eTwinning, STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική: Η περίπτωση του 'Robozoo'" von Penelope Markellou
"eTwinning, STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική: Η περίπτωση του 'Robozoo'""eTwinning, STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική: Η περίπτωση του 'Robozoo'"
"eTwinning, STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική: Η περίπτωση του 'Robozoo'"
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx von D K
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptxΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx
D K400 views
1st Panhellenic etwinning conference 2014 von Georgia Vyrla
1st Panhellenic etwinning conference 20141st Panhellenic etwinning conference 2014
1st Panhellenic etwinning conference 2014
Georgia Vyrla279 views
προγραμμα αγωγής υγείας παραδοσιακών προιοντων von filio sivaka
προγραμμα αγωγής υγείας παραδοσιακών προιοντωνπρογραμμα αγωγής υγείας παραδοσιακών προιοντων
προγραμμα αγωγής υγείας παραδοσιακών προιοντων
filio sivaka334 views
Sxolefim7 von 6gymver
Sxolefim7Sxolefim7
Sxolefim7
6gymver860 views
3η Διεθνική Συνάντηση των εταίρων στην Πολωνία - Αναφορά von ntinakatirtzi
3η Διεθνική Συνάντηση των εταίρων στην Πολωνία - Αναφορά3η Διεθνική Συνάντηση των εταίρων στην Πολωνία - Αναφορά
3η Διεθνική Συνάντηση των εταίρων στην Πολωνία - Αναφορά
ntinakatirtzi103 views
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2015 von popimerg
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2015Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2015
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2015
popimerg221 views
παρουσίαση ενημέρωση για E twinning von dipeser
παρουσίαση ενημέρωση για E twinningπαρουσίαση ενημέρωση για E twinning
παρουσίαση ενημέρωση για E twinning
dipeser451 views
Παρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού von mkazakou
Παρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Νέου ΠαιδαγωγούΠαρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού
Παρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού
mkazakou339 views
«Erasmus+KA2, Power up! Get active for your future – Κινητικότητα στην Ελλάδα» von poweruperasmus
«Erasmus+KA2, Power up! Get active for your future – Κινητικότητα στην Ελλάδα» «Erasmus+KA2, Power up! Get active for your future – Κινητικότητα στην Ελλάδα»
«Erasmus+KA2, Power up! Get active for your future – Κινητικότητα στην Ελλάδα»
poweruperasmus485 views
7 mathitiko festioval_psifiakis_dimiourgias_1h_anakoinosi_panelinia von ELENA MITTA
7 mathitiko festioval_psifiakis_dimiourgias_1h_anakoinosi_panelinia7 mathitiko festioval_psifiakis_dimiourgias_1h_anakoinosi_panelinia
7 mathitiko festioval_psifiakis_dimiourgias_1h_anakoinosi_panelinia
ELENA MITTA8.8K views
Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας von Μαρία Αγγελακοπούλου
Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου ΑκράταςΣχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας
Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Το παράδειγμα του 2ου δημοτικού σχολείου Ακράτας
Presenting our erasmus+, 12th Gymnasium of Peristeri von ntinakatirtzi
Presenting our erasmus+, 12th Gymnasium of PeristeriPresenting our erasmus+, 12th Gymnasium of Peristeri
Presenting our erasmus+, 12th Gymnasium of Peristeri
ntinakatirtzi44 views
Sxolikes draseis 18 von 4gym
Sxolikes draseis 18Sxolikes draseis 18
Sxolikes draseis 18
4gym5.5K views

Más de ntinakatirtzi

Salerno 2022-Report.pdf von
Salerno 2022-Report.pdfSalerno 2022-Report.pdf
Salerno 2022-Report.pdfntinakatirtzi
45 views4 Folien
2nd JTE in Italy-Report.pdf von
2nd JTE in Italy-Report.pdf2nd JTE in Italy-Report.pdf
2nd JTE in Italy-Report.pdfntinakatirtzi
124 views3 Folien
1η Διεθνική συνάντηση καθηγητών και μαθητών στα Άδανα της Τουρκίας von
1η Διεθνική συνάντηση καθηγητών και μαθητών στα Άδανα της Τουρκίας1η Διεθνική συνάντηση καθηγητών και μαθητών στα Άδανα της Τουρκίας
1η Διεθνική συνάντηση καθηγητών και μαθητών στα Άδανα της Τουρκίαςntinakatirtzi
142 views4 Folien
1η Φάση Επιμόρφωσης των εταίρων στην Ιταλία.pdf von
1η Φάση Επιμόρφωσης των εταίρων στην Ιταλία.pdf1η Φάση Επιμόρφωσης των εταίρων στην Ιταλία.pdf
1η Φάση Επιμόρφωσης των εταίρων στην Ιταλία.pdfntinakatirtzi
212 views3 Folien
Survey results - Greek team, 12th Gymnasium of Peristeri von
Survey results - Greek team, 12th Gymnasium of PeristeriSurvey results - Greek team, 12th Gymnasium of Peristeri
Survey results - Greek team, 12th Gymnasium of Peristerintinakatirtzi
112 views12 Folien
1st transnational meeting in germany report von
1st transnational meeting in germany report1st transnational meeting in germany report
1st transnational meeting in germany reportntinakatirtzi
99 views3 Folien

Más de ntinakatirtzi(20)

2nd JTE in Italy-Report.pdf von ntinakatirtzi
2nd JTE in Italy-Report.pdf2nd JTE in Italy-Report.pdf
2nd JTE in Italy-Report.pdf
ntinakatirtzi124 views
1η Διεθνική συνάντηση καθηγητών και μαθητών στα Άδανα της Τουρκίας von ntinakatirtzi
1η Διεθνική συνάντηση καθηγητών και μαθητών στα Άδανα της Τουρκίας1η Διεθνική συνάντηση καθηγητών και μαθητών στα Άδανα της Τουρκίας
1η Διεθνική συνάντηση καθηγητών και μαθητών στα Άδανα της Τουρκίας
ntinakatirtzi142 views
1η Φάση Επιμόρφωσης των εταίρων στην Ιταλία.pdf von ntinakatirtzi
1η Φάση Επιμόρφωσης των εταίρων στην Ιταλία.pdf1η Φάση Επιμόρφωσης των εταίρων στην Ιταλία.pdf
1η Φάση Επιμόρφωσης των εταίρων στην Ιταλία.pdf
ntinakatirtzi212 views
Survey results - Greek team, 12th Gymnasium of Peristeri von ntinakatirtzi
Survey results - Greek team, 12th Gymnasium of PeristeriSurvey results - Greek team, 12th Gymnasium of Peristeri
Survey results - Greek team, 12th Gymnasium of Peristeri
ntinakatirtzi112 views
1st transnational meeting in germany report von ntinakatirtzi
1st transnational meeting in germany report1st transnational meeting in germany report
1st transnational meeting in germany report
ntinakatirtzi99 views
1st meeting in spain report von ntinakatirtzi
1st meeting in spain report1st meeting in spain report
1st meeting in spain report
ntinakatirtzi497 views
1st Transnational Meeting in Germany - Report von ntinakatirtzi
1st Transnational Meeting in Germany - Report1st Transnational Meeting in Germany - Report
1st Transnational Meeting in Germany - Report
ntinakatirtzi404 views
1ος χρόνος του Erasmus+ με τίτλο "Shifting boundaries" von ntinakatirtzi
1ος χρόνος του Erasmus+ με τίτλο "Shifting boundaries"1ος χρόνος του Erasmus+ με τίτλο "Shifting boundaries"
1ος χρόνος του Erasmus+ με τίτλο "Shifting boundaries"
ntinakatirtzi286 views
Πρόσκληση για το webinar "talent space" von ntinakatirtzi
Πρόσκληση για το webinar "talent space"Πρόσκληση για το webinar "talent space"
Πρόσκληση για το webinar "talent space"
ntinakatirtzi283 views
Creative classroom masterclass von ntinakatirtzi
Creative classroom masterclassCreative classroom masterclass
Creative classroom masterclass
ntinakatirtzi106 views
2nd transnational meeting, italy 2018 report von ntinakatirtzi
2nd transnational meeting, italy 2018 report2nd transnational meeting, italy 2018 report
2nd transnational meeting, italy 2018 report
ntinakatirtzi84 views
The Greek education system von ntinakatirtzi
The Greek education system The Greek education system
The Greek education system
ntinakatirtzi258 views
1st L/T/T activities report (Finland) von ntinakatirtzi
1st L/T/T activities report (Finland)1st L/T/T activities report (Finland)
1st L/T/T activities report (Finland)
ntinakatirtzi164 views

Último

2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
510 views7 Folien
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
31 views14 Folien
Politexneio_2023.pptx von
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
37 views6 Folien
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
62 views65 Folien
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
35 views18 Folien
ATT00004.pdf von
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
109 views3 Folien

Último(20)

2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212510 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist37 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b35 views
ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd109 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram63 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu32 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram41 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212550 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo533 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K views

3rd Transnational Meeting in Latvia

 • 1. 3η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΤΟΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ 07–10 Μαΐου 2019 ΤΟΠΟΣ Jana Eglisa Preilu Valsts gimnazija, Preili, Λετονία ΣΤΟΧΟΙ Οι βασικοίστόχοιτης τρίτηςδιεθνικήςσυνάντησηςκαθηγητών ήταν:  να παρουσιάσουμε σε power-point τις δραστηριότητες που έγιναν στο κάθε σχολείο στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κατά τα έτη 2017-2019,  να μοιραστούμε καλές πρακτικές στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας με ψηφιακά μέσα, «Digital Update on Teaching the Latvian Literature and Creativity at the Gymnasium”,  να μοιραστούμε καλές πρακτικές στη διδασκαλία της Πληροφορικής και στη Ρομποτική, “ Digital Update on Robotics and Creativity in 3D Printing”,  να επισκεφτούμε το Καλλιτεχνικό Σχολείο του Preili «Art and Music School” και να ενημερωθούμε για τον τρόπο που λειτουργεί και τις δράσεις του,  να γίνει ενημερωτικό σεμινάριο σχετικά με τη χρήση του εργαλείου κινητικότητας «mobility tool”, από τη συντονίστρια του προγράμματος, Anna Verza,  να επισκεφτούμεμέρημε ιστορικόκαιπολιτιστικόενδιαφέρον καινα παρακολουθήσουμεπαραδοσιακούςχορούςκαιτραγούδια απότοβραβευμένοεθνικά σχολικόσυγκρότημα.Στόχοςήταν να ενημερωθούμεγια την πολιτιστικήκληρονομιά και τηνιστορία της ΛετονίαςκαιειδικότερατηςπεριοχήςLatgola,  να γνωρίσουμετη Λετονικήκουλτούρα (συνήθειες,παράδοση,κουζίνα),  να εργαστούμεπάνωσεζητήματα τουπρογράμματος:ανασκόπησηκαι αξιολόγησητης πορείας, προετοιμασία τηςτελικήςέκθεσης,ζητήματασχετικά με τον προϋπολογισμό καιτις τεχνικέςδιάχυσης. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ AnnaVerza(συντονίστρια τουπρογράμματος) καιη ομάδα της fromJana EglisaPreiluValstsgimnazija, Preili, Λετονία Irene Enes José Novais Marta Raimundo fromAgrupamentode escolasCarolina Michaëlis,Porto, Πορτογαλία Programme: Erasmus+ Field: KA2 - Strategic Partnerships for Schools Only ProjectTitle: The ARTICS Projectno: 2017- 1- LV01- KA219- 035422_3
 • 2. NinaRaappana AilaRaappana fromUtajärvenlukio,Utajärvi, Φινλανδία Fran Alfonso Ismael Ponce Gordillo Mª AngelesPeñaRodas fromIesIsidrode Arcenegui yCarmona, Marchena, Ισπανία AnnaStaropoli AdolfoCasagrande fromIstitutoStatale d'Istruzione Superiore "BonaldoStringher",Udine, Ιταλία Κωνσταντίνα Κατιρτζή ΚαλλιόπηΚαρατάσου from12th Gymnasiumof Peristeri,Athens, Ελλάδα 1η μέρα (Τρίτη, 07-05-2019), Άφιξη στη Ρήγα Την Τρίτητο μεσημέριόλοι οι συμμετέχοντεςσυναντηθήκαμε στοκέντροτηςΡήγα καιξεναγηθήκαμε στηνπαλιά πόλη. Είχαμε τηνευκαιρία να δούμε απόκοντά ιστορικά μνημεία,ναούςκαιεντυπωσιακάΑρ νουβόκτίρια,να ενημερωθούμε για τηνιστορία τηςχώρας μέχρι την πρόσφατηανεξαρτητοποίησήτης.Μετά τογεύμα μεταβήκαμεστο Daugavpils,τηδεύτερησεμέγεθοςπόλητης Λετονίας,όπουβρισκόταν τοξενοδοχείομας. 2η μέρα (Τετάρτη, 08-05-2019), Εργασία στο σχολείο, επίσκεψη στο Καλλιτεχνικό Σχολείο και το Δημαρχείο  Η ομάδα μας επισκέφτηκετοσχολείουποδοχήςστο Preili.Έγινεκαλωσόρισμα απότηδιευθύντρια καιεπίσημη υποδοχή που περιλάμβανεπαραδοσιακούςχορούςκαιτραγούδιααπόμαθητέςτουσχολείου.Το σχολείο διαθέτειμουσικήμπάντα καιιδιαίτερηπαράδοσηστημουσικήπαιδεία καιτοχορό,με πολλές διακρίσειςσε εθνικόεπίπεδο.Ακολούθησεξενάγησηστουςχώρουςτουσχολείου καισύντομηαναφορά στιςεξαιρετικές επιδόσειςτων μαθητώνστις εθνικέςεξετάσεις καιτιςδιακρίσειςσεδιάφορουςδιαγωνισμούς(ρομποτική, παραδοσιακοίχοροί).Επισκεφτήκαμετα εργαστήρια πληροφορικής, τιςαίθουσεςδιαφόρων μαθημάτων,το γυμναστήριο,τουςκοιτώνες,τουςχώρουςαναψυχήςκαιχαλάρωσηςτων μαθητών,τοεστιατόριοκλπ.Μείναμε εντυπωσιασμένοιαπότιςσύγχρονεςυποδομέςκαιτον ψηφιακόεξοπλισμόπουδιαθέτειτοσχολείο,στοιχεία που μαρτυρούν πόσοη χώρα επενδύειστην εκπαίδευσητων νέων.  Στη συνέχεια παρακολουθήσαμεστα πλαίσια «καλών πρακτικών στηΛογοτεχνία»,τουςτρόπουςπου αξιοποιείταιηψηφιακήτεχνολογίαστηδιδασκαλία τηςΛογοτεχνίας,για να προωθήσειτηδημιουργικότητα και τη φαντασία τωνμαθητών.  Μετά τογεύμα επισκεφτήκαμετοΜουσικόκαιΚαλλιτεχνικόΣχολείο,ξεναγηθήκαμεστουςχώρουςτουκαι στους διαδρόμους,οιοποίοικοσμούνταιαποκλειστικά απόέργα μαθητών πολλά απότα οποία είναι βραβευμένα σεδιαγωνισμούς.  Ακολούθησε συνάντησημετη Δήμαρχοτης πόλης,η οποία μας παρουσίασετην πολιτικήτουΔήμου σε θέματα εκπαίδευσης,οικονομίαςκαιμετανάστευσης.  Τέλος,επισκεφτήκαμε την «NesterCustomMotorand Metal Art Gallery», μετα ενδιαφέροντα εκθέματααπό εξαρτήματαμηχανών. Η μέρα έκλεισεμε δείπνοστο ξενοδοχείο. 3η μέρα (Πέμπτη, 09-05-2019): Εργασία στο σχολείο, επίσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης  Η ημέρα ξεκίνησε με επίσκεψη στο «Preili Doll Kingdom», ένα μουσείο με χειροποίητες κούκλες από πηλό, οι οποίες εκτίθενται σε ένα μαγευτικό σκηνικό που παραπέμπει στον κόσμο των παραμυθιών.
 • 3. Στη συνέχεια έγινε η πρώτη συνάντηση εργασίας σε θέματα του προγράμματος:  Παρουσιάσαμε τις δραστηριότητες που κάναμε στα σχολεία μας σε σχέση με το πρόγραμμα κατά τα δύο χρόνια διάρκειας του προγράμματος και αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα.  Ακολούθησετο Quizπου ετοίμασανκαθηγητέςτουσχολείουγια τον εορτασμότηςΗμέραςτηςΕυρώπης, στο οποίο συμμετείχανμαθητέςπουταξίδεψαν στοΕυρωκοινοβούλιοστα πλαίσια τουπρογράμματος Euroscola.  Μετά τογεύμα στο εστιατόριοτουσχολείουπαρακολουθήσαμεστα πλαίσια «καλών πρακτικών στη ρομποτική»,τηνεπίδειξητηςδημιουργικήςδουλειάςπουγίνεταιστοκλαμπρομποτικήςτου σχολείου.Οι μαθητέςμας παρουσίασαντα ρομπόττουςκαιτον τρόποπου δουλεύειο τρισδιάστατοςεκτυπωτής,με τον οποίο κατασκευάζουν,αφούπρώτα τα σχεδιάσουν στον υπολογιστή,κάποια απότα εξαρτήματα τωνρομπότ. Το σχολείο συμμετέχεισε διεθνείςδιαγωνισμούςρομποτικής.  Ακολούθησεενημερωτικόεργαστήριγια τηλειτουργία τουΕργαλείουΚινητικότηταςαπότησυντονίστρια, AnnaVerza.  Στη συνέχεια επισκεφτήκαμετοΠολιτιστικόΚέντροτηςπόληςκαιπαρακολουθήσαμεεκδήλωσηγια τον εορτασμότηςάνοιξηςμεπαραδοσιακούςχορούςαπότοβραβευμένοσχολικόσυγκρότημα “Dancari”. Η ημέρα έκλεισε με δείπνο στο χώρο του επαγγελματικού σχολείου της πόλης, που διαθέτει ειδικότητα υπηρεσιών τουρισμού και εστίασης. Δοκιμάσαμε παραδοσιακά πιάτα της περιοχής μαγειρεμένα από τους μαθητές του σχολείου. 4η μέρα (Παρασκευή, 10-05-2019): Επίσκεψη στο Mark Rothko centre in Daugavpils, αναχώρηση Επισκεφτήκαμε το πρωί τη γκαλερί- μουσείο Mark Rothko. Στη συνέχεια αναχωρήσαμε για τη Ρήγα και το αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής. Σε γενικές γραμμές η 3η διεθνική συνάντηση καθηγητών ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν καλές πρακτικές σε διδακτικά αντικείμενα με έμφαση στην Τέχνη και τη Δημιουργικότητα, να κλείσουν τις δραστηριότητες του προγράμματος και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα, να επιβεβαιώσουν την εμπιστοσύνη και το ομαδικό πνεύμα με τον προγραμματισμό μιας μελλοντικής συνεργασίας. Η Διευθύντρια Ευγενία Ρούτουλα Χημικός