Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Projectes telemàtics
Projectes telemàtics
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (18)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Presentacio Guia (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Presentacio Guia

 1. 1. Projectes col·laboratius a Internet Introducció
 2. 2. Premisses bàsiques <ul><li>Els projectes col.laboratius a Internet es basen en una sèrie de premisses bàsiques : </li></ul><ul><ul><li>Quina és la teva postura personal respecte a aquestes premisses? </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>El Constructivisme </li></ul><ul><li>L'aprenentatge és una construcció de l'ésser humà, que es realitza a partir de la transformació del coneixement previ </li></ul><ul><ul><li>Atorga al professor un rol de facilitador, responsable de dissenyar situacions d'aprenentatge en les quals aquesta significació es produeixi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els materials han d'estar integrats, ser multidisciplinars, autèntics </li></ul></ul><ul><ul><li>L'alumne ha de crear connexions significatives amb altres agents, fonts i instruments </li></ul></ul><ul><ul><li>Considera l'alumne com a últim responsable del seu aprenentatge </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>L’aprenentatge social </li></ul><ul><li>Fomenta mecanismes cognitius i habilitats socials </li></ul><ul><ul><li>L'aprenentatge resideix en el cap de cada alumne, i és d'alguna manera objectiu, o és socialment compartit i més subjectiu, dependent de la cultura de l'individu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Què implica responsabilitzar els alumnes d'un aprenentatge social dintre de l'aula? Quines són les normes? </li></ul></ul><ul><ul><li>Els alumnes aprenen més i millor quan aprenen d'uns altres i amb uns altres? S'organitzen i expliquen millor? Assimilen millor? </li></ul></ul><ul><ul><li>Un aprenentatge social respecta els diferents estils d'aprenentatge i la diversitat? </li></ul></ul><ul><ul><li>La interacció ajuda a l'alumne a adoptar un paper més actiu en el seu propi aprenentatge? </li></ul></ul><ul><ul><li>Fa que les aules siguin més semblants als entorn laborals? Més divertides? Més caòtiques? Menys centrades en el currículum? </li></ul></ul><ul><ul><li>És el grup millor que la suma de les seves parts? </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>La diversificació de l’avaluació </li></ul><ul><li>El procés d'interacció i aprenentatge és tan important com els resultats que d'ell es deriven </li></ul><ul><ul><li>Com avaluem aquest procés? </li></ul></ul><ul><ul><li>Si la interacció entre alumnes resulta crítica (escoltar, explicar, justificar, argumentar...) com l'avaluem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quin és el paper que ha de jugar l'avaluació formativa i la sumativa en un projecte col·laboratiu? </li></ul></ul><ul><ul><li>El treball col·laboratiu ha de ser una manera de trencar la monotonia de l'aula, o alguna cosa més? </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Las competències clau </li></ul><ul><li>És necessari fomentar un aprenentatge per competències , amb una base interdisciplinar, per preparar els nostres alumnes per a la nova societat del coneixement </li></ul><ul><ul><li>El treball col·laboratiu implica que l'alumne adopti nous rols i desenvolupi de forma global estratègies poc treballades en l'aula tradicional? </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Les TIC </li></ul><ul><li>Les TIC ens permeten obrir les nostres aules al món </li></ul><ul><ul><li>Creen nous escenaris educatius salvant qualsevol distància i inesperats canals d'intercanvi i participació? </li></ul></ul><ul><ul><li>El programari lliure, els blocs, les wikis, els recursos educatius disponibles, permeten fer servir les TIC sense coneixements informàtics? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha entorns en xarxa que ens permeten treballar en col·laboració amb altres centres de forma ràpida, segura, senzilla i barata? </li></ul></ul><ul><ul><li>Els centres tenen dotacions informàtiques suficients? L'organització dels centres permet un accés fàcil a les aules d'informàtica? </li></ul></ul>
 8. 8. Las 8 Competències clau segons la Unió Europea <ul><ul><li>comunicació en llengua pròpia </li></ul></ul><ul><ul><li>comunicació en llengües estrangeres </li></ul></ul><ul><ul><li>competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia </li></ul></ul><ul><ul><li>competència digital </li></ul></ul><ul><ul><li>aprendre a aprendre </li></ul></ul><ul><ul><li>competències interpersonals, interculturals i socials i competència cívica </li></ul></ul><ul><ul><li>esperit d'empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>expressió cultural </li></ul></ul><ul><ul><li>Recomendaciones del Parlamento y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente http:// ec . europa . eu /education/policies/2010/doc/ keyrec _ es . pdf </li></ul></ul>
 9. 9. Definició de Competència <ul><li>“ Una combinació de coneixements, capacitats i actituds adequades al context. Les competències clau són aquelles que totes les persones precisen per a la seva realització i desenvolupament personals, així com la ciutadania activa, la inclusió social i l'ocupació. Al terme de l'educació i les formacions inicials, els joves han d'haver desenvolupat les competències clau en la mesura necessària per a preparar-los per a la vida adulta i han de seguir desenvolupant-les, mantenint-les i posant-les al dia en el context de l'aprenentatge permanent.” </li></ul>
 10. 10. Què és l’aprenentage col·laboratiu a Internet? <ul><li>Aquell que transcendeix l'aula i en el qual els alumnes interactuen i aprenen els uns dels altres, des del seu heterogeneïtat, utilitzant les TIC </li></ul><ul><li>2 tipus: </li></ul><ul><ul><li>Compartir un producte / meta / missió final de característiques similars </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar en col· laboració per arribar conjuntament a un producte/ meta/missió </li></ul></ul>
 11. 11. Es pot fer un projecte col.laboratiu en el meu centre? <ul><li>Tinc el suport de la direcció? </li></ul><ul><li>Aquesta filosofia està contemplada pel projecte educatiu de centre o el seu ideari? </li></ul><ul><li>Pot arribar a ser una iniciativa de centre, o s'haurà de quedar en l'àmbit de l'aula, del nivell o del cicle? </li></ul><ul><li>Dependrà únicament del meu voluntarisme? </li></ul><ul><li>Com informo als meus companys? </li></ul><ul><li>Puc disposar d'ordinadors? </li></ul>
 12. 12. Com puc adaptar els meus coneixements a aquest nou escenari? <ul><li>Què haig de canviar en la programació d'aula? </li></ul><ul><ul><li>crear activitats noves </li></ul></ul><ul><ul><li>modificar activitats que ja faig </li></ul></ul><ul><ul><li>suprimir activitats per a reajustar el temps disponible </li></ul></ul><ul><li>Quanta feina suposa fer això i què guanyo fent-ho? </li></ul>
 13. 13. Quin assessorament necessito? <ul><li>Existeixen cursos de formació contínua? </li></ul><ul><li>Hi ha grans projectes col·laboratius en aquests moments en xarxa que em puguin guiar? </li></ul>
 14. 14. Projectes col·laboratius disponibles <ul><li>A nivell nacional </li></ul><ul><ul><ul><li>Euroscola </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Educalia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I molts més.... </li></ul></ul></ul><ul><li>A nivell europeu </li></ul><ul><ul><ul><li>COMENIUS (La proposta institucional de la Comissió Europea) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IEARN (Un projecte descentralitzat, creat per professors, per treballar des de el aula) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KIDLINK (Un projecte centralitzat, per professors, pares i alumnes) </li></ul></ul></ul><ul><li>Per a totes les àrees y edats </li></ul>
 15. 15. Aquesta presentació t'anima a donar la teva opinió en el fòrum? La teva experiència importa!

Hinweis der Redaktion

×