Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

โครงงานคอมพ์

111 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

โครงงานคอมพ์

  1. 1. โครงงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ ( Computer Project) ชื่อโครงงาน เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4 โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ้ ่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  2. 2. 1. ชื่อโครงงาน เศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดารัส 2. ผู้รับผิดชอบ 2.1 นางสาวโยษิตา ข้าวเหนียว ชั้น ม. 5/4 2.2 นางสาวอรนิชา ตาวงค์ ชั้น ม. 5/4 2.3 นางสาวพลอยไพริ น เตชะวงค์ ชั้น ม. 5/4 เลขที่ 17 เลขที่ 18 เลขที่ 38 3. ครูที่ปรึกษา อาจารย์ราไพ ดีสุพจน์ อาจารย์ทศนีย ์ ตาทอง ั 4. ที่มาและความสาคัญ เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงชีวิต และปฏิบติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ ั ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการดารงชีวิตประจาวัน การพัฒนาและบริ หารประเทศ ให้ดาเนิน ไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก ้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ ่ ในการวางแผน และการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวก ันจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน ชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญา และความ รอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี จากเหตุผลดังกล่าวผูจดทาจึงสนใจในแนวทางการดารงชีวิตเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือได้ว่าเป็ นการ ้ั พัฒนาเศรษฐกิจ ในการนาวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดาเนินชีวิตประยุกษ์ใช้ก ับ ชีวิตประจาวัน 5. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา สัมภาษณ์ เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดารัส จากชาวบ้านหมู่บานใกล้เคียง และจาก ้ อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ มีความรู ้เรื่ อง เศรษฐกิจ พอเพียง ตามแนวพระราชดารัส 6. สมมติฐาน คณะผูจดทาไม่รู้เรื่ องเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดารัสมากนัก และไม่มีความเชี่ยวชาญเกียวก ับการลง ้ั ่ มือปฏิบติจริ ง ั 7. ขอบเขตของการทาโครงงาน 7.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  3. 3. การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต และสัมภาษณ์ ผรู้หรื อชาวบ้านหมู่บานใกล้เคียง ู้ ้ 7.2 ขอบเขตของเนื้อหา ศึกษาความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดารัส และศึกษาพระราชดารัสที่เกียวก ับเศรษฐกิจ ่ พอเพียง และทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์ ประโยชน์และการนาไปประกอบใช้ในการดารงชีวิต ประจาวัน 8. วิธีดาเนินการ 8.1ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ ……เดือน ………………….พ.ศ. ……….. ถึงวันที่ …….เดือน ……………….พ.ศ. ………... 8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 วัน เดือน ปี การดาเนินการ ผลการดาเนินการ ปัญหาอุปสรรค 6 ธ.ค. 56 กาหนดปั ญหา ทาให้รู้ถึงขอบเขต ของเรื่ องที่จะ ศึกษา 13 ธ.ค. 56 ศึกษาเอกสารที่เกียวข้องก ับ เรื่ อง เ ศรษฐกิจ รวบรวมเอกสาร ่ เอกสารเนื้อหา พอเพียง ตามแนวพระราชดารัส เพื่อนามาศึกษา อาจจะไม่ใช่ ปั จจุบน จึงต้อง ั ศึกษาเพิ่มเติม 15 ธ.ค. 56 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผรู้ ู้ ต้องเรี ยบเรี ยง ชาวบ้านหมู่บานใกล้เคียง ้ หมู่บานใกล้เคียง ภาษาพูดให้เป็ น ้ และนาผลที่ได้มา ภาษาเขียน ประมวลผลและ เรี ยบเรี ยงให้ ถูกต้อง 17 ธ.ค. 56 ศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต ความรู ้บางส่วนหา จากอินเทอร์เน็ต 20 ธ.ค. 56 รวบรวมข้อมูลที่ได้ รวบรวมข้อมูล ทั้งหมดนามาเรี ยบ เรี ยง 22 ธ.ค. 56 จัดทารู ปเล่มรายงานขึ้น จัดเรี ยงหน้าให้ ถูกต้อง 27 ธ.ค. 56 นาความรู ้ที่ได้มา จัดทาขึ้นผังโครงงาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  4. 4. 14 ก.พ. 57 นาเสนอโครงงาน 8.3งบประมาณ ( ระบุรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย ) ค่าน้ ามันรถที่ใช้ในการไปศึกษา 100 บาท ค่าอุปกรณ์ 150 บาท รวมเงิน 250 บาท 8.4สถานที่ดาเนินการ โรงเรี ยนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน หมู่บานศรี บุญชู - วังไฮ ้ 8.5ผู้รับผิดชอบ 8.1 นางสาวโยษิตา ข้าวเหนียว ชั้น ม. 5/4 8.2 นางสาวอรนิชา ตาวงค์ ชั้น ม. 5/4 8.3 นางสาวพลอยไพริ น เตชะวงค์ ชั้น ม. 5/4 เลขที่ 17 เลขที่ 18 เลขที่ 38 9. ผลที่คาดว่ าจะได้รับ 9.1 ได้รู้ถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 9.2 เพื่อให้งานได้คุณภาพและถูกต้องน่าสนใจ เข้าใจง่าย 9.3 มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิต ด้วยความ อดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบ 10. ปัญหาและแนวทางแก้ ไข ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ .......................................................ผูเ้ สนอโครงร่าง (….…..…………………..…..…………..) ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่าง ้ ั (….…..…………………..…..…………..) ครูที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  5. 5. หลักฐานการดาเนินงาน 1. บันทึกการปฏิบตงาน ั ิ วัน เดือน ปี 17 ธ.ค. 56 รายการปฏิบตงาน ั ิ - ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ลายมือชื่อผู้บนทึก ั กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  6. 6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  7. 7. 2. แบบประเมิน ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………………………… คาชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว รายการประเมิน เกณฑ์ การประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 1. ผูเ้ รี ยนเลือกทาโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็ น ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกียวกบการทาโครงงาน ่ ั 3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดาเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่กน ั รับผิดชอบ 4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทาโครงงานเป็ นระยะ ๆ 5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทาโครงงาน 6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดาเนินงาน ผลการ ดาเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทา โครงงาน รายละเอียดการดาเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและการแกไขปัญหาอุปสรรคนั้น ๆ ้ 7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดาเนินงาน ความสาเร็จ สอดคล้องกบผลการเรี ยนรู ้ ั 8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ ั ิ ดาเนินการ รวม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ผลการประเมิน ⃞ ผ่าน ⃞ ไม่ผ่าน ลงชื่อ …………………………….ครู ที่ปรึ กษา ( …………………………………………….) ผูประเมิน ้ 4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกียวข้อง ้ ่ 5. ภาพกิจกรรมประกอบคาบรรยาย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน

×