Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

29.592 Aufrufe

Veröffentlicht am

Menjelaskan konsep sains teknologi dan kejuruteraan menurut Islam, peranan, impak serta pencapaiannya dalam tamadun Islam

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

 1. 1. Normurni Binti Mohamad Jabatan Pengajian Am Politeknik Banting Selangor 1
 2. 2. Topik ini menjelaskan konsep sains teknologi dan kejuruteraan menurut Islam, peranan, impak serta pencapaiannya dalam tamadun Islam. Hasil Pembelajaran Kursus : CLO 1 : Menjelaskan konsep sains teknologi dan kejuruteraan dari perspektif Islam. 2
 3. 3. Objektif 1. Menyatakan maksud sains teknologi dan kejuruteraan daripada aspek bahasa dan keilmuan Islam 2. Menyatakan peranan sains teknologi dan kejuruteraan 3. Menyatakan impak sains teknologi dan kejuruteraan 4. Membincangkan pencapaian tamadun Islam dalam sains teknologi dan kejuruteraan. 3
 4. 4. 1. Maksud Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Daripada Aspek Bahasa Dan Keilmuan Islam 4
 5. 5. • Science : pengetahuanBahasa Inggeris • scio, scire atau scientia : tahuBahasa latin • Cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kepada kebendaan atau kenyataan semata- mata (fizik, kimia, kaji hayat dll) Kamus Dewan • Kumpulan ilmu yang tersusun dan teratur berkaitan dengan kajian fenomena di alam tabii. Melalui kaedah yang berobjektif melalui kajian bereksperimen dan cerapan bagi menghasilkan prinsip-prinsip yang boleh diuji kebenarannya. Sulaiman Nordin • kajian yang rasional dan emprikal yang tiada kaitan dengan wahyu, intuisi, emosi dan perkara-perkara yang bersifat ketuhanan atau keagamaan. Istilah 5
 6. 6. Berasaskan wahyu dan akal. Wahyu sebagai sumber tertinggi tanpa batas sedangkan Akal terbatas maklumat atau fakta yang didapati menerusi penyelidikan dan penemuan mengunakan kaedah-kaedah tertentu yang tidak bercanggah dengan syarak. Matlamat utamanya adalah untuk mencari fakta atau bukti bagi menjelaskan sesuatu kebenaran. Menggabungkan unsur metafizik (ketuhanan) dan fizik, ilmu aqli dan naqli, ilmu intelek dan ilmu wahyu. 6
 7. 7. •Techne: seni/kerja tangan Logos : wacana, kata-kata sitematis/teori Bahasa Yunani •Pengaplikasian/ penggunaan ilmu terutamanya ilmu sains secara praktikal dan digunakan terutamanya dalam bidang perdagangan dan industri untuk kemanfaatan manusia. Istilah Teknologi adalah satu sains gunaan iaitu ilmu sains itu digunakan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang praktikal. teknologi ialah ilmu yang berbentuk praktikal atau teknikal yang membolehkan manusia membuat sesuatu perubahan yang bermanfaat ke atas alam tabi’i. 7
 8. 8. Ia merujuk kepada dua kemahiran iaitu : Kemahiran dalam bidang pembuatan atau pengeluaran. Kemahiran dalam bidang arkitek dan kejuruteraan. berbentuk teknologi yang memberi manfaat iaitu tanpa unsur kerosakan dan tidak terkeluar daripada etika serta prinsip-prinsip dasar Islam. satu pengetahuan kemahiran yang memberikan fokus kepada cara menggunakan ciptaan sains untuk membantu kehidupan manusia(matlamat umum), mengabdikan diri,mengagungkan dan membesarkan Allah swt (matlamat khusus). istilah yang bertepatan dengan teknologi ialah ‫‘صناعة‬sina’ah’ yang bermaksud ilmu gunaan. satu cabang ilmu praktikal untuk mencapai tujuan praktikal sebenar, bertunjangkan tauhid kepada Allah, seimbang antara satu sama lain, terlaksana mengikut sistem etika Islam yang mengutamakan keadilan dan dipertanggungjawabkan kepada manusia sebagai khalifah Allah untuk menggunakan alam tabi’i dengan baik. 8
 9. 9. Kejuruteraan berkaitan dengan teori asas mereka bentuk sesuatu hasil keperluan dan kegunaan yang boleh memberi khidmat kepada manusia. proses mereka bentuk teknologi dengan kaedah yang paling efisyen. Istilah: teknologi untuk menghasilkan sesuatu. 9
 10. 10. satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kepandaian untuk menggunakan teknologi secara efisyen bagi tujuan kebaikan manusia. penggunaan teknik tertentu bagi membantu manusia dalam memenuhi tugas khalifah secara lebih berkesan. 10
 11. 11. LATIHAN 1  mencari satu contoh sains dikaitkan dengan teknologi dan kejuruteraan  rumusan atau kesimpulan berkaitan dengan topik. 11
 12. 12. Rumusan Sains •Penemuan pengetahuan baharu berdasarkan kajian dan pengalaman manusia secara objektif (bersumberkan wahyu dan akal) Teknologi •ilmu yang berbentuk praktikal atau teknikal yang membolehkan manusia membuat sesuatu perubahan yang bermanfaat ke atas alam tabi’i serta tidak terkeluar daripada etika serta prinsip-prinsip dasar Islam untuk membantu kehidupan manusia (matlamat umum), mengabdikan diri, mengagungkan dan membesarkan Allah swt (matlamat khusus). Kejuruteraan •proses mereka bentuk teknologi dengan kaedah yang paling efisyen bagi tujuan kebaikan manusia dalam memenuhi tugas khalifah secara lebih berkesan. 12
 13. 13. Menerima wahyu sebagai sumber ilmu. •Kajian dalam Islam bersumberkan wahyu dan akal. •Merujuk kepada ayat al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu sumber untuk menerangkan tentang alam tabi’i dan sifat-sifatnya. •Kaedah penyelidikan melalui ilmu saintifik. (al-Quran dan Hadith) Sains bersifat Rabbani •Adanya peranan Allah dalam kewujudan dan proses alam dan konsep kausaliti (sebab dan musabab) •Dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan hukum Islam. •Tujuan terakhir keputusan sains adalah untuk mencari pembuktian kebenaran Allah SWT. Sains sebagai cara untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. •Penyelidikan mengandungi nilai ibadah. •Mengkaji, memerhati dan mencerap segala ciptaan Allah adalah sebagai ibadah kepada Allah SWT. •Menelti dan mengkaji kebesaran ciptaan Allah salah satu wasilah pengabdian diri kepada Allah SWT. Terikat dengan batas-batas hukum dan etika Islam. •Terikat dengan batas hukum dan etika Islam. •Sainstis, teknokrat dan jurutera yang berjaya adalah mereka yang mematuhi segala suruhan dan meninggalkan larangan serta menyeru kebaikan. CiriReligeolistik 13
 14. 14. Menggunakan kaedah emperikal yang diperkenalkan oleh Islam sejak abad ke-7 Masihi lagi. Adanya formula dan alat-alatan yang berbentuk klinikal. Menggunakan kaedah sintesis ke atas sumber-sumber tamadun yang terdahulu. Bentuknya sejagat yang melibatkan pelbagai bangsa, agama, bahasa, tamadun, wilayah, zaman dan sebagainya. CiriSaintifik 14
 15. 15. Tidak memisahkan cabang-cabang ilmu. Tanggungjawab fardu ain dan fardu kifayah yang bersepadu. Kajian yang bersifat menyeluruh. Kajian alam fizik tidak terpisah dengan metafizik. Tidak terpisah daripada kepercayaan kepada Allah swt kerana keimanan kepada Allah swt dijadikan sebagai asas kajian. CiriSepadu 15
 16. 16. Tidak terdapat percanggahan antara sains dan agama. Kajian yang dijalankan menuju kepada matlamat yang sama iaitu pengabdian diri kepada Allah swt. CiriHarmoni 16
 17. 17. •Bersifat universal atau sejagat kerana bukan sahaja dihasilkan oleh Muslimtetapi juga non- Muslim. Ciri Universal 17
 18. 18. 2. Menyatakan Peranan Sains Teknologi dan Kejuruteraan 18
 19. 19. Membantu Manusia Mengenali Allah Sebagai Pencipta Alam Membantu Manusia Supaya Bertafakkur Membantu Pelaksanaan Syariat Supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan akan sesuatu perkara. Supaya manusia dapat berkarya dan berinovasi Dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan 19
 20. 20. 1. Membantu Manusia Mengenali Allah Sebagai Pencipta Alam. Ayat al-Quran menggalakkan manusia untuk berfikir, menyelidik dan mengkaji. Penyelidikan Islam adalah berasaskan kepada wahyu Allah ke arah satu kepuasan dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya. Kewujudan alam ini adalah sebagai tanda kewujudan dan kebesaran pencipta. Firman Allah swt dalam Surah ‘Ali ‘imran (190) yang bermaksud: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal” . Dapatan sains Islam menjadikan saintis lebih dekat kepada Allah SWT, sebaliknya dapatan sains Barat lebih menjadikan manusia bongkak dan jauh daripada Allah SWT Teknologi dan kejuruteraan Islam lebih mendidik hati dan fikiran tentang keagungan Allah swt melalui kecanggihan ciptaan manusia, sementera teknologi dan kejuruteraan Barat sekadar untuk menunjukkan kehebatan daya fikir manusia untuk kepentingan diri. 20
 21. 21. 2. Membantu Manusia Supaya Bertafakkur. Penyelidikan sains teknologi dalam Islam akan membawa seseorang kepada sifat-sifat tafakkur dan memberi kesedaran kepada manusia melalui penggunaan akal. Penyelidikan sains melalui wahyu-wahyu membawa kepada penerimaan kebesaran Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al- Baqarah (164) iaitu : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang belayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” 21
 22. 22. 3. Membantu Pelaksanaan Syariat Pelaksanaan syariat akan berjalan lancar jika masyarakat Islam membangunkan peraturan perhubungan antara mereka. Kepentingan untuk mengatur beberapa hubungan ini boleh dilihat kepada hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam. 22
 23. 23. 4. Supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan akan sesuatu perkara. Menentukan tarikh dengan melakukan pencerapan iaitu mencerap bulan akan dapat memberi ketentuan contohnya dalam tarikh awal puasa, tarikh awal bulan dan lain-lain. Manusia dapat menggunakan akalnya dengan pengetahuannya untuk meramal sesuatu perubahan cuaca. 23
 24. 24. 5. Supaya manusia dapat berkarya dan berinovasi. •Dengan mengkaji alam ini, manusia akan dapat menghasilkan sesuatu karya dan mencipta sesuatu hasil daripada kajiannya. 24
 25. 25. 6. Dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan. Dapat memenuhi keperluan asasi seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, perubatan, pengangkutan dan lain-lain. Menjadikan kehidupan manusia selesa. Memenuhi keperluan dharuriyat dan hajiyat manusia itu sendiri. 25
 26. 26. 3. Menyatakan Impak/Kesan Sains Teknologi dan Kejuruteraan 26
 27. 27. IMPAK PENGABAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI KE ATAS UMAT ISLAM •Umat Islam akan ketinggalan jauh berbanding umat dan bangsa lain yang lebih maju •Maruah umat Islam akan dipandang hina di mata agama lain dan umat Islam akan diperkotak-katikkan oleh bangsa lain Bidang Sosial •Umat Islam akan menjadi satu umat yang suka bergantung kepada kuasa asing •Kebanyakan penguasaan bidang ekonomi dakan diterajui oleh bangsa asing dan penguasaan teknologi juga didominasi oleh bangsa asing Bidang Ekonomi •Umat Islam akan ditindas dan seterusnya dijajah oleh bangsa dan agama lain. •Umat Islam menjadi satu umat yang tidak pandai berdikari memimpin negaranya sendiri Bidang Politik 27
 28. 28. IMPAK PENGABAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI KE ATAS UMAT ISLAM •Unsur-unsur kesepaduan ilmu dengan agama sudah tidak wujud lagi. •Penerapan dan pelaksanaan sains teknologi dan kejuruteraan akan terpisah dari nilai-nilai agama yang sebenar. •Pelaksanaan sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah secara dualisme. Bidang Pendidikan •Umat Islam akan bergantung kepada sains dan teknologi barat yang mana akan menimbulkan masalah kepada umat Islam sendiri. Contohnya hari ini umat Islam sendiri bergantung kepada dunia teknologi barat seperti penggunaan internet, telefon bimbit dan lain-lain peralatan teknologi terkini. •Memberi keuntungan yang besar kepada dunia teknologi barat sendiri. •Umat Islam semakin mundur dan malas untuk mencipta sesuatu teknologi baru yang boleh digunakan oleh sejagat. Bidang Sains, Teknologi dan Kejuruteraan 28
 29. 29. KEBAIKAN DAN KEBURUKAN SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN TERHADAP UMAT ISLAM. Bidang / Aspek Kebaikan Keburukan Pertahanan Melindungi negara dari serangan musuh. Contohnya dengan penciptaan senjata dan kelengkapan perang. kemusnahan dunia termasuklah alam sekitar, dan juga nyawa. Berlaku rusuhan tamak kuasa Teknologi maklumat mendapat maklumat dengan begitu mudah. Jalan dakwah terbuka luas (alternatif medan dakwah) Maklumat dicapai dengan pantas dan dapat berhubung antara satu sama lain tanpa sempadan. Muda mudi terpengaruh dengan kelebihan teknologi ini. Teknologi mengabaikan nilai-nilai murni. Pencerobahan maklumat ‘penggodam’ . Pengubahsuaian terhadap sesuatu fakta atau gambar akan berlaku. Berlakunya kegiatan seks melalui internet sahaja. Pengklonan Memberi pengetahuan baru kepada manusia. Disalahgunakan oleh pihak tertentu. Menyimpang dari landasan agama yang sebenar kerana menyalahi apa yang telah Allah ciptakan mengikut fitrah. 29
 30. 30. KEBAIKAN DAN KEBURUKAN SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN TERHADAP UMAT ISLAM. Bidang / Aspek Kebaikan Keburukan Bio-teknologi Menghasilkan makanan ubah suaian genetik (Genetically Modified Food) yang mempunyai cirri-ciri terbaik seperti tahan lama, sedap dan bermutu. Teknik dan teknologi pertanian mengalami transformasi. Meningkatkan produktiviti. Penghasilan baka, benih, dan racun dalam sektor pertanian. Sumber genetik yang digunakan untuk mengubah suaian makanan mengandungi bahan yang dilarang dalam syarak. GMF memberi kesan terhadap kesihatan manusia kerana mengandungi bendasing yang tidak diketahui kesan buruknya. Perubatan (Stem Cell) Mengatasi pelbagai penyakit. Penggunaan “embryonic stem cell” bakal disalahgunakan juga untuk kegunaan pengklonan manusia. Teknologi laser Menggantikan peranan kabel dengan fiber optik untuk bidang komunikasi dan perindustrian. Maklumat yang dihantar adalah lebih cepat dan tepat serta meminimumkan kehilangan data. Penyelewengan penggunaan akan berlaku. Mudah diubahsuai oleh mereka yang mahir dan pakar. 30
 31. 31. Rumusan  Islam menerima teknologi yang memberi manfaat  Islam menolak teknologi yang bawa kerosakan  Berdasarkan etika dan prinsip dasar Islam  Tujuan utama: kepentingan ibadt kepada Allah (mencari ilmu) 31
 32. 32. 4. Membincangkan Pencapaian Tamadun Islam dalam Sains Teknologi dan Kejuruteraan 32
 33. 33. Keperluan Untuk Mengkaji Sejarah Dalam Islam  Al-Quran menjelaskan dan menunjukkan pentingnya sejarah dan hubungannya dengan kewujudan tamadun manusia melalui peistiwa serta contoh umat terdahulu yang benar-benar berlaku dan perlu dijadikan pengajaran kepada kita pada hari ini.  Dianggarkan sebanyak 1,000 ayat mengenai kisah-kisah nabi terdahulu dan rasul sebelum ini seperti menceritakan hebatnya kerjaan Thamud, Kaum ‘Ad, Kaum Madyan dan juga mengenai keingkaran Firaun laknatullah. 33
 34. 34.  Tujuan dan matlamat utama kisah-kisah dan peristiwa tersebut dalam Al-Quran adalah:- Tujuan Huraian Menjadi contoh dan teladan atas apa yang berlaku Firman Allah swt yang bermaksud: (Surah Yusuf: 111) “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang yang berakal”. Mengesahkan bahawa Al- Quran itu adalah kalam Allah Umat manusia sekarang selalu ingin kepada bukti. Jadi, segala kisah yang berlaku dalam Al-Quran adalah untuk mengesahkan bahawa Al-Quran adalah satu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mendidik dan mengajak manusia berfikir. Kisah dan peristiwa yang berlaku adalah untuk mendidik dan salah satu daripada kaedah untuk mengajak manusia berfikir Untuk membenarkan janji baik dan janji buruk dari Allah swt Segala peristiwa yang berlaku adalah untuk membuktikan bahawa segala apa yang dijanjikan Allah adalah perkara yang benar. 34
 35. 35. Latihan 2 Pelajar (secara berkumpulan) diminta untuk mencari sesuatu ciptaan dan sumbangan Ilmuwan Islam dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam dan kaitkan dengan sumber-sumber dan fakta dari al-Quran dan al-Hadith kemudian dibentangkan di hadapan rakan-rakannya di kelas.  Kaedah P&P:  Library Based Learning (LBL)  Project Based Learning (PBL)  Outcome Based Learning (OBL) 35
 36. 36. Tokoh Islam Sumbangan Al-Razi (865 – 925M) Muhammad bin Zakaria al-Razi Di Barat disebut Rhazes. Lahir di Ray berhampiran dengan Taheran Parsi. Tokoh perubatan Islam Karyanya : Kitab al-Hawi, dan yang paling terknenal adalah Kitab Tib al-Mansur dan Kitab al-Tib al-Ruhani. Sumbangannya adalah mengenal pasti perbezaan penyakit cacar dan campak. Ibn Sina (370–480H / 980–1037M) Abu Ali Hussain bin Abdullah bin Sina. Dilahirkan di Afshina berhampiran Bandar Bukhara. Di Barat dikenali dengan nama Avicenna. Dikenali dengan nama tokoh perubatan agung dalam dunia Islam dan juga di Barat dikenali sebagai ‘al-Sheikh al-Rais’ atau ‘Prince of Physicians’. Tokoh perubatan Islam yang agung. Karyanya yang terkenal adalah Qanun fi al-Tibb (Canon of Medicine). Qanun fi al-Tibb mengandungi 5 buku dan merupakan enskiopedia perubatan. Sumbangannya adalah menganalisa pelbagai jenis penyakit dan telah menjadi doktor kepada beberapa khalifah al-Gurgan, Hamadan dan Isfahan. Orang pertama yang menemui ubat bius. Turut menyumbang kepada bidang mekanikal. Al-Jahiz Abu Uthman Amr ibn Bhar al- Jahiz dilahirkan di Bashrah. Tokoh terpenting dalam Sains Biologi. Menyusun sebuah buku pengajian komprehensif dalam Sumbangan Sarjana Islam36
 37. 37. Tokoh Islam Sumbangan Al-Khawarizmi (780 – 850M) Muhammad ibn Musa al- Khawarizmi. Dianggap sebagai bapa al- Jibra Tokoh matematik dan tokoh algebra. Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1120M dengan judul De Numero Idorom. Antara karya yang terkenal adalah al-Jami’ Wa al-Jabar dan Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah. Sumbangannya dalam bidang geometri ialah memperkenalkan konsep segitiga sama, mengira luas segitiga, segiempat dan bulatan serta memperkenalkan algebra. Turut berperanan dalam bidang mekanikal tentang bagaimana menentukan ketumpatan spesifik dan berat kegravitian (tarikan bumi dan keapungan). Merupakan penyumbang kepada bidang astronomi dengan membuat beberapa jadual perjalanan matahari yang dikenali dengan nama Zij.Jadual ini digunakan sebagai rujukan kepada pusat pengajian di Timur dan Barat. Antara buku beliau adalah Kitab al-Rakhamah, Kitab Zij al-Awwal, Kitab Zij al-Thani dan lain-lain. Sumbangan Sarjana Islam37
 38. 38. Sumbangan Sains Teknologi Dan Kejuruteraan kepada Institusi Intelektual Islam  Universiti dan institusi pendidikan  universiti-universiti di wilayah timur antaranya Univeristi al- Azhar, universiti di Andalus seperti Universiti Granada, Universiti Cordova dan Universiti Seville.  Perpustakaan  Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rsyid di Baghdad.  Hospital  Berperanan sebagai pusat pengajian dan penyelidikan perubatan, rawatan dan pusat latihan kejururawatan dan kedoktoran. 38
 39. 39.  Balai Cerap  Berperanan sebagai pusat penyelidikan, pusat latihan pembelajaran astronomi dan pusat pengumpulan data.  Mewujudkan kecenderungan mengkaji alam secara rasional dan emprikal serta menekankan kaedah penggunaan instrument dan cerapan untuk mengisahkan teori.  Kejuruteraan Awam  Menonjolkan teknologi senibina Islam yang mengkagumkan seperti Masjid al-Aqsa di Jurusalem dan juga Masjid Ummayad di Damascus yang dibina pada kurun ke-7 M.  Teknologi Kejuruteraan Jalan Raya dan Jambatan.  Pembinaan jambatan Shahristan di Isfahan, Iran pada kurun ke-12M yang mempunyai pintu gerbang yang sangat banyak dan bersegmen.  Kejuruteraan Hidrologi  Pembinaan terusan 10 km untuk mengalirkan air Sungai Furat ke Bashrah sebagai punca air kerana berlakunya kemarau yang panjang pada zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz  Teknologi air bawah tanah telah dibina di sekeliling Bandar Isfahan dengan mengalirkan air daripada Sungai Zayandirud bagi kegunaan pertanian dan perumahan di Parsi 39

×