Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
บทที ่ 2          เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง    ในการจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก(WebBlog) ด้วย...
ตั้งแต่ปี 2000 โดยปี 2001 นั้นจะเริ่มทดสอบให้บริการที่ความเร็ว56 Kbps และ 112 Kbps ก่อน โดยทั้งหมดจะทำางานอยู่บนเครือข่ายโ...
- เพราะ GPRS ทำาให้ท่านเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณอยู่ที่ใด และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย- เพราะ GPRS ช่วยให้...
ตรงส่วนบกพร่องนี้ให้ดีขึ้น จึงได้เริ่มนำาเทคโนโลยีที่เรียกว่าGPRS (General Packet Radio Service)GPRS เป็นตัวย่อจากภาษาอังก...
ดังนั้นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่จะเปิดใช้ในระบบGPRS ได้นั้นจะต้องทำาการติดตั้งระบบเครือข่าย ที่ประกอบด้ว...
ประโยชน์ของ GPRSประหยัดค่าใช้จ่าย - เทคโนโลยี GPRS จะทำาให้การคิดอัตราค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในก...
บริการในระบบ GPRSด้วยโทรศัพท์มือถือในระบบ GPRS คุณสามารถเข้าสู่บริการ nonvoice ทีหลากหลายจาก mobileLIFE โดยบริการใหม่ล่าสุ...
Moving Images นอกเหนือจากภาพนิ่งแล้วภาพเคลื่อนไหวก็สามารถส่งต่อกันไปได้เช่นกัน เช่น การประชุมทางไกล หรือ การส่งภาพจากกล้อง...
Remote LAN Access เราสามารถเข้าถึงเครือข่ายความพิวเตอร์โดยใช้โทรศัพท์มือถือแทนเบอร์โทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้...
ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง   ประการที่สี่ เครือข่ายสื่อสาร (Comm...
Technorati) และเพื่อให้บล็อกเกอร์อื่นๆ อ้างถึงบ่อยขึ้นในบล็อก,พอดคาสท์ หรือ วิดีโอบล็อก (vlogs) ของเขา เพราะฉะนั้นจะเห็นได...
1,277 คน, พ่อแม่ผู้ปกครอง จำานวน 1,039 คน และผู้นำาของโรงเรียนในทุกเขตทั่วสหรัฐอเมริกา จำานวน 250 คนที่มาข้อมูล http://www...
(1) Blog – ซึ่งเป็นการลดรูปจากคำาว่า Weblog ซึ่งถือเป็นระบบจัดการเนื้อหา (ContentManagement System: CMS) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งท...
(4) Media Sharing – เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้เราสามารถ upload รูปหรือวิดีโอเพื่อแบ่งปันให้กับครอบครัว เพือนๆ หรือแม้กระท...
รูปแบบง่าย ๆ โดยเนื้อหาใน blog จะแยกเป็นส่วนย่อย ๆ วางอยู่เรียงกันตามลำาดับเวลาที่เขียนเนื้อหานั้น เริ่มต้นด้วยเนื้อหาส่วน...
เจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิงก์ต่อโพสต์เท่านั้น                        ๊ครับ ใครที่อยาก...
www.blogprathai.com www.ndesignsblog.comwww.idatablog.comwww.inewblog.com www.onblogme.comwww.freeseoblogs.comwww.sumhua.c...
สเตอร์ กล่าวว่า สำานักพิมพ์ได้เตรียมที่จะนำาคำาว่า “บล็อก” บรรจุลงในพจนานุกรมฉบับล่าสุดทั้งที่เป็นเล่มและ ฉบับออนไลน์แล้วแ...
เล็ก และซิคาด้า (cicada) ซึ่งความหมายตามรูปศัพท์ แปลว่าจักจั่น    ( http://krutangict.blogspot.com/)
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

บทที่ 2 (1)

 1. 1. บทที ่ 2 เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ในการจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก(WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง GPRS เทคโนโลยีการสื่อสารบนสังคมออนไลท์ นี้ ผู้จัดทำาโครงงานได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 2.1 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) GPRS (General Packet Radio Service)นี้ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ประการใดในแวดวงโทรคมนาคม ซึ่งจะจัดให้มันอยู่ในเจนเนอเรชั่นที่ 2.5 G สำาหรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ (โดย 1 G หมายถือโทรศัพท์มือถือระบบอนาล็อก, 2 G หมายถึงโทรศัพท์มือถือดิจิตอลปัจจุบันที่เราใช้อยู่)GPRS นั้นถือว่าเป็นบริการใหม่ที่ลำ้าสมัยของโทรศัพท์มือถือที่ไม่จำากัดตัวเองอยู่แค่การใช้เสียงเท่านั้น โดยมันมีความสามารถในการส่งข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยความเร็วในระดับ 172Kbps (ขณะที่โทรศัพท์มือถือดิจิตอลธรรมดาส่งได้ด้วยความเร็ว9.6 Kbps) ซึ่งความเร็วที่สูงระดับนี้สามารถรองรับกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา และอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบย่อในมือคุณไม่ว่าจะเป็นการChat, Web, Browsing, FTP หรือ E-mailGPRS ได้ถูกกำาหนดเป็นมาตรฐาน และมีกำาหนดการที่จะออกใช้งานทั่วโลก โดยเริ่มมีการวางระบบเพื่อรองรับการใช้งานงาน
 2. 2. ตั้งแต่ปี 2000 โดยปี 2001 นั้นจะเริ่มทดสอบให้บริการที่ความเร็ว56 Kbps และ 112 Kbps ก่อน โดยทั้งหมดจะทำางานอยู่บนเครือข่ายโทรศัพท์ GSM เดิม (แต่ตัวเครื่องโทรศัพท์ GSM เดิม จะไม่สามารถใช้งานกับ GPRS ได้) จากนั้นในปี 2002 จะเข้าสู่ยุคของ3G เสียทีGPRS คืออะไร?- เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นบนเครือข่ายเดิมเพื่อให้การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น- เทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบรวดเร็ว ซึ่งใช้ได้กับเครือข่ายระบบGSM ช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้กับการติดตั้ง และทำาให้ระยะเวลาในการส่งข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น- เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อการใช้ Mobile Internet ด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น ทำาให้ท่านสามารถทำาธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายดายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่- นวัตกรรมใหม่ที่ทำาให้การส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วจากเดิมเพียงแค่ 9.6 Kbps เป็น 40 Kbps ช่วยให้ท่านสามารถเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตได้ภายในเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่- การส่งข้อมูลแบบใหม่ในรูปแบบของมัลติมีเดีย ซึ่งจะประกอบไปด้วยรูปภาพที่เป็นกราฟฟิก เสียงและวิดีโอ เช่นการใช้ VideoConferenceทำาไมต้อง GPRS?- เพราะ GPRS ช่วยให้ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม้ในช่วงเวลาที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตมาก
 3. 3. - เพราะ GPRS ทำาให้ท่านเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณอยู่ที่ใด และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย- เพราะ GPRS ช่วยให้ท่านไม่ขาดการติดต่อ ท่านสามารถรับส่งเมล์ได้อย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งเล่น ICQการพัฒนาเทคโนโลยีหลังจากที่วงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการพัฒนาด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือและ None Voice Application อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ทุกรูปแบบอย่างไร้ขีดจำากัดในระหว่างเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยเสียงหรือข้อมูล ดั้งนั้นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงได้พัฒนาและนำาเทคโนโลยีอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่1. Short Message Service (SMS)- การใช้เทคโนโลยี SMS หรือการส่งข้อความที่กำาลังได้รับความนิยมกันทั่วไปมากขึ้นทุกวันในบ้านเราขณะนี้- Sim Tool Kit โดยใช้ Sim Card ที่ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้พัฒนาและเพิ่มเติมบริการไว้ให้ใช้งานและบริการต่างๆ ง่ายมากยิ่งขึ้น2. Circuit Switched Data (CSD)- WAP หรือ Wireless Application Protocol ที่สามารถ Connectกับโลกของข่าวสารข้อมูลกับ Wap Site ต่าง ๆ ได้ทั่วโลกแม้กระทั้งในรูปแบบของ Wireless Internetแต่อย่างไรก็ตามทางผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ยังเล็งเห็นว่าการโอนถ่ายสื่อสารข้อมูลของโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ยังมีข้อจำากัดในด้านความเร็วการรับส่ง และรวมไปถึงปริมาณข้อมูลที่สามารถทำาการรับจึงได้เริ่มพัฒนาแก้ไขเพื่อที่จะเพิ่มเติมบริการ
 4. 4. ตรงส่วนบกพร่องนี้ให้ดีขึ้น จึงได้เริ่มนำาเทคโนโลยีที่เรียกว่าGPRS (General Packet Radio Service)GPRS เป็นตัวย่อจากภาษาอังกฤษ" General Packet Radio Service"ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลต่างๆในรูปแบบแพ็กเก็ตต่าง ๆการเชื่อมต่อแบบใหม่ที่ใช้ระบบ GPRS เข้ามาก็จะเป็นการเชื่อมต่อและวิธีการส่งข้อมูลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับอินเตอร์เน็ตก็คือ เมื่อต้องการข้อมูลหรือส่งข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ ก็จะเป็นการส่งข้อมูลลักษณะนั้น เข้าไปในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น ไม่จำาเป็นต้องจองเวลาไว้ตลอดเวลา จึงทำาให้วิธีการใช้งานของ GPRS ในแบบใหม่นี้จะเห็นได้ว่าจะมีการพูดถึง การเก็บเงินที่เป็นจำานวนข้อมูลที่รับ และส่งออกมา มากกว่าวิธีการติดต่อสือสารจากวิธีเดิมที่ ่คิดจำานวนเวลาในการติดต่อสื่อสารแต่ละครั้งการติดต่อด้วยระบบ GPRS ยังสามารถติดต่อสื่อสารด้วยเสียง ในขณะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารผ่านโลกอินเตอร์เน็ตในขณะเดียวกัน ซึ่งก็คือ เราสามารถติดต่อสื่อสารทั้ง 2 ระบบ ภายในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละรุ่นที่ผลิตออกมา แต่เท่าที่ทราบในขณะนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรุ่นยังไม่สามารถติดต่อสื่อสารพร้อม ๆ กันได้GPRS เชื่อมโลกอินเตอร์เน็ต บนโทรศัพท์เคลื่อนที่GPRS ไม่ได้เป็นลักษณะที่จะสามารถให้บริการได้ด้วยตัวของระบบเอง แต่ตัวมันเองเป็นเพียงแค่ Bearer ให้กับ Applicationต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ความเร็วที่เพิ่มมากกว่าปกติในระบบ GSM ที่เคยรองรับอยู่เดิมมาก่อน และระบบ GPRS จะต้องต่อไปยัง PacketData Network ที่เป็น IP Network อีกต่อหนึ่ง
 5. 5. ดังนั้นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่จะเปิดใช้ในระบบGPRS ได้นั้นจะต้องทำาการติดตั้งระบบเครือข่าย ที่ประกอบด้วยหน่วยหลัก ๆ 2 หน่วยด้วยกัน คือ1. SGSN (Serving GPRS Supports Node)2. GGSN (Gateway GPRS Supports Node)โดยทั้งสองหน่วยหลักขององค์ประกอบนี้จะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยมีอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นตัวช่วยเพื่อไปร่วมใช้ Radio Interfaceจาก Base Station โดยผ่านตัวควบคุม ที่เรียกว่า PCU (PacketControl Unit) ที่ตดตั้งไว้ที่ BSC(Base Station Controller) อัน ิทั้งนี้อาจมอง Network เป็นอีก Network หนึ่ง ซึ่งเข้ากับ MobilePhone ผ่านทาง Radio Interface ของระบบ GSM Network เดิมโดยเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการรับส่งข้อมูลเป็นPacket โดยตรงคุณสมบัติเด่นหลัก ๆ ของระบบ GPRS คือการโอนถ่ายข้อมูลที่มีความสามารถในการ รับ- ส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้สูงถึง 9 - 40 kbps ซึ่งจะทำาให้สามารถรับ- ส่งข้อมูลที่เป็น VDO Mail หรือ ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆได้ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เร็ว และมีประสิทธภาพมากกว่าเดิมรวมถึงการ Down lode/Up lode ได้ง่ายยิ่งขึ้นAlways On การเชื่อมต่อเครือข่ายและโอนถ่ายข้อมูลสามารถดำาเนินต่อไป แม้ในขณะที่มีสายติดต่อเข้ามาก็ตาม จึงทำาให้การโอนถ่ายข้อมูลไม่ขาดตอนลงWireless Internet ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Terminal เช่น PDA หรือNote Book สามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นจากที่เคยเป็นอยู่
 6. 6. ประโยชน์ของ GPRSประหยัดค่าใช้จ่าย - เทคโนโลยี GPRS จะทำาให้การคิดอัตราค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการรับ และส่งข้อมูล ไม่ใช่ช่วงเวลาในการเชื่อมต่อ ซึ่งจะทำาให้ผู้ใช้ จ่ายเพียงแค่อัตราค่าบริการในการดาวน์โหลด และอัพโหลดเท่านั้นรวดเร็วยิ่งขึ้น - GPRS จะช่วยให้ท่านเชื่อมต่อ และรับข้อมูลจ่าง ๆผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ GSM ทั่วไป ทำาให้การเข้าสู่ web หรือการรับส่ง e-mail เป็นไปอย่างสะดวก และง่ายดายคุ้มค่า - เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อย แต่รับผลตอบแทนจากการรับ-ส่งข้อมูลอย่างมากมายน่าใช้ - GPRS ทำาให้ท่านได้รับข้อมูลในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข้อความ หรือรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพเสียง และวีดิโอ ทำาให้การติดต่อสือสารของคุณผ่านโทรศัพท์ ่เคลื่อนที่ไม่ซำ้าซากอีกต่อไปGPRS ดีกว่าระบบ GSM เดิมอย่างไร?ความเร็วที่เพิ่มขึ้น จาก 9.6 Kbps เป็น 40 Kbpsสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา (Always On) โดยไม่เสียค่าบริการ และยังสามารถโทรออก และรับสายโทรเข้าได้ ในขณะที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่เสียค่าบริการจากจำานวนข้อมูลที่เราทำาการรับ หรือส่ง (Downloadหรือ Upload) เท่านั้นสามารถรับข้อมูลในรูปแบบของ Multimedia ได้ เช่นการชมVideo Clip ผ่านทางอุปกรณ์ PDA ได้
 7. 7. บริการในระบบ GPRSด้วยโทรศัพท์มือถือในระบบ GPRS คุณสามารถเข้าสู่บริการ nonvoice ทีหลากหลายจาก mobileLIFE โดยบริการใหม่ล่าสุดคือ ่บริการ mClose2me, mDiscount, และ Advanced Mail จากmMail นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้บริการอื่นๆที่มีอยู่เดิม เช่นmInfo, mEntertain, mBanking, mMail, mChat, mShoppingและ mMessaging ด้วยความเร็วที่สูงขึ้นได้อีกด้วยมากไปกว่านั้นคือถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือระบบ GPRS ต่อเชื่อมเข้ากับ PDA หรือ Computer Notebook ของคุณ คุณจะสามารถBrowse สู่โลกอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายดายทุกที่ ทุกเวลา และคุณยังสามารถรับข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบของ Video ไม่ว่าจะเป็นรายการกีฬา, ละคร, ข่าว, และ ข้อมูลสภาพการจราจร ที่จะทำาให้ชีวิตของคุณ ต่อติดกับโลกที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็วอยู่เสมอรูปแบบการให้บริการของ GPRSTextual And Visual Information บริการนี้เป็นจุดแตกต่างอย่างแรกที่ GPRS เหนือกว่า GSM ทั่วไป โดยสามารถส่งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือรูปภาพกราฟิกไปยังโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งจะทำาให้ GPRS แทรกซึมเข้าสู่การใช้งานของคนทั่วไปได้ทั้งข่าวความเคลื่อนไหว, ข้อมูลที่คนส่วนใหญ่สนใจ รวมทั้งบริการต่างๆ ที่จะเสริมเข้ามาในอนาคตStill Images เป็นการส่งภาพนิ่งความละเอียดสูงไปมาระหว่างเครื่องด้วยกันได้ ทำาให้สามารถส่งผ่านความรู้สึกดีๆ ผ่านภาพถ่ายหรือการ์ดอวยพรได้เลย รวมทั้งภาพที่ถ่ายได้จากกล้องดิจิตอล ก็สามารถโอนแล้วส่งต่อไปได้ทันที
 8. 8. Moving Images นอกเหนือจากภาพนิ่งแล้วภาพเคลื่อนไหวก็สามารถส่งต่อกันไปได้เช่นกัน เช่น การประชุมทางไกล หรือ การส่งภาพจากกล้องวงจรปิดไปยังโทรศัพท์มือถือในกรณีประยุกต์ใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยChat เป็นคุณสมบัติที่คงจะถูกใจของผู้รักการคุยแบบไม่ใช้เสียงซึ่งสามารถสนทนากันได้ทั้งแบบเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มได้อย่างสบายใจ ซึ่งจุดเด่นที่สำาหรับ สามารถ Chat ได้ทุกที่ที่อยากจะChatWeb Browsing เป็นการเข้าสู่ World Wide Web ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งความเร็วมีให้เลือกตั้งแต่ 56 Kbps ไปจนถึง112 Kbps การท่องเว็บจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แม้รูปแบบการแสดงผลจะแตกต่างจากการท่องเว็บโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่บ้างE-Mail เป็นบริการพื้นฐานที่มีคนนิยมใช้งานมากที่สุดสำาหรับการส่งข้อความ โดยจะมีการใช้ในรูปของ SMS (Short MessageService) ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วFile Transfer เป็นบริการโอนถ่ายไฟล์ข้อมูลซึ่งน่าจะใช้งานกันอย่างแพร่หลายขึ้น GPRS เพราะความเร็วดูจะเหนือกว่าการใช้งานผ่านโมเด็มกับโทรศัพท์พื้นฐานที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันมากโดยจะรองรับกับโปรโตคอล FTP และแอพพลิเคชั่นที่อ่านข้อความอย่าง Acrobat ReaderAudio แน่นอนว่าโทรศัพท์ต้องมีเสียง แต่บริการด้านเสียงของGPRS จะเหนือกว่าโทรศัพท์มือถือเดิม ๆ ที่เรารู้จัก เนื่องจากความคมชัดของสัญญาณเสียงที่เหนือกว่า และยังประยุกต์ใช้ในการเก็บไฟล์เสียงเพื่อนำาไปใช้งานในด้านต่างๆ ด้วย เช่น การวิเคราะห็รายละเอียดของเสียงในงานของตำารวจ เป็นต้น
 9. 9. Remote LAN Access เราสามารถเข้าถึงเครือข่ายความพิวเตอร์โดยใช้โทรศัพท์มือถือแทนเบอร์โทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้อย่างง่ายดาย ซึ่งความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลจะเหนือกว่าโทรศัพท์พิ้นฐานทั่วไปVehicle Positioning เป็นความสามารถในการบอกตำาแหน่งของยานพาหนะที่เราใช้อยู่ โดยจะสามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียม ซึ่งจะสามารถบอกตำาแหน่งที่เราอยู่โดยอ้างอิงกับเครื่องโทรศัพท์มือถือได้อย่างแม่นยำาhttp://www.itcomcenter.com/tips-view.asp?id=43&forward=12.1 ความสำ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและอิ น เทอร์ เ น็ ต ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 5 ประการ (Souter 1999: 409) ได้แก่ ประการแรก การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำาเป็นในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่งสำาคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications media, การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์, อินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ทำาให้สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก
 10. 10. ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง ประการที่สี่ เครือข่ายสื่อสาร (Communication networks)ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจำานวนการใช้เครือข่าย จำานวนผู้เชื่อมต่อ และจำานวนผู้ที่มีศักยภาพในการเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น ประการที่ห้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำาให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมากที่มาของข้อมูลวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต,http://dusithost.dusit.ac.th/~librarian/it107/C1.html2.2 ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ สื ่ อ สั ง คม Social Media 2.2.1 ความหมายของ Social Media SMO คือ แนวทางเกี่ยวกับ social media ที่ตั้งใจจะดึงดูดความสนใจผู้ที่มาชมเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการไป Bookmarkเอาไว้, Share Link หรือว่าส่งลิงค์ให้กับเพื่อนๆ, การเพิ่ม RSSFeeds การเข้าไปคอมเม้นต์ในบล็อกของคนอื่นๆ หรือว่า เขียนบทความในบล็อกต่างๆ ของตัวเอง (ทั้งสิ่งที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย) เพื่อที่จะนำาไปต่อยอดทางความคิด จากบทความของเราโดยที่คนเขียนบทความต่างๆ ในกลุ่มพวกนี้ ก็มักจะมีพวกแฟนพันธุ์แท้ หรือที่เรียกว่า Followers ที่มักจะเข้ามาตามอ่านบทความในสิ่งที่คนเหล่านี้เขียนถึงอยู่เสมอๆ ทำาให้เว็บไซต์ของเรา สร้างลิงค์เชื่อมกับ Social network ได้ง่ายขึ้น, ถูกค้นเจอง่ายขึ้นในSearch engine ที่เจาะจงใช้เพื่อค้นหา Social media (เช่น
 11. 11. Technorati) และเพื่อให้บล็อกเกอร์อื่นๆ อ้างถึงบ่อยขึ้นในบล็อก,พอดคาสท์ หรือ วิดีโอบล็อก (vlogs) ของเขา เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า บทความหรือว่าเรื่องที่จะเขียนถึง นั้น ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญมากที่สุดในเรื่องของ SMOSMO คือ 1 ใน 2 วิธีการออนไลน์ของการปรับแต่งเว็ปไซต์ อีกวิธีหนึ่งก็คือ SEOวิธีการของ SMO มี 2 ประเภท1.ทักษะ social media ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในตัวเว็บของมันเอง เช่นRSS feeds , ข่าวสังคม ,ปุ่มแชร์ และมีการให้ผู้ใช้โหวตและสำารวจความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงพวกรูปภาพและวีดีโอภายในเว็บเรา (เครื่องมือภายในเว็บที่เป็น Tools ที่ให้คนอื่นนำาไปใช้งานหรือบริการข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเว็บของเรา)2.2.2 ประวั ต ิ ค วามเป็ น มาและพั ฒ นาการของ SocialMedia Education 2.0 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำาเครือข่ายทางสังคม (Social Networking) มาใช้ในทางการศึกษา เป็นสถิติของนักเรียนในท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา ทีอยู่ในกลุ่มของสภา ่กรรมการโรงเรียนแห่งชาติ หรือ NSBA (National SchoolBoards Association) โดยสำารวจนักเรียนที่มีอายุ 9-17 ปี จำานวน
 12. 12. 1,277 คน, พ่อแม่ผู้ปกครอง จำานวน 1,039 คน และผู้นำาของโรงเรียนในทุกเขตทั่วสหรัฐอเมริกา จำานวน 250 คนที่มาข้อมูล http://www.columnfivemedia.com/socialcast-infographic-education-2-0/ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2553• ประเด็นการใช้งานของนักเรียน- นักเรียน 96% แสดงตนในอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายทางสังคม เช่น การแชต (Chating), การส่งข้อความ(Texting), เขียนบลอก (Bloging), และเข้าเยี่ยมชมตามชุมชนออนไลน์ต่างๆ- นักเรียน 30% มีบลอกเป็นของตนเอง และมากกว่า 1 ใน 6 บอกว่าได้เพิ่มข้อมูลในบลอกที่เขาสร้างขึ้นอย่างน้อยทุกสัปดาห์- นักเรียน 59% ของผู้ที่ใช้เครือข่ายทางสังคม มีการสนทนาในหัวข้อทางการศึกษาต่างๆ แบบออนไลน์ และมากกว่า 50% ได้สนทนาเกี่ยวกับงานที่ครู/โรงเรียนได้มอบหมายให้ทำา- เครื่องมือเครือข่ายทางสังคมที่นิยมใช้กันในโรงเรียน คือ Skype,YouTube, WordPress, Twitter, Facebook, Blog 2.2.3 ประเภทเว็ บ ไซต์ ท ี ่ ใ ห้ บ ริ ก าร Social Mediaก่อนที่จะพูดถึงประเภทของ Social Media ต่างๆ ขอให้เราทราบว่าทุกประเภทจะมีลักษณะที่ร่วมกันคือการที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคเป็นคนที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวขึ้น หรือที่เรียกว่า Users GeneratedContent หรือ Consumer Generated Content นะครับ เอาละมาลุยกันทีละประเภทเลย
 13. 13. (1) Blog – ซึ่งเป็นการลดรูปจากคำาว่า Weblog ซึ่งถือเป็นระบบจัดการเนื้อหา (ContentManagement System: CMS) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งทำาให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความเรียกว่า Post และทำาการเผยแพร่ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากในการที่จะต้องมานั่งเรียนรู้ถึงภาษา HTML หรือโปรแกรมทำาweb site ทั้งนีการเรียงของเนื้อหาจะเรียงจากเนือหาที่มาใหม่สุดก่อน จากนั้นก็ลดหลั่นลงไปตาม ้ ้ลำาดับของเวลา (Chronological Order) การเกิดของ Blog เปิดโอกาสให้ใครๆที่มีความสามารถในด้านต่างๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ไม่มีขีดจำากัดเรื่องเทคนิคอย่างในอดีตอีกต่อไป ทำาให้เกิด Blog ขึ้นมาจำานวนมากมาย และเพิ่มเนื้อหาให้กับโลกออนไลน์ได้เป็นจำานวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้เครืองมือทีสำาคัญที่ทำาให้เกิดลักษณะของ Social ่ ่คือการเปิดให้เพื่อนๆเข้ามาแสดงความเห็นได้นั่นเองในแง่ของการตลาด Blog อาจจะถูกนำามาใช้ได้ใน 2 รูปแบบ คือ การที่บริษัทจัดทำา Blog(Corporate Blog) ขึ้นมาเพื่อพูดจากับบรรดาลูกค้า และ Blog ที่เขียนจาก Blogger อิสระ ที่มความ ีสามารถเขียนเรื่องทีตนถนัดและมีผู้ติดตามจำานวนมาก จนกลายเป็น Marketing Influencer ่(2) Twitter และ Microblog อืนๆ – เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog ที่จำากัดขนาดของการ Post แต่ละ ่ครั้งไว้ที่ 140 ตัวอักษร โดยแรกเริ่มเดิมที ผู้ออกแบบ Twitter ต้องการให้ผู้ใช้เขียนเรื่องราวว่าคุณกำาลังทำาอะไรอยู่ในขณะนี้ (What are you doing?) แต่กิจการต่างๆกลับนำา Twitter ไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการบอกต่อ เพิ่มยอดขาย สร้าง Brand หรือเป็นเครืองมือสำาหรับการ ่บริหารความสัมพันธ์ลกค้า (CRM) ทั้งนี้เรายังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์บทความ ูใหม่ๆบน Blog ของเราได้ด้วย Twitter นั้นเป็นนิยมขึ้นมากอย่างรวดเร็ว จนทำาให้เว็บไซต์ประเภทSocial Network ต่างๆ เพิ่ม Feature ที่ให้ผู้ใช้สามารถบอกได้ว่าตอนนี้กำาลังทำาอะไรกันอยู่ นั้นก็คือการนำา Microblog เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยนั้นเอง(3) Social Networking – จากชือก็สามารถแปลความหมายได้วาเป็นเครือข่ายที่เชือมโยงเรากับ ่ ่ ่เพื่อนๆจนกลายเป็นสังคม ทั้งนี้ผู้ใช้จะเริ่มต้นสร้างตัวตนของตนเองขึ้นในส่วนของ Profile ซึ่งประกกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว (Info) รูป (Photo) การจดบันทึก (Note) หรือการใส่วิดีโอ (Video) และอื่นๆนอกจากนี้ Social Networking ยังมีเครืองมือสำาคัญในการสร้างจำานวนเพื่อนให้มากขึ้น คือ ในส่วน ่ของ Invite Friend และ Find Friend รวมถึงการสร้างเพื่อนจากเพื่อนของเพื่อนอีกด้วยนักการตลาดนำา Social Networking มาใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า อาจจะอยู่ในรูปของการสร้างBrand ผ่านเกมส์หรือ Application ต่างๆ หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือของ CRM ผ่านทาง Pages และนอกจากนี้ตัวลูกค้าเอง หากชื่นชอบในสินค้าหรือบริการ ก็สามารถร่วมกลุ่มกันจัดตัง Group ขึ้นมาได้ ้เว็บไซต์ที่มลักษณะของ Social Networking มีมากมาย แต่อาจจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ีประเภทแรกจะสนใจในการสร้างเครือข่ายระหว่างเพือนๆหรือครอบครัว เช่น Facebook, Hi5 หรือ ่Myspace และอีกประเภท คือสนใจในการสร้างเครือข่ายในเชิงธุรกิจ ที่เปิดให้ใส่ Resume และข้อมูลเชิงอาชีพต่างๆ เช่น Linkedin หรือ Plaxo เป็นต้น
 14. 14. (4) Media Sharing – เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้เราสามารถ upload รูปหรือวิดีโอเพื่อแบ่งปันให้กับครอบครัว เพือนๆ หรือแม้กระทั่งเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน นักการตลาด ณ ปัจจุบันไม่จำาเป็นจะ ่ต้องทุ่มทุนในการสร้างหนังโฆษณาที่มีต้นทุนสูง เราอาจจะใช้กล้องดิจิตอลราคาถูกๆ ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอ จากนั้นนำาขึ้นไปสู่เว็บไซต์ Media Sharing อย่าง Youtube หากความคิดของเราเป็นที่ชื่นชอบ ก็ทำาให้เกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลาย หรือกรณีหากกิจการคุณขายสินค้าที่เน้นดีไซน์ที่สวยงาม ก็อาจจะถ่ายรูปแล้วนำาขึ้นไปสู่เว็บไซต์อย่าง Flickr เพือให้ลูกค้าได้ชม หรืออาจจะ ่ใช้เป็นเครื่องมือในการนำาชมโรงงาน หรือบรรยากาศในการทำางานของกิจการ เป็นต้น หรืออย่างกรณีของ Multiply ที่คนไทยนิยมนำารูปภาพที่ตนเองถ่ายมาแสดงฝีมอ เหมือนเป็นแกลลอรีส่วนตัว ทำาให้ ืผู้ว่าจ้างได้เห็นฝีมือก่อนที่จะทำาการจ้าง(5) Social News and Bookmarking – เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเนือหาใดใน ้อินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งและเปิดโอกาสให้คะแนนและทำาการโหวตได้ เป็นเสมือนมหาชนช่วยกลันกรองว่าบทความหรือเนือหาใดนั้นเป็นที่น่าสนใจที่สุด ในส่วนของ Social Bookmarking นั้น ่ ้เป็นการที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถทำาการ Bookmark เนือหาหรือเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ โดยไม่ขึ้นอยู่ ้กับคอมพิวเตอร์เครืองใดเครื่องหนึ่ง แต่สามารถทำาผ่านออนไลน์ และเนื้อหาในส่วนที่เราทำา ่Bookmark ไว้นี้ สามารถที่จะแบ่งปันให้คนอื่นๆได้ด้วย นักการตลาดจะใช้เป็นเครื่องมือในการบอกต่อและสร้างจำานวนคนเข้ามายังที่เว็บไซต์หรือ Campaign การตลาดทีต้องการ ่(6) Online Forums – ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นเสมือนสถานที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่พวกเขาสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือการลงทุน และอื่นๆอีกมากมาย ได้ทำาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนถึงการแนะนำาสินค้าหรือบริการต่างๆ นักการตลาดควนสนใจเนื้อหาที่พูดคุยใน Forums เหล่านี้ เพราะบางครังอาจจะเป็นคำาวิจารณ์เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการของเรา ซึ่งเราเองสามารถเข้าไปทำาความ ้เข้าใจ แก้ไขปัญหา ตลอดจนถึงใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เว็บไซต์ประเภท Forums อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเว็บไซต์เนื้อหาต่างๆจากประเภทของ Social Media ทีกล่าวมาข้างต้น (อันที่จริงมีมากกว่านี้ แต่ผมเห็นว่ายังไม่คอยเป็น ่ ่ที่นิยมในไทยถึงไม่ได้กล่าวถึง) จะถูกนักการตลาดนำามาใช้กับสินค้าหรือบริการของตนเองในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ผมจะได้ลงรายละเอียดของแต่ละประเภทในบทต่อๆไป2.3 เว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) 2.3.1 ความหมายของเว็ บ บล็ อ ก (WebBlog)Blog คื อ อะไรBlog ก็คล้ายๆกับไดอารี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองแต่ความหมายของ Blog (ย่อมาจาก weblog หรือ web log) หมายถึง เว็บไซต์ที่มี
 15. 15. รูปแบบง่าย ๆ โดยเนื้อหาใน blog จะแยกเป็นส่วนย่อย ๆ วางอยู่เรียงกันตามลำาดับเวลาที่เขียนเนื้อหานั้น เริ่มต้นด้วยเนื้อหาส่วนที่อัปเดต(update) ใหม่สุด แล้วไล่ย้อนหลังกลับไปเรื่อย ๆ blog แตกต่างจาก ไดอารี่ออนไลน์คือ เนื้อหาใน blog จะเรียงลำาดับจากใหม่ไปเก่า กลับกันกับไดอารี่ที่มักมีแต่เนือหาของวันที่ปัจจุบัน หรือ ้ไม่ก็เรียงจากข้อความเก่า (เขียนก่อน) ไปหาใหม่ (เขียนทีหลัง) ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการบันทึกเรื่องราวประจำาวันเพียงอย่างเดียวเหมือนกับความหมายของไดอารี่Google Apps เป็นระบบซอฟต์แวร์บริหารองค์กรผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นเว็บแอพพลิเคชัน ซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปGoogle Apps ประกอบไปด้วย- Gmail ที่สามารถใช้ภายใต้โดเมนเนมของตนเองได้ ซึงถ้าหากใครใช้ Gmail ่จะคุ้ยเคยอย่างมาก โดยให้พื้นที่ 5 GByte- Google Calendar ปฏิทินออนไลน์ ที่สามารถบันทึกตารางปฏิทินส่วนตัว และแชร์ข้อมูลให้แก่องค์กร หรือเพื่อนร่วมงานได้- Google Docs & Spreadsheets สำาหรับพิมพ์งานเอกสารทำานองเวิร์ดโพรเซสเซอร์ และตารางคำานวณ สามารถแบ่งปัน ข้อมูล และร่วมกันแก้ไขเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก- Google Talk เป็นโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตและแชต ที่สามารถฝากเสียงโทรกลับ ประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรโดยจะไม่มีคาโทรศัพท์ ่- Google Page Creator สำาหรับการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้ HTML- Google Start Page เป็นศูนย์รวมข้อมูลอยู่ที่หน้าแรกสำาหรับองค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้2.3.2 ประเภทของเว็ บ บล็ อ ก ประเภทของ Blogบล็อกที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพเท่านั้น หรือ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่1.1. Linklogบล็อกแบบนี้น่าจะเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆ เป็นบล็อกที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจำาผู้ให้กำาเนิดคำาว่า “บล็อก”ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ได้ นั่นแหล่ะครับ robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ linklog นั่นเอง แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรียงเหมือนว็บไดเร็กทอรี่ เพราะ
 16. 16. เจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิงก์ต่อโพสต์เท่านั้น ๊ครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็นของตนเองแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำาบล็อกแบบไหน linklog น่าจะเป็นการเริ่มต้นการทำาบล็อกได้เป็นอย่างดี1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า Photo บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนำาเสนอและมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรียกได้ว่าภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ 1.3. Vlog ย่อมาจากVideoblog เป็นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlog เป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่นิยมทำากันมากในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปีด อินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ทีทำาให้การถ่ายทอดเสียง ภาพเคลื่อนไหว movie […] ่2. แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่2.1 บล็อกส่วนตัว(PersonalBlog) นำาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจำาวันของเจ้าของบล็อกเป็นหลัก 2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกทีนำาเสนอข่าวเป็น ่หลัก 2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็นบล็อกที่เขียนกันเป็นกลุ่ม เช่น blognone.com2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog)ว่าด้วยเรื่องการเมืองล้วน ๆ 2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อ เช่น oknation.net/blog/black ของสุทธิชัย หยุ่น 2.7 บล็อกบันเทิง(EntertainmentBlog) บล็อกที่นำาเสนอเรื่องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงินเรื่องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ 2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็นสื่อในการสอนหรือ แลกเปลี่ยนความคิดกัน 2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็นบล็อกที่นำาเสนอวิธีการต่างhttp://witwang.blogspot.com/2007_07_01_archive.html2.3.3 เว็ บ ไซต์ ท ี ่ ใ ห้ บ ริ ก ารเว็ บ บล็ อ ก www.blogger.comwww.exteen.com www.mapandy.comwww.buddythai.com www.imigg.com www.5iam.com
 17. 17. www.blogprathai.com www.ndesignsblog.comwww.idatablog.comwww.inewblog.com www.onblogme.comwww.freeseoblogs.comwww.sumhua.com www.diaryi.net www.istoreblog.comwww.skypream.com www.thailandspace.comwww.sungson.com www.gujaba.comwww.sabuyblog.comwww.ugetblog.com www.jaideespace.comwww.maxsiteth.com www.my2blog.com2.3.4 ประวั ต ิ ข องเว็ บ ไซต์ Bloggerประวัติของบล็กประวัติของบล็อกบล็อก (Blog) คือ คำาว่า “Weblog” ถูกใช้งานเป็นครั้งแรกโดย Jorn Barger ในเดือนธันวาคม ปี 1997 ต่อมามีฝรั่งที่ชอบเรียกสั้นๆ ชื่อนาย Peter Merholz จับมาเรียกย่อเหลือแต่ “Blog” แทนในเดือนเมษายน ปีค.ศ.1999 และจนมาถึงวันที่13 มีนาคม ค.ศ.2003 ทาง Oxford English Dictionary จึงได้บรรจุคำาว่า blog ในพจนานุกรม แสดงว่าได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ บล็อก (Blog) ขึ้นแท่นศัพท์ยอดฮิต อันดับหนึ่ง ซึ่งถูกเสาะแสวงหา ความหมาย ทางพจนานุกรมออนไลน์ มากที่สุดประจำาปี 2004 สำานักข่าวเอพีรายงานว่า เว็บไซต์ ดิกชั่นนารีหรือพจนานุกรมออนไลน์ “เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์” ได้ประกาศรายชื่อคำาศัพท์ซึ่งถูกคลิก เข้าไปค้นหา ความหมายผ่าน ระบบออนไลน์มากที่สุด 10 อันดับแรกประจำาปีนี้ ซึ่งอันดับหนึ่งตกเป็นของคำาว่า “บล็อก” (blog) ซึ่งเป็นคำาย่อของ “เว็บ บล็อก” (web log)โดยนายอาเธอร์ บิคเนล โฆษกสำานักพิมพ์พจนานุกรมฉบับ เมอร์เรียม-เว็บ
 18. 18. สเตอร์ กล่าวว่า สำานักพิมพ์ได้เตรียมที่จะนำาคำาว่า “บล็อก” บรรจุลงในพจนานุกรมฉบับล่าสุดทั้งที่เป็นเล่มและ ฉบับออนไลน์แล้วแต่จากความต้องการของผู้ใช้ที่หลั่งไหลเข้ามา ทำาให้เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ตัดสินใจบรรจุคำาว่า “บล็อก” ลงในเว็บไซต์ในสังกัดบางแห่งไปก่อน โดยให้คำาจำากัดความไว้ว่า “เว็บไซต์ที่บรรจุ เรื่องราวเกี่ยวกับบันทึกส่วนตัวประจำาวัน ซึ่งสะท้อนถึงมุมมอง ความคิดเห็นของบุคคล โดยอาจรวมลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ตามความประสงค์ของเจ้าของเว็บบล็อกเองด้วย” โดยทั่วไป คำาศัพท์ที่ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมนั้นจะต้องผ่านการใช้งาน อย่างแพร่หลายมาไม่น้อยกว่า 20 ปี ซึ่งหมายความว่าคำาคำานั้นจะต้องถูกนำามาใช้โดยทั่วไปในระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคำาศัพท์ ทางเทคโนโลยีรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ อย่างเช่น โรคเอดส์ โรคไข้หวัดซาร์ส ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมภายในระยะเวลาอันสั้นคำาว่า “บล็อก” เริ่มใช้เป็นครั้งแรกๆผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสารเมื่อปี 2542 แต่ผู้รวบรวมพจนานุกรมตั้งข้อสังเกตว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการประชุมใหญ่ของ พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเพื่อรับรองชื่อ ผู้สมัครเข้าชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีที่ผ่านมา ทำาให้ประชาชนชาวสหรัฐฯ ผู้ติดตามข่าวสารส่วนใหญ่สนใจ และต้องการทราบความหมายที่แท้จริงของคำาดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อคำาศัพท์เหล่านั้นปรากฏเป็นข่าวพาดหัวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไปนอกเหนือจากคำาว่า “บล็อก” แล้ว คำาศัพท์ที่ติดอันดับถูกเข้าไปค้นหาความหมายสูงสุด 10 อันดับแรกประจำาปีนี้ได้แก่ “อินคัมเบนท์” (incumbent)ซึ่งหมายถึงผู้อยู่ในตำาแหน่ง, “อิเล็กทอรัล” (electoral) หรือคณะผู้เลือกตั้งขณะที่บางคำาเป็นคำาศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามในอิรักเช่น “สตอร์มส” (stroms) ซึ่งมีความหมายว่ าการโจมตีอย่างรุนแรง, “อิน-เซอร์เจ้นท์” (insurgent) หรือกองกำาลังฝ่ายต่อต้านการปกครอง อิรัก, “เฮอร์ริเคน” (hurri- cane) ซึ่งหมาย ถึงผลกระทบอย่างรุนแรง, “เพโลตัน” (peloton) ที่แปลว่ากองทหารขนาด
 19. 19. เล็ก และซิคาด้า (cicada) ซึ่งความหมายตามรูปศัพท์ แปลว่าจักจั่น ( http://krutangict.blogspot.com/)

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.289

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

1

Befehle

Downloads

3

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×