ครูผู้ช่วย

Noppasorn Boonsena
Noppasorn BoonsenaFaculty of Education, Khon Kaen University
ระดับครูผ้ ูช่วย
ห้ องเรียนที่ 1
ภารกิจการเรียนรู้

1. ให้ ท่านวิเคราะห์ วธีการจัดการเรี ยนรู้ ของครู แต่ ละคน
           ิ
ว่ าอยู่ในกระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนใด และ
มีพนฐานมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ ใดบ้ าง พร้ อมอธิบาย
   ื้
เหตุผล
ครู บุญมี

รู ปแบบการสอน
   การสอนที่เน้นที่เน้นครู เป็ นศูนย์กลาง
   เน้นการให้จาข้อมูลให้ได้มากที่สุด จ
   เน้นย้าให้นกเรี ยนจดบันทึกและท่องซ้ าหลายครั้ง
         ั
   เน้นความจาจากตาราหรื อครู แทนการสร้างความรู้ดวย   ้
   ตนเอง
   เป็ นการถ่ายทอดความรู ้จากครู สู่ ตัวนักเรี ยนโดยตรง
ครู บุญมี
ใช้ แนวคิด
     ตามแนวคิดทฤษฏีการเรี ยนรู้พฤติกรรมนิยม
ดูจากครู บุญมีจะมีวธีการสอนที่เน้นท่องจามากกว่าการ
          ิ
สร้างความรู้ดวยตนเอง
       ้
     ส่ วนมากจะฝึ กให้เกิดความเคยชินเช่น เน้นให้จด
บันทึกและท่องซ้ าหลายๆครั้ง
     มีการเสริ มแรงและลดแรงในตอนจบของแต่ละบท
ด้วยการสอบเก็บคะแนน ถ้าสอบตกก็จะให้สอบใหม่
จนกว่าจะผ่าน
ครู บุญช่ วย

รู ปแบบการสอน

         ่
  ครู บุญช่วยอยูในรู ปแบบการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
  มีลกษณะ เชื่อมโยงความรู ้เดิมของนักเรี ยนก่อนเข้าสู่
    ั
  กระบวนการเรี ยนการสอน
  มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ของ
  เด็ก
ครู บุญช่ วย

รู ปแบบการสอน

  สื่ อที่สร้างคือสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เด็กนักเรี ยนจะต้องแสวงหา
  ความรู ้
  สร้างความรู ้ดวยตนเองผ่านการกระตุนและการสนับสนุน
          ้               ้
  จากสิ่ งแวดล้อม
ครู บุญช่ วย

แนวคิด

     มีกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นกเรี ยนสร้าง
                  ั
         ั
ความสัมพันธ์กบคนอื่น และการทางานเป็ นทีมเพื่อสร้าง
นักเรี ยนที่มีคุณภาพในทุกด้าน
     การเรี ยนรู ้ตามทฤษฏีคอนสรัคติวิสต์ จะเน้นสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีแรงกระตุนที่ทาให้ตื่นตัว
                     ้
เพื่อช่วยเพิ่มความจามากขึ้น
ครู บุญช่ วย

แนวคิด

     กระบวนทัศน์การออกแบบการสอนของครู บุญช่วย
มีพ้ืนฐานมาจากการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสรัคติวิสต์
     เน้นการให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้ดวยตนเองผ่านแรงกระตุน
                      ้         ้
ที่ทาให้เกิดการจดจาระยะยาว
ครู บุญชู
รู ปแบบการสอน

     มีรูปแบบที่เน้นครู เป็ นศูนย์กลางเพราะถึงแม้ครู บุญชูจะ
มีการสร้างความสัมพันธ์ในการเรี ยนรู ้
     มีการใช้แผนภูมิรูภาพ และแผนผังต่างๆ แต่ความรู ้
ทั้งหมดยังถูกถ่ายถอดมาจากครู โดยตรง เด็กนักเรี ยนยังไม่ได้มี
การสร้างความรู ้ความเข้าใจด้วยตนเอง เป็ นเพียงการรับแนวคิด
และความคิดรวบยอดกับครู ผสอนมาเท่านั้นการสอนของครู บุญมี
                ู้
จึงเป็ นการสอน ที่เน้นครู เป็ นศูนย์กลางการถ่ายถอดความรู ้
ครู บุญชู

แนวคิด
     มาจากทฤษฏี พฤษติกรรมนิยม ที่เน้นการสื่ อสาร
ระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนอง ซึ่ งนั้นก็คือ อาจารย์ กับ
นักเรี ยน
     เน้นการจาข้อมูลให้ได้มากที่สุด
     ยังไม่เน้นกระบวนการภายในของมนุษย์ ศึกษาเพียง
พฤติกรรมภายนอกที่เห็นได้
ภารกิจการเรียนรู้

2. วิธีการเรี ยนรู้ ของครู แต่ ละคนมีข้อดีและข้ อเด่ นอย่ างไร
ครู บุญมี

  ข้ อดี
       ทาให้จาข้อมูลได้มาก และรวดเร็ วข้ อเสี ย
                      ็
     ถึงจะจาข้อมูลได้มากและรวดเร็ วแต่กลืมข้อมูลได้
ง่ายเช่นกัน เพราะเป็ นการท่องจาจึงเป็ นความจาระยะสั้น
ไม่ใช่การสร้างความรู ้ดวยตนเอง
            ้
ครู บุญช่ วย

ข้อดี
      ทาให้จาความรู ้ได้นานขึ้น สามารถสร้างลักษณะ
บุคคลที่พึงประสงค์ เช่น การทางานเป็ นทีม และสร้างนิสยการ
                            ั
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิตได้


ข้อเสี ย
    หากมีการกระตุนหรื อแรงเสริ มจากครู หรื อสื่ อไม่
            ้
เพียงพอ ก็จะทาให้เกิดการเบื่อหน่าย ไม่สนใจ ไม่อยากเรี ยนได้
ครู บุญชู

ข้อดี
     ทาให้จาข้อมูลได้เร็ ว ไม่ตองเสี ยเวลาในการคิด
                  ้
วิเคราะห์ สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ได้เลย เพราะครู ได้ให้
ความคิดรวบยอดไว้แล้ว
     รวดเร็ วในการจาและนาไปใช้แก้ปัญหา
ครู บุญชู

ข้อเสี ย
      ถึงจะมีการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความจา
แต่กเ็ ป็ นการถ่ายทอดความรู ้จากครู โดยตรง จึงเป็ นแค่การถ่องจา
ไม่ใช่การสร้างความรู ้ดวยตนเอง อาจทาให้เกิดการลืมได้หาก
            ้
ใช้เวลานาน
ภารกิจการเรียนรู้

  3. วิธีการจัดการเรี ยนรู้ ของใครที่สอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากทีสุด  ่
เพราะเหตุใด
ครู บุญช่ วย
     เพราะครู บุญช่วยเน้นการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้นกเรี ยน      ั
แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ดวยตนเอง  ้
     สิ่ งที่ครู บุญช่วยทาคือสื่ อการเรี ยนรู ้ ไม่ใช่สื่อการ
สอน ครู บุญช่วยจะไม่ถ่ายทอดความรู ้ให้นกเรี ยนโดยตรง
                        ั
แต่จะเป็ นเพียงคนเดินเรื่ อง และเป็ นตัวกระตุน คอย  ้
สนับสนุนให้นกเรี ยนสร้างการเรี ยนรู้ดวยตนเอง
          ั             ้
ห้ องเรียนที่ 2
ภารกิจการเรียนรู้

1. ให้ ท่านวิเคราะห์ ปัญหาทีเ่ กิดขึนว่ าน่ าจะมีสาเหตุมาจาก
                  ้
  อะไรบ้ าง
2. วิเคราะห์ หาทฤษฎีการเรียนรู้ และการออกแบบการสอน
  ทีสามารถแก้ ปัญหาได้
   ่
3. ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่สามารถแก้ ปัญหาดังกล่ าวได้
1. ให้ ท่านวิเคราะห์ ปัญหาทีเ่ กิดขึนว่ าน่ าจะมีสาเหตุ
                  ้
มาจากอะไรบ้ าง


    การไม่รู้ในที่มาของการสร้างสู ตรแต่ละสู ตรว่ามี
ที่มาจากไหน เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และสร้างขึ้นเพื่อใช้
ประโยชน์ อะไร คุณครู คววรจะหาข้อมูลในเรื่ องพวกนี้และ
บอกกับนักเรี ยนด้วยว่า ที่เราเรี ยนแต่ละบทเพื่ออะไร จะได้
ไม่ตองเกิดคาถามว่าเรี ยนไปเพื่ออะไรอีก
   ้
1. ให้ ท่านวิเคราะห์ ปัญหาทีเ่ กิดขึนว่ าน่ าจะมีสาเหตุ
                  ้
มาจากอะไรบ้ าง      ขาดการทาโจย์ปัญหา เพราะโจทย์ปัญหา ส่ วนมากจะ
เป็ นการนาเอาเรื่ องในชีวิตประจาวันของเรามาเขียนและสร้าง
                          ่
ปัญหาขึ้นมา ครู ควรสอนให้เด็กทาโจทย์ปัญหาจะได้รู้วา สมการ
หรื อเรื่ องน้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บาง
                   ้
2. วิเคราะห์ หาทฤษฎีการเรียนรู้ และการออกแบบ
การสอนทีสามารถแก้ปัญหาได้
     ่


       การออกแบบการสอน:ควรเป็ นการออกแบบการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และความจาที่มี
คุณภาพ
       ส่ วนทฤษฏีการเรี ยนรู ้:ควรเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ใช้ทฤษฏี
การเรี ยนรู ้ของคอนสรัคติวิตส์ เพราะจะได้กระตุนให้ผเู ้ รี ยนเกิด
                            ้
ความสนุกสนานในการเรี ยนรู ้ และไม่รู้สึกเบื่อหน่าย พร้อมทั้ง
สร้างลักษณะที่พึงประสงค์อีกด้วย
3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
              ี่       นาเอาเรื่ องในชีวิตประจาวันมาสร้างโจทย์ปัญหา หรื อ
                           ั
  เชื่อมโยงความรู ้ที่เรี ยนมากับการใช้ประโยชน์กบสิ่ งแวดล้อม
  จริ งที่นกเรี ยนรู ้จกและคุนเคย เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
      ั      ั   ้
  คณิ ตศาสตร์
       บอกที่มา ความหมาย ความสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์
  ทุกครั้งก่อนเริ่ มการเรี ยนการสอน เพื่อให้เด็กมีจุดมุ่งหมาย และ
  มีแรกระตุนในการเรี ยนรู ้
        ้
สมาชิก
นางสาวกัญญาณัฐ   โพธิสัตย์   543050005-0
นางสาวนภสร     บุญเสนา    543050025-4
นายภูเบศร์     บาลชน     543050049-0

    สาขาคณิ ตศาสตรศึกษา ชั้นปี ที่ 2
1 von 25

Recomendados

ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยKorakob Noi
186 views15 Folien
ครูผู้ช่วย ภารกิจ von
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจShe's Kukkik Kanokporn
134 views22 Folien
การจัดการเรียนการสอน von
การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนananphar
15.4K views28 Folien
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดKiingz Phanumas
7.6K views10 Folien
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ von
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษKobwit Piriyawat
13.1K views99 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

วิธีสอนแบบวรรณี von
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณีOrapan Jantong
3.9K views11 Folien
การออกแบบการสอน von
การออกแบบการสอนการออกแบบการสอน
การออกแบบการสอนguest68e3471
12.1K views75 Folien
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยPiyatida Prayoonprom
198 views34 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยPiyatida Prayoonprom
153 views34 Folien
รูปแบบการเรียนการสอน von
รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนwannaphakdee
64.1K views52 Folien
ภารกิจครูผู้ช่วย von
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยArm Watcharin
124 views23 Folien

Was ist angesagt?(15)

วิธีสอนแบบวรรณี von Orapan Jantong
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณี
Orapan Jantong3.9K views
การออกแบบการสอน von guest68e3471
การออกแบบการสอนการออกแบบการสอน
การออกแบบการสอน
guest68e347112.1K views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Piyatida Prayoonprom
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
รูปแบบการเรียนการสอน von wannaphakdee
รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
wannaphakdee64.1K views
ภารกิจครูผู้ช่วย von Arm Watcharin
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Arm Watcharin124 views
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี von Parichart Ampon
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
Parichart Ampon73.2K views
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von Kunwater Tianmongkon
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von Proud N. Boonrak
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Proud N. Boonrak9.5K views
วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ von Diiz Yokiiz
วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้
วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้
Diiz Yokiiz5.7K views

Similar a ครูผู้ช่วย

การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย von
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยMuBenny Nuamin
251 views27 Folien
ภารกิจครูผู้ช่วย2 von
ภารกิจครูผู้ช่วย2ภารกิจครูผู้ช่วย2
ภารกิจครูผู้ช่วย2โอลีฟ กะ โกโก้
199 views21 Folien
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม von
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
111 views36 Folien
ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
248 views25 Folien
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยนภสร ยั่งยืน
121 views25 Folien
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยVs'veity Sirvcn
114 views35 Folien

Similar a ครูผู้ช่วย(20)

การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย von MuBenny Nuamin
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
MuBenny Nuamin251 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn114 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh160 views
ระดับครูผู้ช่วย von Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย von Pamkritsaya3147
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147156 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh162 views
Chapter 3 มุมมองทางจิตวิทยา von Aiijoo Yume
Chapter 3 มุมมองทางจิตวิทยาChapter 3 มุมมองทางจิตวิทยา
Chapter 3 มุมมองทางจิตวิทยา
Aiijoo Yume261 views
ครูผู้ช่วย von Chaya Kunnock
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 views
Presentation 5 von tyehh
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5
tyehh222 views

ครูผู้ช่วย

 • 3. ภารกิจการเรียนรู้ 1. ให้ ท่านวิเคราะห์ วธีการจัดการเรี ยนรู้ ของครู แต่ ละคน ิ ว่ าอยู่ในกระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนใด และ มีพนฐานมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ ใดบ้ าง พร้ อมอธิบาย ื้ เหตุผล
 • 4. ครู บุญมี รู ปแบบการสอน การสอนที่เน้นที่เน้นครู เป็ นศูนย์กลาง เน้นการให้จาข้อมูลให้ได้มากที่สุด จ เน้นย้าให้นกเรี ยนจดบันทึกและท่องซ้ าหลายครั้ง ั เน้นความจาจากตาราหรื อครู แทนการสร้างความรู้ดวย ้ ตนเอง เป็ นการถ่ายทอดความรู ้จากครู สู่ ตัวนักเรี ยนโดยตรง
 • 5. ครู บุญมี ใช้ แนวคิด ตามแนวคิดทฤษฏีการเรี ยนรู้พฤติกรรมนิยม ดูจากครู บุญมีจะมีวธีการสอนที่เน้นท่องจามากกว่าการ ิ สร้างความรู้ดวยตนเอง ้ ส่ วนมากจะฝึ กให้เกิดความเคยชินเช่น เน้นให้จด บันทึกและท่องซ้ าหลายๆครั้ง มีการเสริ มแรงและลดแรงในตอนจบของแต่ละบท ด้วยการสอบเก็บคะแนน ถ้าสอบตกก็จะให้สอบใหม่ จนกว่าจะผ่าน
 • 6. ครู บุญช่ วย รู ปแบบการสอน ่ ครู บุญช่วยอยูในรู ปแบบการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีลกษณะ เชื่อมโยงความรู ้เดิมของนักเรี ยนก่อนเข้าสู่ ั กระบวนการเรี ยนการสอน มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ของ เด็ก
 • 7. ครู บุญช่ วย รู ปแบบการสอน สื่ อที่สร้างคือสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เด็กนักเรี ยนจะต้องแสวงหา ความรู ้ สร้างความรู ้ดวยตนเองผ่านการกระตุนและการสนับสนุน ้ ้ จากสิ่ งแวดล้อม
 • 8. ครู บุญช่ วย แนวคิด มีกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นกเรี ยนสร้าง ั ั ความสัมพันธ์กบคนอื่น และการทางานเป็ นทีมเพื่อสร้าง นักเรี ยนที่มีคุณภาพในทุกด้าน การเรี ยนรู ้ตามทฤษฏีคอนสรัคติวิสต์ จะเน้นสร้าง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีแรงกระตุนที่ทาให้ตื่นตัว ้ เพื่อช่วยเพิ่มความจามากขึ้น
 • 9. ครู บุญช่ วย แนวคิด กระบวนทัศน์การออกแบบการสอนของครู บุญช่วย มีพ้ืนฐานมาจากการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสรัคติวิสต์ เน้นการให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้ดวยตนเองผ่านแรงกระตุน ้ ้ ที่ทาให้เกิดการจดจาระยะยาว
 • 10. ครู บุญชู รู ปแบบการสอน มีรูปแบบที่เน้นครู เป็ นศูนย์กลางเพราะถึงแม้ครู บุญชูจะ มีการสร้างความสัมพันธ์ในการเรี ยนรู ้ มีการใช้แผนภูมิรูภาพ และแผนผังต่างๆ แต่ความรู ้ ทั้งหมดยังถูกถ่ายถอดมาจากครู โดยตรง เด็กนักเรี ยนยังไม่ได้มี การสร้างความรู ้ความเข้าใจด้วยตนเอง เป็ นเพียงการรับแนวคิด และความคิดรวบยอดกับครู ผสอนมาเท่านั้นการสอนของครู บุญมี ู้ จึงเป็ นการสอน ที่เน้นครู เป็ นศูนย์กลางการถ่ายถอดความรู ้
 • 11. ครู บุญชู แนวคิด มาจากทฤษฏี พฤษติกรรมนิยม ที่เน้นการสื่ อสาร ระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนอง ซึ่ งนั้นก็คือ อาจารย์ กับ นักเรี ยน เน้นการจาข้อมูลให้ได้มากที่สุด ยังไม่เน้นกระบวนการภายในของมนุษย์ ศึกษาเพียง พฤติกรรมภายนอกที่เห็นได้
 • 12. ภารกิจการเรียนรู้ 2. วิธีการเรี ยนรู้ ของครู แต่ ละคนมีข้อดีและข้ อเด่ นอย่ างไร
 • 13. ครู บุญมี ข้ อดี ทาให้จาข้อมูลได้มาก และรวดเร็ ว ข้ อเสี ย ็ ถึงจะจาข้อมูลได้มากและรวดเร็ วแต่กลืมข้อมูลได้ ง่ายเช่นกัน เพราะเป็ นการท่องจาจึงเป็ นความจาระยะสั้น ไม่ใช่การสร้างความรู ้ดวยตนเอง ้
 • 14. ครู บุญช่ วย ข้อดี ทาให้จาความรู ้ได้นานขึ้น สามารถสร้างลักษณะ บุคคลที่พึงประสงค์ เช่น การทางานเป็ นทีม และสร้างนิสยการ ั เรี ยนรู ้ตลอดชีวิตได้ ข้อเสี ย หากมีการกระตุนหรื อแรงเสริ มจากครู หรื อสื่ อไม่ ้ เพียงพอ ก็จะทาให้เกิดการเบื่อหน่าย ไม่สนใจ ไม่อยากเรี ยนได้
 • 15. ครู บุญชู ข้อดี ทาให้จาข้อมูลได้เร็ ว ไม่ตองเสี ยเวลาในการคิด ้ วิเคราะห์ สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ได้เลย เพราะครู ได้ให้ ความคิดรวบยอดไว้แล้ว รวดเร็ วในการจาและนาไปใช้แก้ปัญหา
 • 16. ครู บุญชู ข้อเสี ย ถึงจะมีการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความจา แต่กเ็ ป็ นการถ่ายทอดความรู ้จากครู โดยตรง จึงเป็ นแค่การถ่องจา ไม่ใช่การสร้างความรู ้ดวยตนเอง อาจทาให้เกิดการลืมได้หาก ้ ใช้เวลานาน
 • 17. ภารกิจการเรียนรู้ 3. วิธีการจัดการเรี ยนรู้ ของใครที่สอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากทีสุด ่ เพราะเหตุใด
 • 18. ครู บุญช่ วย เพราะครู บุญช่วยเน้นการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น สาคัญ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้นกเรี ยน ั แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ดวยตนเอง ้ สิ่ งที่ครู บุญช่วยทาคือสื่ อการเรี ยนรู ้ ไม่ใช่สื่อการ สอน ครู บุญช่วยจะไม่ถ่ายทอดความรู ้ให้นกเรี ยนโดยตรง ั แต่จะเป็ นเพียงคนเดินเรื่ อง และเป็ นตัวกระตุน คอย ้ สนับสนุนให้นกเรี ยนสร้างการเรี ยนรู้ดวยตนเอง ั ้
 • 20. ภารกิจการเรียนรู้ 1. ให้ ท่านวิเคราะห์ ปัญหาทีเ่ กิดขึนว่ าน่ าจะมีสาเหตุมาจาก ้ อะไรบ้ าง 2. วิเคราะห์ หาทฤษฎีการเรียนรู้ และการออกแบบการสอน ทีสามารถแก้ ปัญหาได้ ่ 3. ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่สามารถแก้ ปัญหาดังกล่ าวได้
 • 21. 1. ให้ ท่านวิเคราะห์ ปัญหาทีเ่ กิดขึนว่ าน่ าจะมีสาเหตุ ้ มาจากอะไรบ้ าง การไม่รู้ในที่มาของการสร้างสู ตรแต่ละสู ตรว่ามี ที่มาจากไหน เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และสร้างขึ้นเพื่อใช้ ประโยชน์ อะไร คุณครู คววรจะหาข้อมูลในเรื่ องพวกนี้และ บอกกับนักเรี ยนด้วยว่า ที่เราเรี ยนแต่ละบทเพื่ออะไร จะได้ ไม่ตองเกิดคาถามว่าเรี ยนไปเพื่ออะไรอีก ้
 • 22. 1. ให้ ท่านวิเคราะห์ ปัญหาทีเ่ กิดขึนว่ าน่ าจะมีสาเหตุ ้ มาจากอะไรบ้ าง ขาดการทาโจย์ปัญหา เพราะโจทย์ปัญหา ส่ วนมากจะ เป็ นการนาเอาเรื่ องในชีวิตประจาวันของเรามาเขียนและสร้าง ่ ปัญหาขึ้นมา ครู ควรสอนให้เด็กทาโจทย์ปัญหาจะได้รู้วา สมการ หรื อเรื่ องน้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บาง ้
 • 23. 2. วิเคราะห์ หาทฤษฎีการเรียนรู้ และการออกแบบ การสอนทีสามารถแก้ปัญหาได้ ่ การออกแบบการสอน:ควรเป็ นการออกแบบการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และความจาที่มี คุณภาพ ส่ วนทฤษฏีการเรี ยนรู ้:ควรเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ใช้ทฤษฏี การเรี ยนรู ้ของคอนสรัคติวิตส์ เพราะจะได้กระตุนให้ผเู ้ รี ยนเกิด ้ ความสนุกสนานในการเรี ยนรู ้ และไม่รู้สึกเบื่อหน่าย พร้อมทั้ง สร้างลักษณะที่พึงประสงค์อีกด้วย
 • 24. 3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ี่ นาเอาเรื่ องในชีวิตประจาวันมาสร้างโจทย์ปัญหา หรื อ ั เชื่อมโยงความรู ้ที่เรี ยนมากับการใช้ประโยชน์กบสิ่ งแวดล้อม จริ งที่นกเรี ยนรู ้จกและคุนเคย เพื่อให้เห็นคุณค่าของ ั ั ้ คณิ ตศาสตร์ บอกที่มา ความหมาย ความสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์ ทุกครั้งก่อนเริ่ มการเรี ยนการสอน เพื่อให้เด็กมีจุดมุ่งหมาย และ มีแรกระตุนในการเรี ยนรู ้ ้
 • 25. สมาชิก นางสาวกัญญาณัฐ โพธิสัตย์ 543050005-0 นางสาวนภสร บุญเสนา 543050025-4 นายภูเบศร์ บาลชน 543050049-0 สาขาคณิ ตศาสตรศึกษา ชั้นปี ที่ 2