Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ประกาศสอบ

ประกาศรัมสมัครสอบพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ประกาศสอบ

  1. 1. ประกาศโรงเรึยนบ้านหนองปล้อง ปี้ เรึ่อง รบสมัครบุคคลเพึ่อสรรหาเเละเลือกสรรเปี่นพนักงานราซการุ ครั้มื้ทึ่ 1 ปิ 2556 อาศัยอํา1จื้าจตา11ประกาศคฌะกรรบการบรึหวุรพน๊กงาบรา'ชการ เรึ่อง หสักเกณจว็ชิ่การเเละ เงื่อนไขการสรรหาเเละเลีอกสรรพนั่กงาบราซการ เเละเเบบส้ญญาจ้างพมั้กงานราซการ ลงวับทึ่ 5 กุบภาพับธ์ 2547 เเละป่ระกาศคณะกรรมการบรึหารพบักงาบราซการ เรึ่อง การกําหนคสักษฌะงานเเละคุฌสมบงืเฉพาะงาบ เเละศุฌสบบงืเฉพาะของกลุ่บงวบ เเละการจัดกรอบฮ้ตรากําลังพนักงาบราซการ ลงวันทิ่ 5 กุบภาพันธ์ 2547 เเละ จ|นังสี่อคณะกรรบการบรึหารพนักงานราซการทิ่บร 1008.3.3/1045 ลงวับทิ่ 20 กันยายน 2548 ารน๊งลือ สําน้กงาบคณะกรรบการการกี๊กษาขั้นพี้นจูาบ ต่วนทิ่ลุคทืศธ 04009/13227 ลงวันทิ่ 29 กันยายน 2548 จึง ประกาศรับสมั้ครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลีอกสรรเปิ้บพน๊กงานราซการสังก์ดโรงฮืยนบ๊านทนองปส้อง สํานักงาน ปี้ ตื่ ขึ้ รี่ หึ หึ ฉั ผิ คั ฉื ธํ ยั บี บี งัปี้ เขตพบทการกิกษาประถบศกษาซยภูบเขต 1 ครงท 1 ป 2556 จานว1ขื่ 1 อตรา โตยบรายละเอยดดงน กลู'มบรึหารทัวไป่ 1ตําเเทน่งครูผู้ลอน จํานวน 1 อัตรา บ่ ยี่ `ปี้ ญินี๊ ญิ ญิ ข ยี่ ฮั ซึ่ ยั ปี้ ญิ วุ ษิ ซี ซ 2 ขอบขายงานทจะใหป่ฎบต ปฎบตหนาาาหลกเกยวกบการจดการเรยนการสอบเเละสงเสรมการเรยบรู ยัหึ ผิ พิ ม ซึ่ ' ฮ่ ตื่ หึ ' ยั จี้ ของผูเรยน โดยปฎบตา1บาทอยางใดอยางทนงหรอทลายอยาง ดงน บี พิ ซึ่ ยั ยั ฉื ' ญิ ภี ซ ปี้บี ฉั รี้ ซึ่ 2.1 ปฎบตงานเกยวกบการจคการเรยบการสอนเเละสงเสรบการเรยนรูของผูเรยบ ดวยวธการท ถ้ ปั้ภี บึ ธํ ยั หลากหลายโคยเนบผูเรยบเปนสาคญู ผิ พิ ๓ ซบี ขฉื คั ซึ่หึ ง่ คั ตั่ ฉั 2.2 ปฎบตงานพฒนาผูเรยนใหบคุณลกษฌะทพงประศงคโตยการจตอบรบสงสอนเเละจด กืจกรรบพัฒนวุสู้ธีบน 2ขุ่3 ปฏีบคี่งานจัดระบบเเละกืจกรรบดูเเลซ่วยเหลีอน๊กธียน 2'4 ปฏิบจืงานวืซาการของสถาบคี่กษา 2.5 ปฏิบคี่งานประสานคว1บร่วบบือกับผุ้ปกครองเเละบุคคลไนซุบซนเพึอร่วมกับพัฒนาตู้ฮืยบ ตามศักยภาพ 2ด่6 ปฏีบตื่งานอึ่น ๆ ทิ่`ใค้ธับบอบทบาย 3 คุฌถมพ็เฉพาะของกลุ่มงานบรึหารทั่วไป บ่เละค่าตอบเบ่ทน 3.1 เปิ้บนู้ใค๊รับวุฒิปั๊ญญูาตรี้ทางการศึกษา า1รึอปั๊ญูญาวืซาชืพอึ่บซึ่ง ก.ค. หรึอ ก.ค.ศ' รับรอง เเละกําทบตเปี่บคุฌสบบรึเฉพาะลําหร็บตําเเหบ่งจ์าราซการครูเเละบุคลากรทางการคึกษา ส้งกั้ดสี่าน๊กงาบ คฌะกรรบการการศึกบาบั๊นพื้นจูาน เเละบี่ควาบรู้พื้นฐานทางวีซาชืพครู ตาบทิ่ กขุ่ค. หรือ ก'ค.ศ. ก๋าทนดค๊วย 3.2 ค่าตอบเเทน 15`960 บาท/เตือน
  2. 2. 3.3 ลึทธีประโยซน์ ตาบระเบี่ยบลําน๊กนายกรัฐบนตรี้ว่าค๊วยพน๊กงาบราซการ พ.ศขุ่ 2547 ยั 4 คูฌลมทึทัวไปของผูอู้มีลีทูธิส คูรเข้ารั้บการสรรหูาเบ่ละเลือกสรร ซื ยั จิ 1 บสญูซาตไทย 2บึอายุไบ่ตํากว่า 18 ปิ 3 ไบ่เปิ้นบุคคลสับละลาย 4 ไบ่เปี๋บฒิร่างกาย พพลภาพจนไบ่สาบวุรถปฉืบจิทน้าทึไดั่ หรึอไรี่ควาบสาบารถ หรึอจืตพึ่นเฟือนไบ่ ปี้ สมประกอบ หรึอเปี่นโรคตามทืกําหบด`ใปี๊นกฎทบายว่าด๊วยระเบียบขั้าราซการพลเรึอนสามั้ญู 'ณี ๗๐ ยํ ` งื ญิ ฉื ฉื ๗ สี่ งื 5 ไมเปบผูคารงตาเเหนงทางการเบอง กรรบการบรหารพรรคการเมองหรอเจั้าหนาทใบพรรคการเมอง 'อื ซ ซ ยั ธํ ธํ ษิ หึ สี่ งื ๗๐ ๑ ผิ 'หึ 6 ไบเปบผูเคยคองรบโาาษจาคุกโคยคาพพากษาถงทสุคใหจาคุกเพราะกระทาควาบผคทางอาญูา เว้พื้เเตเป1เ โทบสําหรับควาบผืคทึไดักระทําโดยประมาทหรีอควาบผีคลหุโทบ เ 'พี่ บ ยั บ ฉื ' ยั ซี ญิ ฉื ' ขื่ ยั 7 1บเปบผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลคออกหรอไลออกจากราซการ รจูวสาหกจหรอหบวยงานอนของรจู 5บิ]รร้บสมัคูร ยั สี่คั คั ถ้ ซ ข์ ยั ซจิ ' ยั ยั ขื่ คั ซ 1วน เวลา เเละสถานทวนรบสบคร ผูประสงคจะสบครใหตดตอขอรบใบสบครเเละยบใบสบครดวย ตนเองทึโรงธียนบั้าบทบองปลัอง ระหว่างวันที 10-15 สิงหาคม 2556 2 เอกสารเเละหสักฐานทึจะดัองน้ามายีนในวันสน้คร ' บ ' ' ' ดํ อิ้ ลื่ ' บ เ 'ญิ 2.1รูปถายหนาครงไบสวมทบวก เเละไบสวบเเวนตาคา ขนาด 1 กี๊ ]นว ซงถายบาเเลว1มเกบ งื วื ะ อึ ยั ยํ 6 เคอนเเละถายครงเคบวกน จานวน 3 รูป บีญญูาบัตร หรึอหนังสีอรับรองศุณวุฒิ เเละระเบียนเเสดงผลการธียบทืระบุสาขาวีซาเอกหรี้อวืซาเอกทึ่จะลมั้คร สอบ พร๊อบลําเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ 2ด่2ปั๊ญูญูาบัตร ทรี้อทน้งลีอร้บรองคุฌวุฒิ เเละระเบียนเเสคงผลการธียนทึระบุสาขาวืซาเอก ทรึอวีซาเอกทึจะสน้ครสอบ พร้อบลําเนากาพถ่าย 1 ฉบับ จิ ยึ วื ยั งื ยั นิ ษิ บ่ บึ้ งี 2.3 ใบอนุญาตประกอบวซาซพครูทรอหนงสอรบรองสทธ วาไค๊ขอขนทะเบยนใบอนุญาต ประกอบวืซาชืพครูพร้อบสําเนาภาพถ่าย 1 ฉบับ 2.4 สําเนาทะเบียนบั้าน พร๊อมสําเนาภาพถ่าบ 1 ฉบับ 2.5 บัตรบ่ระจําตัวประซาซน พร๊อมสําเบาภาพถ่าย 1ฉบับ 2ด่6 หลักจูานฮืบ ๆ เซ่บ หบังสี่อส็าคัญการเป่ลียนชือ ชือสกุล (ถั่าบี) 6 ก1รป่ระกาศร1ยซี่อผูผุ้มีสิ่ทธิเข้1รับการูสรรบ]เเละเลื่อกูสรร ซี ซ ลั บื่ ฌซี ธิ์ ย ปี้ ซี คั ยี่ ญิ โรงเรยนบานหนองป อง จะประกาศรายซอผูมสทธเข บการสรรทาเเละเลอกลรร ใบวบท ยื้6 สงหาคบ 2556 เเละทางเว็บ`ใซด์ ฒพขุ่ก๐กจ๊1๐กฐ$๐ภิ๐๐1'๐๐๓ 7 หลักสูตรเเละวืธีการสรรหาเเอะเลิ่อกสรร ใพ้ทคสอบภาคควาบรี้เกืยวกั้บการปฉืบงืงานในทน้าทื ประเบิ้นควาบเทบาะสบกั้บตําเเทบ่งหน้าทึจาก ปี้ ประทึส่วนดัว ประทึการศึกษา ประหีการทํางานเเละการสับภาษณ์ เพือพีจารฌาควาบเหบาะสบคัานต่างๆ
  3. 3. `ใดัเเก่ ความรู้ทึเปี๋นประโยซน์ใมการปฏีบงืงามในหน้าหี เเละควาบรู้ใมเรึองการร๊กบาความปลอดภัยเเห่งซาต็ ความสามารถ เจตคต็ เเละบุคลีกภาพ เปิ้นดั้บ โคยใพี้บีคฌะกรรมการประเมิ้มความเทมาะสมไบ่น้อยกว่า 3 คน บ ยี่ยั ฉื 8 วูบ เวลาเเละธถ]นูบคุตเลูธูฎ วัมทึ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12'00 น.ทิ่ท๊องประซุบโรงฮืยบบัาบหบองปส้อง สําน๊กงานเบต บื้ ขื่ ยั นิ พบทการศึกษาประถมคึกษาซยภูม เขต 1 เกฌฑ์การูดัตสิ่น บ่ ปี้ ผู้ทจะถิ่อวาเปี๋นผุ้ผานการสรรทาเเละเลีอกสรร ตัอง'ใดั่คะเเนมสอบตามเกฌฑ์ตอไปม 1 ได้คะเเนบทืสอบตามทสักสูตร ไม่ต๋ากว่าร๊อยละ 60 ะ อิ้ '; ' 2 ไดื้คะเเนบรวมทงสมไมตากวาร้อยละ 50 9 ประกาคูรายซี่อผูได้ร๊บฎารคัดเลื่อก ๑ ปั้ ปี้ ' ยั ษิ ' ไ โรงฮืยนบั๊านทนองปลัอง สานกงามเขตพนทืการศึกษาประถมกึ๋กษาซยภูม เขต 1 จะประกาศรายชือผุ้ผาม การสรรทาเเละเลีอกสรร ในว้มทื 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09ด่00 น ทึป็ายประกาศของโรงธียม เเละทาง ฮับีอู้| 'ฒ ขึ้ วื ยั เว็บไซค์พพพ.ถ๐กจ๊1๐ถฐอื๐11๐๐1ด่๐๐๓ เเละขนบญูซผูผานการสรรหาเเละเลิ่อกสรร เปี๋บเวลา 1 ป นบเเตวน ขึ้ ยั ซี ประกาศขนบญูซ 10 การจ์าง ซ' หึ ฮั ๗ ฟั พิ ๓ ธํ ๓ ยํ ' 1ผูผามการสรรทาเเละเลอกสรร ตองเปนผูมคุณสมบตตรงตามคุณสมบตเฉพาะลาหรบตาเเหมจ ทึประกาศรับสมั้คร หากรายใคมิ้คุฌสมบคี่`ม่ตรงคามประกาศรับสมั้คร หรี้อขาคคุณสมบติ่ดามประกาศ ผล 2 ทําสัญญูาจั้าง ใหี่ฉัค๊ร๊บการสรรหาเเละเลีอกสรรในลําตับทึ 1 มาทําฆัญญาจัางใมวนาา 22 คั ญิ ยั ะ ยั ะ คั ะ บ่ ตื้ ขื่ สงหาคม 2556 พรัอมกบผู้คาประกม 1 คน(ผุ้คาประกมดั้องเปี่นขั้าราซการตงเเตระดบ 5 ขนไป) เเละผู้หืสอบ ยํ ยั สี่ ยั ขึ้ ยั ไค้ า บทรองลงไปจะ`ใค๊รบการขน ฌชืไว้เปี่บเวลา 1 ปิ ประกาศ ฌ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศขุ่ 2556

×