Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

  1. 1. การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ ของสัตว์ของสัตว์ มีกระดูกสันมีกระดูกสัน หลังหลัง
  2. 2. การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ ของปลาของปลาต้องมีการปรับ โครงสร้างของ ร่างกายให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมที่อยู่ คือ นำ้า ซึ่งมีความหนา แน่นมากกว่าอากาศ
  3. 3. -ลำาตัวงอเป็นรูปตัวเอส โด ยการทำางานของกล้าม เนื้อแบบ antagonism เช่น ปลาทั่วไป - ตวัดหางขึ้นลง เช่น วาฬ
  4. 4. การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ ของนกของนกนกมีกล้ามเนื้อ 2 ชุด ดังนี้ 1. กล้ามเนื้อของปีก 2. กล้ามเนื้อยกปีก กล้ามเนื้อกดปีก หดตัว กล้ามเนื้อยกปีก คลายตัว ทําให้ปีกตํ่าลง กล้ามเนื้อยกปีก หดตัว กล้ามเนื้อกดปีก คลายตัว
  5. 5. ขนนกช่วยในการบินของ นกได้ เนื่องจากขนนกมี ลักษณะเป็นแผง และมี โปรตีนเคลือบอยู่ที่ผิว นอก ขนนกเรียงซ้อนเป็น แผงทําให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงของอากาศ ใต้ปีกและบนปีกแตกต่าง
  6. 6. ☃ การจัดรูปทรงของปีก โดยด้านล่างค่อนข้างยาว ส่วนด้านบนโค้ง อากาศ ไหลผ่านปีกด้วยความเร็ว ต่างกัน แรงดันอากาศทาง ด้านบนของปีกน้อยกว่าทาง ด้านล่าง เกิดแรงยกปีกให้ ลอยขึ้น
  7. 7. การขยับปีกของนกการขยับปีกของนก ขณะบินขณะบิน
  8. 8. กล้ามเนื้อและกระดูกที่ใช้กล้ามเนื้อและกระดูกที่ใช้ ในการเคลื่อนที่ของนกในการเคลื่อนที่ของนก

×